Z Á P I S

 

o průběhu 6. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje,

konaného dne 15. 11. 2001 ve velké zasedací síni  sídla Jihomoravského kraje,

 Žerotínovo nám. 3/5, Brno

 

 

 

Předsedající hejtman Jihomoravského kraje ing. Stanislav Juránek zahájil 6. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje (dále jen ZJMK) v 9,02 hodin, všechny přivítal a konstatoval, že je přítomno 40 členů ZJMK, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Omluveni jsou Ing. Ladislav Korbel, JUDr. Marie Cacková, Ing. Petr Nezveda, RSDr. Jan Procházka, prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc., Ing. Rostislav Slavotínek, pan Jiří Životský a Ing. Jiří Václavek. Ostatní členové ZJMK se dostavili v průběhu zasedání.

 

 

Bod č. 1

Technický bod

 

Zapisovatelkou byla jmenována paní Petra Horáčková, právní asistencí byla pověřena slečna Mgr. Michaela Hanáková. Ing. Stanislav Juránek sdělil, že zápis z 5. zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí.

 

Ing. Stanislav Juránek vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu 6. zasedání ZJMK. Navrženi byli Mgr. Jiří Bělehrádek, Ing. František Polách, Ing. Pavel Březa a Mgr. Václav Božek, CSc., kteří vyslovili s návrhem souhlas.

 

Hlasování č. 1 bylo přerušeno.

 

Usnesení č. 172 / 01 / Z 6:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 6. zasedání ZJMK Mgr. Jiřího Bělehrádka, Ing. Františka Polácha, Ing. Pavla Březu a Mgr. Václava Božka, CSc.

Hlasování č. 2:          43 – 0 – 0

 

 

Ing. Stanislav Juránek přednesl návrh programu 6. zasedání ZJMK, který byl členy ZJMK schválen.

 

Usnesení č. 173 / 01 / Z 6:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schvaluje následující program 6. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje:

 1. Technický bod (zapisovatelka, právní asistence, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 6. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje)
 2. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje
 3. Změna Jednacího řádu zastupitelstva
 4. Zpráva o činnosti Rady Jihomoravského kraje
 5. Zpráva o činnosti finančního výboru
 6. Zpráva o činnosti kontrolního výboru
 7. Zpráva o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
 8. Zpráva o činnosti výboru pro národnostní menšiny

9a. Zpráva o činnosti výboru pro hospodářský rozvoj a dopravu

9b. Zpráva o činnosti legislativního výboru

 1. Rada hospodářské a sociální dohody kraje (RHSD)
 2. Schválení záměru vstupu Jihomoravského kraje do Regionální rozvojové agentury jižní Moravy
 3. Volba náhradníka členů Správní rady VZP ČR- Okresní pojišťovny ve Vyškově
 1. Nabídka nepotřebného majetku OkÚ Břeclav a MV ČR – informace o jeho stavu
 2. Informace o vývoji rozpočtu Jihomoravského kraje za 1. až 3. čtvrtletí 2001
 3. Informace o rozpočtových opatřeních provedených Radou Jihomoravského kraje za období srpen-říjen 2001
 4. Změna závazného ukazatele příspěvkové organizace Galerie výtvarného umění v Hodoníně na rok 2001
 5. Stanovení závazného ukazatele příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje na rok 2001
 6. Změna závazného ukazatele příspěvkové organizace Ústav archeologické a památkové péče Brno na rok 2001
 7. Schválení dodatku č. 2 ke zřizovací listině ÚSP pro tělesně postižené v Habrovanech (svěření majetku do správy k vlastnímu hospodářskému využití)
 8. Návrh na změnu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2001
 9. Informativní zpráva o průběhu jednání pracovních sekcí pro dopracování Programu rozvoje Jihomoravského kraje
 1. Záměr darovat městu Brnu veřejnou část kanalizační přípojky objektu Hapalova 6 ve správě Vyšší odborné školy a Střední odborné školy informačních a knihovnických služeb Hapalova 6, Brno
 2. Návrh změn ve zřizovací listině školského zařízení a návrh změn v síti škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem JUNIOR – Dům dětí a mládeže, Brno, Dornych 2
 3. Návrh změn ve zřizovací listině školy a návrh změn v síti škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem – Zvláštní škola Brno, Sekaninova 1
 4. Návrh změn ve zřizovací listině školy a návrh změn v síti škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem – Zvláštní škola Letovice, okres Blansko
 5. Návrh změn ve zřizovací listině školy a návrh změn v síti škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem – Střední zdravotnická škola, Kyjov, Komenského 46
 6. Návrh změn ve zřizovací listině školy a návrh změn v  síti škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem – Odborné učiliště, Učiliště a Praktická škola,  Cvrčovice  131
 7. Návrh změn ve zřizovací listině školy a návrh změn v síti škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem – Zvláštní škola a Pomocná škola, Hustopeče, okres Břeclav
 8. Návrh změn ve zřizovací listině školy a návrh změn v  síti škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem – Zvláštní a Pomocná škola Mikulov, Koněvova 15
 9. Návrh změn ve zřizovací listině školy a návrh změn v síti škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem – Zvláštní škola, Pohořelice, Šumická 727
 10. Návrh změn ve zřizovací listině školy a návrh změn v síti škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem – Zvláštní škola internátní, Odborné učiliště a Praktická škola, Račice, Zámek 1
 11. Návrh změn ve zřizovací listině a návrh změn v síti škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem – Obchodní akademie, Břeclav, Smetanovo nábřeží 17
 12. Návrh změn ve zřizovací listině a návrh změn v síti škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem – Střední odborná škola, Vyškov, Komenského 7
 13. Návrh změn ve zřizovací listině a návrh změn v síti škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem – Střední odborné učiliště stavební, Vyškov, Sochorova 15
 14. Návrh změn ve zřizovací listině školského zařízení a návrh změn v síti škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem – Služba škole Znojmo, Rudoleckého 21 a Středisko služeb školám, Vyškov, Brněnská 7
 15. Návrh změn ve zřizovací listině školského zařízení a návrh změn v síti škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem – Zvláštní škola Miroslav a Zvláštní škola Moravský Krumlov – Rakšice
 16. Záměr prodat nemovitosti ve správě Středního odborného učiliště stavebního a Učiliště, Brno, Pražská ul. v k.ú. Zábrdovice za jiný školský investiční majetek
 17. Záměr pronájmu příspěvkové organizace Gymnázium Tišnov, Na Hrádku 20 – Pronájem části prostoru půdy školy – stanice GMS, Pronájem suterénních prostor – prodejna zdravé výživy
 18. Nabídka na uplatnění předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu domu čp. 64 na pozemku st.p.č. 147, ul. Kobližná 10 v Brně a pozemku st.p.č. 147 zaps. na listu vlastnictví č. 317
 19. Schválení výstavby vnitroareálové čerpací stanice PHM na pozemcích p. č. 1893/24 a p. č. 1893/26 k. ú. Chrlice, sousedící s areálem OP SOU obchodního, Brno-Chrlice, Roviny 2
 20. Návrhy změn ve zřizovacích listinách škol a školských zařízení a změn v síti škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem
 21. Zřizovací listiny škol, předškolních a školských zařízení  zřizovaných Jihomoravským krajem
 22. Převod nemovitosti ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Jihomoravského kraje v užívání Střední odborné školy, Středního odborného učiliště a Učiliště, Brno, Jílová 36g
 23. Převod nemovitosti ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Jihomoravského kraje v užívání Střední vinařské školy a Středního odborného učiliště, Valtice, Sobotní 116
 24. Převod nemovitostí ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Jihomoravského kraje v užívání Školního statku, Valtice, Střelecká 116
 25. Návrh dohody o spolupráci s Dolním Rakouskem
 26. Dotazy, podněty a připomínky

Hlasování č. 3:          47 – 0 – 0

 

 

Bod č. 2

Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje

 

Předsedající Ing. Stanislav Juránek informoval o splněných i probíhajících úkolech a otevřel rozpravu.

 

Diskuse:

Ing. Ladislav Býček vystoupil s připomínkou, že na minulém zasedání ZJMK požádal radu, aby znovu projednala zastoupení Mgr. Dušana Sušila v komisi pro výchovu a vzdělávání, nedostal odpověď, nebylo provedeno. Dále upozornil na nesprávné stanovisko rady v tom, že nezahrnula zástupce klubu KSČM do pracovní skupiny pro přípravu Regionálního deníku. Jménem klubu KSČM navrhl, aby byl akceptován návrh zařadit do této skupiny doc.Ing. Jana Satoriu, DrSc. Ke zvukovému záznamu z minulého zasedání ZJMK vystoupil se stanoviskem klubu KSČM, že záznam neodpovídá skutečnosti.

 

Usnesení č. 174 / 01 / Z 6:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

b e r e   n a   v ě d o m í   zprávu o kontrole plnění úkolů uložených na 5. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje.

Hlasování č. 4:          35 – 2 – 15

 

 

Bod č. 3

Změna Jednacího řádu zastupitelstva

 

Ing. Stanislav Juránek představil přeložený materiál a doporučil hlasovat o variantě č. 1 návrhu usnesení, který doporučil legislativní výbor.

 

Návrh usnesení byl schválen bez rozpravy.

 

Usnesení č. 175 / 01 / Z 6:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

s c h v a l u j e   změnu čl. 21  odst. 2 Jednacího řádu Zastupitelstva Jihomoravského kraje takto: Zvukový záznam a záznam o hlasování se archivuje.

a   u k l á d á   řediteli krajského úřadu zapracovat schválenou změnu do Jednacího řádu zastupitelstva.                                                                                T: 22.11.2001.

Hlasování č. 5:          52 – 0 – 0

 

Aktualizovaný Jednací řád Zastupitelstva Jihomoravského kraje tvoří přílohu č. 1 zápisu.

 

 

Bod č. 4

Zpráva o činnosti Rady Jihomoravského kraje

 

Ing. Stanislav Juránek podal informaci o činnosti rady a poté otevřel diskusi.

 

Diskuse:

Paní Jaroslava Baštařová požádala o objasnění, proč krajský úřad hledá další nebytové prostory, což  bylo vysvětleno Ing. Stanislavem Juránkem a ředitelem krajského úřadu Ing. Jiřím Crhou.

 

Ing. Pavel Březa se dotázal, proč ve výčtu přijatých rozpočtových opatření nejsou uvedena rozpočtová opatření č. 29 a 30.

 

Ing. Lubomír Šmíd odpověděl, že uvedená rozpočtová opatření byla schválena přímo zastupitelstvem, což je uvedeno v důvodové zprávě materiálu k bodu č. 16.

 

Usnesení č. 176 / 01 / Z 6:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

b e r e   n a   v ě d o m í   v souladu s ustanovením § 58 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, zprávu o činnosti Rady Jihomoravského kraje za období od 4. září do 25. října 2001.

Hlasování č.6:           49 – 0 – 6

 

 

Bod č. 5

Zpráva o činnosti finančního výboru

 

Předseda finančního výboru Ing. Jan Vitula informoval o činnosti finančního výboru a krátce představil předloženou zprávu.

 

Původní návrh usnesení byl schválen bez rozpravy.

 

Usnesení č. 177 / 01 / Z 6:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

b e r e   n a   v ě d o m í   zprávu o činnosti finančního výboru.

Hlasování č.7:           53 – 0 – 1

 

 

Bod č. 6

Zpráva o činnosti kontrolního výboru

 

Předseda kontrolního výboru Mgr. Václav Božek, CSc. informoval o činnosti kontrolního výboru a představil předloženou zprávu.

 

Diskuse:

Ing. Ladislav Býček požádal, aby napříště při provádění kontrol výběrových řízení byly ve zprávě kontrolního výboru  uvedeny  všechny předložené cenové nabídky, nejen ta, která byla vybrána.

 

Mgr. Václav Božek poděkoval za připomínku s tím, že tato bude kontrolním výborem projednána.

