Hlasování k soutěži Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2021

SMS zprávu můžete psát jak velkými, tak malými písmeny (bez diakritiky). SMS zprávu lze odeslat z jednoho mobilu JEN JEDENKRÁT. Cena hlasovací SMS je za cenu SMS dle tarifu hlasujícího.
Službu technicky zajišťuje Konzulta Brno a.s., mail: info@sms-operator.cz. Bližší informace naleznete zde.

1. Bořitov, exteriérové kamenné prvky presbytáře kostela sv. Jiří

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Bořitov, okres Blansko

Název, č. ÚSKP: kostel sv. Jiří, (45757/7-363)

Vlastník: Římskokatolická farnost Bořitov

Charakteristika památky: Kostel v Bořitově se řadí mezi významné památky jižní Moravy a svou bohatou stavební historií i mimořádnou vnitřní výzdobou z románského a pozdně gotického období upomíná i na význam rodu pánů z Boskovic. Mimo sdružená románská okna připomínají nejstarší podobu kostela z přelomu 12. a 13. století i kamenné prvky na severní a jižní stěně lodi (obloučkový vlys, zubořez i fragmenty oken). Interiér kostela je dekorován nástěnnými malbami, na jižní stěně lodi je zachován sv. Kryštof v románském slohu, na severní sv. Kryštof s Ježíškem z období gotiky. Výzdoba presbytáře představuje výjevy ze života sv. Jiří a ze života Kristova dle grafických předloh z tzv. Bible chudých.

Památková obnova v roce 2021: Bylo provedeno restaurování exteriérových kamenných prvků kostela. Jednalo se o závěrečnou etapu prací, navazující na obnovu severní a jižní stěny i exteriérových prvků věže včetně románských oken, provedenou v letech 2018 až 2020. Konkrétně došlo k restaurování kamenného pískovcového zdiva soklů, opěráků a ostění oken presbytáře kostela. Nejprve bylo přistoupeno k odstranění nevhodného cementového spárování, a to jak v kvádrovém zdivu opěráků, tak i na soklové základně. Po tomto úkonu byly prachové depozity ve spárách a na plochách kamene dočištěny tlakovým vzduchem. Povrch kamene byl opakovaně zpevněn konsolidantem na bázi organokřemičitanu. Následně bylo přistoupeno k celoplošnému doplnění spárování minerální vápennou trasovou maltou. Při provádění spárování byl dodržen stejný postup jako v etapách předchozích. Na závěr byly provedeny lokální barevné retuše na bázi vápna. Práce prováděl Mgr. art. Josef Petr.

Zhodnocení: Stejně jako v předchozích fázích obnovy pláště se objevily kamenické značky, data (nejstarší 1494), přípisy a další doposud neobjevené historické prvky vypovídající více o historii úprav kostela. Odstraněny byly rovněž neadekvátní rušivé prvky. Pečlivé očištění a především zpevnění kamene eliminovalo důsledky degradačních procesů. Následně provedené spárování historickými technologiemi a materiály pozdvihlo významně výrazové vnímání hodnot památky, která je zároveň místní urbanistickou dominantou.


Počet hlasů celkem: 16


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 1 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

2. Boskovice, rumpál se šlapacím kolem

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Boskovice, okres Blansko

Název, č. ÚSKP: hrad Boskovice (24019/7-365)

Vlastník: MP Holding, a.s.

Charakteristika památky: Hrad Boskovice, založený pravděpodobně již v 1. polovině 13. století, byl kolébkou významného rodu pánů z Boskovic. Ve vlastnictví hradu se poté postupně vystřídali páni z Kunštátu, Ederové ze Štiavnice, Zástřizlové, Dietrichsteinové a v současné době hrad vlastní rodina Mensdorff-Pouilly. Od začátku 18. století je hradní palác zříceninou. Rumpál tvoří mohutná hřídel vyrobená z dubového dřeva, opatřená na konci kovovými čepy, které jsou zaraženy do čela hřídele. Hřídel je zpevněna kovovými objímkami. Čepy se otáčejí v dřevěných ložiscích. Nad studnou (respektive cisternou na vodu s dvěma šachtami) je hřídel zesílena dubovými nákližkami, na které se navíjí řetěz s okovem. K pohonu rumpálu sloužila dvojice kol, která byla paprskovitě spojena s hřídelí. Mezi sebou byla spojena průchozí podlážkou, která byla přibita do vnitřních čel kol. Kola byla vyrobena z měkkého smrkového dřeva, rumpál byl sestaven suchou stavbou klínů, svlaků, dřevěných a ocelových hřebů a svorníků.

Památková obnova v roce 2021: Šlapací kolo rumpálu (pravděpodobně z roku 1671) bylo v plné činnosti ještě v 70. letech 20. století a sloužilo k dopravě vody při opravách hradní zříceniny. Lemy rumpálu, poskládané z jednotlivých lamel spojených kulatými kolíky, byly na více místech zpřerážené, a proto musely být nejprve stáhnuty do původního tvaru. Z důvodu zachování co největší autentičnosti byly vyměněny pouze poškozené části špic, nikoliv celé, a zpevnily se přeplátováním podle dochovaných dílů. Lamely byly zpevněny ocelovou kruhovou konstrukcí (reverzibilně), která zajistila funkčnost celého kola i statiku. Po opětovném nasazení špic byly jejich konce na sucho obloženy příložkami, které zajistily zpevnění. Zbaveny koroze a následně ošetřeny byly všechny kovové prvky. V poslední fázi byla provedena preventivní impregnace přípravkem proti plísním a dřevokazným houbám. Práce prováděl Luděk Vintrlík a Oldřich Bartošek.

