Krajský úřad Jihomoravského kraje

Z Á P I S

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje,

konaného dne 13. 9. 2001 ve velké zasedací síni  sídla Jihomoravského kraje,

 Žerotínovo nám. 3/5, Brno

Předsedající hejtman Jihomoravského kraje ing. Stanislav Juránek zahájil 5. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje (dále jen ZJMK) v 9,07 hodin, všechny přivítal a konstatoval, že je přítomno 60 členů ZJMK, omluveni jsou JUDr. Marie Cacková a Ing. Václav Košacký.  MVDr. Martin Hovorka, Ing. Rostislav Slavotínek a Ing. Jiří Václavek se dostavili v průběhu 5. zasedání ZJMK.

Bod č. 1

Technický bod

Zapisovatelkou byla jmenována paní Petra Horáčková, právní asistencí byla pověřena slečna Mgr. Michaela Hanáková. Ing. Stanislav Juránek sdělil, že zápis ze 4. zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí. Byla k němu podána technická připomínka od Mgr. Michala Haška, připomínka byla zapracována, potvrzena ověřovateli a rozeslána všem členům ZJMK.

Ing. Stanislav Juránek vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu 5. zasedání ZJMK. Navrženi byli prof.RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc., Ing. Milan Venclík a Ing. Jan Vitula.

Usnesení č. 123 / 01 / Z 5:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 5. zasedání ZJMK prof. RNDr. Ivana Ohlídala, DrSc., Ing. Milana Venclíka a Ing. Jana Vitulu.

Hlasování č. 1:          57 – 0 - 0

Ing. Stanislav Juránek přednesl návrh programu 5. zasedání ZJMK, který byl členy ZJMK schválen.

Usnesení č. 124 / 01 / Z 5:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schvaluje následující program 5. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje:

1.        Technický  bod (technická oprava zápisu o průběhu 4. zasedání ZJMK, zapisovatelka, právní asistence, volba  ověřovatelů  zápisu,  schválení  programu 5. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje)

2.        Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje

3.        Personální záležitosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje

4.        Změna Jednacího řádu zastupitelstva

5.        Zpráva o činnosti Rady Jihomoravského kraje

6.        Zpráva o činnosti finančního výboru

7.        Zpráva o činnosti kontrolního výboru

8.        Zpráva o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

9.        Zpráva o činnosti výboru pro národnostní menšiny

10.    Zpráva o činnosti výboru pro hospodářský rozvoj a dopravu

11a.Zřízení  legislativního výboru a volba jeho členů

11b.Nabídka nepotřebného majetku

11c.Informace o vývoji rozpočtu Jihomoravského kraje za 1. pololetí 2001

12.    Informace o rozpočtových opatřeních provedených Radou Jihomoravského kraje za období červen – červenec 2001

13.    Změna závazných ukazatelů příspěvkové organizace Ústav sociální péče Habrovany na rok 2001

14.    Schválení dodatku č. 1 ke zřizovací listině Ústavu archeologické památkové péče Brno

15a.Převod Galerie výtvarného umění v Hodoníně na Jihomoravský kraj

15b.Převod zřizovatelských kompetencí Ministerstva práce a sociálních věcí k Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně-Králově Poli a k Ústavu sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích

16.    Stanovení významu termínu „Dlouhodobý pronájem majetku Jihomoravského kraje“

17.    Návrh na změnu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2001

18.    Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ÚSP pro tělesně postižené v Habrovanech

19.    Stanovisko k materiálu MPSV týkající se dotační politiky a záměru převzetí zřizovatelské funkce u vybraných zařízení z oblasti sociálních služeb

22.    Schválení zřizovací listiny příspěvkové organizace Jihomoravského kraje „Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje“, do které se slučují příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Blansko, Brno, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo

21a.Vyhodnocení připomínek a návrhy směrů dalšího dopracování Programu rozvoje Jihomoravského kraje

21b.Rozvojové priority Jihomoravského kraje

23.    Smlouva o dlouhodobém pronájmu nebytových prostor – ZUŠ Palackého tř. 70, Brno

24.    Návrh změn v síti škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

25.    Zřizovací listiny předškolních zařízení, škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

26.    Zvýšení příspěvku na provoz příspěvkových organizací

27.    Informace o postavení Jihomoravského kraje v procesu programového financování ISPROFIN při pořízení, zhodnocení a opravách investičního majetku ve správě krajem zřizovaných příspěvkových organizací

28.    Informace o pozastavení účasti státního rozpočtu na financování některých akcí zařazených v ISPROFIN v rámci programů 398 220, 398 230, 398 240, 398 250

29.    Informace o dodatku investičního záměru „Integrovaná střední škola Purkyňova, havarijní oprava poruch“, evid. č. ISPROFIN 398 241 0767

30.    Informace o investičním záměru „SOŠ, SOU a U, Brno, Jílová, stravovací a výukové centrum“, evid č. ISPROFIN 333 211 2524

31.    Záměr pronajmout nebytové prostory a část střechy budovy Brno, Husova 10 pro účely umístění základnové stanice mobilní sítě

32.    Dohoda o spolupráci mezi  Jihomoravským krajem a Lombardií

33.    Rada sociální a hospodářské dohody kraje (RHSD)

34.    Návrh na zřízení Fondu rozvoje bydlení Jihomoravského kraje

35.    Vstup Jihomoravského kraje do Regionální rozvojové agentury

36.    Schválení záměru zřízení akciové společnosti za účelem vydávání regionálního deníku

37.    Volba člena a náhradníka Správní rady VZP ČR – Okresní pojišťovny ve Vyškově

38.    Dotazy, podněty a připomínky

Hlasování č. 2:          59 – 0 – 1

Bod č. 2

Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje

Předsedající Ing. Stanislav Juránek informoval o splněných i probíhajících úkolech a otevřel rozpravu.

Původní návrh usnesení byl schválen bez rozpravy.

Usnesení č. 125 / 01 / Z 5:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje bere na vědomí zprávu o kontrole plnění úkolů uložených na 4. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje.

Hlasování č. 3:          60 – 0 – 0

Bod č. 3

Personální záležitosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Ředitel krajského úřadu Ing. Jiří Crha představil vedoucí odborů, kteří byli jmenováni radou od minulého zasedání ZJMK, a to vedoucí odboru životního prostředí Bc. Annu Hubáčkovou a vedoucí odboru ekonomického Ing. Ludmilu Skotákovou. Dále informoval o změně organizační struktury krajského úřadu, byl zrušen odbor vnitřní správy a informatiky a odbor organizační a nově zřízen odbor organizační a informatiky. Rada odvolala vedoucí odboru vnitřní správy a informatiky Mgr. Lenku Dražilovou a jmenovala ji vedoucí odboru organizačního a informatiky.

Ing. Stanislav Juránek popřál jmenovaným mnoho úspěchů v jejich činnosti.

Usnesení č. 126 / 01 / Z 5:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje bere na vědomí informaci o personálních záležitostech Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Hlasování č. 4:          60 – 0 – 0

Bod č. 4

Změna Jednacího řádu zastupitelstva

Pan Antonín Kment představil předložený materiál a objasnil důvodovou zprávu.

Původní návrh usnesení byl schválen bez rozpravy.

Usnesení č. 127 / 01 / Z 5:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje mění Jednací řád Zastupitelstva Jihomoravského kraje takto:

Čl. 9 odst. 3 písm. c) nyní zní: projednání písemných zpráv o činnosti výborů zastupitelstva, jejichž součástí jsou vždy přijatá usnesení a případná doporučení či náměty orgánům kraje.

Hlasování č. 5:          59 – 0 – 0

Aktualizovaný Jednací řád Zastupitelstva Jihomoravského kraje tvoří přílohu č. 1 zápisu.

Bod č. 5

Zpráva o činnosti Rady Jihomoravského kraje

Ing. Stanislav Juránek podal informaci o činnosti rady a poté otevřel diskusi.

Diskuse:

prof. RNDr. Ivan Ohlídal se dotázal k usnesení rady č. 370, zda by mohl být seznámen s vypracovaným výkladem k návrhu znaku a praporu Jihomoravského kraje. Další dotaz směřoval k usnesení rady č. 377, dotázal se, čeho se týkal podnět Mgr. Igora Kadeřávka zmiňovaný v uvedeném usnesení.

Ing. Stanislav Juránek uložil vedoucí odboru organizačního a informatiky Mgr. Lence Dražilové připravit písemnou odpověď na první dotaz týkající se výkladu návrhu znaku a praporu, dále objasnil, čeho se týkal podnět Mgr. Igora Kadeřávka.

Mgr. Dušan Sušil požádal předsedu politického klubu ODS o sdělení racionálního důvodu, proč nebyl jmenován členem komise pro výchovu a vzdělávání.

RNDr. Igor Poledňák podal k dotazu následující vysvětlení.

„Dovolte mi vyjádřit se k této záležitosti. Já bych asi měl v této chvíli poděkovat za položenou otázku a vést sáhodlouhé litanie, kterými bych alibisticky vysvětloval nastalou situaci. To ode mě v žádném případě nemůžete očekávat. Úvodem chci říct to, že aspoň podle mého názoru, protože jsem také jeden z hlasů, který zvážil v té věci, v žádném případě se nejedná o osobní záležitost, v žádném. Byly dvě komise, které společným rozhodnutím rady nebyly zastoupeny delegáty komunistické strany. Myslím si, že se tak stalo správně. Musím zde říct na rovinu, a zvlášť pod tlakem událostí, které se ve světě dějí, já nejsem ochoten tady hrát taškařici, že zde sedí demokratické strany. Ano, prosím Vás, tady sedí zástupci zvolených stran a ve chvíli, kdy je tady jedna strana, která má naprosto jinou filozofii a v podstatě odvěků akorát brousila nože na to,  že jednou té demokracii zařízne krk, já jsem ochoten ji tady vydržet, ale ne její zástupce jmenovat do tak citlivých míst, jako je výchova mladé generace, při vší úctě k osobě pana Sušila. Viděli jsme v televizi záběry, jak jsou mladí lidé v Palestině vychováváni k sebevražedným útokům, viděli jsme různé záběry, kam je možné tedy výchovu vést. Jednoznačně nehodlám předstírat, že zde sedí zástupci pouze demokratických stran. Tvařme se, vydržme to, ale nelžeme si.“

 

Mgr. Dušan Sušil:

„Vidím to opravdu jako racionální důvod. V tomto případě prosím doktora Poledňáka, můj zaměstnavatel je základní škola Slovákova 8, Boskovice, aby nebyli vychováváni k teroristickým útokům mí žáci v matematice, ve fyzice, v informatice, prosím, aby zařídil to na této základní škole.“

RNDr. Igor Poledňák:

„ Slibuji váženému a ctěnému krajskému zastupitelstvu, že traktáty obdobnými tomu, co jsem pronesl před chvílí vás budu obtěžovat tak maximálně 2x do roka.

Prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc.:

„Já bych chtěl pana Poledňáka požádat, aby takovými traktáty nás už v budoucnosti vůbec nikdy neobtěžoval.“

Ing. Ladislav Býček:

„Je zřejmé, že musím vystoupit a vyjádřit stanovisko našeho klubu. Nesouhlasíme s přístupem rady k našim návrhům a vzhledem k tomu, že tyto nebyly bez vlivů politických klubů, chci se obrátit na předsedy politických klubů, aby zvážili, zda na příští dny chtějí rozdělovat toto zastupitelstvo na hodné a nehodné, zda chtějí, abychom praktickou účast v jednání zastupitelstva dávali do klišé tragických událostí a dokonce skupinovým projevům ve státu Palestina atd. Já jsem nezačal taty tuhle problémovou záležitost, já jsem chtěl a žádal jsem o to i předsedy politických klubů na úterním jednání. Znovu jsem žádal a chci poděkovat za vstřícný přístup hejtmana, který se zúčastnil ranního jednání našeho klubu, kdy jsme jednali o  tady této záležitosti. Nám jde jen a pouze o to, co se domníváme, že máme právo žádat vůči těm, kteří nás zvolili. 20 % občanů Jihomoravského kraje nám dalo důvěru. Někteří jednotlivci nám zabraňují vykonávat tyto funkce tím, že nám neumožňují přístup k těm zřízeným orgánům, které jsou projevem výkonu. Nelze jinak, než nesouhlasit s tímto individuálním přístupem. My se nemusíme shodnout na řešení, my se nemusíme pochopit v hlasování, my si můžeme protiřečit, ale měli bychom jako zastupitelé jednat a nezabraňovat v jednání někomu, tím méně politickému klubu. Já se divím, že takto k věcem přistupujeme. My jsme nikdy v dosavadních několika jednáních zastupitelstva jednání nesabotovali, neovlivňovali, jen jsme vyjadřovali svoje stanoviska. A v řadě případů jsme možná byli konstruktivnější a věcnější, než někteří další. Ale to nechci zvýrazňovat. Já chci pouze znovu poprosit, abychom zakopali sekeru nesnášenlivosti a potlačování, zatlačování. Abychom hledali konsensus, umožnili se podílet na práci zastupitelstva, orgánů atd. Po nikom nechceme, aby měnil svůj osobní názor, ale chce-li někdo vstoupit do politiky, měl by respektovat i tu druhou stranu, tzn. účastníka, a my nemáme mandát jenom naší strany, my máme mandát voličů. A nám jde o rozvoj kraje, proč jsme z toho procesu vylučováni? Děkuji.“

Paní Jaroslava Baštařová požádala, aby v zápisu o průběhu zasedání byl uveden doslovný přepis odpovědi RNDr. Poledňáka.

Usnesení č. 128 / 01 / Z 5:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 58 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, bere na vědomí zprávu o činnosti Rady Jihomoravského kraje za období od 28. června do 23. srpna 2001.

Hlasování č. 6:          46 – 6 – 7

Bod č. 6

Zpráva o činnosti finančního výboru

Předseda finančního výboru Ing. Jan Vitula informoval o činnosti finančního výboru a představil předloženou zprávu.

Původní návrh usnesení byl schválen bez rozpravy.

Usnesení č. 129 / 01 / Z 5:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru.

Hlasování č. 7:          57 – 0 – 0

Bod č. 7

Zpráva o činnosti kontrolního výboru

Předseda kontrolního výboru Mgr. Václav Božek, Csc. informoval o činnosti kontrolního výboru a představil předloženou zprávu.

Původní návrh usnesení byl schválen bez rozpravy.

Usnesení č. 130 / 01 / Z 5:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru.

Hlasování č. 8:          54 – 0 – 0

Bod č. 8

Zpráva o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

Předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Ing. Petr Nezveda informoval o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost a představil předloženou zprávu.

Původní návrh usnesení byl schválen bez rozpravy.

Usnesení č. 131 / 01 / Z 5:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje bere na vědomí zprávu o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost.

Hlasování č. 9:          54 – 0 – 0

Bod č. 9

Zpráva o činnosti výboru pro národnostní menšiny

Předsedkyně výboru pro národnostní menšiny JUDr. Marie Marková informovala o činnosti výboru pro národnostní menšiny a představila předloženou zprávu.

Diskuse:

Ing. Ladislav Býček  požádal, aby se otázkou Muzea Romské kultury výbor zabýval věcněji a podrobněji a aby předložil na příštím zasedání ZJMK detailnější informace o situaci, včetně financování atd.

JUDr. Marie Marková toto přislíbila.

Usnesení č. 132 / 01 / Z 5:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje bere na vědomí zprávu o činnosti výboru pro národnostní menšiny.

Hlasování č. 10:        55 – 0 – 0

Bod č. 10

Zpráva o činnosti výboru pro hospodářský rozvoj a dopravu

Předseda výboru pro hospodářský rozvoj a dopravu Ing.arch. Dušan Jakoubek informoval o činnosti výboru a představil předloženou zprávu.

Diskuse:

Paní Jaroslava Baštařová upozornila, že usnesení výboru, které říká, že výbor ukládá předsedovi výboru zajistit, aby členové výboru obdrželi materiály minimálně 3 dny před zasedáním výboru, odporuje  Jednacímu řádu výborů ZJMK, kde je uvedeno, že materiály obdrží členové výboru minimálně 10 dní před zasedáním výboru.

Ing.arch. Dušan Jakoubek odpověděl, že toto bude dáno do souladu s Jednacím řádem výborů ZJMK.

Ing. Augustin Forman se dotázal, zda je mu známa Studie příměstské dopravy v rámci kraje autora Ing. Dukáta.

Ing.arch. Dušan Jakoubek uvedl, že tento materiál nezná a výboru nebyl k dispozici.

Ing. František Polách k tomuto poznamenal, že oficiálně tento materiál zadán nebyl.

Usnesení č. 133 / 01 / Z 5:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje bere na vědomí zprávu o činnosti výboru pro hospodářský rozvoj a dopravu.

Hlasování č. 11:        55 – 0 – 2

Bod č. 11a

Zřízení legislativního výboru a volba jeho členů

Ing. Stanislav Juránek objasnil nutnost zřízení legislativního výboru a představil předložený materiál.

Původní návrhy usnesení byly schváleny bez rozpravy.

Usnesení č. 134 / 01 / Z 5:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, schvaluje zřízení výboru legislativního.

Hlasování č. 12:        56 – 0 – 0

Usnesení č. 135 / 01 / Z 5:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 77 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, schvaluje počet členů výboru legislativního takto: celkem 5 členů včetně předsedy a místopředsedy.

Hlasování č. 13a:      58 – 0 – 0

Usnesení č. 136 / 01 / Z 5:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schvaluje způsob volby předsedy, místopředsedy a členů výboru legislativního aklamací.

Hlasování č. 13b:      57 – 1 – 2

Na funkci předsedkyně výboru legislativního byla navržena JUDr. Marie Cacková, její písemný souhlas s kandidaturou byl předán předsedajícímu.

Usnesení č. 137 / 01 / Z 5:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje volí v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, předsedkyní výboru legislativního JUDr. Marii Cackovou.

Hlasování č. 14:        57 – 0 – 2

Na funkci místopředsedkyně výboru legislativního byla navržena JUDr. Marie Marková, která vyslovila s kandidaturou souhlas.

Usnesení č. 138 / 01 / Z5:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje volí v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, místopředsedkyní výboru legislativního JUDr. Marii Markovou.

Hlasování č. 15:        60 – 0 – 0

Na funkce členů výboru legislativního byli navrženi JUDr. Jan Kryčer, Ing. Pavel Březa a Mgr. Michal Hašek, kteří vyslovili s kandidaturou souhlas.

 Usnesení č. 139 / 01 / Z 5:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje volí v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, členy výboru legislativního: JUDr. Jan Kryčer, Ing. Pavel Březa, Mgr. Michal Hašek.

Hlasování č. 16:        57 – 0 – 3

Bod č. 11b

Nabídka nepotřebného majetku

Ing. Stanislav Juránek představil předložený materiál a objasnil důvodovou zprávu.

Diskuse:

Paní Jaroslava Baštařová požádala o vysvětlení, proč v důvodové zprávě je termín „úplatný převod“, zatím co v návrhu na usnesení termín „převod“.

Ing. Stanislav Juránek toto zdůvodnil tak, že rada se s ohledem na situaci kraje rozhodla přijímat pouze bezúplatné převody, proto pokud ministerstvu někdo odhadovanou částku nabídne, dostane přednost před krajem, jinak bude majetek převeden na kraj bezúplatně.

Paní Jaroslava Baštařová se dotázala, zda jsou brány v potaz problémové majetkoprávní vztahy u některých vybraných objektů, a zda je již známo jejich případné další využití.

Ing. Stanislav Juránek odpověděl, že pokud ZJMK schválí návrh usnesení, budou všechny zmíněné záležitosti prověřeny ještě před podáním žádosti na MV ČR.

Mgr. Václav Božek, CSc. požádal o upřesnění dalšího postupu v případě schválení materiálu, dále se dotázal, k čemu budou sloužit v materiálu uvedené objekty k bydlení, jaký je jejich stav, případně výnosnost.

Ing. Stanislav Juránek odpověděl, že majetek musí být prověřen, MF ČR musí být požádáno o výjimku,  samozřejmě lze Radě Jihomoravského kraje uložit zpracování podrobného postupu.

Mgr. Michal Hašek podal písemný doplňující návrh usnesení:

„Zastupitelstvo Jihomoravského kraje ukládá Radě Jihomoravského kraje předložit Zastupitelstvu Jihomoravského kraje informace o stavu a možném budoucím využití majetku, o který Zastupitelstvo Jihomoravského kraje žádá dle přílohy č. 2 zápisu.“

Ing. Ladislav Býček podpořil žádost o převod majetku Lesů ČR. Vyslovil politování, že nebyla zřízena komise pro sport a tělovýchovu, v případě jejího zřízení se předem přihlásil o členství v této komisi. Informoval o situaci Masarykova okruhu v Brně.

RNDr. Igor Poledňák doporučil zabývat se pouze majetkem, který bude nabídnut jako bezúplatný.

Ing. Stanislav Juránek uvedl, že pokud bude zjištěno, že některý objekt uvedený v příloze byl prodán, nebude o něm samozřejmě vypracována žádná další zpráva o stavu a možném budoucím využití.

