Hlasování k soutěži Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2018

SMS zprávu můžete psát jak velkými, tak malými písmeny (bez diakritiky). SMS zprávu lze odeslat z jednoho mobilu JEN JEDENKRÁT. Hlasovat lze i ze zahraničí.
Službu technicky zajišťuje Konzulta Brno a.s., mail: info@sms-operator.cz. Bližší informace naleznete na http://www.kr-jihomoravsky.cz

1. Bořitov, kostel sv. Jiří

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Bořitov, okres Blansko

Název památky, č. ÚSKP: kostel sv. Jiří, (ÚSKP 45757/7-363)

Vlastník: Římskokatolická farnost Bořitov

Charakteristika: Kostel v Bořitově patří mezi významné románské památky jižní Moravy. Nejstarší části kostela pochází z přelomu 12. a 13. století.

Opravy v roce 2018: V roce 2018 byly restaurovány exteriérové kamenné prvky na věži kostela sv. Jiří. Šlo o restaurování soch sv. Cyrila a Metoděje, kamenného reliéfu nad hlavním vstupem do kostela, kamenných ostění oken na věži a kamenných románských oken ve zvonovém patře věže. Nahrazen byl poškozený kamenný stupeň před hlavními vchodovými dveřmi. Všechny kamenné prvky byly očištěny, byla na nich provedena biosanace a lokální vytmelení, následně byly provedeny barevné retuše na bázi vápna.

Zhodnocení: Díky restaurování byly obnoveny figurální prvky na kostele románského původu. Bylo zamezeno další degradaci památky a je zajištěno uchování památky pro budoucí generace.


Počet hlasů celkem: 75


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 1 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto

Foto

 

 

3. Brno, Náhrobek augustiniánů na Ústředním hřbitově v Brně

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Brno, okres Brno - město

Název památky, č. ÚSKP: Náhrobek augustiniánů na Ústředním hřbitově v Brně (ÚSKP 11789/7-296)

Vlastník: Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina

Charakteristika: Jedná se monumentální pseudoslohový náhrobek od architekta Germana Vanderley a sochaře Johanna Eduarda Tomoly z konce 19. století vymezený kuželovou balustrádou. V prostoru mezi architekturou náhrobku a balustrádou s kovanou brankou je položeno 9 náhrobních desek mezi nimiž jsou rovněž náhrobní desky se jmény opata Gregora Johanna Mendela a Pavla Křížkovského

Opravy v roce 2018: V roce 2017 se uskutečnila generální oprava památky včetně statického zajištění balustrády a výměny prasklých a staticky narušených prvků. Součástí prací byla rovněž rehabilitace zlacených detailů. Díky archivnímu průzkumu mohlo dojít k následnému doplnění sochařské výzdoby. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo identifikovat sochy světců na dochovaných vyobrazeních, zvolili augustiniáni jako předlohu zobrazení sv. Rity a sv. Augustina. Do nik mezi sloupy a pilíři byly doplněny obelisky a na boky římsy s trojúhelníkovým tympanonem byly doplněny čučky (koule) vycházející tvaroslovím z dochovaných prvků na balustrádě. Sochy světců byly vymodelovány ve hlíně a po korekturách byly všechny doplňky vydusány z umělého kamene. Osazením sochařské výzdoby byla dokončena památková rehabilitace náhrobku do předpokládané původní podoby. Vzhledem k problémům technického rázu bylo nutné provést sondážní a statický průzkum založení balustrády i stability náhrobku, petrografický rozbor materiálů a analýzy zasolení kamene. Rovněž bylo nutné stanovit a realizovat ochranu ohrožených vodorovných ploch náhrobku olověným plechem. V rámci řešení estetických vztahů bylo třeba zpracovat koncepci zlacení detailů celé architektury, a to na základě dochovaných fragmentů. Časově náročný byl rovněž archivní průzkum provedený za účelem zjištění podoby sochařské výzdoby. Součástí realizačních prací bylo zhotovení maket soch, modelů ve hlíně a po konzultacích provedení výdusků z umělého kamene a jejich osazení.

Zhodnocení: Cílem prací byla nejen záchrana jedinečné funerální památky, ale rovněž rehabilitace původního reprezentačního výrazu pohřebiště a obnovení důstojnosti místa posledního odpočinku význačných osobností vědy, kultury a duchovního života, např.: Gregora Johanna Mendela, Pavla Křížkovského, Aloise Slováka, Ambrože Poye a dalších.


Počet hlasů celkem: 15


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 3 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto

Foto

 

 

4. Brno, Obrazy sv. apoštolů Šimona a Judy Tadeáše

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Brno, okres Brno - město

Název památky, č. ÚSKP: Obrazy sv. apoštolů Šimona (ÚSKP: 57173/37-554) a Judy Tadeáše (ÚSKP: 64862/37-551)

Vlastník: Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětější Trojice

Charakteristika: Dvorní malíř hraběte Leopolda Ditrichsteina Josef Stern (7. 3. 1716 Štýrský Hradec – 1. 7. 1775 Brno) byl pro Moravu a Slezsko zvláště významným tvůrcem, ale jeho význam je zmiňován i v kontextu středoevropském. Na objednávku královopolských kartuziánů vytvořil kolem r. 1760 pro klášterní kostel Nejsvětější Trojice soubor třímetrových obrazů Dvanácti apoštolů, zasazených do štukových rámů a osazených zlacenými profilovanými lištami.

