Hlasování k soutěži Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2022

SMS zprávu můžete psát jak velkými, tak malými písmeny (bez diakritiky). SMS zprávu lze odeslat z jednoho mobilu JEN JEDENKRÁT. Cena hlasovací SMS je za cenu SMS dle tarifu hlasujícího.
Službu technicky zajišťuje Konzulta Brno a.s., mail: info@sms-operator.cz. Bližší informace naleznete zde.

1. Brno, celková obnova budovy včelína v areálu augustiniánského kláštera na Starém Brně

Kategorie: velké stavby

Umístění: Brno, okres Brno-město

Název, č. ÚSKP: Areál augustiniánského kláštera na Starém Brně, 23059/7-23

Vlastník: Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina

Charakteristika památky: Včelín pro 15 úlů si nechal v roce 1871 podle svého návrhu postavit augustiniánský opat a světoznámý přírodovědec Johann Gregor Mendel. Ve včelíně prováděl experimenty s křížením, pářením a zimováním včel, zabýval se také vylepšováním konstrukce úlů. Vědecká a spolková činnost v oboru včelařství na Moravě tak byla jeho zásluhou povýšena na evropskou úroveň. Mendelův včelín byl označen za první výzkumný včelařský ústav v Evropě. Dnes je včelín jedinou dochovanou užitkovou stavbou v areálu starobrněnského kláštera přímo spojenou s působením Mendela.

Památková obnova v roce 2022: Rekonstrukce objektu obnášela statické zajištění, obnovu střechy – druhotná plechová krytina byla nahrazena režnou pálenou bobrovkou dle původního stavu. Cihelné zdivo bylo očištěno a vyspraveno včetně spárování. Omítané plochy byly opraveny a opatřeny nátěrem. Betonové podlahy byly nahrazeny pálenou cihelnou dlažbou. Dřevěné prvky byly očištěny, konzervačně ošetřeny a povrchově upraveny se snahou o rehabilitaci původní barevnosti. Nově instalované prvky, jako například svítidla, byly zvoleny tak, aby vzhledově odpovídaly charakteru objektu a nerušily jeho autentický výraz. Dožilý betonový okapový chodník byl proveden nově z dlažby z božanovského pískovce. Práce byly realizovány firmou ISS stavtrade s.r.o.

Zhodnocení: Cílem realizované obnovy včelína bylo znovuuvedení objektu do dobrého technického stavu včetně statického zajištění a rehabilitace jeho památkových hodnot a autenticity historického výrazu. Práce byly provedeny ve výborné řemeslné kvalitě a výsledek lze z hlediska památkové péče považovat za velmi zdařilý.


Počet hlasů celkem: 17


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 1 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

2. Brno, celková obnova kaple sv. Antonína z Padovy a sv. Barbory z Nikomédie

Kategorie: drobné stavby

Umístění: Brno, okres Brno-město

Název, č. ÚSKP: kaple sv. Antonína z Padovy a sv. Barbory z Nikomédie, 105583

Vlastník: Statutární město Brno

Charakteristika památky: Kaple postavená v roce 1884 dle projektu architekta Aloise Franze je významným dokladem drobné sakrální architektury 2. poloviny 19. století v historizujícím stylu. Vznikla na místě starší modlitebny ze 17. století v někdejší osadě Kamenný mlýn. Orientovanou stavbu kaple tvoří hranolová přízemní hmota čtvercového půdorysu s apsidou a nakoso postavenými opěráky. Vnější plášť je z cihelného zdiva v režném provedení s geometrizující ornamentikou v černé barvě. V průčelí je výplň vstupního otvoru v dekorativním členění, po stranách jsou zasazeny pamětní desky s nápisy. Stanová střecha je doplněna dekorativními vikýřky s centrálními hodinami, ve vrcholu je vyřezávaná polychromovaná lucerna se zvonem, na níž je jehlancová stříška s dekorativním křížkem. Interiér je s polychromovanými úpravami, v centrální části s nikou, kde dříve stávala historická socha sv. Antonína Paduánského (nedochována).

Památková obnova v roce 2022: Při rekonstrukci stavby byla provedena celková obnova kaple s cílem restituce výchozího stavu z doby vzniku stavby, tzn. z roku 1884, dle dobové dokumentace. Na stavbě byl obnoven degradovaný vnější plášť, vyhotovena replika historických dveří, instalován nový zvon s nápisy a datací obnovy, doplněny kamenné desky u vstupu s texty o historii a obnově kaple, kamenné desky na opěrácích, historická barevnost interiéru v polychromii dle stratigrafického průzkumu, krytina střešního pláště v původní diagonální skladbě s bordurou, krov vč. dekorativních vikýřů v polychromii, dekorativní křížek s makovicí ve vrcholu, kde byly primátorkou uloženy záznamy o historii kaple.

Zhodnocení: Příkladným přístupem investora byla památka obnovena v plném rozsahu dle výchozí historické podoby, přičemž byly adekvátně konzervovány autenticky dochované hodnotné historické stavební části a detaily a doplněny chybějící prvky.