 

Usnesení č. 178 / 01 / Z 6:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

b e r e   n a   v ě d o m í   zprávu o činnosti kontrolního výboru.

Hlasování č. 8:          52 – 0 – 2

Bod č. 7

Zpráva o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

 

Místopředseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost PaedDr. Zdeněk Peša přednesl zprávu o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost.

 

Diskuse:

Ing. Ladislav Býček se dotázal, proč výbor odložil o dvě zasedání bod programu „Koncepce služeb školám“.

 

PaedDr. Zdeněk Peša odpověděl, že důvod odložení uvedeného bodu byla nutnost časového prostoru pro zpracování koncepce.

 

Ing. Ladislav Býček dále upozornil na formální nedostatky zápisu z výboru, kde by měly být přesné formulace, označil zápis za povrchní, nepřesný a pro veřejnost nepřijatelný.

 

PaedDr. Zdeněk Peša uvedl, že názor Ing. Býčka  bude tlumočit předsedovi výboru Ing. Nezvedovi, který zprávu o činnosti výboru zpracoval.

 

Usnesení č. 179 / 01 / Z 6:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

b e r e   n a   v ě d o m í   zprávu o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost.

Hlasování č. 9:          38 – 3 – 12

 

 

Bod č. 8

Zpráva o činnosti výboru pro národnostní menšiny

 

Předsedkyně výboru pro národnostní menšiny JUDr. Marie Marková informovala o činnosti výboru pro národnostní menšiny a představila předloženou zprávu.

 

Diskuse:

JUDr. Jan Kryčer vyslovil pochybnosti, zda Muzeum romské kultury plní své poslání, když jeho návštěvnost je velmi nízká. Dále se dotázal, jaká je situace s ustavením tzv. „Romského parlamentu“, o kterém očekával v předložené zprávě informace.

 

JUDr. Marie Marková souhlasila s nepříliš vysokou návštěvností, nicméně upozornila na množství kulturních akcí  a zahraničních návštěv. K otázce „Romského parlamentu“ uvedla, že je informována pouze z tisku, nicméně přislíbila podrobnější informace zjistit a přednést na příštím  zasedání ZJMK.

 

Ing. Stanislav Juránek k tématu Muzea romské kultury poznamenal, že většinová zahraniční návštěvnost může být počinkem pro rozvoj turistického ruchu.

 

Usnesení č. 180 / 01 / Z 6:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

b e r e   n a   v ě d o m í   zprávu o činnosti výboru pro národnostní menšiny.

Hlasování č. 10:        54 – 0 – 1

 

 

Bod č. 9a

Zpráva o činnosti výboru pro hospodářský rozvoj a dopravu

 

Místopředseda výboru pro hospodářský rozvoj a dopravu Ing. Antonín Tesařík informoval o činnosti výboru a představil předloženou zprávu.

 

Diskuse:

Ing. Ladislav Býček se dotázal k usnesení výboru č. 42/1, co je smyslem uvedeného dotazníku k PRK.

 

Ing. Antonín Tesařík smysl dotazníku objasnil s tím, že by měl být chápán jako podpůrný materiál při rozhodování o prioritách kraje.

 

Paní Jaroslava Baštařová se zeptala, proč tento dotazník neobdržela, když z usnesení výboru vyplývá, že měl být předán všem členům ZJMK.

 

Ing. Antonín Tesařík odpověděl, že usnesení bylo přijato 13. listopadu 2001,  což znamená, že rozeslání dotazníků všem členům ZJMK nebylo technicky možné, nicméně všichni jej obdrží v nejbližší době.

 

Usnesení č. 181 / 01 / Z 6:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

b e r e   n a   v ě d o m í   zprávu o činnosti výboru pro hospodářský rozvoj a dopravu.

Hlasování č. 11:        56 – 0 – 0

 

Bod č. 9b

Zpráva o činnosti legislativního výboru

 

Místopředsedkyně výboru JUDr. Marie Marková informovala o činnosti výboru a představila předloženou zprávu. Ředitel krajského úřadu Ing. Jiří Crha doplnil informace týkající se smlouvy  s OkÚ Brno-venkov o  převodu budovy krajského úřadu.

 

Doc.Ing. Jan Satoria, DrSc. se dotázal, zda výbor obdržel k legislativnímu posouzení od komise životního prostřední apelaci od s.r.o. EKOR, v případě že ano, s jakým výsledkem.

 

JUDr. Marie Marková odpověděla, že tento materiál výbor k posouzení neobdržel.

 

Ing. Ladislav Býček se dotázal, zda se výbor zabýval materiálem „Rada hospodářské a sociální dohody kraje“.

 

JUDr. Marie Marková odvětila, že výbor tento materiál neměl k dispozici, tudíž se jím nezabýval.

 

Ing. Pavel Březa se dotázal, proč když výbor doporučil radě stáhnout z programu jednání materiál „Návrh dohody o spolupráci s Dolním Rakouskem“, tato tak neučinila.

 

Ing. Stanislav Juránek odpověděl, že byl ověřen soulad německého textu s českým, což bylo předmětem námitky výboru.

 

Ing. Milan Venclík požádal členy ZJMK, aby zvážili, co nastane, když v současné mezinárodní situaci (vztahy mezi Českou republikou a Rakouskem) ZJMK odmítne dohodu o spolupráci s Dolním Rakouskem schválit.

 

Usnesení č. 182 / 01 / Z 6:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

b e r e   n a   v ě d o m í   zprávu o činnosti legislativního výboru.

Hlasování č. 12:        53 – 0 – 0

 

 

Bod č. 10

Rada sociální a hospodářské dohody kraje (RHSD)

 

Ing. Juránek představil předložený materiál a objasnil důvodovou zprávu. Poté vyzval členy ZJMK k diskusi.

 

 

Diskuse:

Ing. Ladislav Býček navrhl doplnit do návrhu statutu - článku 3 odst 2, první odrážka – 7 představitelů Zastupitelstva Jihomoravského kraje.

 

Tento návrh byl předkladatelem akceptován.

 

Ing. Pavel Březa vystoupil se dvěma technickými připomínkami, které byly předkladatelem akceptovány a do materiálu i návrhu usnesení zapracovány.

 

MUDr. František Adamec se dotázal, zda v plenární schůzi RHSD by neměl být mimo členů ZJMK též zástupce státní správy, tj. krajského úřadu.

 

Ing. Stanislav Juránek toto ponechal jako úkol, který bude dořešen před definitivním schvalováním statutu.

 

Usnesení č. 183 / 01 / Z 6:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

b e r e   n a   v ě d o m í   v souladu s § 14 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, návrh „Statutu Rady hospodářské a sociální dohody kraje“.

Hlasování č. 13:        41 – 5 – 8

 

Usnesení č. 184 / 01 / Z 6:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

s c h v a l u j e   v souladu s § 14 odst. 2, § 35 a § 36, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, záměr účasti Jihomoravského kraje ve společném dobrovolném dohadovacím a iniciativním orgánu odborů, zaměstnavatelů a Zastupitelstva kraje pro tripartitní vyjednávání,  v „Radě hospodářské a sociální dohody kraje“.

Hlasování č. 14:        39 – 9 – 6

 

Usnesení č. 185 / 01 / Z 6:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

u k l á d á   Radě Jihomoravského kraje připravit v souladu s § 27 z.č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění,  dohodu podle občanského zákoníku o sdružení v dobrovolném dohadovacím a iniciativním orgánu odborů, zaměstnavatelů a Zastupitelstva kraje pro tripartitní vyjednávání,  v „Radě hospodářské a sociální dohody kraje“.

Hlasování č. 15:        39 – 4 – 11

 

Bod č. 11

Schválení záměru vstupu Jihomoravského kraje do Regionální rozvojové agentury jižní Moravy

 

Ing. Juránek představil předložený materiál a zdůvodnil návrh usnesení. Poté vyzval zastupitele k diskusi.

 

Diskuse:

Ing. Pavel Březa poznamenal, že by přepracovaná zakladatelská smlouva měla být zastupitelstvu předložena, Ing. Stanislav Juránek tento návrh akceptoval.

 

Paní Jaroslava Baštařová uvedla, že z materiálu jí není zcela zřejmé, čím se tato regionální agentura zabývá, jaké jsou výsledky její činnosti atp. Dále se dotázala na výši vstupního členského příspěvku.

 

Ing. Stanislav Juránek objasnil, že vstupní příspěvek do agentury není žádný. K činnosti agentury uvedl, že tato spolupracovala při rozvojových programech v kraji, při některých akcích, které se týkaly PHARE, jako jediná z obdobných agentur v ČR má výrazně plusový hospodářský výsledek

 

Paní Jaroslava Baštařová přesto vyslovila názor, že v materiálu postrádá konkrétní akce, na kterých se agentura podílela, konstatovala, že materiál je velmi obecný, který příliš mnoho o agentuře nevypovídá.

 

Ing. Stanislav Juránek uvedl, že spolupracovala na strategii kraje, a při jakýchkoliv projektech  škol, podnikatelů, Sdružení obcí a měst směrem k EU jim pomáhala tyto projekty zvládat po technické stránce.

 

Usnesení č. 186 / 01 / Z 6:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

s c h v a l u j e   v souladu s ust. § 27 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, záměr vstupu Jihomoravského kraje do sdružení právnických osob Regionální rozvojová agentura jižní Moravy.

 

u k l á d á   hejtmanovi, aby sdělil řediteli Regionální rozvojové agentury jižní Moravy schválení záměru vstupu Jihomoravského kraje do této agentury.

 

u k l á d á   Radě Jihomoravského kraje připravit a předložit Regionální rozvojové agentuře návrh Jihomoravského kraje na změnu stanov.  

Hlasování č. 16:        48 – 0 – 5

 

 

Bod č. 12

Volba náhradníka členů Správní rady VZP ČR – Okresní pojišťovny ve Vyškově

 

Ing. Juránek objasnil návrhy na usnesení.

 

Diskuse:

Ing. Ladislav Býček vyslovil domněnku, že základním principem jakéhokoliv hlasování ZJMK je hlasování tajné, proto by mělo být ze způsobem volby aklamací zacházeno velmi opatrně, tím méně toto přijímat jako usnesení. Je to v nesouladu se zastupitelskou demokracií.

 

Ing. Stanislav Juránek vzal připomínku na vědomí s tím, že i v jednacím řádu je upřednostněna tajná volba, návrh na volbu aklamací předkládá na základě návrhu rady. Volba aklamací je samozřejmě možná pouze se souhlasem zastupitelstva.

 

JUDr. Jan Kryčer se dotázal, zda existuje souhlas pana Švábenského s jeho volbou.

 

Ing. Stanislav Juránek potvrdil, že souhlas je v předloženém čestném prohlášení kandidáta.

 

Usnesení č. 187 / 01 / Z 6:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

s c h v a l u j e   způsob volby náhradníka člena Správní rady VZP ČR – Okresní pojišťovny ve Vyškově aklamací

Hlasování č. 17:        33 – 1 – 16

 

Předsedající vyhlásil přestávku od 10,40 do 10,50 hodin.

 

Ing. Pavel Březa podotkl, že předložené čestné prohlášení pana Švábenského neobsahuje jeho souhlas s kandidaturou.

 

Ing. Stanislav Juránek objasnil, že poslední věta čestného prohlášení obsahuje souhlas s výkonem funkce, tedy i s kandidaturou.

 

Usnesení č. 188 / 01 / Z 6:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

v o l í   v souladu s ust. § 22 odst. 5 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, v platném znění náhradníkem člena Správní rady VZP ČR – Okresní pojišťovny ve Vyškově pana Miloslava Švábenského

Hlasování č. 18:        36 – 0 – 19

 

 

Bod č. 14

Nabídka nepotřebného majetku OkÚ Břeclav a MV ČR – Informace o jeho stavu

 

Ing. Juránek stručně představil předložený materiál.