Opravy v roce 2018: Obrazy byly vyjmuty ze štukových rámů a odvezeny do ateliérů. Po provedení restaurátorského průzkumu byla jejich barevná vrstva zafixována přelepem. Druhotně nalepené plátno bylo sňato a po odstranění kleistrového lepu (a v případě obrazu sv. Šimona i masivního výskytu plísně) byly obraz nažehleny na novou plátěnou podložku a napjaty na nové klínové podrámy. Restaurátoři dále sejmuli zažloutlé laky, povrchové usazeniny a retuše, vytmelili defekty, provedli retuše tmelů a poškozených míst a opatřili malbu lakem. Zrestaurované obrazy byly opět umístěny do štukových rámů v kostele. Restaurování odstranilo pozdější malířské zásahy a obnovilo původní tvarosloví a barevnost Sternových obrazů. Restaurování profilovaných zlacených lišt zahrnovalo slepení rozštípnutých lišt, podlepení uvolněného křídového podkladu a sádrových odlitků dekoru, sejmutí zlacení metalem, vytmelení defektů, vyčištění zlacení a vyleštění ploch pozlacených na lesk achátem, rekonstrukci zlacení na mat a jeho patinaci, ošetření proti dřevokaznému hmyzu a montáž.

Zhodnocení: Restaurováním byla dokončena obnova barokní obrazové výzdoby kostela.


Počet hlasů celkem: 417


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 4 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto

Foto

Foto

Foto

5. Brno, Svatostánek kostela sv. Leopolda Milosrdných bratří v Brně

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Brno, okres Brno - město

Název památky, č. ÚSKP: Brno, Svatostánek kostela sv. Leopolda Milosrdných bratří v Brně (ÚSKP 45833/7-53, 37-6011)

Vlastník: Konvent Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných Bratří v Brně

Charakteristika: Kostel sv. Leopolda byl postaven v letech 1768 – 1778. Dynamicky ztvárněný interiér kostela je na klenbě ozdoben jedinečnou malbou od Josefa Sterna, který je autorem i všech oltářních obrazů. Vybavení interiéru včetně svatostánku je datováno do období 1771 – 1778.

Opravy v roce 2018: V rámci restaurátorského zásahu byly odstraněny veškeré technické závady a druhotné úpravy. Umělý mramor na menze byl lokálně doplněn, celý povrch byl přebroušen a přeleštěn. Z architektury byly sejmuty celoplošné úpravy práškovým hliníkem. Původně stříbřené plochy byly restaurovány. Sochy andělů a řezbovaný dekor byly demontovány, v rámci restaurování byla obnovena jejich povrchová úprava zlacením v charakteru lesk – mat. Obraz Panny Marie byl po vyjmutí ze skříňového rámu restaurován a znovu osazen na původní místo. Uvedení svatostánku do původního vzhledu bylo z hlediska stanovení postupu prací velmi náročné. Bylo nutné provést velmi podrobný sondážní průzkum včetně laboratorních analýz odebraných materiálových vzorků, zkoušky snímání druhotných vrstev a vzorky charakteru retuší.

Zhodnocení: Výsledkem restaurátorských prací byla obnova části interiéru kostela.


Počet hlasů celkem: 63


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 5 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto

Foto

 

 

6. Břeclav, Kuffnerova hrobka

Kategorie: velké stavby

Umístění: Břeclav, okres Břeclav

Název památky, č. ÚSKP: Hrobka rodiny Kuffnerů, (ÚSKP 35355/7-7128)

Vlastník: Židovská obec Brno

Charakteristika: Monumentální hrobka postavená v pseudorenesančním stylu pro nejvýznamnější břeclavskou rodinu přelomu 19./20. století.

Opravy v roce 2018: Bylo dokončeno restaurování kamenných částí náhrobku a podstavců pod flambony, které byly vyrobeny jako kopie původních a osazeny. Krycí desky nad vstupem do hrobky byly očištěny, chybějící části doplněny tmelem. Na desky byly připevněny zrestaurovaná madla. Původní dochovaná část oplocení bylo zrestaurováno, podle toho byly vyrobeny kopie ostatních polí. Taktéž byl zrestaurován žulový obrubník, na němž je plůtek osazen. Prostor vedle kamenných krycích desek byl doplněn mramorovou drtí.

Zhodnocení: Provedené práce obnovily pseudorenesanční funerální památku.


Počet hlasů celkem: 14


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 6 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto

Foto

 

 

7. Dobré Pole, kostel sv. Cecílie

Kategorie: velké stavby

Umístění: Dobré Pole, okr. Břeclav

Název památky, č. ÚSKP: kostel sv. Cecílie (ÚSKP 32170/7-1197)

Vlastník: Římskokatolická farnost Dobré Pole

Charakteristika: Jedná se o renesanční stavbu s pozdějšími úpravami, která je dominantou obce příhraniční obce Dobré Pole na Mikulovsku.

Opravy v roce 2018: V roce 2018 proběhla kompletní oprava věže kostela. Bylo provedeno statické zajištění věže kostela a dále byla provedena obnova fasády věže kostela spolu s nátěrem žaluzií, oken a vstupních dveří.

Zhodnocení: V rámci oprav byla obnovena významná památka v obci, která je důležitou obecní dominantou. Díky provedeným opravám je uchována památka zachycující stavební vývoj sakrálních staveb v raném novověku.


Počet hlasů celkem: 4


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 7 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto

Foto

 

 

8. Drnovice, Panský zemědělský dvůr

Kategorie: velké stavby

Umístění: Drnovice, okres Blansko

Název památky, č. ÚSKP: Panský zemědělský dvůr, (ÚSKP 16676/7-444)

Vlastník: Petr Starý

Charakteristika: Jedná se o klasicistní hospodářský dvůr skládající se z jižní obytné části a na něj od severu navazujícím hospodářským zázemím.