Počet hlasů celkem: 146


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 2 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

3. Brno, restaurátorská obnova hlavního oltáře v kostele sv. Leopolda

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Brno, okres Brno-město

Název, č. ÚSKP: areál kláštera Milosrdných bratří s kostelem sv. Leopolda, 45833/7-53

Vlastník: Konvent Hospitálského řádu sv. Jana z Boha - Milosrdných bratří v Brně

Charakteristika památky: Hlavní součást liturgického vybavení kostela, pozdně barokní přízední architektura s představěným svatostánkem. Kostel sv. Leopolda, postavený v letech 1768–1778 dle návrhu Františka Antonína Grimma, má dynamicky ztvárněný interiér s jedinečnou malbou na klenbě od Josefa Sterna, jenž je též autorem všech oltářních obrazů. Svatostánek je postavený na zděné menze povrchově upravené umělým mramorem, skříňový korpus svatostánku zhotovený z dřevěného masivu je završen obrazem Panny Marie. Retabulum tvoří sloupová architektura s volutovým nástavcem. Uprostřed retabula je obraz se sv. Leopoldem a sv. Václavem s Pannou Marií, zdobí je dále sochy sv. Augustina a sv. Norberta, v nástavci je v oblacích spolu se zeměkoulí a andílky Nejsvětější Trojice, po stranách se vznášejí andělé. Jde o práce Ondřeje Schweigla. Retabulum je dekorováno množstvím zlacených ornamentálních řezeb.

Památková obnova v roce 2022: Restaurátorské práce na retabulu navazovaly na předchozí etapy, především na komplexní práce na svatostánku (2018). V roce 2022 došlo k rozsáhlé a náročné opravě architektury retabula, spočívající v čištění povrchu umělých mramorů a doplňování hmoty v místech poškození, restaurování figurální sochařské výzdoby z vápenného štuku, zlacených řezeb a doplnění chybějících částí těchto dřevěných aplikací. Restaurován byl i dřevěný intarzovaný schod svatostánku a doplněna poškozená kamenná dlažba. Restaurátorské práce zajišťovala brněnská společnost S:Lukas, s. r. o.

Zhodnocení: Restaurátorskými pracemi na retabulu, jež představují ukončení celého procesu restaurování hlavního oltáře, došlo k technické i výtvarné rehabilitaci dominantní liturgické součásti pozdně barokního chrámu. Jde zároveň o výsledek dlouhodobého úsilí vlastníka o celkovou obnovu interiéru této významné památky, vzorně restaurována již byla Sternova nástěnná malba, kazatelna a část bočních oltářů.


Počet hlasů celkem: 4


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 3 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

4. Brno, restaurátorská obnova obětní menzy v kostele sv. Tomáše

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Brno, okres Brno-město

Název, č. ÚSKP: kostel sv. Tomáše, 28835/7-43

Vlastník: Římskokatolická farnost u kostela sv. Tomáše, Brno

Charakteristika památky: Hlavní oltář kostela je proveden ze dřeva, avšak jeho soklová část a obětní stůl je proveden v technice scagliola. Dominantním uměleckořemeslným prvkem čelní plochy menzy je ve scagliole provedená intarzie s vyobrazením prázdného Božího hrobu s krajinou. Obětní stůl je ukázkou mimořádné práce mramorářského umění, přesahující svou kvalitou hranice regionu.

Památková obnova v roce 2022: Před započetím restaurátorských prací šlo o artefakt poškozený jak nevhodnými druhotnými zásahy a opravami, tak i degradací materiálu v důsledku působení kondenzační vlhkosti při patě menzy. Dožilé části a nevhodné druhotné opravy byly lokálně nahrazeny. Naopak ponechány byly druhotné zásahy, dokumentující plánovaný vývoj úprav liturgického mobiliáře, jež by byly bez hrubého zásahu původního materiálu těžko odstranitelné. Vlastní restaurátorský zásah obsahoval následující kroky: odstranění druhotných mramorů; očištění a sejmutí reziduí damarového laku; vytvoření barevných a kresebných vzorků nového mramoru; příprava podkladů pro nové mramorové doplňky a další kroky, jež jsou pro složitý technologický postup rekonstrukce scaglioly charakteristické. Práce provedl restaurátor Jan Tomíček a kolektiv (René Fišera, Jakub Kliment).

Zhodnocení: Restaurátorským zásahem byla plně rehabilitována kvalitní povrchová úprava obětní menzy s respektováním starších akceptovatelných zásahů, včetně obnovy charakteristického vzhledu scaglioly ve vysokém lesku.


Počet hlasů celkem: 56


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 4 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

5. Dobré Pole, dokončení obnovy střechy kostela sv. Cecilíe

Kategorie: velké stavby

Umístění: Dobré Pole, okres Břeclav

Název, č. ÚSKP: kostel sv. Cecílie, 32170/7-1197

Vlastník: Římskokatolická farnost Dobré Pole

Charakteristika památky: Kostel sv. Cecilie v Dobrém Poli byl vysvěcen roku 1653 původně jako kaple a v pozdějším období rozšířen úpravami v r. 1853 a 1903. Objekt je vystavěn na obdélném půdorysu, kněžiště s trojbokým závěrem je vůči lodi odsazeno. K presbytáři se přimykají z jižní a severní strany přístavky staré a nové sakristie. Na západě navazuje na půdorys lodi hranolová věž s přístavkem vřetenového schodiště. Loď a presbytář jsou zastřešeny sedlovými střechami, Věž je tvořena vysokou jehlancovou střechou s makovicí a křížem ve vrcholu.

Památková obnova v roce 2022: V roce 2022 proběhla druhá etapa prací zhotovením nového krovu, který je tvarovou kopií původní konstrukce, a poté byl pomocí jeřábu osazen na věž. Na záklop byla instalována separační vrstva a poté položena střešní krytina z falcovaného plechu s červeným nátěrem. Na vrchol věže je osazena makovice a kříž. Tomu předcházela první etapa v roce 2021, kdy byla provedena demontáž střešního pláště a krovu a současně zřízena provizorní střecha věže. V interiéru proběhla oprava dřevěných podlah a schodišť, výroba a montáž kotevního rámu nesoucího krov věže. Byla zajištěna repase kříže, výroba nové měděné makovice, krokví a hrotnice.

