Z Á P I S

 

o průběhu 7. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje,

konaného dne 20. 12. 2001 ve velké zasedací síni  sídla Jihomoravského kraje,

 Žerotínovo nám. 3/5, Brno

 

 

 

Předsedající hejtman Jihomoravského kraje ing. Stanislav Juránek zahájil 7. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje (dále jen ZJMK) v 9,00 hodin, všechny přivítal a konstatoval, že je přítomno 45 členů ZJMK, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Omluveni jsou pan Petr Brázda, z dopoledního jednání Ing. Rostislav Slavotínek. Nepřítomen je doc.ing.arch. Jiří Löw. Ostatní členové ZJMK se dostavili v průběhu zasedání.

 

 

Bod č. 1

Technický bod

 

Zapisovatelkou byla jmenována slečna Veronika Valentová, právní asistencí byla pověřena slečna Mgr. Michaela Hanáková. Ing. Stanislav Juránek sdělil, že zápis ze 6. zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí.

 

Ing. Stanislav Juránek navrhl následující doplnění programu jednání:

 

Bod č. 3/2

Uvolnění dalších členů zastupitelstva pro výkon funkce

 

Bod č. 17/1

Zřízení Fondu rozvoje bydlení Jihomoravského kraje

 

Schválení návrhu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2002 označit jako bod č. 17/2.

 

Vyřadit z programu bod č. 11 -  Nabídka trvale nepotřebného nemovitého majetku státu z MV ČR ze dne 19. 10. 2001.

 

Zařadit na program:

bod č. 32/1 Informativní zpráva o podpisové akci na podporu výstavby polyfunkčního koncertního sálu v Brně

bod č. 32/2 Návrh smlouvy o sdružení finančních a materiálních prostředků pro vybudování a provozování zařízení Lesní škola Jezírko

bod č. 32/3 Schválení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce uzavírané mezi Jihomoravským krajem a Českou republikou - OkÚ Brno-venkov

 

Dotazy, podněty  a připomínky označit jako bod 32/4.

 

Mgr. Michal Hašek po konzultaci s JUDr. Marií Cackovou navrhl rozdělit bod č. 9 na 2 následující body:

9/1 Zpráva o činnosti legislativního výboru

9/2 Návrh legislativní iniciativy Jihomoravského kraje na vydání zákona, kterým se mění vymezení hranic krajů.

 

Ing. Stanislav Juránek přednesl návrh programu 7. zasedání ZJMK, který byl členy ZJMK schválen.

 

Usnesení č. 215 / 01 / Z 7:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

s c h v a l u j e   následující program 7. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje:

 1.  Technický bod (zapisovatelka, právní asistence, volba ověřovatelů zápisu, schválení     programu 7. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje)
 2.   Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje

   3/1.     Zpráva o činnosti Rady Jihomoravského kraje

   3/2.     Uvolnění dalších členů zastupitelstva pro výkon funkce

 1.   Zpráva o činnosti finančního výboru
 2.   Zpráva o činnosti kontrolního výboru
 3.   Zpráva o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
 4.   Zpráva o činnosti výboru pro národnostní menšiny
 5.   Zpráva o činnosti výboru pro hospodářský rozvoj a dopravu

9/1.   Zpráva o činnosti legislativního výboru

9/2.   Návrh legislativní iniciativy Jihomoravského kraje na vydání zákona, kterým se mění vymezení hranic krajů.

 1.   Vstup Jihomoravského kraje do Regionální rozvojové agentury jižní Moravy
 1.   Schválení dodatku č. 1 ke zřizovací listině Správy a údržby silnic Jihomoravského   kraje, příspěvkové organizace kraje vzhledem k naplnění zákona č. 157/2000 Sb.
 2.   Informativní zpráva o průběhu jednání pracovních sekcí pro dopracování Programu   rozvoje Jihomoravského kraje
 3.   Schválení záměru zřízení koordinátora integrovaného systému veřejné hromadné   dopravy v Jihomoravském kraji
 4.   Stanovení výše paušální částky náhrady výdělku neuvolněným členům ZJMK, kteří   nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru na rok 2002
 5.   Návrh na změny rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2001

17/1. Zřízení Fondu rozvoje bydlení Jihomoravského kraje

17/2. Schválení návrhu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2002

18.     Změna stanovení výše osobních a věcných výdajů na činnost krajského úřadu

19.     Přijetí návratné finanční výpomoci z MF ČR

20.     Návrh změn v síti škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem a jejich promítnutí do zřizovací listiny – Střední odborné učiliště, Mikulov, Purkyňova 6

21.     Návrh změn v síti škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem a jejich promítnutí do zřizovací listiny – Střední odborné učiliště potravinářské T.G. Masaryka, Hodonín, Dobrovolského 6

22.     Návrh změn v síti škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem a jejich promítnutí do zřizovací listiny – Střední odborné  učiliště zemědělské, Znojmo, Dvořákova 19

23.      Návrh změn v síti škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných  Jihomoravským krajem a jejich promítnutí do zřizovací listiny – Střední odborné  učiliště zemědělské a Odborné učiliště, Moravský Krumlov, nám. Klášterní 127

24.      Zřizovací listiny středních škol zřizovaných Jihomoravským krajem

25.      Smlouva o nájmu části nemovitosti domu č.p. 537 na parc.č. 495 v k.ú. Město Brno  za účelem umístění technologické části stanice mobilní sítě

26.      Převod nemovitosti ze správy Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví  Jihomoravského kraje v užívání Dětského domova, Hodonín u Kunštátu, okres  Blansko

27.      Žádost Základní umělecké školy, Brno, Palackého 70 k udělení souhlasu      s používáním čestného názvu školy.

28.    Schválení realizace stavby Masarykovy univerzity- samostatná příjezdová   komunikace na části p.č. 214/2 a p.č. 344/2 k.ú. Komárov ve vlastnictví   Jihomoravského kraje.

29.    Záměr směnit nemovitosti v k.ú. Černovice ve správě Integrované střední školy   automobilní, Brno, Hybešova 15

30.    Dodatky ke zřizovacím listinám vydaným Jihomoravským krajem školám,   předškolním a školským zařízením

31.    Informativní zpráva o průběhu prací na koncepci odpadového hospodářství   Jihomoravského kraje

32/1. Informativní zpráva o podpisové akci na podporu výstavby polyfunkčního koncertního sálu v Brně

32/2.   Návrh smlouvy o sdružení finančních a materiálních prostředků pro vybudování a provozování zařízení Lesní škola Jezírko

32/3.  Schválení Dodatku č.1 a Dodatku č.2 ke  smlouvě o výpůjčce uzavírané mezi Jihomoravským krajem a Českou republikou – Okresním úřadem Brno- venkov

32/4.   Dotazy, podněty a připomínky

Hlasování č. 1:          50 – 0 – 0

 

 

Ing. Stanislav Juránek vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu 7. zasedání ZJMK. Navrženi byli Ing. Václav Košacký, Mgr. Michal Hašek a pan Stanislav Navrkal, kteří vyslovili s návrhem souhlas.

 

Usnesení č. 216 / 01 / Z 7:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

s c h v a l u j e   za ověřovatele zápisu o průběhu 7. zasedání ZJMK Ing. Václava Košackého, Mgr. Michala Haška a pana Stanislava Navrkala.

Hlasování č. 2:          49 – 0 – 0

 

 

Bod č. 2

Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje

 

Předsedající Ing. Stanislav Juránek informoval o splněných i probíhajících úkolech. Informoval o možnosti bezúplatného převodu objektu v Brně-Zábrdovicích na Jihomoravský kraj. Ostatní objekty, o které kraj žádal, byly již poskytnuty jiným organizacím, které měly před krajem ze zákona přednost. K úkolu Z 6/18/b uvedl, že zpráva byla zpracována SÚS JMK a předána na odbor ekonomický, úkol Z 6/24  byl splněn, úkol Z 6 /25-33 a 35-38/a byl také z větší části splněn, dosud nebyly dodány delimitační protokoly, proto úkol včetně úkolu  Z 6/43 a 44/a budou splněny v termínu do 15. 1. 2002, úkoly Z 6/40/a a 6/40/b budou splněny nejpozději k 10.1.2002 (Geoservis dosud nedodal stanovisko okresní hyg. stanice.). Aktualizovaný program dalšího dopracování programu rozvoje kraje byl předán předsedům komisí a výborů, politické kluby jej obdrží v průběhu 7. zasedání ZJMK.

 

Poté  Ing. Stanislav Juránek otevřel k projednávanému bodu programu rozpravu .

 

Diskuse:

V diskusi vystoupil Ing. Ludvík Hekrle s připomínkou, aby v plnění úkolu byl uveden dopis včetně  č.j. z určitého dne, smlouva č. ze dne, kterými byl úkol splněn tak, aby mohla být prováděna zpětná kontrola.

V diskusi dále vystoupil Ing. Ladislav Býček  a upozornil, že pokud se mění termíny, oproti usnesení zastupitelstva, mělo by být zastupitelstvo  o to požádáno. Dotazy týkající se Programu rozvoje kraje zodpověděl Ing. František Polách.

Ing. Stanislav Juránek požádal o akceptování navržených termínů. Ing. Ladislav Býček dále vystoupil k úkolu metodika poskytování  příspěvků a dotací z krajského rozpočtu  a opětovně uvedl, že pokud je potřeba změnit termín měl by o to zpracovatel požádat. RNDr. Igor Poledňák  pro složitost zpracovávané metodiky požádal o prodloužení termínu plnění.

 

 

Usnesení č. 217 / 01 / Z 7:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

b e r e   n a   v ě d o m í   zprávu o kontrole plnění úkolů uložených na 6. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje.

Hlasování č. 3:          50 – 0 – 7

 

 

Bod č. 3/1

Zpráva o činnosti Rady Jihomoravského kraje

 

Ing. Stanislav Juránek podal informaci o činnosti rady a poté otevřel diskusi.

 

Diskuse:

V diskusi vystoupil Ing. Ladislav Býček (s dotazem proč rada neprojednala opakovaný návrh na zařazení Mgr. Dušana Sušila do Výboru pro výchovu a vzdělávání), dotaz zodpověděl Ing. Stanislav Juránek. Dále vystoupila paní Jaroslava Baštařová s technickou připomínkou a dotazem na povahu majetku z OkÚ Vyškov, dotaz zodpověděl Ing. Jiří Crha.

 

Usnesení č. 218 / 01 / Z 7:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

b e r e   n a   v ě d o m í   v souladu s ustanovením § 58 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, zprávu o činnosti Rady Jihomoravského kraje za období od 6. listopadu 2001 do 29. listopadu 2001.

Hlasování č. 4/1 :      59 – 0 – 2

 

 

Bod č. 3/2

Uvolnění dalších členů zastupitelstva pro výkon funkce

 

Ing. Stanislav Juránek představil předložený materiál a otevřel diskusi.

 

V diskusi vystoupila paní Jaroslava Baštařová (s žádostí o sdělení jmen uvolňovaných zastupitelů) a prof.RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc. (dotaz proč v této fázi provádí zastupitelstvo schvalování), oba dotazy zodpověděl Ing. Stanislav Juránek.

Dále vystoupil Ing. Ladislav Býček, který upozornil, že z hlediska legislativního je zvolený postup správný, z hlediska věcného je postup nesprávný. Domnívá se, že by zastupitelé měli obdržet podrobnější informace. Ing. Stanislav Juránek k tomuto odpověděl, že k uvolnění jsou navrženi následující členové ZJMK: Ing. Ilja Kašík,  CSc., RNDr. Igor Poledňák, Ing. Jaroslav Pospíšil, pan Rudolf Holz, Ing. Milan Venclík, pan Jiří Tomek, Ing. Jan Vitula, Mgr. Václav Božek, CSc.

 

Usnesení č. 219 / 01 / Z 7:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

s t a n o v u j e   v souladu s ust. § 35 odst. 2 písm. o) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, s účinností od 1.1.2002 dalších 8 uvolněných členů Zastupitelstva Jihomoravského kraje z řad dosud neuvolněných členů Rady Jihomoravského kraje a předsedů výborů Zastupitelstva Jihomoravského kraje.

