Hlasování k soutěži Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2020

SMS zprávu můžete psát jak velkými, tak malými písmeny (bez diakritiky). SMS zprávu lze odeslat z jednoho mobilu JEN JEDENKRÁT.
Službu technicky zajišťuje Konzulta Brno a.s., mail: info@sms-operator.cz. Bližší informace naleznete na https://www.kr-jihomoravsky.cz

1. Blížkovice, kostel sv. Bartoloměje

Kategorie: velké stavby

Umístění: Blížkovice, okres Znojmo

Název, č. ÚSKP: kostel sv. Bartoloměje, 40712/7-6214

Vlastník: Římskokatolická farnost Blížkovice

Charakteristika památky: Farní kostel sv. Bartoloměje, založený počátkem 13. století, je jednolodní stavbou s polygonálně zakončeným presbytářem s opěrnými pilíři a mohutnou hranolovou věží v ose hlavního západního průčelí.

Památková obnova v roce 2020: Obnova probíhala po etapách od roku 2018. V roce 2020 byla komplexní obnova kostela dokončena. Byly sanovány statické poruchy, následně provedeny nové omítky, které nahradily nevhodné břízolitové omítky ze 70. let 20. století a na závěr bylo průčelí natřeno novým nátěrem. Odstín nátěru a štukových prvků byl zvolen na základě stratigrafického průzkumu starších nátěrových vrstev dochovaných v podstřešních částech kostela. Součástí oprav byla také repase všech vstupních dveří a výměna některých oken v hlavní lodi kostela. Provedeny byly také nové klempířské prvky.

Zhodnocení: Díky celkové obnově kostela se podařilo nejen zastavit degradační procesy na jeho vnějším plášti, ale také jej architektonicky i historicky rehabilitovat. Navrácením jeho barokní barevnosti se výrazně přispělo k jeho estetickému a vizuálnímu zhodnocení. Kostel se tak opět stal důstojnou dominantou obce i celé okolní krajiny.


Počet hlasů celkem: 3908


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 1 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

2. Bořitov, kostel sv. Jiří

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Bořitov, okres Blansko

Název, č. ÚSKP: kostel sv. Jiří, 45757/7-363

Vlastník: Římskokatolická farnost Bořitov

Charakteristika památky: Kostel se řadí mezi významné románské památky jižní Moravy. Bohatou stavební historií i především mimořádnou vnitřní nástěnnou malířskou výzdobou z románského a pozdně gotického období upomíná i na význam místních šlechtických rodů a legendu o sv. Jiří. Mimo sdružená románská okna ve věži dokládají nejstarší podobu kostela i kamenné prvky na severní a jižní fasádě, které jsou dochovány z přelomu 12. a 13. století.

Památková obnova v roce 2020: Proběhlo restaurování exteriérových románských kamenných prvků na severní stěně kostela, a to třetí etapa prací, navazující na obnovu jižní stěny a exteriérových prvků věže včetně románských oken. Došlo k restaurování kamenného zdiva a zdobné římsy na severní stěně kostela, všechny kamenné prvky včetně románských obloučků pod římsou byly revidovány a následně očištěny. Byla provedena biosanace i lokální tmelení. Kamenné zdivo bylo zbaveno nevhodného spárování cementovou maltou a nově přespárováno trasvápenným materiálem. Následně byly provedeny lokální barevné retuše na bázi vápna. Práce prováděl Josef Petr.

Zhodnocení: Příkladně provedené obnovné restaurátorské práce významně obohatily celkové vnímání a prezentaci části románské architektury kostela. Po očištění fasády se objevily i historické prvky vypovídající více o historii úprav vnějšího pláště kostela. Očištění a především důkladné zpevnění kamene eliminovalo důsledky degradačních procesů. Odstraněny byly neadekvátní rušivé prvky, spárování historickými technologiemi a materiály pozdvihlo výrazové vnímání architektonických hodnot památky.


Počet hlasů celkem: 6


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 2 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

3. Brno, restaurátorská obnova fresek v kostele sv. Leopolda

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Brno, okres Brno-město

Název, č. ÚSKP: Areál kláštera Milosrdných bratří s kostelem sv. Leopolda, 45833/7-53

Vlastník: Konvent Hospitálského řádu sv. Jana z Boha - Milosrdných bratří v Brně

Charakteristika památky: Kostel sv. Leopolda, postavený v letech 1768—1778, je součástí souboru klášterních budov vybudovaných na základě projektu významného barokního architekta M. Grimma. Kostel patří mezi stavby respektující ve skladbě interiéru barokní dynamismus, který se však neprojevuje natolik ve vnějším vzhledu stavby, ale je koncentrován do interiéru. Tento princip se týká i umělecké a uměleckořemeslné výzdoby, z níž vyniká zejména fresková výzdoba klenby od Josefa Sterna z let 1771–1778, zastoupená jednotlivým výjevy komponovanými do iluzivně malované architektury. V lodi je vyobrazena Oslava sv. Jana z Boha, zakladatele řádu milosrdných bratří ve společnosti Panny Marie.

Památková obnova v roce 2020: Restaurování freskové výzdoby klenby, ukončené v roce 2020, probíhalo dva roky. Povrch byl poškozen plísní, malba byla „zpráškovatělá“ a na mnoha místech v šupinách uvolněná od podkladu. Patrné byly též plochy uvolněných omítek, praskliny různé síly, prach, mastná špína a velký rozsah přemaleb. V rámci restaurátorských prací došlo ke konsolidaci podkladu i barevné vrstvy, vyčištění originálu, revizi přemaleb a retuší. Práce provedl S:Lukas, s. r. o., Brno a restaurátor Libor Jaroš.

Zhodnocení: Restaurátorský zásah si kladl za cíl stabilizovat výtvarné dílo a zachovat v nejvyšší možné míře hmotnou i uměleckohistorickou a estetickou podstatu památky. Všechny zásahy byly provedeny se snahou o maximální reverzibilitu. Výsledkem obnovy je mimo výše uvedené záchranné práce i zvýšení prezentační hodnoty uměleckého díla.


Počet hlasů celkem: 5


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 3 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

4. Brno, Dům Morgensternů

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Brno, okres Brno-město

Název, č. ÚSKP: Dvojdům Morgensternů, 48655/7-7971

Vlastník: JUDr. Ing. Pavel Fabian

Charakteristika památky: Ukázka reprezentační stavby z konce 19. století, která i přes poměrně komorní rozměry získala podobu zámecké budovy s čestným nádvořím, vymezeným třemi jednopatrovými křídly. Obě nároží uzavírají pavilony vrcholící štíty, z neomítané cihelné plochy vystupuje vysoký reliéf ostře řezané štukové výzdoby. Jde o vynikající ukázku aplikace dekorativního neomanýristického tvarosloví na architektuře z konce 19. století. Historizující dvojdům je dnes nedílnou součástí architektonicky hodnotné zástavby Králova Pole.

Památková obnova v roce 2020: Stavebně řemeslné a restaurátorské práce na obnově památky byly realizovány ve dvou etapách. V roce 2019 proběhla obnova a restaurování levé části dvojdomu v rozsahu čestného dvora. V roce 2020 pokračovala obnova a restaurování zbylých částí levé poloviny dvojdomu v rozsahu opravy fasád, štukové výzdoby a dekorativních prvků průčelí, včetně doplnění degradovaných či chybějících komponentů, přičemž barevné řešení bylo zvoleno v kontextu zbývajících částí fasády. Stratigrafickým průzkumem byly zjištěny pozoruhodné proměny barevné prezentace architektury v odlišení tektonických prvků a zbylých ploch, včetně barevného řešení z doby vzniku stavby. Práce provedla firma Prečan ve spolupráci s restaurátorem Richardem Trúchlym.

Zhodnocení: Díky entuziazmu vlastníka a odbornému provedení obnovy a restaurování památky byla ve druhé etapě dokončena restituce výchozího stavu fasád s bohatnou dekorativní výzdobou, a zároveň také adekvátní konzervace hodnotných historických originálů včetně mladších vývojových fází povrchových úprav průčelí této kvalitní historické architektury.


Počet hlasů celkem: 4


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 4 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

5. Brno, kaplička se zvonicí

Kategorie: drobné stavby

Umístění: Brno, okres Brno-město

Název, č. ÚSKP: kaplička se zvonicí, 46639/7-308

Vlastník: Římskokatolická farnost u kostela sv. Jiljí, Brno - Líšeň

Charakteristika památky: Kaplička se zvonicí na Ondráčkově ulici v Líšni byla postavena v r. 1868. Dnes stojí na vyvýšeném místě zasunutá do svahu a vklíněná mezi domy č. 102 a 104. Jedná se o drobnou sakrální stavbu, která má nad štítem ve tvaru trojúhelníka vztyčenou pilířovou zvoničku s křížem. Ve štítu kaple je nika pro sošku Panny Marie, nad vstupem je situována tabule s textem „KE CTI A CHVÁLE PANNY MARIE LÍŠEŇSKÉ VĚNOVALI DOBRODINCI“. Od komunikace je kaple oddělena plůtkem s brankou.

Památková obnova v roce 2020: V roce 2020 proběhla celková obnova objektu včetně odvlhčení a terénních úprav pro odvedení srážkové vody z bezprostřední blízkosti stavby. Byl obnoven interiér i vnější plášť stavby. Nesoudržné omítky byly odstraněny a byly aplikovány nové s bílým nátěrem a modrou podrovnávkou, na střechu byla položena nová pálená taška bobrovka. Velká část prací se týkala také terénních úprav, neboť bylo nutné řešit odvodnění terénu kolem kaple a zamezit tak vsakování srážkové vody do objektu.

Zhodnocení: Opravou kaple a úpravou okolního terénu bylo docíleno zlepšení stavebně technického stavu objektu a došlo k výraznému vylepšení vzhledu památky.


Počet hlasů celkem: 323


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 5 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

6. Brno, secesní dvojvila

Kategorie: velké stavby

Umístění: Brno, okres Brno-město

Název, č. ÚSKP: průčelí, 48448/7-7764

Vlastník: Marian a Ivana Rybanští

Charakteristika památky: Jedná se o ojediněle řešený dvojštítový dům na ulici Krondlova s odkazy na britskou moderní architekturu. Je originálním dílem moderny se secesními reminiscencemi. Byl postaven pravděpodobně na počátku 20. století ve vilové kolonii známé jako tzv. Česká úřednická čtvrť. Jednotlivé architektonické prvky každého z domů jsou osobité a i přesto, že nejsou zrcadlovými kopiemi, vytváří harmonickou skladbu hmot a jejich výraz je ojedinělý a působivě jednotný.

