Hlasování k soutěži Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2019

SMS zprávu můžete psát jak velkými, tak malými písmeny (bez diakritiky). SMS zprávu lze odeslat z jednoho mobilu JEN JEDENKRÁT. Hlasovat lze i ze zahraničí.
Službu technicky zajišťuje Konzulta Brno a.s., mail: info@sms-operator.cz.

1. Blučina, Mariánský sloup

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Blučina, okres Brno-venkov

Název památky, č. ÚSKP: morový sloup, 25051/7-656

Vlastník: Obec Blučina

Charakteristika: Barokní morový sloup (kolem roku 1720) je výraznou dominantou náměstí v Blučině. Na trojbokém pilíři s římskou hlavicí je umístěna socha Panny Marie Immaculaty, obklopena putti a andělíčky. Podstavec sloupu zdobí sochy sv. Barbory, sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého. V malé jeskyni v podstavci leží figura sv. Rozálie. Architektura sloupu je zhotovena z jemnozrnného pískovce, sochařská výzdoba pak z litavského vápence. Ležící postava sv. Rozálie byla doplněna až v 19. století a je zhotovena z terakoty.

Opravy v roce 2018: Restaurátorské práce na obnově památky byly realizovány ve dvou etapách. V roce 2018 proběhlo restaurování horní části architektury sloupu, tj. vápencových soch světců a sochy Panny Marie, včetně zlacených prvků, roku 2019 pak spodní části sloupu. Práce tak byly dokončeny v plném rozsahu. Práce provedl MgA. Josef Červinka a kolektiv.

Zhodnocení: Restaurátorský zásah si kladl za cíl stabilizovat objekt, zachovat v nejvyšší možné míře hmotnou podstatu památky, včetně jejích mladších vývojových fází. Všechny zásahy do památky byly provedeny se snahou o maximální možnost jejich reverzibility. Výsledkem obnovy je mimo výše uvedené záchranné práce i zvýšení prezenční hodnoty uměleckého díla.


Počet hlasů celkem: 113


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 1 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto

Foto

 

 

2. Bořitov, kostel sv. Jiří

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Bořitov, okres Blansko

Název památky, č. ÚSKP: kostel sv. Jiří, 45757/7-363

Vlastník: Římskokatolická farnost Bořitov

Charakteristika: Kostel sv. Jiří v Bořitově se řadí mezi významné památky jižní Moravy. Svou bohatou stavební historií i mimořádnou vnitřní výzdobou z románského a pozdně gotického období upomíná také na význam místních šlechtických rodů. Nejstarší části kostela jsou dochovány z přelomu 12. a 13. století. Mimo sdružená románská okna připomínají nejstarší podobu kostela i kamenné prvky na severní a jižní stěně lodi.

Opravy v roce 2019: Předmětem realizace bylo restaurování exteriérových kamenných prvků na jižní stěně lodi, tj. zdiva a římsy. Jednalo se o druhou etapu prací, navazující na obnovu exteriérových prvků věže. Všechny kamenné prvky včetně románských obloučků pod římsou byly revidovány a následně šetrným způsobem očištěny. Byla provedena biosanace i lokální vytmelení. Zdivo bylo zbaveno nevhodného spárování cementovou maltou a nově přespárováno trasvápenným materiálem. Poté byly provedeny lokální barevné retuše na bázi vápna. Práce provedl MgA. Josef Petr.

Zhodnocení: Příkladně provedené obnovné restaurátorské práce významným způsobem obohatily celkové vnímání části románské architektury kostela. Po očištění fasády se objevily i četné kamenické značky, data a další historické prvky, které podaly více informací o historii úprav vnějšího pláště lodi kostela. Řádné očištění a zpevnění kamene eliminovalo důsledky degradačních procesů, při němž byly odstraněny neadekvátní rušivé prvky. Provedené spárování historickými technologiemi a materiály nesporně vyzdvihlo vnímání hodnot památky.


Počet hlasů celkem: 14


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 2 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto

Foto

 

 

3. Brno, hrad Veveří (střechy příhrádku a středního hradu)

Kategorie: velké stavby

Umístění: Brno, okres Brno-město

Název památky, č. ÚSKP: hrad Veveří, 35840/7-30

Vlastník: Česká republika (Národní památkový ústav)

Charakteristika: Hrad Veveří patří mezi nejstarší a nejvýznamnější středověké opevněné soubory na Moravě. Jeho původ spadá do 2. poloviny 12. století, kdy je poprvé zmiňován. Kamenný markraběcí hrad na konci svažujícího se skalnatého ostrohu byl budován cca ve 20. letech 13. století. Z této fáze se zachovala velká břitová věž. Hrad Veveří se dále rozšiřoval ve 14. století a jeho rozloha se zachovala v podstatě do dnešní podoby. Další přístavby a přestavby pak probíhaly až do 2. poloviny 19. století. Jeho základní silueta středověké pevnosti zůstala v zásadě nezměněná.

Opravy v roce 2019: Opravy střech Příhrádku a středního hradu byly rozsáhlou akcí, neboť se jednalo o osm objektů, jejichž střechy již byly vážně poškozeny a jejich stavebně technický stav byl na pokraji životnosti. Střešní krytina objektů byla vážně poničena, tašky i hřebenáče byly uvolněné, zlomené, často i chyběly. Konstrukce krovů byly poškozeny dřevokazy a hnilobou. Rovněž klempířské prvky nebyly zcela funkční. U objektů hranolové věži u hradební zdi Příhrádku, u západní věže s branou a střecha objektu se služebním bytem (mezi budovou s občerstvením a WC) byly konstrukce střech natolik havarijní, že došlo k celkové výměně. Byly však realizovány jako tvarové a materiálové kopie původního stavu.

Zhodnocení: Rekonstrukcí střech došlo k celkovému zlepšení stavebně technického stavu objektů a k jejich výrazové rehabilitaci v rámci rozsáhlého komplexu hradního areálu.


Počet hlasů celkem: 44


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 3 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto

Foto

 

 

4. Brno, nájemní dům v ulici Jana Uhra č. p. 161/3

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Brno, okres Brno-město

Název památky, č. ÚSKP: činžovní dům, 105046

Vlastník: Společenství vlastníků jednotek

Charakteristika: Jde o historický objekt s neorenesanční fasádou z roku 1893. Jako autor projektu je uváděn architekt Germano Wanderley (1845–1904), výrazná osobnost brněnské stavitelské scény 2. poloviny 19. století.

Opravy v roce 2019: Cílem rozsáhlé obnovy prováděné v letech 2018–2019 byla maximální rehabilitace vzhledu objektu z doby jeho vzniku s důrazem na uplatnění historicky doložených materiálů a použitých technologií, a to v maximální možné míře. Z tohoto důvodu vlastník od počátku úzce spolupracoval nejen s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Brně, ale byl zapojen i do mezinárodního projektu ROCEM, zabývajícího se výzkumem historického hydraulického pojiva tzv. románského cementu a jeho uplatněním ve stavebnictví 19. století, zejména však v rámci architektonického a umělecko-řemeslného ztvárnění fasád městských domů období neoslohů. Výsledky tohoto výzkumu, a z něho plynoucí návrhy technologických postupů, využil vlastník při vlastní odborné obnově fasády. Součástí restaurátorských prací byla mimo obnovu umělecko-řemeslné výzdoby fasádního pláště i obnova dekorativní vstupní mříže, repase původních okenních výplní, tvarová a materiálová rehabilitace druhotně pozměněných okenních otvorů přízemí, včetně výroby replik zaniklých atypických výplní a doplnění chybějících. V neposlední řadě pak restaurování poškozených drobných litinových prvků, jež byly původně funkční součástí vstupu. Práce provedli Jan Tomíček a René Fišera.

Zhodnocení: Hlavním cílem bylo provedení příkladné obnovy kulturní památky restaurátorskými a tradičními umělecko-řemeslnými postupy s didaktickým přesahem pro případné zájemce, jako příklad přístupu k obnově. Rovněž je možno konstatovat, že výsledek této obnovy maximálně naplnil snahu přiblížit autentický vzhled fasády brněnského činžovního domu z konce 19. století.


Počet hlasů celkem: 21


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 4 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto

Foto

 

 

5. Brno, Janáčkovo divadlo

Kategorie: velké stavby

Umístění: Brno, okres Brno-město

Název památky, č. ÚSKP: Janáčkovo divadlo, 48176/7-7491

Vlastník: Statutární město Brno

Charakteristika: Monumentální budova Janáčkova divadla je významnou urbanistickou komponentou severovýchodní části brněnské okružní třídy v sousedství parku na Kolišti. Byla vystavěna v letech 1960–1965 podle projektu brněnských architektů Jana Víška, Viléma Zavřela, Libuše Žáčkové-Pokorové, Otakara Oplatka, Ivana Rullera a Boleslava Písaříka. Architektonické pojetí objektu je výsledkem novodobé aplikace klasických architektonických principů a zároveň uplatněním tvarosloví moderního bruselského stylu. Jedná se o významnou moderní divadelní budovu, která je dosud největší v České republice. Doplněna je kvalitními díly předních československých umělců.

Opravy v roce 2019: Rekonstrukce Janáčkova divadla byla dokončena na podzim roku 2019. V rámci ní byly zohledněny současné požadavky na požární bezpečnost, modernizován byl provoz a vybavení zázemí divadla, včetně technického zařízení. Z důvodu havarijního stavu bylo nutné přistoupit k rekonstrukci zastřešení divadla. Restaurovány byly povrchy interiéru foyer – dlažby z liberecké žuly a šluknovského černého syenitu, štukové omítky, povrchová úprava sloupů, obklady z ušlechtilých dřev (leštěný íránský jilm a turecký ořech), zábradlí i osvětlovací tělesa. Modernizováno bylo také sociální zařízení a navýšena kapacita stávajících barů (vestavěny byly dva nové bary).

Zhodnocení: Rekonstrukce Janáčkova divadla byla provedena citlivě s ohledem na původní architektonické, dispoziční, materiálové i výtvarné, řešení, které se zásadně nezměnilo. Opět tak slouží opernímu a baletnímu souboru Národního divadla v Brně. Kromě toho je rovněž pravidelně využíváno i jeho souborem zpěvohry pro reprezentativní operetní a muzikálová představení. Vzhledem k přetrvávající absenci nového koncertního sálu v Brně slouží budova Janáčkova divadla i nadále pro pořádání velkých symfonických koncertů a hudebních festivalů Filharmonie Brno.