 

Diskuse:

Ing. Vincencie Kaděrová uvedla, že předložený materiál neodpovídá skutečnosti v bodech 1., 2. a 3., protože uvedené objekty jsou již prodány, což prověřila na MV ČR.

 

Ing. Stanislav Juránek k tomuto uvedl, že pokud jsou objekty již prodány, nelze se tomuto bránit, Jihomoravský kraj zájem projevil a je v pravomoci státních orgánů, komu budou prodány.

 

Ing. Pavel Březa vystoupil s připomínkou, že by bylo žádoucí, aby každý obdobný materiál obsahoval  grafický podklad, který by odpovídal snímku mapy katastru nemovitostí, aby bylo jasně srozumitelné o jaký objekt a o jakou územní souvislost se jedná. K předloženému návrhu na usnesení podotkl, že u některých objektů není  uvedena u parcely výměra zastavěné plochy.

 

Ing. arch Dušan Jakoubek podal za výbor pro hospodářský rozvoj a dopravu písemný  návrh na doplnění usnesení, který byl předkladatelem akceptován a připojen k původnímu návrhu usnesení.

 

Ing. Jan Letocha podal návrh na ukončení rozpravy k tomuto bodu. Tento návrh byl členy ZJMK schválen.

Hlasování č. 19:        48 – 1 – 5

 

 

Usnesení č. 189 / 01 / Z 6:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

b e r e   n a   v ě d o m í   informaci o stavu a budoucím využití nepotřebného majetku ČR pro potřeby Jihomoravského kraje dle přílohy č. 2 zápisu,

 

s c h v a l u j e   v souladu s ust.§ 36 písm. a) z.č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, záměr na nabytí nemovitostí:

 

1.Budova č.p. 380, občanská vybavenost, s příslušenstvím, na pozemku p.č. 505/1 a pozemek p.č. 505/1, zastavěná plocha, o výměře 322 m²,  v obci a k.ú. Břeclav, okres Břeclav, vše zapsané na LV č. 1794,

 

2.Budova č.p. 831, občanská vybavenost, s příslušenstvím, na pozemku p.č. 2/2 a pozemek p.č. 2/2,  zastavěná plocha o výměře 515 m² a budova  č.p. 530, občanská vybavenost, s příslušenstvím, na pozemku p.č. 5/1 a pozemek p.č. 5/1, zastavěná plocha o výměře 3279 m² a pozemek p.č. 5/2, zastavěná plocha o výměře 24 m², stavba jiného vlastníka-garáž,  v obci Brno a k.ú. Zábrdovice, okres Brno-město, vše zapsané na LV č. 324,

 

3.Budova č.p. 387, občanská vybavenost - areálu bývalé roty pohraniční stráže, s příslušenstvím na pozemku p.č. 5376/2 a  pozemek p.č. 5376/2, zastavěná plocha o výměře 1145 m², budova- garáž na pozemku p.č. 5376/3 a pozemek p.č. 5376/3, zastavěná plocha o výměře 164 m²,  budova-objekt k bydlení na pozemku p.č. 5376/4 a pozemek p.č. 5376/4, zastavěná plocha o výměře 127m², pozemek p.č. 5376/9, ostatní plocha-ostatní sportoviště o výměře 5958m², ostatní objekty na  pozemcích p.č. 5375/1, 5375/2, 5376/5, 5376/6 (pozemky jiného vlastníka ve správě PF ČR) a budova-objekt bydlení s příslušenstvím na pozemku p.č. 5376/7, pozemek jiného vlastníka ve správě PF ČR, v obci a k.ú. Hevlín, okres Znojmo, vše zapsané na LV č. 408,

 

4.Budova č.p. 194, občanská vybavenost, památkově chráněný objekt, na pozemku p.č. 306 a pozemek p.č. 306 zastavěná plocha o výměře 100 m² v obci a k.ú. Mikulov, okres Břeclav, vše zapsané na LV č.2,

 

5.Budova č.p. 2240, občanská vybavenost, s příslušenstvím, na pozemku p.č. 5645/1 a pozemek p.č.5645/1, zastavěná plocha o výměře 615 m² a pozemek p.č. 5629/3, ostatní plocha o výměře 8 m²,  v obci a k.ú. Znojmo, okres Znojmo, vše zapsané na LV č. 2496,

 

u  k l á d á   řediteli krajského úřadu, informovat MV ČR a OkÚ Břeclav o záměru nabytí uvedených nemovitostí, projednat podmínky převodu nemovitostí na Jihomoravský kraj, následně požádat o převod nemovitostí z majetku ČR na JMK a předložit návrhy smluv v souladu s ust. § 36 písm. a) z.č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, Zastupitelstvu Jihomoravského kraje v termínu do 31.1.2002,

 

u  k l á d á   Radě Jihomoravského kraje zpracovat metodiku, která stanoví postup při zjišťování využitelnosti nabízeného majetku pro potřeby Jihomoravského kraje a krajem zřizovaných institucí.

Hlasování č. 20:        50 – 0 – 4

 

 

 

Bod č. 15

Informace o vývoji rozpočtu Jihomoravského kraje za 1. až 3. čtvrtletí 2001

 

Ing. Šmíd podrobně představil předložený materiál a objasnil důvodovou zprávu.

 

Původní návrh usnesení byl schválen bez rozpravy.

 

 

 

 

Usnesení č. 190 / 01 / Z 6:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

b e r e   n a   v ě d o m í   informaci o vývoji rozpočtu Jihomoravského kraje za 1. až 3. čtvrtletí 2001.

Hlasování č. 21:        49 – 0 – 2

 

Bod č. 16

Informace o rozpočtových opatřeních provedených Radou Jihomoravského kraje za období srpen-říjen 2001 

 

Ing. Šmíd představil předložený materiál a objasnil důvodovou zprávu.

 

Původní návrh usnesení byl schválen bez rozpravy.

 

Usnesení č. 191 / 01 / Z 6:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

b e r e   n a   v ě d o m í

1)      přijetí a zapojení do rozpočtu Jihomoravského kraje  účelových dotací ze státního rozpočtu v období srpen – říjen 2001

2)      informaci o rozpočtových opatřeních provedených Radou Jihomoravského kraje za období srpen – říjen 2001 dle přílohy č. 3 zápisu.

Hlasování č. 22:        49 – 0 – 1

Bod č. 17

Změna závazného ukazatele příspěvkové organizace Galerie výtvarného umění v Hodoníně na rok 2001 

 

Ing. Šmíd představil předložený materiál a objasnil důvodovou zprávu.

 

Původní návrh usnesení byl schválen bez rozpravy.

 

Usnesení č. 192 / 01 / Z 6:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

s c h v a l u j e

zvýšení objemu prostředků na platy příspěvkové organizaci Galerie výtvarného umění v Hodoníně na r. 2001 o 20,5 tis. Kč s tím, že po provedené úpravě činí objem prostředků na platy v souladu s § 5 odst.1 písm. a) nařízení vlády č. 447/2000 Sb., částku 656 tis. Kč, z toho na platy zaměstnanců 650 tis. Kč, OON 6 tis. Kč a

 

u k l á d á

řediteli Krajského úřadu Jihomoravského kraje informovat o změně závazného ukazatele ředitele příspěvkové organizace Galerie výtvarného umění v Hodoníně.

                                                                                                        T: 30.11.2001

Hlasování č. 23:        53 – 0 – 0

 

 

Bod č. 18

Stanovení závazného ukazatele příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje na rok 2001

 

Ing. Šmíd představil předložený materiál a objasnil důvodovou zprávu.

 

Ing. Jan Vitula podal za finanční výbor písemný návrh na doplnění usnesení, který byl předkladatelem akceptován a připojen k původnímu návrhu usnesení.

 

Usnesení č. 193 / 01 / Z 6:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

s c h v a l u j e

v souladu s § 5 odst.1   písm. b)  nařízení vlády  č.447/2000 Sb.,  způsob  usměrňování výše   prostředků   vynakládaných  na  platy   a  na odměny   za  pracovní   pohotovost u příspěvkové  organizace  Správa  a  údržba   silnic  Jihomoravského  kraje  na  rok  2001  podílem  mimotarifních    složek     platu    k   platovým   tarifům   stanoveným   pro    zjištění  přípustného  objemu prostředků na  platy

 

u k l á d á

řediteli   Krajského   úřadu   Jihomoravského   kraje    informovat   o   způsobu    usměrňování    

prostředků    vynakládaných    na  platy   ředitele  příspěvkové   organizace  Správa  a   údržba 

silnic Jihomoravského kraje,

                                                                                                                      T: 30.11.2001

 

u k l á d á   Radě Jihomoravského kraje zpracovat analýzu vývoje mezd SÚS JMK tak, aby od roku 2002 bylo možno přejít na usměrňování prostředků dle § 5 odst. 1 písm. a) nařízení vlády ČR č. 447/2000 Sb., tj. zřizovatelem stanoveným objemem prostředků na platy v absolutní výši.

Hlasování č. 24:        52 – 0 – 3

                                                                     

 

Bod č. 19

Změna závazného ukazatele příspěvkové organizace Ústav archeologické a památkové péče Brno na rok 2001

 

Ing. Šmíd představil předložený materiál a objasnil důvodovou zprávu.

 

Původní návrh usnesení byl schválen bez rozpravy.

 

Usnesení č. 194 / 01 / Z 6:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

s c h v a l u j e

zvýšení objemu prostředků na platy příspěvkové organizaci Ústav archeologické památkové péče Brno na r. 2001 o 875 tis. Kč s tím, že po provedené úpravě činí objem prostředků na platy v souladu s § 5 odst.1 písm. a) nařízení vlády č. 447/2000 Sb., částku 3 667  tis. Kč, z toho na platy zaměstnanců 3 070  tis. Kč, OON 597 tis. Kč a

 

u k l á d á

řediteli Krajského úřadu Jihomoravského kraje informovat o změně závazného ukazatele ředitele příspěvkové organizace Ústav archeologické památkové péče Brno.

                                                                                                        T: 30.11.2001

Hlasování č. 25:        54 – 0 – 0

 

 

 

 

Bod č. 20

Schválení dodatku č. 2 ke zřizovací listině ÚSP pro tělesně postižené v Habrovanech (svěření majetku do správy k vlastnímu hospodářskému využití)

 

Ing. Šmíd krátce představil předložený materiál.

 

Původní návrh usnesení byl schválen bez rozpravy.

 

Usnesení č. 195 / 01 / Z 6:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

s c h v a l u j e

s účinností od 1.1.2002 dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Ústav  sociální péče pro tělesně postižené, Habrovany, dle přílohy č. 4      zápisu v souladu s § 35, odst. 2, písm.j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění.

Hlasování č. 26:        54 – 0 – 0

 

Bod č. 21

Návrh na změnu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2001

 

Ing. Šmíd představil předložený materiál a objasnil důvodovou zprávu.

Diskuse:

Ing. Ladislav Býček vystoupil s připomínkou, že rada by měla rozhodnout o způsobu a mechanismu zpracování „Koncepce sociální politiky Jihomoravského kraje v oblasti bydlení“, na základě doporučení a rozhodnutí rady by měl být předložen návrh na rozpočtové opatření. Jiná forma postupu je nesprávná.

 

Ing. Stanislav Juránek přislíbil, že rada se bude připomínkou Ing. Býčka zabývat.

 

Usnesení č. 196 / 01 / Z 6:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

s c h v a l u j e

     změnu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2001 – rozpočtové opatření následovně:

u k l á d á

řediteli Krajského úřadu Jihomoravského kraje zapracovat rozpočtové opatření do evidence a finančních výkazů Jihomoravského kraje na rok 2001.

                                                                                                          T: 30.11.2001

Hlasování č. 27:        45 – 4 – 4

 

 

Bod č. 22

Informativní zpráva o průběhu jednání pracovních sekcí pro dopracování Programu rozvoje Jihomoravského kraje

 

Ing. Polách informoval o průběhu jednání pracovních sekcí pro dopracování Programu rozvoje Jihomoravského kraje.