Hlasování č. 4/2 :      45 – 2 – 15

 

 

Bod č. 4

Zpráva o činnosti finančního výboru

 

Předseda finančního výboru Ing. Jan Vitula informoval o činnosti finančního výboru a představil předloženou zprávu.

 

Původní návrh usnesení byl schválen bez rozpravy.

 

Usnesení č. 220 / 01 / Z 7:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

b e r e   n a   v ě d o m í   zprávu o činnosti finančního výboru.

 

Hlasování č. 5 :                     59 – 0 – 2

 

 

Bod č. 5

Zpráva o činnosti kontrolního výboru

 

Předseda kontrolního výboru Mgr. Václav Božek, CSc. informoval o činnosti kontrolního výboru a představil předloženou zprávu.

 

V diskusi vystoupil Ing. Ladislav Býček (dotaz, kdy bude kontrolní výbor projednávat zprávu o činnosti odboru kontroly za rok 2001, kdy bude projednávat plán činnosti odboru kontroly v konkrétních akcích a zda se zabýval vztahem s výborem finančním, neboť i výbor finanční má povinnost kontroly), dotaz zodpověděl Mgr. Václav Božek, CSc. a Ing. Jiří Crha.

 

Ing. Jan Letocha vznesl poznámku k práci výboru kontrolního, zejména v bodě č. 5 zápisu z 5.12.2001, k této poznámce se vyjádřil JUDr. Jan Kryčer – vysvětlil kompetence a ozřejmil postup výboru kontrolního.

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení č. 221 / 01 / Z 7:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

b e r e   n a   v ě d o m í   zprávu o činnosti kontrolního výboru.

Hlasování č. 6 :         49 – 0 – 4

 

 

 

Bod č. 6

Zpráva o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

 

Předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Ing. Petr Nezveda přednesl zprávu o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost.

 

Původní návrh usnesení byl schválen bez rozpravy.

 

Usnesení č. 222 / 01 / Z 7:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

b e r e   n a   v ě d o m í   zprávu o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost.

Hlasování č. 7 :         51 – 0 – 0

 

 

Bod č. 7

Zpráva o činnosti výboru pro národnostní menšiny

 

Předsedkyně výboru pro národnostní menšiny JUDr. Marie Marková podrobně informovala o činnosti výboru pro národnostní menšiny a představila předloženou zprávu.

JUDr. Marková navrhla změnit návrh usnesení v posledním bodě takto:

ZJMK ukládá RJMK vzít v úvahu při rozhodování o rozdělování prostředků pro národnostní menšiny z rozpočtu kraje na rok 2002 stanovisko VNM ZJMK.

 

V diskusi vystoupil Ing. Ladislav Býček (připomínka k postupu výboru), JUDr. Marie Marková se k této připomínce vyjádřila. Mgr. Zuzana Domesová k tomuto navrhla, aby výbory dávaly iniciativně návrhy radě na základě žádostí, konkrétní postup by měla řešit metodika.

 

Ing. Jaroslav Pospíšil navrhl hlasovat o jednotlivých odrážkách jednotlivě.

 

Usnesení č. 223 / 01 / Z 7:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

b e r e   n a   v ě d o m í   zprávu o činnosti výboru pro národnostní menšiny.

Hlasování č. 8:          54 – 0 – 1

 

Usnesení č. 224 / 01 / Z 7:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

z m o c ň u j e  výbor pro národnostní menšiny ZJMK aktivně se účastnit rozdělování prostředků pro národnostní menšiny z rozpočtu kraje na rok 2002

Hlasování č. 9:          35 – 2 – 22

 

 

Návrh na usnesení – nebyl přijat:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

u k l á d á   RJMK vzít v úvahu při rozhodování o rozdělování prostředků pro národnostní menšiny z rozpočtu kraje na rok 2002 stanovisko výboru pro národnostní menšiny ZJMK.

Hlasování č. 10:        27 – 1 – 30 

 

 

 

Bod č. 8

Zpráva o činnosti výboru pro hospodářský rozvoj a dopravu

 

Předseda výboru pro hospodářský rozvoj a dopravu Ing. Jakoubek informoval o činnosti výboru a představil předloženou zprávu.

 

V diskusi vystoupil Ing. Ladislav Býček (s dotazem, proč výbor jednal, když nebyl usnášeníschopný, jak je patrno z prezenční listiny), odpověděl Ing.arch. Dušan Jakoubek.

 

Usnesení č. 225 / 01 / Z 7:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

b e r e   n a   v ě d o m í   zprávu o činnosti výboru pro hospodářský rozvoj a dopravu.

Hlasování č. 11:        48 – 3 – 3

 

 

Bod č. 9/1

Zpráva o činnosti legislativního výboru

 

Předsedkyně výboru JUDr. Marie Cacková informovala o činnosti výboru a představila předloženou zprávu.

 

Původní návrh usnesení byl schválen bez rozpravy.

 

Usnesení č. 226 / 01 / Z 7:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

b e r e   n a   v ě d o m í   zprávu o činnosti legislativního výboru.

Hlasování č. 12 :       55 – 0 – 0

 

Bod č. 9/2

Návrh legislativní iniciativy Jihomoravského kraje na vydání zákona, kterým se mění vymezení hranic krajů

 

Mgr. Hašek představil z pověření legislativního výboru návrh na změnu hranic kraje.

 

Dále vystoupil starosta města Tišnova Ing. Petr Fruhwirt, který shrnul historii kraje, okresů a obcí na jižní Moravě. Konstatoval, že starostové Tišnovska, starostové z okresu Žďár nad Sázavou a okresu Blansko vítají legislativní iniciativu na změnu hranic. Požádal zastupitele o podporu všech zainteresovaných obcí.

 

Mgr. Michal Hašek ozřejmil, že legislativní výbor zvolil tento postup z důvodu časové tísně. Vyzval k dalším návrhům – osnova vychází z vládní předlohy, tak jak byly požadavky projednány s MV ČR a jak byly projednány v obecních zastupitelstvech.

 

Ing. Milan Venclík si vyžádal od předkladatelů záruku, že v materiálu jsou vyjmenovány skutečně všechny obce, které projevily zájem o změnu hranic.

 

Mgr. Michal Hašek odpověděl, že předloha striktně vychází z vládní předlohy, prošla všemi zodpovědnými orgány a půda pro další korekce je již na jednání obou komor parlamentu.

 

V diskusi dále vystoupil Mgr. Dušan Sušil s tím, že on sám již navrhoval jednat s poslanci o tomto problému. Odpověděl Ing. Stanislav Juránek, že zastupitelstvo přijalo usnesení, kde je uvedeno, že kraj je připraven přijmout jakoukoliv obec, která projeví zájem. Obce udělaly iniciativní kroky a kraj v duchu schváleného usnesení dnes předkládá tento návrh zákona.

 

Ing. František Polách navrhl zahrnout do návrhu zákona obec Dukovany, v souvislosti s tím podává i návrh na změnu znění usnesení.

 

Předsedající Ing. Stanislav Juránek přerušil jednání a na žádost klubů ODS a 4K vyhlásil přestávku od 10,55 do 11,10 hodin.

 

RNDr. Igor Poledňák přednesl stanovisko klubu ODS: krajská reprezentace podporuje tuto iniciativu kraje a doporučila svým poslancům, aby pro ni hlasovali.

 

JUDr. Jan Kryčer poznamenal, že v návrhu je pouze část obcí. V závěru bude muset být zvážen počet krajů v republice. Zejména existence kraje Vysočina.

 

Mgr. Michal Hašek k tomuto uvedl, že úkolem legislativní předlohy není postihnout zájem všech obcí, které se chtějí připojit k Jihomoravskému kraji. Dále požádal o podporu politické kluby při schvalování návrhu. Nedoporučil přijetí pozměňovacího návrhu Ing. Františka Polácha.

 

Ing. Ladislav Býček upozornil, že pro klub KSČM platí stanovisko, které ZJMK vyjádřilo svým usnesení, a to, že všem, kteří o to požádají umožníme účast v Jihomoravském kraji. Jestliže budou vyčleňovány z požadavků ZJMK např. Dukovany, znamená to rozdělování žadatela na dvě kategorie.

 

Ing. Pavel Březa vyslovil názor, že Ing. František Polách přednesl návrh usnesení, který zastupitele dostává do nežádoucí situace, protože s ohledem na jiné okolnosti je problém začleňovat Dukovany do vlastního návrhu. Domnívá se, že by bylo vhodnější, aby se o iniciativně Dukovan hlasovalo odděleně nikoli ve smyslu samotného textu předlohy.

 

 

Usnesení č. 227 / 01 / Z 7:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

s c h v a l u j e   v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, a § 86 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, v platném znění, návrh zákona, kterým se mění vymezení hranic krajů, uvedený v příloze č. 14 zápisu.

 

 

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

u k l á d á   hejtmanovi, aby předložil návrh zákona předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

a   p o v ě ř u j e   hejtmana zastupováním navrhovatele zákona při projednání Parlamentem ČR

Hlasování č. 13:        62 – 0 – 0

 

 

Návrh na usnesení (Ing. Polách) – nebyl přijat:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v rámci legislativní iniciativy kraje

ž á d á   o to, aby obec Dukovany přešla z území okresu Třebíč v kraji Vysočina do území okresu Znojmo v Jihomoravském kraji.

Hlasování č. 14:        31 – 1 – 30

 

Bod č. 10

Vstup Jihomoravského kraje do Regionální rozvojové agentury jižní Moravy

 

Ing. Stanislav Juránek představil předložený materiál a objasnil důvodovou zprávu.

 

V diskusi vystoupil Ing. Pavel Březa (navrhl uložit zástupci Jihomoravského kraje, aby na nejbližší valné hromadě agentury předložil návrh na legislativní změny stanov a to takové, které budou odsouhlaseny zastupitelstvem a které by nastolily podmínky odpovídající potřebám JMK). Ing. Stanislav Juránek k tomuto uvedl, že stanovy agentury byly změněny proto, aby do ní mohl kraj vstoupit. Až bude kraj přijat za řádného člena, pak bude moci iniciovat změny ve stanovách.

 

Ing. Pavel Březa navrhl doplnit usnesení, návrh byl akceptován.

 

Usnesení č. 228 / 01 / Z 7:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

s c h v a l u j e   v souladu s ust. § 27 a § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, vstup Jihomoravského kraje do sdružení právnických osob Regionální rozvojová agentura jižní Moravy od 1. 1. 2002;

 

p ř i s t u p u j e   v souladu s ustanovením § 27 a § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění a ustanovení § 20 písm. h) občanského zákoníku ke stanovám Regionální rozvojové agentury jižní Moravy schváleným na valném shromáždění Regionální rozvojové agentury jižní Moravy dne 4. 12. 2001 dle přílohy č. 1 zápisu.

 

u k l á d á  legislativnímu výboru předložit ZJMK návrh upřesnění stanov sdružení Regionální rozvojové agentury jižní Moravy.

Hlasování č.15:         56 – 0 – 0

 

 

Bod č. 12

Schválení dodatku č. 1 ke zřizovací listině Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace kraje vzhledem k naplnění zákona č. 157/2000 Sb.

 

Ing. Polách představil předložený materiál a objasnil důvodovou zprávu.

 

V diskusi vystoupil Ing. Ladislav Býček (požádal o bližší definici oblasti Brno), Ing. František Polách osvětlil systém rozdělení kompetencí.

 

Dále vystoupil Ing. Pavel Březa (drobné připomínky k Dodatku), dotaz zodpověděl právník odboru dopravy Mgr. Tomáš Foldyna s tím, že připomínky budou zapracovány.

 

Usnesení č. 229 / 01 / Z 7:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

s c h v a l u j e  ve smyslu ustanovení § 35 odst. 2 písm. j) zák.č. 129/2000 Sb., o krajích   dodatek č. 1 ke zřizovací listině Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace  kraje, IČO: 70932581, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, PSČ 601 82, ze dne 13. 9. 2001, č.j. 154/01/Z 5, kterým se mění čl. III, IV a čl. V zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, jenž tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

Hlasování č. 16:        47 – 0 – 0

 

 

Bod č. 13

Informativní zpráva o průběhu jednání pracovních sekcí pro dopracování Programu rozvoje Jihomoravského kraje

 

Ing. František Polách představil předložený materiál, objasnil důvodovou zprávu a doplnil návrh na usnesení.