Ing. Stanislav Juránek připojil k doplňujícímu návrhu usnesení dovětek „dle přílohy č. 1“, čímž Mgr. Hašek souhlasil.

Mgr. Zuzana Domesová uvedla, že je třeba zjistit, zda v objektech k bydlení jsou nájemníci, jaký platí nájem, v jakém jsou objekty stavu. Pokud si v budoucnu stávající nájemníci dům od kraje neodkoupí, kraj jej bude muset opravovat. Dále je nutné zjistit, zda v objektu bydlí lidé, kteří platí nájem. Rodinné domy jsou pro majitele velkým břemenem.

Ing. Stanislav Juránek konstatoval, že k této připomínce bude určitě při zkoumání jednotlivých objektů přihlíženo.

Ing. Augustin Forman se dotázal, zda nabytí uvedeného majetku není podmíněno státem danou klausulí, že s tímto majetkem se nesmí 10 let od nabytí nic provádět.

Ing. Stanislav Juránek odpověděl, že nabytí majetku touto klausulí podmíněno není.

Ing. Pavel Březa poznamenal, že pokud materiál z MV ČR byl rozsáhlejší, měl být předložen úplný pouze s doporučením rady k jednotlivým objektům.

Ing. Stanislav Juránek objasnil, že nebyly akceptovány pouze objekty nacházející se mimo území Jihomoravského kraje a vojenské objekty v pohraničí, které jsou v dezolátním stavu.

Usnesení č. 140 / 01 / Z 5:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schvaluje v souladu s ustanovením § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, žádost o převod nepotřebného majetku z Ministerstva vnitra a OkÚ Břeclav do majetku Jihomoravského kraje dle přílohy č. 2 zápisu.

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schvaluje v souladu s ustanovením § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, žádost o převod majetku Lesů ČR do majetku Jihomoravského kraje – pozemků o velikosti 92 ha na Masarykově okruhu.

Hlasování č. 17:        49 – 0 – 0

Usnesení č. 141 / 01 / Z 5:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje ukládá Radě Jihomoravského kraje předložit Zastupitelstvu Jihomoravského kraje informace o stavu a možném budoucím využití majetku, o který Zastupitelstvo Jihomoravského kraje žádá dle přílohy č. 2 zápisu.

Hlasování č. 18:        45 – 0 – 4

Bod č. 11c

Informace o vývoji rozpočtu Jihomoravského kraje za 1. pololetí 2001

Ing. Lubomír Šmíd informoval o vývoji rozpočtu a objasnil důvodovou zprávu.

Členové ZJMK schválili původní návrh usnesení bez rozpravy.

Usnesení č. 142 / 01 / Z 5:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje bere na vědomí informaci o vývoji rozpočtu Jihomoravského kraje za 1. pololetí 2001.

Hlasování č. 19:        47 – 0 – 0

Bod č. 12

Informace o rozpočtových opatřeních provedených Radou Jihomoravského kraje za období červen – červenec 2001

Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva Jihomoravského kraje č.  01/47 a 01/115

Ing. Šmíd informoval o rozpočtových opatřeních provedených radou a zdůvodnil návrh na revokaci usnesení ZJMK.

Ing. Šmíd podal písemný pozměňovací návrh usnesení (přijato jako usnesení č. 144/01/Z5).

Usnesení č. 143 / 01 / Z 5:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje revokuje usnesení č. 01/47 takto: Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ust. § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, zmocňuje Radu Jihomoravského kraje k přijetí a zapojení do rozpočtu dalších účelových dotací ze státního rozpočtu s tím, že budou vždy dány na vědomí na nejbližším zasedání zastupitelstva.

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje revokuje usnesení č. 01/115, druhá odrážka takto: Zastupitelstvo Jihomoravského kraje bere na vědomí přijetí a zapojení do rozpočtu účelových dotací ze státního rozpočtu v období leden-květen 2001 dle přílohy č. 1 podkladového materiálu.

Hlasování č. 20:        49 – 0 – 1

Usnesení č. 144 / 01 / Z 5:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje bere na vědomí přijetí a zapojení do rozpočtu účelových dotací ze státního rozpočtu v období červen – červenec 2001.

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje bere na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních provedených Radou Jihomoravského kraje za období červen – červenec 2001 dle přílohy č. 3 zápisu.

Hlasování č. 21:        48 – 0 – 2

Bod č. 13

Změna závazných ukazatelů příspěvkové organizace Ústav sociální péče Habrovany na rok 2001

Ing. Šmíd představil předložený materiál a zdůvodnil nutnost změny závazných ukazatelů příspěvkové organizace.

Členové ZJMK schválili původní návrh usnesení bez rozpravy.

Usnesení č. 145 / 01 / Z 5:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje zvyšuje objem prostředků na platy příspěvkové organizace ÚSP Habrovany na rok 2001 o 203 tis. Kč s tím, že po provedené úpravě činí objem prostředků na platy v souladu s § 5 odst. 1 písm a) nařízení vlády č. 447/2000 Sb., částku 3 486 tis. Kč, z toho na platy zaměstnanců 3 481 tis. Kč, OON 5 tis. Kč.

Hlasování č. 22:        47 – 0 – 1

Bod č. 14

Schválení dodatku č. 1 ke zřizovací listině Ústavu archeologické památkové péče Brno

Ing. Lubomír Šmíd představil předložený materiál a zdůvodnil potřebu schválení dodatku ke zřizovací listině ÚAP Brno.

Členové ZJMK schválili původní návrh usnesení bez rozpravy.

Usnesení č. 146 / 01 / Z 5:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schvaluje dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Ústav archeologické památkové péče Brno dle přílohy č. 4 zápisu.

Hlasování č. 23:        51 – 0 – 0

Předsedající vyhlásil přestávku od 11,00 do 11,25 hodin.

Bod č. 15a

Převod Galerie výtvarného umění v Hodoníně na Jihomoravský kraj

Ing. Šmíd představil předložený materiál a objasnil důvodovou zprávu.

Členové ZJMK schválili původní návrh usnesení bez rozpravy.

Usnesení č. 147 / 01 / Z 5:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schvaluje v souladu s § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, zřizovací listinu Galerie výtvarného umění v Hodoníně, která je přílohou č. 5 zápisu.

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje stanovuje objem prostředků na platy Galerie výtvarného umění v Hodoníně na rok 2001 na základě § 5 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 447/2000 Sb., ve výši 635,5 tis. Kč, z toho na platy zaměstnanců 630 tis. Kč, OON 5,5 tis. Kč.

Hlasování č. 24:        54 – 0 – 1

Bod č. 15b

Převod zřizovatelských kompetencí Ministerstva práce a sociálních věcí k Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně-Králově Poli a k Ústavu sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích

Ing. Stanislav Juránek představil předložený materiál a objasnil důvodovou zprávu.

Členové ZJMK schválili původní návrh usnesení bez rozpravy.

Usnesení č. 148 / 01 / Z 5:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje souhlasí s převodem zřizovatelských kompetencí z MPSV ČR na JMK k Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně-Králově Poli a k Ústavu  sociální  péče  pro  zrakově  postižené  v  Brně-Chrlicích,  a to v termínu k 31. 12. 2001

Hlasování č. 25:        57 – 0 – 0

Bod č. 16

Stanovení významu termínu „Dlouhodobý pronájem majetku Jihomoravského kraje“

Ing. Lubomír Šmíd představil předložený materiál a objasnil důvodovou zprávu.

Ing. Pavel Březa poukázal na nevystihující název materiálu. Dále vznesl několik technických připomínek, které byly předkladatelem akceptovány.

Usnesení č. 149 / 01 / Z 5:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schvaluje s účinností od 1. 9. 2001 materiál – Stanovení významu termínu „Dlouhodobý pronájem majetku Jihomoravského kraje“, dle přílohy č. 6 zápisu.

Hlasování č. 26:        55 – 0 – 1

Bod č. 17

Návrh na změnu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2001

Ing. Lubomír Šmíd zdůvodnil návrh na změnu rozpočtu JMK.

Ing. Ladislav Býček akceptuje vytvoření zdroje pro krajskou SÚS, ale nepovažuje to za dostatečné řešení ve vztahu k rozpočtu, bude zapotřebí se k tomuto vrátit.

Paní Jaroslava Baštařová se dotázala, zda není možno využít pro krajskou SÚS stávající prostory SÚS v Moravanech. Dále vyzvala ke zvážení, zda místo návratné finanční výpomoci není vhodnější nově vznikající organizaci poskytnout příspěvek.

Ing. Stanislav Juránek odvětil, že pokud bude stavba financována ze státních prostředků, je kraj připraven ji přijmout, není však o situaci přesně informován, vše bude předmětem jednání po 1. říjnu 2001.

Ing. František Polách podal návrh na změnu usnesení:

„Zvýšení rozpočtu výdajů o 700 tis. Kč – poskytnutí příspěvku příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, po jejím vzniku, na úhradu výdajů spojených se zahájením činnosti.“

Ing. Jan Letocha navrhl hlasovat odděleně o původním návrhu usnesení a pozměňovacím návrhu Ing. Polácha.

Ing. Jan Vitula doporučil předkladateli z návrhu usnesení vypustit termín „neinvestičních“.

Předkladatel Ing. František Polách toto akceptoval.

Ing. Augustin Forman  poznamenal, že pokud ZJMK schválí zřízení organizace, mělo by být zajištěno její komplexní financování.

Ing. František Polách k tomuto uvedl, že pokud  1. 10. 2001 vznikne krajská SÚS,  přijdou finance ze Státního fondu dopravní infrastruktury, které by jinak putovaly do jednotlivých okresních SÚS.

Ing. Ladislav Býček se dotázal, zda tímto příspěvkem není zakládán precedens v tom, že všem nově zřízeným organizacím bude kraj poskytovat příspěvek.

Ing. Stanislav Juránek odvětil, že se jedná o mimořádnou záležitost.

Poté došlo ke hlasování o pozměňovacím návrhu Ing. Františka Polácha.

Usnesení č. 150 / 01 / Z 5:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schvaluje změnu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2001 – rozpočtové opatření následovně:

·        Zvýšení rozpočtu výdajů o 700 tis. Kč – poskytnutí příspěvku příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, po jejím vzniku, na úhradu výdajů spojených se zahájením činnosti.

Hlasování č. 27:        42 – 5 – 11

Usnesení č. 151 / 01 / Z 5:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schvaluje změnu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2001 – rozpočtové opatření následovně:

·        Zvýšení rozpočtu příjmů v položce „úroky z bankovních účtů“ o 1257 tis. Kč.

