ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE     II. GRAFICKÁ ČÁST:

II.1. Výkres širších vztahů
(5,3 MB)
1 : 500 000
II.2. Koordinační výkres
(28,9 MB)
1 : 100 000
II.3. Koordinační výkres
(k dispozici v tištěné podobě)
1 : 50 000
II.4. Výkres ploch a koridorů dopravní infrastruktury
(23,7 MB)
1 : 100 000
II.5. Výkres ploch a koridorů technické infrastruktury
(23,2 MB)
1 : 100 000
II.6. Výkres ploch a koridorů územního systému ekologické stability
(26 MB)
1 : 100 000


       I. ZÚR JMK
       Textová část
       Grafická část
       Zpracovatelský kolektiv
       Seznam použitých zkratek

       II. ODŮVODNĚNÍ ZÚR JMK
       Textová část
       Grafická část
       Zpracovatelský kolektiv
       Seznam použitých zkratek