Opravy v roce 2018: Obnova panského dvora byla započata v roce 2010, kdy byly opraveny vnější omítky z čelní strany objektu. V roce 2015 byla opravena vazba, doplněno chybějící plechování střechy, svody a komíny. V roce 2018 byly odstraněny nesoudržné vrstvy omítky a stěny byly opláchnuty tlakovou vodou. Poté následovalo nanesení hrubé omítky a poté fajnové.

Zhodnocení: V rámci oprav byla obnovena část panského dvora a tím bylo částečně zamezeno degradaci památky.


Počet hlasů celkem: 0


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 8 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto

Foto

Foto

Foto

9. Hrádek, Sousoší kalvárie

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Hrádek, okres Znojmo

Název památky, č. ÚSKP: Sousoší kalvárie, (ÚSKP 25529/7-6362)

Vlastník: obec Hrádek

Charakteristika: Památka je skulpturou tzv. Malé kalvárie z roku 1747. Jedná se o kompozici ukřižování a oplakávání Krista. Po stranách se nachází Panna Marie a sv. Jan oblíbenec.

Opravy v roce 2018: V roce 2018 byly uskutečněny restaurátorské práce s cílem obnovit tuto sakrální památku. V rámci restaurování bylo provedeno očištění sousoší, konsolidace, tj. zpevnění, materiálu, poté následovala sochařská rekonstrukce a doplnění chybějících částí sousoší. Aby bylo docíleno odstínového sladění, tak na závěr proběhla na doplňovaných místech barevná retuš, která měla zajistit patinaci sousoší.

Zhodnocení: Díky restaurování bylo zamezeno další degradaci památky a bylo zajištěno uchování památky pro budoucí generace.


Počet hlasů celkem: 109


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 9 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto

Foto

 

 

10. Hvězdlice, kostel sv. Cyrila a Metoděje

Kategorie: velké stavby

Umístění: Hvězdlice, okres Vyškov

Název památky, č. ÚSKP: kostel sv. Cyrila a Metoděje (ÚSKP 24047/7-3874)

Vlastník: Římskokatolická farnost Hvězdlice

Charakteristika: Kostel sv. Cyrila a Metoděje z přibližně poloviny 13. století patří k nejstarším dochovaným románským cihlovým stavbám na Moravě.

Opravy v roce 2018: Kostel sv. Cyrila a Metoděje procházel celkovou obnovou od roku 2011. V letech 2011 – 2013 probíhala oprava střechy. Na tuto část obnovy navázaly v letech 2015 – 2018 práce spojené s odstraněním příčin vnikání vlhkosti do zdiva a obnova interiéru a fasády kostela. V roce 2018 bylo provedeno obnovení fasády kostela. Byly vyspraveny omítky fasády s důrazem na provázanost sanačních opatření v základové části. Současně byly opraveny výplně otvorů ve fasádě a na závěr proveden nátěr fasády v odstínu lomené bílé za použití prodyšného fasádního nátěru s důrazem na provádění tradičním postupem – fasádní barva byla aplikována štětkou.

Zhodnocení: Obnova kostela přispěla k uchování významné středověké památky, která je jedinečnou stavbou na Moravě.


Počet hlasů celkem: 105


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 10 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto

Foto

Foto

Foto

11. Ivančice, Mariánský sloup

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Ivančice, okres Brno - venkov

Název památky, č. ÚSKP: Mariánský sloup (ÚSKP 29663/7-749)

Vlastník: Město Ivančice

Charakteristika: Morový sloup zasvěcený Panně Marii a ochráncům proti moru byl postaven roku 1726, sochy jsou dílem Štěpána Pagana. Sloup stojící na hlavním ivančickém náměstí je hodnotnou barokní památkou s nezastupitelnou funkcí v městské památkové zóně.

Opravy v roce 2018: V rámci obnov došlo k očištění kamene vodou s užitím biocidu k odstranění řas a lišejníků. Dalším krokem byla konsolidace narušeného kamene organokřemičitanem. Poté následovalo doplnění chybějícího spárování a barevné sladění povrchu. V další etapě byla provedena hydrofobizace povrchu kamene a na závěr bylo natřeno kovové ohrazení grafitově černou barvou.

Zhodnocení: Díky provedeným restaurátorským pracím byla obnovena barokní památka a zvelebeno ivančické náměstí.


Počet hlasů celkem: 5


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 11 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto

Foto

 

 

12. Javorník, Venkovský dům

Kategorie: velké stavby

Umístění: Javorník, okres Hodonín

Název památky, č. ÚSKP: Venkovský dům (ÚSKP 36646/7-2269)

Vlastník: Hana Loupancová

Charakteristika: Stavení je dokladem výstavby chalupnické čtvrti v obci v 19. století.

Opravy v roce 2018: V roce 2018 byla uskutečněna rekonstrukce střechy. Snahou bylo maximální zachování původních technik i citlivé začlenění dřívějších úprav. Původní krov byl silně napaden tesaříkem a několika místech i dřevokaznými houbami. Realizace nové střechy probíhala v létě 2018 za použití původních technologií.

Zhodnocení: Oprava střechy přispěla k zachování venkovského stavení v oblasti moravského Slovácka.