Počet hlasů celkem: 36


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 5 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto

Foto

 

 

6. Brno, křížová chodba kláštera Králové na Starém Brně

Kategorie: velké stavby

Umístění: Brno, okres Brno-město

Název památky, č. ÚSKP: klášter Králové, 23059/7-23

Vlastník: Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina

Charakteristika: Augustiniánský klášter (dříve cisterciácký) na Starém Brně se řadí k nejhodnotnějším brněnským klášterům, který se organicky vyvíjel od gotiky až po barokní období. Klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie byl původně založený pro cisterciácký řád roku 1323 královnou Eliškou Rejčkou.

Opravy v roce 2019: Obnova probíhala v nejstarší části – v křížové chodbě kláštera. Předmětem obnovy byly kamenné, torzálně dochované články, kamenné a cihelné zdivo, truhlářské výrobky a povrchová úprava omítek. Z původní podoby ambitu byly zachovány pouze části vnitřních zdí a torza klenebních žeber s krycími deskami na jehlancových konzolách s vegetabilní a zoomorfní výzdobou. V travé severní části bylo odkryto kamenné zdivo z pískovce (pocházejícího z Červeného kopce), spárované vápennou maltou narůžovělé barvy, druhotně přespárované cementovými vysprávkami. Povrch podlah tvoří novodobá cihlová dlažba, která byla vyčištěna. Cihelné zdivo bylo očištěno párou a zpevněno. Následně bylo lokálně doplněno spárování a provedeny retuše. Také u kamenných článků bylo provedeno čištění párou, doplněno spárování a zpevnění kamene. Rovněž bylo realizováno doplnění poškozených profilů a barevná retuš. Tam, kde byly nalezeny fragmenty historických povrchových úprav, bylo uskutečněno jejich zafixování. Omítky byly obnoveny v bílém minerálním nátěru.

Zhodnocení: Oprava respektovala stávající stav, tj. dochované členění i barevnost materiálů. Odborné ošetření kamenného zdiva a tvarová obnova článků v křížové chodbě přispěla ke zvýšení prezentační hodnoty části kláštera a je ukázkou příkladné památkové obnovy.


Počet hlasů celkem: 1


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 6 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto

Foto

 

 

7. Brno, oltář sv. Barbory v kostele Nejsvětější Trojice v Králově Poli

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Brno, okres Brno-město

Název památky, č. ÚSKP: areál kartuziánského kláštera s kostelem Nejsvětější Trojice, 31167/7-51

Vlastník: Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětější Trojice, Brno-Královo Pole

Charakteristika: Oltář sv. Barbory je situován v zadní části chrámu u tzv. chóru bratří. Po stranách centrálního obrazu s vyobrazením sv. Barbory od Felixe Ivo Leichera jsou situovány sochy sv. Anežky římské (vpravo) a neznámé světice s ratolestí (vlevo). Sochy, jež jsou zhotoveny ze štuku, pocházejí z dílny Ondřeje Schweigla. V nástavci je pak umístěn obraz sv. Tekly od Josefa Sterna. Menza a architektura oltáře je upravena technikou scaglioly a doplněna o dekorativní zlacené řezby.

Opravy v roce 2019: Před zahájením restaurátorských prací byl proveden průzkum, lokalizována všechna poškození a zjištěn stav stability celku i všech jednotlivých částí. Celek byl velmi křehký a četné trhliny napovídaly o vážném statickém poškození. Přesto bylo nutné nejdříve sejmout všechny přemalby, odstranit nepůvodní doplňky a opravy. Konsolidované části originálu byly opět usazovány na původní místo. Výrazně bylo nutné posílit spojení mezi sochou a dřevěnou základovou deskou v plintu pod nohama figury. Hmotové rekonstrukce, výplně a doplňky byly posléze provedeny štukovou směsí obsahující čištěný křemenný písek a trasové hydraulické vápno Trasit Plus. Rekonstrukce sádrového povrchu byla provedena původní technologií. Následně byla na povrch nanesená vrstva směsi včelího a syntetického vosku. Po vstupním restaurátorském průzkumu byla obě plátna rentoalována, zbavena povrchových nečistot a vrstev ztmavlých laků. Dle domluvy byly sejmuty malbu degradující přemalby a nahrazeny retušemi plně respektujícími originál. Obě plátna byla napnuta na nové klínové podrámy a poté opatřena závěrečným ošetřením damarovým lakem s příměsemi běleného včelího vosku. Restaurování oltáře s povrchovou úpravou ze scaglioly bylo provedeno klasickými technologiemi, užívanými při obnově a rekonstrukci umělého mramoru. Plně byly restaurovány i dekorativní řezby, včetně nezbytné konsolidace dřevěného materiálu, tvarové rehabilitace a restaurování povrchu s plátkovým zlacením. Práce provedli akad. soch. Mgr. Filip Novotný (sochařská díla), Akad. mal. Renata Bartoňová (obrazy na plátně), Jan Zbořil (architektura oltáře a umělého mramoru), Petr Bortlík (dekorativní zlacené řezby a výzdoba oltáře).

Zhodnocení: Všechny restaurátorské práce, které byly realizovány na výzdobě oltáře sv. Barbory, směřovaly k maximální rehabilitaci původní podoby tohoto barokního díla. V rámci komplexního restaurátorského zásahu se podařilo přiblížit původní kvalitu díla při respektování jeho stáří.


Počet hlasů celkem: 5


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 7 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto

Foto

 

 

8. Březina, kamenný kříž

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Březina, okres Brno-venkov

Název památky, č. ÚSKP: krucifix, 104781

Vlastník: Obec Březina

Charakteristika: Drobná sakrální památka je umístěna na okraji obce při místní komunikaci směrem na Vohančice. Kamenný kříž je zhotoven ze žuly a jeho vznik je datován rokem 1846. Později byl doplněn o litinový korpus Krista.

Opravy v roce 2019: Cílem restaurátorského zásahu byla především eliminace degradačních vlivů, jako například povrchové znečištění a nežádoucí působení nárůstů mikrovegetace. Povrch kamene byl narušen celoplošnou povrchovou erozí a čelní strana kříže znečištěna stékajícími korozivními produkty z litinového korpusu Krista. V rámci restaurátorského zásahu bylo provedeno vyčištění povrchu kamene od výše uvedených nečistot a depozitů a byla provedena konsolidace kamenného materiálu. Nefunkční a dožilý materiál mezi spárami jednotlivých bloků byl odstraněn a nahrazen novým na bázi hydraulického vápna. Korpus Krista byl očištěn od korozivních produktů i sekundárních povrchových úprav a po technologickém ošetření byl jeho povrch opatřen plátkovým zlacením. Práce provedla Michaela Mrázová.

Zhodnocení: Kvalitně provedená restaurátorská práce proběhla v souladu se stanovenou koncepcí památkové obnovy. Restaurátorským zásahem došlo k pozastavení degradačních vlivů, odstranění nežádoucích zásahů a k adekvátní rehabilitaci drobné sakrální památky.


Počet hlasů celkem: 7


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 8 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto

Foto

 

 

9. Bzenec, obřadní síň židovského hřbitova

Kategorie: velké stavby

Umístění: Bzenec, okres Hodonín

Název památky, č. ÚSKP: židovský hřbitov, 47894/7-7206

Vlastník: Federace židovských obcí v České republice

Charakteristika: Židovský hřbitov v Bzenci byl založen v 16. století, přičemž nejstarší dochované náhrobky, tzv. macevy, pocházejí z konce 17. století. Na přelomu 19. a 20. století byla při jeho vstupu vybudována obřadní síň, a to ve stylu pozdního eklektického historismu s prvky secese. V 80. letech 20. století byla budova opravena, rekonstruována a doplněna současným vybavením včetně nových, umělecky hodnotných vitráží, svítidel a katafalku. V průběhu dalších let však nebyla využívána a došlo k jejímu celkovému poškození, zejména pronikající vlhkostí.

Opravy v roce 2019: V minulosti byla na budově realizována rozsáhlá sanace statiky a odvlhčení, poněvadž byla poškozena trhlinami, zejména v oblasti západního rohu u uličního průčelí. V roce 2019 se pak přikročilo k restituci původního vzhledu stavby, tj. k opravě fasády a vnitřní výmalby, jež vycházela z dokumentované historické podoby. Protože bylo poslední výtvarné řešení interiéru vyhodnoceno jako umělecky kvalitní (starší vybavení se bohužel nedochovalo), byly rovněž opraveny novodobé vitráže. Celková obnova památky by měla být dokončena v roce 2020.

Zhodnocení: Pohřebiště, situované mimo někdejší ghetto, je významným kulturně historickým dokladem existence kdysi početné židovské komunity. Jedná se o zdařilou a celkově dobře připravenou obnovu obřadní síně, která stále probíhá. Investor společně s městem Bzenec úzce spolupracuje se státní památkovou péčí.


Počet hlasů celkem: 19


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 9 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto

Foto

 

 

10. Čeložnice, zvonice se sochou sv. Jana Nepomuckého

Kategorie: drobné stavby

Umístění: Čeložnice, okres Hodonín

Název památky, č. ÚSKP: zvonice, 27313/7-2199

Vlastník: Obec Čeložnice

Charakteristika: Čtyřboká patrová zvonice se stanovou střechou, situovaná na návsi, byla postavena roku 1854 na místě starší dřevěné zvonice, z níž se dochoval zvon. Jižní průčelí je pod segmentově vyklenutou římsou prolomeno nikou se sochou sv. Jana Nepomuckého, zhotovenou v roce 1761 v nadživotní velikosti. Nad římsou pak zvonovými okny, namalovanými slunečními hodinami a letopočty 1854 / 1941.

Opravy v roce 2019: V roce 2019 proběhla celková obnova exteriéru a interiéru památky, přičemž proběhla rozsáhlá oprava havarijní zvonové stolice a ztrouchnivělé podlahy tak, aby mohl být nainstalován nový lineární pohon zvonu. Z části byly využity původní trámové konstrukce. Opraveny byly rovněž vnitřní omítky. Venkovní fasáda nevyžadovala větších zásahů a zůstala proto zachována ve stávajících odstínech. V uplynulých letech byl řešen především problém vlhkosti ve spodní části stavby a sanace statiky. Realizován byl tehdy citlivý postup spočívající v dokonalejším odvedení dešťové vody od stavby a v odvětrání základové části objektu vně i zevnitř.

Zhodnocení: Hodnotný doklad drobné venkovské sakrální stavby, která je pohledovou dominantou obce. Dobře provedená poslední etapa celkové obnovy zvonice probíhala v úzké součinnosti se státní památkovou péčí.


