Z Á P I S

 

o průběhu 16. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje,

konaného dne 17. 12. 2002 ve velké zasedací síni  sídla Jihomoravského kraje,

 Žerotínovo nám. 3/5, Brno

 

 

Předsedající hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek zahájil 16. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje (dále jen ZJMK) v 9,00 hodin, všechny přivítal a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval, že je přítomno 40 členů ZJMK, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

 

Přítomni, omluveni, nepřítomni: viz prezenční listina 

 

Bod č. 1

Technický bod

 

Stanislav Juránek vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu 16. zasedání ZJMK. Navrženi byli Jaroslava Baštařová,  Rudolf Holz, Jaroslav Pospíšil a Václav Božek, kteří vyslovili s návrhem souhlas.

 

Usnesení č. 498 / 02 / Z 16:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

s c h v a l u j e   za ověřovatele zápisu o průběhu 16. zasedání ZJMK Mgr. Jaroslavu Baštařovou, Rudolfa Holze,  Ing. Jaroslava Pospíšila a Mgr. Václava Božka, CSc..

Hlasování č. 1:          47 – 0 – 0

 

Stanislav Juránek podal zastupitelům informaci, že Petr Zelinka se vzdal svého mandátu a novým zastupitelem se stal Josef Planý. Poté bylo přistoupeno ke složení slibu nového člena ZJMK.

 

Do rukou předsedajícího Stanislava Juránka složil Josef Planý zákonem předepsaný slib, čímž se dle ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, ujal svých práv a povinností člena ZJMK. Složení slibu stvrdil svým podpisem.

 

Zapisovatelkou byla jmenována slečna Veronika Valentová a Dana Palbuchtová, právní asistencí byla pověřena paní Petra Bónová Mičánková. Stanislav Juránek konstatoval, že zápis z 15. zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí, současně jsou vyloženy k nahlédnutí zápisy z jednání komisí rady a výborů zastupitelstva, zprávy ze zahraničních služebních cest.

Přílohy, které neobdrželi všichni členové ZJMK, obdržely politické kluby, jednalo se o zřizovací listiny příspěvkových organizací v oblasti sociální a zdravotnictví a dodatky ke zřizovacím listinám v oblasti školství.

 

 

Stanislav Juránek navrhl následující změny a doplnění programu zasedání:

 

          

Bod č. 11 - Rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2003 navrhl zařadit jako první bod po přestávce v 11,00 hodin, před rozpočtem musí být projednán bod č. 10, jelikož dochází k rozdělení příspěvkové organizace DD Černá Hora na 2 samostatné příspěvkové organizace a v rozpočtu je určen příspěvek těmto 2 organizacím samostatně.

Dále stáhl  z programu bod č. 17 - Projednání žádosti města Znojma o dotaci z Fondu rozvoje bydlení Jihomoravského kraje

Bod č. 34 rozdělil na 34a a 34b. Body č. 42 a 43 jsou společně v jednom materiálu.

Doplnění programu:

Bod č. 44/1 –  Volba členů výboru zařazen mezi body č. 14 a 15.

Bod č.  44/2 - Zřízení Fondu investiční činnosti školských příspěvkových organizací Jihomoravského kraje

Bod č. 44/3 - Souhlas s využitím prostředků z dotací a fondů kraje z roku 2002 v rozpočtu roku 2003

Body č. 42,43,44/2 a 44/3 byly zařazeny za bod č. 30.

U bodu č. 40 se v názvu slovo „bezúplatného“ mění na „úplatného“.

 

Diskuse:

Ludvík Hekrle vznesl dotaz k důvodu stažení bodu č. 17 a jak ve věci rozhodla Rada Jihomoravského kraje. Stanislav Juránek sdělil, že Rada Jihomoravského kraje rozhodla tak, že prostředky pro Znojmo se budou uvolňovat přímo z rozpočetu kraje konkrétním žadatelům  v souladu s Fondem rozvoje bydlení JMK a  Pravidly schválenými ZJMK.

 

Usnesení č. 499 / 02 / Z 16:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

s c h v a l u j e   následující program 16. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje:

1.                  Technický bod (zapisovatelka, právní asistence, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 16. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje)

2.                  Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání zastupitelstva

3.                  Zpráva o činnosti Rady Jihomoravského kraje

4.                  Zpráva o činnosti finančního výboru

5.                  Zpráva o činnosti kontrolního výboru

6.                  Zpráva o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

7.                  Zpráva o činnosti výboru pro národnostní menšiny

8.                  Zpráva o činnosti výboru pro hospodářský rozvoj a dopravu

9.                  Zpráva o činnosti legislativního výboru

10.              Zřizovací listiny příspěvkových organizací Jihomoravského kraje v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví

11.              Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2003

12.              Rozpočtový výhled Jihomoravského kraje na období 2004 – 2006

13.              Návrh na jmenování nového člena dozorčí rady společnosti KORDIS JMK, spol. s r. o.

14.              Návrh na schválení záměru transformace příspěvkové organizace Správa a údržba silnic na akciovou společnost

44/1     Volba členů výboru

15.              Zřizovací listiny příspěvkových organizací Jihomoravského kraje v oblasti kultury

16.              Dodatky ke zřizovacím listinám Galerie výtvarného umění v Hodoníně a Ústavu archeologické památkové péče Brno

17.              Stažen

18.              Poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR obcím do povodňových fondů obcí na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002

19.              Poskytnutí dotace městu Letovice

20.              Volba přísedících Krajského soudu v Brně

21.              Harmonogram zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje na rok 2003

22.              Informace o vývoji rozpočtu Jihomoravského kraje za 1. až 3. čtvrtletí 2002

23.              Schválení rozpočtových opatření provedených Radou Jihomoravského kraje v období od 11. 10. 2002 do 21. 11. 2002

24.              Stanovení výše paušální částky náhrady výdělků neuvolněným členům Zastupitelstva Jihomoravského kraje, kteří nejsou v pracovním nebo obdobném poměru  na rok 2003

25.              Změna výše věcných a osobních výdajů na činnost krajského úřadu

26.              Informativní zpráva o zdravotnických lůžkových zařízeních (nemocnicích) převáděných k 1. 1. 2003 pod Jihomoravský kraj

27.              Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Ústavu sociální péče Habrovany, příspěvkové organizace

28.              Zřízení zařízení pro výkon pěstounské péče

29.              Koncepce zdravotnické záchranné služby v Jihomoravském kraji

30.              Dotace pověřeným obcím na zabezpečení LSPP

     42.       Zřízení Fondu rozvoje Jihomoravského kraje

     43.       Schválení statutu Fondu rozvoje Jihomoravského kraje

44/2 Zřízení Fondu investiční činnosti školských příspěvkových organizací                 Jihomoravského kraje

     44/3    Souhlas s využitím prostředků z dotací a fondů kraje z roku 2002 v rozpočtu roku 

                2003

31.              Záměr prodeje části pozemku p.č. 1741/1 o výměře 29 m2 v k.ú. Moravský Písek

32.              Plán odpadového hospodářství v ČR – informace o připomínkovém řízení

33.              Zpráva o plnění programu „Podpora zaměstnanosti ve vinařských oblastech Jihomoravského kraje“

34a.          Návrh změn v síti škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským  krajem 

34b.          Návrh změn v síti škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským  krajem  - Klasické gymnázium, Brno – Žabovřesky, Plovdivská 8                                                                                                                              

35.              Změna vymezení majetku předávaného do správy školským příspěvkovým organizacím - Střední průmyslová škola stavební, Brno, Kudelova 8 a Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110

36.              Doplnění  vymezení majetku předávaného do správy školské příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21

37.              Změna vymezení majetku předávaného do správy  školským příspěvkovým organizacím -Zvláštní škola Blansko a Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Blansko, Nad Čertovkou 18

38.              Zřízení věcného břemene k nemovitosti v majetku Jihomoravského kraje ve prospěch společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s.

39.       Bezúplatné nabytí majetku města Veselí nad Moravou do vlastnictví Jihomoravského kraje k plnění úkolů Speciálních škol, Veselí nad Moravou, okres Hodonín

40.              Záměr úplatného převodu pozemku p.č. 917/14 o výměře 120 m2, v k.ú. Trnitá, obec Brno, Katastrálnímu úřadu Brno-město

41.              Změny zřizovacích listin školských příspěvkových organizací Jihomoravského kraje

44/4     Dotazy, podněty a připomínky

 

Hlasování č. 2:          50 – 0 – 0

 

 

Bod č. 2

Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání zastupitelstva

 

Stanislav Juránek informoval o splněných i probíhajících úkolech, přednesl žádost o prodloužení termínu u úkolu Z 15/26 na 31.12.2002.

 

Diskuse:

Jaroslava Baštařová vznesla dotaz k úkolu Z 10/13b a Z 8/28e. Odpověděl Stanislav Juránek a Václav Božek sdělil, že  úkol Z 10/13b  má správně znít „splněno“. K úkolu Z 8/28e Stanislav Juránek přislíbil předložení vyhodnocení Programu rozvoje JMK na příštím zasedání zastupitelstva.

 

 

Usnesení č. 500 / 02 / Z 16:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

b e r e   n a   v  ě d o m í  zprávu o kontrole plnění úkolů uložených na minulých zasedáních Zastupitelstva Jihomoravského kraje.

s c h v a l u j e  změnu termínu  úkolu Z 15/26 z 10.11.2002 na 31.12.2002

Hlasování č. 3:          53 – 0 – 0

 

 

 

 

Bod č. 3

Zpráva o činnosti Rady Jihomoravského kraje

 

Stanislav Juránek podrobně informoval o činnosti rady v jednotlivých oblastech, přednesl návrh na usnesení.

 

Diskuse:

Ivan Ohlídal požádal o podrobné vysvětlení bodu p) v oblasti školství a bodu j) v oblasti ostatní. Jaroslava Baštařová vznesla dotaz k bodu k) v oblasti dopravy, dále uvedla, že chybí v oblasti dopravy  „schválení záměru transformace příspěvkové organizace Správa a údržba silnic na akciovou společnost. Vysvětlení podali Igor Poledňák, Ilja Kašík, Jaroslav Pospíšil a Stanislav Juránek.

 

Usnesení č.  501 / 02 / Z 16:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

b e r e   n a   v ě d o m í   v souladu s ustanovením § 58 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, zprávu o činnosti Rady Jihomoravského kraje za období od 17. října 2002 do 14. listopadu 2002

Hlasování č. 4:          39 – 0 – 8

 


 

 

Bod č. 4

Zpráva o činnosti finančního výboru

 

Předseda finančního výboru Jan Vitula informoval o činnosti finančního výboru. Přednesl stanovisko výboru k rozpočtu JMK.

 

Původní návrh na usnesení byl schválen bez rozpravy.

 

Usnesení č.  502 / 02 / Z 16:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

b e r e   n a   v ě d o m í   zprávu o činnosti finančního výboru.