Počet hlasů celkem: 84


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 12 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto

Foto

 

 

13. Jevišovice, Boží muka tzv. Floriánek

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Jevišovice, okres Znojmo

Název památky, č. ÚSKP: Boží muka zv. Floriánek, (ÚSKP 26039/7-6455)

Vlastník: Město Jevišovice

Charakteristika: Trojboká poklona, boží muka zvaná též Floriánek, se nachází na Znojemské ulici u místní komunikace. Jedná se o sakrální objekt na nízké okrouhlé homoli obestavěné kamennou zídkou. Na ní je nadstavena trojboká laterna, zastřešená stanovou trojbokou střechou. Z každé stany laterny je výklenek, v němž je umístěna socha světce.

Opravy v roce 2018: Trojboká poklona prošla kompletními restaurátorskými pracemi, byla očištěna od biologických náletů a vlivů, byla opravena omítka, doplněna socha sv. Rocha, kovářsky byl vyroben nový kříž na vrchol poklony, který byl pozlacen. Byla vyměněna plechová krytina střechy.

Zhodnocení: Restaurováním byla obnovena regionální sakrální památku.


Počet hlasů celkem: 118


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 13 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto

Foto

 

 

14. Jevišovice, Krucifix

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Jevišovice, okres Znojmo

Název památky, č. ÚSKP: Krucifix, (ÚSKP 48799/7-8198)

Vlastník: Město Jevišovice

Charakteristika: Litinový kříž stojí na vyhlídce pod Starým zámkem v obci Jevišovice. Kříž pochází z 19. století, z období neogotiky. Litinový kříž s korpusem Krista je umístěn na masivním podstavci, který je bohatě zdoben nárožními baldachýny s věžičkami, kříž s korpusem Krista je ukončen třemi ozdobnými hlavicemi.

Opravy v roce 2018: Poničené části litiny masivně korodovaly, čímž byla zcela poškozena původní modelace mnohých prvků. Chyběly tři ze čtyř reliéfů původně zdobících dřík podstavce v nikách. Památka byla silně znečištěna biologickým napadením, ohrádka kolem kříže byla poškozena korozí, chyběly ozdoby sloupků, mříž byla pokřivena, nakloněna. Původní zlacení korpusu Krista bylo zcela zničené, opotřebované.

Zhodnocení: Restaurováním byla obnovena drobná sakrální památka.


Počet hlasů celkem: 2


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 14 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto

Foto

 

 

15. Kojátky, socha sv. Jana Nepomuckého

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Kojátky, okres Vyškov

Název památky, č. ÚSKP: socha sv. Jana Nepomuckého, (ÚSKP 29346/7-3664)

Vlastník: obec Kojátky

Charakteristika: Socha je příkladem drobné sakrální tvorby z 18. století.

Opravy v roce 2018: V roce 2018 byly realizovány restaurátorské práce s cílem obnovit tuto sakrální památku. V rámci restaurování bylo provedeno očištění sochy, konsolidace, tj. zpevnění, materiálu, poté následovala sochařská rekonstrukce a doplnění chybějících částí sochy. Dále byla provedena rekonstrukce kovových atributů a bylo provedeno zlacení. Aby bylo docíleno odstínového sladění, tak na závěr proběhla na doplňovaných místech barevná retuš, která měla zajistit patinaci sochy.

Zhodnocení: Díky restaurování bylo zamezeno další degradaci památky a bylo zajištěno uchování památky pro budoucí generace.


Počet hlasů celkem: 23


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 15 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto

Foto

 

 

16. Lesná, kostel sv. Terezie

Kategorie: velké stavby

Umístění: Lesná, okr. Znojmo

Název památky, č. ÚSKP: kostel sv. Terezie (ÚSKP: 48827/7-8226)

Vlastník: obec Lesná

Charakteristika: V letech 2017 a 2018 proběhla obnova vnějšího pláště kostela. Během obnov došlo k obnově střechy a fasády kostela a bylo realizováno odvodnění objektu.

Opravy v roce 2018: V roce 2018 byl opravena fasáda kostela, kdy bylo cílem navrátit kostelu jeho původní vzhled.

Zhodnocení: Jde o kostel z 60. let 19. století, který je dominantou obce. Obnovou bylo docíleno zvelebení centra obce, kde kostel je přirozenou dominantou.


Počet hlasů celkem: 1672


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 16 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto

Foto

 

 

17. Lomnice, kostel Navštívení Panny Marie

Kategorie: velké stavby

Umístění: Lomnice, okres Brno - venkov

Název památky, č. ÚSKP: kostel Navštívení Panny Marie, (ÚSKP: 23129/7-525)

Vlastník: Římskokatolická farnost Lomnice u Tišnova

Charakteristika: Kostel je významnou dominantou v historickém jádru městyse Lomnice, kde je též zřízena městská památková zóna.

Opravy v roce 2018: V roce 2018 proběhla obnova fasády kostela. Došlo k odstranění zvětralé a narušené omítky. Následovali zednické práce provedené tradičními zednickými postupy, kdy byla nanesena hrubá omítka a štuk. Poté následovalo osazení říms a nátěr fasády na lodi kostela a presbytariáře.

Zhodnocení: Obnova přispěla ke zlepšení stavebně technického stavu kostela, který je stavební a pohledovou dominantou v historickém centru.