Zhodnocení: Obnova ojedinělé památky technického charakteru byla realizována v rámci restaurátorského zásahu. Důkladná revize stavu, zajištění stability a nezbytné zpevnění, očištění dřeva, preventivní ošetření a konzervace kovových částí atd. eliminovaly důsledky degradačních procesů. Prezentace veřejnosti unikátního a ojedinělého rumpálu se šlapacím kolem, jediného na Moravě (v České republice je dochováno obdobné šlapací kolo s rumpálem jen na hradě Karlštejn) je mimořádným obnovným počinem.


Počet hlasů celkem: 13


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 2 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

3. Brno, bývalá Česká banka Union - Beethovenova 4

Kategorie: velké stavby

Umístění: Brno, okres Brno - město

Název, č. ÚSKP: Bývalá Česká banka Union (96601/7-144)

Vlastník: ČESKÝ ROZHLAS

Charakteristika památky: Jedná se o jednu z nejvýznamnějších budov začínajícího brněnského funkcionalismu. Racionalistická architektura významného brněnského architekta Ernsta Wiesnera představuje raně puristické, ale současně klasicizující vyvážené dílo moderní architektury. Budova byla postavena v roce 1925–26 pro Českou banku Union. Od roku 1950 zde sídlí Český rozhlas Brno, jenž si postupem doby interiéry značně upravil pro vlastní potřeby.

Památková obnova v roce 2021: Byla provedena celková obnova objektu, modernizace všech nahrávacích studií a režií do požadovaných moderních standardů, v bývalé bankovní hale byl vytvořen komorní koncertní sál. Veškeré archivy rozhlasu, které se za řadu let rozrostly po celé budově, byly soustředěny do suterénu objektu do moderních kolejových zakladačů. Budova byla vybavena novými technickými instalacemi. Byl kladen velký důraz na možnost pobytu lidí se sníženou schopností pohybu ve všech prostorách budovy včetně hygienických zařízení. Byl nově rekonstruován střešní plášť budovy, s vytvořením nové, pobytové terasy na střeše. Rehabilitovány a upraveny byly dispozice interiérů se snahou o navrácení jejich reprezentativní podoby. K tomu přispěla i restaurátorská obnova povrchů z kamene, dřeva a kovu. Projekt zpracoval Ing. arch. Miloš Klement, ATELIER TIŠNOVKA.

Zhodnocení: Celková obnova přispěla především k navrácení autentické podoby mimořádně zachovaného dokladu noblesy architektury první republiky. Náročná obnova, která probíhala za plného provozu Českého rozhlasu, vyústila ve zdařilý výsledek, umožňující alespoň z části vnímat výjimečné tvůrčí schopnosti významného architekta Ernsta Wiesnera i dobové možnosti solventního stavebníka, který si vybudoval reprezentační sídlo hodné obdivu.


Počet hlasů celkem: 34


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 3 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

Foto 3

4. Brno, Merhautova 42, uliční průčelí

Kategorie: velké stavby

Umístění: Brno, okres Brno - město

Název, č. ÚSKP: průčelí uličního tahu, 48574/7-7890 (KP do 30. 8. 2018)

Vlastník: Společenství vlastníků Merhautova 42, Brno

Charakteristika památky: Uliční průčelí řadového nájemního domu Merhautova 42 je součástí jednotné uliční řady mohutných secesních domů historizující formy realizovaných kolem roku 1910 podle návrhu architekta Vladimíra Fischera. Architektonické členění uličního průčelí je takřka intaktně dochováno. Dům Merhautova 42 má zachovanou stavební podstatu i původní účel. Uliční průčelí bylo v minulosti stavebně upraveno zaslepením obloukového nadsvětlíku nad vstupem, zvětšením rozměrů otvorů sklepních okének, náhradou původních výplní otvorů a celoplošným přestříkáním fasád tvrdou omítkou.

Památková obnova v roce 2021: V souvislosti s renovací fasády byl proveden stratigrafický průzkum, byly odstraněny souvrství novodobých nátěrů a omítek, byl obnoven otvor nadsvětlíku nad hlavním vstupem, rozměrově byly upraveny sekundárně zvětšené otvory sklepních okének, v návaznosti na zjištění stratigrafického průzkumu a odpovídající analogie byly doplněny prvky plastické výzdoby a plochy hladkých a strukturovaných omítek a proveden finální fasádní nátěr. Veškeré sekundární výplně (vyjma jednoho vstupu do provozovny) byly nahrazeny novými prvky s dřevěnými rámy, s otevíráním, profilací rámů a kováním navazujícím na původní provedení výplňových prvků. Klempířské prvky byly provedeny v návaznosti na původní tvarosloví z titanzinkového plechu. Veškeré prvky, povrchové úpravy a technologické postupy ovlivňující vzhled uličního průčelí byly před realizací posouzeny a odsouhlaseny zástupci památkové péče.

Zhodnocení: Cílem obnovy uličního průčelí bylo navrácení maximálně autentického vzhledu jednoho z jednotné řady průčelí domů realizovaných dle návrhu regionálně významného architekta a pedagoga Vladimíra Fischera, za současného zajištění komfortu obyvatelům a uživatelům provozoven. Uvedený cíl byl dosažen.


Počet hlasů celkem: 66


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 4 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

5. Dyje, kostel sv. Jana Nepomuckého

Kategorie: velké stavby

Umístění: Dyje, okres Znojmo

Název, č. ÚSKP: kostel sv. Jana Nepomuckého (22150/7-6281)

Vlastník: Římskokatolická farnost Dyje

Charakteristika památky: Farní kostel (dříve klášterní a poutní) kostel Bičovaného Spasitele a sv. Jana Nepomuckého v Dyji (dříve Milfron) je monumentální urbanito-architektonický objekt – nepostradatelná dominanta v daném prostoru široké údolní nivy řeky Dyje. Jeho budovatelem byl v 18. století řád premonstrátů z kláštera v Louce u Znojma. Proslulá a mimořádně hodnotná je také vnitřní malířská výzdoba, zvláště nástěnné malby Franze Antona Maulbertsche ze 70. let 18. století, jejichž kulturně historická hodnota je porovnatelná ve středoevropském kontextu.