Památková obnova v roce 2020: Vilový dvojdům prošel celkovou obnovou v několika etapách. Jako první byl obnoven dům č. p. 20 a po zakoupení sousedního domu č. p. 22 stejným vlastníkem byl v r. 2020 opraven i tento dům identickým způsobem. Památková obnova byla zaměřena především na stavební obnovu vnějšího pláště objektu (předmětem památkové ochrany jsou průčelí dvojdomu), tzn. opravu střechy a na fasády včetně odvlhčení, výměnu a repasi okenních a dveřních výplní, obnovu strukturálních omítek a současně i na rehabilitaci dekorativních prvků restaurátorským způsobem.

Zhodnocení: K rekonstrukci přistupoval investor velmi zodpovědně s ohledem na památkovou hodnotu objektu a v souladu se zásadami péče o kulturní dědictví. Celkovou rekonstrukcí, která byla realizována ve vysoké kvalitě, byl vilový dvojdům zhodnocen.


Počet hlasů celkem: 47


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 6 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

7. Břeclav, zámecká věž

Kategorie: velké stavby

Umístění: Břeclav, okres Břeclav

Název, č. ÚSKP: zámek, 30718/7-1158

Vlastník: Město Břeclav

Charakteristika památky: Zámek v Břeclavi, zbudovaný v místech hradu založeného okolo poloviny 11. století, je v jádru raně renesanční budova na půdorysu písmene L. Nejstarší částí zámecké budovy je pravděpodobně západní křídlo, vystavěné ve 40. letech 16. století. Počátkem 19. století byl zámek stavebně upraven v duchu romantizující novogotiky. Jižní vstupní křídlo je jednotraktové, při severovýchodním nároží ukončené mohutnou vstupní věží završenou polygonálním a válcovým tamburem, po obvodu doplněným dvojúrovňovým věncem věžic.

Památková obnova v roce 2020: V roce 2013 bylo zahájeno zpřístupnění objektu veřejnosti zřízením vyhlídky na schodišťové věži zámku a v podstatě zahájeny práce postupné revitalizace památky. Sanace koruny jižní věže zámku je její další etapou. Degradace zdicího materiálu, způsobená povětrnostními vlivy a použitím nevhodných stavebních technologických postupů v rámci prací prováděných v minulosti, byla větší, než se původně předpokládalo, ve výsledku se jednalo o havarijní stav. Dílčí obnova koruny věže probíhala za použití tradičních materiálů a technologických postupů. Na malty a omítky bylo použito vápenných hydraulických směsí s pucolánem, pouze v případě povětrnostně a staticky vysoce namáhaných ploch a zdiva byly použity materiály novodobé, které mají zajistit zvýšenou ochranu zdiva před působením povětrnostních vlivů v obtížně přístupných částech koruny věže.

Zhodnocení: Odstranění havarijního stavu si kladlo za cíl stabilizovat nejvíce ohroženou část objektu a zachovat v nejvyšší možné míře její hmotnou podstatu. Realizovanou dílčí obnovu, která proběhla v příkladné kvalitě a s odbornou znalostí obnovy kulturních památek, je možno hodnotit jako velmi zdařilou.


Počet hlasů celkem: 50


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 7 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

8. Dobročkovice, vstupní portál a dveře kostela Všech svatých

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Dobročkovice, okres Vyškov

Název, č. ÚSKP: kostel Všech svatých, 29751/7-3615

Vlastník: Římskokatolická farnost Dobročkovice

Charakteristika památky: Kostel Všech svatých je dílem několika stavebních etap. Vstup do kostela v západním průčelí je součástí nejstarší gotické části stavby z doby kolem r. 1300. Lomený gotický portál je opatřen pískovcovým ostěním členěným oblounem a výžlabky. Jednokřídlé dveře kombinované konstrukce tvarově kopírují portál. Stáří dveří je odhadnuto na 2. pol 18. stol. (vnitřní svlaková konstrukce), počátek 20. stol. (vnější strana), část kování je středověkého původu.

Památková obnova v roce 2020: Po dokončení průzkumu bylo provedeno komplexní restaurátorské ošetření portálu, jež zahrnovalo odstranění nevhodných druhotných zásahů, odsolení, konsolidaci kamene, doplnění poškozených míst, sanaci trhlin a opravu spár, zapravení přiléhajících omítek, lokální barevné retuše a hydrofobizaci, opravu kamenného prahu. Restaurování provedl Dominik Fiala, zodpovědným restaurátorem akce byl Petr Lacina. Restaurování dveří obnášelo demontáž, odstranění nevhodných nátěrů a tmelů, opravu konstrukčních prvků, doplnění chybějících částí, tmelení, retuše a povrchové úpravy na dřevě i kovu. Restaurování dveří provedl Petr Janda.

Zhodnocení: Obnova, primárně vyvolaná potřebou zlepšení funkce těsnění dveří, byla nakonec realizována formou komplexního restaurátorského ošetření, s cílem zlepšení technického stavu, konsolidace díla a zamezení pokračování degradačních procesů, včetně rehabilitace výrazových kvalit cenných historických uměleckořemeslných prvků. Práce byly provedeny na vysoké profesionální úrovni.


Počet hlasů celkem: 1


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 8 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

9. Dolenice, kaple Pozdvižení sv. Kříže

Kategorie: drobné stavby

Umístění: Dolenice, okres Znojmo

Název, č. ÚSKP: kaple Pozdvižení sv. Kříže, 44800/7-6253

Vlastník: Obec Dolenice

Charakteristika památky: Kaple Pozdvižení sv. Kříže v Dolenicích byla postavena v letech 1717–1725, v 19. století k ní byla přistavěna sakristie. Jedná se o nevelkou centrální stavbu zastřešenou jehlancovou střechou s čtyřbokou věžičkou. Objekt je ze smíšeného zdiva, fasády jsou hladké s profilovanou korunní římsou, členěné lizénami. Stěny kaple jsou prolomeny čtyřmi okenními otvory s vitrážemi. Nad obdélným portálem s rozeklaným frontonem je osazena kartuše s aliančními erby J. K. Kaschnitze a jeho manželky.

Památková obnova v roce 2020: V roce 2020 proběhla celková oprava fasády kaple, spočívající v lokální opravě venkovních omítek za použití vápenných systémů a provedení monochromního fasádního nátěru dle výsledků stratigrafického průzkumu. Opravou omítek a nátěrem fasády byla roku 2020 završena několikaletá obnova exteriéru kaple, při které došlo k jejímu statickému zajištění, k opravě střechy i krovu a k restaurování okenních vitráží.

Zhodnocení: Oprava přispěla ke zlepšení stavebně technického stavu a zhodnocení památky. Kaple na vyvýšeném místě návsi, obklopená vzrostlou zelení, spolu s kamenným křížem a sochou sv. Jana Nepomuckého tvoří malebný celek.


Počet hlasů celkem: 10


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 9 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

10. Doubravník, krytá dřevěná lávka

Kategorie: velké stavby

Umístění: Doubravník, okres Brno-venkov

Název, č. ÚSKP: krytá dřevěná lávka, 11465/7-8606

Vlastník: Městys Doubravník

Charakteristika památky: Dřevěná lávka byla dlouhá léta zařazena na seznam ohrožených kulturních památek. Po vyřešení restitučních řízení ji získala v roce 2017 do vlastnictví obec Doubravník, která v následujícím roce zahájila projekční přípravu na celkovou obnovu. Ke konci r. 2019 byly již zahájeny práce na rekonstrukci. Dřevěná lávka pro pěší přes řeku Svratku byla postavena v r. 1899 a sestává z nosné konstrukce uložené na dvou pobřežních kamenných pilířích a střední dřevěné bárce s ledolamem. Lávka, postavená pouze pro pěší, je dodnes cenným dokladem mostního stavitelství přelomu 19. a 20. století.

Památková obnova v roce 2020: Při rekonstrukci mostu byl kladen důraz na zachování stavebně-konstrukčního řešení, na původní tesařské zpracování u nově vložených prvků a na historické tesařské tradiční spoje. Byly však respektovány historické staticky únosné části konstrukce, které bylo možné opravit a opět použít. Sedlová střechy byla zbavena dožilé novodobé asfaltové lepenky a střecha byla (dle historických dokladů) pokryta dřevěným štípaným šindelem.

Zhodnocení: V r. 2020 byla celková obnova lávky dokončena. Příkladnou památkovou obnovou se podařilo zachránit technickou stavbu, která byla pro havarijní stav již uzavřena a těsně před zřícením. Obnovou bylo docíleno zkvalitnění celkového výrazu stavby, která je také významným stavebním prvkem uplatňujícím se v údolí řeky Svratky a požadovaných technických parametrů mostu, který může nadále sloužit svému primárnímu účelu.


Počet hlasů celkem: 45


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 10 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

11. Kravsko, Keramická továrna Kocanda

Kategorie: velké stavby

Umístění: Kravsko, okres Znojmo

Název, č. ÚSKP: Keramická továrna Kocanda, 11930/7-8783

Vlastník: ITVV spol. s. r. o.

Charakteristika památky: Areál bývalé keramické továrny Kocanda je cenným dokladem industriální architektury. Jde o komplex několika staveb zastupujících různé funkce (obytnou, společenskou, výrobní i hospodářskou) a stylové – umělecké podoby (od barokní po současnou). Většina staveb se zachovala v poměrně autentickém stavu s mnoha původními konstrukcemi, prvky i detaily.

Památková obnova v roce 2020: S celkovou obnovou areálu bývalé keramické továrny se započalo roku 2017, kdy značně zchátralý areál koupil stávající majitel. Koncepce celkové obnovy spočívala v úctě a návratu k historickému stavu, tj. do doby před novodobými úpravami provedenými ve 2. polovině 20. století a současně s ohledem na nové využití budov (pro potřeby ubytování). Nejprve byly opraveny střechy se zachováním maxima původních prvků, následovala obnova stropů, obvodového zdiva a obnova a úprava dispozičního řešení. Dále byly repasovány historické podlahy, nevhodné betonové podlahy byly nahrazeny dlažbou či dřevěnou podlahou, následovala oprava omítek a obnova torzálně dochované štukové výzdoby průčelí. Podle jediného dochovaného historického okna byla vyrobena nová, která nahradila nevhodné novodobé okenní výplně. Repasovány byly veškeré historické prvky interiéru (např. kazetové dveře, včetně zárubní a obložení).

