Územní studie silničního propojení silnic R52 a I/53 s dálnicí D2

II. etapa – návrhová část

textová část

• textová část (pdf; 391 kB)

• odhad nákladů var. A (pdf; 42 kB)

• odhad nákladů var. B (pdf; 42 kB)

grafická část

• 01 výkres využití území, 1 : 10 000 (pdf; 6,5 MB)

• 02 dopravní schéma širších vztahů, 1 : 50 000 (pdf; 30,6 MB)

• 03 technická situace, 1 : 10 000 (pdf; 59,3 MB)

• 04 podélné profily, 1 : 10 000 / 1 000 (pdf; 9 MB)

• 05 zákres do ortofotomapy, 1 : 10 000 (pdf; 95 MB)

• 06 výsledná varianta, 1 : 20 000 (pdf; 25,3 MB)

• 07 návrh ploch a koridorů pro ZÚR JMK, 1 : 20 000 (pdf; 25,3 MB)

• 08 schéma výhledového stavu silniční sítě, 1 : 20 000 (pdf; 22,3 MB)

samostatná příloha

• Vyhodnocení vlivů variant záměru na životní prostředí (pdf; 4,9 MB)

zpět   ½   I. etapa