 

Usnesení č. 230 / 01 / Z 7:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

b e r e  n a  v ě d o m í  informativní zprávu o průběhu jednání pracovních sekcí pro dopracování „Programu rozvoje Jihomoravského kraje“ dle přílohy č. 3 zápisu

 

s o u h l a s í   s návrhem postupu zpracování a projednávání Programu rozvoje kraje od 8.1.2002 do 14.2.2002 dle přílohy č. 4 zápisu.

Hlasování č. 17:        45 – 0 – 0

 

 

Bod č. 14

Schválení záměru zřízení koordinátora integrovaného systému veřejné hromadné dopravy v Jihomoravském kraji

 

Předložený materiál představil Ing. František Polách.

 

V diskusi vystoupil Ing. Ladislav Býček (dotaz, jakým způsobem by byl dán prostor dalším obcím v případě jejich zájmu o vstup), dotaz zodpověděli Ing. Stanislav Juránek a Ing. František Polách.

 

Dále vystoupil prof.RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc. (požádal o vysvětlení výše finančních částek uvedených v materiálu), dotaz zodpověděl Ing. František Polách a Doc.Ing. Jan Pavlíček, CSc.

 

Jako další vystoupili v diskusi Ing. Ludvík Hekrle (dotaz, kde bude koordinátor sídlit, proč nejsou zahrnuty případné náklady na prostory), dále Ing. Augustin Forman (dotaz, jakým způsobem budou rozdělovány dotace na obce, kdo bude rozhodovat o tom, komu dotace přijdou a komu ne), dotazy zodpověděl Ing. František Polách.

 

Poté vystoupili Ing. Pavel Březa (dotaz k harmonogramu vlastní přípravy) a prof.RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc. (poznámka - investice do SW a HW jsou velmi podhodnocené), na vystoupení reagoval Doc.Ing. Jan Pavlíček, CSc., Ing. František Polách a Mgr. Tomáš Foldyna.

 

 

Předsedající Ing. Stanislav Juránek vyhlásil přestávku od 12,00 do 12,30 hodin.

 

Ing. Stanislav Juránek navrhl pokračovat v programu projednáváním jednotlivých bodů s tím, že rozpočet bude projednán po polední přestávce.

 

Usnesení č. 231 / 01 / Z 7:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

s c h v a l u j e  ve smyslu ust. § 35 odst. 2 písm. k) zák.č. 129/2000 Sb., o krajích záměr zřídit „koordinátora integrovaného systému veřejné hromadné dopravy“ a

 

u k l á d á  Radě Jihomoravského kraje podniknout veškeré kroky k realizaci tohoto záměru.

Hlasování č. 18:        39 – 0 – 4

 

 

Bod č. 15

Stanovení výše paušální částky náhrady výdělku neuvolněným členům ZJMK, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru na rok 2002

 

Ing. Lubomír Šmíd představil předložený materiál.

 

V diskusi vystoupil Ing. Ladislav Býček (poznámka, brát na zřetel vývoj inflace, proč je uveden rok 2002), k vystoupení se vyjádřil a dotaz zodpověděl Ing. Lubomír Šmíd.

 

Usnesení č. 232 / 01 / Z 7:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

s c h v a l u j e  v souladu s § 46 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce neuvolněným členům ZJMK, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, v roce 2002, paušální částkou ve výši 250,- Kč/hod s tím, že bude postupováno podle zásad schválených usnesením  ZJMK č. 01/64 ze dne 15.2.2001 a

 

u k l á d á  řediteli Krajského úřadu Jihomoravského kraje  zabezpečit, aby při výplatě náhrad výdělku neuvolněným členům ZJMK, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, bylo postupováno podle schválených zásad.

 

                                                                                         Termín: 31.12.2002, průběžně

Hlasování č. 19:        47 – 0 – 1

 

 

 

 

Bod č. 16

Návrh na změny rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2001

 

Ing. Lubomír Šmíd představil předložený materiál a objasnil důvodovou zprávu.

 

V diskusi vystoupil Ing. Jiří Václavek s technickými připomínkami a dotazy, které zodpověděl Ing. Lubomír Šmíd.

 

Ing. Ladislav Býček vystoupil s dotazem týkajícím se čerpání finančních prostředků politických klubů, dotaz zodpověděli Ing. Stanislav Juránek, Ing. Lubomír Šmíd a Ing. Jiří Crha.

 

Dále vystoupila paní Jaroslava Baštařová s návrhem hlasovat o jednotlivých částech návrhu usnesení odděleně, což bylo akceptováno.

 

 

Usnesení č. 233 / 01 / Z 7:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

s c h v a l u j e  změny rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2001 – rozpočtové opatření následovně:

z toho:

1)      800 tis. Kč na pokrytí výdajů čerpaných ze sociálního fondu Jihomoravského kraje v roce 2001 a to, u uvolněných členů Zastupitelstva Jihomoravského kraje v plné výši a u zaměstnanců Jihomoravského kraje zařazených do krajského úřadu nad rámec 2% výdajů krytých z neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu na provoz krajského úřadu,

Hlasování č.20  :       39 –2 – 11

 

Usnesení č. 234 / 01 / Z 7:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

s c h v a l u j e  změny rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2001 – rozpočtové opatření následovně:

z toho:

1) 29 tis. Kč na poskytnutí finanční podpory Sdružení na podporu občanských aktivit se sídlem Brno, Obilní trh 7, na druhou část projektu TALENT roku 2001                                                                                                  

Hlasování č. 21 :       50 – 0 – 1

 

Usnesení č. 235 / 01 / Z 7:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

s c h v a l u j e  změny rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2001 – rozpočtové opatření následovně:

z toho:

1) 23 tis. Kč na zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Galerie výtvarného umění v Hodoníně na opravu havarijního stavu budovy a

 

u k l á d á  řediteli Krajského úřadu Jihomoravského kraje zapracovat rozpočtové opatření do evidence a finančních výkazů Jihomoravského kraje na rok 2001.

                                                                                              T: 31.12.2001

Hlasování č. 22 :       50 – 0 – 3

 

Ing. Býček vystoupil s návrhem na hlasování – doplnění úkolu k části 1 a 2 návrhu usnesení.

 

Usnesení č. 236 / 01 / Z 7:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

u k l á d á  řediteli Krajského úřadu Jihomoravského kraje zapracovat rozpočtové opatření do evidence a finančních výkazů Jihomoravského kraje na rok 2001.

                                                                                                                      T: 31.12.2001

Hlasování č. 23 :       50 – 0 – 2

 

 

 

Bod č. 17/1

Zřízení Fondu rozvoje bydlení Jihomoravského kraje

Ing. Stanislav Juránek představil předložený materiál a vyzval zastupitele k rozpravě.

 

V diskusi vystoupil Ing. Jiří Kadrnka (dotaz, kdo  bude schvalovat statut), odpověděl Ing. Stanislav Juránek – statut bude schvalovat rada, připomínky tam budou zapracovány.

 

Usnesení č. 237 / 01 / Z 7:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

s c h v a l u j e   v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,   z ř í z e n í   Fondu rozvoje bydlení Jihomoravského kraje.

Hlasování č. 24 :       53 – 0 – 1

 

 

Bod č. 18

Změna stanovení výše osobních a věcných výdajů na činnost krajského úřadu

 

Ing. Lubomír Šmíd představil materiál, předložil návrh na změnu usnesení – změna ve výši částek na 33 109,6 tis. Kč a 48 757,34 Kč.

 

Usnesení č. 238 / 01 / Z 7:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

stanovuje v souladu s  § 35 odst. 2, písm. q)  zákona č. 129/2000 Sb., novou výši objemu osobních výdajů na rok 2001 ve výši 33 109,6 tis. Kč a věcných výdajů ve výši 48 757,34 tis. Kč.

Hlasování č. 25:        46 – 4 – 2

 

Bod č. 19

Přijetí návratné finanční výpomoci z MF ČR

 

Ing. Lubomír Šmíd představil předložený materiál.

 

Původní návrh usnesení byl schválen bez diskuse.

 

Usnesení č. 239 / 01 / Z 7:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

s c h v a l u j e   přijetí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ve smyslu § 36 písm. i) z. č. 129/2000 Sb., o krajích, ve výši 73 723 tis. Kč a

 

u k l á d á řediteli Krajského úřadu Jihomoravského kraje zapracovat přijetí návratné finanční výpomoci do evidence a finančních výkazů Jihomoravského kraje na rok 2002.

 

                                                                                                                      Termín: 28.2.2002

Hlasování č. 26:        54 – 0 – 0

 

 

Ing. Stanislav Juránek navrhl hlasovat současně o bodech 20,21,22,23, návrh byl akceptován.

 

Pan Antonín Kment představil předložené materiály.

 

 

Bod č. 20

Návrh změn v síti škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem a jejich promítnutí do zřizovací listiny – Střední odborné učiliště, Mikulov, Purkyňova 6

 

Bod č. 21

Návrh změn v síti škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem a jejich promítnutí do zřizovací listiny – Střední odborné učiliště potravinářské T.G. Masaryka, Hodonín, Dobrovolského 6

 

Bod č. 22

Návrh změn v síti škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem a jejich promítnutí do zřizovací listiny – Střední odborné učiliště zemědělské, Znojmo, Dvořákova 19

 

Bod č. 23

Návrh změn v síti škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem a jejich promítnutí do zřizovací listiny – Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště, Moravský Krumlov, nám. Klášterní 127

 

Usnesení č. 240 / 01 / Z 7:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje ve smyslu § 35 odst. 2 písm. j) z.č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

s c h v a l u j e

SOU, Mikulov, Purkyňova 6

1.      změnu adresy školní jídelny z Koněvova 2 na Komenského 8,

2.      zvýšení cílové kapacity školní jídelny ze 400 na 600 jídel,

 

ukládá Radě Jihomoravského kraje promítnout tyto změny do připravované zřizovací listiny

a

ukládá hejtmanovi Jihomoravského kraje postoupit schválené změny MŠMT ČR k provedení  příslušných změn v síti škol, předškolních a školských zařízení.

 

Termín: 20. 1. 2002

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje ve smyslu § 35 odst. 2 písm. j) z.č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

s ch v a l u j e

SOU potravinářskému T.G.Masaryka, Hodonín, Dobrovolského 6

zařazení nového odloučeného pracoviště školy do sítě škol, předškolních a školských zařízení na adrese Komenského 7, 695 01 Hodonín

 

ukládá Radě Jihomoravského kraje promítnout tuto změnu do připravované zřizovací listiny

a

u k l á d á hejtmanovi Jihomoravského kraje postoupit schválené změny MŠMT ČR k provedení příslušných změn v síti škol, předškolních a školských zařízení.                                                                                                                                             Termín: 20.1.2002

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje  ve smyslu § 35 odst. 2 písm. j) z. č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení)

s ch v a l u j e

SOU zemědělskému, Znojmo, Dvořákova 19

1.      změnu názvu školy ze Střední odborné učiliště zemědělské, Znojmo, Dvořákova 19
na Střední odborné učiliště, Znojmo, Dvořákova 19

2.      vyřazení odloučeného pracoviště Lesná 94, okres Znojmo ze sítě škol, předškolních a školských zařízení

 

ukládá Radě Jihomoravského kraje promítnout tyto změny do připravované zřizovací listiny

 a

u k l á d á  hejtmanovi Jihomoravského kraje postoupit schválenou změnu MŠMT ČR k provedení  příslušné změny v síti škol, předškolních a školských zařízení.

Termín: 20.1. 2002

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje ve smyslu § 35 odst.2 písm. j) z. č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení)

s ch v a l u j e

SOU zemědělskému a OU, Moravský Krumlov, nám. Klášterní 127

zařazení nového odloučeného pracoviště na adrese Moravský Krumlov – Polánka, 672 01 Znojmo do sítě škol, předškolních a školských zařízení

 

ukládá Radě Jihomoravského kraje promítnout tuto změnu do připravované zřizovací listiny

 a

 

 

ukládá hejtmanovi Jihomoravského kraje postoupit schválené změny MŠMT ČR k provedení  příslušných změn v síti škol, předškolních a školských zařízení.