Zhodnocení: Celková obnova areálu keramičky zajistila jak výrazné zhodnocení jeho stavebnětechnického stavu, tak zásadně zvýšila jeho prezentační a estetické kvality. Památková péče si nesmírně váží přístupu vlastníků ke konverzi objektu, jehož obnovu lze jednoznačně označit za příkladnou.


Počet hlasů celkem: 361


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 11 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

12. Křetín, oltář Panny Marie

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Křetín, okres Blansko

Název, č. ÚSKP: kostel sv. Jeronýma, 19019/7-477

Vlastník: Římskokatolická farnost Křetín

Charakteristika památky: Boční oltář Panny Marie, patrně z roku 1774, je situován na evangelijní straně lodi kostela. Vysoký tabernáklový boční oltář s menzou ve tvaru tumby byl určen k uctívání sochy Panny Marie.

Památková obnova v roce 2020: Havarijní stav oltáře v důsledku napadení dřevokazným hmyzem si vyžádal demontáž oltářní architektury i menzy. Po nezbytném ozáření bylo dále zjištěno výrazné poškození dekorativních rokokových řezeb a některé proto bylo nezbytné nahradit kopiemi. Maximální důraz byl přitom kladen na návaznost originálního zlacení s rekonstrukcí. Stejně náročná na provedení byla i barevná retuš polychromie na figurách andělů i na dalších prvcích oltářní architektury (imitace mramorování). Umístěním oltáře na nový izolovaný základ byla zajištěna jeho stabilita a minimalizováno vzlínání zemní vlhkosti. Restaurátorské práce realizoval R-Ateliér, tj. Lubomír Slanař, Jan Vachut a Roman Dvořák.

Zhodnocení: Výsledkem příkladné obnovy bylo zajištění a podstatné zvýšení hodnot bočního oltáře, který je nedílnou součástí jednotně komponovaného chrámového interiéru. Mechanicky závažně poškozený boční oltář se nacházel ve zcela havarijním stavu, kdy v důsledku silného napadení dřevokazným hmyzem došlo k výrazné destrukci dřevní hmoty. Restaurátorský zásah navázal na dlouhodobou postupnou a koncepčně cílenou obnovu všech oltářů v kostele.


Počet hlasů celkem: 423


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 12 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

13. Křtiny, oltář svatého kříže

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Křtiny, okres Blansko

Název, č. ÚSKP: kostel Jména Panny Marie, 34241/7-481 (314)

Vlastník: Římskokatolická farnost Křtiny

Charakteristika památky: Boční oltář je nedílnou součástí unikátního interiérového vybavení poutního chrámu, který je národní kulturní památkou. Kvalitní oltářní architektura s figurami sv. Jana a Panny Marie a zejména Krista na kříži z druhé poloviny 18. století pochází z dílny sochaře Ondřeje Schweigla.

Památková obnova v roce 2020: V rámci pokračování rozsáhlé obnovy interiéru byl na základě výsledků restaurátorských průzkumů proveden v letech 2018—2020 komplexní restaurátorský zásah. V třetí etapě prací byly v roce 2020 dokončeny především veškeré pozlacovačské práce a restaurování polychromií figur. Poškozená místa a tmely byly revidovány, doplňky upraveny. Následovaly retuše a závěrečné finální povrchové úpravy s maximální návazností na originální vrstvy. Náročná byla i samotná montáž, neboť statika baldachýnu byla před zásahem narušena. Práce prováděli Petr Bortlík, Václav Douša, Vlasta Douša, Mário Král a Vladimír Procházka.

Zhodnocení: Mimořádně hodnotný barokní oltář byl restaurován na vysoké profesionální úrovni. Plně rehabilitované dílo je příkladným restaurátorským počinem a také zdrojem cenných informací k plánované obnově protější kazatelny a především hlavního oltáře. Příkladně provedené restaurátorské práce doplnily i důležité údaje o původní barokní koncepci interiéru poutního chrámu i předchozích obnovách (nálezy přípisů, jmen pozlacovačů, data oprav v 19. století).


Počet hlasů celkem: 33


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 13 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

14. Kunštát, obraz sv. Františka z Assisi

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Kunštát, okres Blansko

Název, č. ÚSKP: kostel sv. Ducha, 22922/7-493

Vlastník: Římskokatolická farnost Kunštát na Moravě

Charakteristika památky: Kostel nechal v roce 1738 nově vystavět na místě staršího Johann Theodor svobodný pan von Imbsen (1676–1742). Autorem oltářního obrazu sv. Františka z Assisi, stejně jako signovaného protějškového obrazu Panny Marie Immaculaty, byl vídeňský malíř Thomas Friedrich Gedon činný v letech 1728–1767. Kvalitní výtvarné dílo patří k hodnotnému vybavení interiéru současného hřbitovního kostela.

Památková obnova v roce 2020: Stav oltářního obrazu byl téměř havarijní, kolorit silně potlačen zažloutlým lakem. Nejprve došlo k zajištění barevné vrstvy papírovým přelepem pomocí včelího vosku a sejmutí plátna s pomocného rámu. Rub plátna byl vyčištěn mechanicky pomocí skalpelů. Následovala rentoaláž na nové, nesešívané lněné plátno voskopryskyřičnou směsí. Po laboratorním vyhodnocení vzorků a sondáži v lacích a přemalbách byly postupně z povrchu malby odstraněny četné nežádoucí zásahy vzniklé během předešlých oprav. Nevhodné tmely byly mechanicky upraveny a odstraněny byly přemalby. Podkladové akvarelové retuše byly po přelakování retušovány pryskyřičnými barvami. Práce prováděli Vendulka Látalová, Jiří Látal a Lenka Tučková.

Zhodnocení: Při komplexním restaurátorském zásahu, který byl proveden na vysoké profesionální úrovni, byly eliminovány důsledky degradačních procesů a podstatně zvýšena kvalita vnímání výtvarného díla s maximálním respektem k malířskému rukopisu Friedricha Gedona. Rám byl zbaven druhotného nátěru a rehabilitována byla jeho původní úprava.


Počet hlasů celkem: 2


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 14 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

15. Kurdějov, kaplička

Kategorie: drobné stavby

Umístění: Kurdějov, okres Břeclav

Název, č. ÚSKP: kaplička, 31180/7-1327

Vlastník: Obec Kurdějov

Charakteristika památky: Volně stojící drobná architektura obdélného půdorysu s půlkruhovým závěrem, doložená začátkem 19. století, je hodnotným architektonickým prvkem spoluvytvářejícím charakter krajiny. Zastřešení je řešeno sedlovou střechou nad závěrem zvalbenou, fasáda hladká, u vstupu členěná lezénami, zakončená profilovanou podstřešní římsou.

Památková obnova v roce 2020: Proběhla celková stavební obnova, která zahrnovala provedení nových omítek z exteriéru i v interiéru, doplnění chybějící a přeložení poškozené střešní krytiny, repase vstupních dveří. Součástí opravy bylo i snížení novodobě navýšeného okolního terénu, položení drenáže a odvedení srážkových vod od objektu, položení okapového chodníku a kamenného vyrovnávacího schodku u vstupu.

Zhodnocení: Cílem obnovy bylo zlepšení stavebně technického stavu památky. Stavební obnova proběhla v dobré spolupráci s pracovníky státní památkové péče. Ve výsledku došlo ke stavebnímu a estetickému zhodnocení památky, která je významných orientačním bodem v krajině.


Počet hlasů celkem: 458


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 15 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

16. Kuřim, zámek

Kategorie: velké stavby

Umístění: Kuřim, okres Brno-venkov

Název, č. ÚSKP: zámek, 13870/7-781

Vlastník: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o.

Charakteristika památky: Dispozice zámeckého areálu je dána dvěma historicky, stavebně, hmotově i konstrukčně odlišnými částmi, které tvoří v jižní části renesanční stavba tzv. starého zámku z 2. pol. 16. století a na severní straně přiléhající novorenesanční budova tzv. nového zámku. Obě stavby jsou propojeny spojovacím krčkem. Nový zámek, včetně spojovacího krčku a ohradní zdi se vstupní bránou je výsledkem poslední větší stavební aktivity, která proběhla po polovině 19. století. Areál zámku, spolu s kostelem sv. Maří Magdaleny a farou tvoří významnou architektonickou a kulturní dominantu obce.

Památková obnova v roce 2020: V roce 2020 byla dokončena obnova východní fasády spojovacího krčku nového zámku, která zahrnovala opravu fasády a dekorativních prvků, komínových těles a nátěr okenních výplní. Práce na obnově vnějšího pláště zámku probíhají po etapách, postupně byla realizovaná obnova fasád východního křídla a nádvoří starého zámku, dokončená v roce 2019. Byly vyspraveny omítky, doplněna chybějící, případně zjednodušená profilace dekorativních prvků za použití tradičních technologií a tzv. románského cementu. Finální fasádní nátěr byl na základě výsledů stratigrafického průzkumu proveden dvoubarevný.

Zhodnocení: Obnova vnějšího pláště zámku, která probíhá po etapách, si klade za cíl rehabilitaci a důstojnou prezentaci památky, v jejímž prostředí se konají během letních měsíců kulturní akce. Práce byly realizovány v dobré kvalitě. Z památkového hlediska byla respektována poslední stavební etapa zámeckého areálu, propojení starého i nového zámku, realizovaná po polovině 19. století. Této situaci byla přizpůsobena povrchová úprava základní plochy fasády.


Počet hlasů celkem: 40


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 16 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

17. Kyjov, polychromovaná dřevěná plastika Krucifix

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Kyjov, okres Hodonín

Název, č. ÚSKP: kostel Nanebevzetí Panny Marie, 33903/7-2295

Vlastník: Římskokatolická farnost Kyjov

Charakteristika památky: Polychromovaná dřevořezba Krista na kříži patří k nejstaršímu vybavení kostela. Celkové ztvárnění těla Krista na kříži vykazuje mistrovskou úroveň neznámého evropského autora z konce 17. století. Kostel zasvěcený Panně Marii a moravským patronům Cyrilu a Metodějovi byl vystavěn v letech 1713—1720, vysvěcen roku 1723.

