Hlasování k soutěži Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2016SMS zprávu můžete psát jak velkými, tak malými písmeny (bez diakritiky). SMS zprávu lze odeslat z jednoho mobilu JEN JEDENKRÁT.
Službu technicky zajišťuje Konzulta Brno a.s., mail: info@sms-operator.cz. Bližší informace naleznete na http://www.kr-jihomoravsky.cz1. Brno - Bosonohy, kaple sv. Floriána
Fotodokumentace

Fotodokumentace
Kategorie: velké stavby
Umístění: Brno - Bosonohy, okres Brno-město
Název památky, č. ÚSKP: kaple sv. Floriána, 47834/7-659
Vlastník: Římskokatolická farnost Troubsko
Charakteristika: Samostatně stojící kaple sv. Floriána na obdélném půdorysu s osově komponovanou věžičkou v hlavním průčelí byla postavena v r. 1713 pro ochranu obce před požáry. Zásadním způsobem byla přestavěna v r. 1854 a o šest let později byla původně dřevěná věžička nahrazena zděnou. Poslední modernizace byla provedena v r. 1962.
Opravy v roce 2016: Na opravu interiéru v předchozích letech navázala obnova vnějšího pláště kaple. Byla opravena omítka a kaple natřena monochromním nátěrem. Dále byly opraveny okenní a dveřní výplně včetně nové povrchové úpravy a restaurováno kamenné ostění vstupních dveří do kaple.
Zhodnocení: Celková obnova fasády kaple jí navrátila historický vzhled odstraněním neodborných zásahů v minulých létech a přinesla stavebně-technické i estetické zhodnocení památky.
Počet hlasů celkem: 906

Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 1
na telefonní číslo: 736 301 599


2. Brno, interiér kostela sv. Jakuba
Fotodokumentace

Fotodokumentace
Kategorie: díla výtvarného umění
Umístění: Brno, okres Brno-město
Název památky, č. ÚSKP: kostel sv. Jakuba většího, č. 47193/7-65
Vlastník: Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba, Brno
Charakteristika: Kostel sv. Jakuba, jako původní románská stavba, byl doložen v r. 1228. Starý románsko-gotický kostel přestal ve 14. st. vyhovovat, a proto došlo k zásadní přestavbě kostela ve stylu redukovaného katedrálního typu, který se stal mimořádným architektonickým dílem. Na stavbě se podílel Lorenz Spening a počátkem 16. století prováděl úpravy Anton Pilgram. Věž dokončil až r. 1592 Antonio Gabri. Další rozsáhlejší úpravy byly realizovány v první čtvrtině 18. století. Provedení krovu je autorizované tesařským mistrem Antonem Ebenbergerem ve 20. letech 18. Nyní se kostel sv. Jakuba řadí k nejcennějším památkám pozdní gotiky u nás.
Opravy v roce 2016: Rekonstrukce interiéru obsahovala stavebně-restaurátorské práce. Stavební práce měly za úkol zajistit staticky poškozené JZ nároží kostela a jako další nezbytný zásah představovala kompletní rekonstrukce elektroinstalace, která byla v naprosto havarijním stavu, a hrozilo uzavření kostela pro veřejnost. Součástí stavebních prací byla i rekonstrukce interiéru věže a dílčí opravy kůru. Druhá rozsáhlá fáze realizace spočívala v restaurátorské činnosti. Byly obnoveny veškeré oltáře, kamenné a štukové prvky, mobiliář situovaný v lodi kostela a další malířská a sochařská díla, která tvoří nedílnou součást památky.
Zhodnocení: Prostřednictvím grantu EHP se podařilo rekonstruovat umělecky i historicky výjimečný interiér kostela, který se již dlouhodobě potýkal s vážnými stavebními problémy a degradačními procesy. Celková koncepce stavebních a restaurátorských prací vycházela z prezentace interiéru při poslední slohové úpravě v 19. století a z pohledu památkové péče byla odvedena profesionálním způsobem. V průběhu obnovy současně došlo i k rozšíření funkce sakrální architektury o vybudování muzeální expozice na kůru, ve věži kostela a v krovu. Návštěvníkům tak byly zpřístupněny další prostory stavby. Výsledkem velkého rozsahu obnovných prací, zahrnující koncepční stavební i restaurátorskou činnost, je tedy maximální prezentace památky odpovídající jejímu významu.
Počet hlasů celkem: 2216

Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 2
na telefonní číslo: 736 301 599


