Hlasování k soutěži Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2023

SMS zprávu můžete psát jak velkými, tak malými písmeny (bez diakritiky). SMS zprávu lze odeslat z jednoho mobilu JEN JEDENKRÁT. Cena hlasovací SMS je za cenu SMS dle tarifu hlasujícího.
Službu technicky zajišťuje Konzulta Brno a.s., mail: info@sms-operator.cz. Bližší informace naleznete zde.

1. Borač, celková obnova Boží muky

Kategorie: drobné stavby

Umístění: Borač, okres Brno-venkov

Název, č. ÚSKP: Boží muka, 30392/7-3952

Vlastník: Obec Borač

Charakteristika památky: Omítnutá Boží muka v podobě zděného hranolu jsou vystavěná na čtvercovém půdorysu. Hladký dřík v polovině výšky člení vyložená kordonová římsa. Dřík je ze všech čtyř stran ve dvou úrovních prolomený obdélnými, půlkruhově zaklenutými nikami a na jeho vrcholu je použita profilovaná korunní římsa. Stavba je završena výraznou jehlancovou stříškou krytou bobrovkou s železným dvouramenným jetelovým křížem ve vrcholu. Drobná sakrální architektura pozdně barokního tvarosloví představuje hodnotnou kulturně-historickou památku zasazenou do krajinné situace na okraji obce.

Památková obnova v roce 2023: Stavba byla přemístěna do větší vzdálenosti od frekventované silnice. V rámci obnovy Božích muk bylo odstraněno souvrství dožilých omítek, provedena konsolidace narušeného cihelného zdiva a hmotové dozdění cihelné konstrukce tak, aby bylo možno prezentovat původní tvarosloví se čtveřicí malých nik ve dvou úrovních. Poté byla provedena tvarová rehabilitace v omítkových souvrstvích, čímž byla původní část přemístěné stavby sjednocena novou soklovou částí. Fasáda byla opatřena vápenným nátěrem ve světlém odstínu „lomené bílé“. Nevhodná sekundární krytina jehlancové stříšky byla nahrazena pálenou taškou menšího formátu proporčně odpovídající celé architektuře Božích muk. Stavební práce včetně přesunu Božích muk byly provedeny stavební firmou, tvarová rehabilitace profilací říms a obnova fasádního pláště ve vápenné technologii probíhala pod dohledem paní Michaely Mrázové.

Zhodnocení: Drobná samostatně stojící sakrální architektura byla vystavěna v blízkosti komunikace směrem na Doubravník. Nevhodné umístění i absence údržby přispělo k její postupné degradaci do té míry, že byla zanesena do soupisu ohrožených památek. Z časových a logistických důvodu nebylo možné provést rozsáhlejší obnažení základové části stavby tak, aby při přemístění byla transferována maximální celistvá hmota stavby, včetně poznání základové části. Dodatečné osazení Božích muk drobnými výtvarnými díly se sakrální tématikou bylo orgány památkové péče schváleno pod podmínkou konzultací, k nimž nedošlo. Umístěné výjevy je tak možné na barokní architektuře vnímat jako cizorodý prvek.


Počet hlasů celkem: 108


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 1 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

2. Bořitov, restaurátorská obnova Husitského sousoší

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Bořitov, okres Blansko

Název, č. ÚSKP: skalní reliéfy mistra Jana Husa, Jana Žižky z Trocnova a Prokopa Holého, 104798

Vlastník: Obec Bořitov

Charakteristika památky: Skalní reliéf husitských bojovníků na úpatí kopce Chlum u Bořitova je dílem místního rodáka Stanislava Rolínka (1902–1931) a pochází z roku 1927. Autor využil svahu k odebrání hmoty a ztvárnil historické postavy v nadživotní velikosti. Sousoší tvoří tři monumentální postavy. Stojící Jan Hus v sutaně s pravou rukou položenou na srdci, pokládá levou ruku na rozevřenou knihu, vedle níž stojí kalich. Pohledově vpravo od Jana Husa stojí Jan Žižka, jehož ruce drží palcát a rozměrný štít s vyobrazením kalichu. Pod oběma sochami stojí do skály zapuštěná postava Prokopa Holého, svírajícího oběma rukama na hrudi násadu okovaného cepu, který spočívá na jeho zádech. Před sochou je vytesán další štít s kalichem.

Památková obnova v roce 2023: Restaurátorské práce na obnově památky probíhaly v terénu ve dvou fázích. Po očištění od bionáletů byla opakovaně provedena konsolidace. Restaurátoři odstranili krusty za použití zábalů a aplikací pasty. Redukovali také rozsah nevhodných tmelů použitých v minulosti. Pro následné postupy s technologickými přestávkami bylo nezbytné postavení konstrukce s ochrannou stříškou nad reliéfem. Byly tak zajištěny podmínky pro restaurátorské práce, spočívající v injektáži trhlin, doplnění modelace, tmelení a retuších. Práce provedl ak. soch. Jaroslav Jelínek a kolektiv.

Zhodnocení: Restaurátorský zásah si kladl za cíl především materiálově stabilizovat objekt, opakovaně zpevnit kámen a zpomalit proces degradace i ztráty modelace. Výsledkem obnovy je mimo výše uvedené záchranné práce i zvýšení vnímání hodnot uměleckého díla. Pozitivním počinem je preventivní opatření vytvořené zábranami z pískovcových sloupků s břevny z větví akátu tak, aby byly minimalizovány úbytky kamenné hmoty případnými nevhodnými zásahy diváků.


Počet hlasů celkem: 175


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 2 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

3. Břeclav, celková obnova Židovské obřadní síně

Kategorie: velké stavby

Umístění: Břeclav, okres Břeclav

Název, č. ÚSKP: Židovský hřbitov, 35355/7-7128, (tzv. pozdě zapsaná památka)

Vlastník: Město Břeclav

Charakteristika památky: Obřadní neogotická síň, vystavěná roku 1892 na břeclavském židovském hřbitově má obdélný půdorys s nárožními opěráky a protilehlými rizality osově umístěnými na delších stranách. Vstupní průčelí jsou členěna šikmo umístěnými plastickými kartušemi po stranách střechy portálu – jeden je městským znakem Břeclavi, v druhém je strom s rozložitou korunou. Štít je doplněn římsou se zubozeřem a v jeho vrcholu je židovská hvězda. Prostor obřadní síně je zaklenutý žebrovou klenbou. Objekt je cenným dokladem funerální obřadní židovské architektury, na jejímž vnějším vzhledu byla použita historizující architektonická forma severského neogotického stylu.

Památková obnova v roce 2023: Realizované práce zahrnovaly celkovou obnovu objektu a prostoru před obřadní síní. Byly opraveny, popřípadě vyměněny, poškozené části konstrukce krovu, krytiny, omítky interiéru s dekorativní výmalbou, štukový dekor, keramická dlažba, výplně otvorů, vitráže, venkovní schodiště, zábradlí a další kovové prvky, kamenné, klempířské a dřevěné prvky.

Zhodnocení: Záměrem obnovy objektu novogotické obřadní síně bylo zastavení urychlující se degradace stavební podstaty památky. Vzhledem k rozsahu poškození se obnova týkala velké části prvků architektury exteriéru i interiéru. Především je třeba ocenit obnovu propadlých dřevěných konstrukcí stropu a následně rekonstrukci žebrování. S ohledem na původní havarijní situaci a současný právní stav pokládáme výsledné dílo obnovy za akceptovatelné. Je však nutné podotknout, zejména vzhledem ke skutečnosti, kdy objekt pozbyl rozhodnutím Nejvyššího správního soudu roku 2020 status kulturní památky, že realizace prací proběhla bez dohledu orgánu památkové péče a bez náležitých konzultací a revize průběhu prací ze strany odborné organizace památkové péče.


Počet hlasů celkem: 113


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 3 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

4. Břežany, oprava krovu a střešního pláště západního křídla zámku

Kategorie: velké stavby

Umístění: Břežany, okres Znojmo

Název, č. ÚSKP: zámek, 45892/7-6236

Vlastník: Česká provincie Kongregace sester sv. Hedviky

Charakteristika památky: Zámek v Břežanech, vystavěný na místě bývalé tvrze, představuje kvalitní barokní architekturu obklopenou rozsáhlým anglickým parkem. Trojkřídlý zámek byl vystavěn na přelomu 17. a 18. století knížaty z Liechtensteinu, kteří jej dále rozšiřovali a upravovali v neoklasicistních formách na začátku 19. století. V současnosti je zámek patrová čtyřkřídlá, dvoutraktová budova, uzavírající obdélné nádvoří. Vnější fasády jsou členěny vysokým pilastrovým řádem, prolomeny obdélnými okny s mělce profilovanou šambránou. V ose zahradního křídla je umístěn rizalit završený štítem, jehož nároží doplňují pilastry s jónskými hlavicemi. Do parteru rizalitu je zasazen bosovaný portál se segmentovým záklenkem vedoucí do průjezdu.

Památková obnova v roce 2023: V roce 2023 byly po šesti letech dokončené stavební práce na konstrukcích a střechách severního a západního křídla a jihozápadního nároží zámku. Ty se týkaly především opravy havarijního stavu barokní krovové konstrukce, která byla hloubkově napadena dřevokaznými škůdci, hnilobou a dřevokaznou houbou, což vedlo jeho trvalému poškození s rizikem fatální destrukce. Nevratné změny na konstrukci krovu vedly také k deformaci části zděné římsy a stropní konstrukce zámku, které musely být v rámci stavebních prací sanovány a stabilizovány. Součástí stavebních prací nebyla jen oprava krovu a navazujícího dřevěného stropu, který je součástí vazných trámů celé konstrukce, ale také výměna laťování, pálené střešní krytiny bobrovky, výměna klempířských prvků, chemické ošetření dřevěných částí krovu či oprava hromosvodů, říms a komínů.