Hlasování č. 5:          43 – 0 – 1

 

 

Bod č. 5

Zpráva o činnosti kontrolního výboru

 

Předseda kontrolního výboru Václav Božek poskytl informace o činnosti kontrolního výboru.

 

Diskuse:

Jaroslava Baštařová (dotazy k plnění harmonogramu tvorby rozpočtu a k usnesení kontrolního výboru 89/02/VK 18). Na dotazy odpověděl Václav Božek.

 

Usnesení č.  503 / 02 / Z 16:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

b e r e   n a   v ě d o m í   zprávu o činnosti kontrolního výboru.

Hlasování č. 6:          43– 0 – 2

 

 

 

 

Bod č. 6

Zpráva o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

 

Petr Nezveda stručně informoval o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost.

 

Původní návrh na usnesení byl schválen bez rozpravy.

 

Usnesení č.  504 / 02 / Z 16:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

b e r e   n a   v ě d o m í   zprávu o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost.

Hlasování č. 7:          42 – 0 – 0


 

Bod č. 7

Zpráva o činnosti výboru pro národnostní menšiny

 

Předsedkyně výboru pro národnostní menšiny Marie Marková podala podrobnou informaci o činnosti výboru pro národnostní menšiny.

 

Původní návrh na usnesení byl schválen bez rozpravy.

 

Usnesení č.  505 / 02 / Z 16:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

b e r e   n a   v ě d o m í   zprávu o činnosti výboru pro národnostní menšiny.

Hlasování č. 8:          44 – 0 – 1

 

 

Bod č. 8

Zpráva o činnosti výboru pro hospodářský rozvoj a dopravu

 

Předseda výboru pro hospodářský rozvoj a dopravu Dušan Jakoubek informoval o činnosti výboru.

 

Původní návrh na usnesení byl schválen bez rozpravy.

 

 

Usnesení č.  506 / 02 / Z 16:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

b e r e   n a   v ě d o m í   zprávu o činnosti výboru pro hospodářský rozvoj a dopravu.

Hlasování č. 9: 46 – 0 – 2

 

 

Bod č. 9

Zpráva o činnosti legislativního výboru

 

Marie Marková informovala o činnosti legislativního výboru.

 

Diskuse:

Jaroslava Baštařová (dotaz ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v oblasti školství). Vysvětlení podal Miloš Šifalda.

 

Usnesení č.  507 / 02 / Z 16:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

b e r e   n a   v ě d o m í   zprávu o činnosti legislativního výboru.

Hlasování č. 10:        46 – 0 – 1

 


Bod č. 10

Zřizovací listiny  příspěvkových organizací Jihomoravského kraje v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví

 

Informace k předloženému materiálu podal Lubomír Šmíd.

 

Diskuse:

Jaroslava Baštařová (dotaz na právní asistenci k návrhu usnesení pod body č. 2 a 3 týkající se přechodu práv). Právní asistence sdělila, že se skutečně jedná o přechod, termín je tedy správný dle § 27 a násl. zák. č. 250/2000 Sb. Josef Drbal zodpověděl dotazy Jiřího  Tomka k příloze č. 4 materiálu.

 

Usnesení č.  508 / 02 / Z 16:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s § 35, odst.2 písm. j) zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

 

I.

1.

a)      r o z d ě l u j e  v souladu s  § 35 odst. 2 písm. j) z.č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, a § 27 odst. 3 z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností ke dni 1.1.2003, příspěvkovou organizaci Domov důchodců Černá Hora na  dvě samostatné příspěvkové organizace, a to Domov důchodců Černá Hora, příspěvková organizace a Domov důchodců Blansko, příspěvková organizace, čímž se  z  r u š u j e   v souladu s  § 35 odst. 2 písm. j) z.č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění a § 27 odst. 3 z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností ke dni 1.1.2003 příspěvková organizace  Domov důchodců Černá Hora,

 

b)      z ř i z u j e   v souladu s  § 35 odst. 2 písm. j) z.č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění a § 27 odst.1 a 2   z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností ke dni 1.1.2003 příspěvkovou organizaci  s názvem Domov důchodců  Blansko, příspěvková organizace,

 

c)      z ř i z u j e   v souladu s  § 35 odst. 2 písm. j) z.č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění a § 27 odst. 1 a 2  z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností ke dni 1.1.2003 příspěvkovou organizaci  s názvem Domov důchodců  Černá Hora, příspěvková organizace,

 

2.

a)      s c h v a l u j e  v návaznosti na ust. § 249 odst. 2 z.č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, v platném znění, s  účinností ke dni 1.1.2003 přechod práv a povinnosti z pracovněprávních vztahů v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 zápisu z  Domova důchodců Černá Hora  na  Domov důchodců Blansko, příspěvkovou organizaci,

 

b)      s c h v a l u j e  v návaznosti na ust. § 249 odst. 2 z.č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, v platném znění, s  účinností ke dni 1.1.2003 přechod ostatních práv a povinnosti z pracovněprávních vztahů neuvedených v písm. a) bodu 2 usnesení z Domova důchodců Černá Hora,  na  Domov důchodců Černá Hora, příspěvkovou organizaci,

 

 

 

 

3.

a)      s c h v a l u j e  v návaznosti na ust. § 27 odst. 3 z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností ke dni 1.1.2003,  přechod nemovitého majetku, který se zapisuje do katastru nemovitostí  na Domov důchodců Blansko, příspěvkovou organizaci v rozsahu, dle přílohy č. 1 zřizovací listiny Domova důchodců Blansko, příspěvková organizace,

 

b)      s c h v a l u j e  v návaznosti na ust. § 27 odst. 3 z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností ke dni 1.1.2003,  přechod nemovitého majetku,  který se zapisuje do katastru nemovitostí, na Domov důchodců Černá Hora, příspěvkovou organizaci v rozsahu, dle  přílohy č. 1 zřizovací listiny Domova důchodců Černá Hora, příspěvková organizace,

 

c)      s c h v a l u j e  v návaznosti na ust. § 27 odst. 3 z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností ke dni 1.1.2003, přechod movitého majetku a ostatního majetku, práv a závazků, na Domov důchodců Blansko, příspěvkovou organizaci dle účetní závěrky k 31.12.2002 Domova důchodců Černá Hora,  v rozsahu movitého majetku, ostatního majetku, práv a závazků evidovaných odděleně pro dislokované pracoviště Blansko,

 

d)      s c h v a l u j e   v  návaznosti na ust. § 27 odst. 3 z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností ke dni 1.1.2003, přechod movitého majetku a ostatního majetku, práv a závazků, na Domov důchodců Černá Hora, příspěvkovou organizaci, v  rozsahu účetní závěrky příspěvkové organizace Domov důchodců Černá Hora k 31.12.2002 s výjimkou movitého majetku,  ostatního majetku, práv a závazků, evidovaných odděleně pro dislokované pracoviště Blansko.

 

4.

 

a)      s c h v a l u j e  v souladu s  § 35 odst. 2 písm. j) z.č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, a § 27 odst. 1 a 2  z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností ke dni 1.1.2003 zřizovací listinu příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb

 

        Domov důchodců Blansko, příspěvková organizace

        Domov důchodců Černá Hora, příspěvková organizace

uvedené v příloze č. 2   zápisu.

 

II.                s c h v a l u j e

 

v souladu s  § 35 odst. 2 písm. j) z.č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, a § 27 odst. 1 a 2  z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností ke dni 1.1.2003 zřizovací listiny příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví:

 

 

 1. Domov důchodců Předklášteří, příspěvková organizace
 2. Domov důchodců  a Penzion pro důchodce Zastávka u Brna,

 příspěvková organizace

 1. Domov důchodců Sokolnice, příspěvková organizace
 2. Domov důchodců Hodonín, příspěvková organizace
 3. Domov důchodců Kyjov, příspěvková organizace
 4. Domov důchodců Strážnice, příspěvková organizace
 5. Domov důchodců Nové Hvězdlice, příspěvková organizace
 6. Domov důchodců Plaveč, příspěvková organizace
 7. Domov důchodců Jevišovice, příspěvková organizace
 8. Domov důchodců Božice, příspěvková organizace
 9. Domov důchodců Hostim, příspěvková organizace
 10. Domov důchodců Skalice, příspěvková organizace
 11. Ústav sociální péče  Velké Opatovice, příspěvková organizace
 12. Ústav sociální péče Šebetov, příspěvková organizace
 13. Ústav sociální péče Střelice u Brna, příspěvková organizace
 14. Ústav sociální péče Klentnice, příspěvková organizace
 15. Ústav sociální péče Kyjov, příspěvková organizace
 16. Ústav sociální péče Hodonín, příspěvková organizace
 17. Ústav sociální péče pro mládež Hodonín, příspěvková organizace
 18. Ústav sociální péče a domov důchodců Vyškov, příspěvková organizace
 19. Ústav sociální péče Břežany, příspěvková organizace
 20. Ústav sociální péče Tavíkovice, příspěvková organizace
 21. Ústav sociální péče Hrušovany nad Jevišovkou, příspěvková organizace
 22. Penzion  pro důchodce Vyškov, příspěvková organizace
 23. Domov důchodců a Penzion pro důchodce Hodonín, příspěvková organizace
 24. Středisko sociálních a rodinných služeb Vyškov, příspěvková organizace
 25. Středisko sociálních a rodinných služeb Hodonín, příspěvková organizace
 26. Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
 27. Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
 28. Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
 29. Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
 30. Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace
 31. Nemocnice  Ivančice, příspěvková organizace
 32. Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace
 33. Nemocnice MB Letovice, příspěvková organizace
 34. Bakešova nemocnice Brno, příspěvková organizace
 35. Dětská ozdravovna Křetín, příspěvková organizace
 36. Dětská léčebna  se speleoterapií Ostrov u Macochy, příspěvková organizace
 37. Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice, příspěvková organizace
 38. Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace
 39. Lila Domov pro postižené děti Otnice, příspěvková organizace
 40. Kojenecký ústav Kyjov, příspěvková organizace
 41. Zdravotnická záchranná služba  Blansko, příspěvková organizace
 42. Zdravotnická záchranná služba Vyškov, příspěvková organizace
 43. Zdravotnická záchranná služba Hodonín, příspěvková organizace
 44. Územní středisko záchranné služby  Brno, příspěvková organizace.

 

      dle přílohy č. 2 zápisu,

Hlasování č. 11:        46 – 0 – 0

 


 

Bod č. 13

Návrh na jmenování nového člena dozorčí rady společnosti KORDIS JMK, spol. s r. o.

 

Jaroslav Pospíšil představil předložený materiál.

 

Původní  návrh na usnesení byl schválen bez rozpravy.

