ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE     II. TEXTOVÁ ČÁST:

A.
POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZÚR JMK
13
B.
ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ZÚR JMK
23
C.
VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ NÁVRHU ZÚR JMK
63
C.1. Soulad s politikou územního rozvoje 65
C.1.1. Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území 65
C.1.2. Rozvojové oblasti a rozvojové osy 66
C.1.3. Specifické oblasti 67
C.1.4. Koridory a plochy dopravní infrastruktury 67
C.1.5. Koridory a plochy technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů 68
C.1.6. Další úkoly pro ministerstva, jiné ústřední správní úřady a pro územní plánování 71
C.2. Soulad s cíli a úkoly územního plánování 72
C.2.1. Soulad s cíli územního plánování 72
C.2.2. Soulad s úkoly územního plánování 74
C.3. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů 76
C.4. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 77
D.
ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
101
E.
STANOVISKO PODLE § 37 ODST. 7 STAVEBNÍHO ZÁKONA
105
F.
SDĚLENÍ JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 37 ODST. 7 STAVEBNÍHO ZÁKONA ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY
127
G.
KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ
133
G.1. Stanovení priorit územního plánování Jihomoravského kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území včetně zohlednění priorit v politice územního rozvoje 135
G.2. Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v politice územního rozvoje a vymezení oblastí se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým významem přesahují území více obcí (nadmístní rozvojové oblasti a nadmístní rozvojové osy) 136
G.3. Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního rozvoje a vymezení dalších specifických oblastí nadmístního významu 141
G.4. Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje a vymezení ploch a koridorů nadmístního významu, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability a územních rezerv, včetně stanovení využití, které má být prověřeno u ploch územních rezerv 143
G.4.1. Dopravní infrastruktura 143
G.4.2. Technická infrastruktura 222
G.4.3. Územní systém ekologické stability 235
G.4.4. Územní rezervy 267
G.5. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje 301
G.5.1. Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot území kraje 301
G.5.2. Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot území kraje 301
G.5.3. Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot území kraje 302
G.6. Stanovení cílových charakteristik krajiny, včetně územních podmínek pro jejich zachování nebo dosažení 302
G.7. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezených asanačních území, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 377
G.7.1. Veřejně prospěšné stavby 377
G.7.2. Veřejně prospěšná opatření 378
G.7.3. Vymezení staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu 379
G.7.4. Vymezení asanačních území nadmístního významu 384
G.8. Stanovení požadavků na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v územně plánovací dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní struktury 384
G.8.1. Požadavky na koordinaci ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření 384
G.8.2. Požadavky na územní vymezení a koordinaci cyklistických tras a stezek nadmístního významu 384
G.8.3. Požadavky na koordinaci územních rezerv 384
G.8.4. Požadavky na řešení v územně plánovací dokumentaci obcí 385
G.9. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých se ukládá prověření změn jejich využití územní studií 395
G.10. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu orgány kraje podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití, včetně stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a lhůty pro vydání regulačního plánu z podnětu 403
G.11. Zadání regulačního plánu v rozsahu dle přílohy č. 9 pro plochu nebo koridor vymezený podle písmene J (textové části ZÚR JMK) 403
G.12. Stanovení pořadí změn v území (etapizace) 403
G.13. Stanovení kompenzačních opatření podle § 37 odst. 8 stavebního zákona 403
H.
VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH (NADREGIONÁLNÍCH) VZTAHŮ
405
H.1. Koordinace využívání území se sousedními kraji 407
H.2. Koordinace využívání území se sousedními státy 413
I.
VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK Z PŘÍPADNÝCH VYJÁDŘENÍ PŘÍSLUŠNÝCH ORGÁNŮ SOUSEDNÍCH STÁTŮ A VÝSLEDKŮ KONZULTACÍ S NIMI
417
J.
VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ TÝKAJÍCÍCH SE ROZVOJE ÚZEMÍ STÁTU, KTERÉ NEJSOU OBSAŽENY V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 36 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA), S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ
423
K.
KVALIFIKOVANÝ ODHAD ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU PRO PLOCHY A KORIDORY REPUBLIKOVÉHO A NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
427
K.1. Výchozí podmínky a metodika vyhodnocení záborů ZPF a PUPFL 429
K.2. Vyhodnocení záboru zemědělského půdního fondu 431
K.3. Vyhodnocení záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa 436
K.4. Souhrnný odhad záborů půdního fondu 441
L.
ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH
443
M.
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK
935
N.
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
2425
nahoru


       I. ZÚR JMK
       Textová část
       Grafická část
       Zpracovatelský kolektiv
       Seznam použitých zkratek

       II. ODŮVODNĚNÍ ZÚR JMK
       Textová část
       Grafická část
       Zpracovatelský kolektiv
       Seznam použitých zkratek