Zhodnocení: Oprava krovů a navazujících konstrukcí včetně výměny střešní krytiny odstranila vážné stavební defekty severního a západního křídla zámku a umožnila po zevrubném posouzení záchranu podstatné části unikátního barokního krovu kulturní památky. Práce probíhaly v mimořádně složitých podmínkách plného provozu Domova pro osoby se zdravotním postižením, jehož personál musel v průběhu prací reagovat na postup stavebních prací i přesunem jednotlivých domácností. Provedení oprav krovu umožnilo nejen jeho záchranu, ale i zateplení dřevěných stropů zámku, což vedlo k výrazným energetickým úsporám. Výsledkem obnovy je, mimo výše uvedené záchranné práce, zvýšení prezentační hodnoty objektu s možností případného mimořádného zpřístupnění těchto opravených prostor, ale i dalšího udržitelného pokračování činnosti domova.


Počet hlasů celkem: 407


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 4 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

5. Doubravník, celková revitalizace kostela Povýšení sv. Kříže

Kategorie: velké stavby

Umístění: Doubravník, okres Brno-venkov

Název, č. ÚSKP: kostel Povýšení sv. Kříže s farou, 34766/7-4018

Vlastník: Římskokatolická farnost Doubravník

Charakteristika památky: Monumentální halový kostel z přelomu pozdní gotiky a renesance, vystavěný pány z Pernštejna jako rodový pohřební kostel ve dvou etapách, tvoří spolu s neogotickou hrobkou hrabat Mittrowských z Nemyšle významnou dominantu obce. Architektura chrámu, jehož umělecky hodnotné kamenické prvky vytvořili tvůrci převážně ze světlého nedvědického mramoru, představuje mimořádnou uměleckou památku středoevropského významu. S architekturou úzce souvisí i vybavení chrámu, ve kterém se nachází několik náhrobků členů rodu pánů z Pernštejna, renesanční kazatelna a převážně barokní vybavení, z něhož vyniká oltář sochaře Ondřeje Schweigla s oltářním plátnem vídeňského malíře Franze Antona Maulbertsche.

Památková obnova v roce 2023: V roce 2023 byla dokončena celková obnova doubravnického kostela zahájená v září 2020, zahrnující také rozsáhlé restaurátorské práce a komplexní systém odvlhčení a ventilace, který byl koordinovaný s výsledky souběžně probíhajícího archeologického průzkumu. V této souvislosti došlo také k obnově větracího systému hrobky hrabat Mittrowských. Z množství kvalitně provedených prací je možné uvést například restaurování převážně celoplošně dochovaných renesančních omítek vnějšího pláště lodi a náročnou obnovu střechy, jejíž součástí byla také rekonstrukce věžní báně a sanktusové vížky.

Zhodnocení: Rozsáhlá a komplexní obnova chrámu trvající téměř tři a půl roku, přispěla k odvrácení havarijního stavu některých částí této mimořádné goticko-renesanční stavby, rehabilitaci originálního provedení určitých prvků a rozšíření rozsahu zpřístupnění památky veřejnosti. Během zásahů došlo k mimořádným technologickým postupům, konzultovaným se zástupci Národního památkového ústavu. V souvislosti s restaurátorskými a řemeslnickými pracemi je nutné zdůraznit jejich vysokou kvalitu, která památku v mnohých ohledech přiblížila stavu z 19. století.


Počet hlasů celkem: 755


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 5 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

6. Ivančice, celková obnova prvních tří kapliček Křížové cesty

Kategorie: drobné stavby

Umístění: Ivančice, okres Brno-venkov

Název, č. ÚSKP: Křížová cesta, 14895/7-755

Vlastník: Město Ivančice

Charakteristika památky: Jedná se o architektonicky náročnější kaple představující hodnotnou památku, která působivě dotváří okolní kulturní krajinu. Soubor čtrnácti zastavení vznikl ve spojitosti se stavbou poutní kaple sv. Jakuba na Krásné hoře, kde je křížová cesta završena. Cyklus litinových desek s reliéfy v kaplích představuje působivé dílo umělecké litiny z roku 1890. Z důvodu jejich ochrany jsou dnes v kaplích osazené kopie.

Památková obnova v roce 2023: Na objektech jednotlivých kaplí se projevuje dlouhodobé působení povětrnostních vlivů, svoji roli hraje také jejich umístění v prudkém svahu. Tyto okolnosti způsobují mimo jiné postupnou degradaci omítek a zanášení odvodňovacích kanálů. Padající větve poškozují střešní krytinu, což má další vliv na stavební kondici památky. V roce 2023 byly obnoveny první tři kaple. Nejdříve došlo k cihlovému zpevnění svahu, po němž následovala oprava omítek a výměna dožilé střešní krytiny. Poškozené kopie litinových reliéfů nahradily nové reliéfy, odlité dle originálních desek.

Zhodnocení: Obnova prvních tří kaplí křížové cesty je prvním krokem k rehabilitaci celé křížové cesty, která je působivou neogotickou architektonickou památkou zasazenou v krajině. V rámci památkové obnovy došlo ke zlepšení technického stavu objektů, odstranění nevhodných předešlých úprav podporujících degradační procesy a rehabilitaci výrazu jednotlivých objektů.


Počet hlasů celkem: 97


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 6 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

7. Jedovnice, oprava fasády věže kostela a přilehlého průčelí lodi

Kategorie: velké stavby

Umístění: Jedovnice, okres Blansko

Název, č. ÚSKP: kostel sv. Petra a Pavla, 15522/7-457

Vlastník: Římskokatolická farnost Jedovnice

Charakteristika památky: Farní kostel v Jedovnicích je důležitou kulturní památkou a významnou urbanistickou dominantou městyse. Raně barokní stavba z konce 17. století, přestavěná v letech 1783–1785, je vystavěna na starším středověkém základu. Díky faráři Františku Vavříčkovi a prof. Miloši Stehlíkovi se v interiéru kostela nachází díla významných českých umělců druhé poloviny 20. století, která z něj činí zcela mimořádnou církevní památku na našem území. Monumentální moderní oltářní obraz je dílem Mikuláše Medka a sochaře Jana Koblasy, který vytvořil rám obrazu, jakožto samostatné a svébytné umělecké dílo. Koblasa je také autorem všech liturgických předmětů v presbytáři: oltáře, svícnů, svatostánku i kazatelny. Okna v presbytáři jsou dílem Josefa Istlera, zábradlí kůru je od Karla Nepraše a vitráže oken hlavní lodi jsou od Ludvíka Kolka.

Památková obnova v roce 2023: Z důvodu značné degradace omítkových vrstev a nátěrů věže kostela bylo přistoupeno k jejich památkové obnově. Pracím předcházel rozsáhlý stratigrafický průzkum omítkových souvrství. Přestože se starší omítky našly jen pod ciferníky hodin, byly v rámci stavebního zásahu nadále zachovány i vyhovující části mladších fází omítkového pláště věže. Dochované omítky byly doplněny novými a po sjednocení byla na základě vynesených vzorků vybrána nátěrová hmota vhodné barevnosti na vápenné bázi. Celková obnova byla provedena velmi kvalitně. Původní kamenná tabulka nad vstupem s textem: TATO WEŽ JE Z GRVNTV WYSTAWENA AD 1681 byla restaurátorsky sejmuta, obnovena a následně prezentována v interiéru kostela. Nad vstupem je nově osazena kopie. Spodní okno věže bylo restaurátorsky repasováno.

Zhodnocení: Z hlediska památkové péče šlo při obnově omítek a nátěrů o realizaci za použití tradičních technologických postupů a materiálů. Provedené práce jsou na dobré řemeslné úrovni a v dobré kvalitě. Památkovou obnovou došlo ke zhodnocení církevní architektury po stránce technické i estetické, neboť byl zdůrazněn původní charakter stavby.


Počet hlasů celkem: 829


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 7 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

8. Kobeřice u Brna, obnova fasády kostela sv. Jiljí

Kategorie: velké stavby

Umístění: Kobeřice u Brna, okres Vyškov

Název, č. ÚSKP: kostel sv. Jiljí, 41259/7-3662

Vlastník: Římskokatolická farnost Kobeřice u Brna

Charakteristika památky: Výrazná architektura kostela sv. Jiljí je v jádru románskou stavbou s půlkruhovým zakončením a pozdně gotickou hranolovou věží, která prošla v 18. a 19. století stavebními úpravami. V interiéru kostela je zachovaná nástěnná malba z konce 15. století. Na vnějším plášti kostela je kromě výrazných opěráků a portálu původního vstupu do chrámu prezentováno také několik fragmentů ostění původních středověkých otvorů.

Památková obnova v roce 2023: Po zdařilé rekonstrukci střešní krytiny byla v roce 2023 započata obnova fasády kostela, při níž došlo k výrazným změnám na vnějším vzhledu. Analyticky přiznané kamenné prvky na fasádě pocházejí z památkové obnovy, která byla provedena roku 1933. Při ní byly sjednoceny s novou omítkou překrytím vrstvou vápenné líčky, která zároveň ochrání povrch kamene. V roce 2023 byla tímto způsobem obnovena fasáda lodi kostela a severní sakristie.

Zhodnocení: Obnova fasády kostela, včetně památkové rehabilitace původního pojetí konstrukčních kamenných prvků kostela, proběhla v součinnosti se zástupci památkové péče a přispěla k jednoznačně pozitivním změnám v podobě kostela poznamenaného staršími rekonstrukcemi. Kvalitně obnovenými fasádami byl sjednocen celkový výraz, aniž by byl potlačen zřejmý stavební vývoj kostela. Z památkového hlediska lze celou obnovu vnějšího vzhledu kostela považovat za velmi zdařilou.