 

 

Usnesení č.  509 / 02 / Z 16:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

n a v r h u j e  ve smyslu ust. § 35 odst.2, písm. m)  zák.č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění jmenovat za člena dozorčí rady společnosti KORDIS JMK, spol. s r.o. IČ: 26298465 se sídlem Brno, Renneská třída 1a, č.p.787, PSČ: 65768 pana Jana Letochu, člena Rady Jihomoravského kraje

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

u k l á d á Ing. Františku Poláchovi, delegovanému usnesením Zastupitelstva Jihomoravského kraje ze dne 7.11.2002, č. 489/02/Z jako zástupce Jihomoravského kraje na valnou hromadu společnosti KORDIS JMK, spol. s r.o. IČ: 26298465 se sídlem Brno, Renneská třída 1a, č.p.787, PSČ: 65768, aby na nejbližší valné hromadě společnosti KORDIS JMK, spol. s r. o., navrhnul jmenování pana Jana Letochy, člena Rady Jihomoravského kraje, za člena dozorčí rady této společnosti a aby pro tento návrh za Jihomoravský kraj hlasoval.

                                                                                                                

Hlasování č. 12:        40 – 2 – 8

 

 

 

Bod č. 12

Rozpočtový výhled Jihomoravského kraje na období 2004 - 2006

 

Lubomír Šmíd podal základní informace k předloženému materiálu.

 

Diskuse:

Ludvík Hekrle se vyjádřil k podanému návrhu na usnesení. Jiří Kadrnka vyslovil poděkování zpracovateli   tohoto materiálu.

 

Usnesení č.  510 / 02 / Z 16:

Zastupitelstvo  Jihomoravského kraje

b e r e   n a  v ě d o m í   rozpočtový výhled Jihomoravského kraje na období 2004 – 2006 sestavený na základě § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a

u k  l á d á  RJMK aktualizovat rozpočtový výhled Jihomoravského kraje po schválení rozpočtu Jihomoravského kraje  na rok 2004.

T: březen 2004

 Rozpočtový výhled tvoří přílohu č.  3 zápisu.

 

Hlasování č. 13:        53 – 1– 0

 

 

 

Bod č. 14

Návrh na schválení záměru transformace příspěvkové organizace Správa a údržba silnic na akciovou společnost

 

Jaroslav Pospíšil podal informace k předloženému materiálu.

 

Diskuse:

Dušan Sušil (dotaz na předkladatele, jaké jsou důvody záměru transformace příspěvkové organizace na akciovou společnost). Jaroslava Baštařová požádala o písemné vyjádření předkladatele, Jana Pavlíčka a Jana Zouhara k jejím připomínkám, které již v písemné podobě předala. V diskusi dále vystoupil Dušan Jakoubek, Jan Kryčer, Jan Letocha, Stanislav Navrkal, Ivan Ohlídal. Na dotazy reagoval Milan Venclík. Připomínku k návrhu na usnesení vznesla Jaroslava Baštařová. Další připomínky k materiálu podali Vincencie Kaděrová, Ivan Ohlídal, Augustin Forman, Ladislav Korbel, Jan Šinogl. Odpověděl František Polách, Milan Venclík.

Projednávání bodu bylo přerušeno.

 

Předsedající Stanislav Juránek vyhlásil přestávku od 11,05 do 11,30 hodin.

 

Bod č. 11

Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2003

 

Lubomír Šmíd přednesl úvodní slovo k předloženému materiálu.

Ludmila Skotáková upozornila na  tři písemné připomínky jednotlivých organizací, které byly doručeny na krajský úřad. K připomínkám se vyjádřil Jaroslav Pospíšil a Milan Venclík.

 

Diskuse:

Zuzana Domesová (dotaz – konkretizace položky 15 mil. Kč v § 2140 – Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch – Podpora lázeňských míst v Jihomoravském kraji). Na dotaz odpověděl Ilja Kašík. Odpověď doplnil Milan Venclík a Stanislav Juránek. V diskusi vystoupil Jan Satoria. Antonín Kment  předložil návrh na změnu usnesení (snížení položky § 3680 o 8 mil. Kč a její přesunutí na § 3742).  Jan Kryčer podal návrh na usnesení (snížení § 2231 o 1,5 mil. Kč a přesunutí na § 2221). Na dotazy Ivana Ohlídala k oddílu II. k § 6222 reagoval Igor Poledňák.

Ludvík Hekrle se vyjádřil konkrétně k § 2221.

V diskusi dále vystoupili Jaroslava Baštařová, Pavel Březa, Martin Hovorka, Antonín Kment, Rudolf Holz,  Lubomír Šmíd, Jan Pavlíček, Jaroslav Pospíšil, Jan Šinogl.

 

Jiří Kadrnka  navrhl technicky odklad přestávky na 14.00. Ing. Juránek navrhl přestávku ve 14.00 hod nebo do dokončení bodů č. 11 a 14.

 Hlasování č. 14:       38 – 10 - 8

 

V diskusi pokračovali Augustin Forman, Jaroslav Pospíšil, Jan Letocha.

Usnesení č. 511 / 02 / Z 16 (návrh Antonína Kmenta):

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

d o p l ň u j e rozpočet takto:

- snižuje se § 3680 rozpočtu kraje – výzkum a vývoj v oblasti komunálních služeb a územního rozvoje, položka – rezerva na koncepční a rozvojové dokumenty o částku 8 mil. Kč

- zařazuje se § 3742 chráněné části přírody ve výši 8 mil. Kč

Hlasování č. 15:        52 – 0 – 0

 

Návrh na usnesení (Jan Kryčer-návrh nebyl přijat):

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

schvaluje přesunutí částky 1,5 mil. Kč z § 2231 – Vodní cesty - Podpora zpracování přípravné dokumentace Multimodálního dopravního terminálu na § 2221 – Příspěvek na dopravní obslužnost

 

Hlasování č. 16:        15– 10 – 28

 

Usnesení č. 512 / 02 / Z 16:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

1. s c h v a l u j e  v souladu s § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění, rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2003 dle přílohy č.  4  zápisu s tím, že

·        rozpočet je sestaven jako vyrovnaný,

·        rozpočet příjmů činí  2 533 667 tis. Kč,

·        rozpočet výdajů činí  2 533 667 tis. Kč,

·        příděl do fondu rozvoje bydlení Jihomoravského kraje činí 1 000 tis. Kč,

·        příděl do sociálního fondu Jihomoravského kraje činí 4,5% z objemu skutečně vyplacených hrubých platů zaměstnanců Jihomoravského kraje zařazených do krajského úřadu a hrubých odměn za výkon funkce uvolněných členů Zastupitelstva Jihomoravského kraje

 

 

2. s t a n o v u j e v souladu s § 12 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, jako závazné ukazatele, jimiž se má v roce 2003 povinně řídit Rada Jihomoravského kraje jako výkonný orgán v oblasti samostatné působnosti

·        v rozpočtu příjmů jednotlivé položky dle platné rozpočtové skladby,

·        v rozpočtu výdajů  jednotlivé  paragrafy dle platné rozpočtové skladby, vyjma § 6113 a § 6172,

·        v § 6113 a § 6172 podseskupení položek dle platné rozpočtové skladby,

·        v § 6113 výdaje na činnost politických klubů

v souladu s rozpisem dle přílohy č.  4   zápisu (článek  V.1.)

 

 

3. s t a n o v u j e v souladu s § 12 odst. 2 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  územních rozpočtů, v platném znění, jako závazné ukazatele, jimiž se mají v roce 2003 povinně řídit právnické osoby zřizované a zakládané Jihomoravským krajem

·        příspěvky na provoz,

·        dotace na investice

v souladu s rozpisem dle přílohy č.  4    zápisu (článek V.2.)

 

 

 

4. s t a n o v u j e v souladu s § 12 odst. 2 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, následující závazné ukazatele, jimiž se mají povinně řídit příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2003

 

·        příjemce dotace nebo příspěvku je povinen použít prostředky výhradně na účel, na který mu byly poskytnuty,

·        příjemce dotace nebo příspěvku je povinen zaslat orgánům Jihomoravského kraje dle jejich pokynů vyúčtování čerpání poskytnutých prostředků,

·        příjemce dotace nebo příspěvku je povinen umožnit orgánům Jihomoravského kraje provedení kontroly čerpání poskytnutých prostředků a poskytnout jim k tomu veškeré potřebné podklady a informace

 

 

5. s v ě ř u j e  Radě Jihomoravského kraje v souladu s § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, provádění rozpočtových opatření v roce 2003 v plném rozsahu dle § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

 

 

 

6. u  k l á d á  Radě Jihomoravského kraje

           

·        předkládat Zastupitelstvu Jihomoravského kraje ke schválení provedená rozpočtová opatření

·        čtvrtletně předkládat Zastupitelstvu Jihomoravského kraje informace o plnění rozpočtu Jihomoravského kraje

 

Hlasování č. 17:        42– 4 - 7

 

Příloha č. 4 je uložena na odboru organizačním a informatiky krajského úřadu.

 

Pokračování bodu č. 14

Návrh na schválení záměru transformace příspěvkové organizace Správa a údržba silnic na akciovou společnost

 

Diskuse:

Petr Nezveda a Ladislav Korbel reagovali na dotaz Jaroslavy Baštařové.

Oldřich Ryšavý a Jan Šinogl podali společný návrh na stažení bodu z programu zasedání a jeho projednání v patřičném výboru pro hospodářský rozvoj a dopravu.

 

Hlasování o návrhu pana Navrkala na ukončení rozpravy.

Hlasování č. 18:        52– 0 - 3

 

Hlasování o návrhu Oldřicha Ryšavého a Jana Šinogla:

Návrh na usnesení (Oldřich Ryšavý a Jan Šinogl-návrh nebyl přijat):

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

stahuje bod č. 14 z programu 16.zasedání zastupitelstva

 

Hlasování č. 19:        16– 21 -16

 

Po tomto hlasování bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu usnesení.


 

Usnesení č.  513 / 02 / Z 16:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

schvaluje záměr založení akciové společnosti pro zajišťování organizace  řízení systému majetkové správy, údržby, oprav, rekonstrukcí a nové výstavby silnic a jejich příslušenství na území Jihomoravského kraje,

 

v souladu s § 154 odst. 2 obchodního zákoníku  označení akciové společnosti dodatkem a. s.,

 

v souladu s § 155 odst. 6 obchodního zákoníku  jako druh akcií akcie kmenové,

 

v souladu s § 156 odst. 1 obchodního zákoníku  jako formu akcií akcie na jméno,

 

v souladu s § 155 odst. 2 obchodního zákoníku  jako podobu akcií akcie listinné,

 

v souladu s § 154 a násl. obchodního zákoníku  hromadnou akcii jako způsob emise listinných akcií.

 

Hlasování č. 20:        37 – 13 – 5

 

Předsedající Stanislav Juránek vyhlásil přestávku od 13,25 do 15,00 hodin.

 

 

Bod č. 44/1

Volba dalších členů výborů

Úvodní slovo k materiálu přednesl Stanislav Juránek.