Památková obnova v roce 2020: Na základě výsledků materiálového průzkumu a především četných zkoušek odstranění nevhodného nátěru, proběhlo po radiačním ošetření kompletní restaurování uměleckého díla. Po náročném sejmutí neadekvátního nátěru došlo k zpevnění uvolněných partií, injektáži, revizi tmelů a elimitaci rušivých defektů. Vzhledem k lokální ztrátě modelace byly nezbytné i dořezby. Po nálezu otvorů v hlavě Krista byla rekonstruována paprskovitá svatozář. Míra retuší polychromie a jejich plynulé navázání, neboť se zde prolínaly i přemalby provedené ještě v období baroka, byla pravidelně konzultována na kontrolních prohlídkách. Na závěr byl povrch polychromie opatřen ochrannou vrstvou damarového laku s přídavkem běleného včelího vosku. Práce prováděla Monika Wolfová.

Zhodnocení: Dřevořezba byla v minulosti znehodnocena nátěrem, který zcela potlačil památkové i umělecké hodnoty. Kvalifikovaně provedený odborný restaurátorský zásah byl zaměřen především na odstranění novodobé povrchové úpravy s cílem maximální záchrany polychromie i zachování prolínajících se vrstev i dvouvrstvého podkladu. Výsledkem restaurování je tak zcela odlišné vyznění kvalit díla v autentickém barevném pojetí.


Počet hlasů celkem: 239


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 17 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

18. Lipovec, kostel Narození Panny Marie

Kategorie: velké stavby

Umístění: Lipovec, okres Blansko

Název, č. ÚSKP: kostel Narození Panny Marie, 31356/7-514

Vlastník: Římskokatolicka farnost Lipovec u Blanska

Charakteristika památky: Kostel postavený podle projektu z roku 1823 s podílem významného vídeňského architekta Ludwiga Förstera je cennou památkou architektury 19. století s nadregionálním významem.

Památková obnova v roce 2020: V daném roce byla dokončena celková obnova kostela, která po dílčích etapách probíhala již od roku 2011. Byla provedena sanace vlhkosti, opravy vnějších i vnitřních omítek a na závěr obnova oltářní menzy a výmalba interiéru kostela.

Zhodnocení: Celkovou obnovou bylo docíleno nejen záchrany hmotné substance kulturní památky, ale rovněž byla zkvalitněna její prezentace odpovídající době vzniku stavby. Došlo tedy k rehabilitaci a posílení památkových hodnot gotizujícího kostela, který je ojedinělým dokladem poměrně časného historismu v moravské architektuře.


Počet hlasů celkem: 1055


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 18 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

19. Mikulov, cihelný most

Kategorie: velké stavby

Umístění: Mikulov, okres Břeclav

Název, č. ÚSKP: Letohádek Portz, 10769/7-8638

Vlastník: Město Mikulov

Charakteristika památky: V případě letohrádku na ostrově Portz a jeho okolí i s přístupovým cihelným mostem, se jedná bezpochyby o jedinečnou ukázku kulturní krajiny Mikulovska, komponované z popudu kardinála Františka z Dietrichsteina. Samotný most je unikátní technickou památkou, vystavěnou z pálených cihel a místního kamene – mušlového vápence. Rozsahem (96 metrů délky, 15 mostních oblouků) a způsobem provedení se jedná o jedinečné dílo barokního mostního stavitelství.

Památková obnova v roce 2020: Před zahájením památkové obnovy dospěla stavba, vlivem dlouhodobé neúdržby, degradačních přírodních procesů i přičiněním lidského faktoru do velmi neutěšeného stavu. Konstrukce mostu musela být na mnoha místech rozebrána až na mostní oblouky, místy bylo zasaženo i do vlastní konstrukce oblouků. Břity pilířů musely být z drtivé většiny přezděny, některé kamenné bloky obložení pilířů nahrazeny umělým kamenem, stejně tak repliky horních částí odrazníků při nástupu na most byly vyhotoveny z umělého kamene. Pro dozdění dochovaných částí mostu byly v maximální míře použity historické cihly nalezené na místě stavby, pro vyzdění zábradelní zídky pak staré cihly získané z jiných objektů. Mostovka byla opatřena mlatovým povrchem položeným na původní kamennou dlažbu.

Zhodnocení: Provedená památková obnova zachránila most bezpochyby před definitivní zkázou. I přes některé komplikace ve fázi přípravy i vlastní realizace stavby byla obnova úspěšně dokončena. Vyzdvihnout lze například kvalitu provedených kamenických prvků.


Počet hlasů celkem: 308


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 19 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

20. Nenkovice, zvonice

Kategorie: velké stavby

Umístění: Nenkovice, okres Hodonín

Název, č. ÚSKP: zvonice, 105783

Vlastník: Obec Nenkovice

Charakteristika památky: Dvoupatrová zvonice historizujícího charakteru se secesními prvky tvoří dominantu návsi obce Nenkovice. Postavena byla roku 1912 významným regionálním stavitelem Josefem Poláškem. Plochy nik v přízemí jsou zdobeny malbami s náměty Madony s dítětem, Cyrila a Metoděje a Nejsvětější Trojice. Sgrafitovou výzdobu zvonice vytvořil akademický malíř Jano Köhler. Střecha je dvoustupňová, tvaru polygonálního jehlanu s výraznými námětky završená ornamentálně zdobeným kovaným křížem.

Památková obnova v roce 2020: V daném roce proběhla obnova střechy, která již vykazovala značné poškození. Byla obnovena střešní krytina včetně laťování i záklopu, došlo k výměně několika hnilobou napadených prvků krovu. Použita byla režná pálená taška bobrovka, na míru vyrobená ve Slovinsku. Hřebenáče byly podmazány maltou. Došlo i k opravě korunní římsy, kterou bylo také nutné vyspravit pomocí štukatérské omítky. Opraveny byly také dřevěné žaluzie.

Zhodnocení: Jednalo se o nutnou obnovu střešní krytiny, která již byla nevyhovující, chybějící pálenou tašku na části střechy suploval plech, který fungoval jako dočasné zabezpečení poškozené střechy. Tento dočasný stav však způsoboval zatékání vody. Oprava je zdařilá, stavba s výraznými zdobnými prvky znovu působí jako pitoreskní dominanta vyvýšené návsi.


Počet hlasů celkem: 114


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 20 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

21. Podolí, restaurování vstupního portálu do kostela sv. Jana Nepomuckého

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Podolí, okres Brno-venkov

Název, č. ÚSKP: kostel sv. Jana Nepomuckého, 12080/7-8461

Vlastník: Římskokatolická farnost Podolí u Brna

Charakteristika památky: Kostel byl vystavěn v letech 1896—1899 podle návrhu Václava Dvořáka a Karla Welzla v novorománském stylu. Chrám tvoří spolu se sloupem Nejsvětější trojice, křížem a pomníkem padlým malebný celek, který je urbanistickou dominantou obce.

Památková obnova v roce 2020: Bylo zjištěno, že dotčená část architektury je zhotovena z pískovce kombinovaného s tzv. románským cementem. V důsledku poklesu pravé části překladu došlo k popraskání reliéfu supraporty a dekorativních hlavic. V rámci restaurátorských prací byly uvolněné části spojeny a zajištěny pomocí nerezové armatury. Destruovaná a korozí narušená hmota kamene byla konsolidována organokřemičitany. Následné doplnění chybějících částí bylo provedeno na kameni minerálním tmelem a na tympanonu byl použit opět tzv. románský cement. Při tmelení byla respektována struktura kamene, doplňky byly uplatněny v nezbytném rozsahu s přihlédnutím k celkovému charakteru a stavu památky. Tmely a plochy z tzv. románského cementu byly s kamennými částmi barevně opticky sjednoceny retuší vápennými lazurami. Restaurování provedli Petr Vojáček a Petr Koudelka.

Zhodnocení: Restaurátorský zásah si kladl za cíl stabilizovat objekt, zachovat v nejvyšší možné míře hmotnou podstatu památky, včetně jejích mladších vývojových fází. Všechny zásahy byly provedeny se snahou o maximální reverzibilitu. Výsledkem obnovy je mimo výše uvedené záchranné práce i zvýšení prezentační hodnoty uměleckého díla.


Počet hlasů celkem: 2


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 21 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

22. Podolí, kříž u kostela

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Podolí, okres Brno-venkov

Název, č. ÚSKP: kostel sv. Jana Nepomuckého, 12080/7-8461

Vlastník: Římskokatolická farnost Podolí u Brna

Charakteristika památky: Kříž je kvalitním sochařským dílem místní provenience z roku 1882 a je umístěn v areálu kostela. Tento kostel byl vystavěn v letech 1896—1899 podle návrhu Václava Dvořáka a Karla Welzla v novorománském stylu.

Památková obnova v roce 2020: Míra narušení pískovcového kříže souvisela zejména s působením klimatických vlivů. Po průzkumu byly identifikovány četné sekundární zásahy a modelace z technologicky nevhodných materiálů, jejichž estetická úroveň nedosahovala kvalit sochařského díla a výrazně je degradovala. Po konsolidaci materiálu byl povrch kamene čištěn vodou od prachových nečistot, mechů a lišejníků a posléze mechanicky a párou. Doplňky modelace byly provedeny minerálním tmelem odpovídající struktury a barevnosti. Restaurátorský zásah byl realizován jako komplexní soubor opatření, směřující k ošetření a záchraně hmotné podstaty památky. Práce provedli Petr Vojáček a Petr Koudelka.

Zhodnocení: Restaurátorským a rekonstrukčním zásahem došlo k pozastavení degradačních vlivů, odstranění nežádoucích zásahů a k adekvátní výtvarné rehabilitaci sochařského díla.


Počet hlasů celkem: 0


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 22 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

23. Podolí, pamětní kámen

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Podolí, okres Brno-venkov

Název, č. ÚSKP: pamětní kámen, 31827/7-7100

Vlastník: Obec Podolí

Charakteristika památky: Kámen s reliéfem kříže, pocházející pravděpodobně ze 17. století, stával údajně na místě hrobu vojínů z doby Napoleonských válek. Jedná se o hodnotnou kulturně-historickou památku typu, který v této části jižní Moravy není příliš hojně zastoupen.