 

Diskuse:

Ing. Ladislav Býček upozornil, že původní počet sekcí byl 6, do těchto klub KSČM delegoval svoje zástupce. Poté byly sekce rozděleny na celkový počet 9, což má za následek, že klub KSČM nemá ve 2 sekcích žádné zastoupení. Dále upozornil na některé nedostatky při organizaci jednání jednotlivých sekcí.

 

Ing. František Polách odpověděl, že o rozdělení sekcí na počet 9 byli všichni informováni.

 

Uvedené technicko-organizační nedostatky si vedoucí ORR Ing. Ivo Minařík s Ing. Ladislavem Býčkem vyjasnili.

 

Ing. Milan Venclík k tématu ještě dodal, že přístup na jednání jednotlivých sekcí má kterýkoliv člen ZJMK, je v zájmu všech, aby informovanost členů zastupitelstva byla maximální.

 

Usnesení č. 197 / 01 / Z 6:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

b e r e   n a   v ě d o m í   informativní zprávu o průběhu 2. a 3. jednání pracovních sekcí pro dopracování „Programu rozvoje Jihomoravského kraje“ dle přílohy č. 5 zápisu.

Hlasování č. 28:        53 – 0 – 0

 

 

Bod č. 24

Záměr darovat městu Brnu veřejnou část kanalizační přípojky objektu Hapalova 6 ve správě Vyšší odborné školy a Střední odborné školy informačních a knihovnických služeb Hapalova 6, Brno

 

Ing. Stanislav Juránek stručně představil předložený materiál.

 

Diskuse:

Ing. Pavel Březa se dotázal, proč je ve formuláři „Zápisu o předání veřejné části kanalizační“ uvedeno: „Vlastník připojené nemovitosti prohlašuje, že na nemovitosti neváznou žádné dluhy a je prosta jakýchkoli práv třetích osob“, když to s přípojkou jako takovou nesouvisí.

 

Ing. Stanislav Juránek odpověděl, že toto je v ustanoveních akciové společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, je to jejich požadavek.

 

Usnesení č. 198 / 01 / Z 6:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje podle § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

b e r e   n a   v ě d o m í   návrh Brněnských vodáren a kanalizací včetně příloh ve věci Brno – Rekonstrukce kanalizace na ulici Hapalova, který je přílohou usnesení,

s o u h l a s í   se záměrem darovat veřejnou část kanalizační přípojky od objektu ve správě Vyšší odborné školy a Střední odborné školy informačních a knihovnických služeb Hapalova 6, Brno městu Brnu dle přílohy usnesení,

p o v ě ř u j e    vedoucího odboru školství projednat a řešit věcné, technické a majetkoprávní podmínky záměru a předložit záměr k vyjádření Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Hlasování č. 29:        53 – 0 – 0

 

 

 

Bod č. 25

Návrh změn ve zřizovací listině školského zařízení a návrh změn v síti škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem JUNIOR – Dům dětí a mládeže Brno, Dornych 2

 

Diskuse:

Mgr. Zuzana Domesová  se dotázala, zda se bude koncepce školství zabývat i počtem žáků v jednotlivých středních školách.

 

RNDr. Miloš Šifalda informoval, že koncepce vzniká nejdříve v celostátním měřítku, ministerstvo má povinnost ji zpracovat do konce března každého sudého roku. V návaznosti na to musí orgán kraje v přenesené působnosti zpracovat do konce března lichého roku koncepci pro daný region a po projednání v zastupitelstvu ji zaslat ministerstvu. Poté popsal obecné zásady, kterých se zpracovatelé drželi při tvorbě předkládaných materiálů.

 

Na dotaz Mgr. Dušana Sušila objasnil RNDr. Šifalda mechanismus tvorby názvů škol.

 

PaedDr. Zdeněk Peša informoval, že komise pro výchovu a vzdělávání nedoporučila radě schvalovat navýšení kapacity škol, protože obecné pravidlo je nezvyšovat kapacitu jakékoliv školy do doby, než bude zpracována koncepce školství. Rada určila pro zpracování koncepce bližší termín, než je dáno zákonem. Schválené navýšení kapacity bylo vždy takové, aby neumožnilo zvýšit počet tříd na školách.

 

Ing. Pavel Březa upozornil na rozpor v materiálu, kde v důvodové zprávě i v dodatku zřizovací listiny jsou uvedena 4 odloučená pracoviště, zatímco v návrhu usnesení jsou uvedena pouze 2 odloučená pracoviště.

 

Ing. Stanislav Juránek přislíbil, že toto bude v materiálu dáno do souladu.

 

Bod č. 26

Návrh změn ve zřizovací listině školy a návrh změn v síti škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem – Zvláštní škola Brno, Sekaninova 1

 

Bod č. 27

Návrh změn ve zřizovací listině školy a návrh změn v síti škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem – Zvláštní škola Letovice, okres Blansko

 

Bod č. 28

Návrh změn ve zřizovací listině školy a návrh změn v síti škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem – Střední zdravotnická škola, Kyjov, Komenského 46

 

Bod č. 29

Návrh změn ve zřizovací listině školy a návrh změn v síti škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem – Odborné učiliště, Učiliště a Praktická škola, Cvrčovice 131

 

 

 

 

Bod č. 30

Návrh změn ve zřizovací listině školy a návrh změn v síti škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem – Zvláštní škola a Pomocná škola, Hustopeče, okres Břeclav

 

Mgr. Dušan Sušil navrhl sjednotit názvy škol, Zvláštní a pomocné školy změnit na Speciální školy.

 

Ing. Stanislav Juránek vzal tuto připomínku na vědomí s tím, aby byla zaznamenána v zápisu.

 

Ing. Pavel Březa navrhl doplnit návrh ukládacím usnesením – uložit odboru školství promítnout navrhované změny do zřizovací listiny školy.

 

Ing. Stanislav Juránek s tímto návrhem souhlasil s tím, že zastupitelstvo toto promítnutí uloží radě, a to u všech předložených materiálů obdobného obsahu.

 

 

 

Usnesení č. 199 / 01 / Z 6:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje ve smyslu § 35 odst. 2 písm. j) z.č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a v souladu s § 6 odst. 1 z. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění

s c h v a l u j e

školskému zařízení Junior – Dům dětí a mládeže, Brno, Dornych 2

 1. dodatek č. 1 ke zřizovací listině č.j. 16/9, kterým se doplňují odloučená pracoviště
 2. zařazení dvou  nových odloučených   pracovišť  627 00 Brno, Tilhonova 49  a   617 00 Brno, Tuháčkova 39 do sítě škol, předškolních a školských zařízení

a   u k l á d á   hejtmanovi Jihomoravského kraje postoupit schválené  změny  MŠMT  ČR  k provedení příslušných změn v síti škol, předškolních a školských zařízení

                                                                                                          T: 20.11.2001

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje ve smyslu § 35 odst. 2 písm. j) z.č. 129/2000 Sb.,           o krajích (krajské zřízení) a v souladu s § 6 odst. 1 z. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění

s c h v a l u j e

Zvláštní škole Brno, Sekaninova 1

 1. změnu součásti školy ze“třída pomocné školy“ na „třídy pomocné školy“ a současně zvýšení kapacity z 8 na 16 žáků
 2. dodatek č.1 ke zřizovací listině č.j. 16/56, kterým se mění součást školy ze „třída pomocné školy“ na „třídy pomocné školy“

a   u k l á d á   hejtmanovi postoupení schválených změn MŠMT ČR k provedení příslušných změn v síti škol, předškolních a školských zařízení.

                                                                                              T: 20.11.2001

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje ve smyslu § 35 odst. 2 písm. j) z.č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a v souladu s § 6 odst. 1 z. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění

s c h v a l u j e

Zvláštní škole Letovice, okres Blansko

1.      vyřazení odloučeného pracoviště na Alšové ulici č. 3

2.      dodatek č. 1 zřizovací listiny č.j. 25/47 ve smyslu zrušení odloučeného pracoviště

 

a   u k l á d á   hejtmanovi postoupení schválených změn MŠMT ČR k provedení příslušných změn v síti škol, předškolních zařízení a školských zařízení

                                                                                              T: 20.11.2001

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje ve smyslu § 35 odst. 2 písm. j) z.č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a v souladu s § 6 odst. 1 z. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění

s c h v a l u j e

Střední zdravotnické škole, Kyjov, Komenského 46

1.      zařazení nového studijního oboru 75-41-M/003 Sociální péče – pečovatelská činnost
do sítě škol, předškolních a školských zařízení s cílovou kapacitou 60 žáků

 1. zařazení nové součásti školy – Střední odborná škola sociální – do sítě škol, předškolních a školských zařízení s cílovou kapacitou 60 žáků
 2. změnu názvu školy ze Střední zdravotnická škola, Kyjov, Komenského 46 na Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola sociální, Kyjov, Komenského 46
 3. snížení kapacity součásti školy – Střední zdravotnická škola – z 350 žáků na 290 žáků
 4. dodatek č. 1  ke zřizovací listině č.j. 25/82, kterým se mění název školy a zřizuje nová součást školy

a   u k l á d á   hejtmanovi Jihomoravského kraje postoupit schválené změny MŠMT ČR k provedení příslušných  změn v síti škol, předškolních a školských zařízení

                                                                                                          T: 20.11.2001

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje ve smyslu § 35 odst. 2 písm. j) z.č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a v souladu s § 6 odst. 1 z. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění

s c h v a l u j e

Odbornému učilišti, Učilišti a Praktické škole,  Cvrčovice  131

 1. změnu názvu školy z Odborné učiliště, Učiliště a Praktická škola, Cvrčovice 131 na Odborné učiliště a Učiliště, Cvrčovice 131,
 2. zrušení  součásti Praktická škola a současně vyřazení jejího jediného učebního oboru 78-6-1D/001 Praktická škola tříletá  ze sítě škol, předškolních a školských zařízení bez náhrady dalším oborem,

u k l á d á   Radě Jihomoravského kraje promítnout schválené změny do zřizovací listiny školy

a   u k l á d á   hejtmanovi postoupení schválených změn MŠMT ČR k provedení příslušných změn v síti škol, předškolních a školských zařízení

                                                                                                    T: 20.11.2001

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje ve smyslu § 35 odst. 2 písm. j) z.č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a v souladu s § 6 odst. 1 z. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění

a) s c h v a l u j e

Zvláštní škole a Pomocné škole, Hustopeče, okres Břeclav

 1. změnu názvu ze Zvláštní škola a Pomocná škola Hustopeče, okres Břeclav na Speciální školy, Hustopeče, okres Břeclav
 2. zřízení nové součásti školy speciální mateřská škola pro děti s více vadami s kapacitou 8 dětí,

u k l á d á   Radě Jihomoravského kraje promítnout schválené změny do zřizovací listiny školy

a   u k l á d á   hejtmanovi postoupení schválených změn MŠMT ČR k provedení příslušných změn v síti škol, předškolních a školských zařízení

                                                                                                          T: 20.11.2001

b) n e s c h v a l u j e

Zvláštní škole a Pomocné škole, Hustopeče, okres Břeclav

 1. zřízení nové součásti školy Praktická škola
 2. zařazení nového učebního oboru Praktická škola dvouletá s kapacitou 20 žáků

Hlasování č. 30:        50 – 0 – 1

 

Bod č. 31

Návrh změn ve zřizovací listině školy a návrh změn v síti škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem – Zvláštní a Pomocná škola Mikulov, Koněvova 15

 

Bod č. 32

Návrh změn ve zřizovací listině školy a návrh změn v síti škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem – Zvláštní škola, Pohořelice, Šumická 727

 

Bod č. 33

Návrh změn ve zřizovací listině školy a návrh změn v síti škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem – Zvláštní škola internátní, Odborné učiliště a Praktická škola, Račice, Zámek 1

 

Bod č. 34

Návrh změn ve zřizovací listině školy a návrh změn v síti škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem –  Obchodní akademie, Břeclav, Smetanovo nábřeží 17

 

MUDr. Oldřich Ryšavý podal návrh na doplnění usnesení k tomuto bodu, které bylo předkladatelem akceptováno.