Počet hlasů celkem: 50


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 10 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto

Foto

 

 

11. Hluboké Mašůvky, boží muka v Příměticích

Kategorie: drobné stavby

Umístění: Znojmo, okres Znojmo

Název památky, č. ÚSKP: výklenková kaplička – devět poklon, 48767/7-8164

Vlastník: Obec Hluboké Mašůvky

Charakteristika: Boží muka jsou hranolovou zděnou stavbou vybudovanou na čtvercovém půdorysu. Každou stěnu člení výklenky a profilované římsy. Objekt kryje nízká stanová stříška s tradiční pálenou krytinou (bobrovkou) a křížkem ve vrcholu. Boží muka jsou součástí křížové cesty směřující ze Znojma do nedalekých Hlubokých Mašůvek – známého poutního místa založeného po roce 1680. Drobná sakrální architektura je nejen cenným dokladem lidové zbožnosti našich předků, ale tvoří také důležité obohacení okolní kulturní krajiny.

Opravy v roce 2019: V roce 2019 byla provedena celková obnova božích muk, a to díky iniciativě a značnému úsilí a práci pana Josefa Nováka z Přímětic. Ten se ve svém volném čase pustil do obnovy poškozených a značně degradovaných božích muk. V rámci oprav přistoupil k obnově omítek a původních profilovaných prvků, přičemž historické omítkové vrstvy zůstaly zachovány. Při výměně krytiny se uplatnila druhotně použitá historická pálená krytina (bobrovka). Během obnovy byly objeveny druhotně zazděné výklenky pro obrazy křížové cesty. Všechny výklenky byly obnoveny a po dokončení oprav osazeny reprodukcemi obrazů křížové cesty.

Zhodnocení: Celkovou obnovou božích muk se přispělo k zachování jejich hmotné substance a věrohodné prezentace. Boží muka se díky obnově navrátila do své původní podoby. Veškeré práce byly provedeny ve výborné řemeslné kvalitě a slouží jako vzorová ukázka celkové obnovy drobné sakrální architektury.


Počet hlasů celkem: 187


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 11 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto

Foto

 

 

12. Hrádek, kostel sv. Petra a Pavla

Kategorie: velké stavby

Umístění: Hrádek, okres Znojmo

Název památky, č. ÚSKP: kostel sv. Petra a Pavla, 25529/7-6362

Vlastník: Římskokatolická farnost Hrádek u Znojma

Charakteristika: Areál farního kostela sv. Petra a Pavla, kaple sv. Oldřicha a fary č. p. 117 v Hrádku představuje pozoruhodný komplex architektonicky náročnějších církevních staveb vznikajících od počátku 13. do pokročilého 18. století. Ten je vyvýšen nad zástavbu obce na ohrazeném návrší, kde tvoří sakrální okrsek dominující nejen starobylému městečku, ale i okolní krajině. Lokalita samotná je navíc místem neobyčejného historického významu. Jedná se o pohraniční pevnost přemyslovské hradské soustavy poprvé uváděnou k roku 1046, která se po zničení po bitvě na Moravském poli roku 1278 transformovala v tržní městečko a jedno z nejvýznamnějších sídel v jihomoravské krajině mezi Mikulovem a Znojmem. Kostel sv. Petra a Pavla je monumentální pozdně barokní jednolodní stavbou zbudovanou v letech 1764–1767 na místě středověkého kostela (je zachovaná původně pozdně gotická hranolová věž z průběhu 15. a 16. století, dnes barokizovaná). Bohatá pozdně barokní sochařská výzdoba chrámu pochází z tvorby vynikajícího brněnského sochaře Ondřeje Schweigla či okruhu sochaře Václava Böhma. Oltářní obraz Loučení sv. Petra a Pavla je pak dílem Franze Antona Maulbertsche.

Opravy v roce 2019: V roce 2010, 2011 a 2014 byl opraven krov a střecha lodi, presbytáře a přístavků kostela. V letech 2018–2019 proběhla oprava střechy věže, která byla v havarijním stavu. Dřevo krovu věže vykazovalo vážné závady, a to hloubkové napadení dřevokazným hmyzem (tesaříkem krovovým a červotočem), hnilobou a místy i houbou. Stav byl označen za havarijní. Po postavení lešení byla stávající plechová krytina demontována (vykazovala značné opotřebení stářím, netěsnosti, její povrch byl na mnoha místech prostřílen a na jejím stavu se podepsalo i několik oprav v minulosti po povětrnostních poryvech). Dále bylo sneseno dožilé bednění věže a konstrukce krovu. Na základě posouzení stavu konstrukce byla provedena tvarová a hmotová kopie krovu i měděné krytiny. Při opravě byl taktéž opraven vrcholový kříž a makovice, včetně povrchové úpravy pozlacení plátkovým zlatem.

Zhodnocení: Celková obnova krovů a střechy kostela, zakončená odstraněním havarijního stavu krovu věže, umožnila zachovat jeho hmotnou substanci i věrohodnou prezentaci této mimořádně cenné barokní památky. Práce byly provedeny kvalitně s ohledem na její význam a využití.


Počet hlasů celkem: 85


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 12 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto

Foto

 

 

13. Hrubá Vrbka, venkovská usedlost č. p. 12

Kategorie: velké stavby

Umístění: Hrubá Vrbka, okres Hodonín

Název památky, č. ÚSKP: areál horňácké zemědělské usedlosti, 105967

Vlastník: Vlastimil Kohoutek

Charakteristika: Jde o bývalou zemědělskou usedlost postavenou na hákovém půdorysu s podélnou (okapovou) orientací směrem do návsi. Základem je tříprostorový dům (světnice-síň-komora) příčně orientovaný k návesnímu prostranství. Na světnici domu s okny do ulice nasedá pod jednou střechou průjezd. Na konci zahrady při záhumenní cestě stojí podélně průjezdná stodola, která je součástí osobitého souboru stodol, dochovaného v rámci jižní Moravy pouze v Hrubé Vrbce. Venkovská usedlost č. p. 12 reprezentuje charakteristický typ horňácké usedlosti postavený na dlouhé úzké parcele.

Opravy v roce 2019: Přestože usedlost prochází základní průběžnou údržbou, bylo nutné v posledních letech přistoupit k zevrubnějším opravám, které byly zahájeny v roce 2017 obnovou stodoly. Stavební práce v průběhu roku 2019 byly zaměřeny na statické zajištění odtržené uliční stěny světnice včetně vynesení prasklého a provizorně podepřeného průvlaku (s datací 1859 a jménem Jura Tríska), opravu poškozené klenby nad náspím a obnovu hliněných omítek na vnějších fasádách domu s tradičním vápenným dekorativním nástřikem na fasádě uličního průčelí. Zabezpečení uliční zdi proběhlo přikotvením pomocí tyčí z hřebínkové oceli. Současně došlo k posílení hambalkové krovové konstrukce o dva chybějící vazné trámy, které byly tesařsky zapracovány do stávajícího krovu a přidán třetí trám ložený na zeď. V případě vnějších omítek byl nejdříve proveden průzkum dochovaných vrstev. Na uliční fasádě byly zjištěny zbytky strukturované omítky v hladkém lizénovém rámci. Na dvorním průčelí zůstaly původní hliněné omítky, které byly posléze pouze vyspraveny. Uliční průčelí bylo nahozeno novou hladkou hliněnou omítkou, na níž byly aplikovány strukturované vápenné vrstvy dle předchozího vzoru. Odstín soklové části byl docílen pomocí modřidla na prádlo nalezeného na půdě. Na základě příkladů tradičních domů v Hrubé Vrbce byla doplněna chybějící profilovaná hliněná korunní římsa.

Zhodnocení: Záměr obnovy se soustředil nejen na statické zajištění budovy, ale významnou součástí se stal také pokus o rekonstrukci a návrat v místě zaniklého způsobu výzdobného provedení fasády uličního průčelí a věrohodnou prezentaci dvorních fasád. Díky precizní práci provádějících řemeslníků a aktivnímu přístupu vlastníka se vytčená představa splnila a veškeré práce byly provedeny ve velmi dobré kvalitě.


Počet hlasů celkem: 20


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 13 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto

Foto

 

 

14. Chvalkovice, oltářní obraz v kostele sv. Bartoloměje

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Chvalkovice, okres Vyškov

Název památky, č. ÚSKP: kostel sv. Bartoloměje, 33342/7-3640

Vlastník: Římskokatolická farnost Chvalkovice u Bučovic

Charakteristika: Obraz sv. Bartoloměje je součástí hlavního oltáře, postaveného jako zděné sloupové retabulum na počátku 60. let 18. století. Jde o olejomalbu na lněném plátně v masivním štukovém rámu s vloženou řezbovanou lištou. Obraz představuje sv. Bartoloměje stojícího na oblačných sférách, nesoucího atributy (nůž a knihu) a provázeného dvěma okřídlenými andělskými hlavami ve vrcholu plátna. Dílo je ukázkou malířské tvorby na Moravě v polovině 19. století. Autorem je Jan (Johann) Manschgo, malíř narozený v Rakousku a pracující v Opavě. Obraz je značen v pravém dolním rohu „Manschgo 1851“.

Opravy v roce 2019: Obraz se před započetím prací nacházel ve značně narušeném stavu. Plátno bylo prověšené, zvlněné, na několika místech perforované a z rubové strany podlepené záplatami. Barevnost byla ztlumena nánosem laků, olejová barva krakelovaná. Optický dojem rovněž narušovalo prorýsování spodního napínacího rámu, který byl nesoudržný a bylo třeba provést jeho revizi. Poškozený byl také ozdobný rám, jehož dřevo řezbované lišty bylo zcela zdegradováno. Restaurování obnášelo odborný doplňující průzkum. Plátno bylo sejmuto z napínacího rámu a nažehleno na nové tenké plátno. Následně bylo napnuto na napínací rám, přemalby sejmuty a drobné oděrky a trhliny v původní malbě zatmeleny. Byly provedeny podmalby a napodobivé retuše, lakové vrstvy a další související práce. Restaurován byl rovněž obrazový rám. Automatickou součástí prací byla jejich průběžná dokumentace a zhotovení závěrečné zprávy. Restaurování provedli MgA. Renata Zemanová a Libor Jaroš.

Zhodnocení: Restaurování obrazu bylo s ohledem na četná poškození značně náročné. Práce byly provedeny na vysoké profesionální úrovni a výsledek lze hodnotit jako velmi zdařilý. Podařilo se tak rehabilitovat stav díla a navrátit mu jeho výrazové a prezentační kvality. Tato příkladná realizace byla současně důležitým krokem k celkové obnově hlavního oltáře.


Počet hlasů celkem: 0


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 14 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto

Foto

 

 

15. Kobeřice, nástěnná malba Panny Marie Ochranitelky v kostele sv. Jiljí

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Kobeřice u Brna, okres Vyškov

Název památky, č. ÚSKP: kostel sv. Jiljí s kamenným náhrobkem s krucifixem, 41259/7-3662

Vlastník: Římskokatolická farnost Kobeřice u Brna

Charakteristika: Fragment středověké malby provedený technikou secco přímo na zdivo se nachází na pilíři vítězného oblouku v kostele sv. Jiljí v Kobeřicích. Představuje Pannu Marii Ochranitelku a upomíná tak na původní, pravděpodobně mnohem rozsáhlejší nástěnnou výzdobu kostela z poloviny 14. století. K objevu díla došlo v roce 1933.