·        Snížení rozpočtu příjmů v položce „investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu na nákup výpočetní techniky“ o 307 tis. Kč.

·        Zvýšení rozpočtu výdajů na propagaci cestovního ruchu o 250 tis. Kč.

Hlasování č. 28:        55 – 0 – 3

Bod č. 19

Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ÚSP pro tělesně postižené v Habrovanech

Ing. Lubomír Šmíd zdůvodnil nutnost schválit dodatek ke zřizovací listině ÚSP Habrovany.

Diskuse:

Paní Jaroslava Baštařová navrhla změnit v odstavci II. bodu B) termín „a jiných podobných subjektů“, návrh byl po vyjasnění vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví krajského úřadu MUDr. Josefa Drbala akceptován.

Ing. Pavel Březa navrhl technickou připomínku ke zřizovací listině, která byla akceptována.

Ing. Jiří Kadrnka se dotázal, zda předkládaný dodatek byl projednán s ředitelem ústavu.

Ing. Lubomír Šmíd  odpověděl, že samozřejmě.

Pan Stanislav Navrkal požádal o vysvětlení rozporu v článku II. odst. A), kde se hovoří o dospělých občanech, a odst. B), kde jsou uvedeni občané, kteří ukončili povinnou školní docházku.

MUDr. Milan Špaček tuto záležitost objasnil.

Usnesení č. 152 / 01 / Z 5:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schvaluje dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Ústav sociální péče Habrovany, dle přílohy č. 7 zápisu.

Hlasování č. 29:        57 – 0 – 1

Bod č. 20

Stanovisko k materiálu MPSV týkající se dotační politiky a záměru převzetí zřizovatelské funkce u vybraných zařízení z oblasti sociálních služeb

Ing. Lubomír Šmíd představil předložený materiál a objasnil důvodovou zprávu.

Diskuse:

MUDr. Oldřich Ryšavý navrhl převzít všechny subjekty bez podmínek, podal za klub ČSSD písemný návrh usnesení:

„Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schvaluje převzetí zřizovatelských kompetencí z okresních úřadů na JMK pro DD a ústavy sociální péče tak, jak navrhuje MPSV ČR, a jak jsou vyjmenovány v příloze.“

Paní Jaroslava Baštařová vystoupila  se zásadním nesouhlasem s předloženým materiálem. Dotázala se MUDr. Josefa Drbala na základě kterých předložených materiálů navrhl Domov důchodců v Zastávce do okruhu problémových objektů. Uvedla několik údajů svědčících dle jejího názoru o opaku.

MUDr. Josef Drbal situaci objasnil.

Ing. Augustin Forman se dotázal, proč v materiálu není uvedena Skalice na Znojemsku. Dále vyslovil názor, že uvedená problematika vyžaduje hlubší analýzu a je zapotřebí zpracovat sociální koncepci.

MUDr. Josef Drbal odvětil, že MPSV vyžadovalo stanovisko ke konkrétním 17 zařízením, a to během 14 dní. Rovněž se domnívá, že nelze těchto několik zařízení vytrhovat z kontextu celé sociální sféry. Analýza všech zařízení v kraji bude zpracována, tento materiál je dílčí a ZJMK se musí vyjádřit k 17 zařízením, jak požaduje MPSV ČR.

MUDr. Milan Špaček podpořil stanovisko MUDr. Josefa Drbala, sociální koncepci je třeba zpracovat.

Pan Jan Šinogl se dotázal, z jakého důvodu byl do kategorie C zařazen Domov důchodců Božice.

MUDr. Josef Drbal dotaz zodpověděl.

MUDr. Lubor Šimeček podotkl, že materiál byl komisí jednoznačně doporučen ke schválení.

MUDr. Oldřich Ryšavý uvedl, že podmiňovat převzetí ústavů je nešťastné, je tím vytvářena nerovnost na území kraje, vzniká dojem, že někteří obyvatelé žijí v ústavech pro kraj vhodnějších, jiní v méně vhodných.

MUDr. František Adamec podotkl, že kraj je ve vyjednávací pozici, je třeba získat co nejlepší podmínky převzetí.

Ing. arch. Dušan Jakoubek vyslovil souhlas se stanoviskem MUDr. Adamce a dodal, že pokud vyjedná kraj co nejlepší podmínky, pozice obyvatel ústavů se naopak vylepší.

Mgr. Zuzana Domesová se dotázala, co se bude dít, až přijde nařízení, že uvedené subjekty musí kraj převzít bez podmínek.

Ing. Lubomír Šmíd odpověděl, že proti zákonu nemá kraj možnost odporu, v tom případě převezme subjekty dle nařízení.

Ing. Ladislav Korbel se domnívá, že ve finanční situaci kraje je zapotřebí bránit se převzetí ústavů, které nejsou v dobrém technickém stavu.

Ing. Augustin Forman se opět dotázal, co bude s ústavy, které zde nejsou uvedeny, např. Skalice.

Paní Jaroslava Baštařová poukázala na absenci ekonomických ukazatelů v předloženém materiálu.

Mgr. Dušan Sušil poukázal na to, aby při tvorbě analýzy nebyly opomenuty domovy důchodců, které jsou zřizovány městy.

Ing. Stanislav Juránek poděkoval za připomínky, kterými se kraj bude zabývat při tvorbě celkové sociální koncepce, kterou je povinen vytvořit a schválit.

Ing. Pavel Březa na základě diskuse, která proběhla, konstatoval, že návrh usnesení není přijatelný, je třeba usnesení rozdělit na dvě části a uvést v něm všechna zařízení, v druhé části vynechat příliš razantní slovo „pouze“.

Ing. Lubomír Šmíd návrh Ing. Březy akceptoval.

Hlasování č. 30 bylo zrušeno.

Návrh na usnesení klubu ČSSD:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schvaluje převzetí zřizovatelských kompetencí z okresních úřadů na JMK pro DD a ústavy sociální péče tak, jak navrhuje MPSV ČR, a jak jsou vyjmenovány v příloze.

Hlasování č. 31:        25 – 12 – 22

Usnesení č. 153 / 01 / Z 5:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje souhlasí s převzetím zřizovatelských kompetencí z okresních úřadů na Jihomoravský kraj pro Domov důchodců Předklášteří a pro Ústavy sociální péče Tavíkovice, Střelice, Velké Opatovice, Kyjov, Klentnice, Vyškov, Břežany za předpokladu legislativního zajištění vícezdrojového financování daného typu zařízení včetně úhrady poskytované zdravotní péče cestou zdravotních pojišťoven.

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje s ohledem na technicky i provozně nevyhovující stav objektů Domovů důchodců Plaveč, Jevišovice, Božice, Nové Hvězdlice, Zastávka, Sokolnice, Černá Hora, Vyškov a Ústavu sociální péče Šebetov souhlasí s převzetím zřizovatelských kompetencí na Jihomoravský kraj za předpokladu vládní garance zajištění nezbytných investičních prostředků k odstranění zmíněného neutěšeného stavu.

Hlasování č. 32:        44 – 4 – 10

Bod č. 22

Schválení zřizovací listiny příspěvkové organizace Jihomoravského kraje „Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje“, do které se slučují příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Blansko, Brno, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo

Ing. František Polách představil předložený materiál a objasnil důvodovou zprávu.

Diskuse:

Paní Jaroslava Baštařová vystoupila s dotazem, proč se tolik spěchá, když je známo z tisku, že mnohé kraje tento problém nechávají až na dobu po skončení zimní sezóny.

Ing. František Polách dotaz zodpověděl a zdůvodnil, proč chce kraj zřídit organizaci co nejdříve.

Ing. Ladislav Býček se zeptal, kdy lze očekávat zprávu o průběhu slučovacího procesu včetně organizační struktury krajské SÚS. Dále požádal o upřesnění předmětu činnosti ve zřizovací listině v oblasti údržby silnic.

Další dotaz týkající se mostních objektů vznesl Ing. Pavel Březa.

Dotazy zodpověděl Ing. František Polách a vedoucí odboru dopravy krajského úřadu Doc.ing. Jan Pavlíček, CSc.

Usnesení č. 154 / 01 / Z 5:

-        Zastupitelstvo Jihomoravského kraje zřizuje v souladu s § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích a v souladu s ust. § 27 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů příspěvkovou organizaci Jihomoravského kraje s názvem Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje (SÚS JmK) ke dni 14. 9. 2001.

-        Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schvaluje v souladu s § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích a v souladu s ust. § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zřizovací listinu této příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, která tvoří přílohu č. 8 zápisu.

-        Zastupitelstvo Jihomoravského kraje slučuje příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Správa a údržba silnic Blansko, Správa a údržba silnic Brno, Správa a údržba silnic Břeclav, Správa a údržba silnic Hodonín, Správa a údržba silnic Vyškov a Správa a údržba silnic Znojmo s příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje s účinností ke dni 1. 10. 2001.

-        Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schvaluje ve smyslu ust. § 27 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění přechod všech práv a závazků včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, jejichž subjekty jsou příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Správa a údržba silnic Blansko, Správa a údržba silnic Brno, Správa a údržba silnic Břeclav, Správa a údržba silnic Hodonín, Správa a údržba silnic Vyškov a Správa a údržba silnic Znojmo na příspěvkovou organizaci Jihomoravského kraje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje s účinností ke dni 1. 10. 2001.

Hlasování č. 33:        53 – 0 – 0

Předsedající vyhlásil přestávku od 13,00 do 14,30 hodin.

Ing. Stanislav Juránek zahájil odpolední zasedání ZJMK a vstoupil do programu slavnostním okamžikem, ve kterém přivítal a představil významnou atletku našeho kraje slečnu Zuzanu Kosovou,  jejího trenéra pana Zbyňka Kose a manažera ACP Junior Brno pana Josefa Sečkáře. Předal jí jménem Rady Jihomoravského kraje věcný dar a pamětní list a jménem všech členů ZJMK jí poblahopřál k dosaženým úspěchům.   

Bod č. 21a

Vyhodnocení připomínek a návrhy směrů dalšího dopracování Programu rozvoje Jihomoravského kraje

Bod č. 21b

„Rozvojové priority Jihomoravského kraje“

Ing. František Polách představil z důvodu jejich příbuznosti oba předložené materiály zároveň.

Diskuse:

Ing. Augustin Forman se zeptal, zda je možnost ještě předložit další připomínky a návrhy priorit.

Ing. František Polách odpověděl, že podávání připomínek k prioritám i PRK bude kontinuální záležitostí, odpověď doplnila Ing. Oldřiška Soppeová, vedoucí odboru územního plánování krajského úřadu.

