ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
ve znění Aktualizací č. 1 a 2
(úplné znění)       GRAFICKÁ ČÁST:

   I.1. Výkres uspořádání území kraje (3 MB) 1 : 200 000

   I.2. Výkres ploch a koridorů, včetně územního systému ekologické stability (59 MB) 1 : 100 000

   I.3. Výkres krajin (34 MB) 1 : 200 000

   I.4. Výkres veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření (53 MB) 1 : 100 000

   I.5. Výkres oblastí, ploch a koridorů, ve kterých je uloženo prověření změn jejich využití územní studií (34 MB) 1 : 200 000

   II.2. Koordinační výkres (71 MB) 1 : 100 000

   II.3. Koordinační výkres 1 : 50 000
list A2 (36 MB)
list A3 (31 MB)
list B2 (47 MB)
list B3 (55 MB)
list C1 (35 MB)
list C2 (54 MB)
list C3 (62 MB)
list C4 (9 MB)
list D1 (2 MB)
list D2 (17 MB)
list D3 (39 MB)
list D4 (14 MB)
legenda je součástí listu A2
Textová část

Grafická část

Zpracovatelé

Záznam o účinnosti