 

Usnesení č.  514 / 02 / Z 16:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

s c h v a l u j e způsob volby členů výboru finančního, výboru pro národnostní menšiny, a způsob volby místopředsedy výboru pro hospodářský rozvoj a dopravu aklamací

 

Hlasování č. 21                    41 – 0 – 0

 

Usnesení č.  515 / 02 / Z 16:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

bere  na  vědomí,  že se Ing. Jan Letocha vzdal funkce člena výboru finančního

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

bere na vědomí, že se MUDr. Milan Špaček vzdal funkce člena výboru pro národnostní menšiny

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

o d v o l á v á   v souladu s § 35 odst. 2 písm. p)  zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, Ing. Antonína Tesaříka z funkce místopředsedy výboru pro hospodářský rozvoj a dopravu

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

v o l í  v souladu s § 35 odst. 2 písm. p)  zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, do funkce člena výboru finančního pana Pavla Prokopa

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

v o l í  v souladu s § 35 odst. 2 písm. p)  zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, do funkce člena výboru pro národnostní menšiny JUDr. Jana Kryčera.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

v o l í  v souladu s § 35 odst. 2 písm. p)  zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, do funkce místopředsedy výboru pro hospodářský rozvoj a dopravu Ing. Jana Letochu

 

Hlasování č. 22                    42 – 0 – 1

 

 

 

Bod č. 15

Zřizovací  listiny příspěvkových organizací Jihomoravského kraje v oblasti kultury 

Materiál představil Jan Letocha.

Původní návrh na usnesení byl schválen bez rozpravy.

 

Usnesení č.  516 / 02 / Z 16:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

s c h v a l u j e   v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, v platném znění a  § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.1.2003:

-  zřizovací listiny příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem v oblasti kultury:

1. Muzeum Brněnska, příspěvková organizace

2. Hvězdárna Veselí nad Moravou,  příspěvková organizace

3. Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace

4. Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace 

5. Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace

6. Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace

dle přílohy č. 5 zápisu

 

Hlasování č. 23:        42 – 0 – 0

 

Příloha č. 5 je  uložena na odboru organizačním a informatiky krajského úřadu.

 

Bod č. 16

Dodatky ke zřizovacím  listinám Galerie výtvarného umění v  Hodoníně a

Ústavu archeologické památkové péče Brno

 

Jan Letocha přednesl úvodní slovo.

Původní návrh na usnesení byl schválen bez rozpravy.

 

Usnesení č.  517 / 02 / Z 15:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

s c h v a l u j e   v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, v platném znění a  § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.1.2003:

 

-  Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Galerie výtvarného umění v Hodoníně, příspěvková organizace uvedený v příloze    č. 6a zápisu

 

-  Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Ústavu archeologické památkové péče Brno, příspěvková organizace uvedený v příloze č. 6b zápisu

 

Hlasování č. 24:        42 – 0 – 0

 

 

Bod č. 18

Poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR obcím do povodňových fondů obcí na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi  v roce 2002

 

K předloženému materiálu podal informace Stanislav Juránek.

 

Původní návrh na usnesení byl schválen bez rozpravy.

 

Usnesení č.  518 / 02 / Z 16:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

 s c h v a l u j e v souladu s § 36 odst.1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, poskytnutí nenávratné neinvestiční dotace z kapitoly 317 státního rozpočtu ČR na základě programu MMR ČR do „Povodňového fondu města na opravy bytového fondu poškozeného povodní v roce 2002“ městu Znojmu v této výši:   3 672  000,- Kč

Hlasování č. 25:        41 – 0 – 0

 

 

Bod č. 19

Poskytnutí dotace městu Letovice

 

Informace k předloženému materiálu podal Stanislav Juránek.

 

Diskuse:

Předkladatel akceptoval technické připomínky Pavla Březy (k textu smlouvy o poskytnutí dotace).

 

Usnesení č.  519 / 02 / Z 16:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje  

s c h v a l u j e   v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb.,           o krajích, v platném znění, dotaci městu Letovice ve  výši l00.000,- Kč na likvidaci následků živelní pohromy-vichřice za podmínek uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy  č. 7   zápisu

u k l á d á  Radě Jihomoravského kraje provést rozpočtové opatření a změnu rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2002 na uvolnění dotace do rozpočtu obce postižené živelní pohromou v souladu s výše uvedeným usnesením.

                                                                                                                      T: 20. 12. 2002

 

Hlasování č. 26:        43 – 0 – 0

 

 

Bod č. 20

Volba přísedících Krajského soudu v Brně

 

Stanislav Juránek představil předložený materiál.

 

Původní návrh na usnesení byl schválen bez rozpravy.

 

Usnesení č.  520 / 02 / Z 16:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

b e r e    n a   v ě d o m í   informaci o dalším postupu  při volbách přísedících Krajského soudu v Brně.

 

Hlasování č. 27:        46 – 0 – 0

 

 

Bod č. 21

Harmonogram zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje na  rok 2003

 

Materiál představil Stanislav Juránek.

Jiří Kadrnka navrhl tento materiál zaslat na vědomí městu Brnu.

 

Usnesení č.  521 / 02 / Z 16:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

s c h v a  l u j e   v souladu s čl. 7 odst. 4 Jednacího řádu Zastupitelstva Jihomoravského kraje harmonogram zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje na  rok 2003, v těchto termínech: 13.2.2003, 10.4.2003, 19.6.2003, 18.9.2003, 6.11.2003, 18.12.2003.

 

Hlasování č. 28:        47 – 0 – 0

 

 

Bod č. 22

Informace o vývoji rozpočtu Jihomoravského kraje za 1. až 3. čtvrtletí 2002

 

Lubomír Šmíd  podrobně představil předložený materiál.

 

Diskuse:

Ludvík Hekrle poděkoval odboru ekonomickému za zpracovaný materiál.

Jaroslava Baštařová (dotaz, zda je omezen počet žádostí o dotace pro jednotlivé organizace). Lubomír Šmíd odpověděl, že žádný předpis toto přímo nestanovuje. Rudolf Holz se připojil s odpovědí týkající se oblasti sportu.

 

Usnesení č.  522 / 02 / Z 16:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

b e r e  n a  v ě d o m í  informaci o vývoji rozpočtu Jihomoravského kraje za 1. až 3. čtvrtletí 2002

Hlasování č. 29:        47 – 0 – 0

 

Informace o vývoji rozpočtu je uložena na odboru organizačním a informatiky krajského úřadu.

 

Bod č. 23

Schválení rozpočtových opatření provedených Radou Jihomoravského kraje v období od 11.10.2002 do 21.11.2002

 

Lubomír Šmíd představil předložený materiál.

 

Původní návrh na usnesení byl schválen bez rozpravy.

 

Usnesení č.  523 / 02 / Z 16:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje 

s c h v a l u j e   na základě § 35 odst. 2) písm. i) zákona č.129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, rozpočtová opatření provedená Radou Jihomoravského kraje v období od 11.10.2002 do 21.11.2002 dle přílohy č.  8    zápisu.

 

Hlasování č. 30:        47 - 0 –0

 

Bod č. 24

Stanovení výše paušální částky náhrady výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva Jihomoravského kraje, kteří nejsou v pracovním nebo  obdobném poměru na rok 2003

 

Lubomír Šmíd představil předložený materiál.

 

Původní návrh na usnesení byl schválen bez rozpravy.

 

Usnesení č.  524 / 02 / Z 16:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

s c h v a l u j e   v souladu s § 46 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v  platném znění, náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva Jihomoravského kraje, který není v pracovním nebo jiném obdobném poměru na rok 2003, ve výši 250,- Kč na hodinu s tím, že bude postupováno podle schválených „Zásad pro poskytování náhrady mzdy a ušlého výdělku členům ZJMK.“

u k l á d á   řediteli Krajského úřadu Jihomoravského kraje zabezpečit, aby při výplatě náhrad výdělku neuvolněným členům ZJMK, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném pracovním poměru, bylo postupováno podle schválených zásad.

 

Hlasování č. 31:        47 – 0 – 0

 

 

 

Bod č. 25

Změna výše  věcných a osobních výdajů na činnost krajského úřadu

 

Lubomír Šmíd představil předložený materiál.

Na dotaz Antonína Kmenta  a Pavla Březy odpověděl Jiří Crha.


 

Usnesení č.  525 / 02 / Z 16:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

s t a n o v u j e v souladu s  § 35 odst. 2, písm. q)  zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění  věcné  výdaje na činnost krajského úřadu na rok 2002 ve  výši  62 325 tis. Kč a osobní výdaje ve výši 67 423 tis. Kč.

 

Hlasování č. 32:        48  – 1 – 0

 

 

 

Bod č. 26

Informativní zpráva o zdravotnických lůžkových zařízeních (nemocnicích) převáděných k 1.1.2003 pod Jihomoravský kraj

 

Předložený materiál představil Lubomír Šmíd.

 

Diskuse:

Oldřich Ryšavý (podnět - zda by  nebylo vhodné zřídit výbor ZJMK  pro sociální oblast a zdravotnictví).

 

Usnesení č.  526 / 02 / Z 16:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s § 35, odst.1, zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

b e r e  n a  v ě d o m í    Informativní zprávu o zdravotnických lůžkových zařízeních převáděných k 1.1.2003 pod Jihomoravský kraj

 

Hlasování č. 33:        50 – 0 – 0

Informativní zpráva je uložena na odboru organizačním a informatiky krajského úřadu.

 

Bod č. 27

Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Ústavu sociální péče Habrovany, příspěvkové organizace

 

Lubomír Šmíd podal informace k předloženému materiálu.

 

Diskuse:

Pavel Březa (připomínka, které články zřizovací listiny byly dotčeny). Lubomír Šmíd odpověděl, že  změny se týkají článků I. a II. s tím, že touto opravou se ruší dodatek č. 1, dodatek č. 2 a zřizovací listina ze dne 15.11.2001 zůstávají beze změny.

 

Usnesení č.  527 / 02 / Z 16:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s § 35 odst.2 písm. j) zákona č.129/2000 Sb., o krajích, v platném znění

s c h v a l u j e  Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině č.j. KH 792/01 ze dne 8.6.2001, příspěvkové organizace  Jihomoravského kraje Ústav sociální péče pro tělesně postižené, příspěvková organizace dle přílohy č.9a zápisu.

 

Hlasování č. 34:        43– 0 – 0

 

 

Bod č. 28

Zřízení zařízení pro výkon pěstounské péče

 

Lubomír Šmíd představil předložený materiál.

 

Diskuse:

Jaroslava Baštařová (dotaz – kolik existuje těchto zařízení, která bude kraj přebírat). Josef  Drbal podal podrobné vysvětlení.

 

Usnesení č.  528 / 02 / Z 16:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s § 35, odst.1, zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

b e r e  n a  v ě d o m í   zřízení zařízení pro výkon pěstounské péče Radou Jihomoravského kraje. Převod finančních prostředků ze státního rozpočtu roku 2003 do rozpočtu kraje na zajištění provozu je řešen usnesením vlády č. 1217 ze dne 2.12.2002 formou neinvestiční dotace a formou dotace Středisku sociálních a rodinných služeb Vyškov.

 

a

 

b e r e   n a   v ě d o m í   zřízení zařízení pro výkon pěstounské péče v rodinném domě manželů Striových RNDr. Miloslavy a Kamila, bytem 679 65 Skrchov 31.