Počet hlasů celkem: 10


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 8 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

9. Křetín, restaurátorská obnova oltáře sv. Anny v kostele sv. Jeronýma

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Křetín, okres Blansko

Název, č. ÚSKP: kostel sv. Jeronýma, 19019/7-477

Vlastník: Římskokatolická farnost Křetín

Charakteristika památky: Boční oltář sv. Anny se nachází na evangelijní straně lodi a tvoří nedílnou součást interiéru kostela z druhé poloviny 18. století. Oltář je tvořený předsazenou hranolovitou menzou a architektonicky komponovaným edikulovým retáblem s oltářním obrazem sv. Anny v dekorovaném rámu, který je po stranách doplněn dvěma sloupy nesoucími otevřené volutové kladí. Oltář je završen výraznou zlacenou řezbou s křížem.

Památková obnova v roce 2023: Po demontáži všech částí oltáře a odvozu do dílen následovala likvidace dřevokazného hmyzu, základní očištění prvků a odstranění předchozích nevhodných zásahů. Práce pokračovaly tmelením defektů. Z důvodů poškození hmyzem bylo nezbytné doplnit některé dřevěné prvky případně je zcela nahradit novými. Následovaly lokální retuše olejovými barvami. Po dokonalém očištění byly zlacené řezbářské prvky petrifikovány a napuštěny preventivním nátěrem. Následovalo šetrné mechanické a chemické čištění původního zlacení. Restaurátoři slepili popraskané a odklížené defekty ve dřevě a křídovém povrchu a doplnili chybějící částí řezeb. Poté byly všechny repase přebroušeny, dotvarovány a pozlaceny. U oltářního obrazu byla nejdříve upevněna barevná vrstva k podložce papírovým přelepem a poté sejmuto dublované plátno ze zadní strany obrazu. V další fázi restaurátoři odstranili zbytky adheziva ze zadní strany obrazu, vyrobili nový napínací rám a provedli rentoaláž na nové plátno. Následně byl sejmut starý lak, vytmeleny defekty barevné vrstvy, provedeny retuše a závěrečné lakování. Obraz restauroval PhDr. Pavel Klimeš, práce na oltářní architektuře prováděl R-Ateliér, Roman Dvořák a kolektiv.

Zhodnocení: Restaurátorské práce zastavily degradační procesy a zpevnily dřevní hmoty oltáře. U oltářního obrazu došlo k obnovení původní barevnosti a tím k celkovému zvýšení vnímání kvalit výtvarného díla. Restaurátorský zásah navázal na dlouhodobou postupnou a koncepčně cílenou obnovu interiéru kostela, kde jsou již všechny boční oltáře restaurovány.


Počet hlasů celkem: 48


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 9 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

10. Kuřim, obnova východní fasády severní dvoupatrové části zámku

Kategorie: velké stavby

Umístění: Kuřim, okres Brno-venkov

Název, č. ÚSKP: zámek, 13870/7-781

Vlastník: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o.

Charakteristika památky: Dispozice zámeckého areálu je dána dvěma stavebně, historicky, hmotově a konstrukčně odlišnými částmi, které tvoří v jižní části renesanční stavbu tzv. starého zámku z druhé poloviny 16. století a na severní straně přiléhající novorenesanční budova takzvaného nového zámku. Obě stavby jsou propojeny spojovacím krčkem. Nový zámek, včetně spojovacího krčku a ohradní zdi se vstupní bránou jsou výsledkem poslední větší stavební aktivity, která proběhla po polovině 19. století. Areál zámku tvoří významnou architektonickou a kulturní dominantu města.

Památková obnova v roce 2023: Roku 2023 byla zahájena a dokončena obnova východní fasády takzvaného Nového zámku. Sokl, obložený deskami z červeného pískovce, zůstal neomítnut. Stávající omítky byly vyspraveny a chybějící doplněny, přičemž zrnitost a barevnost aktivních i pasivních ploch byla provedena dvojí, tj. jemnější – světlejší, hrubší – tmavší. Co se týče plastických prvků, došlo k doplnění a domodelování soklových bosáží, okenních šambrán a korunní římsy. Finální odstíny průčelí, včetně dřevěného podbití střechy, zcela korespondují s jižní fasádou této části objektu, obnovenou v roce 2022. Výplně okenních otvorů zůstaly zachovány. Nutno dodat, že svislé vedení hromosvodu bylo posunuto směrem ke hraně mělkého rizalitu, aby co nejméně narušovalo vizuální dojem fasádního pláště. Podobně bylo upraveno vedení dešťového svodu atikou a římsou.

Zhodnocení: Obnova vnějšího pláště zámku probíhá po etapách podle finančních možností vlastníka. Klade si za cíl rehabilitaci a důstojnou prezentaci památky, v jejímž prostředí se konají během letních měsíců různé kulturní akce. Práce byly realizovány v dobré kvalitě. Zásahy do objektu byly maximálně šetrné k dochované původní historické omítkové vrstvě. Z památkového hlediska byla respektována poslední stavební etapa zámeckého areálu, propojení starého i nového objektu, realizovaná po polovině 19. století.


Počet hlasů celkem: 26


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 10 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

11. Lomnice, oprava střechy středního křídla a obnova reprezentativních salónů

Kategorie: velké stavby

Umístění: Lomnice, okres Brno-venkov

Název, č. ÚSKP: zámek, 18957/7-519

Vlastník: Dr. Franz Thienen-Adlerflycht

Charakteristika památky: Zámek, vybudovaný z původně středověkého hradu, je obklopen přírodním parkem s několika přidruženými objekty. Zámek se dvěma nádvořími stojí na vrcholu ostrožny nad údolím potoka Besénku a tvoří výraznou pohledovou dominantou městečka. Stavba se vyznačuje dlouhou a komplikovanou stavební historií, ve které je možné rozeznat středověkou architekturu, renesanční zámek i pozdější stavební úpravy provedené v 18. a 19. století. V příčném převýšeném křídle oddělujícím obě nádvoří, je umístěna kaple sv. Františka Serafinského s působivým gotickým arkýřem a freskami. Na kapli navazuje rytířský sál s knihovnou, které jsou nejlépe dochovanými interiéry zámku. Zámek byl od roku 1662 v majetku hraběcí rodiny Serényiů, jejíchž potomci z rodiny Thienen-Adlerflycht vlastní zámek i v současnosti.

Památková obnova v roce 2023: Roku 2023 byly dokončeny stabilizace krovových konstrukcí příčného křídla, přičemž došlo k výměně a protézování uhnilé pozednice, záhlaví vazných trámů i krokve. Lokálně došlo k výměně laťování s krytinou a návazně pak byla obnovena částečně destruovaná korunní římsa včetně klempířských prvků. V místnostech salonů západního křídla prvního nádvoří, byly odstraněny památkově nevhodné novodobé zásahy jako nevhodné rozvody vytápění, sádrové či cementové plomby a olejové nátěry v soklových partiích. Současně byla provedena nová elektroinstalace, během níž byly doplněny chybějící omítky, které překryla sjednocující výmalba. Do dřevěných repasovaných obložek, zhotovených po roce 1800, byly nainstalovány repliky dveřních výplní. Významnou obnovou pak bylo restaurování dřevěných parketových podlah datovaných kolem roku 1700, které zůstaly zachovány pod mladšími povrchy tvořenými OSB deskami s linoleem.

Zhodnocení: Obnova zchátralých krovových konstrukcí a střešního pláště obvodových křídel zámku probíhá po etapách dle finančních možností vlastníka. Jde o snahu zachovat maximální rozsah originálního krovu, doplněný v dožilých částech protézovanými dřevěnými sestavami s využitím tradičních tesařských spojů a v místě poškození doplnění střechy novými krytinami. V omítkových souvrstvích interiérů některých sálů byly identifikovány barokní omítkové vrstvy, které zůstaly zachovány. V nášlapné vrstvě místností, došlo k obnově velmi hodnotných původních parketových podlah.


Počet hlasů celkem: 169


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 11 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

12. Lysice, rozsáhlá obnova zámecké zahrady a zahradnictví

Kategorie: velké stavby

Umístění: Lysice, okres Blansko

Název, č. ÚSKP: zámek Lysice, 278

Vlastník: Česká republika - Národní památkový ústav

Charakteristika památky: Areál zámku v Lysicích patří díky hodnotné architektuře aristokratického sídla k nejvýznamnějším a nejnavštěvovanějším památkám regionu, s nímž bezprostředně souvisí také velkolepá zámecká zahrada a funkční zámecké zahradnictví. Zahrada byla založena ve druhé polovině 16. století podle vzoru italských renesančních zahrad. K jejímu rozšíření došlo v období baroka, kdy ji majitelé zámku nechali doplnit soustavou teras s casinem, alegorickými a mytologickými sochami, bazénem, fontánou a grottou. V 19. století za vlády Piattiů a hrabat Dubských z Třebomyslic vznikla současná schodiště, terakotové prvky a zejména rozsáhlá sloupová kolonáda s dřevěným ochozem, propojující zahradu se zámeckými interiéry. Už v 19. století byla zámecká zahrada v Lysicích považována za jednu z nejkrásnějších na Moravě.

Památková obnova v roce 2023: Rozsáhlá rehabilitace zámecké zahrady a zahradnictví byla provedena na základě důsledné rešerše historických pramenů. Stavební obnova představovala nápravu havarijního stavu ohradních a tarasních zdí, zídek teras, schodišť a sloupů kolonády. Obnovou prošly všechny drobné stavby v zahradě, stejně jako zámecké skleníky, fíkovna a oranžerie v zámeckém zahradnictví. Vzniklo nové návštěvnické centrum a zahrada byla doplněna o nezbytnou technickou infrastrukturu. Podle dochované ikonografie doplnily zahradu nové rostliny, obnoveny byly mlatové a štětové cesty. Nemalou část památkové obnovy představovalo restaurování terakotového vybavení zahrady včetně obnovy dosud neprezentovaných soch a kamenosochařských děl.