Ing. Pavel Březa navrhl změnit druhou část usnesení k bodu 21a na usnesení ukládací,  jehož návrh podal:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje ukládá Radě Jihomoravského kraje zajistit dopracování „Programu rozvoje Jihomoravského kraje“ dle schváleného „Návrhu směrů dalšího dopracování PRK“.

Předkladatel tento návrh akceptoval.

Prof.RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc. se dotázal k bodu 21b, zda uvedené priority jsou brány jako snůška názorů různých institucí, či zda v rámci rozpracovávání rozvojových priorit jsou brány v úvahu obecné zásady, které by uspořádaly jednotlivé navržené priority.

Dotaz zodpověděl. Ing. František Polách.

Usnesení č. 155 / 01 / Z 5: (k bodu 21b)

1.       Zastupitelstvo Jihomoravského kraje bere na vědomí soubor došlých připomínek a jejich zapracování do návrhu „Rozvojových priorit Jihomoravského kraje“ dle přílohy č. 9 zápisu.

2.       Zastupitelstvo Jihomoravského kraje souhlasí s projednáním souboru došlých připomínek k návrhu „Rozvojových priorit Jihomoravského kraje“ uvedených dle části 1. tohoto usnesení v jednotlivých pracovních sekcích vytvořených pro dopracování Programu rozvoje Jihomoravského kraje.

Hlasování č. 34:        42 – 2 – 16

Pan Jiří Životský podal písemný návrh na doplňující usnesení: V bodu 1 doplnit větu o text: a to problémové okruhy A až G a pracovní sekce 1 – 9.

Ing. Ladislav Býček zhodnotil seminář na letišti jako velmi vhodné řešení, které ukázalo, že musí být provedena aktualizace programu, která proběhne v pracovních skupinách.

Pan Životský stáhl svůj návrh po dohodě s Ing. Poláchem, který akceptoval změnu a ta bude zapracována do přílohy.

Usnesení č. 156 / 01 / Z 5: (k bodu 21a)

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schvaluje „Návrh směrů dalšího dopracování PRK“ dle přílohy č. 10 zápisu.

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje ukládá Radě Jihomoravského kraje zajistit dopracování „Programu rozvoje Jihomoravského kraje“ dle schváleného „Návrhu směrů dalšího dopracování PRK“.

Hlasování č. 35:        59 – 0 – 1

Bod č. 23

Smlouva o dlouhodobém pronájmu nebytových prostor – ZUŠ Palackého tř. 70, Brno

Pan Antonín Kment  představil předložený materiál a objasnil důvodovou zprávu.

Diskuse:

Ing. Pavel Březa vznesl několik dotazů, které mu zodpověděl vedoucí odboru školství krajského úřadu RNDr. Miloš Šifalda.

Ing. Jan Letocha požádal, aby u všech předkládaných  materiálů byl uveden příslušný zákon, příp. paragraf, podle kterého se usnesení tvoří.

Právní asistence Mgr. Michaela Hanáková objasnila problematiku týkající  se pojmu „pronájem“.

Usnesení č. 157 / 01 / Z 5:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje rozhodlo dle § 36 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor v domě č.p. 822, č.or. 70 na ulici Palackého třída v Brně, vlastníka Statutárního města Brna, Městské části Brno-Královo Pole, zastoupeného na základě smlouvy o výkonu správy, zajišťování provozu a údržby domovního a bytového fondu firmou Šimek 96, spol. s r.o. se sídlem Herčíkova 17, Brno, která tvoří přílohu č. 11 zápisu, a to pro provozování Základní umělecké školy.

Hlasování č. 36:        49 – 0 – 5

Bod č. 24

Návrh změn v síti škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

Pan Antonín Kment objasnil navrhované změny v síti škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem.

Diskuse:

Paní Jaroslava Baštařová vystoupila s připomínkou, zda by neměly být schváleny nejdříve zřizovací listiny  a poté změny v síti škol.

RNDr. Miloš Šifalda připomněl situaci na minulém zasedání, kdy členové ZJMK požadovali opačný postup.

Mgr. Jiří Bělehrádek se v bodu 5 návrhu usnesení přiklání k variantě b).

PaedDr. Zdeněk Peša tlumočil stanovisko komise, že by se zmíněné škole měl ponechat původní název, tj. název , který užívá škola v současnosti.

Mgr. Zuzana Domesová se zeptala, kdo vznáší požadavky na navýšení počtu žáků jednotlivých škol.

RNDr. Šifalda odvětil, že tyto  požadavky vychází přímo ze škol, které jimi reagují na poptávku.

Prof.RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc. navrhl, aby rada zajistila zahájení vypracování zásadní koncepce středního školství v našem kraji.

Ing. Petr Nezveda sdělil, že výbor pro výchovu a vzdělávání přijal k této problematice usnesení.

Ing. Pavel Březa navrhl doplnit k bodu 21 návrhu usnesení   „ukládá Radě Jihomoravského kraje“. Návrh byl předkladatelem akceptován.

Ing. Stanislav Juránek zahájil hlasování s tím, že v bodě 5 návrhu usnesení je hlasováno pro variantu 5b).

Usnesení č. 158 / 01 / Z 5:

1.        Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schvaluje:

-          zvýšení kapacity domova mládeže, který je součástí Střední průmyslové školy, Jedovnice, Na Větřáku 463, z 93 na 99 ubytovaných.

2.        Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schvaluje:  

-          změnu názvu ze Služba škole, Blansko, Bezručova 4a  na Služba škole Blansko

-          změnu sídla z Bezručova 4a, Blansko na Dvorská 26, Blansko

-          nové odloučené pracoviště této organizace na adrese Sadová 2, 678 01 Blansko

-          zrušení odloučeného pracoviště na adrese Spešov 134, 678 01 Blansko.

3.        Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schvaluje:

-          zvýšení kapacity Purkyňova gymnázia, Strážnice, Masarykova 379  z 420 na 490 žáků

-          zvýšení cílové kapacity čtyřletého studijního cyklu  ze 125 na 245 žáků

-          zvýšení kapacity školní jídelny ze 420 na 480 jídel.

4.        Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schvaluje:

-          zvýšení kapacity školní jídelny, která je součástí Gymnázia, Tišnov, Na Hrádku 20, z 350 na 400 jídel.

5.        Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schvaluje:

-           změnu názvu ze Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Velké Opatovice, Mládežnická 430, na Střední odborná škola a Střední odborné učiliště tradičních  řemesel, Velké Opatovice, Mládežnická 430

6.        Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schvaluje:

-          zvýšení cílové kapacity Základní umělecké školy, Boskovice, okres Blansko z 650 na  850 žáků

-    zvýšení kapacity hudebního oboru ze 470 na 590 žáků

-    zvýšení kapacity literárně dramatického oboru z 15 na 20 žáků

-    zvýšení kapacity tanečního oboru ze 45 na 70 žáků

-    zvýšení kapacity výtvarného oboru ze 120 na 170 žáků.

7.        Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schvaluje:

-          zvýšení cílové kapacity Základní umělecké školy, Velká nad Veličkou, okres Hodonín ze 100 na 140 žáků

-     zvýšení kapacity hudebního oboru ze 100 na 140 žáků.

8.        Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schvaluje:

-          zvýšení kapacity Základní umělecké školy, Veselí nad Moravou,  okres Hodonín z 344 na 560 žáků

-          zvýšení kapacity hudebního oboru z 268 na 340 žáků

-    zařazení výtvarného oboru s cílovou kapacitou 80 žáků

-    zvýšení kapacity tanečního oboru  z 76 na 80 žáků

-    zařazení literárně - dramatického oboru  s cílovou kapacitou 60 žáků

-          zařazení nově zřízených  odloučených pracovišť v Blatnici pod Svatým Antonínem 650, v Moravském Písku, Velkomoravská 168, ve Veselí  nad Moravou, Park Petra Bezruče  697.

9.  Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schvaluje:

-          zvýšení kapacity  Základní umělecké školy, Dolní Bojanovice , okres Hodonín z 240  na 360 žáků

-   zařazení tanečního oboru s kapacitou 80 žáků

-   zařazení výtvarného oboru s cílovou kapacitou 80 žáků.

10.  Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schvaluje:

-          vyřazení tanečního oboru na Základní umělecké škole A. Muchy, Ivančice, okres Brno - venkov

-    zařazení nového odloučeného pracoviště na ZŠ Neslovice 71, okr. Brno-  venkov

-          vyřazení odloučeného pracoviště v Dolních Kounicích na Smetanově ulici 547.

11.      Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schvaluje:

-        změnu názvu ze Zvláštní škola a Pomocná škola Boskovice, okres Blansko, na Dětský   domov a   Speciální školy,   Boskovice, okres Blansko

-                     zařazení nové součásti  dětský domov s kapacitou 40 dětí

-                     snížení kapacity  internátu ze 70 na 30 lůžek.

12.      Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schvaluje:

-            změnu názvu z Mateřská škola při   Okresní  nemocnici, Kyjov, Strážovská 1247 na Speciální mateřská škola při Okresní nemocnici, Kyjov, okres Hodonín,

-            změnu zařazení  součásti  mateřská škola jako speciální mateřská škola při  nemocnici a současně snížení její kapacity ze 45 dětí na 36 dětí.

13.     Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schvaluje:

-            změnu názvu ze Zvláštní škola a Pomocná škola, Veselí nad Moravou, Kollárova 1045 na Speciální školy, Veselí nad Moravou, okres  Hodonín

-            zvýšení kapacity součásti zvláštní škola z 92 na 100 žáků

-            zařazení nového odloučeného pracoviště Kollárova 1236, Veselí nad Moravou.

14.     Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schvaluje:

-            změnu názvu z  Mateřská škola a Základní škola internátní pro sluchově postižené Kyjov, Školní ul. 3208 na Speciální školy pro sluchově postižené a pro děti a žáky s vadami řeči, Kyjov, okres Hodonín

-            změnu zařazení součásti mateřská škola a to takto:

       součást mateřská škola s kapacitou 16 dětí bude rozdělena na dvě součásti

       -  speciální mateřská škola pro sluchově postižené kapacita 8 dětí

       -  speciální mateřská škola pro děti s vadami řeči kapacita 8 dětí

-            změnu zařazení součásti základní škola a to takto:

       součást základní škola s kapacitou 96 žáků bude zvýšena o 8 žáků a rozdělena na dvě součásti

       -  speciální základní škola pro sluchově postižené kapacita 47

       -  speciální základní škola pro žáky s vadami řeči kapacita 57

-            zvýšení kapacity internátu z 54 lůžek na 60 lůžek.

15.     Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schvaluje:

-            změnu názvu ze Základní škola při Nemocnici TGM, Hodonín, Purkyňova 11 na Speciální základní škola při Nemocnici TGM  Hodonín

-            změnu zařazení součásti  základní školy na speciální základní škola při nemocnici

-            změnu zařazení součásti speciální mateřské školy na speciální mateřská škola při nemocnici.