Památková obnova v roce 2021: Šlo o rozsáhlé rekonstrukční práce omítkářské, natěračské, klempířské i truhlářské. Mimořádně závažné byly práce restaurátorské i práce uměleckého řemesla, včetně kamenosochařských prvků. Celková rekonstrukce a obnova vykazovala charakter záchrany památky.

Zhodnocení: Celkový rekonstrukční zásah, stavební řemeslná obnova, práce restaurátorské i uměleckého řemesla si kladly za cíl zachovat v maximální míře autentickou hodnotu památky. Farní kostel by neměl sloužit pouze liturgickým potřebám, ale také koncertům, včetně jeho prezentace v rámci aktivit cestovního ruchu.


Počet hlasů celkem: 22


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 5 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

6. Habrovany, zámecká oranžerie

Kategorie: velké stavby

Umístění: Habrovany, okres Vyškov

Název, č. ÚSKP: areál zámku s parkem (19764/7-3626)

Vlastník: Obec Habrovany

Charakteristika památky: V návaznosti na přírodně krajinářskou koncepci habrovanského zámeckého parku a v souvislosti s módností pěstování introdukovaných teplomilných rostlin byla na počátku 19. století vystavěna nad rybníkem oranžérie. Stavba na čtvercovém půdorysu byla opatřena k jihu orientovanými pěti vysokými prosklenými segmentovými okny. Ve 40. letech 19. století došlo k rozšíření oranžérie přístavbou dvou bočních křídel oranžerijních skleníků. Oranžérie pak disponovala třemi odděleními: První (teplé) sloužilo k umístění holandských rostlin, druhé (studené) sloužilo jako zimoviště květin a rostlin pro výsadbu letních okrasných květinových partií v parku a střední část byla užívána jako oranžerijní salón.

Památková obnova v roce 2021: Zahájení rekonstrukce oranžérie předcházely dlouhé roky neúdržby stavby z důvodu absence provozovatele, který by objekt využíval k zahradnickému provozu. V rámci celkové obnovy objektu bylo provedeno nové zasklení čelní stěny oranžérie, odvlhčení stavby, obnova omítek. Železné konstrukce, které byly v havarijním stavu a silně zkorodované bez možnosti repase byly obnoveny provedením replik. Proběhla montáž nových střešních konstrukcí včetně tesařských a klempířských prací. Práce probíhaly s cílem zajistit zachování stavby v rámci interiéru zámeckého parku, jako významného dokladu hospodářského využití části zámeckého areálu, v návaznosti na potřeby nového provozu.

Zhodnocení: Záměr obnovy zámecké oranžérie si kladl za cíl zachovat stavbu, která je nedílnou součástí kompozice parku, s maximálním ohledem na hmotnou podstatu památky. Souběžně s nelehkým úkolem hledání soudobého využití památky, byla podstatná část zásahů do památky provedena s přihlédnutím k jejich reverzibilitě. Obnova stavby, využívané nyní jako výletní restaurace, významně přispěla k rozvoji turistického ruchu v obci s notnou dávkou prezentace zachovaných kulturně historických hodnot objektu pro následující generace.


Počet hlasů celkem: 659


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 6 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

7. Hustopeče, Boží muka

Kategorie: drobné stavby

Umístění: Hustopeče, okres Břeclav

Název, č. ÚSKP: Boží muka (25702/7-1277)

Vlastník: Město Hustopeče

Charakteristika památky: Boží muka se nacházejí východně od města při křižovatce polních cest. Jedná se o hranolovou stavbu na čtvercové základně, ukončenou stanovou stříškou s dvouramenným kovovým křížem ve vrcholu. Stavba je členěna profilovanými římsami a mělkými nikami. Boží muka jsou zděna z cihel a opatřena omítkou s vápenným nátěrem, střechu kryje pálená taška bobrovka kladená do malty. Tato drobná stavba, pravděpodobně z konce 17. století, architektonicky zajímavě utvářená, je významným kulturním a orientačním bodem v zemědělské krajině.

Památková obnova v roce 2021: V roce 2021 byla, na základě dochované historické fotodokumentace, ve výklencích pod stříšku božích muk osazena obrazová výzdoba, která završila celkovou obnovu této drobné stavby. Jedná se o malbu olejovými barvami na hliníkovém plechu s námětem „arma Christi“, symboly spojenými s umučením a smrtí Krista, podle návrhů výtvarníka a památkáře MgA. Jana Klimeše, Ph.D.

Zhodnocení: Cílem zamýšlené obnovy bylo zlepšení stavebně technického stavu památky a navrácení její autentické podoby doložené historickou fotodokumentací. Provedené práce byly realizovány na vysoké řemeslné úrovni a ve velmi dobré kvalitě. Ve výsledku došlo ke zhodnocení památky, která je významným orientačním bodem v krajině, a to nejen po stránce technické, ale i výrazově estetické.


Počet hlasů celkem: 17


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 7 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

8. Hustopeče, Hřbitovní kaple

Kategorie: velké stavby

Umístění: Hustopeče, okres Břeclav

Název, č. ÚSKP: Hřbitovní kaple (16734/7-1274)

Vlastník: Město Hustopeče

Charakteristika památky: Pozdně barokní kaple s obdélnou lodí zastřešenou sedlovou střechou, v závěru se zvalbenou půlkruhovou apsidou. Interiér kaple je plochostropý, apsida je zaklenutá. Spolu s klasicistním náhrobkem Franze Gottlieba se sochou plačící ženy z roku 1813 a hlavním hřbitovním křížem tvoří výraznou dominantu katolické části městského hřbitova v Hustopečích.

Památková obnova v roce 2021: V roce 2021 byla realizována rekonstrukce historické iluzivní výmalby interiéru. Při stavebních pracích na obnově interiéru kaple, které probíhaly v předešlém roce, byly na stěnách odkryty fragmenty původní iluzivní výmalby. Na základě těchto fragmentů byl vyhotoven návrh rekonstrukce výmalby stěn a stropu, kterou provedli Jaroslav a Dušan Hasíkovi. Tato realizace byla poslední etapou několikaleté celkové obnovy kaple.