Opravy v roce 2019: Po provedených průzkumech a zkouškách čištění suchou i mokrou cestou následovalo celoplošné čištění malby a její důkladná revize. Malba byla zbavena prachových a jiných deponentů. Nevhodné přemalby a ztmavlé retuše byly omyty vodou po předchozím měkčení. Mechanicky byly vyjmuty dožilé tmely a vysprávky. Během tmelení byl kladen důraz na modelaci výplní tak, aby byl napodoben okolní povrch originálu. Malba byla konsolidována a sjednocena napodobivou retuší a povrch ochráněn závěrečnou fixací. Konfrontována byla přitom i starší fotodokumentace. Práce provedl Mgr. art. Filip Menzel.

Zhodnocení: Nástěnná malba byla silně znečištěna různými, zejména prachovými depozity. Předchozí restaurátorský zásah provedený v roce 1941 Ottou Maria Stritzkem byl již značně dožilý. Retuše malby zpráškovatěly, tmely byly výrazně uvolněné a v důsledku klimatických změn i rušivě viditelné. Celkově byl barevný kolorit malby zcela potlačen. Neodkladné příkladné odborné ošetření zajistilo podstatné zvýšení prezenčních hodnot významného artefaktu a zajistilo prodloužení uchování díla další generaci.


Počet hlasů celkem: 74


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 15 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto

Foto

 

 

16. Křetín, oltář sv. Jana Nepomuckého v kostele sv. Jeronýma

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Křetín, okres Blansko

Název památky, č. ÚSKP: kostel sv. Jeronýma, 19019/7-477

Vlastník: Římskokatolická farnost Křetín

Charakteristika: Boční oltář sv. Jana Nepomuckého se nachází na epištolní straně lodi kostela sv. Jeronýma v Křetíně. Nad menzou s dvěma relikviáři dominuje oválný obraz s oslavou sv. Jana Nepomuckého. Je zasazen do dřevěné oltářní architektury s dvěma předsazenými vysokými sloupy, na jejichž volutových nástavcích sedí andělé. Po stranách před sloupy jsou osazeny dvě výrazné vázy se stylizovanými květinami, které korespondují s řadou zlacených dekorativních prvků (řezbované akanty).

Opravy v roce 2019: V druhé etapě prací pokračovalo komplexní restaurování oltářní architektury, které se soustředilo na celkové zpevnění všech dílů, doplnění řezby scházejících prvků dekorativní výzdoby, provedení četných polychromních úprav a především zlacení v kombinaci mat a lesk. Restaurován byl i oltářní obraz s apoteózou sv. Jana Nepomuckého. Po restaurátorském průzkumu byla lokálně zajištěna barevná vrstva. Poté došlo k celoplošnému sejmutí laku a k odstranění předchozí rentoaláže, provedené na dva kusy sešitého plátna. Nově bylo realizováno přežehlení voskopryskyřičnou směsí na plátno odpovídající blíže struktuře originálu. Po stabilizaci díla byly revidovány vypadnuté vrstvy malby emulzním tmelem. Po vybroušení došlo k retuším imitativní metodou akvarelovými a pryskyřičnými barvami. Na závěr byl obraz celoplošně přelakován a osazen do dřevěného rámu s upravenou vnitřní lištou. Restaurování architektury oltáře provedl R-Ateliér, tj. Lubomír Slanař, dr. h. c., Jan Vachut a Roman Dvořák (pozlacovačské práce). Oltářní obraz restauroval PhDr. Pavel Klimeš.

Zhodnocení: Výsledkem příkladné a mimořádně náročné obnovy bylo pozastavení destrukčních a degradačních procesů a celková rehabilitace oltářní architektury i výtvarného díla. Mechanicky poškozený boční oltář se nacházel ve zcela havarijním stavu, a to ve fázi silného napadení dřevokazným hmyzem a destrukce dřeva. Restaurování zajistilo nejen podstatné zvýšení památkových hodnot pozdně barokního oltáře, ale i celého interiéru kostela.


Počet hlasů celkem: 988


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 16 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto

Foto

 

 

17. Kubšice, boží muka

Kategorie: drobné stavby

Umístění: Kubšice, okres Znojmo

Název památky, č. ÚSKP: boží muka, 38736/7-6493

Vlastník: Obec Kubšice

Charakteristika: Pozdně barokní drobná sakrální architektura je příkladem obvyklého typu zděných hranolových božích muk nenáročného zpracování. Situovaná u silnice nad obcí vytváří důležitý orientační bod i malebnou dominantu okolní krajiny.

Opravy v roce 2019: Byla realizována celková oprava božích muk, při které došlo k odstranění poškozených omítek a provedení omítek nových vápenných s obnovou profilace a fasádního vápenného nátěru v bílé barvě se šedým soklem. Na jehlancové stříšce byla dožilá krytina nahrazena historickou pálenou bobrovkou včetně hřebenáčů položených do pokrývačské malty a obnoven nátěr kovaného křížku. Součástí opravy byla i úprava okolního terénu, vydláždění okapového chodníku kamennými placáky a vysetí luční směsi s květinami v okolí památky.

Zhodnocení: Oprava přispěla ke zlepšení stavebně technického stavu božích muk. Malebná památka po obnově zhodnocuje i své okolí.


Počet hlasů celkem: 326


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 17 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto

Foto

 

 

18. Kunštát, obraz Panny Marie Immaculaty v kostele sv. Ducha

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Kunštát, okres Blansko

Název památky, č. ÚSKP: hřbitovní kostel sv. Ducha, 22922/7-493

Vlastník: Římskokatolická farnost Kunštát na Moravě

Charakteristika: Hřbitovní rodový kostel sv. Ducha nechal v roce 1738 nově vystavět, na místě staršího, Johann Theodor svobodný pán von Imbsen (1676–1742). Autorem obrazu Panny Marie Immaculaty je vídeňský malíř Thomas Friedrich Gedon (1728–1767). Jde o kvalitní dílo z poloviny 18. století, které patří k hodnotnému vybavení kostela. Předpokládá se, že zakázku mohl financovat sám stavebník nebo jeho dcera, tehdejší majitelka panství Kunštát, Marie Antonie von Imbsen (1720–1784).

Opravy v roce 2019: Druhá etapa prací navázala na restaurátorské průzkumy, zajištění díla přelepem a rentoaláž. Při restaurátorském zásahu v roce 2019 byly s povrchu díla postupně odstraněny a přiměřeně upraveny zásahy z předešlých oprav, neboť některé klihokřídové tmely nevhodně překrývaly originální malbu. Následovalo otočení obrazu, nažehlení malby z lícové strany a celoplošné podlakování damarovým lakem. Četné závady byly řešeny klihokřídovým tmelem obdobného typu jako předešlé zásahy. Defekty po obvodu plátna byly naopak tmeleny voskokřídovým tmelem zatónovaným do barvy červeného bolusu. Podkladové akvarelové retuše byly po přelakování přemalovány pryskyřičnými barvami. U dřevěného rámu došlo k sejmutí druhotné černé vrstvy laku na původní tmavě hnědý nátěr, k pozlacení lišty a úpravě napínacího rámu. Po vypnutí a převozu bylo dílo osazeno do štukového rámu v interiéru kostela. Restaurování provedla Akad. mal. Vendula Látalová.

Zhodnocení: Při komplexním restaurátorském zásahu byly eliminovány důsledky degradačních procesů a především revidovány neadekvátní sekundární zásahy. Celkově byla vyzdvižena estetika vnímání výrazových kvalit barokního výtvarného díla. Práce proběhly s respektem k malířskému rukopisu Thomase Friedricha Gedona. Původní barevnost byla obnovena též u rámu díla.


Počet hlasů celkem: 40


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 18 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto

Foto

 

 

19. Kuřim, zámek

Kategorie: velké stavby

Umístění: Kuřim, okres Brno-venkov

Název památky, č. ÚSKP: zámek, 13870/7-781

Vlastník: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o.

Charakteristika: Dispozice zámeckého areálu je dána dvěma stavebně historicky, hmotově a konstrukčně odlišnými částmi, které tvoří v jižní části renesanční stavba tzv. starého zámku z 2. poloviny 16. století a na severní straně přiléhající budova tzv. nového zámku. Obě budovy jsou propojeny spojovacím krčkem. Nový zámek, včetně spojovacího krčku a ohradní zdi se vstupní bránou, jsou výsledkem poslední větší stavební aktivity, která proběhla po polovině 19. století. Areál zámku, spolu s kostelem sv. Máří Magdalény a farou, tvoří významnou architektonickou a kulturní dominantu obce.

Opravy v roce 2019: V roce 2019 byla dokončena obnova nádvoří tzv. starého zámku, která zahrnovala opravu fasády včetně kamenických prvků, střešní krytiny a komínových těles a nátěru okenních výplní. Byly vyspraveny omítky, u podokenních říms doplněna chybějící, případně zjednodušená profilace. Kamenné prvky fasády (sloupy arkády a dochovaná okenní ostění) ošetřeny, lokálně domodelována chybějící profilace a u vstupu do patra doplněna část chybějícího kamenného ostění. Finální fasádní nátěr včetně kamenných prvků byl na základě výsledů stratigrafického průzkumu proveden jednobarevný (fasádní nátěrovou barvou na minerální bázi) s finální lazurovou úpravou.

Zhodnocení: Obnova vnějšího pláště tzv. starého zámku umožnila rehabilitaci a vhodnou prezentaci památky. Práce byly realizovány za použití klasických vápenných technologií a v dobré kvalitě. Z památkového hlediska byla respektována poslední stavební etapa zámeckého areálu, realizovaná po polovině 19. století. Této situaci byla přizpůsobena povrchová úprava základní plochy fasády.


Počet hlasů celkem: 52


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 19 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto

Foto

 

 

20. Kuželov, větrný mlýn

Kategorie: velké stavby

Umístění: Kuželov, okres Hodonín

Název památky, č. ÚSKP: větrný mlýn, 28963/7-2293 - NKP 344

Vlastník: Technické muzeum v Brně

Charakteristika: Mlýn holandského typu z roku 1842. Stavba kuželovité zděné kamenné konstrukce s otočnou střechou krytou dřevěnou šindelovou krytinou a čtyřmi lopatami větrné vrtule. Velmi hodnotná památka lidového užitkového stavitelství s dochovaným vnitřním technologickým zařízením. Veřejně přístupná národní kulturní památka.