Termín: 20. 1. 2002

 

Hlasování č. 27:        51 – 0 – 0

 

 

Bod č. 24

Zřizovací listiny středních škol zřizovaných Jihomoravským krajem

 

 

RNDr. Miloš Šifalda požádal o technickou opravu zřizovací listiny - čl. 2 odst. 2 opravit Veselí nad Moravou na Strážnice.

 

Původní návrh usnesení byl schválen bez rozpravy.

 

 

 

Usnesení č. 241 / 01 / Z 7:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje ve smyslu § 35 odst. 2 písm. j) z. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

I. schvaluje zřizovací listiny středních škol

1.      Zřizovací listinu Středního odborného učiliště a Učiliště, Tišnov, nám. Míru 22

2.      Zřizovací listinu Středního odborného učiliště, Želešice, Sadová 338

3.      Zřizovací listinu Středního odborného učiliště zemědělského a Učiliště, Lednice, Valtická 331

4.      Zřizovací listinu Středního odborného učiliště, Mikulov, Purkyňova 6

5.      Zřizovací listinu Středního odborného učiliště stavebního, Odborného učiliště a Učiliště, Kyjov, Za humny 29

6.      Zřizovací listinu Středního odborného učiliště zemědělského a Učiliště, Veselí nad Moravou, Svatoplukova 1048

7.      Zřizovací listinu Středního odborného učiliště potravinářského T. G. Masaryka, Hodonín, Dobrovolského 6

8.      Zřizovací listinu Středního odborného učiliště zemědělského a Odborného učiliště, Moravský Krumlov, nám. Klášterní  127

9.      Zřizovací listinu Středního odborného učiliště stavebního, Odborného učiliště a Učiliště, Znojmo, Uhelná 6

10.  Zřizovací listinu Středního odborného učiliště a Učiliště, Boskovice, nám. 9. května 2a

11.  Zřizovací listinu Středního odborného učiliště zahradnického a Učiliště, Rajhrad, Masarykova 198

12.  Zřizovací listinu Středního odborného učiliště a Odborného učiliště, Bzenec, Vinařů 

13.  Zřizovací listinu Středního odborného učiliště zemědělského, Odborného učiliště a Učiliště, Kyjov, Urbanova 625

14.  Zřizovací listinu Středního odborného učiliště, Znojmo, Dvořákova 19

15.  Zřizovací listinu Středního odborného učiliště lesnického, Bzenec, Přívoz 735

 

Hlasování č. 28:        52 – 0 – 0

 

Zřizovací listiny tvoří přílohu č. 5 zápisu, která je uložena na odboru školství.

 

 

Bod č. 25

Smlouva o nájmu části nemovitosti domu č.p. 537 na parc.č. 495 v k.ú. Město Brno za účelem umístění technologické části stanice mobilní sítě

 

Pan Antonín Kment představil předložený materiál.

 

RNDr. Miloš Šifalda požádal o  technickou opravu smlouvy - v čl. 3 vypustit druhou větu, do čl. 4 odst. 3 doplnit „předem písemně na vědomí“, v čl. 5 místo slova „činní“ slovo „činí“,  dále v odst. 7 čl. 6 zaměnit slova „pan Balejka školník“ za „školník – pan Balejka“.

 

V diskusi vystoupila paní Jaroslava Baštařová, dotaz zodpověděl RNDr. Miloš Šifalda.

 

Baštařová požádala o vyjmutí materiálu označeného jako „výpis“, který tam nepatří a poslední dva listy označené jako „seznamy škol“. Předkladatel pan Antonín Kment akceptoval pouze vyjmutí výpisu.

 

Dále v diskusi vystoupili Ing. Ladislav Býček a Ing. Pavel Březa, dotazy zodpověděl RNDr. Miloš Šifalda.

 

Usnesení č. 242 / 01 / Z 7:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje podle § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

s c h v a l u j e    dlouhodobý pronájem části nemovitosti domu č.p. 537 na parc.č. 495 v k.ú. Město Brno společnosti Siemens s.r.o. se sídlem Evropská 33a, 160 00 Praha 6, za účelem umístění technologické části stanice mobilní sítě a za podmínek smlouvy o nájmu nemovitostí č. 10013A, která je přílohou č. 6 zápisu.

Hlasování č. 29:        54 – 1 – 1

 

 

Bod č. 26

Převod nemovitosti ze správy Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví Jihomoravského kraje v užívání Dětského domova, Hodonín u Kunštátu, okres Blansko

 

 

Důvodovou zprávu objasnil pan Antonín Kment.

 

Původní návrh usnesení byl schválen bez rozpravy.

 

Usnesení č. 243 / 01 / Z 7:

Zastupitelstvo  Jihomoravského kraje  podle § 36 písm. a  zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

s c h v a l u j e   stanovisko zřizovatele, kterým potvrzuje potřebnost  nemovitosti, parcela č. 411/40 o výměře 1723 m2 , zahrada, zapsaný na LV č. 23 pro katastrální  území Hodonín u Kunštátu, okres Blansko. Požadovaná nemovitost tvoří s nemovitostmi užívanými organizací funkční celek.

s o u h l a s í   s postoupením souhlasného stanoviska k žádosti  Jihomoravského kraje na  Pozemkový  fond České republiky  o bezúplatný převod nemovitosti, parcela č. 411/40 o výměře  1723 m2 - zahrada, zapsaný na LV č. 23 pro katastrální území Hodonín u Kunštátu, okres Blansko, ze správy Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví Jihomoravského kraje.

Hlasování č. 30:        55 – 0 – 0

 

 

Bod č. 27

Žádost Základní umělecké školy, Brno, Palackého 70 k udělení souhlasu s používáním čestného názvu školy.

 

RNDr. Miloš Šifalda požádal o technické doplnění do ukládacího usnesení - doplnit „č. 30 programu“.

 

Usnesení č. 244 / 01 / Z 7:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje ve smyslu § 35 odst. 2 písm. j) z.č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

s c h v a l u j e

Základní umělecké škole, Palackého 70, Brno

1.úpravu názvu ulice v názvu školy z Palackého 70 na Palackého třída 70

2.udělení čestného názvu školy ve znění: Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové, Brno, Palackého třída 70

 

u k l á d á  Radě Jihomoravského kraje promítnout změnu názvu ulice a udělení čestného názvu školy do dodatku zřizovací listiny schvalovaného v materiálu k bodu č. 30  programu a

 

u k l á d á  hejtmanovi Jihomoravského kraje postoupit schválené změny MŠMT ČR k provedení změn v síti škol, předškolních a školských zařízení.

                    

                                                                                                                      Termín: 25.1.2002

Hlasování č. 31:        55 – 0 – 1

 

 

Bod č. 28

Schválení realizace stavby Masarykovy univerzity- samostatná příjezdová komunikace na části p.č. 214/2 a p.č. 344/2 k.ú. Komárov ve vlastnictví Jihomoravského kraje.

 

RNDr. Miloš Šifalda požádal o technickou opravu - u smlouvy v čl. 1 doplnit před slova p.č. 214/2 „pozemku“ p.č. 214/2 a pokračovat o výměře 6155 m², v čl. 2 – povinný z věcného břemene zřizuje k části pozemku.

 

V diskusi vystoupil Ing. Pavel Březa – v čl. 2 není potřeba konstatovat, že Jihomoravský kraj je povinen,  v odst. 2,3 – povinnosti ze strany oprávněného – obsahově do věcného břemene nepatří, mělo by to být formulováno v jiné části smlouvy. Návrh na technickou změnu byl předkladatelem akceptován.

 

Usnesení č. 245 / 01 / Z 7:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje podle § 36 písm. m) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích  (krajské zřízení)

1. s o u h l a s í, aby MU realizovala stavbu samostatné příjezdové komunikace na části parcely č. 214/2 o výměře  25 m a na parcele č. 344/2 o výměře 148 m k. ú. Komárov, které jsou ve vlastnictví JMK - z ulice Pompova k objektu kolejí SKM Masarykovy univerzity ulice Lomená č. 48,

2. r o z h o d l o   v souladu s ust. § 36 písm. m) z.č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, o zřízení věcného břemene za podmínek smlouvy o zřízení věcného břemene uzavírané mezi JMK a MU, která je uvedena v příloze č. 7 zápisu.

Hlasování č. 32:        56 – 0 – 0

 

 

Předsedající Ing. Stanislav Juránek vyhlásil přestávku od 13,30 do 15,00 hod.

 

 

 

 

Bod č. 17/2

Schválení návrhu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2002

 

 

Úvodní slovo k tomuto bodu přednesl Ing. Stanislav Juránek, podrobně představil předložený materiál. Předseda finančního výboru sdělil stanovisko výboru, který doporučuje přijmout usnesení v předložené podobě.

 

V diskusi vystoupil Ing. Jiří Václavek s několika připomínkami:

- k položce „příjmy“ - chybí příjmy z pronájmů či prodeje event.ostatní příjmy i k položce „výdaje“ -  oddíl 22 - chybí 461 mil.na rozvoj infrastruktury,  oddíl 32 - položka vzdělávání – neutříděné, chybí také minulost pro možnost srovnání, oddíl 33 – doporučuje částku 5 mil. na hrobku Lichtenštejnů změnit na rezervu, další oddíly  - příspěvky směřovat do rezervy a vytvořit nejdříve pravidla pro rozdělování. Výdaje na KrÚ – doporučuje rozpracovat do podrobnějšího rozpočtu podobně jako v r.2001 a je vhodné též uvádět údaje za r.2001 a uvést též počet zaměstnanců. Dále upozornil, že na koncepce, studie, apod. je téměř 25 mil.Kč, přitom je zde velké množství uvolněných funkcionářů a 10 vedoucích odborů. Pokud je to ovšem potřeba, pak tuto částku opět dát do rezervy.

 

Na dotazy reagoval Ing. Stanislav Juránek – vysvětlil, proč položka na infrastrukturu nemůže být v tuto chvíli zapracována, dále se vyjádřil k otázce hrobky Lichtenštejna.

 

Předkladatel Ing. Lubomír Šmíd sdělil, že dotace na infrastrukturu patrně nepůjde přes Jihomoravský kraj. Dále upřesnil, že rozpis rozpočtu se standardně provádí až po jeho schválení.

 

RNDr. Miloš Šifalda poznamenal, že v podkladových materiálech jsou přesnější údaje, ještě podrobnější údaje jsou na odboru školství, dále reagoval na další dotazy Ing. Václavka včetně vysvětlení strategie vykrytí odpisového plánu, s ohledem na krátký časový termín zpracovávání podkladů za jednotlivé školy byla vytvořena blíže nespecifikovatelná rezerva na dokrytí eventuálních potřeb.

 

Doc.ing. Jan Satoria, DrSc. se dotázal, zda byly k rozpočtu vzneseny dotazy od občanů, zda se v návrhu nepočítá s jinými, než uvedenými druhy příjmů, není zřejmé, zda pod nedaňovými příjmy nejsou též úvěry. Proč není obecně uvedeno, že je návrh zpracován dle zákona č. 218/2000 Sb.

 

Ing. Stanislav Juránek odpověděl, že žádné úvěry v návrhu nejsou a nemohou být, protože by rozpočet musel být schvalován jako deficitní.

 

Předkladatel  Ing. Lubomír Šmíd vysvětlil, že rozpočet kraje je sestavován dle jiného zákona než z.č. 218/2000 Sb., který je určen pro státní rozpočet.

 

Ing. Augustin Forman poukázal, že v materiálu chybí doplňující informace,  v řadě položek je odkaz na kvalifikované odhady, mělo by být však uvedeno, jak se k daným odhadům dospělo. Doporučil vytvoření rezervy. Dále vznesl připomínky ke kapitole školství – domy dětí a mládeže. Dále poukázal na absenci kapitoly na rozvoj kraje nebo aspoň položky na jeho tvorbu.

Ing. Lubomír Šmíd zodpověděl k poznámce týkající se domů dětí a mládeže, že jde pouze o odhad, který bude ještě upřesněn.

 

Ing. Stanislav Juránek poznamenal, že připomínky od občanů nepřišly žádné.

 

Doc.Ing. Jan Satoria, DrSc. Uvedl, že postrádá limit výše mzdových prostředků a limit počtu pracovníků.

