Z Á P I S

 

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva Brněnského kraje,

konaného dne 19. 4. 2001 ve velké zasedací síni Krajského úřadu Brněnského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno

 

 

Předsedající hejtman Brněnského kraje ing. Stanislav Juránek zahájil 3. zasedání Zastupitelstva Brněnského kraje (dále jen ZBK) v 9,05 hodin, všechny přivítal a konstatoval, že je přítomno 61 členů ZBK, omluveni jsou Ing. František Polách, MVDr. Martin Hovorka, pan Jiří Životský a Ing. Jiří Kadrnka. Ing. Pavel Březa je omluven od 13,25 hodin.

 

 

1. Technický bod

 

Zapisovatelkou byla jmenována Petra Horáčková, jako skrutátoři byli určeni PaedDr.  Koupilová, paní Nečasová, paní Jurníčková, Ing. Jurásek, paní Ondrušková, právní asistencí byly pověřeny Mgr. Michaela Hanáková a Mgr. Petra Bónová Mičánková.

 

Mandátová komise

S mandátovou komisí ve složení Ing. Miloš Havránek, Ing. František Sivera a pan Stanislav Navrkal souhlasilo 56 členů ZBK, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

 

Ověřovatelé zápisu

Jako ověřovatelé zápisu ze 3. zasedání ZBK byli 58 hlasy schváleni Mgr. Václav Božek, CSc. a Ing. Augustin Forman. Nikdo z členů ZBK nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

 

Kontrola plnění úkolů

Předsedající Ing. Stanislav Juránek uvedl předloženou písemnou zprávu, vyzval zastupitele k diskusi.

 

Mgr. Michal Hašek  vznesl v rámci kontroly plnění úkolů dotaz: k usnesení č. 01/65 je v předloženém materiálu uvedeno, že nebylo Radou Brněnského kraje (dále jen RBK) projednáno a podá Ing. Juránek v bodě „Různé“. Mgr. Michal Hašek požádal Ing. Stanislava Juránka, aby zdůvodnění, proč RBK nesplnila  usnesení, přednesl nyní v rámci kontroly plnění úkolů.

 

Ing. Stanislav Juránek souhlasil a uvedl, že obdržel k žádostem obcí o změnu příslušnosti ke kraji materiál z Ministerstva vnitra ČR, RBK se tímto materiálem zabývala a zaujala k němu stanovisko. Doporučil, aby ZBK vzalo tento materiál z MV ČR týkající se hranic na vědomí, a to tak, že vezme na vědomí celý materiál „Kontrola plnění úkolů“. Je třeba respektovat, že rozhodnutí o změně hranic bude náležet oběma komorám Parlamentu ČR. Doporučuje nepřijímat k tomuto žádná další usnesení, kraj respektuje vůli obcí, ale hranice krajů nelze měnit z úrovně ZBK, měly by být změněny rozhodnutím Parlamentu ČR.

 

Mgr. Michal Hašek uvedl, že odpovědi rozumí v tom smyslu, že i když je v materiálu uvedeno, že toto nebylo RBK projednáno, tak se tím RBK zabývala nepřímo, a to projednáním materiálu z MV ČR, ale je zapotřebí z toho vyvodit, že RBK navrhuje revokaci usnesení  01/65, protože nyní platí, že ZBK uložilo určitý úkol RBK.

 

Ing. Juránek souhlasil, že je třeba v průběhu tohoto zasedání ZBK usnesení 01/65 revokovat, navrhuje, aby tak bylo učiněno v rámci bodu „Dotazy, podněty a připomínky“.

 

Mgr. Michal Hašek s tímto návrhem souhlasil.

 

Ing. Ladislav Býček upozornil za politický klub KSČM na to, že dosud nebyl schválen program 3. zasedání ZBK,  a požádal předsedajícího Ing. Stanislava Juránka, aby tak bylo učiněno.

 

Program 3. zasedání Zastupitelstva Brněnského kraje:

Ing. Stanislav Juránek souhlasil, do navrženého programu navrhl doplnit jako bod č. 15 „Návrh smlouvy o partnerství a spolupráci mezi Brněnským krajem a Dolním Rakouskem“ a vyzval členy ZBK k dalším návrhům na změnu programu.

 

Mgr. Václav Božek navrhl, aby bod č. 14 „Volba členů Rady regionu soudržnosti“ byl zařazen jako poslední bod před polední přestávkou, a to v rámci urychlení jednání, aby volební komise měla prostor pro práci během přestávky.