3. Brno, obrazy sv. Petra a sv. Pavla v kostele Nejsvětější Trojice, Brno - Královo Pole
Fotodokumentace

Fotodokumentace Fotodokumentace Fotodokumentace
Kategorie: díla výtvarného umění
Umístění: Brno, okres Brno-město
Název památky, č. ÚSKP: obraz sv. Pavla (ze serie 12 apoštolů), autor: Josef Stern, olej na plátně, štukový polokruhový rám, 300 x 142 cm, cca 3. čtvrt. 18. stol., č. 62286/37-555
obraz sv. Petra (ze serie 12 apoštolů), autor: Josef Stern, olej na plátně, štukový půlkruhový rám, 300 x 142 cm cca, 3. čtvrt. 18. stol., č. 59362/37-550
Vlastník: Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětější Trojice, Brno – Královo Pole
Charakteristika: Dva obrazy z cyklu obrazů 12 apoštolů od J. Sterna (olej na plátně) z konce 60. let 18. století, osazených v rokokových zlacených rámech.
Opravy v roce 2016: Koncepce restaurování byla v případě obou děl obdobná, neboť charakter restaurátorských prací byl determinován rozsahem předchozích zásahů v minulosti, kterými prošel celý cyklus dvanácti obrazů. V obou případech bylo nutno kompletně nahradit zcela dožilé napínací rámy. Rovněž bylo nutné po základním očištění sejmout vrstvu celoplošně aplikovaného ztmavlého galerijního laku, který opticky potlačoval lokálně nanesené technologické vrstvy, vytvářející v ploše malby „tmavé fleky. Tyto vrstvy bylo nutno lokálně mechanicky odstranit, popřípadě ztenčit v místech, kde by hrozila ztráta primární vrstvy barevné.
Zhodnocení: Klasický restaurátorský postup byl uplatněn v obou případech a spočíval v očištění, opravě defektů, upevnění uvolněného podkladu a barevné vrstvy, tmelení a retuších barevné vrstvy tak, aby respektovala primární autorský rukopis.
Počet hlasů celkem: 853

Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 3
na telefonní číslo: 736 301 599


4. Dolní Bojanovice, dřevěné kříže


Fotodokumentace Fotodokumentace Fotodokumentace
Kategorie: díla výtvarného umění
Umístění: Dolní Bojanovice, okres Hodonín
Název památky, č. ÚSKP: krucifix, č. 23435/7-2208
kříž, č. 7-2206, součást areálu kostela sv. Václava č. 34166/7-2204
Vlastník: obec Dolní Bojanovice
Charakteristika: Dubové dřevěné kříže na čelních a bočních stranách zdobené vyřezávanými reliéfy v několika horizontálních vrstvách, které zobrazují biblické výjevy ze života Ježíše Krista, pašijové scény a symboly církve a víry. Kříže na čelní spodní straně datovány, v části obce zvané Cacardov 1898, u kostela 1909. Autorem křížů je František Vymyslický (1841-1933), s výběrem motivů vypomáhali páter František Páral a později páter Josef Hanák, duchovní v Dolních Bojanovicích.
Opravy v roce 2016: Restaurování koncepčně navázalo na restaurování kříže na hřbitově (z roku 1905). Po očištění, odstranění nepůvodních nátěrů, provedení zpevnění dřevní hmoty a doplnění modelace chybějících části řezeb byla pozornost soustředěna na závěrečnou povrchovou úpravu. Tato byla pojednána s cílem prodloužit životnost a minimalizovat působení povětrnostních vlivů, dále umožnit vlastníkovi zajistit finančně nenákladnou periodickou preventivní péči (realizace Ladislav Moravec a kolektiv).
Zhodnocení: Restaurátorskými zásahy došlo k pozastavení degradačních procesů a celkově podstatnému zlepšení výrazových kvalit obou pašijových křížů. Významným počinem byl především návrat k původnímu pojetí barevnosti. Tato byla realizována na základě dochovaných předloh (modelet) z pozůstalosti autora křížů Františka Vymyslického. Potvrdily ji nakonec jen fragmenty, neboť předchozí razantní obnovy polychromii odstranily a pojednaly barevnost zcela odlišně od původního autorova projektu. Rekonstrukce celkového výrazového pojetí křížů je důstojnou prezentací díla bojanovického rodáka a blíží se jeho původní invenci.
Počet hlasů celkem: 146

Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 4
na telefonní číslo: 736 301 599


5. Dolní Kounice, střecha kostela sv. Barbory
Fotodokumentace

Fotodokumentace
Kategorie: velké stavby
Umístění: Dolní Kounice, okres Brno-venkov
Název památky, č. ÚSKP: kostel sv. Barbory, 23824/7-675
Vlastník: Pravoslavná církevní obec v Dolních Kounicích
Charakteristika: Nyní kostel pravoslavné církve, zv. Barborka, je původně protestantský sbor vystavěný před rokem 1588. V letech 1687-88 byl přestavěn na kapli sv. Fabiána a Šebestiána. Roku 1765 byla nově zastřešena věž.
Opravy v roce 2016: V roce 2016 byla realizována poslední etapa několikaleté obnovy střechy kostela, a to obnova sanktusníkové věže. Po zpřístupnění vnitřní dřevěné konstrukce byl zjištěn zcela havarijní, dožilý stav, ohrožující statiku věže, a bylo nutno přistoupit ke kompletní rekonstrukci – zhotovení kopie přesně dle původního stavu. Na vrcholu sanktusníku byl nově osazen pravoslavný kříž.
Zhodnocení: Z hlediska památkové péče jde o profesionálně odvedenou práci, na vysoké řemeslné úrovni. Obnovená sanktusníková věž je věrnou kopií dožilého originálu, tesařské i klempířské práce byly odvedeny ve vysoké řemeslné kvalitě. Akcí došlo ke zhodnocení památky nejen po stránce technické, ale i výrazově estetické.
Počet hlasů celkem: 62

Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 5
na telefonní číslo: 736 301 599


6. Hodonice, socha sv. Floriána
Fotodokumentace

Fotodokumentace
Kategorie: díla výtvarného umění
Umístění: Hodonice, okres Znojmo
Název památky, č. ÚSKP: socha sv. Floriána, 22360/7-6310
Vlastník: obec Hodonice
Charakteristika: Jedná se o hodnotné ranně barokní sochařské dílo, sekané z mušlového vápence. Dílo vykazovalo projevy standardního poškození - povrchové nečistoty, biologické napadení (vrstvy lišejníků a mechů), prachové depozity a znečištění ptačími výtrusy. Patrné byly rozsáhlé partie druhotné modelace (prapor, levá paže, drapérie, pramen vody, části soklu) nevalné kvality. Originální modelace z části chyběla zejména v obličejové části.
Opravy v roce 2016: Předmětem restaurátorského zásahu byla socha světce sv. Floriána zhotovená z mušlového vápence. V rámci standardního restaurátorského zásahu spočívajícího v konsolidaci narušeného materiálu, odstranění technologicky tvarově nevhodných sekundárních zásahů se podařilo obnovit, respektive přiblížit se k původní sochařské kompozici díla.
Zhodnocení: Na základě skladby jednotlivých částí i archívních podkladů byla, v rámci spolupráce s pracovníky státní památkové péče, provedena rekonstrukce doplnění kompozice levé ruky a praporce do podoby blížící se primárnímu vzhledu díla. Restaurátorským zásahem a odborným ošetřením došlo k výraznému zlepšení výrazových kvalit díla.
Počet hlasů celkem: 15

Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 6
na telefonní číslo: 736 301 599


7. Hodonín, fasáda kostela sv. Vavřince


Fotodokumentace
Kategorie: velké stavby
Umístění: Hodonín, okres Hodonín
Název památky, č. ÚSKP: kostel sv. Vavřince, 17465/7-2218
Vlastník: Římskokatolická farnost Hodonín
Charakteristika: Kostel sv. Vavřince je pozdně barokní stavba z roku 1788 s věží ze 17. století. Sestává z podélné lodi, na sever orientovaného kněžiště, sakristie s předsíní připojenou k jižní straně lodi a věže mezi sakristií a jižním štítem s hlavním vstupem. Je výrazně umístěn jako dominanta Masarykova náměstí a v jeho okolí bylo vyhlášeno ochranné pásmo památky.
Opravy v roce 2016: Proběhla celková obnova vnějšího pláště.
Zhodnocení: Fasádní omítky včetně nátěru byly provedeny velmi kvalitním řemeslným způsobem. Plastická výzdoba zejména na věži kostela byla obnovena v kombinaci restaurátorského zásahu a kvalitní štukatérské práce. Dřevěné konstrukce oken a dveří byly ošetřeny konzervačně.
Počet hlasů celkem: 406

Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 7
na telefonní číslo: 736 301 599


8. Hrubá Vrbka, stodola u domu č. p. 82


Fotodokumentace
Kategorie: velké stavby
Umístění: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
Název památky, č. ÚSKP: stodola, 27555/7-2255
Vlastník: Pavel Gráf, Mgr. Jana Buršíková
Charakteristika: Podélně průjezdná stodola z nepálených cihel na podezdívce postavené z kamene na hlínu je součástí mimořádně dochovaného souboru stodol podél záhumenní cesty. Stodolu završuje sedlová střecha s bedněnými štíty. Osobitost stavby podtrhují ozdobné dřevěné zarážky napojené z vnější strany zdí na stropní trámy. V interiéru prochází pod stropem po celé délce charakteristický trám, průvlak podepřený dřevěnými sloupky.
Opravy v roce 2016: Protože došlo k narušení statického zajištění provedeného v roce 2008, bylo nutné přistoupit k zevrubné opravě. Hmotná pálená střešní taška bobrovka byla nahrazena pálenou drážkovou taškou, bylo provedeno zdvojení deskového záklopu stropu a kotvení pozednic se zdivem z nepálených cihel, do úzkého prostoru mezi podpěrnými sloupy průvlaku a obvodovou zdí byly vetknuty kovové konstrukce. Vlastník s dětmi doplnil část chybějících hliněných omítek v interiéru.
Zhodnocení: Vyřešení problematiky statického zajištění stodoly napomohlo nejen k prodloužení životnosti vlastní kulturní památky, ale posloužilo také jako inspirace pro vlastníky sousedních stodol, které vytváří unikátní obraz při příjezdu do Hrubé Vrbky. Obnova stodoly působící v obci jako pozitivní příklad záchrany kulturní památky se stala rovněž jedním z podnětů pro znovu získávání zájmu místních obyvatel o opravy staveb pomocí tradičních technologií.
Počet hlasů celkem: 39

Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 8
na telefonní číslo: 736 301 599


9. Jevišovice, kaplička
Fotodokumentace

Fotodokumentace
Kategorie: drobné stavby
Umístění: Jevišovice, okres Znojmo
Název památky, č. ÚSKP: výklenková kaplička - poklona, č. 16062/7-6454
Vlastník: město Jevišovice
Charakteristika: Drobná sakrální stavba z 2. pol. 19. století, tvořící výrazný nárožní prvek při hlavní komunikaci. Stav památky vyžadoval rozsáhlý stavebně restaurátorský zásah, neboť stupeň narušení a degradace materiálů v důsledku projevů přirozeného stárnutí a zejména nevhodných technologických zásahů vedly ke změně vzhledu a degradaci celého objektu.
Opravy v roce 2016 a zhodnocení: Předmětem stavebně restaurátorského zásahu byla tvarová a materiálová rehabilitace celkové kompozice drobné architektury. V první etapě prací byly odstraněny příčiny degradace, spojené s nadměrnou dotací objektu vzlínající vlhkostí. Ze zadní strany byla odtěžena zemina, zasahující cca do třetiny výše objektu a v souvislosti s tím byly provedeny práce spojené se sanací vlhkosti. Tvarová rehabilitace fasádního pláště probíhala na základě dochované historické fotodokumentace a v rámci doplnění výtvarné složky kaple bylo rozhodnuto o výrobě a nových dekorativních prvků – váz a vrcholového kříže. K restaurátorským pracím patřila obnova dekorativní složky fasády, zhotovená z románského cementu. Tento materiál, pro období vzniku kaple charakteristický, byl použit i v rámci restaurátorského procesu. Cílem vlastníka je do budoucna doplnění sochařské výzdoby v centrální nice, včetně osazení ochranného proskleného křídla.
Počet hlasů celkem: 168

Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 9
na telefonní číslo: 736 301 599


10. Krumvíř, usedlost č. p. 213 - muzeum
Fotodokumentace

Fotodokumentace
Kategorie: velké stavby
Umístění: Krumvíř, okres Břeclav
Název památky, č. ÚSKP: venkovský dům s hospodářským zázemím, 105539
Vlastník: Spolek pro muzeum
Charakteristika: Bývalá řemeslnická usedlost (obydlí koláře) vystavěná na krátké parcele v rámci řadové zástavby ve druhé polovině 19. století reprezentuje charakteristickou zástavbu regionu Hustopečska. Podélně orientovaný dům, k němuž přimyká v uliční ose krytý průjezd s mlatem tvořeným dusanou hliněnou podlahou, a na něho kolmo navazující hospodářský trakt s dvěma chlévy jsou postaveny z nepálených cihel na podezdívce z pálených cihel.
Opravy v roce 2016: Opravy kulturní památky byly zahájeny v roce 2015. V loňském roce se podařily dokončit hliněné omítky s vápennými nátěry, podlahy (dřevěné v bývalých světnicích, cihelná podlaha v komoře), vysprávky zárubní dveří a nátěry oken, dveří a vrat. Na jaro 2017 zůstal nátěr soklové části v zelenošedém odstínu s příměsí sazí.
Zhodnocení: Obnova podoby uliční fasády a barevnosti dřevěných výplní byly inspirovány odkrytou stratigrafií, plánovou dokumentací usedlostí ze závěru 19. století z obce a místními stavebními zvyklostmi. Prováděné stavební práce výrazně přispěly k oživení tradičních hliněných technologií, zejména způsob omítání a vyspravování zdiva pomocí hliněné mazaniny. Vlastník, kterým je Spolek pro muzeum Krumvíř po konzultaci se zkušeným hlínařem zajistil pro práci hlínu z místního hliniště. Na přípravě omítací směsi s nezbytnou příměsí kravského trusu, vlastním omítání i následných korekcích vzniklých prasklin se měli možnost podílet místní děti i dospělí zájemci. Nutné je vyzvednout skvělý nápad, díky kterému se stala památková obnova na určitou dobu hlavní náplní expozice muzea sloužící pro poučení široké veřejnosti.
Počet hlasů celkem: 8

Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 10
na telefonní číslo: 736 301 599