Zhodnocení: V rámci prací provedených po jednotlivých etapách byly v předchozích letech opraveny střechy i fasáda. Celá akce výrazným způsobem přispěla ke zhodnocení památky jako významné dominanty obce.


Počet hlasů celkem: 1


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 5 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

6. Hostěradice, celková oprava střechy kaplanky v areálu kostela sv. Kunhuty

Kategorie: velké stavby

Umístění: Hostěradice, okres Znojmo

Název, č. ÚSKP: areál kostela sv. Kunhuty, 41948/7-6330

Vlastník: Římskokatolická farnost Hostěradice

Charakteristika památky: Před rokem 1237 byla v Hostěradicích založena komenda řádu německých rytířů, která zanikla asi po roce 1486. Součástí byl i kostel sv. Kunhuty, který se po zániku komendy stal kostelem farním a obydlí komendy, částečně porušené následnými přestavbami a destrukcemi, bylo upraveno na faru. Klasicistní stavba kaplanky vedle budovy fary, přistavěná ke zbytku středověkého opevnění, je drobný přízemní objekt zastřešený sedlovou střechou. Interiéry objektu jsou prosté, zčásti plochostropé, zčásti klenuté plackami. Dochovány jsou rovněž některé historické dveřní i okenní výplně.

Památková obnova v roce 2022: Roku 2022 byla realizována celková oprava střechy kaplanky, při které došlo k nahrazení havarijního krovu z 19. století novou dřevěnou konstrukcí ve shodném tvarovém provedení. Na střechu byla položena opět pálená režná bobrovka, přičemž hřebenáče byly položeny do pokrývačské malty a došlo i k podmazání okrajů štítu. Součastně byl opraven a omítnut komín.

Zhodnocení: Stavební práce probíhaly po pravidelných konzultacích s pracovníky státní památkové péče a jednoznačně přispěly k záchraně stavby a udržení věrohodnosti celku, tedy areálu fary – bývalé komendy. Malebný areál tvořený farní budovou s již v předchozích letech opravenou střechou, bránou a kaplankou, výrazně zhodnocuje centrum obce, památkově chráněné jako „historické jádro městečka“ Hostěradice.


Počet hlasů celkem: 14


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 6 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

7. Hostěradice, restaurátorská obnova Mariánského sloupu

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Hostěradice, okres Znojmo

Název, č. ÚSKP: Mariánský sloup, 88605/7-6339

Vlastník: Obec Hostěradice

Charakteristika památky: Mariánský sloup v Hostěradicích je vrcholně barokním sochařským dílem z r. 1728, jehož autorství je připisováno třebíčskému sochaři Štěpánu Paganovi. Jedná se o centrální sloup ukončený kompozitní hlavicí, na níž je umístěna socha Madony s dítětem. Čtvercová základna je z čelní strany projmuta mělkou, segmentově zaklenutou grottou s reliéfním vypodobením ležící sv. Rozálie. Na nárožních pilířích kamenné ohrádky jsou umístěny sochy světců – sv. Josefa, sv. Jáchyma, sv. Šebestiána a sv. Urbana.

Památková obnova v roce 2022: Restaurátorské práce na obnově památky byly realizovány ve dvou etapách. V roce 2021 proběhlo restaurování horní části architektury sloupu a sochy Panny Marie, včetně zlacených prvků. V roce 2022 pak byly dokončeny práce na spodní části sloupu včetně sochařské výzdoby, tj. vápencových soch světců. Z povrchu památky byly sejmuty vrstvy znečištění a technologicky nevhodné sekundární doplňky. Došlo k odsolení problematických partií, k celkové konsolidaci kamenné hmoty a k doplnění chybějících částí s ohledem na tvarosloví a celkový charakter sochařských děl. Samostatnou etapu představovala rekonstrukce reliéfu se sv. Rozálií. Byly doplněny svatozáře u sochy sv. Josefa, sv. Jáchyma a sv. Šebestiána. Práce provedla MgA. Radka Levínská.

Zhodnocení: Mariánský sloup, jenž tvoří pohledovou dominantu náměstí v Hostěradicích, byl i přes rozsáhlý restaurátorský zásah v letech 1999–2000 v havarijním stavu. Cílem restaurátorského zásahu bylo stabilizovat objekt, zachovat v nejvyšší možné míře hmotnou podstatu památky včetně jejích mladších vývojových fází. Výsledkem obnovy je mimo výše uvedené záchranné práce i zvýšení prezentační hodnoty uměleckého díla.


Počet hlasů celkem: 40


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 7 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

8. Chvalovice, restaurátorská obnova sloupu se sochou Ecce Homo

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Chvalovice, okres Znojmo

Název, č. ÚSKP: sloup se sochou Ecce Homo, 16347/7-6275

Vlastník: Obec Chvalovice

Charakteristika památky: Sloup se sochou Ecce Homo patřil původně do skupiny skulptur umístěných kolem kostela sv. Víta v Dyjákovičkách, které zde byly instalovány v 50. letech 20. století v rámci svozu obdobných uměleckých děl z volné krajiny. Jedná se o drobnější sochařské dílo místní provenience. Socha sedícího Krista je umístěna na hlavici sloupu s hranolovým soklem, na jehož západní a východní straně jsou situovány reliéfy sv. Filipa a sv. Markéty. Na přední straně podstavce sloupu se dochoval desetiřádkový sekaný latinský a německý nápis v novověké kapitále s datací k roku 1710.