 

Program 3. zasedání ZBK byl schválen s navrženými změnami 58 členy ZBK, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

 

Schválený program 3. zasedání Zastupitelstva Brněnského kraje:

1.        1.      Technický bod (zapisovatelka, pomocní sčitatelé, mandátová komise, volba ověřovatelů zápisu, kontrola plnění úkolů z minulého zasedání Zastupitelstva Brněnského kraje, schválení programu zasedání Zastupitelstva Brněnského kraje)

2.        2.      Představení vedoucích odborů Krajského úřadu Brněnského kraje

3.        3.      Schválení Jednacího řádu Zastupitelstva Brněnského kraje

4.        4.      Informace o vývoji rozpočtu Brněnského kraje

5.        5.      Projednání a schválení přídělu finančních prostředků do sociálního fondu

6.        6.      Systém proplácení cestovních náhrad pro neuvolněné členy Zastupitelstva Brněnského kraje

7.        7.      Zpráva o činnosti Rady Brněnského kraje

8.        8.      Zpráva o činnosti finančního výboru

9.        9.      Zpráva o činnosti kontrolního výboru

10.    10.  Zpráva o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

11.    11.  Zpráva o činnosti výboru pro národnostní menšiny

12.    12.  Zpráva o činnosti výboru pro hospodářský rozvoj a dopravu

13.    13.  Asociace krajů České republiky

14.    14.  Volba členů Rady regionu soudržnosti (bude zařazen jako poslední bod před polední přestávkou)

15.    15.  Návrh smlouvy o partnerství a spolupráci mezi Brněnským krajem a Dolním Rakouskem

16.    16.  Dotazy, podněty a připomínky

 

 

Kontrola plnění úkolů

Poté se Ing. Juránek vrátil ke kontrole plnění úkolů z minulého zasedání ZBK a vyzval členy ZBK k dalším připomínkám k tomuto bodu.

 

Paní Jaroslava Baštařová  upozornila, že v předloženém materiálu na straně 3 je poslední věta v usnesení 01/62 navíc, tato věta v ověřeném zápisu ze zasedání ZBK v původním usnesení 01/62 není.

 

Ing. Stanislav Juránek požádal ověřovatele zápisu z 2. zasedání ZBK, aby se k této záležitosti vyjádřili.

 

Mgr. Zuzana Domesová – ověřovatelka zápisu z 2. zasedání ZBK – potvrdila připomínku paní Baštařové, Ing. Juránek souhlasil s vypuštěním věty „připravit materiál pro výběrové řízení na znak a prapor Brněnského kraje“ z usnesení 01/62 uvedeného v předloženém materiálu.

 

Ing. Augustin Forman doporučil, aby kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého zasedání ZBK byla na příštích zasedání ZBK vždy uvedena jako samostatný bod programu, nikoliv v rámci bodu „Technický bod“, a to z důvodu závažnosti. Dále navrhl, aby bylo v programu zasedání vždy uvedeno, ke kterému bodu bude předložen písemný materiál, ke kterému bodu bude pouze ústní zpráva a kdo ji předkládá.

 

Ing. Stanislav Juránek poděkoval Ing. Augustinu Formanovi za podněty.

 

Ing. Ladislav Býček vystoupil s připomínkou, že na straně 4 předloženého materiálu je u odstavce „Nemovitost - turistická základna  Štítary“ v závorce uvedeno: „od záměru převodu Brněnský kraj odstoupil, neboť o turistickou základnu požádala obec Štítary“. Upozornil, že RBK nemá právo měnit rozhodnutí ZBK, byť by to situace vyžadovala, proto je zapotřebí, aby RBK podala ihned na následujícím zasedání ZBK návrh na změnu nebo revokaci usnesení z minulého zasedání ZBK.

 

Ing. Juránek poděkoval Ing. Ladislavu Býčkovi za připomínku, objasnil průběh jednání se starostou obce Štítary a důvody, proč nebylo usnesení splněno. Dále uvedl, že návrh na revokaci usnesení ZBK předloží, a to v rámci bodu 16 „Dotazy, podněty a připomínky“.

 

Mgr. Michal Hašek  vystoupil s dotazem, proč není v předloženém materiálu (v rámci plnění usnesení 01/61) mezi poslanci a senátory Parlamentu ČR obeslanými žádostí o podporu (změna názvu kraje) uveden poslanec ČSSD Jiří Brtnický. Otázal se, zda není v uvedeném seznamu pouze nedopatřením, či zda nebyl vůbec obeslán.