Opravy v roce 2019: V roce 2019 byla dokončena celková obnova větrného mlýna. Došlo k sanaci statických poruch zdiva, dřevěných nosných prvků podlah a stropů. Obnoveno bylo také technologické zařízení – lopaty s perutěmi, hlavní hřídel, palečné kolo i vybavení mlýnice. Interiér byl nově vylíčen a byla osazena nová kvalitní svítidla se skrytou kabeláží elektrických rozvodů. Opraven byl krov a položena nová střecha z dřevěného štípaného šindele. Obnovy se dočkala rovněž kovová korouhvička s vročením 1842.

Zhodnocení: Celková obnova větrného mlýna umožnila zachovat hmotnou substanci i věrohodnou prezentaci památky. Obnovné práce byly provedeny kvalitně s ohledem na význam památky a její využití – veřejně přístupný muzejní objekt, sloužící jako ukázka způsobu výroby mouky v polovině 19. století.


Počet hlasů celkem: 0


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 20 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto

Foto

 

 

21. Kyjov, socha Madony z Kyjova v kostele Nanebevzetí Panny Marie

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Kyjov, okres Hodonín

Název památky, č. ÚSKP: kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje, 33903/7-2295

Vlastník: Římskokatolická farnost Kyjov

Charakteristika: Madona z Kyjova, tzv. vinařská, reprezentuje ukázku pozdně gotického umění na Moravě. Socha je zhotovena z lipového dřeva a její autorství je dle farní kroniky připisováno Mistru Hanušovi z Olomouce (cca kolem roku 1500). Dílo se vyznačuje poměrně ojedinělým atributem známým spíše z obrazů, neboť Ježíšek, kterého Panna Maria drží v náručí, přidržuje hrozen vína, jež symbolizuje eucharistii.

Opravy v roce 2019: Restaurování sochy proběhlo na základě výsledků laboratorních průzkumů provedených v předchozích letech, například UV, digitální mikroskop, tomografie, rozbor materiálů atd. Provedeno bylo očištění dřevořezby ve smyslu zeslabení patiny a minimalizace tmavých skvrn. Došlo ke zpevnění uvolněných partií, tmelení rušivých hloubkových defektů a úpravě plomb. Následovala komplikovaná barevná retuš polychromie podporující celistvost a přiznání stáří díla. Konzultace míry retuší polychromie prováděl prof. PhDr. Miloš Stehlík. Na střevíci a soklu, kde nebyla polychromie zachována, došlo k rekonstrukci podle dobových analogií. Závěrem byla provedena retuš prachovým a plátkovým zlatem a konzervace polychromie řídkým damarovým lakem. Řešeno bylo i nezbytné zajištění stability sochy. Restaurování provedla Akad. mal. Hana Vítová.

Zhodnocení: Socha Madony z Kyjova byla po několik let uložena v depozitáři Arcibiskupství olomouckého. Odborně provedený restaurátorský zásah zajistil dostatečnou eliminaci degradačních procesů a podstatně tak zvýšil umělecké kvality dřevořezby při prezentaci na veřejnosti.


Počet hlasů celkem: 458


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 21 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto

Foto

 

 

22. Letonice, socha sv. Jana Nepomuckého

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Letonice, okres Vyškov

Název památky, č. ÚSKP: socha sv. Jana Nepomuckého, 46257/7-3690

Vlastník: Obec Letonice

Charakteristika: Socha představuje kvalitní vrcholně barokní kamenosochařskou práci z roku 1731 a je ukázkou kultu zobrazování tohoto světce v Českých zemích krátce po jeho svatořečení roku 1729. Dílo ztvárňuje sv. Jana Nepomuckého v jeho tradičním ikonografickém pojetí – v kanovnickém rouchu a s typickými atributy – svatozáří z pěti hvězd a křížem s korpusem. Postava klečí na oblačné základně s okřídlenými andílčími hlavami a soškami andílků, z nichž tři byly před restaurováním odcizeny. Celek je osazen na architektonickém, barokně tvarovaném podstavci s nápisem a lucernou na čelní straně.

Opravy v roce 2019: Obnova obnášela komplexní restaurování sochy včetně architektonického podstavce. Práce zahrnovaly očištění díla, odstranění či zeslabení druhotných vrstev, zčernalých depozitů a krust. Následně byla provedena konsolidace materiálu, tj. lokální zpevnění horniny, fixace prasklin, výměna korodujících armatur za nerezové, rekonstrukce chybějících částí a modelačně nevyhovujících druhotných doplňků, včetně provedení replik odcizených prvků dle historické fotodokumentace. Lokální barevné retuše respektovaly autentický výraz památky se zachováním přiměřené míry patiny. V neposlední řadě bylo nutné odstranit příčinu vzlínání vody do hmoty podstavce a působení možných nežádoucích solí. Kolem základu byla provedena drenáž pro odvod srážkové vody. Automatickou součástí obnovných prací byla jejich průběžná dokumentace a zhotovení závěrečné restaurátorské zprávy. Restaurátorské práce provedl akademický malíř a sochař MgA. René Vlasák.

Zhodnocení: Restaurování bylo provedeno na vysoké profesionální úrovni a obnášelo nejen opravy převážně konzervačního charakteru, nýbrž i práce rekonstrukční, jež se v případě replik odcizených prvků mohly opřít pouze o několik málo dochovaných fotografií původního stavu. Výsledek lze hodnotit jako velmi zdařilý. Podařilo se tak přiblížit dílo jeho historické podobě a navrátit památce její výrazové a prezentační kvality.


Počet hlasů celkem: 149


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 22 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto

Foto

 

 

23. Ostrovánky, kaple Panny Marie

Kategorie: drobné stavby

Umístění: Ostrovánky, okres Hodonín

Název památky, č. ÚSKP: kaple Panny Marie, 101268

Vlastník: Obec Ostrovánky

Charakteristika: Kaple Panny Marie stojí mimo zástavbu těsně u vzrostlého stromu, s nímž spoluvytváří malebnou dominantu krajiny nad obcí. Podle datace na štítu byla postavena roku 1882. Stěny jsou na soklu, nároží i konzolové římse vyzděny režnými cihlami, což vytváří zajímavý plastický dojem.

Opravy v roce 2019: Roku 2019 proběhla celková obnova této drobné památky, jež spočívala v opravě střechy (doplněním chybějící krytiny) a fasády. Poškozené omítky byly očištěny, z režného zdiva odstraněny nevhodné starší barevné vrstvy a cihloví dílčím způsobem doplněno. Citlivě byl opraven také interiér, v němž byla obnovena jednoduchá výmalba. Novodobé dveře pak byly zachovány s novým nátěrem. Nejbližší okolí bylo upraveno tak, aby zamezovalo zatékání dešťové vody.

Zhodnocení: Kaple tvoří nezaměnitelný krajinotvorný prvek. Její oprava byla provedena citlivě, přičemž byly použity jednoduché tradiční technologie.


Počet hlasů celkem: 65


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 23 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto

 

 

 

24. Pohořelice, Paarův zámeček

Kategorie: velké stavby

Umístění: Pohořelice, okres Brno-venkov

Název památky, č. ÚSKP: městský dům Paarův zámeček, 25497/7-7133

Vlastník: Město Pohořelice

Charakteristika: Paarův zámeček se nachází ve dvoře základní školy na Lidické ulici v Pohořelicích, nad břehem rybníka Kolo, v severozápadním okraji historického jádra města. Jedná se o obdélnou patrovou budovu, která své pojmenování zdědila po majitelích, kteří zámeček vlastnili v letech 1690–1717, tedy po Josefu Ignáci hraběti Paarovi a Marii Anně hraběnce Paarové, rozené z Valdštejna. Tento původně starší dvůr, který existoval již před rokem 1588, nechali noví majitelé po zakoupení přestavět a zároveň vzniklo protáhlé přízemní dvorní křídlo přisazené šikmo k jihovýchodnímu nároží. Po prodeji v roce 1717 objekt dlouhodobě sloužil vrchnostenským úředníkům a správě dvora. V roce 1869 byl městem schválen plán přestavby zámečku na školu.

Opravy v roce 2019: V rámci výuky a potřeb školy došlo ke hmotovému obnovení v minulosti odstraněného přízemního dvorního křídla, v němž se nyní nachází amfiteátr. Nad přilehlým rybníkem byla zbudována zahrádka a dřevěný altán pro letní vyučování. V přízemí vznikla cvičná kuchyně a zázemí pro keramickou dílnu. V patře jsou tři prostorné učebny s restaurovanou stropní výmalbou, ve kterých lze najít akvárium i terárium. Byly repasovány veškeré historické výplně otvorů a zhotoveny kopie výplní chybějících.

Zhodnocení: Celkový přínos rekonstrukce Paarova zámečku lze spatřovat v mnoha ohledech. Budova byla očištěna od starších druhotných dispozičních úprav souvisejících se zřízením učitelských bytů koncem 19. století a tím pádem zůstala zachována barokní dispozice z přelomu 17. a 18. století, kdy objekt vlastnil a ze staršího dvorce na zámeček přestavěl šlechtický rod Paarů. Za hlavní přínos lze však považovat nedestruktivní spojení historické budovy s moderními požadavky na výuku, kde se dochované historické prvky budou pozitivně promítat ve vnímání žáků.


Počet hlasů celkem: 644


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 24 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto

Foto

 

 

25. Předklášteří, konírna kláštera cisterciaček Porta Coeli (minipivovar)

Kategorie: velké stavby

Umístění: Předklášteří, okres Brno-venkov

Název památky, č. ÚSKP: klášter cisterciaček Porta Coeli, 28276/7-1045

Vlastník: Cisterciácké opatství Porta Coeli

Charakteristika: Budova bývalých koníren náleží k hospodářskému zázemí kláštera Porta Coeli, který byl založen ve 30. letech 13. století pro ženskou řeholi cisterciáckého řádu. Objekt postavený na půdorysu obdélníka o rozměrech cca 11 x 50 m je situován v sousedství bývalého kravína. Má sedlovou střechu a štítovou stranou je orientován ke klášterní komunikaci. V minulosti byla část prostor pronajímána uměleckému kováři, přičemž střední (větší) část budovy byla dlouhodobě bez využití. Objekt někdejších stájí byl postaven patrně ve 2. až 3. čtvrtině 18. století s pozdějšími úpravami. Před revitalizací na minipivovar byla budova ve velmi zanedbaném stavu.

Opravy v roce 2019: Při celkové obnově objektu probíhala úprava pro provoz minipivovaru s restaurací. Jednalo se o generální opravu jak exteriéru, tak interiéru. Byla provedena oprava střechy s vyřešením statických poruch, zejména ve štítové zdi střechy. Následně bylo realizováno celkové odvlhčení stavby, obnovena fasáda a vyměněny okenní a dveřní výplně. V interiéru byly opraveny klenby a omítky, zhotoveny nové podlahy a rovněž veškeré instalace.