Památková obnova v roce 2022: V souvislosti s novým umístěním prošla drobná sakrální památka komplexním restaurátorským zásahem. V rámci restaurování byly eliminovány a pozastaveny degradační procesy a došlo k rehabilitaci uměleckého díla, včetně jeho výrazových kvalit. Nově byla památka umístěna na návrší mezi vinohrady na křižovatce polních cest. Současně byla provedena celková úprava okolí, a to soudobými prvky, jako je kovové kortenové vyrovnání terénu, umístění cyklostojanů a trámové dubové lavice, doplněné o informační panel a vzrostlou zeleň. Restaurátorské práce byly provedeny ak. soch Petrem Roztočilem.

Zhodnocení: Cílem realizované obnovy a přesunu barokní sakrální památky bylo nejenom celkové zlepšení jejího stavu precizním restaurátorským zásahem, ale i její rehabilitace a vhodné umístění v krajině. Na jednom z mála míst v katastru obce, s výjimečným rozhledem do krajiny od Pálavy po rakouský Oberleiseberg, vzniklo místo pro zastavení, které návštěvníkovi nabízí nejen možnost rozhledu a odpočinku, načerpání informací o památce a regionu, ale i duchovní rozměr rozjímání. Návrat drobných sakrálních památek do krajiny Znojemska lze z hlediska památkové považovat za významný počin, kterého se v tomto případě ve výjimečné kvalitě zhostila obec Chvalovice.


Počet hlasů celkem: 39


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 8 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

9. Křetín, restaurátorská obnova bočního oltáře sv. Antonína Paduánského v kostele sv. Jeronýma

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Křetín, okres Blansko

Název, č. ÚSKP: kostel sv. Jeronýma, 19019/7-477

Vlastník: Římskokatolická farnost Křetín

Charakteristika památky: Boční oltář sv. Antonína Paduánského z roku 1774 je umístěn na epištolní straně kostela sv. Jeronýma. Oltář tvoří předsunutá hranolovitá menza s antependiem (olejomalbou na plátně) iluzivně pojatým jako vyšívaná textilie, představující v centrálním kartušovém výjevu osmanské a rakouské ležení. V šířce menzy navazuje oltářní nástavec, mezi dvěma sloupy se zlacenými řezbovanými prvky a korintskými hlavicemi je umístěn oltářní obraz „Vidění sv. Antonína Paduánského“. Nad světcem se na oblacích vznáší Panna Marie s Ježíškem. Oltářní architektura dekorovaná dalšími zlacenými prvky je obloukovitě završena s vrcholovým křížem ve středu.

Památková obnova v roce 2022: Restaurátorské práce byly realizovány na oltářním obraze a na antependiu oltářní menzy. Malba byla na obou výtvarných dílech silně krakelována, pokryta vrstvou prachových depozitů a jiných nečistot. Místy se na oltářním obraze objevovaly drobné výpadky barevné vrstvy. Silně zopalizovaný lak potlačoval původní barevnost děl. Barevná vrstva byla v celé ploše revidována a upevněna. Následně bylo přistoupeno k sejmutí laků prostřednictvím organických rozpouštědel, poškozené vrstvy malby byly vytmeleny, po zaschnutí a vybroušení tmelů byla díla retušována akvarelovými a pryskyřičnými barvami. Na závěr byl aplikován pololesklý voskopryskyřičný lak a díla adjustována na oltář. Součástí restaurování byla i obnova rámů. Práce provedl PhDr. Pavel Klimeš.

Zhodnocení: Byl splněn cíl celkové obnovy bočního oltáře. Restaurování olejomaleb bylo provedeno mimořádně zodpovědným způsobem a výsledkem byla eliminace degradačních procesů, obnovení původního koloritu barev a podstatné zvýšení vnímání kvalit výtvarných děl.


Počet hlasů celkem: 17


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 9 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

10. Křtiny, restaurátorská obnova sousoší Archanděla Michaela v poutním kostele Jména Panny Marie

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Křtiny, okres Blansko

Název, č. ÚSKP: poutní areál s kostelem Jména Panny Marie, 314

Vlastník: Římskokatolická farnost Křtiny

Charakteristika památky: Mimořádně kvalitní sousoší Archanděla Michaela ze 60. let 18. století (1763–1764) od Ondřeje Schweigla dominuje prostoru nad varhanami v poutním kostele Jména Panny Marie ve Křtinách. Polychromovaná a zlacená dřevořezba představuje na oblacích klečícího archanděla Michaela s mečem a svatozáří obklopeným štítem, jenž je doprovázen andělem držícím váhy a menší okřídlenou andílčí hlavičkou. Archanděl je pojednán jako Psychostasis, tedy vážič duší, v oválném štítu na modrém podkladu je nápis QUD („Quis ut Deu“).

Památková obnova v roce 2022: Restaurátorské práce na obnově památky byly realizovány ve dvou etapách. V roce 2021 proběhlo restaurování velké figury archanděla, v roce 2022 anděla s váhami a okřídlené andílčí hlavičky, zlacených atributů a polychromie oblak ze štuku. Ze všech ploch sousoší byly odstraněny dlouholeté povrchové nečistoty. Silně uvolněné zlacení zvedající se v tvrdých šupinách bylo upevněno. Z inkarnátů byla sejmuta druhotná temperová přemalba a bylo vyčištěno zlacení. Kovové kotvy a spojovací prvky byly zbaveny korozních produktů a konzervovány. Hlubší trhliny v dřevěné hmotě byly vyšpánovány lipovým dřevem a dořezány byly drobné absentující detaily na drapérii a přilbici. Dle potřeby byly doplněny křídové a bolusové podklady pod zlacení na lesk a mat, retuše byly provedeny plátkovým zlatem. Partie leštěného zlacení byly opětovně přeleštěny achátem, matné plochy leštěny nebyly. Retuš barevných částí byla provedena akvarelem s titanovou bělobou, polychromie byly konzervovány závěrečným lakem z damary a včelího běleného vosku. Práce provedla RNDr. ak. mal. Milena Nečásková a kolektiv Attentus Qualitatis, s.r.o.