11. Kučerov, hospodářské křídlo usedlosti č. p. 12


Fotodokumentace
Kategorie: velké stavby
Umístění: Kučerov, okres Vyškov
Název památky, č. ÚSKP: venkovský dům, 15628/7-3685
Vlastník: Irena Dvořáková, Jan Dvořák
Charakteristika: Usedlost reprezentuje hliněný dům hanáckého typu. Je vystavěná na hákovém půdorysu s podélně orientovaným domem s výrazným, v přízemní části otevřeným rizalitem - žudrem. Na obytné křídlo navazuje v hloubce parcely hospodářský trakt a dvůr uzavírá příčně průjezdná stodola. Osobitý stavební prvkem představuje dřevěná podstřešní sýpka nad žudrem, síní a komorou, dendrochronologicky datovaná do první třetiny 18. století. Výjimečnost dodává usedlosti také výzdoba vnitřních hliněných omítek s plastickým prstovým dekorem, nejčastěji oblouků vtlačovaných do vlhké hliněné omítky.
Opravy v roce 2016: V roce 2016 byly dokončeny opravy výrazně poškozených konstrukcí usedlosti, jejichž obnovu zahájili vlastníci v roce 2012. Ve dvou zadních chlévech hospodářského traktu byly provedeny repliky trámových stropů s deskovým záklopem, opraveny zárubně, doplněny podlahy z pálených cihel a provedeny hladké vápenné omítky v interiéru chlévů a na dvorní straně celého hospodářského traktu. Rovněž byly osazeny tradiční dřevěné svlakové dveře do bývalých hospodářských prostor a vyspraveno náspí před chlévy a stájí kamenem.
Zhodnocení: Vzhledem k velmi špatnému stavu zejména dřevěných prvků bylo nutné provést řadu výměn. Hlavní zásadou této obnovy se proto stalo striktní dodržení tradiční technologie a použití místního materiálu. Díky neuvěřitelné pečlivosti vlastníků a jejich smyslu pro věrohodnost, nahrazuje absenci hodnoty stáří precizní řemeslné provedení všech detailů. Například hřebíky si pan Dvořák začal kovat sám, aby se přiblížily někdejšímu vzhledu.
Počet hlasů celkem: 2328

Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 11
na telefonní číslo: 736 301 599


12. Kunštát, středověké nástěnné malby na zámku


Fotodokumentace
Kategorie: díla výtvarného umění
Umístění: Kunštát, okres Blansko
Název památky, č. ÚSKP: zámek, 30519/7-487
Vlastník: Česká republika, hospodaření Národní památkový ústav
Charakteristika: V nevelké místnosti 1. patra paláce původního hradu (první zmínka z roku 1279) byly na všech čtyřech stěnách odhaleny a restaurovány figurální nástěnné malby s patrně profánní tematikou; samotné téma maleb však doposud uniká poznání. Jde o mimořádně významný nález, neboť malba s více než 60 postavami u nás prakticky nemá srovnání: obsahuje dvorské scény (zástupy dvořanů, trůnící postavy), scény bitevní (klání rytířů s meči i boje jezdců s kopím), architektury a další motivy, řazené do vodorovných pásů. Navzdory ztrátám (zanikla původní klenba místnosti, ve zdech byly nově prolomeny či alespoň rozšířeny dveřní otvory, v minulosti bylo provedeno tzv. pekování omítek, oslabení barevné vrstvy /secco/ spojené se zánikem kresebných detailů) jde o zcela mimořádný doklad malířské tvorby v prostředí středověké šlechtické elity Moravy. Dle formálních znaků lze malby datovat obdobím před polovinou 14. století, snad 30. až 40. léty.
Opravy v roce 2016: V roce 2016 byly ukončeny rozsáhlé průzkumné a restaurátorské práce (restaurátor David Zeman), jež umožňují prezentaci maleb v rámci prohlídkového okruhu. Restaurování mělo spíše povahu konzervační; navzdory minimální výrazové intervenci však čištění a konsolidace křehké barevné vrstvy představovaly velmi náročný a zodpovědný úkol.
Zhodnocení: Objev a prezentace mimořádně bohaté malířské výzdoby hradní síně, snad z doby Gerharda z Kunštátu, mj. brněnského a znojemského komořího, patří k nejvýznamnějším hodnotám středověkého výtvarného umění, odhaleným na Moravě za období předcházejících mnoha desetiletí.
Počet hlasů celkem: 179

Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 12
na telefonní číslo: 736 301 599