Zhodnocení: Rekonstrukce hospodářské budovy kláštera přispěla k oživení a navrácení bývalé činnosti v klášterním areálu. Současně prospěla i turistickému ruchu, neboť jsou návštěvníkům kláštera poskytnuty i relaxační možnosti. Rekonstrukce budovy a její nové využití bylo smysluplným krokem realizovaným bez zásadních stavebních vstupů, které by pozměnily architektonickou podstatu objektu.


Počet hlasů celkem: 313


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 25 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto

Foto

 

 

26. Rosice, kaple Nejsvětější Trojice

Kategorie: velké stavby

Umístění: Rosice, okres Brno-venkov

Název památky, č. ÚSKP: kaple Nejsvětější Trojice, 21192/7-945

Vlastník: Římskokatolická farnost Rosice u Brna

Charakteristika: Raně barokní sakrální architektura zbudovaná v letech 1697–1701. Stavba kaple, tvořící dodnes dominantu v krajině, byla zahájena z popudu Jiřího Ruperta Hausperského, který ji založil jako nové poutní místo. Jde o objekt centrálního půdorysu. Šestiboký hlavní prostor kaple je obestavěn šesti půlkruhovými kaplemi, přičemž helmicové zastřešení vrcholí šestibokou lucernou. (Ve 30. letech 20. století byla vyměněna původní šindelová krytina za plechovou.)

Opravy v roce 2019: Práce provedené v roce 2019 završily několikaletou komplexní obnovu kaple, započatou roku 2016 (oprava vnějšího pláště je téměř dokončena, obnova interiéru pokračuje). V tomto období byly postupně obnoveny střechy včetně výměny dožilé krytiny, opraveny omítky s líčkami a restaurovány kamenné prvky vnějšího pláště – portály, okenní ostění a sokl objektu. Problematickým místem se stala vrcholová lucerna. Pískovec, z něhož byla postavena, byl zcela dožilý, a proto bylo nutno provést repliku lucerny z nového kamene. Byly provedeny rovněž opravy kleneb. V roce 2019 proběhlo restaurování části kamenného soklu, doplnění vnitřních omítek v místech, kde byly odstraněny, zafixování pískovcové dlažby v interiéru a dokončení vnitřní výmalby. Zároveň byla realizována první etapa restaurování hlavního oltáře.

Zhodnocení: Práce na komplexní obnově kaple byly provedeny ve velmi dobré řemeslné kvalitě. Na profesionální úrovni byly realizovány rovněž práce restaurátorské. Cennou sakrální architekturu se tak podařilo navrátit do stavu, adekvátního jejím památkovým hodnotám. Objekt byl zabezpečen po stránce stavebně technické. Byly pozastaveny dramatické degradační procesy a došlo k rehabilitaci kvalitního estetického výrazu poutní kaple, dominující okolní krajině.


Počet hlasů celkem: 198


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 26 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto

Foto

 

 

27. Suchohrdly u Miroslavi, kostel sv. Markéty

Kategorie: velké stavby

Umístění: Suchohrdly u Miroslavi, okres Znojmo

Název památky, č. ÚSKP: kostel sv. Markéty, 36948/7-6755

Vlastník: Římskokatolická farnost Miroslav

Charakteristika: Kostel postavený pravděpodobně v 1. čtvrtině 16. století je pozdně gotickou jednolodní stavbou s polygonálně ukončeným presbytářem s opěrnými pilíři. Zachován je pozdně gotický kamenný sedlový portálek s protínajícími se pruty na jižní straně lodi, v presbytáři je kamenné sedile se segmentovým obloukem. Na západní straně k lodi přiléhá masivní hranolová věž se zvony z let 1696 a 1699, jejíž střechu tvoří vysoký osmiboký zděný jehlanec s ochozem na krakorcích zdobených reliéfy se zvířecími motivy. Helmice je omítnutá, bez krytiny, zakončená makovicí a křížem. Pod jižní obdélnou sakristií se nachází pravděpodobně karner.

Opravy v roce 2019: Došlo k ukončení dlouholeté celkové obnovy kostela, spočívající v opravě střech pokrytých opět pálenou režnou bobrovkou, výměně klempířských prvků zajišťujících funkční odvedení srážkových vod od objektu, odstranění novodobých cementových omítek z fasády a provedení nových hladkých omítek s bílým nátěrem včetně omítnutí helmice věže. Součástí akce bylo i restaurování silně korodovaných kamenných ostění oken, portálů, krakorců ochozu věže včetně chrličů. Závěrečná etapa roku 2019 zahrnovala dokončení opravy fasády věže s restaurováním kamenných prvků ochozu.

Zhodnocení: Celková oprava výrazně zlepšila technický stav této dlouhodobě neopravené sakrální památky včetně hodnotných kamenných článků. Obnovená pozdně středověká sakrální stavba, mající dříve i fortifikační funkci, tvoří malebnou dominantu širokého okolí.


Počet hlasů celkem: 154


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 27 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto

Foto

 

 

28. Šatov, radnice s lisovnou

Kategorie: velké stavby

Umístění: Šatov, okres Znojmo

Název památky, č. ÚSKP: radnice s lisovnou, 11924/7-8764

Vlastník: Vinařství Poppovi s.r.o.

Charakteristika: Jde o rozlehlý areál staveb s okázalou podélně orientovanou budovou bývalé radnice obohacenou výrazně zdobnou atikou a štítem v uličním průčelí. Vlastní budovu radnice, z níž vybíhají dvě kratší příčná křídla, završuje sedlová střecha. Věžička uprostřed střechy, která nese plechovou korouhev vlajkonoše, podtrhuje mimořádný význam stavby. Na podobě budov se odráží dvě výrazné stavební etapy. K první došlo v úvodu 19. století, kdy byla postavena nejspíš také mohutná ležatá stolice krovu. Začátek 20. století obohatil uliční průčelí o dekorativní pozdně klasicistní fasádu.

Opravy v roce 2019: Prostorná budova radnice nebyla dlouhou dobu využívána. Dostatečnou odvahu na její obnovu projevili až stávající vlastníci, kteří okamžitě roku 2019 zahájili opravu střech. Tesařsky byly opraveny krovové konstrukce (ležatá stolice nad podélným křídlem a nůžkové krovy nad oběma subtilnějšími příčnými trakty) včetně dřevěné kostry věžičky a laťování. Položeny byly také nové střešní tašky, neboť předešlé byly zcela dožilé. Replika výrazně poškozené plechové korouhve se na rozdíl od původní již otáčí ve větru.

Zhodnocení: Stará radnice s lisovnou je významnou a zdaleka nepřehlédnutelnou kulturní památkou městyse Šatov. Díky vlastníkům, jejichž snahou je této monumentální budově při hlavní šatovské ulici vtisknout opět život v podobě smysluplného využití, byla zahájena její obnova. Provedené stavební práce byly uskutečněny ve velmi dobré kvalitě a ve shodě s památkovou péčí.


Počet hlasů celkem: 1776


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 28 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto

Foto

 

 

29. Šatov, špýchar venkovské usedlosti č. p. 32

Kategorie: velké stavby

Umístění: Šatov, okres Znojmo

Název památky, č. ÚSKP: venkovská usedlost, 10475/7-8436

Vlastník: Alice Nagyová a Ing. Jozef Haspra

Charakteristika: Součástí areálu rozlehlé a celistvě dochované usedlosti postavené v hlavní ulici kdysi honosného vinařského městečka je také mohutná, štítově orientovaná stavba špýcharu s lisovnou ve sníženém přízemí. Usedlost spočívá na stejném půdorysu, jak byl zaznamenán na mapě stabilního katastru z roku 1824. Obvodové stěny špýcharu jsou materiálově velmi pestré. Nalezneme části postavené jak z kamene, tak z dusané hlíny. Štíty byly naopak vyzděny pálenou cihlou. Střecha špýcharu s osobitou krovovou konstrukcí (nůžkový krov) a slunečními hodinami ve štítu (pod polovalbou) se zřítila krátce po odkoupení usedlosti novým majitelem. Zastropení interiéru zajišťují trámové stropy s deskovým záklopem. Běžná usedlost s tradiční stavbou lisovny, v tomto případě vybavenou sýpkovým patrem, dokládá výstavnost, utilitární dokonalost a neskutečnou malebnost takovýchto objektů ve vinařských centrech Znojemska.

Opravy v roce 2019: V roce 2018 byla zahájena zásadní obnova usedlosti opravou střech nad obytnými křídly (hlavní dům a výměnek) a západní částí hospodářského traktu. V roce 2019 se stavební práce soustředily na záchranu cenného špýcharu. Byla provedena replika předchozího nůžkového krovu (z řezaných trámů s tesařskými spoji), položena pálená střešní taška bobrovka, doplněno zdivo z pálených cihel a provedeny vnější i vnitřní omítky s příměsí pucolánu. Jižní štít na osazení slunečních hodin teprve čeká.

Zhodnocení: Stavební práce probíhaly po pravidelných konzultacích s pracovníky státní památkové péče a jednoznačně přispěly k záchraně stavby a posílení jejich památkových hodnot, které se významně podílejí na udržení věrohodnosti celku, tedy areálu bývalé hospodářské usedlosti. Ke kvalitnímu výsledku výrazně napomohla pečlivá dokumentace stavby ze strany vlastníků a řemeslně dobře provedené práce.


Počet hlasů celkem: 37


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 29 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto

Foto

 

 

30. Švábenice, socha Boha Otce před kostelem sv. Michaela archanděla

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Švábenice, okres Vyškov

Název památky, č. ÚSKP: kostel sv. Michaela archanděla, 17511/7-3879

Vlastník: Městys Švábenice

Charakteristika: Dominantní socha Boha Otce, umístěná před hlavním průčelím kostela sv. Michaela archanděla ve Švábenicích, je dílem Jana Michaela Scherhaufa z roku 1756. Tematicky souvisí s protějším sousoším Anděla s Kristem, které bylo restaurováno v minulých letech a upomíná na scény z Olivetské Hory.

Opravy v roce 2019: Opravy navázaly na první etapu obnovy, kdy si závažný stav díla vyžádal demontáž sochy a práce v ateliéru. V něm došlo k základnímu očištění a konsolidaci kamenné hmoty. Ve druhé etapě byly četné vlasové trhliny a chybějící části modelace doplněny tmelem na bázi minerálních hydraulických pojiv a křemičitých písků vhodné frakce. Sekundární doplněk levé ruky byl akceptován a pouze tvarově upraven. Četnější přídavky kamene na podstavci byly realizovány pomocí tzv. filuňků identickým kamenným materiálem. Nahrazeny byly všechny nevyhovující kovové prvky nerezovými. Konečná povrchová úprava byla provedena po celkové montáži v přirozené barevnosti kamene. K optickému scelení byla použita celková lazurní patina. Poté následovala konzervace vhodným biocidem a prostředkem na bázi siloxanových pryskyřic. Bylo potvrzeno, že kříž je zhotoven z jiného druhu pískovce a pravděpodobně je druhotným doplňkem. Restaurování prováděl MgA. Petr Tůma.