Památková obnova v roce 2020: V rámci vstupního průzkumu bylo zjištěno, že hlavní příčina poškození pískovcového díla je způsobena jeho zapuštěním pod úroveň terénu. Na první pohled byly patrné povrchové nečistoty, vrstvy lišejníků a mechů, prachové depozity a znečištění ptačími výtrusy. Při vyjmutí kamene bylo zjištěno jeho rozlomení na dvě části. Povrch byl předčištěn vodou od prachových nečistot, mechů a lišejníků a následně dočištěn. Spojení obou částí epoxidovou pryskyřicí bylo posíleno nerezovou armaturou. Hloubkové praskliny byly injektážně vyplněny, při tmelení byla respektována struktura kamene a doplňky uplatněny v jen nezbytném rozsahu s přihlédnutím k celkovému charakteru a stavu památky. Na závěr byl proveden lazurní vápenný nátěr v barvě kamene. Památka byla uložena do štěrkového podloží, aby nedocházelo k degradaci hmoty vzlínající vlhkostí. Restaurování provedli Petr Vojáček a Petr Koudelka.

Zhodnocení: Restaurátorský zásah si kladl za cíl stabilizovat objekt, zachovat v nejvyšší možné míře hmotnou podstatu památky, včetně jejích mladších vývojových fází. Všechny zásahy byly provedeny se snahou o maximální možnost jejich reverzibility. Výsledkem obnovy je mimo výše uvedené záchranné práce i zvýšení prezentační hodnoty uměleckého díla.


Počet hlasů celkem: 0


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 23 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

24. Podolí, sloup Nejsvětější Trojice

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Podolí, okres Brno-venkov

Název, č. ÚSKP: kostel sv. Jana Nepomuckého, 12080/7-8461

Vlastník: Římskokatolická farnost Podolí u Brna

Charakteristika památky: Sochařské dílo obvyklého ikonografického pojetí (typ Trůn Boží milosti) z konce 19. století, představující hodnotný příklad užití historismu v sochařství, je součástí areálu kostela sv. Jana Nepomuckého v Podolí. Tento byl vystavěn v letech 1896—1899 podle návrhu Václava Dvořáka a Karla Welzla v novorománském stylu.

Památková obnova v roce 2020: K nejzávažnějším poškozením bylo možno, mimo běžné projevy degradace, řadit hloubkovou statickou trhlinu v dolní části sloupu, probíhající celou hmotou kříže. Při demontáži bylo zjištěno, že patka je roztržena v důsledku koroze centrálního čepu. Po zajištění této rizikové části byl povrch kamene předčištěn vodou od druhotných prachových nečistot, mechů a lišejníků a dočištěn mechanicky. Povrch kamene byl v poměrně v uspokojivém stavu, ale po demontáži a očištění se vyskytlo hodně prasklinek, hlavně na sousoší Nejsvětější Trojice, jež bylo nutno injektážně zajistit. Restaurátorský zásah byl proveden v nezbytném rozsahu s přihlédnutím k celkovému charakteru a stavu památky. Práce provedli Petr Vojáček a Petr Koudelka.

Zhodnocení: Restaurátorským a rekonstrukčním zásahem došlo k pozastavení degradačních vlivů, odstranění nežádoucích zásahů a k adekvátní rehabilitaci výrazu sochařského díla.


Počet hlasů celkem: 1


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 24 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

25. Podolí, socha Panny Marie Sedmibolestné

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Podolí, okres Brno-venkov

Název, č. ÚSKP: socha Panny Marie Sedmibolestné, 13362/7-8462

Vlastník: Obec Podolí

Charakteristika památky: Novobarokní socha Panny Marie Sedmibolestné z roku 1862 je hodnotnou umělecko-historickou a výtvarnou památkou lokální provenience. Dílo je umístěno při vstupní bráně hřbitova v Podolí.

Památková obnova v roce 2020: Bylo zjištěno, že ke zhotovení sochařského díla bylo užito dvou druhů pískovce odlišujících se svou zrnitostí. Míra narušení souvisela s umístěním v blízkosti vzrostlé zeleně a působením klimatických vlivů. V průběhu prací byly identifikovány sekundární hmotové retuše a modelace různé kvality a vzhledu. Druhotné tmely byly zvětralé, popraskané a zvětší části nesoudržné, spárování nebylo funkční. Na základě vyhodnocení zkoušek byl povrch díla očištěn od prachových nečistot, mechů a lišejníků. Při tmelení byla respektována struktura kamene, doplňky byly uplatněny v nezbytném rozsahu s přihlédnutím k celkovému charakteru a stavu památky. Atributy byly doplněny a přezlaceny. Restaurování provedli Petr Vojáček a Petr Koudelka.

Zhodnocení: Restaurátorským a rekonstrukčním zásahem došlo k pozastavení degradačních vlivů, odstranění nežádoucích zásahů a k adekvátní výtvarné rehabilitaci sochařského díla.


Počet hlasů celkem: 0


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 25 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

26. Podolí, socha sv. Floriána

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Podolí, okres Brno-venkov

Název, č. ÚSKP: socha sv. Floriána, 17555/7-886

Vlastník: Římskokatolická farnost Podolí u Brna

Charakteristika památky: Vrcholně barokní socha sv. Floriána doplňuje v současnosti okolí kostela sv. Jan Nepomuckého. Sokl je pozdějšího data a je zhotoven z umělého kamene.

Památková obnova v roce 2020: Restaurátorský zásah byl realizován jako komplexní soubor opatření, směřující k ošetření a záchraně hmotné podstaty památky, zahrnující rovněž rehabilitaci výrazu a funkce této památky. Kámen byl očištěn tlakovou vodou od prachových nečistot, mechů a lišejníků a následně kartáčky a párou. Kámen sochy byl v dobrém stavu, spárování funkční. Konečná barevná úprava byla provedena vápenným lazurním nátěrem. Restaurování provedli Petr Vojáček a Petr Koudelka.

Zhodnocení: Restaurátorský zásah si kladl za cíl stabilizovat objekt, zachovat v nejvyšší možné míře hmotnou podstatu památky, včetně jejích mladších vývojových fází. Všechny zásahy na památce byly provedeny se snahou o maximální reverzibilitu. Výsledkem obnovy je mimo výše uvedené záchranné práce i zvýšení prezentační hodnoty uměleckého díla.


Počet hlasů celkem: 0


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 26 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

27. Podolí, socha sv. Jana Nepomuckého (pod obecním úřadem)

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Podolí, okres Brno-venkov

Název, č. ÚSKP: socha sv. Jana Nepomuckého, 14911/7-888

Vlastník: Obec Podolí

Charakteristika památky: Umělecky velmi kvalitní vrcholně barokní dílo je hodnotnou památkou umístěnou v urbanisticky podstatném místě při křižovatce cest.

Památková obnova v roce 2020: Vápenec sochy byl v poměrně dobrém stavu, výraznější mechanická poškození byla patrná spíše na pískovcovém podstavci. Restaurátorský zásah byl realizován jako komplexní soubor opatření, směřující k ošetření a záchraně hmotné podstaty památky, zahrnující rovněž rehabilitaci výrazu a funkce této památky. Na základě provedených zkoušek byly sejmuty nežádoucí technologické vrstvy a nečistoty, včetně nárůstů mikrovegetace a ztmavlých krust. Po očištění byla posouzena kvalita druhotných plastických retuší, jak modelační, tak materiálová a bylo rozhodnuto o míře jejich zachování. Při tmelení a hmotových korekcích byla respektována struktura a barevnost kamene. Praskliny byly injektážně vyplněny minerálním tmelem a byl obnoven nápis na soklu. Atributy byly mechanicky očištěny a přezlaceny. Na závěr byl povrch sjednocen lazurním vápenným nátěrem v odstínu mušlového vápence. Restaurování provedli Petr Vojáček a Petr Koudelka.

Zhodnocení: Restaurátorský zásah si kladl za cíl stabilizovat objekt, zachovat v nejvyšší možné míře hmotnou podstatu památky, včetně jejích mladších vývojových fází. Všechny zásahy byly provedeny se snahou o maximální reverzibilitu. Výsledkem obnovy je mimo výše uvedené záchranné práce i zvýšení prezentační hodnoty uměleckého díla.


Počet hlasů celkem: 0


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 27 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

28. Podolí, socha sv. Jana Nepomuckého (před farou)

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Podolí, okres Brno-venkov

Název, č. ÚSKP: socha sv. Jana Nepomuckého, 12606/7-8568

Vlastník: Římskokatolická farnost Dražovice

Charakteristika památky: Hodnotná barokní práce z let 1740—1760, původně instalovaná na návsi v Dražovicích, byla po roce 1950 stržena. Podstavec se nedochoval, hlava byla oddělena od těla. Nyní je socha umístěna před objektem fary.

Památková obnova v roce 2020: Po vyhodnocení vstupního průzkumu bylo možno konstatovat, že kámen sochy je od posledního restaurátorského zásahu v relativně uspokojivém stavu. Větší praskliny se nacházely pouze ve spodní části nohou světce a ve spojích umělého kamene a originálu. Kámen byl čištěn tlakovou vodou od prachových nečistot, mechů a lišejníků a následně mechanicky a párou. Po očištění se objevily nové skutečnosti: mechanická poškození a praskliny mezi doplňky umělého kamene a originálu. Praskliny byly hloubkově injektovány, byly provedeny dílčí vysprávky modelace a povrch díla byl sjednocen lazurním vápenným nátěrem. Restaurování provedli Petr Vojáček a Petr Koudelka.

Zhodnocení: Restaurátorským a rekonstrukčním zásahem došlo k pozastavení degradačních procesů, odstranění nežádoucích zásahů a k adekvátní výtvarné rehabilitaci sochařského díla.


Počet hlasů celkem: 3


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 28 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

29. Podolí, socha sv. Jana Nepomuckého (u kostela)

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Podolí, okres Brno-venkov

Název, č. ÚSKP: socha sv. Jana Nepomuckého, 30980/7-887

Vlastník: Římskokatolická farnost Podolí u Brna

Charakteristika památky: Vrcholně barokní socha doplňuje v současnosti okolí kostela. Podstavec je pozdějšího data a je zhotoven z umělého kamene.

Památková obnova v roce 2020: Restaurátorský zásah byl realizován jako komplexní soubor opatření, směřující k ošetření a záchraně hmotné podstaty památky, zahrnující rovněž rehabilitaci výrazu památky. Kamenný materiál byl čištěn tlakovou vodou od prachových nečistot, mechů a lišejníků a posléze mechanicky a párou. Kámen sochy byl v dobrém stavu, nutné bylo pouze lokální zpevnění a tmelení. Svatozář a kříž byly mechanicky očištěny a přezlaceny. Konečná barevná úprava byla provedena vápenným lazurním nátěrem. Restaurování provedl Petr Vojáček a Petr Koudelka.

