VYHODNOCENÍ VLIVŮ
ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

 
ZÁŘÍ 2016
       I. ZÚR JMK

       II. ODŮVODNĚNÍ ZÚR JMK

       VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZÚR JMK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
       Textová část
       Grafická část
       Zpracovatelský kolektiv
       Seznam použitých zkratek