Zhodnocení: Výsledkem příkladné obnovy bylo zajištění a podstatné zvýšení prezentačních kvalit tohoto barokního díla, které spolu s protějším sousoším esteticky umocňuje prostranství před kostelem.


Počet hlasů celkem: 20


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 30 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto

Foto

 

 

31. Vanovice, kamenný kříž před kostelem sv. Václava

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Vanovice, okres Blansko

Název památky, č. ÚSKP: kostel sv. Václava, 45102/7-621

Vlastník: Obec Vanovice

Charakteristika: Kamenný kříž stojí poblíž hlavního vstupu do areálu kostela sv. Václava před hřbitovní zdí. Na základně a několikadílném odstupňovaném soklu je osazen krucifix s korpusem. Kristus má hlavu skloněnou k pravému rameni a nad hlavou nápisovou destičku INRI. V nice ve spodní části podstavce se nachází reliéf s Pannou Marií Bolestnou, nad římsou pak menší volutový nástavec se symboly eucharistie (kalich s hostií, vinná réva, klasy obilí). Na zadní straně podstavce je uveden letopočet 1843.

Opravy v roce 2019: Zcela havarijní stav kamenné základny kříže si vyžádal demontáž díla a odvoz do ateliéru. Následoval restaurátorský průzkum zaměřený na míru narušení kamene, stav kovových spojů a na stratigrafii reliéfní výzdoby a nápisů. Plochy kamene byly očištěny od silných nánosů biologických činitelů i atmosférického znečištění. Na uvolnění tmavých depozitů bylo použito zábalů. Poškozená patka horního dílu kříže byla nastavena přírodním pískovcem do původního tvaru a pomocí nerezové armatury připojena k originálu. Po očištění kamene následovalo opakované zpevnění. Po uplynutí technologické přestávky byly chybějící profilace, včetně poškozených míst, doplněny probarveným minerálním tmelem. Na základě výsledků průzkumů byl na reliéfu Panny Marie Bolestné odstraněn neadekvátní nátěr stříbřenkou a symboly eucharistie pozlaceny plátkovým zlatem. Kříž byl poté osazen na novou základnu, na místě provedeno spárování a finální retuš. Restaurování provedla Michaela Mrázová.

Zhodnocení: Neodkladný komplexní restaurátorský zásah zajistil pozastavení probíhajících degradačních procesů a vedl ke zvýšení prezentační hodnoty památky, která stojí v bezprostřední blízkosti kostela a hřbitova, spojeného s kulturní historií obce.


Počet hlasů celkem: 46


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 31 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto

Foto

 

 

32. Velké Bílovice, socha sv. Floriána

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Velké Bílovice, okres Břeclav

Název památky, č. ÚSKP: socha sv. Floriána, 25517/7-1784

Vlastník: Město Velké Bílovice

Charakteristika: Barokní socha světce z roku 1754 je zhotovena z litavského vápence, jejíž autorství je připisováno dílně Ignáce Lengelachera.

Opravy v roce 2019: Po transferu díla do ateliéru restaurátora bylo po detailním průzkumu provedeno sejmutí tmavých krust, které byly při posledním restaurátorském zásahu pouze retušovány. Byla provedena konsolidace kamenného materiálu a po úvaze sejmuty nefunkční, technologicky a esteticky nevhodné sekundární vysprávky a doplňky. Rehabilitace sochařské modelace byla provedena v míře umožněné stavem originálu, při respektování sochařského rukopisu autora. Původní, esteticky nevhodný novodobý sokl byl vyměněn za nový, tvarově a rozměrově zdařilejší. Realizován byl na základě analogií sochařských autorských děl v regionu. Výchozí vzor pro zhotovení volné repliky byl zvolen sokl sochy sv. Tekly v nedalekém Podivíně. Práce provedl MgA. Peter Šimon.

Zhodnocení: Restaurátorským a rekonstrukčním zásahem došlo k pozastavení degradačních vlivů, odstranění nežádoucích zásahů a k adekvátní rehabilitaci sochařského díla. Při obnově byly uplatněny moderní metody současné restaurátorské praxe.


Počet hlasů celkem: 27


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 32 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto

Foto

 

 

33. Vísky u Letovic, hlavní oltář v kostele sv. Michaela archanděla

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Vísky, okres Blansko

Název památky, č. ÚSKP: kostel sv. Michaela archanděla, 14012/7-641

Vlastník: Římskokatolická farnost Vísky u Letovic

Charakteristika: Horní baldachýnovou část hlavního oltáře představují čtyři volná prolamovaná volutová ramena tvořící korunu posazenou na čtyřech sloupech se zlacenými patkami a hlavicemi. Uprostřed ramen ozdobených hlavičkami andílků je situována vrcholová řezba se jménem Božím (hebrejským tetragrammatonem JHVH) obklopeným oblaky se svatozáří. Dvojice postranních sloupů dosedají na boční díly oltáře, mezi nimiž jsou osazeny figury sv. Josefa (vlevo) a sv. Antonína Paduánského (vpravo). Uprostřed oltáře je pak ve zdobném rámu umístěn obraz sv. Michaela archanděla, znázorněného jako okřídleného rytíře ve zbroji, jenž svým plamenným mečem svrhává Satana do propasti. V prostoru pod obrazem je umístěna menza s tabernáklem, který po stranách adoruje dvojice andělů.

Opravy v roce 2019: Předmětem druhé etapy bylo pokračování obnovy hlavního oltáře, tj. jeho horní části včetně restaurování oltářního obrazu, dřevořezeb světců a adorujících andělů. Provedeno bylo odstranění nečistot a prachových depozitů, sejmutí silné lakové vrstvy a sekundárních nátěrů. Následovala lokální petrifikace a injektáž. Uvolněná místa byla vyšpánována, chybějící části byly doplněny v novém dřevěném materiálu a zatmeleny. Novodobá neadekvátní imitace mramorování byla odstraněna a provedena v původním pojetí. Došlo také k zacelení veškerých prasklin. Na základě sond byly zlacené prvky restaurovány v kombinaci lesk a mat. Závěrem bylo provedeno potřebné broušení, modelace, úprava povrchu, barevná korekce a imitace mramoru, rekonstrukce rostlinných a dekorativních ornamentů a retuš rekonstrukcí zlacení. Horní část oltáře včetně sloupů byla následně instalována na původní místo, na obnovenou spodní část oltáře. Oltářní obraz byl odvezen do ateliéru, kde byl proveden restaurátorský průzkum, jenž potvrdil dvě přemalby. Zakalená laková vrstva byla sejmuta, sondy zaretušovány, malba vyčištěna a nově zalakována. Práce prováděl Roman Dvořák a Akad. mal. Jan Knorr.

Zhodnocení: Výsledkem dvouleté obnovy bylo podstatné zvýšení památkových hodnot hlavního oltáře kostela sv. Michaela archanděla, a to v pojetí původního řešení z 19. století. Plně respektována byla rovněž poslední přemalba oltářního obrazu.


Počet hlasů celkem: 1


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 33 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto

Foto

 

 

34. Vranov nad Dyjí, karner sv. Ondřeje v areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie

Kategorie: drobné stavby

Umístění: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo

Název památky, č. ÚSKP: kostel Nanebevzetí Panny Marie s farou, 27945/7-6905

Vlastník: Městys Vranov nad Dyjí

Charakteristika: Karner ve Vranově nad Dyjí je poměrně ojedinělou hřbitovní kaplí. Jde o stavbu kruhového půdorysu se dvěmi zaklenutými podlažími. Spodní zahloubené podlaží je dodnes zachovaná kostnice (ossarium) i nadále zaplněná lidskými kostmi a lebkami. Ve vnitřku horního nadzemního podlaží je liturgický prostor. Velmi pozoruhodná je také apsida horního nadzemního podlaží ve formě arkýře, protože nedosedá na úroveň okolního terénu. Na vrcholu střechy kuželového tvaru je střešní polygonální zděná lucerna s hrotitým završením. Na střešním plášti kuželu je pálená krytina bobrovka položená na dřevěných latích nesených dřevěným krovem vždy osazeným na klenbě.

Opravy v roce 2019: První etapou obnovy byla výměna krovů a latí, výměna krytiny z bobrovek a oprava jehlancovité věžičky, která proběhla v roce 2018. Při druhé etapě obnovy, která probíhala v roce 2019 a byla zaměřena na opravu poškozené omítky, výmalbu fasády, restaurování nástěnné malby Veroničiny roušky a opravu schodů, zábradlí a vstupní mříže. Zároveň byl při opravných pracích v červnu 2019 odkryt přístup do kostnice, která je dosud zaplněna lidskými ostatky.

Zhodnocení: Kulturně historická hodnota karneru ve Vranově nad Dyjí je mimořádná. Ve stavební podstatě jde o románskou stavbu asi z doby před rokem 1259. Někteří badatelé ale kladou výstavbu karneru do 12. století i starší doby. Dílčími stavebními úpravami asi prošel v gotickém slohovém období – patrně korektury tvaroslovného pojetí malých okenních otvorů. Z barokního slohového období pochází většina vápenných omítek. Na vnější fasádě je malovaný epitaf pozdně barokního pojetí s motivem veraikonu, tedy otisku tváře Ježíše Krista z roušky. Tato torzální malba byla restaurována. Vnitřní prostor horního nadzemního podlaží karneru je využíván k občasným církevním potřebám. Spodní zahloubené podlaží kostnice (ossaria) je běžně nepřístupné.


Počet hlasů celkem: 246


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 34 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto

Foto

Foto

 

35. Znojmo, pastoforium v kostele sv. Mikuláše

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Znojmo, okres Znojmo

Název památky, č. ÚSKP: kostel sv. Mikuláše, 18166/7-6944

Vlastník: Římskokatolická farnost u kostela sv. Mikuláše, Znojmo

Charakteristika: Pozdně gotické pastoforium patří v našem památkovém fondu k nejkvalitnějším příkladům monumentální interiérové kamenosochařské práce určené pro sakrální interiér (výška 7,5 m). Dílo v podobě subtilní prolamované věžice sloužilo pro uchovávání eucharistie. Štíhlá architektura spočívající na třech sloupech nese schránku tvaru kvádru, uzavřenou třemi prolamovanými mřížemi s malovanou figurální výzdobou (ze zadní strany jedna s funkcí dvířek s původním zámkem), završenou košovým baldachýnem s fiálami. Z něj vyrůstá vlastní věžice s volnými pilířky a fiálami, propojenými ve dvou úrovních kružbovými oblouky kýlovitého tvaru, ukončená kytkou. Ikonografický program mřížek lze souhrnně označit jako protireformační; dominují mariánské a pašijové motivy, symboly významných katolických svátků a součástí programu jsou i vybrané světice a světci.