 

Ing. Jiří Crha zodpověděl otázku výši osobních prostředků a limit pracovníků (255 je stávající počet – analýza byla provedena dle podkladů ministerstev na počet 325), záleží také na transformaci veřejné správy, od které se mohou odvíjet další požadavky.

 

Paní Jaroslava Baštařová se dotázala,  jak byla využita částka na propagaci cestovního ruchu? Upozornila, že v odd.21 se objevují položky stejné, jako byly v letošním roce na propagaci. K odd. 31,32 – nemáme žádná pravidla pro přidělování příspěvků, dále vznesla připomínku k výši příspěvků pro státní a nestátní zařízení. 

 

Ing. Ivo Minařík zdůvodnil čerpání letošních prostředků s tím, že je připraven podat podrobnější písemné zdůvodnění. Letošní návrh reaguje na skutečnost, že okresy v r.2002 již nemohou být příjemci příslušných dotací.

 

RNDr. Miloš Šifalda zdůvodnil způsob přidělování dotací na žáka v soukromé či státní škole, kraj nestanovuje tyto výše dotací, částky na jednotlivé žáky jsou dány normativy, které stanovuje ministerstvo.

 

Ing. Ladislav Býček uvedl, že množství dotazů svědčí o tom, že rozpočet je málo pochopitelný, předložené materiály mají nedostatky. Chybí rozpracována např.položka tělovýchovy. Vyslovil kritiku k návrhu usnesení, dotázal se, jak budou kontrolovány dotace, příspěvky apod. Upozornil, že není určen způsob užití prostředků na zabezpečení činnosti klubů.

 

Ing. Stanislav Juránek k tomuto uvedl, že se počítá s vybavením místností pro kluby, dodatkové usnesení je připraveno. Dále se k tomuto vyjádřil Ing. Jiří Crha – vybavování úřadu je postupné, budova nepatří kraji, místnosti kraj postupně přebírá. K otázce vybavování uvedl, že kraj je svázán limitem pro letošní rok, některé nákupy – např.nábytek, bude možno řešit nad daný limit až v příštím roce. Sdělil představu o vybavení místností pro kluby.

 

Ing. Lubomír Šmíd ke kontokorentnímu úvěru objasnil, že z něj bylo čerpáno pouze jedenkrát v minimálním rozsahu, tedy poplatky byly v rozsahu desítek korun.

 

Prof.RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc. Vystoupil s obecnými připomínkami – podkladové materiály nejsou dostatečně informativní. Dotázal se na položku soukromých škol – na základě čeho byla vypočtena celková částka na dotace pro školy, když bylo vysvětleno, že dnes ji nelze ještě stanovit.

 

RNDr. Miloš Šifalda k tomuto uvedl, že strategie dotací pro soukromé školy jsou v podkladových materiálech na str.36, vycházelo se ze zahajovacích podkladů k 1. 9. 2000 a z normativů pro letošní rok – pokud budou mít školy menší nárok, bude třeba prostředky vrátit, protože je nelze použít na nic jiného, budou-li větší nároky, ministerstvo musí provést dokrytí.

 

Ing. Stanislav Juránek uzavřel rozpravu a otevřel prostor pro předkládání pozměňovacích návrhů.

 

RNDr. Igor Poledňák spolu s Ing. Lubomírem Šmídem  podali  návrh na doplnění bodu 6. návrhu usnesení.

 

Ing. Ladislav Býček podal písemný návrh na usnesení:

ZJMK ukládá radě předkládat zastupitelstvu čtvrtletní rozbory (hospodaření) čerpání rozpočtu.

 

Ing. Jiří Václavek podal 7 písemných návrhů na usnesení.

 

Ing. Ladislav Býček požádal o přestávku 15 minut.

 

Ing. Pavel Březa podal technický pozměňovací návrh k bodu 4 návrhu usnesení, Ing. Stanislav Juránek akceptoval zapracování sdělené připomínky.

 

Předsedající Ing. Stanislav Juránek vyhlásil na základě žádosti politických klubů KSČM a ČSSD přestávku od 16,30 do 16,45 hodin.

 

Usnesení č. 246 / 01 / Z 7: (Návrh RNDr. Poledňáka a Ing. Šmída)

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

u k l á d á   Radě Jihomoravského kraje vyčlenit v rámci § 6113 rozpočtu Jihomoravského kraje příspěvky na činnost politických klubů ZJMK ve výši 15 000 Kč/měsíc a klub a 500 Kč/měsíc a člena klubu.

Hlasování č. 33 :       54 – 1 – 0

 

Usnesení č. 247 / 01 / Z 7: (Návrh RNDr. Poledňáka a Ing. Šmída)

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

u k l á d á   Radě Jihomoravského kraje předložit zastupitelstvu návrh pravidel hospodaření s příspěvky na činnost politických klubů.

Hlasování č. 34 :       53 – 0 – 3

 

 

 

 

 

Usnesení č. 248 / 01 / Z 7: (Návrh Ing. Býčka)

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

u k l á d á   Radě Jihomoravského kraje předkládat zastupitelstvu čtvrtletní rozbory (hospodaření) čerpání rozpočtu.

Hlasování č. 35 :       52 – 0 – 4

 

Návrh usnesení Ing. Václavka -  nebyl přijat:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

u k l á d á   radě předložit do konce 1. čtvrtletí 2002 k rozpočtovaným položkám r. 2002 skutečnosti za r. 2001 a v oddílu 32 i počty dětí/mládeže.

Hlasování č. 36 :       23 – 8 – 25

 

Návrh usnesení Ing. Václavka -  nebyl přijat:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

u k l á d á   radě předložit ZJMK ke schválení výdaje dotované ze Státního fondu dopravní infrastruktury, případně jiných státních fondů, v členění na jednotlivé příjemce.

Hlasování č. 37 :       25 – 5 – 26

 

 

 

Návrh usnesení Ing. Václavka – nebyl přijat:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

z m o c ň u j e   radu schvalovat rozpočtová opatření do výše 10% v jednotlivých položkách rozpočtů (alternativa k návrhu usnesení – bod 5).

Hlasování č. 38 :       20 – 14 – 22

 

Pozměňovací návrh Ing. Václavka – nebyl přijat:

Položky charakteru příspěvků mimo odd. 32, doplnit o název „rezerva na příspěvek ….“ s tím, že tyto položky budou postupně schvalovány v ZJMK po schválení pravidel pro schvalování příspěvků.

Hlasování č. 39:        20 – 18 – 18

 

Pozměňovací návrh Ing. Václavka -  nebyl přijat:

Položky, týkající se koncepcí, plánů a studií, zadávaných externě, se doplňují na „rezerva ZJMK na koncepce …“ a budou v průběhu roku 2002 uvolňovány na základě schváleného kvalifikovaného zadání těchto koncepcí … v ZJMK.

Hlasování č. 40:        21 – 16 – 19

 

Pozměňovací návrh Ing. Václavka -  nebyl přijat:

§ 3330 -  dar správci Lichtenštejnské hrobky přejmenovat na „Rezerva na dar …“, která bude uvolněna v ZJMK po schválení darovací smlouvy (dodatku) s konkretizací účelu daru (akce investiční …) a podílu na financování investice ze strany majitele hrobky.

Hlasování č. 41:        20 – 13 – 23

 

Návrh usnesení Ing. Václavka -  nebyl přijat:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

r o z š i ř u j e   položky na straně rozp. příjmů o

-         příjem z pronájmů majetku

-         příjem z prodeje majetku

-         příjmy ze státních fondů (jednotlivých)

-         příjmy ostatní

Hlasování č. 42 :       20 – 4 – 32

 

Usnesení č. 249 / 01 / Z 7:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

u k l á d á Radě Jihomoravského kraje

·      předkládat Zastupitelstvu Jihomoravského kraje ke schválení provedená rozpočtová opatření,

Hlasování č. 43 :       40 – 1 – 15

 

 

Usnesení č. 250 / 01 / Z 7:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

s v ě ř u j e Radě Jihomoravského kraje v souladu s § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, provádění rozpočtových opatření v roce 2002 v plném rozsahu dle § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Hlasování č. 44 :       36 – 17 – 3

 

Předsedající Ing. Stanislav Juránek vyhlásil na základě žádosti politických  klubů ČSSD a KSČM přestávku od 17,05 do 17,20 hodin.

 

 

Usnesení č. 251 / 01 / Z 7:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

1.      s c h v a l u j e   v souladu s § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2002 dle přílohy č. 8  zápisu s tím, že

·        rozpočet je sestaven jako vyrovnaný,

·        rozpočet příjmů činí  3 756 642 tis. Kč,

·        rozpočet výdajů činí  3 756 642 tis. Kč,

·        výše osobních  výdajů  na  činnost  Krajského  úřadu  Jihomoravského kraje činí

      71 420 tis. Kč,

·       výše  věcných  výdajů  na  činnost  Krajského  úřadu  Jihomoravského kraje činí

 53 558 tis. Kč,

·       příděl do fondu rozvoje bydlení Jihomoravského kraje  činí 15 000 tis. Kč,

·       příděl do sociálního fondu Jihomoravského kraje činí 4,5% z objemu skutečně       vyplacených     hrubých platů zaměstnanců Jihomoravského kraje zařazených do krajského       úřadu a hrubých     odměn za výkon funkce uvolněných členů Zastupitelstva        Jihomoravského kraje.

2.   s t a n o v u j e v souladu s § 12 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, jako závazné ukazatele, jimiž se má v roce 2002 povinně řídit  Rada Jihomoravského kraje jako výkonný orgán v oblasti samostatné působnosti

·          v rozpočtu příjmů jednotlivé položky dle platné rozpočtové skladby,

·          v rozpočtu výdajů  mimo § 6113 a § 6172 jednotlivé paragrafy dle platné rozpočtové skladby,

·          v § 6113 a § 6172 podseskupení položek dle platné rozpočtové skladby.

3.   s t a n o v u j e v souladu s § 12 odst. 2 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových   pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, jako závazné ukazatele, jimiž se mají v roce 2002 povinně řídit právnické osoby – příspěvkové organizace zřízené Jihomoravským krajem

·          příspěvky na provoz,

·          dotace na investiční akce,

s rozpisem dle podkladového materiálu.

4.        s t a n o v u j e v souladu s § 12 odst. 2 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, následující závazné ukazatele, jimiž se mají povinně řídit příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2002:

·      příjemce dotace nebo příspěvku je povinen použít prostředky výhradně na účel, na     který mu byly  poskytnuty,

·      příjemce dotace nebo příspěvku je povinen zaslat orgánům Jihomoravského kraje dle     jejich pokynů vyúčtování čerpání poskytnutých prostředků,

·      příjemce dotace nebo příspěvku je povinen umožnit orgánům Jihomoravského kraje k provedení kontroly čerpání poskytnutých prostředků a poskytnout jim k tomu veškeré potřebné podklady a informace.

Hlasování č. 45 :       36 – 3 – 17

 

Ing. Stanislav Juránek podal návrh na rozšíření programu o následující body:

32/4 Smlouva o prodeji nemovitostí ve správě Středního odborného učiliště stavebního a Učiliště, Brno, Pražská 38b v k.ú. Zábrdovice.

32/5 Záměr převzetí objektu Kláštera Louka ve Znojmě Jihomoravským krajem.

Tento návrh byl členy ZJMK schválen.

Hlasování č. 46 :       52 – 0 – 3

 

Bod č. 29

Záměr směnit nemovitosti v k.ú. Černovice ve správě Integrované střední školy automobilní, Brno, Hybešova 15

 

Úvodní slovo přednesl předkladatel p.Antonín Kment.

 

Ing. Pavel Březa vznesl připomínky ke smlouvě.

 

RNDr. Miloš Šifalda objasnil – jedná se o první ze 3 kroků – záměr, který se vyvěsí a pokud se schválí, pak budou následné kroky – tedy neschvaluje se smlouva o smlouvě budoucí, schvaluje se pouze záměr a podmínky.

 

Ing. Stanislav Juránek vybídl, aby připomínky Ing. Březy byly zapracovány.

 

RNDr. Miloš Šifalda potvrdil, že připomínky obdržel a že je zapracuje.

 

Ing. Pavel Březa požádal o technické upřesnění čísel parcel, což RNDr. Miloš Šifalda garantoval.