 

Bod č. 35

Návrh změn ve zřizovací listině školy a návrh změn v síti škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem –  Střední odborná škola, Vyškov, Komenského 7

 

Bod č. 36

Návrh změn ve zřizovací listině a návrh změn v síti škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem –  Střední odborné učiliště stavební, Vyškov, Sochorova 15

 

Bod č. 37

Návrh změn ve zřizovací listině školského zařízení a návrh změn v síti škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem – Služba škole Znojmo, Rudoleckého 21 a Středisko služeb školám, Vyškov, Brněnská 7

Bod č. 38

Návrh změn ve zřizovací listině školského zařízení a návrh změn v síti škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem – Zvláštní škola Miroslav a Zvláštní škola Moravský Krumlov – Rakšice

 

Usnesení č. 200 / 01 / Z 6:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje ve smyslu § 35 odst. 2 písm. j) z.č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a v souladu s § 6 odst. 1 z. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění

s c h v a l u j e

Zvláštní škole a Pomocné škole Mikulov, Koněvova 15

-         rozšíření součásti školní družina s kapacitou 20 žáků o další součást školní klub a zvýšení kapacity na 45 žáků, z důvodu zřízení nové součásti školní klub,

u k l á d á   Radě Jihomoravského kraje promítnout schválené změny do zřizovací listiny školy

a   u k l á d á   hejtmanovi postoupení schválených změn MŠMT ČR k provedení příslušných změn v síti škol, předškolních a školských zařízení

T: 20.11.2001

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje ve smyslu § 35 odst. 2 písm. j) z.č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a v souladu s § 6 odst. 1 z. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění

s c h v a l u j e 

Zvláštní škole, Pohořelice, Šumická 727

-            rozšíření součásti školní družina s kapacitou 20 žáků o další  součást školní klub na kapacitu 30 žáků,

u k l á d á   Radě Jihomoravského kraje promítnout schválené změny do zřizovací listiny školy

a   u k l á d á   hejtmanovi postoupení schválených změn MŠMT ČR k provedení příslušných změn v síti škol, předškolních a školských zařízení

 T: 20.11.2001

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje ve smyslu § 35 odst. 2 písm. j) z.č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a v souladu s § 6 odst. 1 z. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění

s c h v a l u j e

Zvláštní škole internátní, Odbornému učilišti a Praktické škole, Račice, Zámek 1

 1. zrušení součásti Praktická škola,
 2. vyřazení učebního oboru 78-61-D/001  Praktická škola tříletá s kapacitou 48 žáků,
 3. změnu názvu školy ze  Zvláštní škola internátní, Odborné učiliště a Praktická škola, Račice, Zámek 1 na Zvláštní škola a Odborné učiliště, Račice, Zámek 1,

u k l á d á   Radě Jihomoravského kraje promítnout schválené změny do zřizovací listiny školy

a   u k l á d á   hejtmanovi postoupení schválených změn MŠMT ČR k provedení příslušných změn  v síti škol, předškolních a školských zařízení

                                                                                              T: 20.11.2001

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje ve smyslu § 35 odst. 2 písm. j) z.č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a v souladu s § 6 odst. 1 z. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění

n e s c h v a l u j e

Obchodní akademii, Břeclav, Smetanovo nábřeží 17

1.      zařazení nového studijního oboru Regionální cestovní ruch do sítě škol, předškolních a školských zařízení s cílovou kapacitou 100 žáků

2.      zařazení nové součásti - Vyšší odborná škola cestovního ruchu - do sítě škol, předškolních a školských zařízení s cílovou kapacitou 100 žáků

3.      změnu názvu školy z Obchodní akademie, Břeclav, Smetanovo nábřeží 17 na Obchodní akademie a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Břeclav, Smetanovo nábřeží 17

4.      dodatek ke zřizovací listině, kterým se mění název školy a zřizuje nová součást školy,

u k l á d á   Radě Jihomoravského kraje a odboru školství připravit podklady k posouzení záměru na zřízení VOŠ se zaměřením na ekonomiku a podnikání.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje ve smyslu § 35 odst. 2 písm. j) z.č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a v souladu s § 6 odst. 1 z. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění

s c h v a l u j e

Střední odborné škole, Vyškov, Komenského 7

1.      zařazení nového studijního oboru Obchodování se zemědělskými a potravinářskými komoditami do sítě škol, předškolních a školských zařízení s cílovou kapacitou 50 žáků

2.      zařazení nové součásti - Vyšší odborná škola - do sítě škol, předškolních a školských zařízení s cílovou kapacitou 50 žáků

3.      změnu názvu školy z Střední odborná škola, Vyškov, Komenského 7 na Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Vyškov, Komenského 7

4.      dodatek č. 1 ke zřizovací listině č.j. 44/29, kterým se mění název školy a zřizuje nová součást školy

a   u k l á d á   hejtmanovi Jihomoravského kraje postoupit schválené změny MŠMT ČR k provedení  příslušných změn v síti škol, předškolních a školských zařízení.

T: 20. 11. 2001

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje ve smyslu § 35 odst. 2 písm. j) z.č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a v souladu s § 6 odst. 1 z. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění

s c h v a l u j e

Střednímu odbornému učilišti stavebnímu, Vyškov, Sochorova 15

1.      zařazení nového studijního oboru Pozemní stavitelství do sítě škol, předškolních a školských zařízení s cílovou kapacitou 250 žáků

2.      zařazení nové součásti – Střední průmyslová škola - do sítě škol, předškolních a školských zařízení s cílovou kapacitou 250 žáků

3.      změnu názvu školy ze Střední odborné učiliště stavební, Vyškov, Sochorova 15 na Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště stavební, Vyškov, Sochorova 15

4.      dodatek č. 1 ke zřizovací listině č.j. 44/30, kterým se mění název školy a zřizuje nová součást školy

a  ukládá   hejtmanovi Jihomoravského kraje postoupit schválené změny MŠMT ČR k provedení  příslušných změn v síti škol, předškolních a školských zařízení.

T: 20. 11. 2001

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje ve smyslu § 35 odst. 2 písm. j) z.č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a v souladu s § 6 odst. 1 z. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění

s c h v a l u j e

Službě škole Znojmo, Rudoleckého 21 a Středisku služeb školám Vyškov, Brněnská 7   

 1. sloučení organizační složky kraje Středisko služeb školám Vyškov, Brněnská 7 s příspěvkovou organizací Služba škole Znojmo, Rudoleckého 21 v nástupnickou organizaci Služba škole Znojmo, Rudoleckého 21
 2. změnu názvu ze Služba škole Znojmo, Rudoleckého 21 na Středisko informačních technologií Znojmo
 3. změnu adresy sídla ze Znojmo, Rudoleckého 21 na Znojmo, Rudoleckého 25
 4. zřízení nového odloučeného pracoviště Znojmo, Rudoleckého 21
 5. zřízení nového odloučeného pracoviště Vyškov, Brněnská 7,

u k l á d á   Radě Jihomoravského kraje promítnout schválené změny do zřizovací listiny školy

a   u k l á d á   hejtmanovi postoupení schválených změn MŠMT ČR k provedení příslušných změn v síti škol, předškolních a školských zařízení.

                                                                                                                      T: 20.11.2001

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje ve smyslu § 35 odst. 2 písm. j) z.č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a v souladu s § 6 odst. 1 z. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění

s c h v a l u j e

Zvláštní škole Miroslav a Zvláštní škole Moravský Krumlov – Rakšice

 1. sloučení organizační složky kraje Zvláštní škola Moravský Krumlov – Rakšice s příspěvkovou organizací Zvláštní škola Miroslav v nástupnickou organizaci Zvláštní škola Miroslav
 2. zřízení nového odloučeného pracoviště Zd. Nejedlého 1186, Moravský Krumlov - Rakšice
 3. změnu kapacity nástupnické organizace v součásti zvláštní škola  na 70 žáků
 4. změnu kapacity nástupnické organizace v součásti školní družina  na 54 žáků,

u k l á d á   Radě Jihomoravského kraje promítnout schválené změny do zřizovací listiny školy

a   u k l á d á   hejtmanovi postoupení schválených změn MŠMT ČR k provedení příslušných změn  v síti škol, předškolních a školských zařízení

T: 20.11.2001

Hlasování č. 31:        47 – 0 – 5

 

Dodatky ke zřizovacím listinám tvoří přílohu č. 6 zápisu.

 

 

Bod č. 39

Záměr prodat nemovitosti ve správě Středního odborného učiliště stavebního a Učiliště, Brno, Pražská ul. v k.ú. Zábrdovice za jiný školský investiční majetek

 

Pan Antonín Kment představil předložený materiál a objasnil důvodovou zprávu.

 

Diskuse:

Ing. Pavel Březa doporučil, aby byla změněna třetí odrážka návrhu usnesení, protože nelze schválit paušálně využití prostředků bez konkretizace.

 

Předkladatel tedy po dohodě s RNDr. Šifaldou a Ing. Březou doplnil do třetí odrážky návrhu usnesení slovo „záměr“.

 

Usnesení č. 201 / 01 / Z 6:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje podle § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

b e r e   n a  v ě d o m í   zájem společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s. Brno získat do vlastnictví objekt „X“ v k.ú. Zábrdovice, nyní ve správě Středního odborného učiliště stavebního a Učiliště Brno – Bosonohy, Pražská 38b,

s o u h l a s í   se záměrem prodat nemovitosti ve správě Středního odborného učiliště stavebního a Učiliště Brno – Bosonohy, Pražská 38b v areálu společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s. Brno v k.ú. Zábrdovice,

s c h v a l u j e   z á m ě r   použití takto získaných finančních prostředků pro kapitálové výdaje škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem,

p o v ě ř u j e    vedoucího odboru školství projednat a řešit věcné, technické a majetkoprávní podmínky záměru se společností Jihomoravská plynárenská, a.s. Brno a s případnými dalšími uchazeči,

p o v ě ř u j e    vedoucího odboru školství předložit záměr k vyjádření Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Hlasování č. 32:        49 – 0 – 0

 

Bod č. 40

Záměr pronájmu příspěvkové organizace Gymnázium Tišnov, Na Hrádku 20 – Pronájem části prostoru půdy školy – stanice GSM, Pronájem suterénních prostor – prodejna zdravé výživy

 

Původní návrh usnesení byl schválen bez rozpravy.

 

Usnesení č. 202 / 01 / Z 6:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje podle § 36 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajských zřízení)

s o u h l a s í  se záměrem Gymnázia Tišnov,  Na  Hrádku 20

- pronajmout část půdních prostor hlavní budovy pro umístnění základnové stanice  GSM

- pronajmout část suterénních prostor vedlejší budovy školy – Riegrova,  270 pro zřízení prodejny zdravé výživy

a se  zveřejněním těchto záměrů po dobu 15 dnů vyvěšením na úřední desce,

p o v ě ř u j e  vedoucího odboru školství projednat a řešit věcné, technické a majetkoprávní podmínky záměru s firmami Geoservis, s.r.o. Barvičova 45, 602 00 Brno,  FORACT, s.r.o. Dvořáčkova 65, 666 01 Tišnov a s případnými dalšími uchazeči,

p o v ě ř u j e  vedoucího odboru školství předložit záměr k vyjádření Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy

Hlasování č. 33:        47 – 0 – 1

 

Bod č. 41

Nabídka na uplatnění předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu domu čp. 64 na pozemku st.p.č. 147, ul. Kobližná 10 v Brně a pozemku st.p.č. 147 zaps. na listu vlastnictví č. 317

 

Pan Antonín Kment představil předložený materiál a objasnil návrh na usnesení.