Zhodnocení: Restaurátorský zásah byl proveden zodpovědným způsobem v souladu s celkovou koncepcí obnovy interiéru poutního chrámu. Výsledkem restaurátorských prací je podstatné zvýšení vnímání výrazových kvalit umělecky hodnotného díla, dotvářejícího nedílnou součást stylově jednotného interiéru poutního chrámu.


Počet hlasů celkem: 2


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 10 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

11. Kuřim, obnova fasád severní dvoupatrové části nového zámku

Kategorie: velké stavby

Umístění: Kuřim, okres Brno - venkov

Název, č. ÚSKP: zámek, 13870/7-781

Vlastník: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o.

Charakteristika památky: Dispozice zámeckého areálu je dána dvěma stavebně, historicky, hmotově a konstrukčně odlišnými částmi, které tvoří v jižní části renesanční stavba tzv. starého zámku z 2. pol. 16. století a na severní straně přiléhající novorenesanční budova tzv. nového zámku. Obě stavby jsou propojeny spojovacím krčkem. Nový zámek, včetně spojovacího krčku a ohradní zdi se vstupní bránou jsou výsledkem poslední větší stavební aktivity, která proběhla po polovině 19. století. Areál zámku spolu s kostelem sv. Maří Magdaleny a farou tvoří významnou architektonickou a kulturní dominantu města.

Památková obnova v roce 2022: V roce 2020 proběhla obnova střešního pláště severního křídla zámku a v roce 2022 byla dokončena obnova fasády severního křídla nového zámku směrem do nádvoří. Stávající omítky byly vyspraveny, doplněny byly chybějící, případně zjednodušené profilace dekorativních prvků za použití tradiční technologie románského cementu. Finální fasádní nátěr byl na základě výsledů stratigrafického průzkumu a v návaznosti na předchozí etapy obnovy proveden dvoubarevný. Stejně tak obnova kamenných sloupů arkády probíhala v návaznosti na předchozí etapy prací. Sloupy byly očištěny a opatřeny sjednocujícím transparentním nátěrem. Stávající okenní výplně zůstaly zachovány.

Zhodnocení: Obnova vnějšího pláště zámku probíhá po etapách dle finančních možností vlastníka a klade si za cíl rehabilitaci a důstojnou prezentaci památky, v jejímž prostředí se konají během letních měsíců různé kulturní akce. Práce byly realizovány dobré kvalitě, zásahy do objektu byly maximálně šetrné k dochované původní historické omítkové vrstvě. Z památkového hlediska byla respektována poslední stavební etapa zámeckého areálu, propojení starého i nového zámku, realizovaná po polovině 19. století.


Počet hlasů celkem: 1


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 11 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

12. Lysovice, dokončení obnovy střechy kostela Nejsvětějšího Srdce Páně

Kategorie: velké stavby

Umístění: Lysovice, okres Vyškov

Název, č. ÚSKP: kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, 101286

Vlastník: Římskokatolická farnost Kučerov

Charakteristika památky: Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně se nachází na okraji obce a byl postaven roku 1922 rostěnickým stavitelem A. Legnerem pro tehdejší převážně německé farníky. Objekt je pozdně historizující, konzervativní eklektickou stavbou a je zachován bez větších novodobých úprav. Loď kostela je zastřešena sedlovou střechou, nad presbytářem je střecha valbová, boční přístavby mají střechy valbové, točitá schodiště mansardové. Věž má štíhlou jehlancovou střechu pokrytou pozinkovaným plechem s červeným nátěrem.

Památková obnova v roce 2022: Roku 2022 proběhla druhá etapa obnovy střechy kostela. Ze střech lodi, sakristie i točitých schodišť byly odstraněny dožilé závadné šedé azbestocementové šablony se zbytky povrchové úpravy v cihlově červené. Z hlediska malé nosnosti krovu byla na nové bednění položena nová krytina – pozinkovaný falcovaný plech s povrchovou úpravou v barvě cihlově červené. Součástí opravy byly i lokální vysprávky krovu.

Zhodnocení: Oprava střechy zlepšila technický stav této sakrální památky, která je dominantou historické zástavby obce, památkově chráněné jako vesnická památková zóna.


Počet hlasů celkem: 0


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 12 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

13. Miroslav, celková obnova střechy věže zámku

Kategorie: velké stavby

Umístění: Miroslav, okres Znojmo

Název, č. ÚSKP: zámek, 17639/7-6560

Vlastník: Město Miroslav

Charakteristika památky: Zámek v Miroslavi se nachází uprostřed zástavby městečka na nevysokém skalním suku, na místě středověké vodní tvrze připomínané roku 1387. Jádrem stavby je vysoká masivní obytná věž na půdorysu obdélníka značných rozměrů. Pozdně gotická věž byla v renesanci ukončena ochozem s cimbuřím, což je patrné na historických vedutách (1722, 1749). Roku 1692 převzali miroslavský statek premonstráti z Louky. Poté byla věž přepatrována, přeměněna na sýpku a opatřena mansardovou střechou – dendrochronologie datuje dřevěná patra i krov rokem 1755.

Památková obnova v roce 2022: Roku 2022 byla realizována oprava mansardové střechy věže zámku, spočívající v odborné opravě barokního krovu, komínu, odstranění novodobé nevhodné dožilé asfaltové krytiny, tzv. bonského šindele a položení nové pálené krytiny – režné bobrovky na nové laťování (tato krytina je doložena na historických fotografiích zámku), s položením hřebenáčů do pokrývačské malty a obnovou dřevěné profilované římsy mansardy.