Zhodnocení: Záměrem celkové obnovy zahrady bylo navrácení její podoby z přelomu 19. a 20. století, která je zachycena na konvolutu unikátně dochovaných fotografií. Vysoká úroveň provedené stavební obnovy, zahradnických úprav a restaurátorských prací proto umožní poznání mimořádné umělecké i kulturně historické hodnoty památky areálu zámku v Lysicích následujícím generacím. Opravené zámecké zahradnictví zabezpečuje nezbytnou údržbu zahrady jako zásobní zahradnictví a uchovává sbírku cizokrajných rostlin, zejména kamélií, za kterými do Lysic míří ročně tisíce turistů. V evropském kontextu je zcela unikátní zejména obnovená dřevěná fíkovna s posuvnou střechou, dochovaná zde jako jedna z mála staveb tohoto typu.


Počet hlasů celkem: 1154


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 12 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

13. Mikulov, celková obnova viničního domu

Kategorie: velké stavby

Umístění: Mikulov, okres Břeclav

Název, č. ÚSKP: viniční dům, 50870/7-8974

Vlastník: Věra Zemková

Charakteristika památky: Viniční dům s lisovnou a sklepem z konce 17. století se nachází na ulici Kamenný řádek při okraji historického centra Mikulova. Hmota objektu je zbudována převážně z kamene. Dům je charakteristický výrazným novodobým neobarokním štítem z konce 19. století. Po vyhnání novokřtěnců z Mikulova v roce 1622 získal budovu kapucínský klášter, který nevyhovující objekt rozšířil a vybudoval z něj vinařský dům s lisovnou v zahloubeném přízemí a obytnými prostorami v patře, na který navazoval vinný sklep.

Památková obnova v roce 2023: V rámci obnovy došlo k výměně starších oken za nová do líce osazená dřevěná kastlová okna, ve štítě opatřen okenicemi. Ve sklepě došlo ke zvětšení oken do původních rozměrů. Současně probíhala oprava střechy s výměnou dožilé krytiny, během níž byly rehabilitovány prvky takzvaných volských ok. Podle dochované historické fotografie byl upraven tvar štítu, jehož korunu zajistil olověný plech. Nové omítky s okenními otvory opatřenými šambránami byly provedeny v pískové barevnosti. Součástí obnovy byl také chodník vydlážděný žulovými kostkami.

Zhodnocení: Dlouhodobě nevyužitý památkový objekt byl citlivě upraven novým majitelem, který zachoval i jeho původní funkci spojenou s vinařstvím. Zásadní památková obnova spočívala v zachování co největší možné míry autenticity průčelí objektu. Veškeré práce provedené ve velmi dobré řemeslné kvalitě, přinesly celkové zhodnocení objektu a zlepšení prezentace památkových hodnot, které zapadají do kontextu městské památkové rezervace Mikulov.


Počet hlasů celkem: 236


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 13 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

14. Moravské Knínice, celková obnova kostela sv. Markéty

Kategorie: velké stavby

Umístění: Moravské Knínice, okres Brno-venkov

Název, č. ÚSKP: kostel sv. Markéty, 15662/7-837

Vlastník: Římskokatolická farnost Kuřim

Charakteristika památky: Kostel sv. Markéty je situován v centru obce. Jde o jednolodní orientovanou stavbu obdélného půdorysu s odsazeným pětibokým kněžištěm, vysvěcenou údajně roku 1366. Hranolová věž – zastřešená polygonálním jehlanem – byla k jižní straně přistavěna na přelomu 15. a 16. století. K severní straně pak přiléhá nižší sakristie. V roce 1681 byl kostel uvnitř upraven ve stylu baroka a roku 1866 regotizován. Z této etapy pochází sálové klenby, profilované lomené oblouky, obloučkové vlysy pod korunními římsami i emblém Víry, Naděje a Lásky v tympanonu vstupního portálu. Stav objektu před tímto datem zachycuje romantická malba Josefa Ethlera (1796–1880), na níž je kostel obehnán v současnosti zaniklou hřbitovní zdí.

Památková obnova v roce 2023: V uplynulé dekádě byla realizována sanace vlhkého zdiva presbytáře, oprava fasády, krovu, ochozu a helmice věže, včetně statického zajištění trhlin po celém obvodu stavby. Byly obnoveny a systémově ošetřeny vnitřní i vnější omítky, neboť se na nich vyskytovaly nečistoty, řasy a lišejníky, stejně jako konstrukce krovu, degradované dřevokaznými houbami a hmyzem. Poškozené prvky ze dřeva byly vyměněny, výplně otvorů repasovány, stěnové praskliny injektovány a sepnuty helikálními výztužemi. Došlo k pečlivé rehabilitaci opěráků a plastické prvky fasády, jako jsou reliéfy, obloučkový vlys, profilovaná ostění a římsy. Poslední etapa prací, tedy dotažení úseku severního průčelí, byla dokončena roku 2023. Zároveň s ní proběhla obnova omítek a změna vedení elektroinstalace ve věži kostela.

Zhodnocení: Celková obnova kostela sv. Markéty přispěla ke zlepšení stavebně technického stavu objektu. Výsledek je příkladnou prezentací cenné sakrální památky, jež i nadále slouží duchovním potřebám farníků. Práce byly provedeny v dobré kvalitě. Během obnovy došlo ke zjištění, že ačkoliv byla krovová konstrukce nad kostelní lodí dendrochronologicky datována do rozmezí let 1857–1858, jsou v ní druhotně použity některé pozdně gotické prvky.


Počet hlasů celkem: 194


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 14 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

15. Oslavany, celková obnova vnější fasády kaple

Kategorie: velké stavby

Umístění: Oslavany, okres Brno-venkov

Název, č. ÚSKP: zámek s kostelem Panny Marie, 14508/7-864

Vlastník: Město Oslavany

Charakteristika památky: Cenný architektonický komplex zámku v Oslavanech prošel složitým historickým a stavebním vývojem. Soubor patrových budov se dvěma vnitřními nádvořími vznikl rozšířením kláštera cisterciaček, založeného okolo roku 1225. Pozůstatky původní středověké architektury jsou částečně zachovány ve stavbách přiléhajících k raně gotickému klášternímu kostelu Panny Marie. Současná podoba zámeckého areálu je výsledkem výrazných renesančních přestaveb v 16. století a dalších úprav v období baroka a 19. století. Ve druhé polovině 20. století byl historický areál využíván jako sklady, což způsobilo jeho celkovou devastaci.

Památková obnova v roce 2023: Postupná obnova celého areálu probíhala v několika etapách. Restaurátorské práce zahájila roku 2019 obnova výmalby závěru kostela, na níž následující rok navázala výmalba celé chrámové lodě. V roce 2021 bylo provedeno odvlhčení obvodového zdiva stavby. O rok později proběhla obnova interiéru kostela včetně velmi zdařilých zásahů v sakristii, kde byla mimo jiné položena nová dlažba, kombinující historickou dlažbu s novodobými prvky z pálené hlíny. V souvislosti s pracemi došlo k objevu středověkých dlaždic s motivem gryfů a kentaurů. Roku 2023 byla úspěšně dokončena obnova vnějších omítkových vrstev a kamenných prvků exteriéru kostela a sakristie.

Zhodnocení: Postupná obnova exteriéru a interiéru kostela přispěla k jednoznačnému zlepšení technického i estetického stavu kostela. Současně došlo k rehabilitaci prostoru zasaženého staršími nevhodnými rekonstrukcemi. Práce na stavební obnově kláštera probíhají v úzké spolupráci se zástupci památkové péče a mají za cíl zachovat v nejvyšší možné míře uměleckohistoricky a památkově mimořádně hodnotný areál.


Počet hlasů celkem: 256


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 15 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

16. Ostrov u Macochy, restaurátorská obnova sochy Vzkříšeného Krista

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Ostrov u Macochy, okres Blansko

Název, č. ÚSKP: socha Vzkříšeného Krista, 86967/7-567

Vlastník: Městys Ostrov u Macochy

Charakteristika památky: Litinová socha Krista Spasitele je situována na rozměrné hranolové podnoži se zkosenými rohy a vpadlými rámy s neogotickými ornamenty. Sokl je ukončen vyloženou římsou, která je zdůrazněna cimbuřím. Na zlacené zeměkouli stojí socha Vzkříšeného Krista, oděného do zřaseného pláště, který má přehozen přes levou paži. Jeho pravá ruka je pozdvižena v gestu žehnání, levá ruka drží žerď s praporcem zakončeným křížem. Dílo, uváděné v dobovém vzorníku s datací 1863, vzniklo v salmovské blanenské huti podle návrhu modeléra Pavla Veverky (1826–1899). Dílo je významnou regionální památkou situovanou v ploše zeleně poblíž kostela svaté Máří Magdalény. Kovové oplocení se stáčenými volutovými prvky je patrně mladšího data.

Památková obnova v roce 2023: Havarijní stav sochy, skrytý pod vrstvami nátěrů a také značnými nánosy biocidního napadení, vyžadoval demontáž památky a její převoz do dílny. Jednotlivé díly musely být označeny a zdokumentovány. Nejprve byla sejmuta socha Krista s dutou zeměkoulí a následně jednotlivé díly podstavce. V jeho jednotlivých dílech se nacházely značné praskliny a poškození, způsobené korozními procesy. Restaurováním prošla i samotná socha. Na pravé ruce Krista scházel malíček, ten byl analogicky odvozen z druhé ruky a nově odlit. Při památkové obnově se pod nohou Krista objevila značka BLANSKO, do té doby skrytá pod lišejníky. Repasována byla i ohrádka. Restaurátorské práce provedl Oldřich Bartošek, kamenný osmidílný podstavec obnovil ak. soch. Jaroslav Jelínek a kolektiv.