13. Mikulov, sgrafitový dům


Fotodokumentace
Kategorie: velké stavby
Umístění: Mikulov, okres Břeclav
Název památky, č. ÚSKP: měšťanský dům, č. 36357/7-1431
Vlastník: město Mikulov
Charakteristika: Rozsáhlý multifunkční objekt s komerční a obytnou složkou, tvořící jednu z významných dominant mikulovského hlavního náměstí. Fasáda hlavního průčelí v rozsahu dvou podlaží je sjednocena sgrafitovou úpravou zahrnující jak geometrický dekor, tak narativní figurální výjevy.
Opravy v roce 2016: Předmětem komplexního stavebně restaurátorského zásahu byla v části stavební obnova střešního pláště, obnova soklové části a fasády nadstavby IV. NP, včetně klempířských prvků.
Zhodnocení: Předmětem zásahu restaurátorského byla plocha druhotně obnovené úpravy historické fasády technikou sgrafita (figurální výjevy, dekorativní geometrizující prvky). Na základě aktualizovaného průzkumu zhodnocení stavu sgrafitové výzdoby po posledním konzervačním zásahu v r. 2001, byl upřesněn rozsah restaurátorských prací. Při průzkumu byl zjištěn výskyt lokální nesoudržnosti omítkových vrstev, kaveren, a prasklin, lokální úbytek pigmentu na druhotných doplňcích a tmelech. Obecně lze konstatovat, že odborným zásahem došlo ke konzervačnímu a lokálně i rekonstrukčnímu zásahu v ploše sgrafitové výzdoby, jehož cílem bylo sjednocení a potlačení rušivých detailů. Rovněž byly barevně potlačeny neutrální nové části fasády tak, aby v ploše vynikla zejména konzervačně obnovená retušovaná plocha se sgrafitovou výzdobou a byly potlačeny druhotné stavební zásahy či detaily.
Počet hlasů celkem: 35

Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 13
na telefonní číslo: 736 301 599


14. Perná, kašna


Fotodokumentace
Kategorie: díla výtvarného umění
Umístění: Perná, okres Břeclav
Název památky, č. ÚSKP: kašna, č. 88252/7-1645
Vlastník: obec Perná
Charakteristika: Kašna se sekundární povrchovou úpravu bazénu teracem a centrálně umístěným dvoudílným teracovým soklem, na kterém je umístěna litinová socha mladé dívky, vylévající vodu z amfory. Tento typ sochařské výzdoby není ojedinělým dílem, jelikož se jedná v postatě o sériovou produkci v 19. stol a je zachován v různých kombinacích na dalších místech v Čechách a na Moravě. Tato skutečnost byla i pomocným vodítkem při doplňování poškozené, respektive chybějící modelace v rámci restaurování.
Opravy v roce 2016: Restaurátorský zásah byl zaměřen zejména na plnou tvarovou rehabilitaci poškozené sochy dívky a konzervaci architektury bazénu. V rámci restaurování byla navázána spolupráce s Muzeem v Blansku, kde se vyskytuje totožná socha. Vlastník umožnil použití díla jako výchozího vzoru pro sejmutí formy chybějící modelace ruky.
Zhodnocení: Restaurátorské práce byly prováděny v souladu se schváleným návrhem na restaurování a přání vlastníka, tj. obnova funkčnosti vodního prvku bylo splněno.
Počet hlasů celkem: 34

Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 14
na telefonní číslo: 736 301 599


15. Petrovice, venkovská usedlost č. p. 10


Fotodokumentace
Kategorie: velké stavby
Umístění: Petrovice, okres Znojmo
Název památky, č. ÚSKP: venkovská usedlost, č. 32836/7-6653
Vlastník: obec Petrovice
Charakteristika: Jde o bývalé obydlí domkaře s valbovou střechou krytou slaměnými došky, postavené převážně z nepálených cihel na počátku 19. století. Dům má charakteristickou dispozici světnice – síň- komora. Drobné objekty chlévů a komory se sklepem z kamene a pálených cihel uzavírají ze dvou stran malý dvůr dlážděný kamenem.
Opravy v roce 2016: V roce 2015 byla dokončena celková oprava usedlosti. V letních měsících roku 2016 se při dřevěné podlaze malé světnice (bývalé komory) a síně objevila dřevomorka. Následovalo odstranění dřevěných podlah, zlepšení odspádování terénu od domu a položení podlahy z pálených cihel do síně a provedení dusané hliněné podlahy do malé světnice (bývalé komory).
Zhodnocení: Stavební práce (organizované zastupitelstvem obce Petrovice) probíhaly po pravidelných konzultacích s pracovníky státní památkové péče a jednoznačně přispěly k udržení a posílení památkových hodnot posledního dochované stavby s doškovou střechou na Znojemsku. Důslednou aplikací tradičních stavebních technologií byla posílena historická věrohodnost staré usedlosti. Nově zřízené muzeum, jehož cílem je seznamovat všechny zájemce s tradiční kulturou v obci, umožňuje zastupitelům obce Petrovice atraktivním způsobem předávat odkaz předků dalším generacím.
Počet hlasů celkem: 275

Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 15
na telefonní číslo: 736 301 599