Zhodnocení: Restaurátorský zásah si kladl za cíl stabilizovat objekt, zachovat v nejvyšší možné míře hmotnou podstatu památky, včetně jejích mladších vývojových fází. Všechny zásahy na památce byly provedeny se snahou o maximální reverzibilitu. Výsledkem obnovy je mimo výše uvedené záchranné práce i zvýšení prezentační hodnoty uměleckého díla.


Počet hlasů celkem: 0


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 29 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

30. Pohořelice, hotel Pfann

Kategorie: velké stavby

Umístění: Pohořelice, okres Brno-venkov

Název, č. ÚSKP: městský dům, 26987/7-1664

Vlastník: Město Pohořelice

Charakteristika památky: První zmínky o objektu v centru města Pohořelice pocházejí z přelomu 16. a 17. století, na konci 19. století došlo k poklasicistní přestavbě na hotel, jehož majitelem byl stavebník Johann Pfann. V druhé polovině minulého století byla provedena necitlivá přestavba na bytový dům, která narušila jeho historickou podobu a celkové dispoziční řešení především ve dvorní části. Z důvodu zhoršeného stavebně technického stavu byl objekt v posledních letech využíván takřka minimálně.

Památková obnova v roce 2020: V rámci navržené rekonstrukce byly provedeny rozsáhlé funkční změny a stavební úpravy naplňující požadavky stavebního záměru investora. Z původního využití byl zachován klub seniorů a klubovna skautů. Nově zde byly vytvořeny prostory pro setkávání v nově navržené zimní zahradě a byla zbudována výuková provozovna s prodejnou. Ve 2. NP byly nové prostory přizpůsobeny pro zájmovou činnost mládeže, zázemí a kancelář pro sociální terénní pracovníky a prostory pro služby. Součástí stavby byla i úprava vnitřního nádvoří pro potřeby obyvatel města.

Zhodnocení: Již v průběhu přípravy projektové dokumentace probíhala spolupráce investora s projektantem, zejména při zajišťování potřebných dokladů a průzkumů spojených s funkční náplní a realizací samotného projektu. I přes řadu technických problémů byly zachovány autentické prvky a stavební práce prováděny zhotovitelskou firmou dle požadavků pracovníků památkové péče.


Počet hlasů celkem: 121


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 30 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

31. Popice, kostel sv. Ondřeje

Kategorie: velké stavby

Umístění: Popice, okres Břeclav

Název, č. ÚSKP: kostel sv. Ondřeje, 18557/7-1677

Vlastník: Římskokatolická farnost Popice u Hustopečí

Charakteristika památky: Farní kostel v Popicích je výraznou kulturní a historickou dominantou prostranství a obce. Jedná se o jednolodní orientovanou stavbu, s půlkruhovým závěrem kněžiště. Původně románská stavba byla v letech 1696—1699 rozsáhle přestavěna a vystavěna byla nová věž. Během 18. a začátkem 19. století byla stavba několikrát zasažena ohněm a opět obnovena. Věž získala v roce 1781 cibulový tvar, stavitelem byl Andreas Voith z Popic.

Památková obnova v roce 2020: V roce 2020 byla realizovaná poslední etapa několikaleté obnovy střechy kostela. Jednalo se o část střešního pláště nad presbytářem, sakristií a schodišťovým tělesem. Ošetřena byla konstrukce krovu a provedena výměna střešní krytiny, pálené bobrovky. Obnova proběhla za použití tradičních technologických postupů, v namáhaných místech, jako je třeba doběhnutí krytiny ke štítové zdi a hřebenáče, byly provedeny podmazávky.

Zhodnocení: Z hlediska památková péče šlo o realizaci za použití tradičních technologických postupů a materiálů, ve snaze zachovat v nejvyšší míře hmotovou podstatu památky – barokní krovovou konstrukci. Provedené práce byly realizovány na vysoké řemeslné úrovni a ve velmi dobré kvalitě. Došlo ke zhodnocení památky nejen po stránce technické, ale i estetické.


Počet hlasů celkem: 4


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 31 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

32. Pouzdřany, Dům

Kategorie: velké stavby

Umístění: Pouzdřany, okres Břeclav

Název, č. ÚSKP: Dům, 35208/7-1690

Vlastník: Břetislav a Eva Kotulánovi

Charakteristika památky: Patrový, okapově orientovaný měšťanský dům s dvorním hospodářským křídlem, vystavěný pravděpodobně koncem 17. století, snad na starších základech. Současná podoba uličního průčelí je výsledkem přestavby asi po polovině 18. století. Ve druhé polovině minulého století prošel nevhodnou utilitární stavební úpravou patra a uličního průčelí. V autentické podobě se dochovalo dvorní hospodářské křídlo s arkádami v přízemí.

Památková obnova v roce 2020: Od roku 2017 je postupně realizovaná obnova hlavní, obytné části objektu, která se týkala především stavebních úprav interiéru a dvorního průčelí. V roce 2020 byla dokončena obnova uličního průčelí, která spočívala v opravě omítek, navrácení štukové výzdoby a výměně okenních výplní.

Zhodnocení: Práce realizované v roce 2020 byly završením technického i estetického zhodnocení památky, jejíž obnova probíhala několik let. Obnova uliční fasády byla provedena na základě dochované historické fotodokumentace, štukatérské práce na úrovni uměleckého řemesla provedlo Štukatérství Jiří Vykoukal. Výsledkem obnovy je mimo celkové rehabilitace objektu i zvýšení jeho prezentační hodnoty.


Počet hlasů celkem: 4


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 32 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

33. Pozořice, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kategorie: velké stavby

Umístění: Pozořice, okres Brno-venkov

Název, č. ÚSKP: kostel Nanebevzetí Panny Marie, 31320/7-894

Vlastník: Římskokatolická farnost Pozořice

Charakteristika památky: Kostel je umístěn na mírné vyvýšenině v centru obce, v dominantní poloze vůči svému okolí a je otevřen dálkovým pohledům od jihu, především od staré císařské silnice. Svou monumentalitou tvoří krajinné panorama podstatné části území bojiště bitvy u Slavkova. Předchůdcem nynějšího kostela byl starý dřevěný kostel, který v roce 1704 vyhořel, načež kníže Jan Adam z Lichtenštejna se zavázal k výstavbě kostela nového. Nově zbudovaný kostel, zasvěcený rovněž Nanebevzetí Panny Marie, byl stavěn s přestávkami v letech 1704—1724 a dne 5. 8. 1724 slavnostně požehnán děkanem brněnské kapituly. Pod kostelem se nachází krypta, v níž byli do roku 1774 pochováváni kněží.

Památková obnova v roce 2020: Před obnovou výmalby došlo k úpravám elektroinstalace a k rekonstrukci vnitřního osvětlení. Nevhodně provedené olejové nátěry na stěnách a nesoudržné omítky v soklových částech byly odstraněny až na pevný podklad a poté nahrazeny novými omítkami. Kamenné části soklů jsou opraveny kamenickým způsobem včetně doplnění chybějících částí.

Zhodnocení: Výše uvedeným rozsahem prací odehrávajících se především v interiéru byla završena poslední etapa obnovy kostela prováděná od roku 2014. V rámci prací bylo dosaženo odstranění starších nevhodných úprav a nátěrů na kamenných prvcích a kompletní výmalby lodi, která vzhledem ke svému monumentálnímu prostoru byla dlouhodobě odkládána.


Počet hlasů celkem: 350


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 33 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

34. Přítluky, věž kostela sv. Markéty

Kategorie: velké stavby

Umístění: Přítluky, okres Břeclav

Název, č. ÚSKP: kostel sv. Markéty, 14003/7-1697

Vlastník: Obec Přítluky

Charakteristika památky: Samostatně stojící věž u kostela sv. Markéty v Přítlukách, vystavěná začátkem 17. století, prošla barokní přestavbou v roce 1765, včetně cibulové báně, která byla oplechována mědí (zápis v kronice „vystavění horní věže“). Práci provedl brněnský měšťan a mědikovec Karl Josef Lieb, který osobně na vrchol usadil nový knoflík a na cibuli umístil letopočet s pozlacenými číslicemi. Stavba, v současné době využívaná pouze jako zvonice, je výraznou kulturní a historickou dominantou obce.

Památková obnova v roce 2020: V roce 2020 byla realizovaná obnova vnějšího pláště věže, která zahrnovala opravu omítek, výměnu klempířských prvků, výměnu výplní otvorů obvodového pláště a nátěr fasády. Byly vyspraveny omítky, doplněna chybějící, případně zjednodušená profilace architektonických prvků. Finální fasádní úprava byla provedena vápenným nátěrem v bílém provedení.

Zhodnocení: Obnova vnějšího pláště věže si kladla za cíl rehabilitaci a důstojnou prezentaci památky. Pozitivně lze hodnotit především výměnu stávajících, novodobých, dožilých výplní otvorů obvodového pláště s utilitárním kováním a závěsy. V případě vstupních vrat a dveří byly tyto nahrazeny analogií historických výplní, včetně kování. Okenní výplně, z důvodu nedostatku historických podkladů, jsou přiznány jako novodobé. Práce byly realizovány dobré kvalitě.


Počet hlasů celkem: 73


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 34 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

35. Ratíškovice, kostel sv. Cyrila a Metoděje

Kategorie: velké stavby

Umístění: Ratíškovice, okres Hodonín

Název, č. ÚSKP: kostel sv. Cyrila a Metoděje, 24967/7-2376

Vlastník: Římskokatolická farnost Ratíškovice

Charakteristika památky: Farní kostel sv. Cyrila a Metoděje pochází z roku 1857 a je dílem architekta Lichta. Jedná se o výraznou stavbu tvořící jednu z dominant obce a je situován na malé vyvýšenině na okraji obce u cesty do Milotic. Kostel se skládá z lodi obdélné dispozice, kněžiště orientovaného k západu, sakristie s oratoří v 1. patře, která se připojuje k jižní straně kněžiště, a z věže s postranními kaplemi v průčelí. Střecha je sedlová, pokrytá bobrovkou, věž je oplechována mědí.

