ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE     I. TEXTOVÁ ČÁST:

A.
STANOVENÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ VČETNĚ ZOHLEDNĚNÍ PRIORIT STANOVENÝCH V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE
13
B.
ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH OBLASTÍ A ROZVOJOVÝCH OS VYMEZENÝCH V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE A VYMEZENÍ OBLASTÍ SE ZVÝŠENÝMI POŽADAVKY NA ZMĚNY V ÚZEMÍ, KTERÉ SVÝM VÝZNAMEM PŘESAHUJÍ ÚZEMÍ VÍCE OBCÍ (NADMÍSTNÍ ROZVOJOVÉ OBLASTI A NADMÍSTNÍ ROZVOJOVÉ OSY)
19
B.1. Rozvojové oblasti podle politiky územního rozvoje 21
B.2. Rozvojové osy podle politiky územního rozvoje 23
B.3. Rozvojové oblasti nadmístního významu 26
B.4. Rozvojové osy nadmístního významu 26
B.5. Centra osídlení 28
B.5.1. Nadregionální centrum 29
B.5.2. Regionální centrum 29
B.5.3. Subregionální centrum 30
B.5.4. Mikroregionální centrum 30
B.5.5. Lokální centrum 31
C.
ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ SPECIFICKÝCH OBLASTÍ VYMEZENÝCH V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE A VYMEZENÍ DALŠÍCH SPECIFICKÝCH OBLASTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
33
C.1. Specifické oblasti podle politiky územního rozvoje 35
C.2. Specifické oblasti nadmístního významu 35
D.
ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ VYMEZENÝCH V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE A VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, VČETNĚ PLOCH A KORIDORŮ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY A ÚZEMNÍCH REZERV, U PLOCH ÚZEMNÍCH REZERV STANOVENÍ VYUŽITÍ, KTERÉ MÁ BÝT PROVĚŘENO
39
D.1. Dopravní infrastruktura 41
D.1.1. Koncepce dopravní infrastruktury 41
D.1.2. Silniční doprava 42
D.1.3. Železniční doprava 62
D.1.4. Vodní doprava 70
D.1.5. Letecká doprava 71
D.1.6. Kombinovaná doprava 72
D.1.7. Integrovaný dopravní systém 73
D.1.8. Cyklistická doprava 74
D.2. Technická infrastruktura 83
D.2.1. Elektroenergetika 83
D.2.2. Plynárenství 93
D.2.3. Ropovody 97
D.2.4. Teplovody 97
D.2.5. Vodní hospodářství 98
D.2.6. Odpadové hospodářství 105
D.3. Územní systém ekologické stability 105
D.4. Územní rezervy 136
D.4.1. Dopravní infrastruktura 137
D.4.2. Technická infrastruktura 165
E.
UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ KRAJE
169
E.1. Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot území kraje 171
E.2. Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot území kraje 171
E.3. Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot území kraje 172
F.
STANOVENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJINY, VČETNĚ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO JEJICH ZACHOVÁNÍ NEBO DOSAŽENÍ
173
G.
VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A VYMEZENÝCH ASANAČNÍCH ÚZEMÍ, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT
209
G.1. Veřejně prospěšné stavby 211
G.1.1. Dopravní infrastruktura 211
G.1.2. Technická infrastruktura 220
G.2. Veřejně prospěšná opatření 229
G.3. Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu 231
G.4. Asanační území nadmístního významu 232
H.
STANOVENÍ POŽADAVKŮ NA KOORDINACI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ A NA ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI OBCÍ, ZEJMÉNA S PŘIHLÉDNUTÍM K PODMÍNKÁM OBNOVY A ROZVOJE SÍDELNÍ STRUKTURY
233
H.1. Požadavky na koordinaci ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření 235
H.2. Požadavky na územní vymezení a koordinaci cyklistických tras a stezek nadmístního významu 260
H.3. Požadavky na koordinaci územních rezerv 263
H.4. Požadavky na řešení v územně plánovací dokumentaci obcí 268
I.
VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH SE UKLÁDÁ PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ
271
J.
VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU ORGÁNY KRAJE PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ, VČETNĚ STANOVENÍ, ZDA SE BUDE JEDNAT O REGULAČNÍ PLÁN Z PODNĚTU NEBO NA ŽÁDOST, A LHŮTY PRO VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU Z PODNĚTU
277
K.
ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU V ROZSAHU DLE PŘÍLOHY Č. 9 PRO PLOCHU NEBO KORIDOR VYMEZENÝ PODLE PÍSMENE J.
281
L.
STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)
285
M.
STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 37 ODST. 8 STAVEBNÍHO ZÁKONA
289
N.
ÚDAJE O POČTU LISTŮ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI
293
O.
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A POJMŮ
297

PŘÍLOHY:
Schéma dopravní infrastruktury
M 1 : 450 000
Schéma variant dálnice D43 v úseku D1 - Lysice
M 1 : 100 000
nahoru


       I. ZÚR JMK
       Textová část
       Grafická část
       Zpracovatelský kolektiv
       Seznam použitých zkratek

       II. ODŮVODNĚNÍ ZÚR JMK
       Textová část
       Grafická část
       Zpracovatelský kolektiv
       Seznam použitých zkratek