 

 

Hlasování č. 35:        41 – 0 – 0

 

 

Bod č. 29

Koncepce zdravotnické záchranné služby v Jihomoravském kraji

 

Lubomír Šmíd představil předložený materiál.

 

Diskuse:

Jan Satoria (dotaz – zda v Hodoníně existují 2 stanice zdravotnické záchranné služby). Josef Drbal podal vysvětlení, že v okrese Hodonín došlo ke sjednocení zdravotnické záchranné služby, v tuto chvíli je jedna samostatná příspěvková organizace Zdravotnická záchranná služba Hodonín.

 

Usnesení č.  529 / 02 / Z 16:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s § 35, odst.1, zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

s c h v a l u j e  Koncepci zdravotnické záchranné služby v Jihomoravském kraji dle přílohy č. 9b zápisu.

 

Hlasování č. 36:        40 – 0 – 0

 


 

Bod č. 30

Dotace pověřeným obcím na zabezpečení LSPP

 

K předloženému materiálu podal informace Lubomír Šmíd.

 

Diskuse:

František Adamec podal protinávrh k předloženému usnesení (rozdělení obvodů podle původního návrhu OSVZ KrÚ tak, jak byl předložen k projednání v komisi sociální a zdravotní). Josef Planý (dotaz – z čeho jsou čerpány podklady v přílohové tabulce), Ivan Ohlídal (dotaz – jak bude reagovat kraj pokud se  pověřené obci nepodaří zajistit LSPP,  zda předkladatel odhadne dostatečné částky pro pokrytí této činnosti nebo budou muset pověřené oblasti použít své prostředky mimo tyto dotace)

Josef Drbal na uvedené dotazy odpověděl.

V diskusi vystoupili Jiří Tomek, Lubomír Šmíd a Igor Poledňák podal návrh na doplnění usnesení.

 

Hlasování o návrhu Františka Adamce – návrh nebyl podán písemně:

Hlasování č. 37:       23 – 13 – 9          

 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení:

Hlasování č. 38:       37 – 3 – 5           

 

Lubomír Šmíd technicky doplnil usnesení –  „pro rok 2003“

 

Hlasování o původním návrhu usnesení včetně doplňku Igora Poledňáka.

 

Usnesení č.  530 / 02 / Z 16:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s § 36 odst.1 písm. d) zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

s c h v a l u j e  pro rok 2003 dotace obcím s rozšířenou působností na zabezpečení LSPP dle přílohy č. 10  zápisu s tím, že dotace jsou poskytovány účelově a musí být vyúčtovány nejpozději do VI. měsíce následujícího kalendářního roku,

Hlasování č. 39:       48 – 0 – 0           

 

 

Bod č. 42, 43

Zřízení Fondu rozvoje Jihomoravského kraje a schválení Statutu Fondu rozvoje Jihomoravského kraje

 

Materiál představil Milan Venclík.

 

Diskuse:

Oldřich Ryšavý (dotaz – zda by bylo možné doplnit v čl. III. odst. 11 Statutu „... a dokončení přídělového řízení na okresech Břeclav a Znojmo“). František Polách sdělil, že záležitost lze řešit v rámci pozemkových úprav. Ludvík Hekrle požádal o vysvětlení pojmu v důvodové zprávě „transparentní a systémová podpora v souladu se záměry kraje“. Předkladatel podal podrobné vysvětlení.

 

 

Usnesení č.  531 / 02 / Z 16:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje 
zřizuje  na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění a v souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,  samostatný účelový trvalý „Fond rozvoje Jihomoravského kraje“;

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje 

schvaluje Statut Fondu Rozvoje Jihomoravského kraje dle přílohy č.11 tohoto zápisu.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

schvaluje převedení  finančních prostředků rozpočtu roku 2002 z § 3699 ve výši 4.700 tis. Kč, § 2140 ve výši 1000 tis. Kč a § 3729 ve výši 2.908 tis. Kč do Fondu rozvoje Jihomoravského kraje do 31.12.2002.

Hlasování č. 40:                   36 – 0 – 7

 

Bod č. 44/2

Zřízení Fondu investiční činnosti školských příspěvkových organizací Jihomoravského kraje

 

Úvodní slovo k materiálu přednesl Igor Poledňák, kterého doplnil Zdeněk Peša.

 

Usnesení č.  532 / 02 / Z 16:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, a § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

s c h v a l u j e 

 

1.      zřízení Fondu investiční činnosti školských příspěvkových organizací Jihomoravského kraje pro účely financování investiční činnosti školských příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem.

2.      Statut Fondu investiční činnosti školských příspěvkových organizací Jihomoravského kraje, který tvoří přílohu č.  12a zápisu.

3.      Pravidla hospodaření s finančními prostředky Fondu investiční činnosti školských příspěvkových organizací Jihomoravského kraje, který tvoří přílohu č. 12b  zápisu.

 

Hlasování č. 41:                   44– 0 – 1

 

Bod č. 44/3

Souhlas s využitím  prostředků z dotací a fondů kraje z roku 2002 v rozpočtu roku 2003

 

Informace k materiálu přednesl Lubomír Šmíd.

 

Usnesení č.  533/ 02 / Z 16:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

s c h v a l u j e   přesun a použití nevyčerpaných prostředků z rozpočtu Jihomoravského kraje roku 2002 do rozpočtu roku 2003, a to:

 

Hlasování č. 42:                   39– 0 – 0

 

Bod č. 31

Záměr prodeje části pozemku p.č. 1741/1 o výměře 29 m2 v k.ú. Moravský Písek

 

Úvodní slovo přednesl Lubomír Šmíd. Jan Kryčer (dotaz – zda cena za zpracování posudku nepřekročí cenu pozemku). Na dotaz reagoval Stanislav Juránek, který předal slovo Lence Skutkové, vedoucí odboru majetkového.

 

Usnesení č.  534/ 02 / Z 16:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

s c h v a l u j e v souladu s ust. § 36 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) v platném znění záměr prodeje  části  pozemku p.č.  1741/1 ost. plochy o výměře 29 m2 v k.ú. Moravský Písek, obec Moravský Písek, okres Hodonín

 

Hlasování č. 43:        40 – 0 – 1

 

 

Bod č. 32

Plán odpadového hospodářství ČR- informace o připomínkovém řízení

 

Antonín Kment představil spolu s Annou Hubáčkovou předložený materiál.

 

Diskuse:

Jan Kryčer (dotaz – zda formulace „bere na vědomí“ postačuje). Stanislav Juránek sdělil, že ano.

 

Usnesení č.  535 / 02 / Z 16:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

b e r e   n a   v ě d o m í     informaci o  probíhajícím meziresortním  připomínkovém řízení k návrhu nařízení vlády, kterým se vyhlašuje  Plán odpadového hospodářství ČR

 

Hlasování č. 44:        36 – 0 – 0

 

 

Bod č. 33

Zpráva o plnění programu „Podpora zaměstnanosti ve vinařských oblastech Jihomoravského kraje“

 

Informace k předloženému materiálu podal Antonín Kment.

 

Původní návrh na usnesení byl schválen bez rozpravy.

 

Návrh na usnesení (nebyl přijat):

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

b e r e   n a   v ě d o m í   zprávu o  plnění programu  Podpora zaměstnanosti ve vinařských oblastech Jihomoravského kraje v roce 2002.

                        

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

b e r e   n a   v ě d o m í   informaci o Koncepci rozvoje vinařství České republiky pro období vstupu ČR do EU.

Hlasování č. 45:        32 - 0 – 1

 

 

Pavel Březa vznesl námitku proti výsledku hlasování.

 

Opakované hlasování:

 

Usnesení č.  536 / 02 / Z 16:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

b e r e   n a   v ě d o m í   zprávu o  plnění programu  Podpora zaměstnanosti ve vinařských oblastech Jihomoravského kraje v roce 2002, která tvoří přílohu č. 13a zápisu

                        

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

b e r e   n a   v ě d o m í   informaci o Koncepci rozvoje vinařství České republiky pro období vstupu ČR do EU, která tvoří přílohu č. 13b zápisu

Hlasování č. 46:        40 - 0 – 0

 

Bod č.  34a

Návrh změn v síti škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

 

Stanislav Juránek navrhl projednat body č. 34a a 34b současně.

Antonín Kment podal informaci k předloženým materiálům 34a a 34b.

Miloš  Šifalda sdělil důvody pro neschválení zařazení nové součásti – školní jídelny.

 

Usnesení č.  537 / 02 / Z 16:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje podle § 35 odst. 2 písm. j) z.č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění

 

1s c h v a l u j e

 

s účinností od data uvedeného v rozhodnutí MŠMT ČR o změně zařazení v síti škol, předškolních a školských zařízení

Mateřské škole při Dětském centru Znojmo

- změnu názvu školy z Mateřská škola při Dětském centru Znojmo na Speciální mateřská škola při Dětském centru Znojmo

- změnu názvu součásti školy Mateřská škola při Dětském centru Znojmo na Speciální mateřská škola

 

Zvláštní škole, Hrádek, okres Znojmo

- zřízení nového odloučeného pracoviště školy na adrese Hrádek 213, Hrádek

 

Speciálním školám, Brno, Ibsenova 1

- zřízení nového odloučeného pracoviště školy na adrese B. Němcové 151, Otnice

 

Střední odborné škole, Rodinné škole pro tělesně postiženou mládež a Praktické škole GEMINI, Brno, Vaculíkova 14

- zřízení nového odloučeného pracoviště školy na adrese Vaculíkova 13, Brno

 

Jazykové škole, Brno, Kotlářská 9

- vyřazení odloučeného pracoviště školy na adrese Slovanské nám. 7, Brno

 

Speciálním školám pro sluchově postižené a pro děti a žáky s vadami řeči, Kyjov, okres Hodonín

- náhradu součástí školy Speciální mateřská škola pro sluchově postižené a Speciální mateřská škola pro děti s vadami řeči součástí Speciální mateřská škola

- náhradu součástí školy Speciální základní škola pro sluchově postižené a Speciální základní škola pro žáky s vadami řeči součástí Speciální základní škola pro sluchově postižené

- změnu názvu  školy ze Speciální školy pro sluchově postižené a pro děti a žáky s vadami řeči, Kyjov, okres Hodonín na Speciální základní škola pro sluchově postižené, Kyjov, okres Hodonín

 

Středisku služeb školám Brno

- změnu sídla školského zařízení z Kamenná 21, 639 00 Brno na Obilní trh 7, 602 00 Brno

- zřízení nového odloučeného pracoviště na adrese Kamenná 21, 639 00 Brno

- vyřazení odloučeného pracoviště na adrese Filipínského 1, 615 00 Brno

 

Základní umělecké škole, Rosice, okres Brno –venkov

- vyřazení odloučeného pracoviště na adrese 664 83  Domašov 105

- vyřazení odloučeného pracoviště na adrese 664 84  Zbraslav, Komenského 105

 

Domu dětí a mládeže, Veselí nad Moravou, okres Hodonín

- změnu sídla školského zařízení z Masarykova 153, 698 01  Veselí nad Moravou na Hutník 1495, 698 01  Veselí nad Moravou

 

a promítnutí výše uvedených změn do dodatků zřizovacích listin, které tvoří přílohu č. 16      k bodu č.  41   tohoto zápisu

 

2.  u k l á d á

 

zástupci hejtmana panu A. Kmentovi postoupení schválených změn MŠMT ČR k provedení příslušných změn v síti škol, předškolních a školských zařízení.                                 