Zhodnocení: Z hlediska památkové péče šlo o navrácení autentické podoby interiéru a zvýšení prezentační hodnoty této stavby. Provedené práce byly realizovány na vysoké řemeslné úrovni a ve velmi dobré kvalitě. Došlo ke zhodnocení památky nejen po stránce technické, ale i estetické.


Počet hlasů celkem: 79


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 8 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

9. Ivančice, Frušauerův dům

Kategorie: velké stavby

Umístění: Ivančice, okres Brno - venkov

Název, č. ÚSKP: Frušauerův dům (20523/7-734)

Vlastník: Ing. Antonín Faltýnek a PaeDr. Lenka Faltýnková

Charakteristika památky: Vysoce hodnotná architektura renesančního městského domu s dochovanou klenutou dolní síní a světnicí s trámovým stropem a s vynikajícím kamenným vstupním portálem, upravená v historizujícím duchu v 19. století, tvoří významnou památku města.

Památková obnova v roce 2021: Rekonstrukční práce na uliční části měšťanského domu zahrnovaly také restaurátorské práce na hodnotném renesančním portálu. Současně byla restaurována vstupní dubová vrata a okenní výplně do náměstí. V rámci rekonstrukce byly konzervovány štukové prvky, doplněny chybějící části výzdoby a obnoveny klempířské prvky. Obnovu završil dvoubarevný fasádní nátěr.

Zhodnocení: Výsledkem obnovy uliční fasády měšťanského domu je celkové estetické zhodnocení památky a zvýšení její prezentační hodnoty. Práce byly realizovány s ohledem na památkovou hodnotu objektu a se zodpovědným přístupem investora. Obnova přispěla také k lepší prezentaci restaurovaného renesančního portálu, který je součástí skupiny renesančních portálů ivančického náměstí.


Počet hlasů celkem: 28


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 9 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

10. Letonice, kostel sv. Mikuláše

Kategorie: velké stavby

Umístění: Letonice, okres Vyškov

Název, č. ÚSKP: kostel sv. Mikuláše (41486/7-3687)

Vlastník: Římskokatolická farnost Letonice

Charakteristika památky: Hodnotný areál vrcholně barokního kostela sv. Mikuláše z r. 1699 podle projektu italského kněze a architekta Domenica Martinelliho (1650–1718) realizovaný nákladem Dominika Ondřeje Kounice. Barokní architektura stavby byla v pozdějších dobách jen mírně upravována. Spolu s kaplí Bolestné Panny Marie tvoří kostel významnou dominantu obce.

Památková obnova v roce 2021: Po předcházející obnově chrámového interiéru byla v letech 2020–2021 provedena oprava celé fasády kostela. V rámci obnovy byla provedena výměna některých oken a dveří, obnova a výměna klempířských prvků a přiléhajících střešních ploch. Byly vyměněny ciferníky věžních hodin a renovovány čísla a rafičky. Fasáda kostela získala nový bílo-žlutý nátěr.

Zhodnocení: Kostel sv. Mikuláše je významnou památkou a pomyslným středem obce, na který je z každé strany monumentální pohled. Oprava vnějšího pláště a věžních hodin výrazně přispěla k estetickému a vizuálnímu zhodnocení a završila celkovou obnovu stavby. Kostel se tak stal důstojnou dominantou obce i okolní krajiny.


Počet hlasů celkem: 129


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 10 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

11. Lysovice, kostel Nejsvětějšího Srdce Páně

Kategorie: velké stavby

Umístění: Lysovice, okres Vyškov

Název, č. ÚSKP: kostel Nejsvětějšího Srdce Páně (101286)

Vlastník: Římskokatolická farnost Kučerov

Charakteristika památky: Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova se nachází na okraji obce a byl postaven roku 1922 rostěnickým stavitelem A. Legnerem pro tehdejší převážně německé farníky. Objekt je pozdně historizující, konzervativní eklektickou stavbou a je zachován bez větších novodobých úprav. Loď kostela je zastřešena sedlovou střechou, nad presbytářem je střecha valbová, boční přístavby mají střechy valbové. Věž má štíhlou jehlancovou střechu pokrytou pozinkovaným plechem s červeným nátěrem.

Památková obnova v roce 2021: Roku 2021 proběhla první etapa obnovy střechy kostela. Ze střechy presbytáře a sakristie byly odstraněny dožilé závadné azbestocementové šablony šedé barvy se zbytky povrchové úpravy v cihlově červené. Z hlediska malé nosnosti krovu byla na nové bednění položena nová krytina – pozinkovaný falcovaný plech s povrchovou úpravou v barvě cihlově červené. Součástí opravy byly i lokální vysprávky krovu.

Zhodnocení: Oprava střechy zlepšila technický stav této sakrální památky, která je dominantou historické zástavby obce, památkově chráněné jako vesnické památkové zóny.


Počet hlasů celkem: 0


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 11 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

12. Moravský Krumlov, restaurátorská obnova nástropní malby v zámku

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Moravský Krumlov, okres Znojmo

Název, č. ÚSKP: zámek s předzámčím a parkem (12029/7-6579)

Vlastník: Město Moravský Krumlov

Charakteristika památky: Současná podoba zámku v Moravském Krumlově je převážně výsledkem rozsáhlé přestavby staršího hradního sídla na velkorysou zámeckou čtyřkřídlou stavbu s dvojicí arkádových nádvoří a zachovanou hranolovou věží. Ve druhém podlaží věže byl během stavebních prací učiněn nález rozsáhlé dekorativní malířské výzdoby klenby, jejíž vznik lze přímo spojit se stavebními aktivitami za Pertolda z Lipé v rámci velké přestavby objektu z počátku 60. let 16. století. Jde o hodnotné renesanční nástěnné malby iluzivních kazet v ploše klenby a rozvilinového dekoru na stěnách. Barevnost malby je výrazná, pestrá, s dominující modří v pozadí osmibokých kazet, kterou rovnovážně doplňuje jasná červeň, žluť i zeleň malby dekorů. Kresba motivů je většinou černá, přesná a zručná, vedená často velmi živě tenkým štětcem s černou barvou, velmi jistou rukou. Kazetový strop je od stěn oddělen vlysem s dvojicemi gryfů a váz. Dekor na stěnách má velkou volnou formu světlých proplétajících se rozvilin na červeném, šedomodrém nebo zeleném pozadí. Technikou maleb je secco na vápenném nátěru, pojené pravděpodobně pojivem bílkovinného charakteru.