 

Po další krátké diskusi tedy došlo k úpravě usnesení – vypuštění sousloví „za podmínek uvedených……“

 

Usnesení č. 252 / 01 / Z 7:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje podle § 36 a § 66 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, (krajské zřízení)  

s c h v a l u j e   záměr směnit nemovitosti v k.ú. Černovice – budova č.p. 1143 ostatní stavební objekt na pozemku p.č. 2503/52 a pozemek p.č. 2503/52 zastavěná plocha o výměře 611 m² ve správě Integrované střední školy automobilní, Brno, Hybešova 15 za nemovitosti v k.ú Trnitá – budova č.p. 435 občanská vybavenost na pozemku p.č. 128/16 o výměře 275 m², pozemku p.č. 128/17 o výměře 47 m², pozemku p.č. 128/18 o výměře 49 m² a pozemku p.č. 128/19 o výměře 49 m² a za pozemky p.č. 128/16 zastavěná plocha o výměře 275 m², p.č. 128/17 zastavěná plocha o výměře 47 m², p.č. 128/18 zastavěná plocha o výměře 49 m², p.č. 128/19 zastavěná plocha o výměře 49 m² a p.č. 128/31 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 288 m²,   

 

u k l á d á    Radě Jihomoravského kraje projednat a řešit věcné a majetkoprávní podmínky a náležitosti záměru se společností Dopravní stavby Holding a.s. se sídlem Pavelkova ul., Olomouc a případnými dalšími uchazeči

a

u k l á d á   Radě Jihomoravského kraje předložit záměr k vyjádření Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Hlasování č. 47 :       53 – 0 – 0

 

 

Bod č. 30

Dodatky ke zřizovacím listinám vydaným Jihomoravským krajem školám, předškolním a školským zařízením

 

Původní návrh usnesení byl schválen bez rozpravy.

 

Usnesení č. 253 / 01 / Z 7:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje ve smyslu § 35 odst. 2 písm. j) z. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)    s c h v a l u j e   dodatky zřizovacích listin vydaných Jihomoravským krajem školám, předškolním a školským zařízením:

 

1.     Dodatek zřizovací listiny Speciálních škol, Brno, Barvičova 54

2.     Dodatek zřizovací listiny Sportovního gymnázia Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70

3.          Dodatek zřizovací listiny Speciální mateřské školy a Pomocné školy pro děti s více vadami ELPIS, Brno, Koperníkova 2/4

4.          Dodatek zřizovací listiny Speciální mateřské školy, Brno, Bratří Pelíšků 7

5.     Dodatek zřizovací listiny Střední odborného učiliště obchodního, Brno, Cejl 61

6.     Dodatek zřizovací listiny Masarykova studentského domova, Brno, Cihlářská 21

7.          Dodatek zřizovací listiny Speciální základní školy při fakultní nemocnici, Brno, Černopolní 9

8.          Dodatek zřizovací listiny Středního odborného učiliště spojů a Střední odborné školy, Brno, Čichnova 23

9.          Dodatek zřizovací listiny JUNIOR - Domu dětí a mládeže, Brno, Dornych 2

10.      Dodatek zřizovací listiny Základní umělecké školy PhDr.Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48

11.      Dodatek zřizovací listiny Gymnázia, Brno, Elgartova 3

12.      Dodatek zřizovací listiny Střední průmyslové školy textilní a Vyšší odborné školy textilní, Brno, Francouzská 101

13.      Dodatek zřizovací listiny Střední průmyslové školy oděvní, Středního odborného učiliště pro sluchově postiženou mládež a Odborného učiliště, Brno, Gellnerova 1

14.      Dodatek zřizovací listiny Domova mládeže Marie Steyskalové, Brno, Gorkého 33/35

15.      Dodatek zřizovací listiny Vyšší odborné školy a Střední odborné školy informačních a knihovnických služeb, Brno, Hapalova 6

16.      Dodatek zřizovací listiny Domu dětí a mládeže, Brno, Helceletova 4

17.      Dodatek zřizovací listiny Speciální mateřské školy při fakultní nemocnici, Brno, Helfertova 2

18.      Dodatek zřizovací listiny Střední školy uměleckých řemesel a Vyšší odborné školy uměleckých řemesel, Brno, Husova 10

19.      Dodatek zřizovací listiny Integrované střední školy automobilní, Brno, Hybešova 15

20.      Dodatek zřizovací listiny Středního odborného učiliště a Střední odborné školy potravinářské a služeb, Brno, Charbulova 106

21.      Dodatek zřizovací listiny Základní umělecké školy, Brno, Charbulova 84

22.   Dodatek zřizovací listiny Speciálních škol, Brno, Ibsenova 1

23.   Dodatek zřizovací listiny Střední zdravotnické školy, Brno, Jaselská 7

24.   Dodatek zřizovací listiny Domu dětí a mládeže, Brno, Ječná 26

25.      Dodatek zřizovací listiny Střední odborné školy, Středního odborného učiliště a Učiliště, Brno, Jílová 36g

26.      Dodatek zřizovací listiny Střediska služeb školám, Brno, Kamenná 21

27.   Dodatek zřizovací listiny Domova mládeže, Brno, Klášterského 4

27.      Dodatek zřizovací listiny Střední odborné školy a Středního odborného učiliště obchodního, Brno, Kobližná 10

28.      Dodatek zřizovací listiny Speciální mateřské školy pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 2

30.      Dodatek zřizovací listiny Obchodní akademie F. D. Roosevelta, Obchodní školy, Středního odborného učiliště, Odborného učiliště, Praktické školy a Rodinné školy  pro tělesně postiženou mládež, Brno, Kociánka 2

31.      Dodatek zřizovací listiny Speciálních škol a speciálních školských zařízení pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6

32.   Dodatek zřizovací listiny Jazykové školy, Brno, Kotlářská 9

32.      Dodatek zřizovací listiny Střední průmyslové školy elektrotechnické, Brno, Kounicova 16

33.      Dodatek zřizovací listiny Obchodní akademie a Vyšší odborné školy sociální, Brno, Kotlářská 9

35.   Dodatek zřizovací listiny Gymnázia, Brno, Křenová 36

36.   Dodatek zřizovací listiny Střední průmyslové školy stavební, Brno, Kudelova 8

37.   Dodatek zřizovací listiny Domu dětí a mládeže, Brno, Kyjevská 2

38.   Dodatek zřizovací listiny Střední zahradnické školy, Brno-Bohunice, Lány 34

39.   Dodatek zřizovací listiny LUŽÁNKY -  centra volného času, Brno, Lidická 50

40.   Dodatek zřizovací listiny Zvláštní školy, Brno, Lidická 6a

41.   Dodatek zřizovací listiny Střední zdravotnické školy, Brno, Lipová 18

42.   Dodatek zřizovací listiny Lipka - Domu ekologické výchovy, Brno, Lipová 20

43.   Dodatek zřizovací listiny Odborného učiliště a Praktická školy, Brno, Lomenná 44

44.      Dodatek zřizovací listiny Střední zdravotnické školy a Vyšší zdravotnické školy, Brno, Merhautova 15

45.      Dodatek zřizovací listiny Taneční konzervatoře, Brno, Nejedlého 3

46.      Dodatek zřizovací listiny Speciálních škol a školských zařízení pro sluchově postižené, Brno, Novoměstská 21

47.      Dodatek zřizovací listiny Integrované střední školy - Centra odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61

48.   Dodatek zřizovací listiny Zvláštní školy, Brno, Palackého 68

49.   Dodatek zřizovací listiny Základní umělecké školy, Brno, Palackého 70

50.   Dodatek zřizovací listiny Gymnázia, Brno-Komín, Pastviny 70

51.      Dodatek zřizovací listiny Speciální základní školy a Pomocné školy při fakultní nemocnici, Brno, Pekařská 53

52.      Dodatek zřizovací listiny Obchodní akademie a Vyšší odborné školy obchodní, Brno, Pionýrská 23

53.   Dodatek zřizovací listiny Klasického gymnasia, Brno-Žabovřesky, Plovdivská 8

53.      Dodatek zřizovací listiny Středního odborného učiliště stavebního a Učiliště, Brno-Bosonohy, Pražská 38b

54.      Dodatek zřizovací listiny Integrované střední školy, Brno, Purkyňova 97

56.   Dodatek zřizovací listiny Zvláštní školy, Brno, Sekaninova 1

57.   Dodatek zřizovací listiny Gymnázia, Brno, Slovanské náměstí 7

58.   Dodatek zřizovací listiny Základní umělecké školy, Brno, Slunná 11

59.      Dodatek zřizovací listiny Základní umělecké školy se zaměřením na církevní hudbu, Brno, Smetanova 14

60.      Dodatek zřizovací listiny Základní umělecké školy, Brno, Smetanova 8

61.      Dodatek zřizovací listiny Střední průmyslové školy strojnické a Vyšší odborné školy technické, Brno, Sokolská 1

62.      Dodatek zřizovací listiny Integrované střední školy polygrafické, Brno, Šmahova 110

63.      Dodatek zřizovací listiny Zvláštní školy, Brno, Štolcova 16

64.      Dodatek zřizovací listiny Střední průmyslové školy slévárenské, Brno, Šujanovo náměstí 1

65.      Dodatek zřizovací listiny Gymnázia, Brno, Táborská 185

66.      Dodatek zřizovací listiny Gymnázia, Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2

67.      Dodatek zřizovací listiny Středního odborného učiliště strojírenského a elektrotechnického, Brno, Trnkova 113

68.      Dodatek zřizovací listiny Základní umělecké školy Antonína Doležala, Brno, Trnkova 81

69.      Dodatek zřizovací listiny Základní umělecké školy Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24

70.      Dodatek zřizovací listiny Konzervatoře, Brno, tř. Kpt. Jaroše 45

71.   Dodatek zřizovací listiny Gymnázia, Brno, třída Kapitána Jaroše 14

72.      Dodatek zřizovací listiny Střední odborné školy, Rodinné školy pro tělesně postiženou mládež a Praktické školy GEMINI, Brno, Vaculíkova 14

73.   Dodatek zřizovací listiny Gymnázia, Brno-Bystrc, Vejrostova 2

74.   Dodatek zřizovací listiny Základní umělecké školy, Brno, Veveří 133

75.   Dodatek zřizovací listiny Speciálních škol, Brno, Vídeňská 26/28

76.   Dodatek zřizovací listiny Gymnázia, Brno, Vídeňská 47

77.   Dodatek zřizovací listiny Základní umělecké školy Františka Jílka, Brno, Vídeňská 52

78.   Dodatek zřizovací listiny Základní umělecké školy, Brno, Vranovská 41

79.   Dodatek zřizovací listiny Střední průmyslové školy chemické, Brno, Vranovská 65

80.   Dodatek zřizovací listiny Pedagogicko - psychologické poradny, Brno, Zachova 1

81.   Dodatek zřizovací listiny Dětského domova Dagmar, Brno-Žabovřesky, Zeleného 51

82.      Dodatek zřizovací listiny Vyšší zdravotnické školy Josefa Podsedníka, Brno, Žerotínovo náměstí 6

83.      Dodatek zřizovací listiny Gymnázia Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55

84.      Dodatek zřizovací listiny Základní umělecké školy, Střelice, okres Brno-venkov

85.      Dodatek zřizovací listiny Základní umělecké školy A. Muchy, Ivančice, okres Brno-venkov

86.      Dodatek zřizovací listiny Základní umělecké školy, Oslavany, okres Brno-venkov

87.      Dodatek zřizovací listiny Základní umělecké školy, Pozořice, okres Brno-venkov

88.      Dodatek zřizovací listiny Základní umělecké školy, Šlapanice, okres Brno-venkov

89.      Dodatek zřizovací listiny Základní umělecké školy, Židlochovice, okres Brno-venkov

90.      Dodatek zřizovací listiny Základní umělecké školy, Rosice, okres Brno-venkov

91.      Dodatek zřizovací listiny Základní umělecké školy, Tišnov, okres Brno-venkov

92.      Dodatek zřizovací listiny Základní umělecké školy, Kuřim, okres Brno-venkov

93.      Dodatek zřizovací listiny Základní umělecké školy, Ořechov, okres Brno-venkov, Tikovická 23

94.      Dodatek zřizovací listiny Gymnázia T.G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39

95.      Dodatek zřizovací listiny Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště nábytkářského, Rosice, Říčanská 1158