16. Přeskače, kazatelna v kostele Všech svatých


Fotodokumentace
Kategorie: díla výtvarného umění
Umístění: Přeskače, okres Znojmo
Název památky, č. ÚSKP: kazatelna, 37-5084, součást areálu kostela Všech svatých č. 30167/7-6684
Vlastník: obec Přeskače
Charakteristika: Dřevěná barokní kazatelna (doplňky v 19. stol) nacházející se v původně románském hřbitovním kostelíku Všech svatých. Kazatelna komponovaná tvarově i technologií povrchových úprav jako nedílná součást souboru kostelního mobiliáře.
Opravy v roce 2016: Koncepce restaurování dřevěné kazatelny navázala na restaurátorské práce v r. 2015, kdy došlo k obnově hlavního oltáře a menzy. Z tohoto důvodu byla respektována barevnost a technologie totožných povrchových úprav. Restaurátorské práce prováděné v r. 2016, spočívaly v kompletní konsolidaci dřevěné architektury kazatelny, sejmutí sekundárních povrchových úprav, doplnění chybějících řezeb, úpravě podkladových vrstev a závěrečné polychromní úpravě. Koncepce obnovy byla stanovena na základě zjištění podrobného restaurátorského průzkumu.
Zhodnocení: Je možno konstatovat, že výše uvedeným zásahem došlo ke zvýšení prezentační hodnoty díla, při zachování a respektování autentických povrchů primární úpravy.
Počet hlasů celkem: 228

Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 16
na telefonní číslo: 736 301 599


17. Ruprechtov, větrný mlýn s Halladayovou turbínou


Fotodokumentace
Kategorie: velké stavby
Umístění: Ruprechtov, okres Vyškov
Název památky, č. ÚSKP: větrný mlýn, č. 23061/7-3818
Vlastník: Ing. arch. Blanka Sládková
Charakteristika: Větrný mlýn v Ruprechtově se nachází na mírném návrší na okraji obce při silnici od obce Podomí. Původně se jednalo o větrný mlýn holandského typu. Jeho větrný pohon byl však v roce 1882 zničen větrnou smrští. Poté bylo rozhodnuto jej nahradit unikátní konstrukcí větrné turbíny systému Halladay. Tento systém vyvinul severoamerický farmář a konstruktér Daniel Halladay a v letech 1856 – 1877 sestrojil několik verzí větrné turbíny, která je nejpokrokovějším typem větrné turbíny po stránce technické, konstrukční i provozní. Pohon větrného mlýna Halladayovou turbínou v Ruprechtově je jediný na světě. Větrný mlýn v Ruprechtově byl rekonstruován v letech 1992 – 1996, na základě dostupných technických pramenů a poznatků byla také obnovena konstrukce a funkce Halladayovy turbíny.
Opravy v roce 2016: Opláštění věže bylo provedeno identicky s původním řešením svislými prkny s přelištovanými spárami. Dále obnova spočívala v zastřešení věže dřevěnou stříškou nad vrcholem věže k ochraně axiálního ložiska, výměně podlahy ochozu, výměně poklopu z půdy na ochoz, výměně 16 ks. paprsků větrného kola a náhradě nosných trámků žaluziových polí. Všechny exponované dřevěné prvky byly opatřeny ochranným nátěrem. Současně byla dokončena ve všech patrech mlýna oprava okenních omítek - šambrán - dle doporučení Fakulty architektury ČVUT, obor rekonstrukce. Konzultace, v kombinaci s přesným provedením, vedly k dokonalému výsledku.
Zhodnocení: Průběžná obnova prvků konstrukce unikátního větrného mlýna je z hlediska památkové péče realizována vhodným způsobem, tedy s použitím materiálů a technologií, s pomocí kterých památka vznikala. Majitelé objektu vynakládají nemalé úsilí při snaze o zachování a vhodnou prezentaci památky, za což jim patří obdiv i dík.
Počet hlasů celkem: 304

Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 17
na telefonní číslo: 736 301 599


18. Slavkov u Brna, mříže a zábradlí v hřbitovní kapli sv. Jana Křtitele


Kategorie: díla výtvarného umění
Umístění: Slavkov u Brna, okres Vyškov
Název památky, č. ÚSKP: mříž I, č. 37-2019, mříž II, č. 37-2020 , součást areálu hřbitovní kaple sv. Jana Křtitele č. 39575/7-3854
Vlastník: Římskokatolická farnost Slavkov u Brna
Charakteristika: Kovové kované mříže z 18. století dvou bočních kaplí, obloukovitě zakončené a osazené do kamenných portálů, jsou pojaty jako dveřní dvoukřídlové brány s půlkruhovým nadsvětlíkem, bohatě zdobené akanty, rozvilinami a jinými dekorativními prvky. Nízké zábradlí před oltářem s dvoukřídlovou brankou je rovněž dekorováno ovály, akanty a rozvilinami. Jedná se o původní interiérové vybavení.
Opravy v roce 2016: Komplexní restaurátorský zásah zajistil pozastavení degradačních procesů, zejména koroze, odstranění neadekvátních nátěrů, vyrovnání konstrukce a mechanického poškození včetně deformací, dále doplnění scházející části výzdoby dle dochovaných prvků. Restaurování provedl Oldřich Bartošek.
Zhodnocení: Z hlediska památkové péče profesionálně provedené restaurátorské práce zajistily prezentaci téměř autentického stavu uměleckořemeslného provedení a navrátily mřížím i zábradlí plnou funkčnost.
Počet hlasů celkem: 5

Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 18
na telefonní číslo: 736 301 599