Památková obnova v roce 2020: Okolí kostela i kostel samotný procházel v posledních několika letech celkovou obnovou. V roce 2020 byly dokončeny práce na statickém zajištění kostela, obnově omítek, provedení nové fasády včetně nového obkladu soklu z božanovského pískovce. Vnější omítky byly částečně odstraněny. Vyspraveny byly i štukové římsy. Úpravě vnějšího pláště kostela předcházelo i restaurování několika okenních vitráží.

Zhodnocení: Kostel sv. Cyrila a Metoděje je dominantou obce, stojí na vyvýšené části vedle hřbitova. Pohledově je výrazně uplatňován, zejména při pohledech z příjezdové cesty od Milotic a areálu vinných sklepů Slavín. V případě kostela v Ratíškovicích se jedná o velmi zdařilou postupnou obnovu nejen samotného kostela, ale i jeho blízkého okolí, kdy byl upraven terén, střecha kostela, obnovena byla v loňském roce i sousední fara, která není kulturní památkou. Výsledkem kontinuální promyšlené a rozsáhlé obnovy, která trvá několik let, je sjednocený areál kulturní památky. Tuto kontinuální zdařilou obnovu můžeme prezentovat jako příkladnou obnovu kulturních památek v regionu.


Počet hlasů celkem: 157


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 35 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

36. Rosice, socha sv. Vincence Ferrerského

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Rosice, okres Brno-venkov

Název, č. ÚSKP: socha sv. Vincence Ferrerského, 37032/7-952

Vlastník: Město Rosice

Charakteristika památky: Barokní sochu, nacházející se v Rosicích u cesty mezi zámkem a kostelem, dal postavit Jiří Bedřich Žalkovský ze Žalkovic v roce 1744. Skulptura zhotovená z vápence je umístěna na architektonickém podstavci s bočními volutovými křídly s nápisem a reliéfem erbu donátora. Stojící postava světce je zobrazena s kazatelským gestem, v rouchu dominikánského mnicha, s křídly, atributem knihy a zlacenou paprskovou svatozáří, provází ji putto sedící na plintu u pravé nohy světcovy. Dílo je zajímavé i po stránce ikonografické – podobných soch španělského světce Vincence Ferrera (Ferrerského) nemáme dochovaných mnoho, přestože jeho kult byl u nás i v cizině značně rozšířen.

Památková obnova v roce 2020: Komplexní restaurátorské ošetření díla zahrnovalo očištění, zpevnění horniny, revizi druhotných doplňků, domodelování poškozených míst, barevné retuše a konzervační ošetření materiálu. Součástí obnovy bylo též zhotovení nedochované svatozáře, provedené jako replika původní dle dochované historické fotodokumentace. Práce provedl restaurátor František Pavúček.

Zhodnocení: Předmětem památkové obnovy bylo komplexní restaurování výtvarného sochařského díla s cílem zamezit degradačním procesům a stabilizovat hmotnou podstatu památky. Práce byly provedeny na vysoké profesionální úrovni, s úctou k originálu a snahou navrátit baroknímu výtvarnému dílu v možné míře jeho původní výrazové kvality.


Počet hlasů celkem: 52


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 36 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

37. Slavkov u Brna, altán

Kategorie: drobné stavby

Umístění: Slavkov u Brna, okres Vyškov

Název, č. ÚSKP: zámek Slavkov, 40850/7-3825 (313)

Vlastník: Město Slavkov u Brna

Charakteristika památky: Altán byl postaven v jižní části zámecké zahradě v poslední čtvrtině 18. století, kdy byla v roce 1774 současně s dokončenou stavební úpravou zámecké budovy nově upravena i zahrada. Altán je výjimečnou stavbou, obdobná stavba ze dřeva není v České republice zachována.

Památková obnova v roce 2020: Stavebně-technickým průzkumem altánu bylo zjištěno značné poškození původních i dodatečně vkládaných dřevěných prvků. Pro jejich havarijní stav nebylo možné původní prvky altánu zachovat. Čínský altán je konstrukčně jednoduchou stavbou. Nosnou konstrukci tvoří osm dubových sloupků pětiúhelníkového profilu s tesanými polodrážkami na vnějším líci, do polodrážek jsou vloženy masivní jedlové fošny tvořící stěny objektu. Ve vrcholu altánu je lucerna zastřešená osmiúhelníkovou stříškou. Zastřešení a vytvarování hvězdicových říms bylo provedeno podle dobových fotografií a ověřeno na maketě. Krytina je skládaná z měděných šablon. Dřevěné prvky včetně lucerny jsou povrchově upraveny hoblováním a opatřeny povrchovým nátěrem na bázi lněného oleje.

Zhodnocení: Podkladem pro obnovu altánu byly dochované historické konstrukční prvky, dobové fotografie a archivní materiály. Při realizaci byly uplatněny znalosti dobových řemeslných postupů a konstrukčních principů. Důraz byl kladen na vysokou řemeslnou úroveň zpracování, použity byly celodřevěné tesařské spoje. Výsledkem těchto postupů je zdařilá tvarová replika historického altánu.


Počet hlasů celkem: 16


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 37 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

38. Slavkov u Brna, restaurátorská obnova soch v zámeckém parku

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Slavkov u Brna, okres Vyškov

Název, č. ÚSKP: zámek Slavkov, 40850/7-3825 (313)

Vlastník: Město Slavkov u Brna

Charakteristika památky: Výjimečně hodnotný konvolut sochařské výzdoby v zámeckém parku z let 1700—1704 vytvořil Giovanni Giuliani se svou vídeňskou dílnou, podstavce soch navrhl Domenico Martinelli. Některá díla jsou i od Ignáce Lengelachera. Jedná se o více než čtyři desítky soch a dvě rozměrná sousoší představující postavy z antické mytologie.

Památková obnova v roce 2020: Předmětem III. etapy náročných restaurátorských prací bylo 9 sochařských děl. Na základě kvalitního restaurátorského průzkumu celého souboru, mnoha expertíz a doplňkových zkoušek a především zkušeností z předchozích realizací dvou etap, došlo k realizaci kompletního restaurování. Práce obnášely lokální předzpevnění kamene, sanaci biologického napadení a odstranění dožilých a esteticky nevhodných vysprávek. Následovalo zpevnění trhlin pomocí injektáže a nahrazení zkorodovaných armatur novými nerezovými prvky. Lokálně došlo k doplnění modelace částí figur i některých atributů na základě dochovaných podkladů. Na závěr byl povrch kamene opatřen vápenným šlemem, který byl „vmasírován“ do otevřeného povrchu kamene. Restaurátorské práce prováděli Josef Červinka, Aleš Hvízdal, Daniel Hvězda a Dana Macounová.

Zhodnocení: Podstatné zvýšení prezentační hodnoty barokních sochařských děl je výsledkem příkladné obnovy. Ke každé skulptuře bylo při restaurování přistupováno individuálně s maximálním respektem k originálu. Práce soustředěné především na stabilizaci hodnotných děl a pozastavení degradačních procesů byly provedeny na profesionální úrovni s uplatněním moderních metod současné praxe restaurování.


Počet hlasů celkem: 16


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 38 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

39. Sloup, fara

Kategorie: velké stavby

Umístění: Sloup, okres Blansko

Název, č. ÚSKP: fara, 28326/7-599

Vlastník: Římskokatolická farnost Sloup v Moravském krasu

Charakteristika památky: Pozoruhodná barokní fara s původní dispozicí a výrazně členěným průčelím vznikla z panského rezidence Roggendorfů. Spolu s monumentálním kostelem a kaplankou tvoří malebný barokní celek s vysokou uměleckou a kulturně-historickou hodnotou.

Památková obnova v roce 2020: V roce 2020 proběhla poslední fáze obnovy, při které byla opravena uliční fasáda. V minulých dvou letech byla opravena dvorní fasáda, opraven krov a vyměněna střešní krytina. Nejdříve byly plochy průčelí mechanicky očištěny a odstraněn stávající fasádní nátěr, včetně nesoudržných vrstev omítek. V místech narušeného zdiva bylo toto zdivo lokálně vyspraveno. Omítky byly následně vyspraveny vápennou maltou tradiční technologií. Plochy stávajících omítek byly zpevněny fixativem. Otlučené spodní části fasád byly opatřeny sanační trasvápennou omítkou. Vyspraveny byly poškozené plastické prvky vystupující přes líc fasády. Celý povrch byl sjednocen vápenným štukem. Na vyspravený a připravený podklad byly naneseny vrstvy nového fasádního nátěru. Použity byly prodyšné materiály na silikátové bázi.

Zhodnocení: Řemeslně precizně provedená oprava respektující tradiční a historicky používané materiály. Výběr barevnosti nátěru byl podřízen barvám v minulosti použitým, došlo tedy k barevnému sjednocení kostela, kaplanky a fary. Při rekonstrukci byl na fasádě objeven letopočet 1721, odpovídající pravděpodobně stavbě budovy fary, dále rok 1969 zaznamenávající poslední generální opravu a teď tedy na dalším pilastru přibyl rok 2020.


Počet hlasů celkem: 512


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 39 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

40. Suchohrdly u Miroslavi, socha sv. Markéty

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Suchohrdly u Miroslavi, okres Znojmo

Název, č. ÚSKP: kostel sv. Markéty, 36948/7-6755

Vlastník: Obec Suchohrdly u Miroslavi

Charakteristika památky: Ikonograficky poměrně ojedinělé vypodobení světice pochází z roku 1734. Kvalitní sochařské dílo je zhotovené z mušlového vápence, autorství je připisováno sochaři Josefu Leonardu Weberovi.

Památková obnova v roce 2020: V roce 2020 byly dokončeny práce na restaurování díla. S ohledem na probíhající stavební práce na obnově kostela, v jehož bezprostřední blízkosti je socha umístěna, probíhalo restaurování ve dvou etapách. V r. 2019 byla provedena první etapa prací, spočívající ve statickém zajištění rozvolněných bloků podstavce, v konsolidaci a očistění kamenného materiálu. V roce 2020 pak bylo dokončeno restaurování díla spočívající v doplnění poškozené modelace a náhradě druhotných tvarově nevhodných atributů. Restaurování provedl Alexandr Kozlov.

Zhodnocení: Restaurátorským zásahem došlo k pozastavení degradačních procesů, odstranění nežádoucích zásahů a k adekvátní výtvarné rehabilitaci sochařského díla. Je však nutno provést korekci osazení a tvaru nové paprsčité svatozáře.