Zhodnocení: Restaurátorský zásah si kladl za cíl zastavit korozní procesy a stabilizovat památku. Výsledkem kvalitně provedené obnovy je mimo výše uvedené záchranné práce i podstatné zvýšení prezenční hodnoty díla. Pro místní obyvatele i turisty je dílo významným dokladem produkce blanenské umělecké litiny.


Počet hlasů celkem: 26


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 16 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

17. Přeskače, celková obnova kostela Všech svatých

Kategorie: velké stavby

Umístění: Přeskače, okres Znojmo

Název, č. ÚSKP: kostel Všech svatých, 30167/7-6684

Vlastník: Obec Přeskače

Charakteristika památky: Kostel Všech svatých v Přeskačích představuje významnou dominantu obce. Jedná se o unikátně zachovaný, v jádru románský kostel z poloviny 13. století, který prošel stavebními úpravami během baroka. Kostel, umělecky hodnotný příklad venkovské sakrální architektury na Moravě, je jednolodní stavbou s výraznou půlkruhovou apsidou presbytáře. Zatímco presbytář je zaklenutý jedním polem valené klenby, loď kostela překrývá trámový strop. Stavbu kryje sedlová střecha s šindelovou krytinou, z níž vyniká nevelká věž s plechovou cibulovou střechou, makovicí a křížem ve vrcholu, která je umístěná centrálně na ose lodi.

Památková obnova v roce 2023: Oprava fasády a ošetření krovů kostela navázaly na předchozí památkovou obnovu barokního oltáře, kazatelny, kostelních lavic a šindelové střechy. Ošetření krovu i oprava vnějších omítek a nátěru byly z pohledu vlastníka vysoce žádoucí s ohledem na zachování kulturního dědictví obce. Krovová konstrukce kostela před ošetřením vykazovala poškození dřevokazným hmyzem a úbytek dřevní hmoty zejména na vazných trámech. Na vnějších omítkách a jejich nátěru byla zjevná postupná degradace. Obec má v budoucnu záměr nechat restaurovat také oltářní obraz a sochy svatých.

Zhodnocení: Památková obnova si kladla za cíl zachovat v největší možné míře autentickou hodnotu památky kostela, se kterou souvisí také zájem laické i odborné veřejnosti o památku v rámci regionální turistiky. Práce na obnově fasády a opravách krovu proběhly ve vysoké řemeslné kvalitě. V současnosti slouží kostel Všech svatých k liturgii a je součástí prohlídkové trasy, zahrnující přilehlé středověké podzemí.


Počet hlasů celkem: 83


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 17 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

18. Svitávka, restaurátorská obnova interiérové výzdoby schodišťové haly v 2. NP Velké Löw-Beerovy vily a repase venkovní části sestavy oken

Kategorie: velké stavby

Umístění: Svitávka, okres Blansko

Název, č. ÚSKP: velká vila továrníka Löw-Beera, 11398/7-8698

Vlastník: Městys Svitávka

Charakteristika památky: Monumentální vila postavená mezi lety 1900–1902 podle projektu brněnského architekta Josefa Nebehostenyho ve stylu eklektického historismu, dokládá mimořádný společenský vzestup textilních podnikatelů na přelomu 19. a 20. století. Hlavní průčelí vily je ve středu akcentováno přízemním oválem vstupního rizalitu, jehož střecha slouží jako balkon. Centrální okno, směřující na balkon tvoří široké prosklené dveře s typicky secesním tvaroslovím, doplněné barevnou vitráží. Vila o jednom poschodí je krytá kombinací mansardových střech. V původní podobě je dochovaná i část interiérů, zejména pak vstupní hala, které je jejich nejhodnotnější a nejzachovalejší součástí. Stěny má obloženy tmavým dřevem a ze stejného materiálu je provedeno také schodiště s výrazným balustrádovým zábradlím. V místnostech prvního patra se nacházejí štukové dekorace a strop provedený jako sádrová imitace stropu dřevěného.

Památková obnova v roce 2023: V případě monumentálního centrálního okna v patře byla v rámci památkové obnovy konzultována možnost celkové výměny či repase. Vnější rámy okna byly v havarijním stavu, na hranicí životnosti, ale s ohledem na poměrně dobrý technický stav vnitřních rámů a křídel s vitrážemi bylo přistoupeno k repasi tohoto hodnotného řemeslného výrobku. Koncept obnovy vstupní haly byl proveden na základě podrobného restaurátorského průzkumu. V průběhu realizace však bylo ze strany investora přistoupeno u této části památky k odlišné formě prezentace oproti původnímu záměru, konzultovanému a schválenému zástupci státní památkové péče.

Zhodnocení: Repase výrazného prvku centrálního okna na průčelí velké Löw-Beerovy vily ve Svitávce umožnila zachovat hodnotný originál původní okenní výplně, což ve výsledku vedlo ke zdůraznění památkových a prezentačních hodnot celého objektu. To bohužel nelze říci o zvolené koncepci prezentace interiéru velkolepě pojaté vstupní haly. V tomto případě je nutné konstatovat, že hodnota prostoru byla výrazně oslabena, jelikož v rozporu s platným závazným stanoviskem orgánu památkové péče nedošlo k rehabilitaci původních prvků a prezentaci starší etapy podle koncepce Josefa Nebehostenyho.


Počet hlasů celkem: 274


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 18 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

19. Šatov, restaurátorská obnova sousoší Ukřižovaného s Pannou Marií

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Šatov, okres Znojmo

Název, č. ÚSKP: sousoší Ukřižovaného s Pannou Marií, 48910/7-8310, (tzv. pozdě zapsaná památka)

Vlastník: Městys Šatov

Charakteristika památky: Předmětem obnovy byl pozdně barokní kamenný kříž s korpusem a doplňující sochařskou kompozicí. Pod ukřižovaným Kristem je frontálně situována postava Panny Marie se sepjatýma rukama a skloněnou hlavou. V dekorativně pojaté kartuši na soklu jsou patrné fragmenty již nečitelného nápisu, pod nimiž se nachází reliéf s výjevem „Duší v očistci“. Monumentální kamenný kříž je kvalitní kamenosochařskou prací z roku 1828. Neoklasicistní kříž s doznívajícími ohlasy barokního sochařství, zastoupeného hmotnými figurálními kompozicemi, nechal zhotovit majitel jedné šatovské usedlosti Martin Brandner (1753–1837). Uměleckohistorická hodnota díla spočívá v dochované materiálové substanci díla a způsobu jeho ztvárnění. Kamenný kříž z mušlového vápence vychází z lidového umění, do kterého je však vložen celkový expresivní výraz, který má ve znojemském regionu jen málo podobných srovnání.

Památková obnova v roce 2023: Z pohledu památkové péče a se zohledněním předložených podkladů je možné konstatovat, že dílo prošlo komplexním restaurátorským zásahem, který byl proveden v souladu s uchováním jeho kulturněhistorických hodnot. Jednalo se o demontáž, transfer jednotlivých částí do ateliéru, vyjmutí korodovaných spojovacích čepů, očištění jednotlivých částí od mikrovegetace a nečistot, vyjmutí uvolněných tmelů a vysprávek, konsolidace materiálu, rekonstrukce modelace, adjustace na nový základ, povrchové sjednocení.

Zhodnocení: Vzhledem k charakteru díla bylo doporučeno, aby práce prováděl odborný restaurátor, který je seznámen se specifiky restaurování kamenosochařských děl, včetně znalosti nezbytných technologií a postupů. Vzhledem k popsanému postupu prací toto doporučení vlastník zřejmě akceptoval, avšak jméno provádějícího restaurátora neuvedl. Vlastníkovi bylo dále doporučeno, aby společně s dodavatelem využili možnosti odborných konzultací s památkáři v rámci prohlídek během restaurátorských prací. S ohledem na stav díla před zásahem a současný právní stav je možné pokládat výsledek obnovy za akceptovatelný. Je však nutné podotknout, realizace proběhla bez dohledu orgánu památkové péče a náležitých konzultací, což zřejmě způsobilo rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v roce 2020, kdy dílo ztratilo status kulturní památky.


Počet hlasů celkem: 29


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 19 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

20. Šebetov, restaurátorská obnova sousoší sv. Jana Nepomuckého

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Šebetov, okres Blansko

Název, č. ÚSKP: sousoší sv. Jana Nepomuckého, 36111/7-613

Vlastník: Obec Šebetov

Charakteristika památky: Barokní sousoší sv. Jana Nepomuckého, vztyčené v roce 1724 a tvořící součást návsi v Šebetově, je provedeno z mladějovského pískovce a doposud autorsky neurčeno. Světec klečící na pravém koleni směřuje svůj pohled ke krucifixu, který zvedá v pravé ruce anděl s velikými křídly stojící nad ním. Světec oděný v rouchu kanovníka, má nad hlavou svatozář ve formě pětice šesticípých hvězd. Anděl i sv. Jan Nepomucký spočívají na oblaku, do kterého jsou na čepech osazeny menší obláčky s okřídlenými hlavičkami andílků. Podstavec je završen obloukovitou římsou, pod ní po stranách na konzolových výběžcích sedí andílci, jeden drží biret, druhý knihu a palmovou ratolest. Střední část podstavce se výrazně hruškovitě rozšiřuje, na čelní pohledové straně je v rytém rámování chronogram a nad ním bohatě tvarovaná kartuše s reliéfem scény svržení Jana do Vltavy. Spodní díl podstavce je hranolovitý s odstupňovanou horní římsou.