19. Trstěnice, kaplička


Fotodokumentace
Kategorie: drobné stavby
Umístění: Trstěnice, okres Znojmo
Název památky, č. ÚSKP: kaplička, č. 34759/7-6831
Vlastník: obec Trstěnice
Charakteristika: Kaplička uprostřed návsi byla postavena kolem roku 1850, a je příkladem dozvuků romantizmu v lidovém stavitelství. Jedná se o drobnou volně stojící stavbu, zhodnocující prostředí návsi.
Opravy v roce 2016: Došlo k odstranění novodobého neprodyšného fasádního nátěru, vyspravení fasády při obnovení historické profilace a provedení nového vápenného nátěru v barevném řešení vycházejícím z nálezů na stavbě. V interiéru byly opraveny degradované zavlhlé omítky opět za užití vápenných systémů. Součástí opravy bylo i snížení novodobě zvýšeného terénu kolem stavby, položení drenáže a vydláždění okapového chodníku i přístupového chodníčku kamennou dlažbou.
Zhodnocení: Oprava přispěla ke zlepšení stavebně technického stavu památky po předchozích neodborných opravách. Malebná památka po obnově zhodnocuje i své okolí.
Počet hlasů celkem: 64

Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 19
na telefonní číslo: 736 301 599


20. Velké Pavlovice, fasáda kostela Nanebevzetí Panny Marie


Fotodokumentace
Kategorie: velké stavby
Umístění: Velké Pavlovice, okres Břeclav
Název památky, č. ÚSKP: kostel Nanebevzetí Panny Marie, č. 36672/7-1799
Vlastník: Římskokatolická farnost Velké Pavlovice
Charakteristika:
Opravy v roce 2016: V tomto roce byla ukončena 2. etapa obnovy vnějšího pláště kostela, kterou byla završena celková obnova exteriéru stavby včetně obnovy střešního pláště a opatření proti vzlínající vlhkosti.
Zhodnocení: Celkovou obnovou vnějšího pláště stavby, která je kulturní a historickou dominantou centra obce, došlo k jejímu zhodnocení po stavebně-technické i estetické stránce. Při obnově byly v rámci možností respektovány tradiční stavební a technologické postupy odpovídající době poslední přestavby včetně barevnosti fasádního nátěru. V rámci stavebních prací došlo k doplnění některých chybějících architektonických prvků a obnovení zjednodušené profilace podstřešní římsy.
Počet hlasů celkem: 2691

Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 20
na telefonní číslo: 736 301 599


21. Vranov nad Dyjí, socha Madony


Fotodokumentace
Kategorie: díla výtvarného umění
Umístění: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
Název památky, č. ÚSKP: socha Madony/socha P. Marie, č. 7-6900, součást areálu kostela Nanebevzetí P. Marie s farou č. 27945/7-6905
Vlastník: městys Vranov nad Dyjí
Charakteristika: Velmi kvalitní rokoková socha Madony s dítětem stojící na kouli obtočené hadem. Socha s přízviskem Šimperská (dle nedaleké zříceniny Šimberk) byla do obce přenesena v roce 1910. Donedávna se nacházela v prostoru bývalého hřbitova u kostela, kde byla ukryta zrakům širší veřejnosti.
Opravy v roce 2016: Předmětem restaurátorského zásahu bylo hodnotné raně barokní sochařské dílo, tesané z mušlového vápence. Stav památky vyžadoval odborné ošetření zaměřené zejména na pozastavení probíhajících degradačních procesů a zvýšení prezentační hodnoty. Povrch kamene byl lokálně narušen povrchovou korozí do té míry, že došlo k úbytku sochařské modelace. Nejzřetelněji se tento stav projevoval v oblastech nohou figury. Na povrchu modelace byla patrná místa s tmely a fragmenty prvků z předchozích rekonstrukčních zásahů, provedených pomocí technologicky nevhodných materiálů. Vzhledem k vysokému stupni poškození byla Socha Panny Marie s dítětem v předchozích letech zařazena do seznamu nejohroženějších památek. Mimo obvyklý charakter poškození bylo zřejmé, že jednou z hlavních příčin poškození bylo sekundární umístění díla do nevhodné lokality, kde docházelo k nadměrnému zatížení kamenné hmoty vzlínající vlhkostí a destrukčního působení okolní vegetace. Vzhledem k této skutečnosti bylo schváleno přesunutí sochy na nové místo. S tím souvisela i výroba nového nosného sloupu, jehož doplnění bylo nezbytné pro celistvost ikonografického znázornění celé kompozice. V rámci restaurování bylo též rozhodnuto o doplnění charakteristických ikonografických atributů. Bezprostřední okolí sochy bylo po osazení díla upraveno ve spolupráci se zahradním architektem.
Zhodnocení: Restaurátorským zásahem došlo k pozastavení degradačních procesů, tvarové a hmotové rehabilitaci díla a zvýšení jeho prezentační hodnoty.
Počet hlasů celkem: 586

Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 21
na telefonní číslo: 736 301 599