Územní studie silnic II. třídy v území ovlivněném
rozvodnou 400/220/110 kV Sokolnice

Textová část

Textová část

Grafická část

01 Dopravní schéma širších vztahů (varianty A, A1 B, B1) – 1 : 20 000

02 Výkres využití území (varianty A, A1, B, B1) – 1 : 10 000

03 Technická situace (varianty A, A1) – 1 : 10 000

04 Technická situace (varianty B, B1) – 1 : 10 000

05 Podélné profily a detaily křižovatek (varianty A, A1) – 1 : 10 000, 1 : 1 000

06 Podélné profily a detaily křižovatek (varianty B, B1) – 1 : 10 000, 1 : 1 000

07 Zákres do ortofotomapy (varianty A, A1, B, B1) – 1 : 10 000

08 Doporučená varianta – koordinační výkres – 1 : 10 000

09 Doporučená varianta – koridory pro ZÚR JMK – 1 : 50 000

10 Schéma možného výhledového stavu silniční sítě – 1 : 40 000

Přílohy

Doklady

Odhad nákladů pro jednotlivé varianty

Technické posouzení navržených tras s ohledem na el. vedení VVN 220/400 kV

Vyhodnocení vlivů na obyvatelstvo, lidské zdraví a životní prostředí, včetně hodnocení vlivů na soustavu Natura 2000