Památková obnova v roce 2023: Restaurátorské práce byly zahájeny už roku 2019. Sousoší bylo vzhledem ke statickým poruchám zcela demontováno a práce prováděny v ateliéru. Rozebráno bylo i nepůvodní ohrazení sousoší, použité druhotně z materiálu při přestavbě zámku. Očištění sousoší proběhlo mechanicky, veškeré druhotné doplňky, které nevyhovovaly technologických či stylovým požadavkům, byly odstraněny. K odstranění a nahrazení došlo i v případě želených kotvících prvků. Dílo zpevnil přípravek na bázi organokřemičitanů, trhliny pak vyplnily injektáže. Chybějící části sochy doplnili restaurátoři tmelem na bázi minerálních hydraulických pojiv a křemičitých písků vhodných frakcí. Zcizené prvky sochy byly nejprve vymodelovány ze sochařské hlíny a teprve poté vysekány. Konečná povrchová úprava dostala přirozenou barevnost kamene, naopak chronogram zdůraznila původní barevná skladba. V roce 2023 byly práce dokončeny v plném rozsahu, a to včetně nově vytvořené ohrádky. Práce provedl MgA. Petr Tůma a kolektiv.

Zhodnocení: Výsledek mnohaleté obnovy je možné hodnotit kladně. Pozitivním počinem bylo doplnění zcizené kartuše s reliéfem a andílků, nesoucích atributy. Na základě dochované historické fotodokumentace došlo také k osazení lucerny ve tvaru šesticípé hvězdy. Doplnění kopií a komplexně kvalitně provedený restaurátorský zásah zajistil důstojnou rehabilitaci díla i možnost celkového vnímání původní podoby kvalitního barokního sousoší.


Počet hlasů celkem: 489


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 20 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

21. Tasovice, oprava fasády kostela Nanebevzetí Panny Marie

Kategorie: velké stavby

Umístění: Tasovice, okres Znojmo

Název, č. ÚSKP: kostel Nanebevzetí Panny Marie, 25462/7-6812

Vlastník: Římskokatolická farnost Tasovice

Charakteristika památky: Fara v Tasovicích se připomíná už roku 1234 a od této doby byla nepřetržitě obsazena. Středověké stáří celého areálu potvrdil i objev staršího předchůdce tasovického kostela, zejména jeho věže na severní straně presbytáře. Současný barokní kostel pochází z druhé poloviny 17. století. Kostel Nanebevzetí Panny Marie je jednolodní stavba s převýšenou lodí a užším pravoúhle zakončeným presbytářem, ke kterému je na jižní straně přistavěna hranolová věž. Stavba je završena sedlovými střechami; nad věží je cibulová střecha přecházející v lucernu zakončená makovicí a křížem. Fasády kostela člení lezénové rámy korespondující s klenebními poli uvnitř; v podstřeší obíhá profilovaná korunní římsa. Uprostřed každého pole je prolomeno lunetové okno, nad nímž je ve vrcholu fasády umístěno vždy jedno čtyřlaločné okno. Nejvýraznějším architektonickým prvkem západní fasády je dvoupatrový volutově ukončený štít s čučky a otáčivou plechovou sochou ve vrcholu.

Památková obnova v roce 2023: Práce na opravě fasád západního průčelí a severní strany lodi kostela navázaly bezprostředně na předchozí stavební etapu, která zabezpečila efektivní odvlhčení zdiva. V rámci stavební etapy prováděné během roku 2023 byly kromě obnovy fasád realizovány práce na rehabilitaci dekorativních prvků, opravě štítu lodi s náhradou novodobé plechové korouhve za jednoduchý zlacený kříž a obnově historických oken či klempířských prvků. Významnou část prací představovalo určení barevnosti fasády kostela, které bylo stanoveno na základě provedeného stratigrafického průzkumu.

Zhodnocení: Obnova fasád západní a severní strany lodě kostela byla realizovaná díky mimořádnému úsilí farnosti s velmi výraznou podporou obce a dotačních titulů. Po rehabilitaci krovu věže a odvlhčení zdiva se podařilo zahájit obnovu vnějšího pláště této významné sakrální stavby, která je dominantou obce. Výsledkem obnovy je mimo výše uvedené záchranné práce i zvýšení prezentační hodnoty s možností představení jak samotné památky, tak i jejího využití pro církevní a kulturní účely.


Počet hlasů celkem: 45


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 21 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

22. Uherčice, restaurátorská obnova vybraného zámeckého mobiliáře (zrcadlo, kandelábrové svícny, dvacetiramenný lustr)

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Uherčice, okres Znojmo

Název, č. ÚSKP: zámek Uherčice, 283

Vlastník: Česká republika - Národní památkový ústav

Charakteristika památky: Historické mobiliární předměty (rozměrné zrcadlo inv. č. UH 883, stojací kandelábrové svícny inv. č. UH 1383 a UH 1384, dvacetiramenný lustr inv. č. UH 3716) jsou autentickými doklady interiérového vybavení zámku v Uherčicích za působení knížeho rodu Collalto e San Salvatore v 19. a 20. století. Jedná se o velmi kvalitní práce neznámých dílen, přičemž není vyloučena ani italská provenience. Provedení figurálních dřevořezeb i řady drobných detailů vykazuje vysokou uměleckořemeslnou úroveň a značnou zkušenost tvůrců.

Památková obnova v roce 2023: Při restaurování zrcadla došlo po zahájení prací ke zjištění, že původní zlacení bylo provedeno lokálně na květech a listech v barevném lazurovém pojetí na stříbrném podkladě. Tento postup následně využili také restaurátoři, který jejím prostřednictvím obnovili nejstarší podobu díla. Mimo drobné scházející řezby byla na základě historické fotografie provedena i rekonstrukce scházejících proplétaných festonů pod zrcadlem a věnce s heraldickými znaky. Z důvodu neznalosti materiálu nedošlo pouze k doplnění koruny. Restaurátorské práce přinesly zjištění, že rám zrcadla mohl být původně rámem obrazu, ze kterého se stalo zrcadlo až v 19. století. Restaurátorské práce prováděla Marcela Termerová. U kandelábrů došlo nejprve k opravě konstrukčních prvků. Následovalo odstranění sekundárních hliníkových vrstev na podstavci kandelábru UH 1384, doplnění třech nohou na podstavci kandelábru UH 1383 a doplnění chybějících olověných florálních pásových dekorů. Chybějící křídové vrstvy byly opatřeny žlutým a červeným polimentem. Na takto připravený podklad bylo pokládáno plátkové zlato, v případě podstavců plátkové stříbro, pojednané na závěr „zlatým lakem. Lustr byl kompletně očištěn od prachových depozitů a došlo k opravení jeho odlomených částí. Drobné retuše zlacení byly provedeny plátkovým zlatem. Práce prováděl Vojtěch Krajíček, DiS.

Zhodnocení: Realizované restaurátorské zásahy navrátily předmětům ztracené uměleckohistorické hodnoty a zajistily tak možnost jejich nové prezentace. Příklady užitého umění dokládají vysokou úroveň bydlení knížecí rodiny Collaltů na zámku Uherčice. V maximální možné míře byly zachovány původní zlacené plochy a pod druhotným zlacením i barevné lazury na stříbrných podkladech. Výsledkem obnovy bylo i vlastníkem požadované obnovení funkčnosti lustru v nové prohlídkové trase zámku Uherčice.


Počet hlasů celkem: 75


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 22 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

Foto 3

23. Valtice, restaurátorská obnova kašny

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Valtice, okres Břeclav

Název, č. ÚSKP: kašna, 19417/7-1777

Vlastník: Město Valtice

Charakteristika památky: Polygonální kašna s centrálně umístěnou alegorickou sochou ženy od Josefa Beyera je historizující kamenosochařská práce z roku 1896, která tvoří důležitý kompoziční prvek náměstí. V místech současné kašny se původně nacházel vodní zdroj pro obyvatele města nejpozději od 16. století, kdy došlo k jeho napojení na městský vodovod. Současná úprava navazovala na výstavbu nové městské radnice z konce osmdesátých let 19. století, po jejímž dokončení bylo přistoupeno rovněž k nové úpravě náměstí. Kašna se sochou ve Valticích je zajímavá také z toho důvodu, že stejný autor vytvořil kašnu i pro náměstí v nedaleké Lednici.

Památková obnova v roce 2023: Během restaurátorského zásahu došlo k odstranění výrazného mikrobiologického znečistění zejména na povrchu sochy. Dále byly sejmuty technologicky nevhodné a dožilé tmely i vrstvy pocházející z předchozích zásahů. Kamenný materiál byl konsolidován a restaurátor na něm provedl nezbytné hmotové doplňky. Druhotně upravené tvarově nevhodné a nefunkční ukončení trysek v podobě „korunek“ z plechu nahradily dekorativní mosazné vyústky, které více odpovídají charakteru historického vodního prvku. Obnovena byla také hydroizolační vrstva vnitřní plochy bazénu. Práce provedl restaurátor František Pavúček.

Zhodnocení: Restaurátorským a rekonstrukčním zásahem na kašně ve Valticích došlo k pozastavení degradačních vlivů, odstranění nežádoucích zásahů a celkové vhodné rehabilitaci vodního prvku s výrazným sochařským dílem, při uplatnění metod současné restaurátorské praxe. Výsledkem obnovy je mimo výše uvedené záchranné práce i zvýšení vizuální hodnoty uměleckého díla.