Památková obnova v roce 2021: Malá část maleb, odkrytá v souvislosti s jejich objevem, byla zafixována a opatřena ochranným přelepem. Větší část v celé ploše klenby, přecházející částečně i do ploch zdí, byla překryta sekundárními vrstvami vápenných líček a technologických vrstev. Podložní omítky byly ve velmi špatném stavu. Přes injektáže, provedené v souvislosti s objevem maleb, byly další rozsáhlé plochy omítek hloubkově uvolněné a na mnoha místech i silně zvětralé. Omítky byly narušeny řadou hlubokých trhlin, u některých z nich došlo časem k nevratnému posunu omítkových ker, a tak okraje trhlin nebyly ve stejné výšce. Samotná barevná vrstva byla zpráškovatělá, hustě narušená pekováním. Na mnoha místech se nedochovala původní barevná vrstva a zbyl jen negativní obrys dekoru. Vlastní restaurátorské práce, spojené s plošným odkryvem za průběžné konsolidace podkladových vrstev, byly zahájeny po dokončení stavebních prací. Plošně byly odstraněny druhotné, technologicky nevhodné nové omítky a dle potřeby i osekáno zdivo v místech pozdějších dozdívek, zejména v místech, kde mladší omítky přesahovaly nad líc omítek renesančních. Po komplexním hmotovém doplnění a konsolidaci omítkových vrstev a barevné vrstvy bylo možno přistoupit k napodobivé retuši a sjednocení poškozených ploch malby v dohodnutém rozsahu. Dodavatelem prací byla společnost A. Q. Lomnice, realizační tým byl zastoupen Mgr. Ladislavem Rozsypalem, restaurátorské práce prováděli MgA. Ivana Studeník Miliónová, akad. mal. Milena Nečásková.

Zhodnocení: Restaurátorský zásah si kladl za cíl stabilizovat ojedinělou renesanční malířskou výzdobu interiéru a zachovat tak v nejvyšší možné míře hmotnou i uměleckohistorickou estetickou složku výzdoby interiéru. Všechny zásahy byly provedeny se snahou o maximální možnost jejich reverzibility, respektive rekonzervovatelnosti. Výsledkem obnovy je mimo výše uvedené záchranné práce i zvýšení prezenční hodnoty obnovených zámeckých interiérů.


Počet hlasů celkem: 110


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 12 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

13. Nové Hvězdlice, fara

Kategorie: velké stavby

Umístění: Nové Hvězdlice, okres Vyškov

Název, č. ÚSKP: areál fary (40936/7-3740)

Vlastník: Římskokatolická farnost Hvězdlice

Charakteristika památky: Objekt fary s hospodářskou budovou vybudovaný za brněnského probošta Ondřeje Zirkla, tvoří spolu s kostelem sv. Jakuba ucelený sakrální areál uprostřed obce. Faru zastřešuje sedlová střecha s polovalbami. Barokní krov pochází z doby výstavby fary kolem roku 1725 a je tvořen konstrukcí vaznicové soustavy s ležatou stolicí. Jde o ukázku kvalitní barokní tesařské práce. Střešní plášť je tvořen skládanou krytinou – režnou pálenou bobrovkou v šupinovém kladení.

Památková obnova v roce 2021: Roku 2021 byla dokončena víceletá obnova střechy fary, spočívající v odborné opravě krovu, výměně latění, položení nové pálené režné bobrovky, výměně klempířských prvků a opravě komínů, které byly dozděny, omítnuty a nalíčeny bílou barvou. Při opravě krovu byly silně napadené prvky vyměněny za nové dřevěné shodných profilů, poškozené prvky byly protézovány se snahou maximálně zachovat autentické části krovové konstrukce, a to při zajištění její plné funkčnosti.

Zhodnocení: Řemeslně kvalitně provedená oprava střechy výrazně zlepšila technický stav této dlouhodobě neopravené sakrální památky a prodloužila životnost hodnotného barokního krovu. Akce přispěla ke zhodnocení historického centra obce.


Počet hlasů celkem: 0


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 13 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

14. Pustiměř, poklona se sochou sv. Jana Nepomuckého

Kategorie: drobné stavby

Umístění: Pustiměř, okres Vyškov

Název, č. ÚSKP: poklona se sochou sv. Jana Nepomuckého (29980/7-3765)

Vlastník: Obec Pustiměř

Charakteristika památky: Drobná architektura zvonice zastřešená sedlovo - zvalbenou střechou je členěna pilastry a kompozitními hlavicemi nesoucími profilovanou římsu. Dveře a okna mají segmentové záklenky, okna jsou lemována šambránami s lištou. Fasáda obrácená ke komunikaci je prolomena hlubokou nikou zaklenutou konchou s kamennou sochou sv. Jana Nepomuckého na odstupňovaném podstavci s nápisem „Renovatum Anno Domini 1828“. Sokl sochy ukončuje římsa s letopočtem 1728. Poklona je završena segmentově vypjatým štítem s nikou se sochou sv. Floriána. Ke stavbě přiléhá ohrádka, kde kamenná balustráda je rozdělena do čtyř polí ohraničených kamennými pilířky. Balustry jsou osazeny na profilované podnoži a kryty plochým madlem.