Opravy v roce 2019: V roce 2019 proběhlo komplexní restaurování díla, jež s velkou pravděpodobností nebylo opravováno nejméně sto let. Detailní ohledání odhalilo skutečnost, že v minulosti muselo dojít k rozsáhlému poškození architektury, neboť její značná část je již doplněna (rekonstruována) sádrou. Práce na vápencových a sádrových částech pastoforia sestávaly především z odstranění druhotných nátěrů. Kámen byl ve spodní části odsolen a lokálně zpevňován, došlo také ke konzervaci kovových spojovacích prvků. Závěrečnou etapou bylo doplnění chybějícího spárovacího materiálu a retuš povrchu díla. Tyto práce prováděli MgA. Josef Červinka a MgA. Daniel Hvězda. Samostatným úkolem bylo restaurování mřížek pastoforia, jež byly demontovány a převezeny do ateliéru restaurátora Mgr. art. Jana Vojtěchovského, Ph.D. Stěžejní bylo čištění barevné vrstvy a zlacení spolu se současně prováděným lokálním přichycením šupinovitě odloučených ploch. Dále došlo k mechanické redukci rzi a lokální pasivaci kovu. Závěrem proběhla minimalistická retuš akvarelovými barvami na lokálních tmelech a v místech rušivých defektů a konzervace.

Zhodnocení: Byla restaurována významná středověká součást farního kostela sv. Mikuláše z poslední čtvrtiny 15. století. Došlo ke konsolidaci kamenné architektury po stránce konstrukční i materiálové a její výrazové rehabilitaci. U mřížek byl především pozastaven korozní proces poškozující malbu.


Počet hlasů celkem: 36


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 35 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto

Foto

 

 

36. Znojmo, bývalá strojovna a kotelna v areálu pivovaru (Enotéka znojemských vín)

Kategorie: velké stavby

Umístění: Znojmo, okres Znojmo

Název památky, č. ÚSKP: pivovar, 104173

Vlastník: Město Znojmo

Charakteristika: Areál pivovaru tvoří dvě fronty objektů. Severní s administrativní budovou z 30. let 20. století, jádrem barokního pivovaru a mladším objektem hvozdu a východní, kterou tvoří stáčírna s varnou a strojovnou pocházející z konce 19. století. V jejich interiérech bylo zachováno původní vybavení pivovaru, které je dnes přizpůsobené současnému provozu s expozicí pivovarnictví. Nejstarší část areálu byla dokončena v roce 1720. Obdélná budova s mohutnými klenutými prostory polosuterénu byla přistavěna k severní hradbě. Na objekt navazovaly prostory zahrad a oktogonální, tzv. Loupežnická věž, jež byla jednou z nejstarších částí znojemského hradu. Pivovar před polovinou 19. století odkoupila od města rodina Mauralů, která v letech 1864–1872 provedla celkovou přestavbu a rozšíření pivovarnického areálu jižním směrem. Ve 20. století byly k této části připojeny další budovy, jako například objekt kotelny. Po ukončení výroby piva získalo celý areál do svého vlastnictví město Znojmo.

Opravy v roce 2019: Na předchozí opravy objektu varny z roku 2017 navázal projekt Enotéky znojemských vín, která vznikla v sousední chráněné budově strojovny a navazující nechráněné budově kotelny. Vznikla tak hodnotná realizace z dílny architektonické kanceláře Chybik+Kristof, která měla za cíl plnohodnotnou památkovou rehabilitaci objektu strojovny. Ta spočívala v odstranění novodobých vestaveb a obnovení historického prostoru a architektonického členění fasád budovy. Naopak z utilitárního prostoru bývalé kotelny byla zachována pouze vnější struktura s úmyslem vytvořit zcela nový koncept. Do strohého bílého interiéru je vložena kontrastní tmavá vestavba vinného baru, která díky novému rozmístění oken umožňuje atraktivní výhledy na protilehlý kostel sv. Mikuláše a část historického jádra.

Zhodnocení: Projekt Enotéky znojemských vín vnesl nové využití do zdevastovaných a opuštěných prostor bývalého znojemského pivovaru. Fasády objektu strojovny byly obnoveny v členění a barevném konceptu z doby vzniku v letech 1864–1872, kdy došlo k doplnění profilovaných částí v podobě nárožních bosáží, říms a okenních šambrán. Ve velmi poškozeném interiéru byla na základě dochovaných fragmentů obnovena štuková výzdoba stěn, odkryt původní strop, který vynáší dva mohutné litinové sloupy. Doplněna byla i chybějící kovová okna. Za neméně důležité lze z hlediska památkové péče považovat i navazující celkovou rekonstrukci ulice Hradní a ostatních komunikací. Zachováním historické šatovské dlažby došlo k celkové rehabilitaci a propojení veřejného prostoru areálu znojemského pivovaru.


Počet hlasů celkem: 63


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 36 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto

Foto

 

 

37. Žatčany, kostel Nejsvětější Trojice

Kategorie: velké stavby

Umístění: Žatčany, okres Brno-venkov

Název památky, č. ÚSKP: kostel Nejsvětější Trojice, 46530/7-1101

Vlastník: Římskokatolická farnost Žatčany

Charakteristika: Původně románský kostel s gotickou a později barokní přestavbou tvoří spolu s raně barokní kaplí sv. Máří Magdalény, pozdně barokním kamenným křížem a ohradní hřbitovní zdí neobyčejně malebný a regionálně významný celek s nepopiratelnou umělecko-historickou hodnotou. Kostel situovaný na severním okraji obce je jednolodní orientovaná stavba s tříbokým závěrem a představenou čtyřbokou věží se zvonicovým patrem v průčelí. Hřbitovní kapli, nacházející se v bezprostřední blízkosti kostela, nechala v letech 1616–1618 postavit rodina Mensdorff-Pouilly na počest přežití obyvatel v době morové epidemie.

Opravy v roce 2019: Kostel s kaplí a hřbitovní zdí procházely postupnou obnovou od roku 2013 a veškeré práce byly v roce 2019 dokončeny. V rámci oprav došlo k odstranění poškozených fasádních omítek, vlhkostních defektů na fasádě kostela, opravě narušených omítek severního průčelí a následnému provedení finálního nátěru ve stávajícím barevném odstínu lomená bílá. Okenní a dveřní výplně byly přebroušeny, vyspraveny a opatřeny novým nátěrem ve shodném barevném odstínu. Do oprav byla začleněna i obnova ciferníků věžních hodin.

Zhodnocení: Oprava fasádních omítek završila veškeré dříve provedené práce na celkové obnově areálu kostela spojené s předchozími opravami raně barokní kaple a kamenné hřbitovní zdi. Díky kvalitně provedeným pracím byly odstraněny dlouhotrvající poruchy vnějšího pláště a kostel i nadále zaujímá místo nejhodnotnější historické dominanty obce.


Počet hlasů celkem: 2045


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 37 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto

Foto

 

 

38. Ždánice, budova předzámčí

Kategorie: velké stavby

Umístění: Ždánice, okres Hodonín

Název památky, č. ÚSKP: zámek, 11402/7-2507

Vlastník: Ing. arch. Iva Kotíková

Charakteristika: Zámek ve Ždánicích je čtyřkřídlá jednopatrová budova s vnitřním uzavřeným dvorem, stojící patrně na středověkých základech. Původně renesanční vzhled byl pozměněn pozdně barokní přestavbou z let 1762–1789. V ose ústředního průčelí je jednoduchý bosovaný portál s římsou a dvěma vázami, který završuje mohutný štít s hodinami a lichtenštejnským znakem. Jednotlivá nároží jsou pak akcentována věžicemi. Po straně před hlavním vstupem do zámku je postavena podlouhlá budova předzámčí, která je výsledkem několika přestaveb z 18. a 19. století. Původně sloužila jako hospodářské zázemí, později pro bytové účely. Na počátku 90. let 20. století byla dřívějším majitelem celkově odstrojena a po opravě střechy zakonzervována. Poté zůstala v této podobě až do současnosti.

Opravy v roce 2019: Celková památková obnova předzámčí proběhla v roce 2019, kdy došlo k osazení nových kastlových oken a dveří dle dochovaných fotografií, úpravě vnitřních prostor bytů a opravě fasády stejnou technologií a barevností, jaké byly použity v předchozích letech na hlavní budově zámku. Provedeno bylo rovněž statické zajištění objektu a schodišťového rizalitu, úpravy přístupových chodníků a doplnění plotu analogicky dle ostatních, již hotových částí.

Zhodnocení: Zdařilá památková obnova představovala záchranu dlouhodobě nevyužívané části objektu, protože dřívějším majitelem zahájená oprava byla přerušena. Teprve v roce 2019 byla tato zakonzervovaná budova bez jakéhokoli vnitřního vybavení opravena a připravena pro bytové využití. Úspěšně přitom byly aplikovány stavební technologie a celkový způsob rekonstrukce užité při předcházející konzervaci a rekonstrukci hlavní budovy zámku.


Počet hlasů celkem: 5


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 38 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto

Foto

 

 

39. Žeravice, sloup se sochou Bičovaného Krista

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Žeravice, okres Hodonín

Název památky, č. ÚSKP: sloup se sochou Bičovaného Krista, 15562/7-2517

Vlastník: Obec Žeravice

Charakteristika: Sloup se sochou Bičovaného Krista je ikonograficky poměrně ojedinělým druhem památky. Ke kůlu přivázaný Kristus je obklopen menšími figurami světců a upomíná tak na epidemii tyfu, která postihla Žeravice v roce 1873.

Opravy v roce 2019: Z důvodu nezbytnosti nového pevného betonového základu došlo k demontáži sloupu a transferu do ateliéru, v němž proběhlo čištění povrchu od biologických i jiných depozitů a odstranění zčernalých krust. Druhotné doplňky včetně kovových armatur byly revidovány. Následovala etapa konsolidace, lepení uvolněných částí, plastické doplnění, lokální barevná retuš a dohotovení svatozáří dle analogií. Po osazení sloupu se dokončilo finální ošetření památky. Restaurování prováděl MgA. Jan Vodáček.

Zhodnocení: Komplexní a kvalitně provedený restaurátorský zásah zajistil pozastavení degradačních procesů kamene a stabilitu díla. Rekonstrukcí původního nápisu a doplněním atributů se podstatným způsobem zvýšilo vizuální vnímání této drobné sakrální památky, spjaté s historií obce.


Počet hlasů celkem: 100


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 39 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto

Foto