Zhodnocení: Opravou došlo k záchraně vážně narušené barokní krovové konstrukce. Všechny zásahy do památky byly provedeny se snahou o zachování maximálně možného rozsahu historických konstrukcí. Pevný a opět plně funkční krov výrazně zlepšuje statický stav věže zámku, který je hodnotnou, veřejnosti zpřístupněnou kulturní památkou. Mansardová střecha věže se po výměně krytiny opět vrátila ke své historické barevnosti.


Počet hlasů celkem: 2750


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 13 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

14. Nemojany, Boží muka

Kategorie: drobné stavby

Umístění: Nemojany, okres Vyškov

Název, č. ÚSKP: Boží muka, 46080/7-3728

Vlastník: Obec Nemojany

Charakteristika památky: Z doby kolem roku 1800 pocházející drobný objekt zděných Božích muk na obdélném půdorysu je situován mezi poli v blízkosti silnice. Hladce omítnutá spodní část je ze všech stran prolomena obdélnými horizontálními výklenky redukovaného kasulového tvaru. Stěny jsou po stranách zdobeny pilastry s profilovanou římsovou hlavicí, přední strana je prolomena hlubokou obloukově zaklenutou nikou, boční stěny zdobí mělce zahloubené niky s konchou ve tvaru mušle. Střecha je sedlová, nad závěrem zvalbená, na čelní straně svírá trojúhelníkový štít s malou zaklenutou nikou.

Památková obnova v roce 2022: Roku 2022 proběhla celková obnova Božích muk, spočívající ve výměně střešní krytiny za novou pálenou střešní taškou typu bobrovka bez povrchové úpravy s tím, že hřebenáče byly položeny do pokrývačské malty, vyspravení omítek vápennou maltou, obnově původní profilace fasády, opatření fasády nátěrem na minerální bázi v barvě lomené bílé a následné hydrofobizaci exponovaných ploch povrchu.

Zhodnocení: Celkovou obnovou Božích muk se přispělo k zachování jejich hmotné substance a věrohodné presentace. Opravená kulturní památka doprovázená skupinou vzrostlé zeleně, tvoří důležitý orientační bod v krajině. Malebná drobná sakrální stavba po obnově zvýšila svou prezentační hodnotu a zhodnocuje i své přírodní okolí.


Počet hlasů celkem: 159


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 14 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

15. Oslavany, celková obnova interiéru kaple a sakristie v areálu zámku s kostelem Panny Marie

Kategorie: velké stavby

Umístění: Oslavany, okres Brno - venkov

Název, č. ÚSKP: zámek s kostelem Panny Marie, 14508/7-864

Vlastník: Město Oslavany

Charakteristika památky: Jedná se o cenný architektonický komplex s bohatou historií svého stavebního vývoje. Soubor patrových budov zámku se dvěma vnitřními nádvořími vznikl rozšířením kláštera cisterciaček, založeného okolo roku 1225. Zbytky románské architektury se zčásti dochovaly vedle raně goticky přestavěného klášterního kostela Panny Marie. Současná podoba zámeckého areálu je výsledkem především výrazných renesančních přestaveb v 16. století a dalších úprav v období baroka a 19. století. Ve 2. polovině 20. století byl historický areál využit jako sklady, což způsobilo jeho celkovou devastaci.

Památková obnova v roce 2022: Postupná obnova celého areálu probíhá v několika etapách. V roce 2019 byly zahájeny restaurátorské práce na výmalbě závěru kostela a v presbytáři a pokračovaly v následujícím roce výmalbou lodě. V roce 2021 bylo provedeno odvlhčení vnějšího pláště stavby. V uplynulém roce byla završena obnova interiéru kostela včetně velmi zdařilé obnovy sakristie, kde byla položena nová dlažba využívající kombinaci s dlažbou historickou. V souvislosti s pracemi byl učiněn objev středověkých zdobených dlaždic s motivem grifů a kentaurů. V budoucnu je plánována obnova vnějších omítek a kamenných prvků exteriéru kostela a sakristie.

Zhodnocení: Postupná obnova exteriéru a interiéru kostela přispívá k jednoznačnému zlepšení technického i estetického stavu kostela a k rehabilitaci prostoru poznamenaného staršími úpravami. Práce na stavební obnově kláštera probíhají v úzké součinnosti se zástupci památkové péče a mají za cíl zachovat v nejvyšší možné míře uměleckohistoricky a památkově mimořádně hodnotný klášterní areál.


Počet hlasů celkem: 935


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 15 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

16. Předklášteří, celková obnova obytné části bývalého pivovaru v areálu kláštera cisterciaček Porta coeli

Kategorie: velké stavby

Umístění: Předklášteří, okres Brno - venkov

Název, č. ÚSKP: klášter cisterciaček Porta coeli, 342

Vlastník: Cisterciácké opatství Porta Coeli

Charakteristika památky: Přízemní obytná část bývalého pivovaru se zvýšeným suterénem vystavěná na obdélníkovém půdorysu v mírně svažitém terénu a zastřešená sedlovou střechou tvoří severní podélné křídlo komplexu bývalých pivovarských budov, které jsou situovány v jihozápadní, hospodářské, části areálu kláštera cisterciaček Porta coeli. Komplex budov o třech zalomených křídlech, jež spojuje centrální převýšená budova hvozdu s komínem, svému účelu sloužil do roku 1942. Předmětný, několikrát stavebně upravovaný objekt byl od počátku využíván k bydlení a (částečně dvoupodlažní) sklepy ke skladovacím účelům.