 

Ing. Juránek odpověděl, že situaci ověří a bude Mgr. Michala Haška informovat.

 

MUDr. Lubor Šimeček vystoupil s dotazem, týkajícím se rovněž seznamu obeslaných poslanců a senátorů Parlamentu ČR. Požádal předkladatele Ing. Juránka o informaci, proč v uvedeném seznamu není poslanec Walter Bartoš.

 

Ing. Juránek uvedl, že dotaz po ověření situace rovněž zodpoví.

 

Paní Jaroslava Baštařová  vystoupila s technickou připomínkou, že v původním usnesení 01/68 je uvedeno „dle přílohy č. 6“, zatímco v nyní předloženém materiálu tento dodatek chybí.

 

Ing. Juránek vzal tuto technickou připomínku na vědomí a akceptoval ji.

 

Po zapracování technických připomínek schválili členové ZBK původní návrh usnesení  57 hlasy, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.  

 

 

 

Bod č. 2

Představení vedoucích odborů Krajského úřadu Brněnského kraje

 

Ředitel krajského úřadu Ing. Jiří Crha představil vedoucí odborů Krajského úřadu Brněnského kraje, kteří byli v souladu s § 59 odst. 1 písm. c) z.č. 129/2000 Sb., o krajích jmenováni RBK. Dále uvedl, že 9 vedoucích odborů již bylo jmenováno, 1 vedoucí odboru je pověřen řízením. Na 3 vedoucí odborů probíhá v současné době výběrové řízení, a to na vedoucího odboru  ekonomického, organizačního a odboru zdravotnictví a sociálních věcí. Poté představil vedoucí odborů jednotlivě, ke každému uvedl datum, ke kterému je RBK jmenovala, jejich data narození, jejich vzdělání a průběh zaměstnání. Jedná se o následující vedoucí odborů:

 

pan Petr Koutný                                 ved. sekretariátu hejtmana                                jmenován   od  1.  3. 2001

Mgr. Lenka Dražilová                        ved. odboru vnitřní správy a informatiky       jmenována od 22. 1. 2001

JUDr. Věra Vojáčková                        ved. sekretariátu ředitele                                   jmenována od 22. 1. 2001

Doc.Ing. Jan Pavlíček, Csc.               ved.odb. dopravy a silničního hospodářství jmenován   od  7.  3. 2001

Ing. Dan Minařík                                pověřen řízením odboru ŽP a zemědělství      pověřen      od  2.  3. 2001

Ing. Ivo Minařík                                  ved. odboru regionálního rozvoje                   jmenován   od  1.  6. 2001

Mgr. Eva Kebrlová                             ved.odb. kultury a památkové péče                jmenována od  1.  5. 2001

JUDr. Lenka Cundová            ved.odb. legislativního a právního                     jmenována od  1.  6. 2001

RNDr. Miloš Šifalda    ved.odboru školství                             jmenován se souhlasem

                                                                                                                              MŠMT ČR od 16. 4. 2001

Ing. Oldřiška Soppeová                                                          ved.odb. územ.plánování a stav. řádu       jmenována od  1.  6. 2001

 

 

Ing. Juránek poděkoval Ing. Crhovi za informace a vyzval členy ZBK k položení dotazů vedoucím jednotlivých odborů.

 

Ing. Ladislav Býček  všem vedoucím odborů krajského úřadu blahopřál ke jmenování a popřál jim jménem politického klubu KSČM úspěšnou činnost. Uvedl, že za toto blahopřání budou členové klubu KSČM od nich požadovat vstřícnost při poskytování informací, dále aby ke vstřícnosti a věcné správnosti vedli i své podřízené. Dále je požádal, aby činnost výborů a komisí, které budou ustaveny, brali jako velmi významnou činnost samosprávy a byli v některých záležitostech iniciativní. Dále aby si uvědomovali, že některé materiály do RBK a do ZBK by měly projít těmito komisemi, což znamená, aby v plánování přípravy materiálů byl dostatek časového prostoru pro úspěšnou přípravu materiálů, tedy i pro úspěšný průběh jednání RBK a zasedání ZBK.

 

Mgr. Dušan Sušil vznesl dotaz, proč nebyli představeni i vedoucí odborů organizačního a ekonomického.