 

                                                                                                                               T: 15.2.2003


 

Bod č. 34b

Návrh změn v síti škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem - Klasické gymnasium, Brno-Žabovřesky, Plovdivská 8

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje podle § 35 odst. 2  písm. j) z.č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,

n e s c h v a l u j e Klasickému gymnasiu, Brno, Plovdivská 8 - zařazení nové součásti – školní jídelna.

 

Hlasování č. 47:        39– 0 – 0

 

 

 

Bod č. 35

Změna vymezení majetku předávaného do správy školským příspěvkovým organizacím Střední průmyslová škola stavební, Brno, Kudelova 8 a Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110

 

K hlasování o původním návrhu na usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

 

Usnesení č.  538 / 02 / Z 16:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

s c h v a l u j e   v souladu s ust. § 27 odst. 2 písm. f) z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,

- vyjmutí pozemku p.č. 3762/2 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 556 m², zapsaného na LV č. 2042 pro k. ú. Černá Pole, obec Brno, okres Brno – město, ve vlastnictví Jihomoravského kraje, ze správy Integrované střední školy polygrafické, Brno, Šmahova 110, vedeného Integrovanou střední školou, Brno, Šmahova 110 pod inventárním číslem 1329, v hodnotě 277 815,- Kč,

 

- předání pozemku p.č. 3762/2 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 556 m², zapsaného na LV č. 2042 pro k. ú. Černá Pole, obec Brno, okres Brno – město, ve vlastnictví Jihomoravského kraje, v hodnotě 277 815,-Kč, do správy Střední průmyslové školy stavební, Brno, Kudelova 8,

 

- promítnutí změn v dodatcích zřizovacích listin dotčených školských příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 16 zápisu.

 

 

Hlasování č. 48:        39 – 0 – 0

 

Bod č. 36

Doplnění vymezení majetku předávaného do správy školské příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21

 

Původní návrh na usnesení byl schválen bez rozpravy.

 

Usnesení č.  539 / 02 / Z 16:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje   s c h v a l u j e   v souladu s ust. § 27 odst. 2 písm. f) z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,

 

- předání budovy bez čp/če – technické vybavení, postavené na pozemku p.č. St. 7167, zapsané na LV č. 6485 pro k. ú. Hodonín, obec Hodonín, okres Hodonín, ve vlastnictví Jihomoravského kraje, v hodnotě 1 894 040,-Kč, do správy Integrované střední školy, Hodonín, Lipová alej 21,

- promítnutí změny ve vymezení majetku ve vlastnictví Jihomoravského kraje, předaného do správy Integrované střední školy, Hodonín, Lipová alej 21 v dodatku zřizovací listiny dle přílohy č. 16 zápisu.

 

Hlasování č. 49:        39 – 0 – 0

 

Bod č. 37

Změna vymezení majetku předávaného do správy školským příspěvkovým organizacím Zvláštní škola Blansko a Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Blansko, Nad Čertovkou 18

 

Původní návrh na usnesení byl schválen bez rozpravy.

 

Usnesení č.  540/ 02 / Z 16:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

s c h v a l u j e   v souladu s ust. § 27 odst. 2 písm. f) z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,

 

- vyjmutí stavby parkoviště ze správy Zvláštní školy Blansko, v hodnotě stanovené znaleckým posudkem č. 1312-42/02 ze dne 11.11.2002 na 1 006 960,- Kč a podle geom. plánu č. 233-482/1999 k.ú. Blansko map.list Blansko 7-1/44 ze dne 28.2.2000 č. 152/2000 reg. KÚ v Blansku pod č. 101/2000 vedené jako součást majetku Jihomoravského kraje svěřeného do správy Zvláštní školy Blansko, postavené na pozemku p.č. 639/38 o výměře 595 m² – ostatní plochy, způsob využití ostatní komunikace, zapsaného na LV č. 3985 pro k.ú. Blansko, obec Blansko, okres Blansko, ve vlastnictví Jihomoravského kraje, ve správě Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy, Blansko, Nad Čertovkou 18,

 

- předání předmětné stavby parkoviště do správy Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy, Blansko, Nad Čertovkou 18,

 

- promítnutí změn v dodatcích zřizovacích listin dotčených školských příspěvkových organizací dle přílohy č. 16 zápisu.

 

Hlasování č. 50:        41 – 0 – 0

 

Bod č. 38

Zřízení věcného břemene k nemovitosti v majetku Jihomoravského kraje ve prospěch společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s.

 

Původní návrh na usnesení byl schválen bez rozpravy.

 

 

Usnesení č.  541/ 02 / Z 16:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., v platném znění,

s c h v a l u j e  zřízení věcného břemene spočívajícího v zřízení, provozu, údržbě a opravách vedení a zařízení veřejné telekomunikační sítě k budově č.p. 980 na pozemku parc. č. 823/8 v katastrálním území Veveří, obec Brno, a to za podmínek smlouvy o zřízení věcného břemene uzavírané mezi Jihomoravským krajem jako povinným z věcného břemene a společností ČESKÝ TELECOM, a.s. se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3 IČO: 601 93 336, jako oprávněným z věcného břemene, která tvoří přílohu č.   14   zápisu.

 

Hlasování č. 51:        40 – 1– 0

 

Bod č. 39

Bezúplatné nabytí majetku Města Veselí nad Moravou do vlastnictví Jihomoravského kraje k plnění úkolů Speciálních škol, Veselí nad Moravou, okres Hodonín

 

Miloš Šifalda navrhl technickou opravu – vypustit v popisu pozemků zkratku „pl“ a ve smlouvě v čl. III. odst. 4, že záměr byl zveřejněn do 4.9.2002.

Pavel Březa žádá k tomuto upřesnění. Miloš Šifalda opravuje datum zveřejnění od 21.8.2002 do 4.9.2002. Dále nahrazení slova „souhlasilo“ v čl. III odst. 5 takto:  „Darování převáděné nemovitosti touto smlouvou“  schválilo Zastupitelstvo města Veselí nad Moravou na svém zasedání dne 9.9.2002.“

 

Usnesení č.  542 / 02 / Z 16:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje podle § 36 odst 1 písm. a) zák.č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění

s c h v a l u j e   bezúplatné nabytí nemovitostí – pozemků p.č. 4723/53 ost. komunikace o výměře 47 m2, p.č. 4723/54 ost.  komunikace o výměře 236 m2 a p.č. 4722/79 ost.pl. o výměře 708 m2 pro obec Veselí nad Moravou a k.ú. Veselí - Předměstí zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu v Hodoníně, včetně součástí a příslušenství z vlastnictví města Veselí nad Moravou do vlastnictví Jihomoravského kraje za podmínek darovací smlouvy, která tvoří přílohu č.  15  zápisu.

 

Hlasování č. 52:        41 – 0 – 0

 

 

Bod č. 40

Záměr úplatného převodu pozemku p.č. 917/14 o výměře 120 m2 , v k.ú. Trnitá, obec Brno, Katastrálnímu úřadu Brno město

 

Miloš Šifalda opravil návrh na usnesení – vyškrtnout slovo „bezúplatného“.

 

Usnesení č.  543 / 02 / Z 16:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s § 36 odst. 1, písm. a) zák. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění

 

1) s c h v a l u j e   záměr úplatného převodu pozemku p.č. 917/14 – ostatní plocha, o výměře 120 m2 , v k.ú. Trnitá, obec Brno, okres Brno – město, zapsaného na LV č. 217, svěřeného do správy, ve vlastnictví Jihomoravského kraje, Katastrálnímu úřadu Brno město.

 

u k l á d á  odboru majetkovému zveřejnit záměr převodu nemovitosti zákonem stanoveným způsobem.

 

2) s c h v a l u j e   vyjmutí pozemku p.č. 917/14 – ostatní plocha, o výměře 120 m2 , v k.ú. Trnitá, obec Brno, okres Brno – město, zapsaného na LV č. 217, ze správy příspěvkové organizace – Střední odborné učiliště a Střední odborná škola potravinářská a služeb, Brno, Charbulova 106, Brno 618 00

 

u k l á d á  odboru školství vypracování dodatku ke Zřizovací listině č. 16/20, ze dne 21.6.2001, kterým se předmětný pozemek vyjímá ze správy příspěvkové organizace.

Hlasování č. 53:        43– 0 – 0

 

 

Bod č. 41

Schválení změn zřizovacích listin školských příspěvkových organizací dodatky

 

Miloš Šifalda opravil v příloze materiálu změnu adresy sídla Plavecké školy Vyškov z důvodu administrativního přečíslování.

 

Usnesení č.  544 / 02 / Z 16:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 2, písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění

 

s c h v a l u j e  s účinností od 1. ledna 2003 změny zřizovacích listin níže uvedených školských příspěvkových organizací, spočívající zejména ve změně části V zřizovacích listin upravující Vymezení majetkových práv a povinností, finanční hospodaření příspěvkové organizace tak, aby došlo k jejímu sjednocení u všech příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem:

BRNO

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 16/1   ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Speciální školy, Brno, Barvičova 54

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 16/2   ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70

-         Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině č. j. 16/3 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Speciální mateřská škola a Pomocná škola pro děti s více vadami ELPIS, Brno, Koperníkova 2/4

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 16/4 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Speciální mateřská škola, Brno, Bratří Pelíšků 7

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 16/5 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Střední odborné učiliště obchodní, Brno, Cejl 61

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 16/6 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Masarykův studentský domov, Brno, Cihlářská 21

-         Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině č. j. 16/7 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Speciální základní škola při fakultní nemocnici, Brno, Černopolní 9

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 16/8 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Střední odborné učiliště spojů a střední odborná škola, Brno, Čichnova 23

-         Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině č. j. 16/9 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje JUNIOR – Dům dětí a mládeže, Brno, Dornych 2

-         Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině č. j. 16/10 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48

-         Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině č. j. 16/11 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Gymnázium, Brno, Elgartova 3

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 16/12 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Střední průmyslová škola textilní a Vyšší odborná škola textilní, Brno, Francouzská 101

-         Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině č. j. 16/13 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Střední průmyslová škola oděvní, Střední odborné učiliště pro sluchově postiženou mládež a Odborné učiliště, Brno, Gellnerova 1

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 16/14 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Domov mládeže Marie Steyskalové, Brno, Gorkého 33/35

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 16/15 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Vyšší odborná škola a Střední odborná škola informačních a knihovnických služeb, Brno, Hapalova 6

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 16/16 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova 4

-         Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině č. j. 16/17 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Speciální mateřská škola při fakultní nemocnici, Brno, Helfertova 2

