ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
ve znění Aktualizací č. 1 a 2
(úplné znění)POŘIZOVATEL: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
PROJEKTANT: knesl kynčl architekti s.r.o.
Šumavská 416/15, 602 00 Brno
Zodpovědný projektant: doc. Ing. arch. Jakub Kynčl Ph.D.
ČKA 02672

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:

045928/17/OÚPSŘ
00641

Textová část

Grafická část

Zpracovatelé

Záznam o účinnosti