 

Ing. Stanislav Juránek odpověděl, že Ing. Crha před zahájením představování jednotlivých vedoucích odborů informoval zastupitele o tom, že na obsazení pozic vedoucí odboru organizačního, ekonomického a odboru sociálních věcí a zdravotnictví probíhá právě výběrové řízení.

 

Ing. Pavel Březa vystoupil s připomínkou, že telefonní seznam pracovníků Krajského úřadu Brněnského kraje, který je údajně aktuální k 19. 4. 2001 a který byl všem členům ZBK předložen, není v pořádku, nejsou tam uvedeni někteří vedoucí odborů, kteří byli členům ZBK právě představeni.

 

Ing. Juránek vysvětlil, že Ing. Jiří Crha při představování jednotlivých vedoucích odborů uváděl data, ke kterým jsou jmenováni, takže je zřejmé, že ti, kteří jsou jmenováni od pozdějšího data než je 19. duben 2001, nejsou v předloženém telefonním seznamu uvedeni. Zastupitele dále ujistil v tom, že na každém zasedání ZBK bude zastupitelům předložen aktualizovaný telefonní seznam pracovníků krajského úřadu.

 

Ing. Juránek poblahopřál všem vedoucím odborů krajského úřadu ke jmenování a uvedl, že se těší na vzájemnou spolupráci. Dále uvedl, že si přeje, aby společně dokázali posunout kraj dopředu a aby  náš kraj, který se snad brzy bude jmenovat Jihomoravský kraj, měl ty nejlepší úředníky, což je opravdovou snahou při průběhu výběrových řízení.

 

O slovo požádal poslanec Parlamentu ČR Ing. Jan Grůza, bylo mu předsedajícím uděleno.

 

Ing. Jan Grůza  přednesl následující projev:

 

„Vážený pane hejtmane, vážení členové RBK, vážené členky a vážení členové ZBK, dovolte, abych využil práva, které mi dává zákon a abych před Vámi oficiálně vystoupil, možná jako jeden z prvních poslanců Parlamentu ČR. K mému vystoupení mě vedou 2 velmi dobré důvody. Především bych Vám chtěl do Vaší nelehké práce pro Jihomoravský kraj (a již schválně užívám tento název, protože ve sněmovně byl odsouhlasen) popřát pevné nervy, hodně trpělivosti a jasnou mysl. Myslím, že budete při plnění náročných úkolů pro kraj všechny tyto vlastnosti potřebovat. Ten druhý důvod je trošku racionálnější, chtěl bych Vám především nabídnout svoji pomoc a svoje služby jako poslance nejenom při schvalování legislativních norem v Parlamentu ČR, které povedou k posílení pravomocí a kompetencí kraje, ale především v oblasti profesní, kterou zastávám ve sněmovně, jsem místopředsedou zemědělského výboru. Jsem si vědom toho, že současné kompetence v oblasti  zemědělství příliš pro kraj nejsou otevřeny, nicméně pod resort zemědělství současně spadá i resort vodního hospodářství, lesního hospodářství a také sem spadají některé programy  předvstupní pomoci, jako je např. SAPARD. A zde bych se možná jednou nebo dvěma větami zastavil. Je škoda, že do dnešního dne nebyla dokončena mezinárodní akreditace platební agentury, přes kterou do budoucna „potečou“ prostředky EU do České republiky. Já jsem nicméně optimistou, věřím, že platební agentura bude akreditována v nejbližší možné budoucnosti a že  prostředky, které jsou za loňský rok 22 mil. EURO a pro letošní rok, jestli se nemýlím, také 22 mil. EURO, že budou v dohledné době přístupny pro rozvoj českých regionů, pro rozvoj českého venkova. Dámy a pánové, jsem na tuto pomoc připraven a přeji Vám ještě jednou hodně úspěchů do Vašeho jednání a pěkný den.“

 

Ing. Juránek poděkoval poslanci Ing. Janu Grůzovi, a protože byl na zasedání přítomen ještě jeden poslanec Parlamentu ČR, a to Ing. Ladislav Skopal, zeptal se ho, zda si přeje také vystoupit.