Památková obnova v roce 2021: Roku 2021 byla realizována celková obnova, zahrnující opravu fasády spočívající v odstranění dožilé novodobé soklové omítky a neprodyšného syntetického fasádního nátěru, provedení nové vnější štukové vápenné omítky, obnově profilovaných říms i šambrán a provedení fasádního nátěru s hydrofobizací exponovaných ploch. Obnoven byl i nátěr dřevěných výplní a kovových prvků. V interiéru proběhla oprava omítek, odstranění nevhodné betonové podlahy a její nahrazení cihelnou dlažbou. Kamenná balustrová ohrádka byla restaurována. Proběhlo šetrné omytí vodou a mechanické čištění, algicidní ošetření kamene od mikrovegetace, odstranění starších tmelů i spárování. Degradovaný povrch kamene byl lokálně konsolidován zpevňovačem na bázi organokřemičitanů. Po doplnění defektů modifikovaným minerálním tmelem byla provedena lokální barevná retuš, spárování a barevná výrazová retuš.

Zhodnocení: Celková obnova památky zlepšila její stavebně technický stav a umožnila vhodnou prezentaci památkových hodnot. Malebná drobná stavba po zdařilé obnově nyní zhodnocuje i nedávno obnovený park, jehož je příhodnou dominantou.


Počet hlasů celkem: 90


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 14 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

15. Rakvice, kostel sv. Jana Křtitele

Kategorie: velké stavby

Umístění: Rakvice, okres Břeclav

Název, č. ÚSKP: kostel sv. Jana Křtitele (14772/7-1706)

Vlastník: Římskokatolická farnost Rakvice

Charakteristika památky: Farní kostel v Rakvicích je výraznou kulturní a historickou dominantou prostranství a obce. Jedná se o jednolodní orientovanou stavbu s obdélným závěrem kněžiště a čtyřbokou věží v západním průčelí. Kostel byl vybudován v polovině 18. století na troskách vypálené kaple sv. Ondřeje. Kostel je zastřešen sedlovou střechou, nad kněžištěm zvalbenou, věž je kryta jehlancovou střechou.

Památková obnova v roce 2021: V roce 2021 byla realizovaná III. etapa několikaleté obnovy střechy kostela, konkrétně oprava střešního pláště věže kostela. Náročná obnova spočívala ve výměně dožilé plechové krytiny a bednění, realizovaná byla částečná výměna poškozených prvků krovu protézováním. Obnova proběhla za použití tradičních tesařských technologických postupů, součástí celkové obnovy bylo i ošetření vrcholového kříže, včetně makovice, která byla na základě nálezu pozlacena.

Zhodnocení: Z hlediska památková péče šlo o realizaci za použití tradičních technologických postupů a materiálů, ve snaze zachovat v nejvyšší míře hmotovou podstatu památky. Provedené práce byly realizovány na vysoké řemeslné úrovni a ve velmi dobré kvalitě. Došlo ke zhodnocení památky nejen po stránce technické, ale i estetické.


Počet hlasů celkem: 2


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 15 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

16. Ratíškovice, Madona s Ježíškem

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Ratíškovice, okres Hodonín

Název, č. ÚSKP: Madona s Ježíškem (41832)

Vlastník: Římskokatolická farnost Ratíškovice

Charakteristika památky: Jednou z mála movitých kulturních památek v obci Ratíškovice je dřevěná barokní socha Madony s dítětem. Skulptura je vyřezána z lipového dřeva a je opatřena polychromií, zlacením a stříbřením. Její výška je 102 cm. V kontrapostu stojící Madona drží v levé ruce Ježíška, v pravé ruce žezlo. Podstavec tvoří symbol Země a podrobeného zla v podobě hada.

Památková obnova v roce 2021: Stav památky byl havarijní. Vykazovala hloubkové narušení dřevní hmoty v důsledku dlouhodobého působení dřevokazného hmyzu, korunky a ruce byly odlomeny a roztříštěny, žezlo ztraceno, povrchové úpravy byly narušeny, došlo ke krakelování a lokální ztrátě polychromie včetně zlacení a stříbření. Po provedení restaurátorského průzkumu byl stanoven postup restaurátorského zásahu, jenž zahrnoval zpevnění hmoty, napojení odlomených částí i dořezby a rehabilitaci povrchových úprav. Restaurátorské práce provedl restaurátor Ak. mal. Jan Knorr z Mikulova.

Zhodnocení: Výsledkem zdařilého restaurátorského zásahu renomovaného restaurátora je záchrana hmotné substance památky a zlepšení její prezentace. Výrazná barevnost a znovuzískaný lesk korespondují s barokním pojetím. Obnovená socha bude znovu těšit návštěvníky ratíškovického svatostánku.


Počet hlasů celkem: 415


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 16 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

17. Rosice, sochařská výzdoba hlavního oltáře v kapli Nejsvětější Trojice

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Rosice, okres Brno - venkov

Název, č. ÚSKP: kaple Nejsvětější Trojice (21192/7-945)

Vlastník: Římskokatolická farnost Rosice u Brna

Charakteristika památky: Hlavní oltář je součástí barokního vybavení poutní kaple Nejsvětější Trojice v Rosicích, je datován rokem 1737 (v kartuši s rodovým znakem Hausperských z Fanalu). Syn zakladatele Felicián Julius Hausperský pořídil ke kapli hlavní oltář Nejsvětější Trojice, oltář Panny Marie Svatotomské a oltář Panny Marie Mariazellské, dále pozitiv a lavice. V případě hlavního oltáře se jedná o mohutnou architektonicko-sochařskou kompozici, jež sestává ze sloupové architektury zasazené půdorysně do apsidy kaple, nesoucí kompozičně bohaté sousoší Nejsvětější Trojice. Po stranách rámují oltář sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Řeholníka. Dřevěný oltář je opatřen polychromií imitující zelený a žlutohnědý mramor a zlacením na bolus, stejně tak menza s tabernáklem. Sochařská výzdoba je prezentována ve výrazu leštěné běli.