 

Původní návrh usnesení byl schválen bez rozpravy.

 

Usnesení č. 203 / 01 / Z 6:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje podle § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

n e s c h v a l u j e   využití nabídky předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu domu čp. 64 na pozemku st.p.č. 147, ul. Kobližná 10 v Brně a pozemku st.p.č. 147 zaps. na listu vlastnictví č. 317.

Hlasování č. 34:        46 – 0 – 2

 

Bod č. 42

Schválení výstavby vnitroareálové čerpací stanice PHM na pozemcích p.č. 1893/24 a p.č. 1893/26 k. ú. Chrlice, sousedící s areálem OP SOU obchodního, Brno-Chrlice, Roviny 2

 

RNDr. Miloš Šifalda představil předložený materiál a objasnil důvodovou zprávu.

 

Diskuse:

Ing. Ladislav Býček vyslovil domněnku, že se zpracovateli nepodařilo přesně vyjádřit, o co se v materiálu jedná. V názvu je uvedeno „schválení výstavby“, přitom v návrhu usnesení je uvedeno „ZJMK bere na vědomí záměr výstavby“. Podstatná záležitost, že ZJMK schvaluje napojení investora, není v názvu materiálu uvedeno.

 

Ing. Pavel Březa se připojil k připomínce Ing. Býčka s tím, že předloženému materiálu nerozumí.

 

RNDr. Miloš Šifalda souhlasil s tím, že název materiálu není přesný, formulace mohla být přesnější.

 

Ing. Pavel Březa požádal o právní vysvětlení,  zda napojení investora na technické sítě může být předmětem schvalování zastupitelstva.

 

Ing. Jan Letocha upozornil, že v návrhu usnesení je uveden § 36, ale je třeba doplnit příslušné písmeno.

 

Ing. Ladislav Býček vyslovil názor, že materiál je pro jednání zastupitelstva neprůchodný z hlediska dodržování právních norem.

 

Ing. Stanislav Juránek přerušil projednávání tohoto bodu.

 

Bod č. 43/1

Návrhy změn ve zřizovacích listinách škol a školských zařízení a změn v síti škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem – Speciální základní škola a pomocná škola při fakultní nemocnici, Brno, Pekařská 53

 

Bod č. 43/2

Návrhy změn ve zřizovacích listinách škol a školských zařízení a změn v síti škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem – Plavecká škola Vyškov

 

Bod č. 43/3

Návrhy změn ve zřizovacích listinách škol a školských zařízení a změn v síti škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem – Dům dětí a mládeže Znojmo, Sokolská 8

 

Bod č. 43/4

Návrhy změn ve zřizovacích listinách škol a školských zařízení a změn v síti škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem – Střední zemědělská  škola, Odborné učiliště a Učiliště, Znojmo, Alšova 15

 

Bod č. 43/5

Návrhy změn ve zřizovacích listinách škol a školských zařízení a změn v síti škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem – Speciální škola, Vyškov

 

Původní návrhy usnesení byly schváleny bez rozpravy.

 

Usnesení č. 204 / 01 / Z 6:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje ve smyslu § 35 odst. 2 písm. j) z.č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a v souladu s § 6 odst. 1 z. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění

s c h v a l u j e

Speciální základní škole a pomocné škole Brno, Pekařská 53

1.      zařazení  odloučených pracovišť:  Berkova 34/38, 612 00 Brno

                     Výstavní 17, 603 00 Brno

                                 Strnadova 14, 628 00 Brno

2.      vyřazení odloučeného pracoviště Holzova 7, 628 00 Brno   s účinností od 1.1.2002

3.      dodatek č.1 zřizovací listiny č.j. 16/51 ve smyslu zařazení a vyřazení výše uvedených odloučených

pracovišť

a   u k l á d á   hejtmanovi Jihomoravského kraje postoupit schválené změny na MŠMT ČR  k provedení změn v síti škol, předškolních a školských zařízení

                                                                                                          T:  30.11.2001

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje ve smyslu § 35 odst. 2 písm. j) z.č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a v souladu s § 6 odst. 1 z. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění

s c h v a l u j e

Plavecké škole Vyškov

1.      zařazení nového odloučeného pracoviště s adresou Tasova 272,Brankovice do sítě škol, předškolních a školských zařízení,

u k l á d á   Radě Jihomoravského kraje promítnout schválené změny do zřizovací listiny školy

a ukládá hejtmanovi Jihomoravského kraje postoupit schválenou změnu MŠMT ČR k provedení  příslušné změny v síti škol, předškolních a školských zařízení

T: 30. 11. 2001

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje ve smyslu § 35 odst. 2 písm. j) z.č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a v souladu s § 5 odst. 1 z. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění

s c h v a l u j e

Domu dětí a mládeže Znojmo, Sokolská 8

zařazení nového odloučeného pracoviště s adresou Turistická základna – stará škola,Šafov

671 06 , Podhradí nad Dyjí do sítě škol, předškolních a školských zařízení

 u k l á d á   Radě Jihomoravského kraje promítnout schválené změny do zřizovací listiny školy

a   u k l á d á   hejtmanovi Jihomoravského kraje postoupit schválenou změnu MŠMT k provedení příslušné změny v síti škol, předškolních a školských zařízení.

                                                                                                          T: 30.11.2001

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje ve smyslu § 35 odst. 2 písm. j) z.č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a v souladu s § 6 odst. 1 z. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění

s c h v a l u j e

Střední zemědělské škole, Odbornému učilišti a Učilišti, Znojmo, Alšova 15

1.      zařazení nového odloučeného pracoviště s adresou Přímětice 225, Znojmo do sítě škol, předškolních a školských zařízení

2.      zařazení nového odloučeného pracoviště s adresou Přímětická 68, Znojmo do sítě škol, předškolních a školských zařízení

u k l á d á   Radě Jihomoravského kraje promítnout schválené změny do zřizovací listiny školy

a  ukládá  hejtmanovi Jihomoravského kraje postoupit schválenou změnu MŠMT ČR k provedení  příslušné změny v síti škol, předškolních a školských zařízení.

T: 30. 11. 2001

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje ve smyslu § 35 odst. 2 písm. j) z.č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a v souladu s § 6 odst. 1 z. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění

s c h v a l u j e

Speciální škole  Vyškov

novou součást školy - třídy pomocné školy -  s kapacitou 20 žáků

u k l á d á   Radě Jihomoravského kraje promítnout schválené změny do zřizovací listiny školy

a    u k l á d á   hejtmanovi Jihomoravského kraje postoupit schválené změny na MŠMT ČR

k provedení změn v síti škol, předškolních a školských zařízení.

                                                                                                          T: 30.11.2001

Hlasování č. 35:        50 – 0 – 0

 

Dodatek ke zřizovací listině tvoří přílohu č. 7 zápisu.

 

 

Bod č. 44

Zřizovací listiny škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

 

Pan Antonín Kment spolu s RNDr. Milošem Šifaldou představili předložený materiál a objasnil návrhy usnesení.

 

Diskuse:

MUDr. Oldřich Ryšavý se dotázal, proč v seznamu škol chybí SOU Mikulov, což mu bylo RNDr. Milošem Šifaldou objasněno.

 

Usnesení č. 205 / 01 / Z 6:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje ve smyslu § 35 odst. 2 písm. j) z. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

s c h v a l u j e   zřizovací listiny předškolních zařízení, škol a školských zařízení:

1.      Zřizovací listinu Základní umělecké školy, Moravský Krumlov, okres Znojmo

2.      Zřizovací listinu Základní umělecké školy Znojmo

3.      Zřizovací listinu Základní umělecké školy, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo

4.      Zřizovací listinu Základní umělecké školy, Miroslav, okres Znojmo

5.      Zřizovací listinu Gymnázia Dr. Karla Polesného, Znojmo, Komenského náměstí 4

6.      Zřizovací listinu Gymnázia, Moravský Krumlov, Smetanova 168

7.      Zřizovací listinu Obchodní akademie, Znojmo, Přemyslovců 4

8.      Zřizovací listinu Střední zemědělské školy, Odborného učiliště a Učiliště, Znojmo,  Alšova 15

9.      Zřizovací listinu Střední odborné školy, Moravský Krumlov, nám. Klášterní 127

10.  Zřizovací listinu Gymnázia a Střední pedagogické školy, Znojmo, Pontassievská 3

11.  Zřizovací listinu Střední zdravotnické školy a Vyšší zdravotnické školy, Znojmo, Jana Palacha 8

12.  Zřizovací listinu Zvláštní školy, Hrádek, okres Znojmo

13.  Zřizovací listinu Zvláštní školy, Miroslav, okres Znojmo

14.  Zřizovací listinu Speciálních škol Znojmo

15.  Zřizovací listinu Jazykové školy, Znojmo, Bezručova 19

16.  Zřizovací listinu Dětského domova Znojmo

17.  Zřizovací listinu Domu dětí a mládeže, Šumná, okres Znojmo

18.  Zřizovací listinu Domu dětí a mládeže, Moravský Krumlov, okres Znojmo

19.  Zřizovací listinu Domu dětí a mládeže, Miroslav, okres Znojmo

20.  Zřizovací listinu Domu dětí a mládeže Znojmo

21.  Zřizovací listinu Školního statku, Znojmo - Přímětice 225

22.  Zřizovací listinu Pedagogicko-psychologické poradny Znojmo

23.  Zřizovací listinu Mateřské školy při Dětském centru Znojmo

24.  Zřizovací listinu Střediska informačních technologií Znojmo

25.  Zřizovací listinu Základní umělecké školy Vyškov

26.  Zřizovací listinu Gymnázia, Vyškov, Komenského náměstí 16

27.  Zřizovací listinu Gymnázia, Bučovice, Součkova 500

28.  Zřizovací listinu Obchodní akademie, Bučovice, Komenského náměstí 211

29.  Zřizovací listinu Střední odborné školy, Vyškov, Komenského 7

30.  Zřizovací listinu Středního odborného učiliště stavebního, Vyškov, Sochorova 15

31.  Zřizovací listinu Středního odborného učiliště nábytkářského, Rousínov, Tyršova 16

32.  Zřizovací listinu Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště, Vyškov, Brněnská 17

33.  Zřizovací listinu Střední zdravotnické školy, Vyškov, náměstí Svobody 50

34.  Zřizovací listinu Speciální školy Vyškov

35.  Zřizovací listinu Zvláštní školy a Odborného učiliště, Račice, Zámek 1

36.  Zřizovací listinu Domu dětí a mládeže Vyškov

37.  Zřizovací listinu Plavecké školy Vyškov

38.  Zřizovací listinu Pedagogicko-psychologické poradny Vyškov

39.  Zřizovací listinu Školního statku, Vyškov - Nouzka, Brněnská 21

40.  Zřizovací listinu Integrované střední školy, Slavkov u Brna, Tyršova 479

41.  Zřizovací listinu Speciální mateřské školy Vyškov

42.  Zřizovací listinu Základní umělecké školy, Pohořelice, okres Břeclav

43.  Zřizovací listinu Základní umělecké školy, Hustopeče, okres Břeclav

44.  Zřizovací listinu Základní umělecké školy, Klobouky u Brna, okres Břeclav

45.  Zřizovací listinu Základní umělecké školy, Velké Pavlovice, okres Břeclav

Hlasování č. 36:        47 – 0 – 0

 

Schválené zřizovací listiny - příloha č. 8 zápisu – jsou uloženy na odboru školství krajského úřadu.

 

Předsedající vyhlásil přestávku od 13,05 do 15,00 hodin.

 

Předsedající Ing. Stanislav Juránek přerušil projednávání bodů programu slavnostním předáním věcného daru a pamětního listu s poděkováním za úspěšnou reprezentaci Jihomoravského kraje studentu Sportovního gymnázia v Brna Jiřímu Křehulovi a panu Dušanu Petřvalskému.

