Bezpečně v kyberprostoruO projektu Zákony Pro učitele Co dělat když KontaktyAnonymous

Aplikace

facebook

hry

komiksy

konference

kvíz

kyberšikana

Netolismus

odkazy

ospod

pedagogicko - psychologická poradna

slovníček

sociální inženýrství

Sociální sítě

soutěže

školení - semináře

videa

výzkumy

Zabezpečení mobilu

zabezpečení počítače

Závadové jednání

hlavní stránka

Trestní zákoník  40/2009 Sb.

§354 Nebezpečné pronásledování

Kdo  jiného dlouhodobě  pronásleduje tím,  že

a)  vyhrožuje   ublížením na zdraví nebo  jinou  újmou  jemu  nebo  jeho  osobám blízkým,

b)  vyhledává jeho osobní blízkost nebo jej sleduje,

c) vytrvale jej prostřednictvím prostředků elektronických komunikací,   písemně  nebo jinak  kontaktuje,

d)  omezuje  jej  v  jeho  obvyklém způsobu života,

e) nebo zneužije jeho osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného kontaktu.

 a toto jednání je způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví nebo o život a zdraví osob jemu blízkých, bude potrestán...

 

Zákon o přestupcích 200/1990 Sb.

§ 49  Přestupky proti občanskému soužití

Přestupku se dopustí ten, kdo

a)      jinému ublíží na cti tím, že ho urazí nebo vydá v posměch,

b)       úmyslně  naruší  občanské  soužití  vyhrožováním  újmou  na zdraví...


Zákon o elektronických komunikacích č.127/2005 Sb.

 

§ 120 Přestupky

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

 f) uskuteční zlomyslná volání

h) použije adresu el. pošty... bez souhlasu držitele adresy pošty

(§93)

Za přestupek  lze uložit pokutu do 100 000 Kč.

Přestupky řeší Český telekomunikační úřad, odbor pro jihomoravskou oblast v Brně, Šumavská 33.

 

Zák. č. 561/2004 (školský zákon)

Školy   a   školská   zařízení   jsou   povinny   předcházet   vzniku   sociálně patologických  jevů...

Školy  a  školská  zařízení  zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků      a studentů...

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci  a

řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Č.j. 24 246/2008-6

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních.

 

89/2012 Sb. OBČANSKÝ ZÁKONÍK


Podoba soukromí
§ 84
Zachytit jakýmkoli způsobem podobu člověka tak, aby podle zobrazení bylo možné určit jeho totožnost, je možné jen s jeho svolením

§ 85
odst. 1 Rozšiřovat podobu člověka je možné jen s jeho svolením.
odst. 2 Svolí-li někdo k zobrazení své podoby za okolností, z nichž je zřejmé, že bude šířeno, platí, že svoluje i k jeho rozmnožování a rozšiřování obvyklým způsobem, jak je mohl vzhledem k okolnostem rozumně předpokládat.

§ 86
Nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. Zejména nelze bez svolení člověka narušit jeho soukromé prostory, sledovat jeho soukromý život nebo pořizovat o tom zvukový nebo obrazový záznam, využívat takové či jiné záznamy pořízené o soukromém životě člověka třetí osobou, nebo takové záznamy o jeho soukromém životě šířit. Ve stejném rozsahu jsou chráněny i soukromé písemnosti osobní povahy

 

ZÁKON 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

§ 3 Působnost zákona

odst.   (3) Tento zákon se nevztahuje na zpracování osobních údajů, které provádí fyzická osoba výlučně pro osobní potřebu.

odst.  (4) na nahodilé shromažďování osobních údajů, pokud tyto údaje nejsou dále zpracovávány.

 § 4 Vymezení pojmů

osobním údajem jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat ...

zpracováním osobních údajů jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, ... zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace,

 

SPRÁVNÍ DELIKTY

§ 44                      

odst.  (2) Fyzická osoba se jako správce nebo zpracovatel dopustí přestupku tím, že při zpracování osobních údajů  e) zpracovává osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů mimo případy uvedené v zákoně.

odst.  (5) Za přestupek podle odst. 2 lze uložit pokutu do výše 1 000 000 Kč.

 

Oznamovací povinnost k OSPOD

ZÁKON 359/1999 Sb.  o sociálně-právní ochraně dětí

§ 10

odst.  (4) Státní orgány, pověřené osoby, školy, školská zařízení a zdravotnická zařízení, popřípadě další zařízení určená pro děti jsou povinny oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti uvedené v § 6 odst. 1, a to bez zbytečného odkladu po tom, kdy se o takové skutečnosti dozví.

 

§ 6 

odst. 1) Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti, c) které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem,

odst.  (4) opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití;
Jihomoravský kraj     P ČR     městaká policie Brno     pedagogicko-psychologická poradna     SŠDOS     OSPOD     Justice