16.     Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schvaluje:

-            změnu názvu ze Základní škola při Okresní nemocnici, Kyjov, Strážovská 1247 na Speciální základní škola při Okresní nemocnici, Kyjov, okres Hodonín

-            změnu zařazení součásti ze základní škola na speciální základní škola při nemocnici a současně snížení její kapacity ze 45 žáků na 32 žáků.

17.     Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schvaluje:

-            změnu názvu ze Speciální mateřská škola internátní pro děti s vadami řeči, Rosice, Smetanova 964 na Speciální mateřská škola pro děti s vadami řeči, Rosice, okres Brno venkov

-            změnu názvu součásti speciální mateřská škola internátní pro děti s vadami řeči na speciální mateřská škola pro děti s vadami řeči

-            snížení kapacity internátu z 24 lůžek na 12 lůžek

-            zvýšení kapacity školní jídelny z 30 jídel na 50 jídel.

18.      Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schvaluje:

-            změnu názvu ze Zvláštní škola Ořechov u Brna, okres Brno – venkov na Speciální školy, Ořechov, okres Brno - venkov

-            zařazení nové součásti školy – třída pomocné školy s kapacitou 8 žáků.

19.  Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schvaluje:

-            změnu názvu ze Zvláštní škola, Kyjov,  Za Humny 3304 na Speciální školy, Kyjov, okres Hodonín

-            zařazení nové součásti školy pomocná škola s kapacitou 50 žáků

-            zařazení nové součásti školy přípravný stupeň pomocné školy s kapacitou 20 žáků.

20.  Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schvaluje:

-            zařazení nové součásti - třída  speciální mateřské školy pro děti s vadami řeči s kapacitou 8 dětí u Speciálních škol pro sluchově postižené, Ivančice, okres Brno - venkov

-            snížení kapacity internátu z 83 lůžek  na 63 lůžek.

21. Zastupitelstvo   Jihomoravského   kraje   ukládá   Radě Jihomoravského kraje promítnout   schválené  změny,    jejichž charakter to vyžaduje, do zřizovacích listin.

22. Zastupitelstvo  Jihomoravského   kraje   ukládá   Radě  Jihomoravského   kraje    požádat

      MŠMT ČR   o  provedení    schválených   změn  v   síti   škol,   předškolních a školských

      zařízení.

Hlasování č. 37:        55 – 0 – 0

Bod č. 25

Zřizovací listiny předškolních zařízení, škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

Ing. Petr Nezveda konstatoval, že předložený materiál byl projednán ve výboru i v komisi.

RNDr. Miloš Šifalda připomněl, že vzhledem k usnesení schválenému v rámci předchozího bodu bude nyní hlasováno o variantě 42b) návrhu usnesení.

Usnesení č. 159 / 01 / Z 5:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schvaluje zřizovací listiny předškolních zařízení, škol a školských zařízení (zřizovací listiny tvoří přílohu č. 12 zápisu, která je uložena k nahlédnutí na organizačním odboru KrÚ JMK):

1.          Zřizovací listina Základní umělecké školy, Střelice, okres Brno-venkov, nám.Svobody 116

2.          Zřizovací listina Základní umělecké školy A. Muchy, Ivančice, okres Brno-venkov, Palackého nám.27

3.          Zřizovací listina Základní umělecké školy, Oslavany, okres Brno-venkov, nám.13.prosince  12

4.          Zřizovací listina Základní umělecké školy, Pozořice, okres Brno-venkov, U Školy 386

5.          Zřizovací listina Základní umělecké školy, Šlapanice, okres Brno-venkov, Riegrova 17

6.          Zřizovací listina Základní umělecké školy, Židlochovice, okres Brno-venkov, Nádražní 232

7.          Zřizovací listina Základní umělecké školy, Rosice, okres Brno-venkov, Na Schodech 239

8.          Zřizovací listina Základní umělecké školy, Tišnov, okres Brno-venkov, Dvořáčkova 316

9.          Zřizovací listina Základní umělecké školy, Kuřim, okres Brno-venkov, Jungmannova 1084

10.       Zřizovací listina Základní umělecké školy, Ořechov, okres Brno-venkov, Tikovická 23

11.       Zřizovací listina Gymnázia T.G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39

12.       Zřizovací listina Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště nábytkářského, Rosice, Říčanská 1158

13.       Zřizovací listina Gymnázia Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2

14.       Zřizovací listina Gymnázia, Šlapanice, Riegrova 17

15.       Zřizovací listina Gymnázia, Tišnov, Na Hrádku 20

16.       Zřizovací listina Střední odborné školy a Středního odborného učiliště dopravního a mechanizačního, Ivančice, Krumlovská 25

17.       Zřizovací listina Gymnázia, Židlochovice, Tyršova 400

18.       Zřizovací listina Střediska praktického vyučování, Modřice, Tyršova 646

19.       Zřizovací listina Speciální školy pro sluchově postižené, Ivančice, okres Brno – venkov, Široká 42

20.       Zřizovací listina Speciální mateřské školy pro děti s vadami řeči, Rosice, okres Brno – venkov, Smetanova 964

21.       Zřizovací listina Speciálních škol, Ořechov, okres Brno-venkov, Komenského 4

22.       Zřizovací listina Zvláštní školy, Předklášteří, okres Brno-venkov, Komenského 1200

23.       Zřizovací listina Domu dětí a mládeže, Ivančice, okres Brno-venkov, Tesařovo nám.1

24.       Zřizovací listina Domu dětí a mládeže, Kuřim, okres Brno-venkov, Legionářská 338

25.       Zřizovací listina Domu dětí a mládeže, Rosice, okres Brno-venkov, Žerotínovo nám.1

26.       Zřizovací listina Domu dětí a mládeže, Zastávka, okres Brno-venkov, Kopečky 115

27.       Zřizovací listina Služby škole, Kuřim, okres Brno – venkov, Jungmannova 1227

28.       Zřizovací listina Integrované střední školy, Sokolnice 496

29.       Zřizovací listina Dětského domova, Tišnov, okres Brno – venkov, Purkyňova 1685

30.       Zřizovací listina Dětského domova, Vranov, okres Brno – venkov,            Žižkova 160

31.       Zřizovací listina Pedagogicko – psychologické poradny, Brno, Špitálka 10

32.       Zřizovací listina Základní umělecké školy Blansko, Zámek 3

33.       Zřizovací listina Základní umělecké školy, Adamov, okres Blansko, Osvobození 11

34.       Zřizovací listina Základní umělecké školy, Jedovnice, okres Blansko, Jedovnice 401

35.       Zřizovací listina Základní umělecké školy, Letovice, okres Blansko, Masarykovo nám. 29

36.       Zřizovací listina Základní umělecké školy Velké Opatovice, okres Blansko, Pod Strážnicí 499

37.       Zřizovací listina Základní umělecké školy, Boskovice, okres Blansko, nám.9.května 7

38.       Zřizovací listina  Gymnázia, Blansko, Seifertova 13

39.       Zřizovací listina Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy, Blansko, Nad Čertovkou 18

40.       Zřizovací listina Střední odborné školy „FORTIKA“ , Lomnice u Tišnova, Tišnovská 15

41.       Zřizovací listina Gymnázia, Boskovice, Palackého náměstí 1

42.       Střední odborná škola a Střední odborné učiliště tradičních řemesel, Velké Opatovice, Mládežnická 430

43.       Zřizovací listina Střední odborné školy a Středního odborného učiliště – Masarykovy školy práce, Letovice, Tyršova 500

44.       Zřizovací listina Střední pedagogické školy, Boskovice, Komenského 5

45.       Zřizovací litina Střední odborné školy, Středního odborného učiliště a Učiliště, Blansko, Bezručova 33

46.       Zřizovací listina Zvláštní školy Blansko, Nad Čertovkou 17

47.       Zřizovací listina Zvláštní školy, Letovice, okres Blansko,               Tyršova 23/1023

48.       Zřizovací listina Dětského domova a Speciálních škol, Boskovice, okres Blansko, Štefánikova 2

49.       Zřizovací listina Speciální školy pro žáky s více vadami Blansko,  Žižkova 27

50.       Zřizovací listina Speciální základní školy při dětské ozdravovně, Křetín, okres Blansko, Křetín 12

51.       Zřizovací listina Speciální základní školy při dětské léčebně, Ostrov u Macochy, okres Blansko, Školní 363

52.       Zřizovací listina Speciální mateřské školy při zdravotnických zařízeních, Boskovice, okres Blansko, Otakara Kubína 179

53.       Zřizovací listina Domu dětí a mládeže Blansko, Sadová 45

54.       Zřizovací listina Domu dětí a mládeže, Boskovice, okres Blansko, ulice 17.listopadu 1

55.       Zřizovací listina Dětského domova, Hodonín u Kunštátu, okres Blansko, Hodonín u Kunštátu 48

56.       Zřizovací listina Domu dětí a mládeže, Letovice, okres Blansko, Českobratrská 5/137

57.       Zřizovací listina Pedagogicko-psychologické poradny Blansko, Nad Čertovkou 17

58.       Zřizovací listina Služby škole Blansko, Dvorská 26

59.       Zřizovací listina Pedagogicko-psychologické poradny, Boskovice, okres Blansko, Havlíčkova 35

60.       Zřizovací listina Školního statku, Boskovice, Havlíčkova 63

61.       Zřizovací listina Integrované střední školy technické, Boskovice, Komenského l

62.       Zřizovací listina Národohospodářské vyšší odborné školy, Vyšší zdravotnické školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Boskovice, Hybešova 53

63.       Zřizovací listina Střední průmyslové školy, Jedovnice, Na Větřáku 463

64.       Zřizovací listina Základní umělecké školy, Velká nad Veličkou, okres Hodonín, Velká nad Veličkou 461

65.       Zřizovací listina Základní umělecké školy, Veselí nad Moravou, okres Hodonín, Stolařská 2

66.       Zřizovací listina Základní umělecké školy, Strážnice, okres Hodonín, Preláta Horného 509

67.       Zřizovací listina Základní umělecké školy Hodonín, Horní Valy 2

68.       Zřizovací listina Základní umělecké školy, Dolní Bojanovice, okres Hodonín, Dolní Bojanovice 418

69.       Zřizovací listina Klvaňova gymnázia, Kyjov, Komenského 549

70.       Zřizovací listina Purkyňova gymnázia, Strážnice, Masarykova 379

71.       Zřizovací listina Středního odborného učiliště strojírenského, Veselí nad Moravou, Kollárova 1660

72.       Zřizovací listina Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy potravinářské technologie, Bzenec, Těmická 1296