 

Předsedající vyhlásil na základě žádosti politických klubů ČSSD a NPM přestávku od 15,00 do 15,25 hodin.

 

 

Bod č. 42

Schválení výstavby vnitroareálové čerpací stanice PHM na pozemcích p.č. 1893/24 a p.č. 1893/26 k. ú. Chrlice, sousedící s areálem OP SOU obchodního, Brno-Chrlice, Roviny 2

 

RNDr. Miloš Šifalda podal návrh na doplnění usnesení, který byl předkladatelem akceptován.

 

Ing. Ladislav Býček vznesl připomínku, že návrh nelze akceptovat.

 

Ing. Jan Letocha podal návrh na stažení bodu z programu jednání, tento návrh nebyl členy ZJMK schválen.

Hlasování č. 37:        22 – 22 – 10

 

Usnesení č. 206 / 01 / Z 6:

Zastupitelstvu Jihomoravského kraje podle § 36 z. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

b e r e   n a   v ě d o m í   záměr výstavby vnitroareálové čerpací stanice PHM na pozemcích  investora , pana Jiřího Michálka, (fyzická osoba) - p. č. 1893/24 a p. č. 1893/26 k. ú. Chrlice, které sousedí s areálem OP SOU obchodního, Brno-Chrlice,          Roviny 2,

s c h v a l u j e   napojení investora na technické sítě SOU, a  to vodovodní přípojky a odvod dešťových vod  za podmínek zachování prostoru pro přistavení autobusu  dopravujícího žáky SOU,  vybudování chodníku investorem k tomuto místu  a možnosti  úhrady symbolické sumy za pronájem pozemku, na němž se nachází  část areálu SOU, parcelního  čísla 1893/26

s c h v a l u j e   napojení investora na technické sítě SOU, a to připojení el. energie, které bude provedeno prostřednictvím vlastního odběrného zařízení SOU, přičemž el. energii bude SOU distribuovat v souladu s § 3 odst. 3 zák. č. 458/2000 Sb.  – tzv. „přefakturací“, tj. fakturováním ceny za el. energii za cenu stanovenou JME, a. s

u k l á d á   Radě Jihomoravského kraje zajistit návrh řešení majetkoprávních vztahů v souvislosti s využíváním části školy stavebníkem.

Hlasování č. 38:        33 – 9 – 2

 

Bod č. 44

Zřizovací listiny škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

 

MUDr. Oldřich Ryšavý vznesl ke zřizovacím listinám technické připomínky, které byly předkladatelem akceptovány.

 

Usnesení č. 207 / 01 / Z 6:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje ve smyslu § 35 odst. 2 písm. j) z. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

s c h v a l u j e   zřizovací listiny předškolních zařízení, škol a školských zařízení:

46.  Zřizovací listinu Základní umělecké školy, Mikulov, okres Břeclav

47.  Zřizovací listinu Obchodní akademie, Břeclav, Smetanovo nábřeží 17

48.  Zřizovací listinu Gymnázia T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7

49.  Zřizovací listinu Střední odborné školy, Klobouky u Brna, nám. Míru 6

50.  Zřizovací listinu Gymnázia, Mikulov, Komenského 7

51.  Zřizovací listinu Střední vinařské školy a Středního odborného učiliště, Valtice,              Sobotní 116

52.  Zřizovací listinu Gymnázia, Velké Pavlovice, Pod Školou 10

53.  Zřizovací listinu Střední průmyslové školy Edvarda Beneše, Břeclav, nábř. Komenského 1

54.  Zřizovací listinu Gymnázia, Břeclav, Sady 28. října 1

55.  Zřizovací listinu Středního odborného učiliště dopravního, Valtice, Bezručova 502

56.  Zřizovací listinu Středního odborného učiliště a Učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

57.  Zřizovací listinu Středního odborného učiliště, Břeclav, Sovadinova 6

58.  Zřizovací listinu Speciální základní školy při nemocnici Břeclav

59.  Zřizovací listinu Odborného učiliště a Učiliště, Cvrčovice 131

60.  Zřizovací listinu Zvláštní školy, Pohořelice, okres Břeclav

61.  Zřizovací listinu Odborného učiliště, Učiliště a Praktické školy, Mikulov, Svobody 6

62.  Zřizovací listinu Speciálních škol, Hustopeče, okres Břeclav

63.  Zřizovací listinu Zvláštní školy a Pomocné školy, Mikulov, okres Břeclav

64.  Zřizovací listinu Domu dětí a mládeže Břeclav

65.  Zřizovací listinu Domu dětí a mládeže, Velké Pavlovice, okres Břeclav

66.  Zřizovací listinu Domu dětí a mládeže Břeclav – Poštorná

67.  Zřizovací listinu Domu dětí a mládeže, Hustopeče, okres Břeclav

68.  Zřizovací listinu Dětského domova, Mikulov, okres Břeclav

69.  Zřizovací listinu Domu dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav

70.  Zřizovací listinu Domu dětí a mládeže, Pohořelice, okres Břeclav

71.  Zřizovací listinu Služby škole, Velké Pavlovice, okres Břeclav

72.  Zřizovací listinu Pedagogicko - psychologické poradny Břeclav

73.  Zřizovací listinu Školního statku, Valtice, Střelecká 116

74.  Zřizovací listinu Speciálních škol Břeclav

75.  Zřizovací listinu Školy v přírodě Nekoř

Hlasování č. 39:        55 – 0 – 0

 

Schválené zřizovací listiny - příloha č. 8 zápisu – jsou uloženy na odboru školství krajského úřadu.

 

Usnesení č. 208 / 01 / Z 6:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

u k l á d á   Odboru školství, v návaznosti na usnesení Zastupitelstva o sloučení Zvláštní školy Moravský Krumlov-Rakšice se Zvláštní školou Miroslav a Střediska služeb školám, Vyškov se Střediskem informačních technologií Znojmo, zajistit vypracování delimitačních protokolů, kterými budou převedena veškerá práva a závazky Zvláštní školy Moravský Krumlov-Rakšice do Zvláštní školy Miroslav a veškerá práva a závazky Střediska  služeb školám  Vyškov do Střediska informačních technologií, Znojmo, na základě roční účetní uzávěrky.

                                                                                                           T: 31.12.2001          

Hlasování č. 40:        55 – 0 – 0

 

Usnesení č. 209 / 01 / Z 6:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

u k l á d á   Radě Jihomoravského kraje připravit ke schválení dodatky zřizovacích listin škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem, které byly na kraj delimitovány k 1. 4. 2001 a k 1. 7. 2001, ve smyslu

-         svěření vyjmutých služebních bytů, které byly součástí převedeného nemovitého majetku na Jihomoravský kraj, školám, předškolním a školským zařízením k jejich vlastnímu hospodářskému využití a

-         doplnění článku VI. – Okruhy doplňkové činnosti, odst. 1 o činnosti

-         „pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí,

-         nájem nebytových prostor“

                                                                                                          T: 14.12.2001          

  Hlasování č. 41:      55 – 0 – 0

 

Bod č. 45

Převod nemovitosti ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Jihomoravského kraje v užívání Střední odborné školy, Středního odborného učiliště a Učiliště, Brno, Jílová 36g

 

Pan Antonín Kment představil předložený materiál a objasnil důvodovou zprávu.

 

Diskuse:

Ing. Pavel Březa vznesl podnět, aby napříště při rozhodování o nemovitostech byl materiál doplněn grafickou přílohou (snímek katastrální mapy). V návrhu usnesení doporučil vypustit poslední větu prvního odstavce.

 

RNDr. Miloš Šifalda odpověděl, že všechny grafické přílohy jsou u něj k dispozici, nicméně z důvodu jejich obsáhlosti nebyly přiloženy k materiálu všem členům ZJMK, přislíbil, že napříště budou k materiálu přiloženy alespoň situační plány.

 

Pan Antonín Kment uvedl, že poslední věta prvního odstavce návrhu usnesení je zde uvedena dle požadavků Pozemkového fondu.

 

Usnesení č. 210 / 01 / Z 6:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje podle § 36 písm. a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

schvaluje stanovisko zřizovatele, kterým potvrzuje potřebnost nemovitosti, parcela č. 1491 – zahrada o výměře 554 m2, zapsané na LV 10002, katastr nemovitostí Brno – město, k.ú. Štýřice, k plnění úkolů  Střední odborné školy, Středního odborného učiliště a Učiliště, Brno, Jílová 36g. Požadovaná nemovitost tvoří s organizací funkční celek,

souhlasí s postoupením souhlasného stanoviska k žádosti Jihomoravského kraje na Pozemkový fond České republiky o bezúplatný převod nemovitosti, parcela č. 1491 – zahrada o výměře 554 m2, zapsané na LV 10002, katastr nemovitostí Brno – město, k. ú. Štýřice, užívané Střední odbornou školou, Středním odborným učilištěm a Učilištěm, Brno, Jílová 36g, ze správy Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví Jihomoravského kraje.

Hlasování č. 42:        54 – 0 – 0

 

Bod č. 46

Převod nemovitosti ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Jihomoravského kraje v užívání Střední vinařské školy a Středního odborného učiliště, Valtice, Sobotní 116

 

Pan Antonín Kment představil předložený materiál.

 

Diskuse:

Ing. Pavel Březa vystoupil s technickou  připomínkou, která byla předkladatelem akceptována.

Usnesení č. 211 / 01 / Z 6:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje podle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

 1. schvaluje stanovisko zřizovatele, kterým potvrzuje potřebnost nemovitostí uvedených na LV 10002, katastr nemovitostí Břeclav, k.ú. Valtice parcela č. 689 – ost. stavební objekt, parcela č.  2608 – ostatní stavební objekt, parcela č. 856/1 – zastavěná plocha o výměře 92 m2 a prodejna č.p.116 na ní stojící, parcela č. 857- zastavěná plocha o výměře 115 m2 a prodejna č.p. 116 na ní stojící, parcela č. 860- zastavěná plocha o výměře 279 m2, k plnění úkolů Střední vinařské školy a Středního odborného učiliště, Valtice, Sobotní 116. Požadované nemovitosti tvoří s organizací funkční celek
 2. souhlasí s  postoupením souhlasného stanoviska k žádosti Jihomoravského kraje na Pozemkový fond České republiky o bezúplatný převod uvedených nemovitostí užívaných Střední vinařskou školou a Středním odborným učilištěm, Valtice, Sobotní 116 ze správy Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví Jihomoravského kraje.

Hlasování č. 43:        54 – 0 – 0

 

Bod č. 47

Převod nemovitosti ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Jihomoravského kraje v užívání Školního statku, Valtice, Střelecká 116

 

Pan Antonín Kment krátce představil předložený materiál a důvodovou zprávu.

 

Diskuse:

Ing. Pavel Březa vystoupil s technickou připomínkou, která byla předkladatelem akceptována.

 

Usnesení č. 212 / 01 / Z 6:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje podle § 36 písm. a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

1)      schvaluje stanovisko zřizovatele, kterým potvrzuje potřebnost nemovitostí zapsaných na LV 10002, katastr nemovitostí Břeclav, k.ú. Valtice : budova bez pozemku na parcele č. 938 o výměře 258 m2,  stav. objekt bez pozemku (silážní jámy) na parcele č. 946/1, stav. objekt bez pozemku (opěrná zeď) na parcele č. 2670, stav. objekt bez pozemku (zpevněné plochy) na parcele č. 946/1 –, budova bez pozemku na parcele č. 940 o výměře 224 m2, budova bez pozemku na parcele č. 942 o výměře 2263 m2, stav. objekt bez pozemku (studna) na parcele č. 946/1, budova bez pozemku na parcele č. 943 o výměře 793 m2, stavební objekt na parcele č. 2671 o výměře 28 m2, stav. objekt bez pozemku (zděné oplocení) na parcele č. 946/1 , budova bez pozemku na parcele č. 945 o výměře 477 m2, budova bez pozemku na parcele č. 937 o výměře 683 m2, budova bez pozemku na parcele č. 944 o výměře 636 m2, budova bez pozemku na parcele č. 936 o výměře 732 m2, budova bez pozemku na parcele č. 935 o výměře 842 m2, stav. objekt bez pozemku (přístřešek na auta) na parcele č. 946/1, stavební objekt na parcele č. 946/2 o výměře 274 m2, stav. objekt bez pozemku (hala)na parcele č. 941, stav. objekt bez pozemku (hala) na parcele č. 939 o výměře 484 m2, stav. objekt bez pozemku (hnojiště) na parcele 946/1, stav. objekt bez pozemku (hnojiště) na parcele 946/1, stav. objekt bez pozemku (jímka 45 m3) na parcele 946/1.