Počet hlasů celkem: 47


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 40 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

41. Valtice, Nemocnice Valtice

Kategorie: velké stavby

Umístění: Valtice, okres Břeclav

Název, č. ÚSKP: klášter Milosrdných bratří, 47005/7-1762

Vlastník: Lanea, s.r.o.

Charakteristika památky: Nemocnice Valtice je součástí areálu kláštera Milosrdných bratří založeného v roce 1605. Jednotlivé objekty jsou různého stáří, od 17. do 20. století byly postupně přistavovány a upravovány. Klášterní areál je uzavřen dvěma trakty jednopatrových budov, hlavní budova navazuje na závěr kostela. Původní klášterní budova byla koncem 19. století částečně přestavěna a rozšířena, následně začátkem minulého století bylo přistavěno další nemocniční křídlo ustupující z uliční čáry.

Památková obnova v roce 2020: Práce na obnově jihozápadní uliční části vnějšího pláště nemocnice proběhla v několika etapách. Postupná obnova uličního průčelí zahrnovala výměnu okenních výplní, výkladce lékárny a obnovu omítek fasády. Na základě dochované historické fotodokumentace došlo k tvarové a konstrukční úpravě okenních výplní a vstupního portálu nemocniční lékárny. Následně při opravě omítek byla provedena rehabilitace profilace dekorativních prvků za použití tradičních technologií a tzv. románského cementu. Finální fasádní nátěr na minerální bázi byl na základě výsledků stratigrafického průzkumu proveden dvoubarevný. Byla dokončena oprava střešního pláště spojená s výměnou dožilých klempířských prvků.

Zhodnocení: Předmětem obnovy byly udržovací práce na historické budově a odstranění nevhodných stavebních úprav z 90. let minulého století. Při realizaci a návratu autentické podoby nemocniční budovy se vycházelo z dochované historické fotodokumentace. Použito bylo tradičních materiálů, technologických postupů, v případě výroby kopií klempířských prvků byly práce provedeny na úrovni uměleckého řemesla (vázy, vikýře). Realizovaná obnova vedla ke zhodnocení památky po stránce stavebně technické, ale i výrazově estetické.


Počet hlasů celkem: 130


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 41 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

42. Velké Pavlovice, hřbitov s ohradní zdí

Kategorie: velké stavby

Umístění: Velké Pavlovice, okres Břeclav

Název, č. ÚSKP: kostel Nanebevzetí Panny Marie, 36672/7-1799

Vlastník: Římskokatolická farnost Velké Pavlovice

Charakteristika památky: Ohradní zeď hřbitova se vstupní bránou a nárožními kaplemi je architektonicky pozoruhodná stavba renesančních forem, datovaná k roku 1594. Brána je půlkruhově zaklenutá širokým rámem, flankovaná pilastry s římsovou hlavicí, na které spočívá kladí, které nese bohatě profilovanou římsu, na níž spočívá trojúhelníkový štítový nástavec lemovaný volutovými křídly. Uzavřena je jednoduchou kovovou mříží. Areál hřbitova je přibližně čtvercového půdorysu, v ohradní zdi jsou na nárožích vystavěny kaple kruhového půdorysu, vstupní brána je situovaná ve východní části hřbitova, orientovaná ke kostelu.

Památková obnova v roce 2020: V roce 2020 byla dokončena oprava vstupní brány a nárožních kaplí hřbitova. Práce na obnově památky byly realizovány po etapách v letech 2018–2020, zahrnovaly statické zabezpečení a obnovu střešního pláště kaplí, statické zabezpečení brány a opravu jejich omítek, včetně navrácení profilace dekorativní výzdoby, která byla v průběhu posledních oprav degradovaná nevhodným zjednodušením. V plném rozsahu byly dokončeny práce pouze u brány.

Zhodnocení: V případě vstupní brány se jednalo o stabilizování zděné konstrukce, silně vykloněné do prostoru hřbitova, a navrácení profilace architektonických prvků do historické podoby dle dochované fotodokumentace. Doplnění chybějících profilací architektonických prvků bylo realizováno v tradičním štukatérském provedení, za použití tradičních materiálů a technologií. Obnova vstupní brány, spojená s rehabilitací architektonických prvků, pozvedla celkovou estetickou úroveň areálu hřbitova, který je ojedinělým dokladem renesančního funerálního stavitelství.


Počet hlasů celkem: 123


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 42 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

43. Vranov, restaurování fresky v kostele Narozenní Panny Marie

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Vranov, okres Brno-venkov

Název, č. ÚSKP: klášter paulánů s kostelem Narození Panny Marie, 44911/7-1087

Vlastník: Římskokatolická farnost Vranov u Brna

Charakteristika památky: Raně barokní poutní chrám byl vybudován v letech 1617–1624 brněnským stavitelem Ondřejem Ernou dle projektu Giovanni Maria Filippiho. Umělecká malířská výzdoba interiéru je dílem Jana Jiřího Etgense.

Památková obnova v roce 2020: V roce 2020 byla dokončena IV. etapa restaurátorských prací na obnově freskové malby klenby kostela. Stav maleb vykazoval vysoký stupeň narušení způsobený degradací barevné vrstvy i podkladu. Jednou z hlavních příčin byla ztráta adheze omítkových vrstev v důsledku statických poruch, zejména ve vrcholu klenby kostelní lodi. Autorská malba J. J. Etgense byla lokálně překryta poměrně velkým počtem sekundárních oprav, tmelů a přemaleb, zejména v místech starších oprav statických poruch. Malba byla konsolidována a očištěna, odstraněny byly nevhodné a nefunkční tmely, sanovány trhliny a provedeny tmely nové, respektující okolní plochu. Byla sejmuta i část nevhodných sekundárních přemaleb degradujících, či výrazně potlačujících, barevnost malby. Poškozená místa byla retušována a byla provedena závěrečná fixace. Práce provedla společnost RE, s. r.o., Praha.

Zhodnocení: Restaurátorský zásah si kladl za cíl stabilizovat výtvarné dílo a zachovat v nejvyšší možné míře hmotnou i uměleckohistorickou estetickou podstatu památky. Uvedená celková obnova pozastavila degradační procesy, zlepšila výrazové kvality a umožnila zachování souhrnné památkové hodnoty výtvarného díla.


Počet hlasů celkem: 3480


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 43 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

44. Vratěnín, boží muka

Kategorie: drobné stavby

Umístění: Vratěnín, okres Znojmo

Název, č. ÚSKP: boží muka, 29903/7-6932

Vlastník: Obec Vratěnín

Charakteristika památky: Tvarově renesanční, dobou vzniku však již raně barokní boží muka, zhotovená z mušlového vápence, jsou vročena datací A. D. 1615, umístěnou na zadní straně dříku. Na čtvercovém plintu je osazen kamenný dřík oktogonálního průřezu, ukončený hlavicí s reliéfním dekorem. Hlavice je kryta římsou, na níž je osazena do tří stran otevřená pilířová lucerna krytá vysokou jehlanovou stříškou.

Památková obnova v roce 2020: V roce 2020 byla provedena komplexní restaurátorská obnova. Výchozí stav byl výrazně neuspokojivý, mimo zásadní mechanická poškození, spočívající v neodborném „spojení“ dříve rozlomeného a roztrženého dříku, doplnění lucerny cihelnou dozdívkou, či četnými cementovými vysprávkami, byl celý povrch znečištěn depozity a mikrovegetací. V rámci restaurátorských prací došlo k očištění povrchu a konsolidaci kamene. Jednotlivé uvolněné části byly sestaveny a spojeny, v případě nutnosti i pomocí nerezové armatury. Nevhodné vysprávky byly nahrazeny materiály respektujícími originální kámen – mušlový vápenec. Tvarově byla rehabilitována lucerna a sekundární cihelné dozdívky byly nahrazeny architektonickými prvky z mušlového vápence. Na závěr byl povrch ošetřen sjednocující a ochrannou vrstvou vápenných nátěrů. Restaurátorské práce provedli Daniel Chadim a Zdeněk Kovařík.

Zhodnocení: Restaurátorský zásah si kladl za cíl stabilizovat a zachovat v nejvyšší možné míře hmotnou i uměleckohistorickou podstatu drobné sakrální architektury. Výsledkem obnovy je mimo výše uvedené záchranné práce i zvýšení prezentační hodnoty kulturní památky.


Počet hlasů celkem: 341


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 44 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

45. Znojmo, kaplička se sochou sv. Jana Nepomuckého

Kategorie: drobné stavby

Umístění: Znojmo, okres Znojmo

Název, č. ÚSKP: kaplička se sochou sv. Jana Nepomuckého, 23644/7-6603

Vlastník: Město Znojmo

Charakteristika památky: Drobná sakrální architektura neogotické kaple je umístěná u bývalé císařské silnice ve středu osady Kasárna, která je příměstskou částí města Znojma. V těsné blízkosti vstupu do kapličky se nachází druhotně umístěná barokní socha sv. Jana Nepomuckého ze 40. let 18. století vytvořená v dílně Jiřího Antonína Heinze na objednávku znojemských jezuitů.

Památková obnova v roce 2020: Tato dominanta městské části prošla v roce 2020 kompletní rekonstrukcí. Kromě oprav fasády, oken, dveří a střechy, proběhly i práce v interiéru. Provedena byla sanace zdiva, izolace podlahy a položení nové dlažby. Při odstraňování vnitřní výmalby byla objevena původní interiérová výzdoba stěn, která byla obnovena a doplněna. Ze stěn interiéru bylo odstraněno sololitové obložení a nahrazeno dřevěným deskovým opěradlem. Interiér byl na závěr vybaven novým sedacím nábytkem. Změny se dočkalo také nejbližší okolí stavby. Její předprostor byl vydlážděn kamenným odsekem. V rámci oprav byla do důstojnější polohy posunuta socha sv. Jana Nepomuckého. Socha světce byla následně restaurována a byl pro ni zhotovený nový slohově odpovídající podstavec. Restaurování sochy provedl Petr Roztočil.

Zhodnocení: Průběžně konzultované kvalitní obnovné práce vyústily v příkladné dílo vytvářející pozoruhodné umělecko-historické „napětí“ mezi stylovým pojetím romantické kaple z již občanského 19. století a sochou ve velkém barokním klášterním slohu 18. století. Okolí obou památek bylo zahradně upraveno v klidovém pietním pojetí.


Počet hlasů celkem: 66


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 45 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2