73.       Zřizovací listina Obchodní akademie, Hodonín, Velkomoravská 13

74.       Zřizovací listina Obchodní akademie, Veselí nad Moravou,                Kollárova 1669

75.       Zřizovací listina Střední odborné školy, Strážnice, Skácelova 890

76.       Zřizovací listina Gymnázia, Hodonín, Legionářů 1

77.       Zřizovací listina Střední průmyslové a umělecké školy a Vyšší odborné školy, Hodonín, Brandlova 32

78.       Zřizovací listina Středního odborného učiliště oděvního a Učiliště, Strážnice, Úprkova 1733

79.       Zřizovací listina Středního odborného učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17

80.       Zřizovací listina Středního odborného učiliště stavebního, Hodonín, Jilemnického 2

81.       Zřizovací listina Střediska praktického vyučování, Hodonín,           Štefánikova 3

82.       Zřizovací listina Střední zdravotnické školy, Kyjov, Komenského 46

83.       Zřizovací listina Pomocné školy a Praktické školy, Vřesovice, okres Hodonín, Vřesovice 243

84.       Zřizovací listina Zvláštní školy Hodonín, Žižkova 7

85.       Zřizovací listina Zvláštní školy, Nenkovice, okres Hodonín,              Nenkovice 222

86.       Zřizovací listina Speciální základní školy při Okresní nemocnici, Kyjov, okres Hodonín, Strážovská 1247

87.       Zřizovací listina Speciálních škol, Veselí nad Moravou, okres Hodonín, Kollárova 1045

88.       Zřizovací listina Speciální mateřské školy při Okresní nemocnici, Kyjov, okres Hodonín, Strážovská 1247

89.       Zřizovací listina Speciální základní školy při Nemocnici TGM Hodonín, Purkyňova 11

90.       Zřizovací listina Speciálních škol pro sluchově postižené a pro děti a žáky s vadami řeči, Kyjov, okres Hodonín, Školní 3208

91.       Zřizovací listina Speciálních škol, Kyjov, okres Hodonín, Za Humny 3304

92.       Zřizovací listina Střediska volného času Hodonín, Jilemnického 2

93.       Zřizovací listina Domu dětí a mládeže, Kyjov, okres Hodonín,                Husova 370

94.       Zřizovací listina Domu dětí a mládeže, Veselí nad Moravou, okres Hodonín, Masarykova 153

95.       Zřizovací listina Dětského domova Hodonín, Jarošova 1

96.       Zřizovací listina Domu dětí a mládeže, Strážnice, okres Hodonín,  Radějovská 848

97.       Zřizovací listina Domu dětí a mládeže, Vracov, okres Hodonín,            Sokolská 896

98.       Zřizovací listina Domu dětí a mládeže, Ždánice, okres Hodonín,               Sokolská 525

99.       Zřizovací listina Dětského domova, Strážnice, okres Hodonín, ul. Boženy Hrejsové 1255

100.    Zřizovací listina Pedagogického střediska Hodonín, Dobrovolského 4

101.    Zřizovací listina Služby škole, Bzenec, okres Hodonín, Průmyslová 1474

102.    Zřizovací listina Pedagogicko-psychologické poradny Hodonín, Jilemnického 2

103.    Zřizovací listina Plavecké školy, Ratíškovice, okres Hodonín, Sportovní 1

104.    Zřizovací listina Integrované střední školy, Hodonín, Lipová alej 21

105.    Zřizovací listina Centra odborné přípravy, Kyjov, Nádražní 471

Hlasování č. 38:        52 – 0 – 1

Bod č. 26

Zvýšení příspěvku na provoz příspěvkových organizací

Předložený materiál představil pan Antonín Kment, podal rozšířený návrh na usnesení.

Usnesení č. 160 / 01 / Z 5:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schvaluje zvýšení příspěvku na provoz příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 13 zápisu dle § 28 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., na pokrytí nezbytných provozních výdajů.

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schvaluje změnu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2001 – rozpočtové opatření následovně:

-zvýšení rozpočtu příjmů v položce „odvody příspěvkových organizací“ a 7 074 tis. Kč

-zvýšení rozpočtu výdajů o 7 074 tis. Kč – zvýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím Jihomoravského kraje na rok 2001 s rozpisem dle přílohy č. 13 zápisu.

Hlasování č. 39:        47 – 0 – 2

Bod č. 27

Informace o postavení Jihomoravského kraje v procesu programového financování ISPROFIN při pořízení, zhodnocení a opravách investičního majetku ve správě krajem zřizovaných příspěvkových organizací

Pan Antonín Kment informoval o postavení Jihomoravského kraje v procesu programového financování ISPROFIN.

Členové ZJMK schválili usnesení přednesené Ing. Stanislavem Juránkem bez rozpravy.

Usnesení č. 161 / 01 / Z 5:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje bere na vědomí informaci o postavení Jihomoravského kraje v procesu programového financování ISPROFIN při pořízení, zhodnocení a opravách investičního majetku ve správě krajem zřizovaných příspěvkových organizací.

Hlasování č. 40:        48 – 0 – 1

Bod č. 28

Informace o pozastavení účasti státního rozpočtu na financování některých akcí zařazených v ISPROFIN v rámci programů 398 220, 398 230, 398 240, 398 250

Pan Antonín Kment podal informace k předloženému materiálu.

Hlasování č. 41 bylo zrušeno.

Usnesení č. 162 / 01 / Z 5:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje bere na vědomí informaci o pozastavení účasti státního rozpočtu na financování některých akcí zařazených v ISPROFIN v rámci programů 398 220, 398 230. 398 240, 398 250.

Hlasování č. 42:        55 – 0 – 0

Bod č. 29

Informace o dodatku investičního záměru „Integrovaná střední škola Purkyňova, havarijní oprava poruch“, evid. č. ISPROFIN 398 241 0767

Pan Antonín Kment podal informaci o předloženém materiálu.

Členové ZJMK schválili návrh usnesení přednesený Ing. Stanislavem Juránkem bez rozpravy.

Usnesení č. 163 / 01 / Z 5:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje bere na vědomí informaci o dodatku investičního záměru „Integrovaná střední škola Purkyňova, havarijní oprava poruch“, evid. č. ISPROFIN 398 241 0767.

Hlasování č. 43:        57 – 0 – 1

Bod č. 30

Informace o investičním záměru „SOŠ, SOU a U, Brno, Jílová, stravovací a výukové centrum“, evid č. ISPROFIN 333 211 2524

Pan Antonín Kment spolu s RNDr. Milošem Šifaldou představili předloženou informaci o investičním záměru.

Členové ZJMK schválili navrhované usnesení bez rozpravy.

Usnesení č. 164 / 01 / Z 5:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje bere na vědomí informaci investičním záměru „SOŠ, SOU a U, Brno, stravovací a výukové centrum“, evid. č. ISPROFIN 333 211 2524.

Hlasování č. 44:        59 – 0 – 1

Bod č. 31

Záměr pronajmout nebytové prostory a část střechy budovy Brno, Husova 10 pro účely umístění základnové stanice mobilní sítě

Pan Antonín Kment představil předložený materiál.

Diskuse:

Ing. Pavel Březa se dotázal, zda záměr bude vyhlášen jako adresný či neadresný.

RNDr. Miloš Šifalda odpověděl, že záměr bude vyhlášen jako neadresný na úřední desce po dobu 15 dnů.

Ing. Ladislav Býček k tomuto podotkl, že v tom případě název materiálu neodpovídá stavu věci.

RNDr. Miloš Šifalda tedy navrhl změnit název materiálu na „Záměr pronajmout nebytové prostory a část střechy budovy Brno, Husova 10 pro účely umístění základnové stanice mobilní sítě“.

Návrh byl členy ZJMK akceptován.

Usnesení č. 165 / 01 / Z 5:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje souhlasí se záměrem pronajmout nebytové prostory a část střechy budovy Brno, Husova 10, ve které sídlí příspěvková organizace kraje Střední škola uměleckých řemesel a Vyšší odborná škola uměleckých řemesel Brno, Husova 10, pro účely umístění základnové stanice mobilní sítě.

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje pověřuje vedoucího odboru školství RNDr. Miloše Šifaldu projednat a řešit věcné, technické a majetkoprávní podmínky záměru a podmínky nájemní smlouvy se společností HP COM s.r.o., Rudka 67, 664 83 Domašov a případnými dalšími uchazeči.

Hlasování č. 45:        55 – 0 – 6

Bod č. 32

Dohoda o spolupráci mezi  Jihomoravským krajem a Lombardií

Ing. Stanislav Juránek informoval o návštěvě italské strany, která předložila návrh dohody o vzájemné spolupráci. Považuje dohodu za důležitou a konstatoval, že v této podobě je předjednána na Ministerstvu zahraničí ČR.

Diskuse:

Ing. Pavel vystoupil s technickou připomínkou, která byla předkladateli akceptována a zapracována (absence označení odstavce).

Pan Jan Šinogl předložil písemný návrh na doplnění usnesení.

Paní Jaroslava Baštařová požádala o právní výklad rozdílu mezi pojmy „dohoda“ a „smlouva“.

Ing. Stanislav Juránek a JUDr. Jan Kryčer paní Baštařové rozdíl objasnili.

Pan Jiří Životský požádal, aby o návrzích na usnesení bylo hlasováno odděleně.

Usnesení č. 166 / 01 / Z 5:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schvaluje Dohodu o spolupráci mezi Jihomoravským krajem a Lombardií, dle přílohy č. 14 zápisu.

Hlasování č. 46:        55 – 0 – 0

Návrh na usnesení pana Jana Šinogla:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje ukládá Radě Jihomoravského kraje, aby při jmenování pracovních skupin pro vypracování meziregionálních dohod o spolupráci vždy zařadila do pracovních skupin zástupce politických klubů po konzultaci s předsedy politických klubů.

Hlasování č. 48:        23 – 8 – 24

Bod č. 33

Rada sociální a hospodářské dohody kraje (RHSD)

Ing. Stanislav Juránek přednesl ústní zprávu k tomuto bodu, poté přednesl návrh na usnesení, který byl členy ZJMK schválen bez rozpravy.

Usnesení č. 167 / 01 / Z 5:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje bere na vědomí jednání o Radě sociální a hospodářské dohody kraje.

Hlasování č. 49:        51 – 1 – 4

Bod č. 34

Návrh na zřízení Fondu rozvoje bydlení Jihomoravského kraje

Ing. Stanislav Juránek představil předložený materiál a objasnil důvodovou zprávu. Poté navrhl schválit záměr zřídit Fond rozvoje bydlení JMK prozatím bez jeho pravidel s tím, že tato budou projednána v příslušných orgánech a předložena na příštím zasedání ZJMK.