96.      Dodatek zřizovací listiny Gymnázia Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2

97.      Dodatek zřizovací listiny Gymnázia, Šlapanice, Riegrova 17

98.      Dodatek zřizovací listiny Gymnázia, Tišnov, Na Hrádku 20

99.      Dodatek zřizovací listiny Střední odborné školy a Středního odborného učiliště dopravního a mechanizačního, Ivančice, Krumlovská 25

100.  Dodatek zřizovací listiny Gymnázia, Židlochovice, Tyršova 400

101.  Dodatek zřizovací listiny Střediska praktického vyučování, Modřice, Tyršova 646

102.  Dodatek zřizovací listiny Speciální školy pro sluchově postižené, Ivančice, okres Brno – venkov

103.  Dodatek zřizovací listiny Speciální mateřské školy pro děti s vadami řeči, Rosice, okres Brno – venkov

104.  Dodatek zřizovací listiny Speciálních škol, Ořechov, okres Brno-venkov

105.  Dodatek zřizovací listiny Zvláštní školy, Předklášteří, okres Brno-venkov

106.  Dodatek zřizovací listiny Domu dětí a mládeže, Ivančice, okres Brno-venkov

107.  Dodatek zřizovací listiny Domu dětí a mládeže, Kuřim, okres Brno-venkov

108.  Dodatek zřizovací listiny Domu dětí a mládeže, Rosice, okres Brno-venkov

109.  Dodatek zřizovací listiny Domu dětí a mládeže, Zastávka, okres Brno-venkov

110.  Dodatek zřizovací listiny Služby škole, Kuřim, okres Brno – venkov

111.  Dodatek zřizovací listiny Integrované střední školy, Sokolnice 496

112.  Dodatek zřizovací listiny Dětského domova, Tišnov, okres Brno – venkov

113.  Dodatek zřizovací listiny Dětského domova, Vranov, okres Brno – venkov

114.  Dodatek zřizovací listiny Pedagogicko – psychologické poradny, Brno,  Špitálka 10

115.  Dodatek zřizovací listiny Základní umělecké školy Blansko

116.  Dodatek zřizovací listiny Základní umělecké školy, Adamov, okres Blansko

117.  Dodatek zřizovací listiny Základní umělecké školy, Jedovnice, okres Blansko

118.  Dodatek zřizovací listiny Základní umělecké školy, Letovice, okres Blansko

119.  Dodatek zřizovací listiny Základní umělecké školy, Velké Opatovice, okres Blansko

120.  Dodatek zřizovací listiny Základní umělecké školy, Boskovice, okres Blansko

121.  Dodatek zřizovací listiny  Gymnázia, Blansko, Seifertova 13

122.  Dodatek zřizovací listiny Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy, Blansko, Nad Čertovkou 18

123.  Dodatek zřizovací listiny Střední odborné školy „FORTIKA“ , Lomnice u Tišnova, Tišnovská 15

124.  Dodatek zřizovací listiny Gymnázia, Boskovice, Palackého náměstí 1

125.  Dodatek zřizovací listiny Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Velké Opatovice, Mládežnická 430

126.  Dodatek zřizovací listiny Střední odborné školy a Středního odborného učiliště – Masarykovy školy práce, Letovice, Tyršova 500

127.  Dodatek zřizovací listiny Střední pedagogické školy, Boskovice, Komenského 5

128.  Zřizovací litina Střední odborné školy, Středního odborného učiliště a Učiliště, Blansko, Bezručova 33

129.  Dodatek zřizovací listiny Zvláštní školy Blansko, Nad Čertovkou 17

130.  Dodatek zřizovací listiny Zvláštní školy, Letovice, okres Blansko

131.  Dodatek zřizovací listiny Dětského domova a Speciálních škol, Boskovice, okres Blansko

132.  Dodatek zřizovací listiny Speciální školy pro žáky s více vadami, Blansko, Žižkova 27

133.  Dodatek zřizovací listiny Speciální základní školy při dětské ozdravovně, Křetín, okres Blansko

134.  Dodatek zřizovací listiny Speciální základní školy při dětské léčebně, Ostrov u Macochy, okres Blansko

135.  Dodatek zřizovací listiny Speciální mateřské školy při zdravotnických zařízeních, Boskovice, okres Blansko

136.  Dodatek zřizovací listiny Domu dětí a mládeže Blansko

137.  Dodatek zřizovací listiny Domu dětí a mládeže, Boskovice, okres Blansko

138.  Dodatek zřizovací listiny Dětského domova, Hodonín u Kunštátu, okres Blansko

139.  Dodatek zřizovací listiny Domu dětí a mládeže, Letovice, okres Blansko

140.  Dodatek zřizovací listiny Pedagogicko-psychologické poradny Blansko

141.  Dodatek zřizovací listiny Služby škole Blansko

142.  Dodatek zřizovací listiny Pedagogicko-psychologické poradny, Boskovice, okres Blansko,

143.  Dodatek zřizovací listiny Školního statku, Boskovice, Havlíčkova 63

144.  Dodatek zřizovací listiny Integrované střední školy technické, Boskovice, Komenského l

145.  Dodatek zřizovací listiny Národohospodářské vyšší odborné školy, Vyšší zdravotnické školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Boskovice, Hybešova 53

146.  Dodatek zřizovací listiny Střední průmyslové školy, Jedovnice, Na Větřáku 463

147.  Dodatek zřizovací listiny Základní umělecké školy, Velká nad Veličkou, okres Hodonín

148.  Dodatek zřizovací listiny Základní umělecké školy, Veselí nad Moravou, okres Hodonín,

149.  Dodatek zřizovací listiny Základní umělecké školy, Strážnice, okres Hodonín

150.  Dodatek zřizovací listiny Základní umělecké školy Hodonín

151.  Dodatek zřizovací listiny Základní umělecké školy, Dolní Bojanovice, okres Hodonín

152.  Dodatek zřizovací listiny Klvaňova gymnázia, Kyjov, Komenského 549

153.  Dodatek zřizovací listiny Purkyňova gymnázia, Strážnice, Masarykova 379

154.  Dodatek zřizovací listiny Středního odborného učiliště strojírenského, Veselí nad Moravou, Kollárova 1660

155.  Dodatek zřizovací listiny Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy potravinářské technologie, Bzenec, Těmická 1296

156.  Dodatek zřizovací listiny Obchodní akademie, Hodonín, Velkomoravská 13

157.  Dodatek zřizovací listiny Obchodní akademie, Veselí nad Moravou, Kollárova 1669

158.  Dodatek zřizovací listiny Střední odborné školy, Strážnice, Skácelova 890

159.  Dodatek zřizovací listiny Gymnázia, Hodonín, Legionářů 1

160.  Dodatek zřizovací listiny Střední průmyslové a umělecké školy a Vyšší odborné školy, Hodonín, Brandlova 32

161.  Dodatek zřizovací listiny Středního odborného učiliště oděvního a Učiliště, Strážnice, Úprkova 1733

162.  Dodatek zřizovací listiny Středního odborného učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17

163.  Dodatek zřizovací listiny Středního odborného učiliště stavebního, Hodonín, Jilemnického 2

164.  Dodatek zřizovací listiny Střediska praktického vyučování, Hodonín, Štefánikova 3

165.  Dodatek zřizovací listiny Střední zdravotnické školy, Kyjov, Komenského 46

166.  Dodatek zřizovací listiny Pomocné školy a Praktické školy, Vřesovice, okres Hodonín

167.  Dodatek zřizovací listiny Zvláštní školy Hodonín

168.  Dodatek zřizovací listiny Zvláštní školy, Nenkovice, okres Hodonín

169.  Dodatek zřizovací listiny Speciální základní školy při Okresní nemocnici, Kyjov, okres Hodonín

170.  Dodatek zřizovací listiny Speciálních škol, Veselí nad Moravou, okres Hodonín

171.  Dodatek zřizovací listiny Speciální mateřské školy při Okresní nemocnici, Kyjov, okres Hodonín

172.  Dodatek zřizovací listiny Speciální základní školy při Nemocnici TGM Hodonín

173.  Dodatek zřizovací listiny Speciálních škol pro sluchově postižené a pro děti a žáky s vadami řeči, Kyjov, okres Hodonín

