WYSIWYG Web Builder
ÚZEMNÍ STUDIE SILNICE I/50 V ÚSEKU
BRANKOVICE - KOŽUŠICE

2-ETAPA
06 / 2014
2.     Grafická část

2.1.        Využití území - stav, záměry dle ÚPD, limity využití území

2.2.        Výkresy dopravního řešení

2.2.1      Dopravní řešení - situace variant - ortofotomapa
2.2.2      Dopravní řešení - varianta Sever

2.2.3      Dopravní řešení - varianta Jih
2.2.4      Dopravní řešení - varianta Střed

2.3.        Problémové výkresy

2.3.1      Problémový výkres - varianta 0
2.3.2      Problémový výkres - varianta Sever
2.3.3      Problémový výkres - varianta Jih
2.3.4      Problémový výkres - varianta Střed

2.4.        Návrh koridorů a ploch DI pro zásady územního rozvoje

2.5.        Návrh etapizace