Památková obnova v roce 2022: V roce 2022 byla dokončena celková obnova objektu spojená s menšími stavebními úpravami v interiérech. V první etapě v roce 2021 byla provedena oprava střechy a stropů. Práce pokračovaly v uplynulém roce, kdy byly realizovány nutné dispoziční úpravy, obnoveny všechny technické sítě, dále byly opraveny vnitřní omítky, podlahy, osazena nová dřevěná kastlová okna a venkovní i vnitřní dveře. Současně byly provedeny sanační práce eliminující nepříznivý vliv vzlínající vlhkosti. Na závěr byla opravena fasáda, včetně obnovy profilace korunní římsy.

Zhodnocení: Před zahájením obnovy byla budova obývaná pouze z jedné třetiny a zbývající část, dlouhodobě nevyužívaná, byla ve velmi špatném stavebně technickém stavu, a to včetně fasády podílející se na celkovém prostředí kláštera. Hospodářský dvůr byl neudržovaný, zarostlý. Provedenou obnovou byl objekt rehabilitován se zachováním původní funkce a současně byl vyčištěn přilehlý hospodářský dvůr, čímž vzniklo příjemné prostředí pro budoucí uživatele a návštěvníky. Jde tak o další díl do mozaiky postupné rehabilitace bývalého lesku mimořádně hodnotného a rozsáhlého klášterního areálu.


Počet hlasů celkem: 9


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 16 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

17. Rakvice, dokončení obnovy střešního pláště kostela sv. Jana Křtitele

Kategorie: velké stavby

Umístění: Rakvice, okres Břeclav

Název, č. ÚSKP: kostel sv. Jana Křtitele, 14772/7-1706

Vlastník: Římskokatolická farnost Rakvice

Charakteristika památky: Farní kostel v Rakvicích je výraznou kulturní a historickou dominantou veřejného prostranství a obce. Jde o jednolodní orientovanou stavbu s obdélným závěrem kněžiště a čtyřbokou věží v západním průčelí. Barokní kostel byl vybudován přibližně v polovině 18. století na troskách vypálené kaple sv. Ondřeje. Kostel je zastřešen sedlovou střechou, nad kněžištěm zvalbenou, věž je kryta jehlancovou střechou.

Památková obnova v roce 2022: V roce 2022 byla realizovaná IV. etapa několikaleté obnovy střechy kostela, konkrétně oprava části střešního pláště lodi kostela za věží. Během 2. světové války došlo k poškození této nosné části krovu výbuchem bomby, provedena byla pouze provizorní oprava, která nebyla nikdy dokončená. Práce probíhaly v návaznosti na předchozí etapy. Náročná obnova spočívala ve výměně dožilých prvků krovové konstrukce za použití tradičních tesařských postupů, provedeny byly i související klempířské a zednické práce.

Zhodnocení: Z hlediska památkové péče šlo o realizaci za použití tradičních technologických postupů a materiálů ve snaze zachovat v nejvyšší míře hmotovou podstatu památky. Provedené práce byly realizovány na vysoké řemeslné úrovni a ve velmi dobré kvalitě. Došlo ke zhodnocení památky nejen po stránce technické, ale i výrazově estetické.


Počet hlasů celkem: 1


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 17 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

18. Valtice, Boží muka

Kategorie: drobné stavby

Umístění: Valtice, okres Břeclav

Název, č. ÚSKP: Boží muka, 35983/7-1782

Vlastník: Česká provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha - Milosrdných bratří

Charakteristika památky: V krajině výrazně umístěná Boží muka z pozdního 18. století se nacházejí západně od města. Jde o hranolovou stavbu na čtvercové základně, ukončenou stanovou stříškou s kovovým křížem ve vrcholu. Stavba je členěna profilovanými římsami a mělkými pravoúhlými nikami na třech stranách. Boží muka jsou zděna z cihel a opatřena vrstvou tvrdé omítky se stopami pemrlování. Stěny dříku jsou zdobené vpadlými zrcadly. Na čelní stěně se nachází plastický ovál s iniciálami Panny Marie, na bocích je reliéf granátového jablka s nápisovou páskou, na protější straně je nápis v ovále ReNV 1934. Na zadní straně je nápis IHS.

Památková obnova v roce 2022: Omítky byly na celé ploše opraveny, stříška i římsa byly pokryty rozměrem atypickou keramickou bobrovkou uloženou do malty. Na kříži ve vrcholu byla odstraněna koroze a provedena povrchová úprava. Plastický dekor na stěnách dříku včetně sošky Panny Marie byl vyčištěn, doplněn a retušován. Do bočních nik byly nově vloženy obrazy sv. Jana z Boha a sv. Urbana malované na nerezovém plechu. Součástí prací byla úprava terénu, v rámci opravy byl obnoven původní okapový chodník kolem Božích muk.

Zhodnocení: Cílem zamýšlené obnovy bylo zlepšení stavebně technického stavu památky a navrácení její historické podoby. Provedené práce byly realizovány na vysoké řemeslné úrovni a ve velmi dobré kvalitě. Ve výsledku došlo ke zhodnocení památky, která je významných orientačním bodem v krajině, a to nejen po stránce technické, ale i výrazově estetické.


Počet hlasů celkem: 3


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 18 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

19. Valtice, restaurátorská obnova sloupu se sochou Panny Marie

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Valtice, okres Břeclav

Název, č. ÚSKP: sloup se sochou Panny Marie, 20365/7-1772

Vlastník: Město Valtice

Charakteristika památky: Vysoký pylon z roku 1680 je ve směru jednotlivých světových stran „podpírán“ vzdouvajícími se volutami se sochami „morových patronů“ sv. Šebestiána, sv. Františka Xaverského, sv. Rocha a sv. Jana Nepomuckého. Na vrcholu sloupu je na oblačnou základnu umístěna socha Panny Marie. Hodnotná sochařská výzdoba je dílem vídeňského sochaře Michaela Ignaze Gunsta z druhé čtvrtiny 18. století.