Památková obnova v roce 2021: Před zahájením prací na komplexním zásahu do hlavního oltáře byla architektura i sochařská výzdoba výrazně poškozena. Konstrukce oltáře byla v některých spojích povolená, nad hlavicemi chyběly části profilované římsy. Křídový podklad byl zvětralý a opadával, dřevo bylo lokálně napadeno červotočem. Povrch skulptur byl opatřen tvrdým nátěrem, zřejmě olejovým, chyběly hlavičky andílků. Obsahem celého projektu byl komplexní restaurátorský zásah a záchrana díla jako celku. Realizace prací probíhala ve dvou etapách. Jako první v roce 2019 byla provedena obnova oltářní architektury. Restaurování umělecké a uměleckořemeslné výzdoby bylo prováděno v následujících letech a dokončeno v loňském roce. Restaurováním hlavního oltáře v kapli Nejsvětější Trojice byl kompletně naplněn účel rozsáhlého projektu, v rámci nějž došlo k záchraně hodnotného barokního oltáře poutní kaple z roku 1737. Práce byly realizovány sdružením restaurátorů: Ak. malíř Mario Král, Ladislav Moravec, Vladimír Kučera, Zdeněk Tureček.

Zhodnocení: Restaurátorský zásah si kladl za cíl stabilizovat a obnovit uměleckou barokní výzdobu hlavního oltáře včetně architektury oltáře a zachovat tak v nejvyšší možné míře hmotnou i uměleckohistorickou estetickou složku výzdoby interiéru kaple. Tohoto cíle bylo dosaženo ve velmi dobré kvalitě.


Počet hlasů celkem: 160


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 17 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

Foto 3

18. Slatina, zámek

Kategorie: velké stavby

Umístění: Slatina, okres Znojmo

Název, č. ÚSKP: zámek (19110/7-6726)

Vlastník: Ing. Michael Pavlovský a PaeDr. Marie Pavlovská, Ph.D.

Charakteristika památky: Areál pozdně renesančního menšího zámeckého sídla byl vybudován na místě starší tvrze při severním okraji původního historického jádra obce Slatina a poznamenám řadou pozdějších stavebních úprav. Patrové budovy zámeckého areálu jsou uspořádány kolem obdélníkového dvora s otevřeným přístupem z jihovýchodní strany. Hlavní zámeckou budovu představuje severovýchodní obdélníkové křídlo s vnitřními renesančními arkádami v obou podlažích, zastřešené sedlovou střechou. Areál představuje nejvýznamnější stavební památku obce a je vzpomínkou na svého zakladatele, Zikmunda Volfa Jankovského, jenž se stal v roce 1608 moravským zemským purkrabím. Stavebníka zámku a jeho manželku Elišku Rájeckou z Mírova připomíná spolu s letopočtem „1602“ dochovaný pamětní nápis na kamenném překladu jednoho ze vstupů dvorní strany hlavní pozdně renesanční zámecké budovy.

Památková obnova v roce 2021: Práce na postupné celkové obnově a rehabilitaci areálu probíhají etapově od roku 2003 do současnosti. V roce 2021 byla dokončena celková obnova hlavní zámecké budovy a kolmo navazujícího hospodářského křídla bývalé kovárny s kolnou, včetně statického zajištění a obnovy sklepních prostor. Restaurovány byly renesanční arkády a upraveno bylo rovněž nádvoří se zahradním parterem a dlážděním ve stylu renesance.

Zhodnocení: Vlastníci k obnově cenné kulturní památky přistupují s pokorou a citem a částečně ji zpřístupnili také veřejnosti. Přízemí hlavní zámecké budovy a sklepní prostory slouží jako galerie k pořádání výstav současného umění a další výstavní prostory se připravují. Vlastníci pořádají různé kulturní akce a pravidelně také dílnu tvůrčího psaní. Areál slatinského zámku se tak stal významným kulturním centrem regionu.


Počet hlasů celkem: 1447


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 18 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

Foto 3

19. Trstěnice, kostel Povýšení sv. Kříže

Kategorie: velké stavby

Umístění: Trstěnice, okres Znojmo

Název, č. ÚSKP: kostel Povýšení sv. Kříže (32016/7-6829)

Vlastník: Římskokatolická farnost Trstěnice u Moravského Krumlova

Charakteristika památky: Farní kostel Povýšení sv. Kříže v Trstěnicích je v jádru raně gotickou stavbou z druhé poloviny 13. století, přestavěnou v 18. a 19. století. Roku 1798 byla prodloužena chrámová loď, z roku 1910 pochází dnešní báň věže, která nahradila dřívější jehlancovitou střechu. Jednolodní kostel je ukončen polygonálním kněžištěm s opěrnými pilíři. Krov nad lodí i presbytářem je jednotného typu, tvořen vaznicovou soustavou v systému ležaté hambálkové stolice s ozdobnými štítky na sloupcích plné vazby. Na jednom ze sloupků se nalézá letopočet 1800 a tato datace krovu byla potvrzena i dendrochronologií.

Památková obnova v roce 2021: Roku 2021 byla dokončena víceletá obnova střechy kostela, jež byla v havarijním stavu. Součástí celkové opravy střech nad presbytářem i lodí kostela včetně sanktusníku byla oprava krovových konstrukcí, výměna latění, pokrytí novou pálenou bobrovkou bez povrchové úpravy a výměna klempířských prvků, přičemž hřebenáče byly opět položeny do pokrývačské malty.

Zhodnocení: Oprava střechy značně zlepšila technický stav této dlouhodobě neopravené sakrální památky, která je výraznou dominantou obce i širokého okolí.