2)      souhlasí s postoupením souhlasného stanoviska k žádosti Jihomoravského kraje na Pozemkový fond České republiky o bezúplatný převod uvedených nemovitostí užívaných Školním statkem, Valtice, Střelecká 116 ze správy Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví Jihomoravského kraje.

Hlasování č. 44:        54 – 0 – 0

 

Předsedající vyhlásil přestávku od 16,00 do 16,15 hodin.

 

Bod č. 48

Návrh dohody o spolupráci s Dolním Rakouskem

 

Ing. Stanislav Juránek podrobně představil předložený materiál, uvedl, že připomínka legislativního výboru byla projednána a objasněna.

 

Pan Rudolf Holz přednesl stanovisko komise pro meziregionální vztahy předložené radě.

 

Ing. Stanislav Juránek doplnil návrh na usnesení.

 

Diskuse:

Ing. Pavel Březa vystoupil s technickou poznámkou, která byla do dohody zapracována.

 

JUDr. Jan Kryčer vyzval místopředsedkyni legislativního výboru ke sdělení stanoviska výboru k tomuto bodu. Dotázal se, jak je možné, že na půdě ZJMK vznikl dokument, jehož kvalita byla zpochybněna legislativním výborem z hlediska jeho obsahu. Vedoucí příslušného odboru komisi mystifikoval, neboť sdělil, že autorem dohody je rakouská strana, což je velice závažná záležitost, příslušný vedoucí by měl být volán k zodpovědnosti. Úroveň mezinárodních smluv byla nastavena smlouvou s Lombardií, tato nastavená úroveň by měla být při tvorbě následných mezinárodních dohod dodržována. Tomuto zcela jednoznačně odporuje text předložené dohody o spolupráci s Dolním Rakouskem. Projevil svůj zájem na tom, aby vztahy  byly co nejlepší, sousedské, ale hlavně rovnoprávné. Text předložené dohody nevypovídá o rovnoprávnosti nic. Uvedl, že jeho zájmem bylo, aby dohoda o spolupráci byla memorandem, které by ZJMK vzalo na vědomí a umožnilo hejtmanovi, aby jej podepsal. Navrhl stáhnout bod z programu jednání.

 

Ing. Stanislav Juránek reagoval, že vztahy mezi Jihomoravským krajem a Dolním Rakouskem jsou zcela mimořádné, není jimi zasahováno do mezinárodních vztahů České Republiky a Rakouska. Nepochybuje o tom, že pokud se podaří udržet tyto vztahy na dobré úrovni a schválit předloženou dohodu, napomůže toto i Česko-rakouským vztahům. Uvedl, že předložená dohoda je obvyklou evropskou normou, podle ní je prvním krokem krok rámcový. Byly dodrženy veškeré úmluvy a postupy, které jsou mezi regiony v Evropě obvyklé. Je na Jihomoravském kraji, aby následně konkrétními dodatky dokázal  tuto rámcovou smlouvu doplnit. Jihomoravský kraj má pouze jeden úkol, využít toho, že v Dolním Rakousku jsou lidé, kteří mají k jižní Moravě blíže, než ke kterémukoliv jinému regionu v České republice. Udělat tento první krok je významné. Především spolupráce lidí, která na společných hranicích za posledních 10 let nikdy nepřestala, změní hranice na dobré sousedství. Domnívá se, že si to přeje většina ZJMK a dá to najevo v hlasováním.

 

Mgr. Michal Hašek vyjádřil názor klubu ČSSD k projednávanému bodu. Klub předpokládal, že zastupitelstvo bude akceptovat návrh legislativního výboru, resp. doporučení komise pro meziregionální vztahy, což se nestalo. Připomenul, že na 3. zasedání ZJMK svým usnesením č. 1/88 schválilo záměr o uzavření partnerství a spolupráci Jihomoravského kraje a spolkové země Dolní Rakousko. Podivil se nad tím, proč byl rakouské straně předložen jiný text, než ten, který byl předložen a projednán na 3. zasedání ZJMK. Dotázal se, jak je možné, že byl opuštěn původní záměr schválený ZJMK, původní obsah a forma dohody. Dále konstatoval, že pro uzavírání smluv podobného typu platí určitý právní rámec, který říká, že k podobnému smluvnímu aktu je nutný souhlas Ministerstva vnitra a Ministerstva zahraničních věcí. Poukázal na to, že chybí vyjádření Ministerstva zahraničních věcí ČR k dohodě. Uvedl, že by byl velice rád, aby česko-rakouské vztahy byly na dobré úrovni a klub ČSSD si rovněž přeje, aby to byla právě jižní Morava, kdo by mohl být určitým motorem této spolupráce. Domnívá se však, že v současné formě toto nyní možné není. Pro se připojil k návrhu JUDr. Kryčera na stažení bodu z programu jednání 6. zasedání ZJMK s tím, aby zastupitelstvo ustavilo pracovní skupinu, která bude pověřena projednáním příslušného návrhu dohody s partnerským zastupitelstvem spolkové země Dolní Rakousko.

 

Mgr. Pavol Foltín, vedoucí oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce, spolu s Ing. Stanislavem Juránkem objasnili záležitost týkající se stanoviska Ministerstva zahraničních věcí ČR a informovali o celkové situaci.

 

Předsedající vyhlásil na žádost politických klubů ODS a 4K přestávku od 16,40 do 17,00 hodin.

 

Pan Antonín Kment upozornil na čl. 5 dohody, kde se hovoří o konkrétních tématech kterými se bude zabývat pracovní program po uzavření dohody.

 

JUDr. Jan Kryčer uvedl, že se mu jeví jako neobvyklé a nestandardní, aby uzavřená smlouva měla následně hned dodatky. Domnívá se, že by bylo vhodnější bod odložit, aby byly odstraněny sporné záležitosti. Znovu požádal o stanovisko legislativního výboru.

 

Ing. Stanislav Juránek přednesl stanovisko legislativního výboru, které má k dispozici v písemné podobě.

 

Mgr. Michal Hašek předložil následující návrh na usnesení, který nebyl členy ZJMK schválen.

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

p ř e r u š u j e   projednání materiálu k bodu č. 48

z ř i z u j e   5člennou pracovní skupinu pro jednání o dohodě o spolupráci mezi spolkovou zemí Dolní Rakousko a Jihomoravským krajem složenou ze zástupců jednotlivých politických klubů a ukládá jí projednat návrh dohody se zástupci spolkové země Dolní Rakousko.

Hlasování č. 45:        10 – 22 – 22

 

Usnesení č. 213 / 01 / Z 6:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v dobré víře, že především spolupráce lidí obou zemí změní hranice na dobré sousedství

s c h v a l u j e   na základě § 28, odst. 1 a § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, dohodu o spolupráci mezi spolkovou zemí Dolní Rakousko a Jihomoravským krajem.

Hlasování č. 46:        46 – 0 – 8

 

Dohoda o spolupráci mezi Dolním Rakouskem a Jihomoravským krajem tvoří přílohu č. 9 zápisu.

 

Bod č. 49

Dotazy, podněty a připomínky

 

Termíny schůzí Rady Jihomoravského kraje a zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje v roce 2002

 

Ing. Stanislav Juránek seznámil ZJMK s návrhem termínů schůzí RJMK a zasedání ZJMK.

 

 

 

Diskuse:

Ing. Ladislav Býček požádal, aby předkladatel upravil návrh usnesení dle Jednacího řádu zastupitelstva. Předkladatel s připomínkou souhlasil a upravil návrh na usnesení.

 

 

Usnesení č. 214 / 01 / Z 6:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

s c h v a l u j e   harmonogram zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje v roce 2002  v těchto termínech: 20.12.2001, 14.2.2002, 11.4.2002 a 20.6.2002.

Hlasování č. 47:        48 – 0 – 1

 

 

Bod č. 49

Dotazy, podněty a připomínky

 

Ing. Ladislav Býček požádal, aby informace o zajištění zimní údržby a o finančním zajištění části roku 2002 byla předložena na 7. zasedání ZJMK dne 20. 12. 2001. Dále požádal radu o informaci, co kraj získal  od Fondu dětí a mládeže po schválení žádostí o některé nemovitosti. Dále upozornil, že členové zastupitelstva nejsou bráni tak, jak by měli být – do dnešního dne nedošlo ke kontaktu s ředitelem SÚS na základě smluvené schůzky. Požádal, aby při jednáních  byl členům zastupitelstva vytvořen prostor u organizací, které jsou zřízeny krajem. Zastupitelé mají právo na informace.

 

Ing. Stanislav Juránek přislíbil, že možnost přístupu zastupitelů k informacím bude zajištěna.

K dotazu týkajícímu se Fondu dětí uvedl, že prozatím nebylo v této záležitosti rozhodnuto. O zajištění financování bude jednáno v komisi, radě, výboru a poté na zasedání ZJMK v souvislosti s rozpočtem. Zimní údržba je zajištěna, o bližší objasnění požádal místopředsedu výboru pro hospodářský rozvoj a dopravu Ing. Antonína Tesaříka.

 

Ing. Antonín Tesařík uvedl, že připravenost na zimní údržbu je zajištěna a jsou zpracovány operační plány zimní údržby.

 

Doc.Ing. Jan Satoria, DrSc. vznesl dotaz na RJMK, zda má k dispozici komplexní projekt včetně příloh látkového a energetického využití odpadů z Jihomoravského kraje ve spalovně SAKO Brno, dále jakým způsobem bude dosažen konsensus  projektu s koncepcí JMK a územním plánem brněnské aglomerace v oblasti odpadového hospodářství, dále v případě kladného rozhodnutí, jakým způsobem by se kraj podílel na financování tohoto projektu.

 

Pan Antonín Kment odpověděl, že zástupce města Brna bude přizván s hlasem poradním do pracovní skupiny. Na příští ZJMK bude připraven materiál, kde budou zodpovězeny všechny otázky.

 

Ing. Augustin Forman informoval o situaci, která vzniká kolem jaderné elektrárny Dukovany. Požádal, aby v rámci kraje byla vytvořena bezpečnostní rada a byla přijata opatření ke zlepšení výbavy hasičů a poukázal na nutnost vzájemné informovanosti o současném stavu.

Vznesl připomínku k otázce schvalování rozpočtu na rok 2002, požádal, zda by zastupitelé mohli být informováni i o rozpočtech jednotlivých příspěvkových organizací kraje.

 

 

Ing. Stanislav Juránek k otázce bezpečnosti informoval o bezpečnostní situaci kolem jaderné elektrárny Dukovany. Ostatní připomínky týkající se financování bezpečnosti a dobrovolných hasičů vzal jako podnět ke zpracování rozpočtu.

 

Předsedající hejtman Ing. Stanislav Juránek ukončil po projednání všech bodů programu 6. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje v 17,42 hodin a svolal 7. zasedání ZJMK na 20. 12. 2001.

 

 

V Brně dne 19. listopadu 2001                                                                      

 

Zapsala: Petra Horáčková                                                                 

 

 

Ing. Stanislav Juránek, hejtman, v. r.

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:                  Mgr. Jiří Bělehrádek, v. r.                   

                                               Ing. Pavel Březa, v. r.

                                               Mgr. Václav Božek, CSc., v. r.