Bezpečně v kyberprostoruO projektu Zákony Pro učitele Co dělat když KontaktyAnonymous

Aplikace

hry

komiksy

konference

kvíz

kyberšikana

Netolismus

odkazy

ospod

pedagogicko-psychologická poradna

slovníček

sociální inženýrství

Sociální sítě

soutěže

školení - semináře

Videa

Výzkumy


hlavní stránka

Jihomoravský kraj realizuje od roku 2011 ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje, Městskou policií Brno, Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno a Střední školou dopravy, obchodu a služeb,  Moravský Krumlov,  Orgánem sociálně právní ochrany dětí a Městským státním zastupitelstvím v Brně, projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů.

Projekt „Bezpečně v kyberprostoru“ si klade za cíl omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů v Jihomoravském kraji a je zaměřený na uživatele osobních počítačů. 

Dalšími cíly projektu je:

 • Zvyšování informovanosti občanů JMK a jejich motivace k aktivnímu přístupu pro zajišťování vlastní bezpečnosti a ochrany majetku.
 • Provázání jednotlivých složek: škola, obec, policie při řešení nebezpečných komunikačních jevů.
 • Informování široké veřejnosti o realizaci projektu.
V JMK je přes 650 základních a středních škol. V rámci projektu jsou proškolování ředitelé škol, učitelé Informačních a komunikačních technologií, metodici prevence a žáci.

Dále budou proškolováni rodiče, zájemci z řad veřejnosti a policisté. 

Ředitelé škol byli seznámeni s  formami internetového nebezpečí a postupem  při zjištění kyberšikany na škole, byli vedeni k tomu, aby téma kyberšikany  a obrany proti ní začlenili do ŠVP (školních vzdělávacích programů).

Učitelé  ICT -  učitelé byli seznámeni se všemi formami kyberšikany,  na školení dostili  DVD s prezentací, aby mohli dále sami toto téma zahrnout do výuky.

Metodici prevence byli seznámeni s jednotlivými formami  kyberšikany a postupem při zjištění tohoto jevu ve škole.

Policisté byli seznámeni s problematikou kyberšikany a s jejími projevy ve školách a následné postupy při zjištění trestného činu.

Pracovníci obcí absolvali školení o nebezpečí ve světě online a počítačovou kriminalitou. Rodiče a zájemci z řad veřejnosti budou seznámeni s fenoménem internetového nebezpečí a možnostmi obrany.

Žáci se  účastní seminářů o kyberšikaně.

V  návaznosti na projekt  bylo provedeno výzkumné šetření, jehož cílem bylo zmapování problematiky kybernetické šikany a postojů u pedagogických pracovníků ve středních školách ve vztahu ke kybernetickému fenoménu.

Výzkum proběhl prostřednictvím elektronického formuláře, který byl dostupný přes webový portál JMškoly, v období od 21.1. do 4.2.2011. V Jihomoravském kraji dle výkazů škol působilo ve školním roce 2010/11 4 940,7 pedagogických pracovníků. Do výzkumu se zapojilo celkem 1148 pedagogických pracovníků, což činí 23,23%.

S žádostí o zapojení do výzkumného šetření byly odborem školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje osloveny všechny střední školy  na území Jihomoravského kraje bez ohledu na jejich zřizovatele.  V rámci elektronického  dotazníku  odpovědělo celkem 1148 pedagogických pracovníků, z toho  417  mužů (36,32%) a 731 žen (63,68%). Nejvíce odpovídali respondenti ze skupin: ve věku 50-54 let o celkovém počtu 223 osoby (19%); ze  SOŠ a SOU 428 (37,28%); vyučující cizích jazyků 126 (11%); s délkou praxe 16-20 let 195 (16,99%) a z okresu Brno-město 615 (53,57%).

Z výzkumného šetření vyplynulo, že nejvíce se pedagogičtí pracovníci setkávají se Spamem a Hoaxem- 52 osoby (4,53%).

Prostřednictvím internetu bylo šikanováno 55 osob (4,79%), nejčastěji však  učitelé neznali původce šikany. Jako nejčastější prostředek šikany byla označena e-mailová komunikace - v 5 případech (0,44%) v časovém určení „téměř každý den“. Jako další prostředek šikany v časovém rozmezí „méně než 2x za měsíc“  bylo značeno umístění videa na web-celkem 15 případů (1,3%).

Důvod kyberšikany nebyl znám ve 12 případech (1,1%). Jako druhý nejčastější důvod respondenti uváděli, že kyberšikana byla prováděna pro pobavení-6 případů (0,5%).


Učitelé byli svědky kybernetické šikany ve 206 případech (18%), kdy za největší skupinu šikanovaných osob označili jiné učitele 129 (11,2%).

39 respondentů (3,4%)  se domnívá, že důvodem využití kybernetického prostoru k šikaně byla anonymita tohoto prostředí.

Nejvíce pedagogických pracovníků - 691 (60,2%) považuje za nejlepší způsob obrany nahlášení vzniklé situace vedení školy.

 

Na otevřenou otázku, jak se bránit kyberšikaně, učitelé nejčastěji odpovídali:

 • volat k odpovědnosti rodiče a s policií řešit postih,
 • rozhodně se vyhnout cenzuře,
 • poukázat na důsledky šikany,
 • vytvářet modelové situace, do kterých by se dostali sami potencionální agresoři a vyzkoušeli si pocity šikanovaného,
 • dodržovat bezpečnostní zásady,
 • zajistit dostatečnou informovanost vyučujících, rodičů, žáků, 
 • zpracovat metodický pokyn pro učitele, jak v této oblasti postupovat,       
 •  zabezpečit jednotný přístup zúčastněných,
 • postupovat po určitých krocích, kontaktovat policii až v rámci posledního kroku,
 • používat konkrétní a tvrdší postihy.
facebook

Zabezpečení mobilu

Zabezpečení počítače

Závadové jednání

Hlášení kyberkriminality
seznam se bezpečně
e-bezpečí
saferinternetDětské krizové centrumNezákonný obsah

Jihomoravský kraj       JmK KŘP       P ČR      městaká policie Brno      pedagogicko - psychologická poradna      SŠDOS      OSPOD         Justice