Počet hlasů celkem: 3128


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 17 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto

Foto

 

 

19. Lužice, Sousoší Piety s křížkem

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Lužice, okres Hodonín

Název památky, č. ÚSKP: Sousoší Piety s křížkem, (ÚSKP: 45070/7-2225)

Vlastník: obec Lužice

Charakteristika: Na hranolovém soklu s odsázeným nárožím čtyřboký, ve spodní části kónický rozšířený podstavec s bohatě profilovanou římsou. Na podstavci je vztyčen kamenný kříž se sousoším Piety. V horní části podstavce byla umístěna drobná kartuš s monogramem L a knížecí čapkou. Tato kartuš se nedochovala, zřejmě byla odcizena.

Opravy v roce 2018: Povrch kamene byl očištěn jemnými kartáči. Dožilé tmely, hlavně na soklové části a kříži byly odstraněny a nahrazeny umělým kamenem Keim, který svou strukturou a barevností odpovídá původnímu materiálu. Krusta v hloubkách draperie Piety byla natřena pastou C Monumentique. Tento postup se opakoval dvakrát až do úplného odstranění krusty. Praskliny byly zataženy Ledanem. Po vyschnutí byly provedeny drobné barevné retuše. Na pietě byly doplněny prsty levé ruky. Svatozáře byly demontovány. Dva paprsky svatozáří bylo nutné vyrobit nové. Svatozáře byly vyzlaceny plátkovým zlatem. Pieta i kříž byly zpevněny Silexem OH. Písmo na čelní straně soklu bylo zvýrazněno černou matovou barvou. Chybějící kartuš byla v ateliéru vymodelována v hlíně podle dochovaných fotografií a odlita do umělého kamene. Na závěr byly kříž i Pieta napuštěny algicidem proti mechům.

Zhodnocení: Restaurování Piety přispělo ke zlepšení veřejného prostranství obce. Díky restaurování je obnovena sakrální památka.


Počet hlasů celkem: 10


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 19 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto

Foto

 

 

20. Moravská Nová Ves, Restaurování soch sv. Floriána a sv. Václava u kostela v Moravské Nové Vsi

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Moravská Nová Ves, okres Břeclav

Název památky, č. ÚSKP: Socha sv. Floriána (ÚSKP: 20806/7-1570, 1574) a sv. Václava (ÚSKP: 20806/7-1570, 1572)

Vlastník: Římskokatolická farnost Moravská Nová Ves

Charakteristika: Jedná se o barokní sochy světců z poloviny 18. století.

Opravy v roce 2018: Kámen byl očištěn od druhotných prachových nečistot, mechů, a lišejníků. Po očištění došlo k odstranění sádrovcové krusty, poté byl kámen ošetřen biocidním nátěrem. Došlo ke zpevnění kamene organokřemičitanem. Byly odstraněny plastické retuše. Praskliny byly vyplněny injektáží a zataženy minerálním tmelem. Nakonec byl proveden dispergový vápenný nátěr.

Zhodnocení: Výsledkem restaurátorských prací byla obnova barokních soch nacházejících se před kostelem. Díky tomu došlo k zvelebení veřejného prostranství.


Počet hlasů celkem: 2599


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 20 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto

Foto

 

 

21. Moravský Krumlov, kaplička Panny Marie

Kategorie: drobné stavby

Umístění: Moravský Krumlov, okres Znojmo

Název památky, č. ÚSKP: kaplička Panny Marie (ÚSKP: 30802/7-6707)

Vlastník: Město Moravský Krumlov

Charakteristika: Kaplička Panny Marie je drobná stavba lidového charakteru vybudovaná v 19. století.

Opravy v roce 2018: V rámci prací byla provedena celková oprava omítek interiéru i exteriéru včetně nátěrů. Bylo provedeno očištění a doplnění částí střešní krytiny a klempířských prvků. Kovové výplně včetně křížku byly natřeny. V interiéru byla položena nová dlažba na štěrkové lože. Součástí obnovy bylo položení drenáže kolem stavby, položení nového okapového chodníku a nové kamenné dlažby v okolí kaple. Zároveň byla provedena injektáž zdiva po vnitřním obvodu.

Zhodnocení: Díky provedeným opravám byla obnovena kaplička, která je důkazem drobného sakrálního stavitelství na jihozápadní Moravě.


Počet hlasů celkem: 59


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 21 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto

Foto

 

 

22. Moravský Krumlov, kostel Všech svatých

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Moravský Krumlov, okres Znojmo

Název památky, č. ÚSKP: kostel Všech svatých, (ÚSKP: 14702/7-6583)

Vlastník: Římskokatolická farnost Moravský Krumlov

Charakteristika: Obraz Panny Marie a všech svatých, hlavní oltářní obraz v kostele Všech svatých je barokní olejomalba z roku 1785, jejímž autorem je Josef Winterhalder ml. Malba znázorňuje rozsáhlou figurální kompozici Panny Marie a Všech svatých.

Opravy v roce 2018: Obraz byl restaurován v restaurátorském ateliéru, kde byly lokálně zajištěny uvolňující se barevné vrstvy, proveden celoplošný přelep. Poté následovalo očištění zadní strany obrazu. Trhliny byly zpevněny vlákny s polyamidem a obraz byl vyrovnán. Následovalo sejmutí nečistot, ztmavlých laků a druhotných přemaleb z povrchu malby. Poté byly naneseny vrstvy damarového laku slabší koncentrace a byly vytmeleny povrchové defekty. Na závěr byla provedena retuš a byl nanesen závěrečný lak. Po provedení restaurátorských prací následovalo opětovné osazení obrazu na jeho původní místo v kostele.

Zhodnocení: Restaurování obrazu přispělo ke zlepšení estetična interiéru kostela. Díky restaurování je zachována sakrální památka.