Počet hlasů celkem: 5


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 23 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

24. Valtice, restaurátorská obnova sloupu se sochou sv. Jana Nepomuckého

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Valtice, okres Břeclav

Název, č. ÚSKP: sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého, 14446/7-1776

Vlastník: Město Valtice

Charakteristika památky: Sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého byl vztyčen zřejmě roku 1777 u silnice směrem do Mikulova. Kvůli stavbě mostku a zřízení alejí v Sobotní ulici a ulici Mikulovské bylo umělecké dílo roku 1889 přesunuto blíže k městu. Od roku 1995 stojí sloup na náměstí Svobody. Socha sv. Jana Nepomuckého vytvořená v obvyklém ikonografickém pojetí, spočívá na sloupu s kompozitní hlavicí. Umělecky hodnotná kamenosochařská práce z druhé čtvrtiny 18. století, která se významně podílí na utváření charakteru prostranství, byla vytvořena s největší pravděpodobností některým z místních sochařů, ovlivněných pracemi vídeňských umělců.

Památková obnova v roce 2023: Po detailním restaurátorském průzkumu bylo provedeno sejmutí tmavých krust a dále konsolidace kamenného materiálu. Po úvaze došlo také k odstranění nefunkčních a technologicky, či esteticky nevhodných sekundárních vysprávek a doplňků. Rehabilitace dílčí poškozené sochařské modelace byla provedena v míře umožněné stavem originálu, při respektování sochařského rukopisu autora. Závěrečná sjednocující retuš potlačila opticky rušivá místa a materiálovou rozdílnost díla. Práce tak byly dokončeny v plném rozsahu. Práce provedl restaurátor František Pavúček.

Zhodnocení: Restaurátorským a rekonstrukčním zásahem došlo k pozastavení degradačních vlivů, odstranění nežádoucích zásahů a k adekvátní rehabilitaci sochařského díla, při uplatnění metod současné restaurátorské praxe. Výsledkem obnovy je mimo výše uvedené záchranné práce i zvýšení prezentační hodnoty uměleckého díla.


Počet hlasů celkem: 2


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 24 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

25. Vracovice, celková obnova Boží muky

Kategorie: drobné stavby

Umístění: Vracovice, okres Znojmo

Název, č. ÚSKP: Boží muka, 34131/7-6895

Vlastník: Obec Vracovice

Charakteristika památky: Jde o poměrně architektonicky členitou zděnou stavbu Božích muk, situovanou na křižovatce cest při pravé straně silnice z Vranova do Znojma. Neoklasicistní stavba pochází zřejmě z posledních desetiletí 18. století. Drobná sakrální architektura pilířových muk, postavená na čtvercovém půdorysu, je vertikálně rozdělena do čtyř úrovní se čtyřmi mělkými čtvercovými výklenky nad sebou a ukončená je širší profilovanou římsou, na které spočívá jehlanová střecha krytá bobrovkami. Ve vrcholu střechy je pak osazen jednoduchý kovový kříž.

Památková obnova v roce 2023: V rámci obnovy památky bylo odstraněno sekundární souvrství technologicky nevhodných a degradovaných omítek. Následně došlo k plné tvarové rehabilitaci architektury, podle nálezů částečně dochovaných primárních omítek a profilací říms, přičemž primární omítková souvrství byla v maximální možné míře zachována a konsolidována. Nevhodná krytina jehlancové stříšky byla nahrazena pálenou taškou menšího formátu, která proporčně odpovídala celé architektuře Božích muk. V horních dvou řadách nik odkryli restaurátoři nástěnné malby s výjevy pašijového cyklu. Ve fragmentech se zde z šestnácti maleb dochovalo pouze šest výjevů. Malby se zachovaly ve dvou vrstvách, respektive u dvou výjevů byla pod freskovou malbou na vrstvě vápenné omítky nalezena starší omítková vrstva s malbou. Restaurování maleb na Božích mukách nebylo součástí stavební obnovy. V současnosti probíhá detailní uměleckohistorický průzkum, analýza nálezů a jejich zařazení do regionálního kontextu, přesná identifikace nalezených výjevů a hledání analogií a předloh pro následný návrh obnovy. Práce provedli MgA. Zdeněk Kovařík a MgA. Daniel Chadim.

Zhodnocení: Práce na uměleckořemeslné obnově Božích muk, plánované na rok 2023, byly dokončeny v plném rozsahu a ve velmi dobré kvalitě. Po obnovení stavby doporučili zástupci NPÚ přistoupit ke konzervaci stávajících maleb, jejich překrytí omítkovou vrstvou a následnému osazení rekonstrukcí maleb do nik na samostatném nekorodujícím podkladu. Rozhodnutí vychází z historických fotografií, které zachycují malby na plechových deskách ještě v šedesátých letech 20. století.


Počet hlasů celkem: 28


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 25 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

26. Vrbice, restaurátorská obnova sochy sv. Aloise

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Vrbice, okres Břeclav

Název, č. ÚSKP: socha sv. Aloise, 33505/7-1820

Vlastník: Obec Vrbice

Charakteristika památky: Pozdně barokní socha sv. Aloise z druhé poloviny 18. století s umělecky náročněji utvářeným soklem je druhotně umístěna na prostranství zeleně v obci. Na obdélné podnoži spočívá čtyřboký odstupňovaný podstavec sochy s reliéfem, zobrazujícím výjev ze života sv. Jiljí. Nad římsou podstavce je na čelní straně obdélného plintu dochován nápis: S. ALOVSIVS. Socha světce oděná do jezuitské sutany, je podána v životní velikosti v kontrapostu s pokrčeným pravým kolenem. Světec drží oběma rukama v mírné diagonále vůči tělu kříž s korpusem. Hlavu s paprsčitou svatozáří, mírně sklání ke kříži.

Památková obnova v roce 2023: Z historické fotografie bylo potvrzeno, že soklová část byla původně osazena na tři kamenné stupně, které byly v rámci doplňujícího průzkumu před restaurováním nalezeny pod okolním terénem. Z důvodu vybudování nového základu se jevilo jako nezbytné rozložit celé sochařské dílo a převést jeho jednotlivé části do ateliéru. Po vyhodnocení stavu vykopaných stupňů bylo rozhodnuto o jejich plné náhradě za nové kamenné shodného tvaru. Propojení jednotlivých schodů zajišťují překované nerezové kramle a vápenná malta. Části použitelných bloků původních stupňů byly využity k vytvoření „nultého“ stupně, který vytváří okolo celé památky distanční ochrannou plochu. Detailní restaurátorský průzkum identifikoval fragmenty primární polychromní úpravy a zároveň vyhodnotil sekundární zásahy, jejichž nevhodné části byly při památkové obnově eliminovány. Po očištění a konsolidaci kamenného materiálu byly upřesněny doplňky tvarové rehabilitace, respektující v maximální možné míře původní sochařský rukopis. Památka prošla komplexním restaurátorským zásahem, který obnovil její hodnoty a prodloužil životnost díla. Práce provedl MgA. Dominik Fiala.

Zhodnocení: Restaurátorský zásah si kladl za cíl stabilizovat pozdně barokní sochařské dílo včetně náhrady technologicky a výtvarně nevhodných zásahů. Na základě nálezů byla nově zhotovena „třístupňová“ základna soklu, přičemž fragmenty původních stupňů umožnily adjustaci celého díla na stávajícím místě. Dílčí zjištění, plynoucí z průzkumů a restaurátorského procesu, byla dokumentována a náležitě popsána v závěrečné zprávě o restaurování. Výsledkem obnovy je mimo výše uvedené záchranné práce i zvýšení vizuální hodnoty uměleckého díla.


Počet hlasů celkem: 86


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 26 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

27. Vrbovec, celková obnova kaple Panny Marie Pomocné

Kategorie: drobné stavby

Umístění: Vrbovec, okres Znojmo

Název, č. ÚSKP: kaple Panny Marie Pomocné, 106745

Vlastník: Obec Vrbovec

Charakteristika památky: Kaple Panny Marie Pomocné představuje poslední stojící objekt ze zaniklé hraniční osady Ječmeniště (Gerstenfeld), která byla zbourána po roce 1950. Pozdně barokní kaple má obdélný půdorys s odsazeným půlkruhovým závěrem kněžiště. Krytá je sedlovou střechou přecházející nad závěrem do tvaru poloviny kuželu. Průčelí je členěno pilastry, nikou a šambránovým zrcadlem. Po válce a likvidaci vesnice byla kaple přestavěna na sklad zemědělských produktů a hnojiv. Výsledkem této činnosti byl po roce 2000 zcela havarijní stav a zapsání architektury na seznam ohrožených památek. Vlivem administrativní chyby ztratil objekt v roce 2019 památkovou ochranu (takzvaný. „pozdní zápis“); zásluhou obce však došlo k jejímu opětovnému prohlášení za kulturní památku.

Památková obnova v roce 2023: Práce na záchraně a obnově kaple započaly už v roce 2019, kdy bylo provedeno za finančního příspěvku Havarijního programu MK ČR a Jihomoravského kraje statické zabezpečení, výměna krovu, laťování a střešní krytiny. Následně došlo k provedení repliky stropu kaple s dokumentací a zachováním zbytků šablonové výmalby a okapový chodník. Odstraněná byla i betonová podlaha v interiéru kaple. V roce 2020 pak byly obnoveny výplně oken a vstupní dvoukřídlé dveře. V letech 2021–2022 pak proběhla sanace zemní vlhkosti v podobě hydroizolační clony, odstranění zasolených cementových vnitřních a vnějších omítek, osazení klempířských prvků pro odvod srážkových vod a vznikl okapový chodník se zvýšeným obrubníkem. Současně došlo ke zřízení nového přístupu do kaple. Obnova byla zakončena novou omítkou kaple včetně profilací a nátěru a novou podlahou. V roce 2023 byly veškeré stavební práce, spojené se záchranou a celkovou stavební obnovou kaple ukončeny.