174.  Dodatek zřizovací listiny Speciálních škol, Kyjov, okres Hodonín

175.  Dodatek zřizovací listiny Střediska volného času Hodonín

176.  Dodatek zřizovací listiny Domu dětí a mládeže, Kyjov, okres Hodonín

177.  Dodatek zřizovací listiny Domu dětí a mládeže, Veselí nad Moravou, okres Hodonín

178.  Dodatek zřizovací listiny Dětského domova Hodonín

179.  Dodatek zřizovací listiny Domu dětí a mládeže, Strážnice, okres Hodonín

180.  Dodatek zřizovací listiny Domu dětí a mládeže, Vracov, okres Hodonín

181.  Dodatek zřizovací listiny Domu dětí a mládeže, Ždánice, okres Hodonín

182.  Dodatek zřizovací listiny Dětského domova, Strážnice, okres Hodonín

183.  Dodatek zřizovací listiny Pedagogického střediska Hodonín

184.  Dodatek zřizovací listiny Služby škole, Bzenec, okres Hodonín

185.  Dodatek zřizovací listiny Pedagogicko-psychologické poradny Hodonín

186.  Dodatek zřizovací listiny Plavecké školy, Ratíškovice, okres Hodonín

187.  Dodatek zřizovací listiny Integrované střední školy, Hodonín, Lipová alej 21

188.  Dodatek zřizovací listiny Centra odborné přípravy, Kyjov, Nádražní 471

189.  Dodatek zřizovací listiny Základní umělecké školy, Moravský Krumlov, okres Znojmo

190.  Dodatek zřizovací listiny Základní umělecké školy Znojmo

191.  Dodatek zřizovací listiny Základní umělecké školy, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo

192.  Dodatek zřizovací listiny Základní umělecké školy, Miroslav, okres Znojmo

193.  Dodatek zřizovací listiny Gymnázia Dr. Karla Polesného, Znojmo, Komenského         náměstí 4

194.  Dodatek zřizovací listiny Gymnázia, Moravský Krumlov, Smetanova 168

195.  Dodatek zřizovací listiny Obchodní akademie, Znojmo, Přemyslovců 4

196.  Dodatek zřizovací listiny Střední zemědělské školy, Odborného učiliště a Učiliště, Znojmo, Alšova 15

197.  Dodatek zřizovací listiny Střední odborné školy, Moravský Krumlov, nám. Klášterní 127

198.  Dodatek zřizovací listiny Gymnázia a Střední pedagogické školy, Znojmo,         Pontassievská 3

199.  Dodatek zřizovací listiny Střední zdravotnické školy a Vyšší zdravotnické školy, Znojmo, Jana Palacha 8

200.  Dodatek zřizovací listiny Zvláštní školy, Hrádek, okres Znojmo

201.  Dodatek zřizovací listiny Zvláštní školy, Miroslav, okres Znojmo

202.  Dodatek zřizovací listiny Speciálních škol Znojmo

203.  Dodatek zřizovací listiny Jazykové školy, Znojmo, Bezručova 19

204.  Dodatek zřizovací listiny Dětského domova Znojmo

205.  Dodatek zřizovací listiny Domu dětí a mládeže, Šumná, okres Znojmo

206.  Dodatek zřizovací listiny Domu dětí a mládeže, Moravský Krumlov, okres Znojmo

207.  Dodatek zřizovací listiny Domu dětí a mládeže, Miroslav, okres Znojmo

208.  Dodatek zřizovací listiny Domu dětí a mládeže Znojmo

209.  Dodatek zřizovací listiny Školního statku, Znojmo - Přímětice 225

210.  Dodatek zřizovací listiny Pedagogicko-psychologické poradny Znojmo

211.  Dodatek zřizovací listiny Mateřské školy při Dětském centru Znojmo

212.  Dodatek zřizovací listiny Střediska informačních technologií Znojmo

213.  Dodatek zřizovací listiny Základní umělecké školy Vyškov

214.  Dodatek zřizovací listiny Gymnázia, Vyškov, Komenského náměstí 16

215.  Dodatek zřizovací listiny Gymnázia, Bučovice, Součkova 500

216.  Dodatek zřizovací listiny Obchodní akademie, Bučovice, Komenského náměstí 211

217.  Dodatek zřizovací listiny Střední odborné školy, Vyškov, Komenského 7

218.  Dodatek zřizovací listiny Středního odborného učiliště stavebního, Vyškov,              Sochorova 15

219.  Dodatek zřizovací listiny Středního odborného učiliště nábytkářského, Rousínov, Tyršova 16

220.  Dodatek zřizovací listiny Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště, Vyškov, Brněnská 17

221.  Dodatek zřizovací listiny Střední zdravotnické školy, Vyškov, náměstí Svobody 50

222.  Dodatek zřizovací listiny Speciální školy Vyškov

223.  Dodatek zřizovací listiny Zvláštní školy a Odborného učiliště, Račice, Zámek 1

224.  Dodatek zřizovací listiny Domu dětí a mládeže Vyškov

225.  Dodatek zřizovací listiny Plavecké školy Vyškov

226.  Dodatek zřizovací listiny Pedagogicko-psychologické poradny Vyškov

227.  Dodatek zřizovací listiny Školního statku, Vyškov - Nouzka, Brněnská 21

228.  Dodatek zřizovací listiny Integrované střední školy, Slavkov u Brna, Tyršova 479

229.  Dodatek zřizovací listiny Speciální mateřské školy Vyškov

230.  Dodatek zřizovací listiny Základní umělecké školy, Pohořelice, okres Břeclav

231.  Dodatek zřizovací listiny Základní umělecké školy, Hustopeče, okres Břeclav

232.  Dodatek zřizovací listiny Základní umělecké školy, Klobouky u Brna, okres Břeclav

233.  Dodatek zřizovací listiny Základní umělecké školy, Velké Pavlovice, okres Břeclav

234.  Dodatek zřizovací listiny Základní umělecké školy, Mikulov, okres Břeclav

235.  Dodatek zřizovací listiny Obchodní akademie, Břeclav, Smetanovo nábřeží 17

236.  Dodatek zřizovací listiny Gymnázia T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7

237.  Dodatek zřizovací listiny Střední odborné školy, Klobouky u Brna, nám. Míru 6

238.  Dodatek zřizovací listiny Gymnázia, Mikulov, Komenského 7

239.  Dodatek zřizovací listiny Střední vinařské školy a Středního odborného učiliště, Valtice, Sobotní 116

240.  Dodatek zřizovací listiny Gymnázia, Velké Pavlovice, Pod Školou 10

241.  Dodatek zřizovací listiny Střední průmyslové školy Edvarda Beneše, Břeclav, nábř. Komenského 1

242.  Dodatek zřizovací listiny Gymnázia, Břeclav, Sady 28. října 1

243.  Dodatek zřizovací listiny Středního odborného učiliště dopravního, Valtice,                Bezručova 502

244.  Dodatek zřizovací listiny Středního odborného učiliště a Učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

245.  Dodatek zřizovací listiny Středního odborného učiliště, Břeclav, Sovadinova 6

246.  Dodatek zřizovací listiny Speciální základní školy při nemocnici Břeclav

247.  Dodatek zřizovací listiny Odborného učiliště a Učiliště, Cvrčovice 131

248.  Dodatek zřizovací listiny Zvláštní školy, Pohořelice, okres Břeclav

249.  Dodatek zřizovací listiny Odborného učiliště, Učiliště a Praktické školy, Mikulov, Svobody 6

250.  Dodatek zřizovací listiny Speciálních škol, Hustopeče, okres Břeclav

251.  Dodatek zřizovací listiny Zvláštní školy a Pomocné školy, Mikulov, okres Břeclav

252.  Dodatek zřizovací listiny Domu dětí a mládeže Břeclav

253.  Dodatek zřizovací listiny Domu dětí a mládeže, Velké Pavlovice, okres Břeclav

254.  Dodatek zřizovací listiny Domu dětí a mládeže Břeclav – Poštorná

255.  Dodatek zřizovací listiny Domu dětí a mládeže, Hustopeče, okres Břeclav

256.  Dodatek zřizovací listiny Dětského domova, Mikulov, okres Břeclav

257.  Dodatek zřizovací listiny Domu dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav

258.  Dodatek zřizovací listiny Domu dětí a mládeže, Pohořelice, okres Břeclav

259.  Dodatek zřizovací listiny Služby škole, Velké Pavlovice, okres Břeclav

260.  Dodatek zřizovací listiny Pedagogicko - psychologické poradny Břeclav

261.  Dodatek zřizovací listiny Školního statku, Valtice, Střelecká 116

262.  Dodatek zřizovací listiny Speciálních škol Břeclav

263.  Dodatek zřizovací listiny Školy v přírodě Nekoř

Hlasování č. 48 :       53 – 0 – 1

 

Dodatky tvoří přílohu č. 9 zápisu, která je uložena na odboru školství.

 

 

Bod č. 31

Informativní zpráva o průběhu prací na koncepci odpadového hospodářství Jihomoravského kraje

 

Úvodní slovo přednesl předkladatel pan Antonín Kment.

 

Paní Jaroslava Baštařová upozornila na řadu technických chyb.

 

 

Usnesení č. 254 / 01 / Z 7:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

b e r e   n a   v ě d o m í   zprávu o průběhu prací na Koncepci odpadového hospodářství Jihomoravského kraje.

Hlasování č.  49:       51 – 0 – 3

 

Koncepce tvoří přílohu č. 10 zápisu, která je uložena na odboru organizačním a informatiky.

 

 

Bod č. 32/1

Informativní zpráva o podpisové akci na podporu výstavby polyfunkčního koncertního sálu v Brně

 

Ing. Stanislav Juránek představil předložený materiál a navrhl vzít zprávu na vědomí.

 

Ing. Ladislav Býček doporučil dát k dispozici zastupitelům materiály ze ZMB.

 

Ing. Stanislav Juránek přislíbil zaslání materiálu k této věci předsedům politickým klubům.

 

Usnesení č. 255 / 01 / Z 7:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

b e r e   n a   v ě d o m í   informativní zprávu o podpisové akci na podporu výstavby polyfunkčního koncertního sálu v Brně.

Hlasování č.  50:       52 – 0 – 1

 

Ing. Stanislav Juránek podal návrh na pokračování v jednání až do vyčerpání všech bodů programu, tento návrh byl členy ZJMK schválen.

Hlasování č.  51:       44 – 1 – 6

 

Bod č. 32/2

Návrh smlouvy o sdružení finančních a materiálních prostředků pro vybudování a provozování zařízení Lesní škola Jezírko

 

RNDr. Miloš Šifalda – obdržel připomínky Ing. Pavla Březy, které doporučil k zapracování.

 

V diskusi dále vystoupili Ing. Ladislav Býček  a paní Jaroslava Baštařová.

 

RNDr. Miloš Šifalda uvedl, že se jedná se o podkladový materiál, který připravila Mendlova univerzita.

Ing. Pavel Březa upozornil na skutečnost, že smlouva již byla druhou stranou akceptována a je tedy problém ji nyní upravovat, k čemuž RNDr. Miloš Šifalda uvedl, že tento problém lze  vyřešit dodatkem.

 

Usnesení č. 256 / 01 / Z 7:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s  § 27 a § 36 písm.i) odst. 1 zákona č.  129/2000 Sb., o krajích (krajská zařízení)

s c h v a l u j e   smlouvu o sdružení finančních a materiálních prostředků pro vybudování a provozování zařízení Lesní škola Jezírko, která tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu.

Hlasování č. 52:        49 – 0 – 3

 

Bod č. 32/3

Schválení Dodatku č.1 a Dodatku č.2 ke  smlouvě o výpůjčce uzavírané mezi Jihomoravským krajem a Českou republikou – Okresním úřadem Brno- venkov

 

Předložený materiál stručně představil Ing. Jiří Crha.

 

Původní návrh usnesení byl schválen bez rozpravy.

 

Usnesení č. 257 / 01 / Z 7:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

schvaluje v souladu s ust. § 36 písm. i) zák. č. 129/2000 Sb., v platném znění, Dodatek č. 1 a  Dodatek č. 2  ke „Smlouvě o výpůjčce ze dne 29.12.2000 uzavřené mezi Jihomoravským krajem a Českou republikou – Okresním úřadem Brno-venkov, které jsou přílohou č. 12 zápisu.

Hlasování č. 53:        48 – 0 – 1

 

Bod č. 32/4

Smlouva o prodeji nemovitostí ve správě Středního odborného učiliště stavebního a Učiliště, Brno, Pražská 38b v k.ú. Zábrdovice

 

Úvodní slovo přednesl předkladatel pan Antonín Kment.

 

RNDr. Miloš Šifalda přednesl technický návrh na doplnění usnesení ve vazbě na předpokládaný souhlas z ministerstva, který má být doručen zítra, tento návrh byl akceptován.

 

Usnesení č. 258 / 01 / Z 7:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje podle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

s c h v a l u j e   prodej pozemku parc.č. 887/10 o výměře 627 m² a budovy č.p. 93 na parc.č. 887/10  v k.ú. Zábrdovice společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 1, 657 02 Brno za podmínek kupní smlouvy, která je přílohou č. 13 zápisu, a za podmínky udělení souhlasu MŠMT ČR.

Hlasování č. 54 :       53 – 0 – 0

 

Bod č. 32/5

Záměr převzetí objektu Kláštera Louka ve Znojmě Jihomoravským krajem funkce

 

Úvodní slovo přednesl Ing. Stanislav Juránek a prezentoval návrh na změnu usnesení od Ing. Milana Venclíka.

 

Pan Jiří Tomek předložil doplňující usnesení s příslušným vysvětlením.

 

V rozpravě vystoupili Ing. Ladislav Býček,  Ing. Pavel Březa a Prof.RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc., dotazy zodpověděl Ing. Stanislav Juránek.

 

Mgr. Michal Hašek předložil písemně doplňkové usnesení.

 

Usnesení č. 259 / 01 / Z 7: (Návrh Ing. Venclíka)

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

s c h v a l u j e   záměr bezúplatného nabytí majetku areálu Louckého kláštera, pro potřeby zřízení multimediálního střediska v části prostor, které nebudou využity k jiným účelům.

Hlasování č. 55 :       38 – 2 – 11

 

Návrh usnesení pana Tomka -  nebyl přijat:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

s c h v a l u j e   záměr vzniku Nadačního fondu budoucnosti.

Hlasování č. 56 :       27 – 2 – 22

 

Návrh usnesení pana Tomka – nebyl přijat:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

ž á d á   PSP ČR o poskytnutí státní záruky pro tuto činnost.

Hlasování č. 57 :       27 – 3 – 21

 

Usnesení č. 260 / 01 / Z 7: (Návrh Mgr. Haška)

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

u k l á d á   RJMK zajistit studii proveditelnosti záměru vybudování mezinárodního multimediálního institutu a předložit ji ZJMK před rozhodnutím o zapojení ZJMK do tohoto projektu..

Hlasování č. 58:        43 – 1 – 6

 

Bod č. 32/6

Dotazy, podněty a připomínky

 

Ing. Jiří Kadrnka vznesl dotaz týkající se dopisu města Mikulov, s jakým záměrem byl předložen. Ing. Stanislav Juránek odpověděl, že o příslušný objekt má zájem nejen kraj, ale i Mikulov.

 

Prof.RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc.  se dotázal, jak se vyvíjí schválení znaku a praporu Jihomoravského kraje. Ing. Stanislav Juránek odpověděl, že vše je v rukou předsedy Poslanecké sněmovny.

 

 

Předsedající hejtman Ing. Stanislav Juránek ukončil po projednání všech bodů programu 7. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje v 19,10 hodin.

 

 

V Brně dne 22. prosince 2001                                                                      

 

Zapsala: Veronika Valentová

 

 

 

 

 

 

                                              

Ing. Stanislav Juránek, hejtman, v. r.

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

 

 

 

                                                        Ing. Václav Košacký, v. r.                 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

                   Mgr. Michal Hašek, v. r.                                        Stanislav Navrkal, v. r.