Bezpečně v kyberprostoruO projektu Zákony Pro učitele Co dělat když KontaktyAnonymous

Aplikace

hry

komiksy

konference

kvíz

kyberšikana

Netolismus

odkazy

ospod

pedagogicko-psychologická poradna

slovníček

sociální inženýrství

Sociální sítě

soutěže

školení - semináře

Videa

Výzkumy


hlavní stránka
                                                                                                                                 
Řešení sociálně patologických jevů ve školním prostředí z hlediska OSPOD
(doc, 46 kB)

Orgán sociálně-právní ochrany dětí (ve zkratce OSPOD) je opatrovníkem (zástupcem) dítěte v řízeních, jako je rozhodování o péči o děti, o výživném apod. OSPOD vyhledává ohrožené děti, je zodpovědný za preventivní opatření v rodinách, zprostředkovává náhradní rodinnou péči a vypracovává pro soud posudky a doporučení (např. aby byla nařízena výlučná nebo střídavá péče o dítě apod.).

OSPOD se zaměřuje na:

•    Zajištění všech oprávněných potřeb a právem chráněných zájmů dítěte – kompetence sociálních pracovníků
•    Dodržování právních předpisů a společenských norem ze strany nezl. dětí – kompetence kurátorů pro mládež

Sociální pracovníci řeší situace:
•    Rozchod a rozvod rodičů, neshody rodičů, kontakt dítěte s druhým rodičem
•    Nedostatečná péče rodičů a jiných osob zodpovědných za výchovu, ukládání a realizace výchovných opatření
•    Syndrom týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte
•    Kolizní opatrovnictví včetně majetkových otázek, dědictví apod.
•    Určování a popírání otcovství
•    Náhradní rodinná péče
•    Kontrola výkonu ústavní výchovy a jiné mimorodinné péče

Kurátoři pro mládež řeší situace:
•    Veškerá trestná činnost dětí, OSPOD je účastníkem všech trestních řízení se všemi právy a povinnostmi
•    Veškeré přestupkové jednání dětí, OSPOD je účastníkem všech přestupkových řízení se všemi právy a povinnostmi
•    Sociálně-patologické jevy ve školním prostředí – záškoláctví, nevhodné chování, agresivita, šikana
•    Problematické chování dítěte v rodině – nerespektování rodičů, agresivita vůči rodičům, útěky z domova, toulky
•    Zneužívání návykových látek
•    Prostituce
•    Další specifické formy závadového jednání

Místní příslušnost OSPOD se řídí trvalým bydlištěm nezletilého dítěte.

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

Smyslem a cílem sociálně právní ochrany dětí je zajistit všem dětem ochranu a vhodné podmínky pro to, aby mohly své dětství prožívat šťastně a spokojeně a nedostávaly se do konfliktu se svým okolím ani širší společností.


Sociálně právní ochrana dětí je v ČR realizována prostřednictvím Oddělení sociálně právní ochrany dětí –OSPOD.

OSPOD řeší všechny oblasti života dítěte, tj. zdravotní, výukové, výchovné, trestně-právní, sociální, rodinně-právní.

OSPOD je jedinou institucí, jejímž klientem je dítě. Dítě má právo obrátit se i bez vědomí rodičů na OSPOD se žádostí o pomoc a má právo se vyjádřit ke všem skutečnostem, které se ho týkají.

OSPOD analyzuje problém, definuje cíl a způsoby jeho dosažení, zajišťuje spolupráci dítěte a rodičů na odstranění problémů a dosažení tohoto cíle. Koordinuje činnost všech odborníků a institucí, které se na přijímaní opatření na ochranu dítěte podílejí.

Spolupráce s dítětem a rodinou je dlouhodobá, může začít ještě před narozením dítěte a trvá do zletilosti nebo do doby vyřešení problémů vzniklých do 18 let věku dítěte.

Sociálně právní ochrana dětí vychází z následujících právních norem:
•    Ústava
•    Listina základních práv a svobod, Úmluva o právech dítěte, ratifikované mezinárodní smlouvy a dohody
•    Zákon o sociálně právní ochraně dětí
•    Zákon o rodině
•    Zákon o soudnictví ve věcech mládeže
•    Trestní zákon, Trestní řád
•    Přestupkový zákon
•    Občanský soudní řád, Správní řád a další

Kontakty na OSPOD Brno sever

Úřad městské části Brno sever
Bratislavská 70
601 47  Brno
Datová schránka: cqubvxs

Vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Ing. Vlasta Procházková

Vedoucí oddělení SPOD
Eva Vítová, DiS.
Tel. 545 542 258
Tel. 725 129 250
vitova.eva@sever.brno.cz


Kurátor pro mládež
Bc. Dagmar Neugebauerová
Tel. 545 542 257

Tel. 724 796 052
Fax. 545 542 223
neugebauerova.dagmar@sever.brno.cz

Pro řešení problémů dětí s trvalým bydlištěm v jiné městské části se obracejte na OSPOD příslušného úřadu městské části.facebook

Zabezpečení mobilu

Zabezpečení počítače

Závadové jednání

Hlášení kyberkriminality

seznam se bezpečně
e-bezpečí
saferinternet

Dětské krizové centrum

Nezákonný obsahJihomoravský kraj     P ČR     městaká policie Brno     pedagogicko - psychologická poradna     SŠDOS     OSPOD     Justice