Zhodnocení: Mimořádným úsilím obce se podařilo v průběhu pěti let zachránit a obnovit hodnotný objekt zaniklé pohraniční obce. Veškeré zásahy byly motivovány snahou o její záchranu, obnovu historicky dokumentovaných nebo dochovaných architektonických prvků a zlepšení stavební kondice. Výsledkem obnovy je mimo výše uvedené záchranné práce i zvýšení prezentační hodnoty s možností představení jak vlastní památky, tak i jejího využití pro kulturní účely.


Počet hlasů celkem: 143


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 27 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

28. Vyškov - Rychtářov, restaurátorská obnova hlavního oltáře v kostele Nanebevzetí Panny Marie

Kategorie: díla výtvarného umění

Umístění: Vyškov - Rychtářov, okres Vyškov

Název, č. ÚSKP: kostel Nanebevzetí Panny Marie, 22351/7-3822

Vlastník: Římskokatolická farnost Rychtářov

Charakteristika památky: Bohatě členitá architektura oltáře vznikla ve druhé třetině 18. století v návaznosti na činnost brněnského sochaře Ondřeje Schweigla. Povrch oltáře z umělého mramoru, je doplněn četnými zlacenými dekoracemi a stejně povrchově řešenými vyřezávanými prvky s andílčími hlavičkami. Po stranách jsou umístěny dvě polychromované sochy světců. Nad dveřmi do sakristie, jejichž ostění je nezvykle součástí středu oltáře, dominuje oltářní obraz s motivem Nanebevzetí Panny Marie.

Památková obnova v roce 2023: Restaurátorské práce na kompletní obnově celého oltáře byly realizovány postupně ve třech etapách od roku 2021. První se soustředila na obnovu umělých mramorů, druhá na oltářní obraz, polychromované andílčí hlavičky a zlacené dřevěné prvky. V roce 2023 byly dokončeny práce na architektuře hlavního oltáře a restaurovány sochy sv. Josefa a sv. Aloise Gonzagy. Obě plastiky byly lokálně mechanicky poškozeny a spočívala na nich vrstva nečistot. Restaurátoři dále provedli kotvení nestabilní modelace, sanaci trhlin a fixaci k podkladové vrstvě. Nestabilní armatura kříže u svatého Aloise byla reponována a doplněna sádrovou modelací. Po revizi drobných nevhodných zásahů v podobě přemaleb následovaly barevné retuše. Obnova hlavního oltáře tak byla dokončena v plném rozsahu. Práce provedli MgA. Václav Douša a ak. malířka Renata Bartoňová, kteří se podíleli i na pracích první a druhé etapy.

Zhodnocení: Restaurátorský zásah si kladl za cíl zastavit degradační procesy, stabilizovat uměleckou složku barokního oltáře, včetně jeho mladších vývojových fází, k nimž patřilo zejména osazení soch. Výsledkem obnovy je podstatné zvýšení prezenční hodnoty a celkového vnímání interiéru venkovského kostela.


Počet hlasů celkem: 2


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 28 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

29. Znojmo, obnova krypty kostela Nalezení sv. Kříže ve Znojmě

Kategorie: velké stavby

Umístění: Znojmo, okres Znojmo

Název, č. ÚSKP: Dominikánský klášter, 32446/7-6944

Vlastník: Římskokatolická farnost u kostela sv. Kříže, Znojmo

Charakteristika památky: Kostel Nalezení sv. Kříže je jednou z nejvýznamnějších kulturních památek v městské památkové rezervaci Znojmo. Spolu s komplexem budov dominikánského kláštera byl při založení umístěn na významném východním okraji města u městských hradeb v těsném sousedství takzvané Brněnské brány. Komplex kostela s klášterem byl založen ve 13. století a dlouho si uchovával svoji původní dispozici a podobu. V období baroka došlo k přestavbě jeho exteriérů i interiérů, které získaly velkolepé vybavení a velmi kvalitní mobiliář.

Památková obnova v roce 2023: V roce 2022 byla zahájená památková obnova barokní krypty, k jejímuž dokončení došlo o rok později. V prostoru krypty se nachází unikátní objekt raně středověké cisterny, jehož stáří je předběžně určeno do období vzniku kostela, nebo těsně před ním, tedy na přelomu 12. a 13. století. Objekt cisterny, která má strany přibližně čtyři metry dlouhé a hloubku okolo osmi metrů nemá v rámci středověkého jádra města Znojma obdoby. Obvodové stěny cisterny byly sanovány kamenným zdivem s vloženým železobetonovým věncem. Tím byl staticky zajištěn i objekt vlastního kostela. V rámci stavební obnovy došlo také k rehabilitaci obvodového zdiva krypty včetně klenby. Dále byla obnovená cihelná podlaha, položená do štěrkopískového lože a úpravami prošel i přístup z předsíně do hlavního prostoru krypty. Aby bylo možné celý prostor prezentovat veřejnosti, byla krypta doplněna zábradlím okolo cisterny a madlem ke vstupnímu schodišti.

Zhodnocení: Ukončení etapy statického zabezpečení a stavební obnovy prostoru krypty a cisterny pod kostelem Nalezení svatého Kříže ve Znojmě představuje v rámci církevních památek a klášterních areálů v prostoru městské památkové rezervace Znojmo mimořádný počin. Všechny zásahy do památky byly vedeny snahou o její záchranu, obnovu historických prostor a posílení jejího stavebně-technického stavu. Výsledkem obnovy je mimo výše uvedené záchranné a stavební práce i zvýšení prezentační hodnoty s možností představení jak vlastní památky, tak i jejího využití jako významného turistického cíle.


Počet hlasů celkem: 13


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 29 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

Foto 3

30. Znojmo, celková obnova poklony

Kategorie: drobné stavby

Umístění: Znojmo, okres Znojmo

Název, č. ÚSKP: poklona, 48995/7-8398, (tzv. pozdě zapsaná památka)

Vlastník: Město Znojmo

Charakteristika památky: Jedná se o neoklasicistní poklonu z poloviny 19. století. Na soklu ve výklenku kapličky chybí socha. Stavba představuje hodnotný doklad drobné sakrální architektury a krajinotvorný prvek. Poklona je obdélného půdorysu s průčelím v podobě edikuly. Původní sloupy s toskánskou hlavicí nesou kladí, v jehož profilovaném architrávu se nacházejí triglyfy. Celá poklona byla v roce 2023 zásadně poškozená a rozlomená na dvě části nárazem kamionu. Veškeré architektonické prvky byly značně poničené. Sloupy nesoucí předstupující fronton byly zlomeny a úplně zničeny.

Památková obnova v roce 2023: Zděná klasicistní poklona je „pozdně zapsanou“ památkou nalézající se mimo ochranné pásmo městské památkové rezervace Znojmo mezi zahrádkami nedaleko mlýnského náhonu, na katastru bývalé obce Starý Šaldorf. Město Znojmo přikročilo k celkové obnově a rehabilitaci této drobné stavby, a to jak ve tvaroslovném, tak i materiálovém pojetí. Oddělené a poškozené části poklony byly sesazeny do jednoho celku, došlo k odstranění veškerých cementových plomb, vysprávek i nevhodné vápenné omítky, provedené během předchozí nevhodné amatérské opravy. Podle starší fotografické dokumentace byly obnovené i detaily profilací jednotlivých částí a nově vyrobené tvaroslovně přiměřené zábranové sloupky.

Zhodnocení: Navzdory skutečnosti, že objekt v současnosti nepožívá památkové ochrany, přistoupilo město Znojmo jako vlastník k jeho obnově mimořádně příkladně a provedené práce byly realizovány na vysoké řemeslné úrovni. To se odrazilo v celkově kvalitní materiálové, ale i architektonické obnově poklony, kterou byl rehabilitován původní stylový výraz z poloviny 19. století.


Počet hlasů celkem: 24


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 30 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2

31. Žeravice, celková oprava střechy kostela Stětí sv. Jana Křtitele

Kategorie: velké stavby

Umístění: Žeravice, okres Hodonín

Název, č. ÚSKP: kostel Stětí sv. Jana Křtitele, 17806/7-2512

Vlastník: Římskokatolická farnost Žeravice

Charakteristika památky: Architektonicky hodnotná stavba vystavěná v letech 1722–1728, patří k nejvýznamnějším památkám období vrcholného baroka na jižní Moravě. Kostel byl vystavěn hraběcí rodinou Petřvaldských z Petřvaldu jako centrální neorientovaná stavba na půdorysu kříže s půlkruhovým presbytářem na západní straně a hranolovou věží na východě. K presbytáři jsou přistavěny dvě čtvercové patrové stavby sakristie a oratoře. Věž je završena barokní oplechovanou bání s lucernou, makovicí a dvouramenným kovovým křížem. Střecha byla původně kryta břidlicí, poté eternitem.

Památková obnova v roce 2023: Obnova střešního pláště kostela navazovala na předcházející etapy, realizované od roku 2020. V průběhu prací byla sejmuta dožívající a nepatřičná eternitová krytina. Poškozené pozednice a krokve byly ošetřeny, posíleny nebo částečně nahrazeny novými prvky o stejných rozměrech. Nová krytina – Beternit barvou imituje břidlici, která byla na střeše původně položena.

Zhodnocení: Záměrem akce bylo nahradit dožívající a nevhodnou eternitovou krytinu za krytinu novou tak, která by zamezila zatékání dešťové vody do krovové konstrukce a nosného zdiva. Současně byl opraven částečně poškozený krov. Nahrazení šedých eternitových šablon za odlehčené černé šablony zohlednilo požadavek na snížení zatížení krovu a svým novým barevným řešením se vzhled kostela přiblížil k historicky doložené původní podobě. Realizovanou obnovu, zejména s ohledem na její časovou, finanční a řemeslnou náročnost, je možné pokládat za velmi zdařilou.


Počet hlasů celkem: 310


Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: PAMATKA 31 na telefonní číslo: 736 301 599

Foto 1

Foto 2