Počet hlasů celkem: 86


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 22 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto

Foto

 

 

23. Násedlovice, Kostel sv. Martina a Cyrila a Metoděje

Kategorie: velké stavby

Umístění: Násedlovice, okres Hodonín

Název památky, č. ÚSKP: kostel sv. Martina a Cyrila a Metoděje, (ÚSKP: 50516/7-8900)

Vlastník: Římskokatolická farnost Žarošice

Charakteristika: Kostel sv. Martina a Cyrila a Metoděje v Násedlovicích je moderní funkcionalistickou stavbou postavenou v letech 1927-1928. Sál má rovný strop na trámové, zčásti dekorativně pojaté konstrukci a kostel má samostatně stojící věž.

Opravy v roce 2018: Kostel prochází od roku 2009 postupnou obnovou a v roce 2013 byly zahájeny sanační práce k odvlhčení soklového zdiva a s tím spojené opravy poškozených venkovních omítek. V roce 2018 byly dokončeny sanační práce a odvlhčení věže kostela. Byly odstraněny zavlhlé a zvětralé venkovní omítky ve spodní části věže, která je z části pod úrovní terénu, odkopán terén od zdiva do potřebné hloubky a očištěny spáry. V poslední fázi, po kontrolním vlhkostním měření zdiva, se provedly nově venkovní omítky a následně fasádní nátěr.

Zhodnocení: Podařilo se kompletně dokončit odvlhčení obvodového zdiva kostela a tím zajistit odvod dešťové vody od obvodového zdiva a docílit zpomalení degradace zdiva tak, aby kulturní památka byla zachována a udržována v dobrém stavebně technickém stavu a tak uchována pro další generace.


Počet hlasů celkem: 233


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 23 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto

Foto

Foto

 

24. Pouzdřany, Dům

Kategorie: velké stavby

Umístění: Pouzdřany, okres Břeclav

Název památky, č. ÚSKP: Dům, (ÚSKP: 35208/7-1690)

Vlastník: Eva a Břetislav Kotulánovi

Charakteristika: Dům je pozdně renesanční stavbou z doby kolem roku 1600. Navzdory nevhodným úpravám zůstaly zachovány cenné autentické prvky.

Opravy v roce 2018: Od roku 2017 probíhá obnova měšťanského domu v Pouzdřanech. Proběhla celková výměna a doplnění dožilých klempířských prvků – střešních žlabů. Krovy byly ošetřeny postřikem proti dřevokaznému hmyzu. Dále proběhlo statické zajištění středového trámu na sýpce a podepření pozednice na půdě. Staticky byla zajištěna též valená šikmá klenba, která tvoří zastřešení schodiště v objektu. Schodiště do patra bylo rozebráno a nově položeno. Schodové stupně, které bylo možné použít, byly ošetřeny a ostatní nahrazeny novými replikami. V místnosti před sýpkou se nacházel dřevěný strop ve značně špatném stavu. Celý původní strop byl rozebrán, špatné trámy a stropní prkna vyměněny za jiné, též staré. Celý strop byl ošetřen přírodním olejem. Byla obnovena klenba u vstupu na půdu. V celém tomto prostoru byly obnoveny vápenné omítky a položena šestiboká cihelná dlažba. Ve 2. NP byl obnoven původní stav pavlače, včetně arkád s klenebními oblouky a cihelná šestiboká dlažba. V celém 1. NP byly provedeny sanační práce, vybourána stávající betonová podlaha s keramickou dlažbou a linoleem, byla položena cihelná dlažba. Následovala v celém 1. NP výměna dveří včetně zárubní. Ve dvorní fasádě byly provedeny výplně otvorů. Byly provedeny obnovy fasád v průjezdu domu a ve dvorní části hlavní budovy, včetně podloubí v části hlavní budovy. Nová vnější omítka je štuková.

Zhodnocení: Probíhající rozsáhlá obnova památkově chráněného domu zajistí zachování měšťanského domu, který je dokladem života na jižní Moravě v období raného novověku.


Počet hlasů celkem: 21


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 24 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto

Foto

Foto

Foto

25. Přísnotice, Smírčí kříž

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Přísnotice, okres Brno - venkov

Název památky, č. ÚSKP: Smírčí kříž (ÚSKP: 47841/7-1696)

Vlastník: obec Přísnotice

Charakteristika: Památkou je renesanční smírčí kříž. Jelikož se jedná původně o dvouramenný kříž, je tímto v moravské krajině poměrně vzácný. Kříž je vytesaný z mušlového vápence a je z jednoho bloku kamene, včetně jeho základové části. Základová část je poměrně zajímavě řešena a to tak, že ve velmi hrubě opracovaném bloku je zespod vytesaný přesný hranolový zámek. Tento zámek zapadal na přesně opracovaný základový hranol taktéž z mušlového vápence. (Je možné, že si tehdejší kameník přesně osadil a vyvážil tento malý základový blok a následně na něj jednoduše osadil těžký kamenný kříž.) Nad základovou částí je jednoduchý opracovaný stupeň, ze kterého už vychází sám kříž. Kříž je poměrně robustní a jeho dochovaná ramena taktéž. Koncové plochy ramen jsou zaoblené.