Počet hlasů celkem: 172


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 19 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

20. Vísky, kostel sv. Michaela

Kategorie: velké stavby

Umístění: Vísky, okres Blansko

Název, č. ÚSKP: kostel sv. Michaela (14012/7-641)

Vlastník: Římskokatolická farnost Vísky u Letovic

Charakteristika památky: Kostel sv. Michaela archanděla je jednolodní podélně orientovanou stavbou s kněžištěm a hranolovou věží v průčelí. Jde o pozdně románskou stavbu z 2. poloviny 13. století přestavěnou kolem roku 1640 s pozdějšími úpravami. Kostel je výraznou dominantou nejen obce Vísky, ale také výrazným krajinným prvkem.

Památková obnova v roce 2021: Předmětem realizace byla oprava střechy lodi kostela. Střešní krytina, tvořená keramickou bobrovkou s šupinovým krytím, byla na hranici své životnosti. Oprava spočívala v úplné výměně laťování, pálené krytiny a souvisejících klempířských prvků. Poškozené nosné dřevěné prvky krovu byly vyspraveny, resp. nahrazeny novými. Jednotlivé dřevěné prvky byly hloubkově a povrchově ošetřeny přípravky proti biotickým škůdcům.

Zhodnocení: Stavebně technický stav krovu byl zlepšen. Byla položena nová pálená krytina bobrovka s výrobním označením „History“, která má evokovat barevnými odstíny nejednotnou krytinu.


Počet hlasů celkem: 0


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 20 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

21. Vratěnín, kostel sv. Jakuba Většího

Kategorie: velké stavby

Umístění: Vratěnín, okres Znojmo

Název, č. ÚSKP: kostel sv. Jakuba Většího (28012/7-6922)

Vlastník: Římskokatolická farnost Vratěnín

Charakteristika památky: Farní kostel sv. Jakuba Většího ve Vratěníně je pozdně barokní stavbou postavenou v letech 1771 až 1779 v místě staršího kostela. Na vnitřních klenbách je nástěnná malířská výzdoba od Antona Franze Zellera z doby krátce po výstavbě kostela. Historicky souvisel s nedalekým dolnorakouským premonstrátským klášterem Geras. Jde o výraznou urbanisticko-architektonickou dominantu v historické zástavbě městečka Vratěnín i v širším krajinářském kontextu v těsné blízkosti rakouských hranic. Vratěnín je vesnickou památkovou zónou s velmi hodnotnou zástavbou. Kulturně historický i krajinářský význam je zcela nesporný, včetně jeho vzájemného společenského přesahu na obě strany zemské hranice.

Památková obnova v roce 2021: Šlo o rozsáhlou opravu celého krovu s nezbytnými výměnami s použitím obdobného dřevěného materiálu v tvaroslovných kopiích. Obdobně byla rekonstruována střešní krytina pálená bobrovka bez dalších úprav, včetně laťování a klempířských prvků. Celková rekonstrukce vykazovala charakter záchrany památky.

Zhodnocení: Památková obnova si kladla za cíl zachovat v maximální míře autentickou hodnotu památky. Farní kostel sv. Jakuba Většího neslouží pouze liturgickým potřebám, ale také koncertům, včetně aktivit cestovního ruchu.


Počet hlasů celkem: 1640


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 21 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

22. Znojmo, areál kláštera v Louce – tzv. „Stará škola“

Kategorie: velké stavby

Umístění: Znojmo, okres Znojmo

Název, č. ÚSKP: Premonstrátský klášter Louka u Znojma (34955/7-6967)

Vlastník: Město Znojmo

Charakteristika památky: Areál kláštera v Louce patří mezi nejvýznamnější kulturní památky na moravsko-rakouském pomezí. Odráží se to i v jeho nedávném prohlášení národní kulturní památkou. Klášter byl založen knížetem Konrádem II. Otou v roce 1190, přičemž v roce 1200 byla zahájena výstavba kostela a v polovině 13. století pak následně i stavba klášterních budov. Roku 1820 byly při adaptaci západního křídla starého konventu na školu z větší části strženy východní a větší část jižního křídla vč. kapitulní síně a kaple sv. Kateřiny.

Památková obnova v roce 2021: Cílem mezinárodního projektu „Centrum obnovy společného kulturního dědictví (COL)“ bylo vybudování specializovaného centra, které se bude zabývat udržitelnou obnovou památkových objektů, areálů a historických sídel. V rámci projektu byla připravená rekonstrukce a konverze budovy tzv. „Staré školy“. Projekt navrhl nové využití nevyužité budovy bývalé školy s revitalizací jejího nejbližšího okolí. Byl vybudován velký sál pro 200 osob. Objekt bývalé školy byl propojen s prostorem rajského dvora. Byly odstraněny nevhodné novodobé konstrukce. Komplexně obnoven byl i vnější plášť budovy. Na prostranství před kostelem a klášterem byla opravena historická barokní komponovaná dlažba.

Zhodnocení: Stavební obnova objektu v areálu kláštera v Louce přinesla vynikající výsledky v mnoha aspektech památkové péče. V průběhu přípravy a realizace došlo na základě provedených průzkumů k syntéze poznatků o stavebním vývoji dochovaného západního křídla středověkého konventu, jako jedné z dochovaných nejstarších částí kláštera a jeho mladších stavebních proměn. V rámci rekonstrukce byla zachována historická materie budovy a zlepšen její stavebně technický stav. Nespornou památkovou hodnotu má i provedená obnova historické valounové komponované dlažby z barokní etapy kláštera. Vložením soudobých architektonických prvků a stavebních řešení došlo k novému a mnohavrstevnému využití objektu. Hlavním cílem je především prezentace stavebního vývoje kláštera a jeho proměn, dále pak vznik informačního centra, dílen a zkušeben, expozice s lapidáriem a velkého multifunkčního sálu, který je spolu s funkčním propojením objektu do prostoru rajského dvora a kostela sv. Václava novým odrazovým můstkem k využití a znovuoživení celého areálu této národní kulturní památky.


Počet hlasů celkem: 243


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 22 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4