ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
ve znění Aktualizací č. 1 a 2
(úplné znění)       TEXTOVÁ ČÁST:

Celá textová část ke stažení
(celkem 302 stran - níže jsou ke stažení jednotlivé kapitoly)TITULNÍ ČÁST
A.
STANOVENÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ VČETNĚ ZOHLEDNĚNÍ PRIORIT STANOVENÝCH V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE
1
B.
ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH OBLASTÍ A ROZVOJOVÝCH OS VYMEZENÝCH V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE A VYMEZENÍ OBLASTÍ SE ZVÝŠENÝMI POŽADAVKY NA ZMĚNY V ÚZEMÍ, KTERÉ SVÝM VÝZNAMEM PŘESAHUJÍ ÚZEMÍ VÍCE OBCÍ (NADMÍSTNÍ ROZVOJOVÉ OBLASTI A NADMÍSTNÍ ROZVOJOVÉ OSY)
7
B.1. Rozvojové oblasti podle politiky územního rozvoje 9
B.2. Rozvojové osy podle politiky územního rozvoje 11
B.3. Rozvojové oblasti nadmístního významu 14
B.4. Rozvojové osy nadmístního významu 15
B.5. Centra osídlení 17
B.5.1. Nadregionální centrum 17
B.5.2. Regionální centrum 18
B.5.3. Subregionální centrum 18
B.5.4. Mikroregionální centrum 19
B.5.5. Lokální centrum 19
C.
ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ SPECIFICKÝCH OBLASTÍ VYMEZENÝCH V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE A VYMEZENÍ DALŠÍCH SPECIFICKÝCH OBLASTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
21
C.1. Specifické oblasti podle politiky územního rozvoje 23
C.2. Specifické oblasti nadmístního významu 23
D.
ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ VYMEZENÝCH V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE A VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, VČETNĚ PLOCH A KORIDORŮ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY A ÚZEMNÍCH REZERV, U PLOCH ÚZEMNÍCH REZERV STANOVENÍ VYUŽITÍ, KTERÉ MÁ BÝT PROVĚŘENO
27
D.1. Dopravní infrastruktura 30
D.1.1. Koncepce dopravní infrastruktury 30
D.1.2. Silniční doprava 30
D.1.3. Železniční doprava 63
D.1.4. Vodní doprava 73
D.1.5. Letecká doprava 74
D.1.6. Kombinovaná doprava 74
D.1.7. Integrovaný dopravní systém 76
D.1.8. Cyklistická doprava 77
D.2. Technická infrastruktura 87
D.2.1. Elektroenergetika 87
D.2.2. Plynárenství 97
D.2.3. Ropovody 101
D.2.4. Teplovody 102
D.2.5. Vodní hospodářství 103
D.2.6. Odpadové hospodářství 110
D.3. Územní systém ekologické stability 110
D.4. Územní rezervy 142
D.4.1. Dopravní infrastruktura 142
D.4.2. Technická infrastruktura 160
E.
UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ KRAJE
163
E.1. Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot území kraje 165
E.2. Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot území kraje 165
E.3. Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot území kraje 166
F.
STANOVENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJINY, VČETNĚ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO JEJICH ZACHOVÁNÍ NEBO DOSAŽENÍ
167
G.
VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A VYMEZENÝCH ASANAČNÍCH ÚZEMÍ, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT
203
G.1. Veřejně prospěšné stavby 205
G.1.1. Dopravní infrastruktura 205
G.1.2. Technická infrastruktura 218
G.2. Veřejně prospěšná opatření 231
G.3. Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu 233
G.4. Asanační území nadmístního významu 233
H.
STANOVENÍ POŽADAVKŮ NA KOORDINACI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ A NA ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI OBCÍ, ZEJMÉNA S PŘIHLÉDNUTÍM K PODMÍNKÁM OBNOVY A ROZVOJE SÍDELNÍ STRUKTURY
235
H.1. Požadavky na koordinaci ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření 237
H.2. Požadavky na územní vymezení a koordinaci cyklistických tras a stezek nadmístního významu 262
H.3. Požadavky na koordinaci územních rezerv 265
H.4. Požadavky na řešení v územně plánovací dokumentaci obcí 268
I.
VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH SE UKLÁDÁ PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ
269
J.
VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU ORGÁNY KRAJE PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ, VČETNĚ STANOVENÍ, ZDA SE BUDE JEDNAT O REGULAČNÍ PLÁN Z PODNĚTU NEBO NA ŽÁDOST, A LHŮTY PRO VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU Z PODNĚTU
275
K.
ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU V ROZSAHU DLE PŘÍLOHY Č. 9 PRO PLOCHU NEBO KORIDOR VYMEZENÝ PODLE PÍSMENE J.
279
L.
STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)
283
M.
STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 37 ODST. 8 STAVEBNÍHO ZÁKONA
287
N.
ÚDAJE O POČTU LISTŮ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI
291
O.
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A POJMŮ
295

nahoru

Textová část

Grafická část

Zpracovatelé

Záznam o účinnosti