Diskuse:

Ing. Pavel Březa navrhl nazvat dokument nikoliv „pravidla“, ale „statut“.

Ing. Stanislav Juránek návrh akceptoval.

Ing. Forman se dotázal,  jakým způsobem a z jakých zdrojů bude Fond rozvoje bydlení JMK vytvořen.

Ing. Stanislav Juránek  dotaz zodpověděl.

Ing. Pavel Březa navrhl pozměnit návrh usnesení tak, že ZJMK by mělo vyslovit souhlas se zřízením fondu.

Předsedající vyhlásil přestávku od 16,30 do 16,50 hodin.

Ing. Stanislav Juránek po dohodě s právní asistencí a Ing. Březou nahradil v návrhu na usnesení výraz „zřizuje“ souslovím „schvaluje záměr zřídit“.

Usnesení č. 168 / 01 / Z 5:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schvaluje záměr zřídit „Fond rozvoje bydlení Jihomoravského kraje“..

Hlasování č. 50:        51 – 0 – 2

Bod č. 35

Návrh na vstup Jihomoravského kraje do Regionální rozvojové agentury

Ing. Jan Vitula představil předložený materiál.

Diskuse:

Ing. Ladislav Býček se dotázal, proč je materiál předkládán bez stanoviska Rady a proč je jako předkladatel uveden předseda finančního výboru; Ing. Vitula by měl být na materiálu uveden jako člen ZJMK.

Ing. Jan Vitula vzal připomínku na vědomí s tím, že k této technické chybě došlo nedopatřením a bude napravena.

Ing. Pavel Březa vystoupil s dotazem, co bude pro kraj znamenat vstup do agentury.

Ing. Jan Vitula dotaz zodpověděl.

Ing. Ladislav Býček vystoupil s názorem, že k tomuto materiálu je nutné stanovisko rady, a proto doporučil hlasovat o stažení tohoto materiálu z programu 5. zasedání ZJMK.

Ing. Augustin Forman vyslovil svoji podporu vstupu do Regionální rozvojové agentury s tím, že materiál je neúplný.

Paní Jaroslava Baštařová podala písemný návrh na usnesení, aby byl schválen nejprve záměr vstupu:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schvaluje záměr vstupu Jihomoravského kraje do sdružení právnických osob Regionální rozvojová agentura Jižní Moravy, dle § 27 zákona č. 129/2000.

Ing. Jan Vitula vyslovil s tímto návrhem nesouhlas.

PaedDr. Zdeněk Peša se zeptal na stanovisko rady k tomuto materiálu.

Ing. Stanislav Juránek požádal ředitele Regionální rozvojové agentury, aby vystoupil jako občan kraje, představil agenturu a objasnil, co pro kraj vyplývá z jeho vstupu.

JUDr. Vladimír Gašpar, ředitel Regionální rozvojové agentury informoval o její činnosti a objasnil její význam.

Ing. Milan Venclík se dotázal, zda vstup do agentury spěchá, dále uvedl, že je připraven pro tento materiál hlasovat.

JUDr. Jan Kryčer upozornil na nízkou hodnotu důvodové zprávy předloženého materiálu.

Mgr. Michal Hašek za klub ČSSD doporučil předkladateli, aby tento bod stáhl z programu zasedání s tím, že materiál by měl být mementem toho, jak by neměly být předkládány materiály pro zasedání ZJMK.

Pan Antonín Kment navrhl hlasovat o návrhu paní Baštařové, tedy schválit pouze záměr vstupu.

Předkladatel Ing. Jan Vitula poté stáhl materiál z programu 5. zasedání ZJMK.

Bod č. 36

Schválení záměru zřízení akciové společnosti za účelem vydávání regionálního deníku

Ing. Stanislav Juránek seznámil přítomné s návrhem usnesení a problematikou tohoto bodu.

Diskuse:

Mgr. Michal Hašek požádal o bližší charakteristiku regionálního deníku.

Mgr. Michal Hašek za klub ČSSD požádal o vyhlášení přestávky, Ing. Milan Venclík se k této žádosti připojil za klub ODS.

Předsedající vyhlásil přestávku od 17,25 do 17,55 hodin.

Ing. Stanislav Juránek pozměnil návrh usnesení, termín „schvaluje“ nahradil „souhlasí s vydáváním“.

Pan Jiří Životský navrhl hlasovat o prodloužení zasedání až do vyčerpání všech bodů programu.

Ing. Stanislav Juránek zahájil hlasování o prodloužení doby jednání až do vyčerpání všech bodů schváleného programu.

Hlasování č. 51:        52 – 1 – 3

Usnesení č. 169 / 01 / Z 5:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje souhlasí s vydáváním regionálního deníku.

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schvaluje záměr zřídit v souladu s § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, akciovou společnost se 100 % majetkovou účastí Jihomoravského kraje za účelem vydávání regionálního deníku.

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje ukládá Radě Jihomoravského kraje připravit podklady pro vznik akciové společnosti.

Hlasování č. 52:        39 – 5 – 13

Bod č. 37

Volba člena a náhradníka Správní rady VZP ČR – Okresní pojišťovny ve Vyškově

Ing. Stanislav Juránek představil předložený materiál.

RNDr. Igor Poledňák navrhl jako náhradníka MVDr. Radima Poláčka.

MUDr. František Adamec prohlásil, že splňuje všechny podmínky uvedené v čestném prohlášení a souhlasí s kandidaturou.

Ing. Ladislav Býček se dotázal, zda náhradník navrhovaný RNDr. Poledňákem splňuje rovněž všechny stanovené podmínky.

RNDr. Igor Poledňák uvedl, že písemně toto doloženo nemá, pouze ústně potvrzeno MVDr. Poláčkem.

Ing. Jiří Václavek navrhl hlasovat pouze o řádném členovi, nikoliv o náhradníkovi.

Usnesení č. 170 / 01 / Z 5:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schvaluje způsob volby člena a náhradníka Správní rady VZP ČR – Okresní pojišťovny ve Vyškově jako zástupce pojištěnců aklamací.

Hlasování č. 53:        53 – 0 – 2

Usnesení č. 171 / 01 / Z 5:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 22 odst. 5 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně, volí členem Správní rady VZP ČR – Okresní pojišťovny ve Vyškově, jako zástupce pojištěnců, MUDr. Františka Adamce.

Hlasování č. 54:        54 – 0 – 2

Návrh Ing. Jiřího Václavka:

Ing. Jiří Václavek navrhuje na dnešním zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje zvolit pouze člena Správní rady VZP ČR – Okresní pojišťovny ve Vyškově, nikoliv náhradníka.

Hlasování č. 55:        28 – 13 – 16

Mgr. Zuzana Domesová se dotázala, zda klub ODS může předložit písemné prohlášení MVDr. Poláčka o souhlasu s kandidaturou a splnění všech daných podmínek.

RNDr. Igor Poledňák znovu poznamenal, že písemný doklad nemá, pouze ústní potvrzení.

Ing. Březa vystoupil s domněnkou, že nejsou splněny podmínky pro hlasování o náhradníkovi.

Poté RNDr. Poledňák vzal zpět svůj návrh na zvolení MVDr. Radima Poláčka náhradníkem Správní rady VZP ČR – Okresní pojišťovny ve Vyškově.

Bod č. 38

Dotazy, podněty a připomínky

Ing. Juránek na základě žádosti vznesené na minulém zasedání ZJMK udělil jako prvnímu slovo Ing. Ladislavu Býčkovi.

Ing. Býček uvedl, že znovu předkládá návrh na schválení Mgr. Sušila jako člena komise pro výchovu a vzdělávání, a žádá, aby při schvalování rozpočtových opatření radou bylo vyžádáno stanovisko Ministerstva financí ČR a Ministerstva vnitra ČR. Dále se dotázal na časovost postupu při realizaci usnesení ZJMK ke znaku a praporu kraje a jaká je současná situace kolem Asociace krajů. Za klub KSČM požádal, aby zvukový záznam jednání ZJMK byl klubu dán k dispozici. Požaduje, aby byla radou projednána změna jednacího řádu tak, aby zvukové záznamy ze ZJMK byly uchovány po celou dobu funkčního období.

Ing. Juránek k dotazu týkajícímu se znaku a praporu uvedl, že předseda Poslanecké sněmovny ČR si přeje osobní setkání s hejtmanem, je hledán vhodný termín uskutečnění tohoto setkání. K Asociace krajů poznamenal, že text stanov asociace bude mít k dispozici ještě tento den, a to po setkání hejtmanů ve Zlíně.

Mgr. Dušan Sušil hodnotil kladně webové stránky kraje a požádal aktuálně doplňovat zejména usnesení rady. Požádal o zveřejnění e-mailové adresy. Vznesl dotaz, zda je možné umístit na stránky odkaz na osobní webovou stránku zastupitele.

Ing. Juránek konstatoval, že odpověď na dotaz zajistí Ing. Crha a bude součástí materiálu pro příští zasedání.

Paní Baštařová upozornila na chybu v materiálu „Návrh směrů dalšího dopracování PRK“-  na poslední straně je uvedem chybně termín zasedání ZJMK 18. 12. 2001.

Ing. Stanislav Juránek k tomuto uvedl, že pokud bude svoláno zasedání ZJMK, potom na 13.12.2001.

Mgr. Zuzana Domesová dala podnět ohledně výběrových komisí do škol, školských zařízení a předškolních zařízení, zda by nebylo možno zvážit a jmenovat do těchto komisí jako členy také zástupce České školní inspekce, voleného zástupce školy a dále zástupce stávajících referátů školství na okresních úřadech.

Ing. Stanislav Juránek odpověděl, že počet členů v těchto komisích  je omezený, a to na počet 6 členů. Konstatoval, že 50 % zastoupení kraje v komisi by mělo vždy být.

PaedDr. Zdeněk Peša podal k tomuto Mgr. Domesové podrobnější vysvětlení jako předseda komise pro výchovu a vzdělávání.

Prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc. se dotázal, na koho je možno směřovat návrhy k materiálu Rozvojové priority Jihomoravského kraje.

Ing. Crha odpověděl, že na vedoucího odboru regionálního rozvoje Ing. Ivo Minaříka.

Ing. Březa poznamenal, že je na místě, aby se rada zabývala otázkou svého postoje nebo postoje Jihomoravského kraje k Národnímu divadlu v Brně.

Předsedající hejtman Ing. Stanislav Juránek ukončil po vyčerpání všech bodů programu 5. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje v 18,30 hodin.

V Brně dne 18. září 2001                                                                  

Zapsala: Petra Horáčková