Památková obnova v roce 2022: Restaurátorské práce na obnově památky byly realizovány ve dvou etapách. V roce 2021 proběhlo restaurování horní části architektury sloupu, tj. vápencových soch světců a sochy Panny Marie a v následujícím roce pak spodní části sloupu. V roce 2022 byly tedy práce dokončeny v rozsahu úpravy sokolové partie architektury sloupu, kterou tvoří mohutná zděná podnož s povrchovou úpravou v umělém kameni. Tuto a první etapu prací zajišťoval MgA. Josef Petr s kolektivem. Posléze byla celková obnova památky dokončena samostatnou akcí, jež spočívala v rekonstrukci podesty včetně repase kovového zábradlí. Konkrétně šlo o restaurování a repasi kamenných obvodových stupňů, odstranění stávající nevhodné pochozí plochy z vápencových bloků zalitých betonovou mazaninou, úpravu terénu z důvodu odvedení vody od paty stavby a pokládku nové kamenné dlažby dle archivního kladečského plánu. Práce provedla firma Monumento, MgA. Eduard Seják a MgA. Jan Miklica.

Zhodnocení: Restaurátorský zásah si kladl za cíl stabilizovat objekt, zachovat v nejvyšší možné míře hmotnou podstatu památky, včetně jejích mladších vývojových fází. Všechny zásahy do památky byly provedeny se snahou o maximální možnost jejich reverzibility. Výsledkem obnovy je mimo výše uvedené záchranné práce i zvýšení prezentační hodnoty uměleckého díla.


Počet hlasů celkem: 4


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 19 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

20. Veverské Knínice, oprava sanktusníku a střechy kostela sv. Mikuláše

Kategorie: velké stavby

Umístění: Veverské Knínice, okres Brno - venkov

Název, č. ÚSKP: kostel sv. Mikuláše, 29522/7-1077

Vlastník: Římskokatolická farnost Veverské Knínice

Charakteristika památky: Jádro jednolodní orientované sakrální stavby pochází ze 3. čtvrtiny 13. století (dochovaný gotický portál datovaný do roku 1270), současná podoba je výsledkem stavebních úprav provedených v 18. století. Západní hranolová věž farního kostela situovaného na mírném návrší v jihovýchodní části historického jádra obce, završená renesanční zděnou osmibokou helmicí doplněnou čtyřmi hodinovými ciferníky, je nespornou dominantou obce.

Památková obnova v roce 2022: V roce 2022 proběhla obnova šestibokého dřevěného sanktusníku, opláštěného natřeným pozinkovaným plechem. Dřevěná konstrukce věžičky byla celkově v havarijním stavu, ať již vlivem zatékání dešťové vody nebo činností dřevokazných škůdců, hrotnice vynášející makovici s křížem již byla zlomená a hrozilo její zřícení. V rámci provedených prací byla zhotovena její kopie, a to v dimenzích a profilaci původních prvků a s využitím tradičních tesařských spojů. Celá konstrukce byla opláštěna měděným plechem, na novou hrotnici byla navrácena očištěná původní makovice s křížem a do okenních otvorů byly nově (místo dosavadní silonové síťoviny) instalovány dřevěné žaluzie.

Zhodnocení: V důsledku úspěšně provedené obnovy byl napraven havarijní stav bortící se konstrukce věžičky a zlepšen estetický výraz památky. Veškeré práce proběhly ve velmi dobré řemeslné kvalitě, především je na místě vyzdvihnout práci klempířů.


Počet hlasů celkem: 27


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 20 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

21. Zbýšov, kříž

Kategorie: drobné stavby

Umístění: Zbýšov, okres Brno - venkov

Název, č. ÚSKP: kříž, 106324

Vlastník: Římskokatolická farnost Zbýšov u Brna

Charakteristika památky: Bezprostředně za bránou hřbitova stojí v centrální uličce kříž z roku 1889 vztyčený na památku obětí epidemie cholery roku 1831. Součástí stávajícího kříže je v jádře dochovaný kamenný dřík kříže z roku 1841. Jde o autentickou památku upomínající historickou událost v regionu.

Památková obnova v roce 2022: Vzhledem k vysokému stupni degradace byly části kamenného soklu, konkrétně římsa a patka nahrazeny novými prvky totožného tvarosloví. Kamenný materiál byl očištěn od všech nečistot, silně zvětralých a nesoudržných povrchových vrstev, cementových a epoxidových vysprávek. Očištěný kříž byl po dokonalém vyschnutí opakovaně hloubkově konsolidován. Trhliny a otevřené spáry v kameni byly injektovány epoxidovou pryskyřicí a povrchově zatmeleny minerálním tmelem. V rámci dokončení byl povrch kamene barevně retušován do celistvého výrazu. Litinový kříž byl opískován, šopován zinkem a závěrečná povrchová úprava byla provedena v černém grafitovém matu. V případě korpusu Krista bylo na základě nálezu primární úpravy obnoveno plátkové zlacení povrchu. Pod křížem byly kompletně opraveny základy a původní kamenný základový věnec byl opraven, sestaven a kotven sponami. Práce provedl MgA. Bohdan Jeřábek.

Zhodnocení: Restaurátorský zásah si kladl za cíl stabilizovat objekt, zachovat v nejvyšší možné míře hmotnou podstatu památky, včetně jejích mladších vývojových fází. Výsledkem obnovy je mimo výše uvedené záchranné práce i zvýšení prezenční hodnoty uměleckého díla.


Počet hlasů celkem: 16


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 21 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2