ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE     I. GRAFICKÁ ČÁST:

I.1. Výkres uspořádání území kraje
(3,2 MB)
1 : 200 000
I.2. Výkres ploch a koridorů, včetně územního systému ekologické stability
(30,6 MB)
1 : 100 000
I.3. Výkres typů krajin podle stanovených cílových charakteristik
(13,8 MB)
1 : 200 000
I.4. Výkres veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření
(28,3 MB)
1 : 100 000
I.5. Výkres oblastí, ploch a koridorů, ve kterých je uloženo prověření změn jejich využití územní studií
(13,4 MB)
1 : 200 000


       I. ZÚR JMK
       Textová část
       Grafická část
       Zpracovatelský kolektiv
       Seznam použitých zkratek

       II. ODŮVODNĚNÍ ZÚR JMK
       Textová část
       Grafická část
       Zpracovatelský kolektiv
       Seznam použitých zkratek