Opravy v roce 2018: Na základě provedených zkoušek byla jako nejvhodnější a nejšetrnější metoda pro odstranění biologických povlaků vybrána technologie, při které byly masivní biologické povlaky odstraněny pomocí dřevěné špachtle a jemných silonových kartáčků v kombinaci s regulovanou tlakovou párou a to v maximální možné míře. Po odstranění maxima mechů, řas a lišejníků bylo nutné ponechat kříž vyschnout. Miniaturní sádrovcové krusty, které se lokálně objevují pod rameny kříže, byly ponechány, jelikož v tomto případě nejsou pro kámen nebezpečné Po úplném očištění kříže se pod biologickými vrstvami objevoval kámen, jenž je v relativně dobrém stavu, nicméně pro maximalizaci jeho ochrany bylo přikročeno k petrifikaci. Pro zpevnění kamene byl použit slabý roztok vápna ve vodě a to v třiceti cyklech vždy do ještě trošku vlhkého kamene. Tento prostředek byl použit i pro injektáž drobných prasklin a to tak, že byly praskliny nejdříve dostatečně napuštěny tímto prostředkem a následně bylo do praskliny injektováno vápno s drobnou příměsí primalu. Po vyzrání a vysušení aplikovaných prostředků byl kříž, konkrétně celá jeho nadzemní část, napuštěna 4% roztokem paraloidu B72 rozpuštěného v xylenu a to ve dvou cyklech mokré do vlhkého. Dalším krokem bylo zhotovení přesné betonové kapsy s odvodem vody, do které byl kříž osazen, vyvážen a zasypán drobnými kamínky. Posledním krokem byla hydrofobizace nadzemních částí kříže prostředkem od firmy Paulín Hydromur. Tento prostředek byl použit z důvodu, že se nejedná o silikátovou hydrofobizaci a tudíž nezvyšuje křehkost povrchových částí kamene.

Zhodnocení: Restaurování smírčího kříže pomohlo zachování renesanční památky.


Počet hlasů celkem: 53


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 25 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto

Foto

 

 

26. Rájec - Jestřebí, kostel Všech svatých

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Rájec - Jestřebí, okres Blansko

Název památky, č. ÚSKP: kostel Všech svatých, (ÚSKP 24793/7-578)

Vlastník: Římskokatolická farnost Rájec nad Svitavou - Jestřebí

Charakteristika: Kostel v Rájci-Jestřebí je sakrální památkou nacházející se na návsi obce.

Opravy v roce 2018: V roce 2018 byly restaurovány hlavní vstupní dveře kostela Všech svatých. Po demontáži poškozených dveří a jejich transportu do restaurátorské dílny bylo provedeno sejmutí všech vrstev stávajících nátěrů a demontáž kovářských prvků. Následně byla provedena oprava dřevěných a kovářských prvků. V závěrečné fázi byl proveden ochranný nátěr, osazeny opravené kovářské prvky a dveře byly osazeny na původní místo.

Zhodnocení: Restaurování hlavních vstupních dveří přispělo nejen ke zlepšení estetického působení kostela, který se nachází na návsi, ale též k zabezpečení vstupu do kostela.


Počet hlasů celkem: 2


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 26 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto

Foto

 

 

28. Slavkov u Brna, zámek s předzámčím, parkem a sochařskou výzdobou

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Slavkov u Brna, okres Vyškov

Název památky, č. ÚSKP: zámek s předzámčím, parkem a sochařskou výzdobou, (ÚSKP: 40850/7-3825)

Vlastník: Město Slavkov u Brna

Charakteristika: Jedná se o soubor soch, který je součástí zámeckého areálu.

Opravy v roce 2018: První etapou restaurování souboru soch bylo lokální předzpevnění kamene. Poté následovala sanace biologického napadení pomocí biocidního roztoku s následným oplachem vodou a mechanickým odstraněním zbytků biologického napadení. Poté byly odstraněny dožilé a esteticky nevhodné vysprávky a dalším krokem byla zpevnění trhlin v kameni pomocí injektáže. Korodující armatury související s předchozím restaurováním byly vyjmuty a nahrazeny nerezovými prvky. Plastické retuše byly provedeny umělým kamenem na minerální bázi, probarvovaným ve hmotě. Patky soklů z umělého kamene byly na závěr barevně retušovány, aby došlo k vizuálnímu sjednocení s okolním originálním materiálem. Očištěný, konsolidovaný, doplněný a vyretušovaný povrch kamene byl opatřen vápenným šlemem, který byl „vmasírován“ do otevřeného povrchu kamene. Na závěr byly doplněny chybějící partie sochařské výzdoby.

Zhodnocení: Restaurování obnovilo cenný soubor historických sochařských děl.


Počet hlasů celkem: 53


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 28 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto

Foto

 

 

30. Tišnov, Hotel Květnice v Tišnově

Kategorie: velké stavby

Umístění: Tišnov, okres Brno - venkov

Název památky, č. ÚSKP: Hotel

Vlastník: Město Tišnov

Charakteristika: Jedná se o bývalou Kontribučenskou záložnu – kvalitní secesní stavbu. Objekt byl od počátku koncipován jako reprezentační městský multifunkční dům poskytující pro širokou veřejnost služby bankovní, hotelové a restaurační.

Opravy v roce 2018: Strukturovaná část původní omítky na uliční fasádě byla z důvodu silného narušení zcela odstraněna a nahrazena novou strukturovanou omítkou. Na šambránách byl odstraněn disperzní nátěr a následně na celé ploše obnoven štuk. Při doplňování štukového dekoru byl kladen důraz na přesnou modelaci a vytažení hran profilů tak, jak bylo patrné na dochovaném originálu. Plastické prvky byly doplněny o chybějící části a současně bylo opraveno i jejich kotvení. Plocha fasády byla opatřena fasádním nátěrem v odstínech historických tónů. Soklová část byla v předchozí etapě obnovy již sanována, a proto byla opatřena štukem a nátěrem. Byly vyměněny klempířské prvky – venkovní parapety a dešťové svody, jedno kruhové okno z půdy a repasovány vstupní dveře.