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 16/18 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Střední škola uměleckých řemesel a Vyšší odborná škola uměleckých řemesel, Brno, Husova 10

-         Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině č. j. 16/19 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Integrovaná střední škola automobilní, Brno, Křižíkova 15

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 16/20 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Střední odborné učiliště a Střední odborná škola potravinářská a služeb, Brno, Charbulova 106

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 16/21 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Základní umělecká škola, Brno, Charbulova 84

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 16/22 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Speciální školy, Brno, Ibsenova 1

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 16/23 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9

-         Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině č. j. 16/24 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Dům dětí a mládeže, Brno, Ječná 26

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 16/25 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Učiliště, Brno, Jílová 36g

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 16/26 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Středisko služeb školám, Brno, Kamenná 21

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 16/27 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Domov mládeže, Brno, Klášterského 4

-         Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině č. j. 16/28 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodní, Brno, Jánská 22

-         Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině č. j. 16/29 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Speciální mateřská škola pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 2

-         Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině č. j. 16/30 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Obchodní akademie F. D. Roosevelta, Obchodní škola, Střední Odborné učiliště, Odborné učiliště, Praktická škola a Rodinná škola pro tělesně postiženou mládež, Brno, Kociánka 2

-         Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině č. j. 16/31 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Speciální školy a speciální školská zařízení pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 16/32 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Jazyková škola, Brno, Kotlářská 9

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 16/33 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Střední průmyslová škola elektrotechnická, Brno, Kounicova 16

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 16/34 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Brno, Kotlářská 9

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 16/35 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Gymnázium, Brno, Křenová 36

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 16/36 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Střední průmyslová škola stavební, Brno, Kudelova 8

-         Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině č. j. 16/37 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Dům dětí a mládeže, Brno, Kyjevská 2

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 16/38 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Střední zahradnická škola, Brno – Bohunice, Lány 34

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 16/39 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje LUŽÁNKY – centrum volného času, Lidická 50, Brno

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 16/40 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Zvláštní škola, Brno, Lidická 6a

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 16/41 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Střední zdravotnická škola, Brno, Lipová 18

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 16/42 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Lipka – Dům ekologické výchovy, Brno, Lipová 20

-         Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině č. j. 16/43 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 16/44 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Brno, Merhautova 15

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 16/45 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Taneční konzervatoř, Brno, Nejedlého 3

-         Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině č. j. 16/46 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Speciální školy a školská zařízení pro sluchově postižené, Brno, Novoměstská 21

-         Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině č. j. 16/47 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61

-         Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině č. j. 16/48 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Zvláštní škola, Brno, Palackého 68

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 16/49 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové, Brno, Palackého třída 70

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 16/50 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Gymnázium, Brno – Komín, Brno, Pastviny 70

-         Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině č. j. 16/51 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Speciální základní škola a pomocná škola při fakultní nemocnici, Brno, Pekařská 53

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 16/52 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Obchodní akademie a Vyšší odborná škola obchodní, Brno, Pionýrská 23

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 16/53 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Klasické gymnasium, Brno – Žabovřesky, Plovdivská 8

-         Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině č. j. 16/54 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Střední odborné učiliště stavební a Učiliště, Brno – Bosonohy, Pražská 38b

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 16/55 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Integrovaná střední škola, Brno, Purkyňova 97

-         Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině č. j. 16//56 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Zvláštní škola, Brno, Sekaninova 1

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 16/57 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 16/58 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Základní umělecká škola, Brno, Slunná 11

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 16/59 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Základní umělecká škola se zaměřením na církevní hudbu, Brno, Smetanova 14

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 16/60 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Základní umělecká škola, Brno, Smetanova 8

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 16/61 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Střední průmyslová škola strojnická a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 16/62 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 16/63 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Zvláštní škola, Brno, Štolcova 16

-         Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině č. j. 16/64 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Střední průmyslová škola slévárenská, Brno, Hybešova 15

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 16/65 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Gymnázium, Brno, Táborská 185

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 16/66 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Gymnázium, Brno - Řečkovice, Terezy Novákové 2

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 16/67 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 16/68 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Základní umělecká škola Antonína Doležala, Brno, Trnkova 81

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 16/69 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 16/70 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Konzervatoř, Brno, tř. Kpt. Jaroše 45

-         Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině č. j. 16/71 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14

-         Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině č. j. 16/72 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Střední odborná škola, Rodinná škola pro tělesně postiženou mládež a Praktická škola Gemini, Brno, Vaculíkova 14

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 16/73 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Gymnázium, Brno - Bystrc, Vejrostova 2

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 16/74 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Základní umělecká škola, Brno, Veveří 133

-         Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině č. j. 16/75 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Speciální školy, Brno, Vídeňská 26/28

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 16/76 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 16/77 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Základní umělecká škola Františka Jílka, Brno, Vídeňská 52

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 16/78 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Základní umělecká škola, Brno, Vranovská 41

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 16/79 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65

-         Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině č. j. 16/80 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Pedagogicko-psychologická poradna, Brno, Zachova 1

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 16/81 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Dětský domov Dagmar, Brno - Žabovřesky, Zeleného 51

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 16/82 ze dne 21. června 20012 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Vyšší zdravotnická škola Josefa Podsedníka, Brno, Žerotínovo náměstí 6

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 16/83 ze dne 21. června 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55

BRNO - VENKOV

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině  č. j. 25/1 ze dne 13. září 2001, příspěvkové organizace  Jihomoravského kraje  Základní umělecká škola, Střelice, okres Brno – venkov

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/2 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje  Základní umělecká škola A. Muchy, Ivančice, okres Brno - venkov

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/3 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje  Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno – venkov

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/4  ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Základní umělecká škola, Pozořice, okres – Brno – venkov

-         Dodatek č. 2  ke Zřizovací listině  č. j. 25/5 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Základní umělecká škola, Šlapanice, okres  Brno – venkov

-         Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině  č. j. 25/6 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Základní umělecká škola, Židlochovice, okres Brno – venkov

-         Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině č. j. 25/7 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Základní umělecká škola, Rosice, okres Brno – venkov

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/8 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Základní umělecká škola, Tišnov, okres Brno – venkov

-         Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině  č. j. 25/9 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje  Základní umělecká škola, Kuřim, okres Brno - venkov

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/10 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Základní umělecká škola, Ořechov, okres Brno - venkov

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/11 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/12 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Střední  průmyslová škola a Střední odborné učiliště nábytkářské,

Rosice, Říčanská 1158

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/13 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/14 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Gymnázium, Šlapanice, Riegrova 17

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/15 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/16 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní a mechanizační, Ivančice, Krumlovská 25

-         Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině č. j. 25/17 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400

-         Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině č. j. 25/19 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Speciální školy pro sluchově postižené, Ivančice, okres Brno - venkov

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/20 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Speciální mateřská škola pro děti s vadami řeči, Rosice, okres Brno - venkov

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/21 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Speciální školy, Ořechov, okres Brno - venkov

-         Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině č. j. 25/22 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Zvláštní škola, Předklášteří, okres Brno – venkov

-         Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině č. j. 25/23 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Dům dětí a mládeže, Ivančice, okres Brno – venkov

-         Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině č. j. 25/24 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Dům dětí a mládeže, Kuřim, okres Brno – venkov

-         Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině č. j. 25/25 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Dům dětí a mládeže, Rosice, okres Brno - venkov

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/26 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Dům dětí a mládeže, Zastávka, okres Brno - venkov

-         Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině č. j. 25/27 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Služba škola, Kuřim, okres Brno - venkov

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/28 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

-         Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině č. j. 25/29 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Dětský domov, Tišnov, okres Brno - venkov

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/30 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje  Dětský domov, Vranov, okres Brno - venkov

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/31 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje  Pedagogicko-psychologická poradna, Brno, Špitálka 10

BLANSKO

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/32 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Základní umělecká škola Blansko

-         Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině č. j. 25/33 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Základní umělecká škola, Adamov, okres Blansko

-         Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině č. j. 25/34 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Základní umělecká škola, Jedovnice, okres Blansko

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/35 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Základní umělecká škola, Letovice, okres Blansko

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/36 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Základní umělecká škola, Velké Opatovice, okres Blansko

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/37 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Základní umělecká škola, Boskovice, okres Blansko

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/38 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Gymnázium, Blansko, Seifertova 13

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/39 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Blansko, Nad Čertovkou 18

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/40 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Střední odborná škola „FORTIKA“, Lomnice u Tišnova, Tišnovská 15

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/41 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1

-         Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině č. j. 25/42 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Střední odborná škola a Střední odborné učiliště tradičních řemesel, Velké Opatovice, Mládežnická 430

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/43 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Střední odborná škola a Střední odborné učiliště – Masarykova škola práce, Letovice, Tyršova 500

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/44 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Střední pedagogická škola, Boskovice, Komenského 5

-         Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině č. j. 25/45 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Učiliště, Blansko, Bezručova 33

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/46 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Zvláštní škola Blansko

-         Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině č. j. 25/47 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Zvláštní škola, Letovice, okres Blansko 

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/48 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Dětský domov a Speciální školy, Boskovice, okres Blansko

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/49 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Speciální škola pro žáky s více vadami Blansko

-         Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině č. j. 25/50 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Speciální základní škola při dětské ozdravovně, Křetín, okres Blansko

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/51 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Speciální základní škola při dětské léčebně, Ostrov u Macochy, okres Blansko

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/52 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Speciální mateřská škola při zdravotnických zařízeních, Boskovice, okres Blansko

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/53 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Dům dětí a mládeže Blansko

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/54 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Dům dětí a mládeže, Boskovice, okres Blansko

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/55 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Dětský domov, Hodonín u Kunštátu, okres Blansko

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/56 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Dům dětí a mládeže, Letovice, okres Blansko

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/57 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Pedagogicko-psychologická poradna Blansko

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/58 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Služba škole Blansko

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/59 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Pedagogicko-psychologická poradna, Boskovice, okres Blansko

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/60 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Školní statek, Boskovice, Havlíčkova 63

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/61 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Integrovaná střední škola technická, Boskovice, Komenského 1

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/62 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Národohospodářská vyšší odborná škola, Vyšší zdravotnická škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Boskovice, Hybešova 53

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/63 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Střední průmyslová škola, Jedovnice, Na Větřáku 463

HODONÍN

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/64 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Základní umělecká škola, Velká nad Veličkou, okres Hodonín

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/65 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Základní umělecká škola, Veselí nad Moravou, okres Hodonín

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/66 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Základní umělecká škola, Strážnice, okres Hodonín

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/67 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Základní umělecká škola Hodonín

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/68 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Základní umělecká škola, Dolní Bojanovice, okres Hodonín

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/69 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Klvaňovo gymnázium, Kyjov, Komenského 549

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/70 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova 379

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/71 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Střední odborné učiliště strojírenské, Veselí nad Moravou, Kollárova 1660

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/72 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola potravinářské technologie, Bzenec, Těmická 1296

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/73 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Obchodní akademie, Hodonín, Velkomoravská 13

-         Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině č. j. 25/74 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Obchodní akademie, Veselí nad Moravou, Kollárova 1669

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/75 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Střední odborná škola, Strážnice, Skácelova 890

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/76 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/77 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Střední průmyslová a umělecká škola a Vyšší odborná škola, Hodonín, Brandlova 32

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/78 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Střední odborné učiliště oděvní a Učiliště, Strážnice, Úprkova 1733

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/79 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/80 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Střední odborné učiliště stavební, Hodonín, Jilemnického 2

-         Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině č. j. 25/82 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola sociální, Kyjov, Komenského 46

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/83 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Pomocná škola a Praktická škola, Vřesovice, okres Hodonín

-         Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině č. j. 25/84 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Speciální školy Hodonín

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/85 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Zvláštní škola, Nenkovice, okres Hodonín

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/86 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Speciální základní škola při Okresní nemocnici, Kyjov, okres Hodonín

-         Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině č. j. 25/87 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Speciální školy, Veselí nad Moravou, okres Hodonín

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/88 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Speciální mateřská škola při Okresní nemocnici, Kyjov, okres Hodonín

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/89 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Speciální základní škola při Nemocnici TGM Hodonín

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/90 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Speciální školy pro sluchově postižené a pro děti a žáky s vadami řeči, Kyjov, okres Hodonín

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/91 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Speciální školy, Kyjov, okres Hodonín

-         Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině č. j. 25/92 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Středisko volného času Hodonín

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/93 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Dům dětí a mládeže, Kyjov, okres Hodonín

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/94 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Dům dětí a mládeže, Veselí nad Moravou, okres Hodonín

-         Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině č. j. 25/95 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Dětský domov Hodonín

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/96 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Dům dětí a mládeže, Strážnice, okres Hodonín

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/97 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Dům dětí a mládeže, Vracov, okres Hodonín

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/98 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Dům dětí a mládeže, Ždánice, okres Hodonín

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/99 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Dětský domov, Strážnice, okres Hodonín

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/100 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Pedagogické středisko Hodonín

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/102 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín 

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/103 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Plavecká škola, Ratíškovice, okres Hodonín

-         Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině č. j. 25/104 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 25/105 ze dne 13. září 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Centrum odborné přípravy, Kyjov, Nádražní 471

ZNOJMO

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 44/1 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje  Základní umělecká škola, Moravský Krumlov, okres Znojmo

-         Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině č. j. 44/2 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace  Jihomoravského kraje Základní umělecká škola  Znojmo

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 44/3 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace  Jihomoravského kraje Základní umělecká škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 44/4 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Základní umělecká škola, Miroslav, okres Znojmo

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 44/5 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo, Komenského náměstí 4

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 44/6 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Gymnázium, Moravský Krumlov, Smetanova 168

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 44/7 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Obchodní akademie, Znojmo, Přemyslovců 4

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 44/8 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Střední zemědělská škola, Odborné učiliště a Učiliště, Znojmo, Alšova 15

-         Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině č. j. 44/10 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Gymnázium a Střední pedagogická škola, Znojmo, Pontassievská 3

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 44/11 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Znojmo, Jana

Palacha 8

-         Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině č. j. 44/12 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Zvláštní škola, Hrádek, okres Znojmo

-         Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině č. j. 44/13 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Zvláštní škola, Miroslav, okres Znojmo

-         Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině č. j. 44/14 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Speciální školy Znojmo

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 44/15 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Jazyková škola, Znojmo, Bezručova 19

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 44/16 ze dne 15. listopadu  2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Dětský domov Znojmo

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 44/17 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Dům dětí a mládeže, Šumná, okres Znojmo

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 44/18 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Dům dětí a mládeže, Moravský Krumlov, okres Znojmo

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 44/19 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Dům dětí a mládeže, Miroslav, okres Znojmo

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 44/20 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje  Dům dětí a mládeže Znojmo

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 44/21 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Školní statek, Znojmo – Přímětice 225

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 44/22 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Pedagogicko-psychologická poradna Znojmo

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 44/23 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Mateřská škola při Dětském centru Znojmo

-         Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině č. j. 44/24 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Středisko informačních technologií Znojmo

VYŠKOV

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 44/25 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Základní umělecká škola Vyškov

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 44/26 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Gymnázium, Vyškov, Komenského náměstí 16

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 44/27 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Gymnázium, Bučovice, Součkova 500

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 44/28 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Obchodní akademie, Bučovice, Komenského náměstí 211

-         Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině č. j. 44/29 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Střední odborná škola, Vyškov, Komenského 7

-         Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině č. j. 44/30 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Střední odborné učiliště stavební, Vyškov, Sochorova 15

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 44/31 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Střední odborné učiliště nábytkářské, Rousínov, Tyršova 16

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 44/32 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Brněnská 17

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 44/33 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Střední zdravotnická škola, Vyškov, náměstí Svobody 50

-         Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině č. j. 44/34 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Speciální škola Vyškov

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 44/35 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Zvláštní škola a Odborné učiliště, Račice, Zámek 1

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 44/36 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Dům dětí a mládeže Vyškov

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 44/37 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Plavecká škola Vyškov

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 44/38 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Pedagogicko-psychologická poradna Vyškov

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 44/39 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Školní statek, Vyškov – Nouzka, Brněnská 21

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 44/40 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 44/41 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Speciální mateřská škola Vyškov

BŘECLAV

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 44/42 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Základní umělecká škola, Pohořelice, okres Břeclav

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 44/43 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Základní umělecká škola, Hustopeče, okres Břeclav

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 44/44 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Základní umělecká škola, Klobouky u Brna, okres Břeclav

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 44/45 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Základní umělecká škola, Velké Pavlovice, okres Břeclav

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 44/46 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Základní umělecká škola, Mikulov, okres Břeclav

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 44/47 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Obchodní akademie, Břeclav, Smetanovo nábřeží 17

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 44/48 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 44/49 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 44/50 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Gymnázium, Mikulov, Komenského 7

-         Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině č. j. 44/51 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Střední vinařská škola a Střední odborné učiliště,Valtice, Sobotní 116

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 44/52 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10

-         Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině č. j. 44/53 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Střední průmyslová škola Edvarda Beneše, Břeclav, nábř. Komenského 1

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 44/54 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Gymnázium, Břeclav, sady 28. října 1

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 44/55 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Střední odborné učiliště dopravní, Valtice, Bezručova 502

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 44/56 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Střední odborné učiliště a Učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 44/57 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Střední odborné učiliště, Břeclav, Sovadinova 6

-         Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině č. j. 44/58 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Speciální základní škola při nemocnici Břeclav

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 44/59 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Odborné učiliště a Učiliště, Cvrčovice 131

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 44/60 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Zvláštní škola, Pohořelice, okres Břeclav

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 44/61 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Odborné učiliště, Učiliště a Praktická škola, Mikulov, Svobody 6

-         Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině č. j. 44/62 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Speciální školy, Hustopeče, okres Břeclav

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 44/63 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Zvláštní škola a Pomocná škola, Mikulov, okres Břeclav

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 44/64 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Dům dětí a mládeže Břeclav

-         Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině č. j. 44/65 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Dům dětí a mládeže, Velké Pavlovice, okres Břeclav

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 44/66 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Dům dětí a mládeže Břeclav - Poštorná

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 44/67 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Dům dětí a mládeže, Hustopeče, okres Břeclav

-         Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině č. j. 44/68 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Dětský domov, Mikulov, okres Břeclav

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 44/69 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav

-         Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině č. j. 44/70 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Dům dětí a mládeže, Pohořelice, okres Břeclav

-         Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině č. j. 44/71 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Služba škole, Velké Pavlovice, okres Břeclav

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 44/72 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Pedagogicko-psychologická poradna Břeclav

-         Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině č. j. 44/74 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Speciální školy Břeclav

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 44/75 ze dne 15. listopadu 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Škola v přírodě Nekoř

ZEMĚDĚLSKÉ ŠKOLY

-         Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině č. j. 24/1 ze dne 20. prosince 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Střední odborné učiliště zemědělské a Učiliště, Tišnov, nám. Míru 22

-         Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině č. j. 24/2 ze dne 20. prosince 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Střední odborné učiliště, Želešice, Sadová 338

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 24/3 ze dne 20. prosince 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Střední odborné učiliště zemědělské a Učiliště, Lednice, Valtická 331

-         Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině č. j. 24/4 ze dne 20. prosince 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Střední odborné učiliště, Mikulov, Purkyňova 6

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 24/5 ze dne 20. prosince 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Střední odborné učiliště stavební, Odborné učiliště a Učiliště, Kyjov, Za Humny 29

-         Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině č. j. 24/6 ze dne 20. prosince 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Střední odborné učiliště zemědělské a Učiliště, Veselí nad Moravou, Svatoplukova 1048

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 24/7 ze dne 20. prosince 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Střední odborné učiliště potravinářské T. G. Masaryka, Hodonín, Dobrovolského 6

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 24/8 ze dne 20. prosince 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště, Moravský Krumlov, nám. Klášterní 127

-         Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině č. j. 24/9 ze dne 20. prosince 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Střední odborné učiliště stavební, Odborné učiliště a Učiliště, Znojmo, Uhelná 6

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 24/10 ze dne 20. prosince 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Střední odborné učiliště a Učiliště, Boskovice, nám. 9. května 2a

-         Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině č. j. 24/11 ze dne 20. prosince 2002 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Střední odborné učiliště zahradnické a Učiliště, Rajhrad, Masarykova 198

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 24/12 ze dne 20. prosince 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Střední odborné učiliště a Odborné učiliště, Bzenec, Vinařů 354

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 24/13 ze dne 20. prosince 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště, Kyjov, Urbanova 625

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 24/14 ze dne 20. prosince 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Střední odborné učiliště, Znojmo, Dvořákova 19

-         Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině č. j. 24/15 ze dne 20. prosince 2001 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Střední odborné učiliště lesnické, Bzenec, Přívoz 735

 

 

Hlasování č. 54:        45 – 0 – 0

Zřizovací listiny tvoří přílohu č. 16 , která je uložena na odboru organizačním a informatiky krajského úřadu.

 

 

Bod č. 44/4

Dotazy, podněty a připomínky

 

Oldřich Ryšavý navrhl zvážit zřízení výboru ZJMK pro sociální oblast a zdravotnictví.

Stanislav Juránek informoval o setkání s předsedou vlády ČR a s pěti ministry, kteří mají na starosti nápravu povodňových škod.

 

Předsedající ukončil po projednání všech bodů programu 16. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje v 17,45 hodin.

 

 

V Brně dne 18. listopadu 2002                                                                      

 

Zapsala: Dana Palbuchtová

              Veronika Valentová  

 

 

 

                                                                           

Ing. Stanislav Juránek, hejtman, v. r.

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Mgr. Jaroslava Baštařová, v. r.

Ing. Jaroslav Pospíšil, v. r.

Mgr. Václav Božek, CSc., v. r.

Rudolf Holz,v.r.