Zhodnocení: Oprava hotelu přispěla k obnově památkově chráněného objektu ve městě Tišnově.


Počet hlasů celkem: 23


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 30 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto

Foto

 

 

32. Velké Pavlovice, Hřbitov s ohradní zdí

Kategorie: velké stavby

Umístění: Velké Pavlovice, okres Břeclav

Název památky, č. ÚSKP: Hřbitov s ohradní zdí, (ÚSKP: 36672/7-1799)

Vlastník: Římskokatolická farnost Velké Pavlovice

Charakteristika: Hřbitovní areál datovaný do konce 16. století s ohradní zdí se čtyřmi nárožními kaplemi. Ojedinělý doklad renesančního funerálního stavitelství.

Opravy v roce 2018: V roce 2018 byly provedeny tesařské a pokrývačské práce a byla zajištěna statika. V rámci tesařských prací byla provedena výměna štípané šindele na všech čtyřech nárožích kaplích, včetně impregnace karbolineem v jantarovém odstínu. Bylo provedeno laťování na třech nárožních kaplích, výměna krokví na třech rotundách (SV, SZ, JZ), částečná výměna stropního kříže na dvou rotundách (SV a SZ) a kompletní výměna kříže na jedné rotundě (JZ). V rámci statického zajištění bylo provedeny 4 kusy trubkových mikropilotů a bylo provedeno obručí v horní části JZ kaple pomocí helikální výztuže.

Zhodnocení: Provedenými pracemi bylo zabráněno zhoršování stavu nárožních kaplí hřbitova. Tyto provedené práce pomohly obnovit zajímavou a netradiční památku.


Počet hlasů celkem: 27


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 32 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto

Foto

Foto

 

33. Velké Pavlovice, Sýpka

Kategorie: velké stavby

Umístění: Velké Pavlovice, okres Břeclav

Název památky, č. ÚSKP: Sýpka, (ÚSKP: 35103/7-1800)

Vlastník: S.M.K., a.s.

Charakteristika: Hodnotný příklad hospodářské architektury pozdního baroka s působivou tektonikou fasád z let 1770-1780 sloužící jako kontribuční sýpka pro celé panství. Objekt je jednou z nejvýznamnějších hmotných památek hospodářských dějin regionu. Interiér má 4 nadzemní podlaží bez podsklepení.

Opravy v roce 2018: Bývalá sýpka byla přestavěna na hotel. V rámci rekonstrukce byly odborně restaurovány všechny památkově ceněné prvky (kamenné pískovcové sloupy, ostění oken, venkovní sokl, vstupní portál, rohové odrazníky, profilované dřevěné sloupy, stropní trámy, okovaná vrata a původní váha na obilí).

Zhodnocení: Rozsáhlá oprava bývalé sýpky sice změnila účel využití budovy, ale na druhou stranu je vhodné ocenit, že došlo k zajímavému využití hospodářského objektu a tím bylo zamezeno degradaci památky.


Počet hlasů celkem: 207


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 33 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto

Foto

 

 

35. Vracov, kaplička sv. Jana Nepomuckého

Kategorie: drobné stavby

Umístění: Bzenec, okres Hodonín

Název památky, č. ÚSKP: kaplička sv. Jana Nepomuckého, (ÚSKP: 35361/7-2183)

Vlastník: Město Vracov

Charakteristika: Kaplička sv. Jana Nepomuckého je drobná stavba lidového charakteru.

Opravy v roce 2018: Poškozená krytina objektu byla vyměněna za novou pálenou krytinu - bobrovku. Opraven byl také poškozený krov, včetně ošetření proti dřevokaznému hmyzu. Hřebenáče, nárožní tašky a tašky na římsách byly položeny do maltového lože. Vrcholový kříže byl ošetřen novým nátěrem v barvě kovářská čerň. Dle dochované historické fotografie z archivu NPÚ byly rekonstruovány nároží a lizény při nárožích. Byla vyspravena podlaha z půdovek. Kovové vstupní dveře byly natřeny v barvě kovářská čerň. Poškozené vnitřní i vnější omítky byly nahrazeny kvalitními vápennými omítkami. Vnitřní i venkovní malby byly opět provedeny dle dochované historické fotografie v kombinaci bílé barvy s modrým soklem. Okolo objektu byl vytvořen odvětrávací systém s drenáží.

Zhodnocení: Díky provedeným opravám byla obnovena kaplička, která je důkazem lidového stavitelství na jihovýchodní Moravě.


Počet hlasů celkem: 130


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 35 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto

Foto

 

 

36. Ždánice, Zámek

Kategorie: velké stavby

Umístění: Ždánice, okres Hodonín

Název památky, č. ÚSKP: Zámek, (ÚSKP: 11402/7-2507)

Vlastník: Ing. arch. Iva Kotíková

Charakteristika: Zčásti barokně přestavěný a upravený zámek z pozdní renesance. Současnou podobu získal v roce 1789.

Opravy v roce 2018: Obnova zámku ve Ždánicích probíhá postupně od roku 1993. V roce 2018 byla provedena oprava čelní fasády do parku.

Zhodnocení: Díky soustavné práci se daří postupně obnovovat budovu zámku, který se díky tomu vrací do svého původního vzhledu a stává se z něj významná dominanta města Ždánice.


Počet hlasů celkem: 5


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 36 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto

Foto