 

Poslanec Ing. Ladislav Skopal vystoupil s následujícím projevem:

„Vážení zastupitelé, myslím, si, že podaná ruka bude u všech poslanců, poslanci Jihomoravského kraje určitě budou pomáhat. Protože zde vidím i senátora, ze všech senátorských klubů zájem určitě bude. Přeji Vám tedy hodně úspěšné práce ve Vašem jednání.“

 

Ing. Juránek poděkoval přítomným poslancům Parlamentu ČR a uvedl, že v řadách členů ZBK jsou také 2 poslanci a 1 senátor, kteří  svého práva vystoupit mohou využít kdykoliv. Jedná se o pana poslance Korbela, pana poslance Václavka a pana senátora Špačka. Dále uvedl, že doufá, že všichni poslanci a senátoři, kteří jsou přítomni, podpoří  nejen záležitosti, které se týkají změny názvu našeho kraje, ale doufá, že budou stát i za zákony, které se týkají financování krajů, a že od 1. ledna příštího roku bude kraj mít o něco lepší financování než v letošním roce.

 

Ing. Juránek požádal vedoucího oddělení informatiky, aby všechny členy ZBK seznámil s postupem při hlasování hlasovacím zařízením, protože ihned po schválení jednacího řádu bude hlasování probíhat pomocí hlasovacího zařízení.

 

Ing. Jan Forbelský, vedoucí oddělení informatiky krajského úřadu, seznámil členy ZBK s používáním elektronického zařízení, které slouží jak pro přihlašování do diskuse, tak pro hlasování.

 

 

 

Bod č. 3

Schválení Jednacího řádu Zastupitelstva Brněnského kraje

 

Zpracovatel pan Antonín Kment představil předložený materiál a informoval o připomínkách členů ZBK, které byly do Jednacího řádu ZBK zapracovány. Dále upozornil na technickou chybu, za kterou se omluvil, a to v čl.9 bodě 3 písm. c) – slovo „zápisů“ nahradit výrazem „zpráv“.

 

Mgr. Michal Hašek poděkoval předkladateli za zapracování většiny připomínek, které předložil na 2. zasedání ZBK. Dále uvedl, že trvá na tom, aby o změnách, které zapracovány nebyly, bylo rozhodnuto hlasováním. Doplňující návrhy k jednacímu řádu  ZBK podal  Mgr. Michal  Hašek  písemně  a  jsou  součástí  tohoto  zápisu jako příloha č. 1. Poté vznesl několik technických připomínek, které byly zpracovatelem akceptovány a zapracovány do předloženého materiálu.

 

Ing. Ladislav Býček  vznesl několik pozměňovacích návrhů k Jednacímu řádu ZBK, které dodal písemně a jsou součástí tohoto zápisu jako příloha č. 2. Dále požádal o několik technických oprav v předloženém materiálu.

 

Zpracovatel pan Antonín Kment tyto technické připomínky akceptoval a zapracoval do předloženého materiálu. Uvedl, že o písemných pozměňovacích návrzích bude hlasováno.

 

Pan Stanislav Navrkal vystoupil s poznámkou k čl. 11 bodům 1,5 a 6, kde se hovoří o termínu „zpracovatel“. Uvedl, že na většině materiálů je „zpracovatel“ či „předkladatel“ Rada Brněnského kraje, která má 11 členů, což by znamenalo, že všech těchto 11 členů má výhody „zpracovatele“ či „předkladatele“ uvedené v návrhu Jednacího řádu ZBK. Navrhl tedy, aby  bylo na materiálu uvedeno buď „za RBK předkládá .......“, nebo se jedná o úmysl, a potom je to nesprávné, protože na zasedání ZBK mají mít všichni členové ZBK stejná práva.

 

Ing. Juránek objasnil, že ze zákona předkládá materiály zastupitelstvu Rada Brněnského kraje, to je třeba dodržet. Dále potvrdil, že na předkládaných materiálech bude uveden „předkladatel“ v duchu jednacího řádu.

 

Pan Stanislav Navrkal s tímto postupem souhlasil.

 

Doc.Ing. Jan Satoria, DrSc. navrhl vypustit v článku 8 celý bod 4.

 

Zpracovatel pan Antonín Kment s návrhem souhlasil, bod 4 v článku 8 byl vypuštěn, dostal se do materiálu nedopatřením.

 

Ing. Pavel Březa  navrhl doplnit v čl. 6 odst. 2 výčet těch, kdo mají právo vyjadřovat stanoviska k projednávaným věcem podle čl. 11 odst. 2. Dále navrhl v čl. 10 odst. 2 ve druhé větě výraz „předsedající“ výrazem „hejtman“, v čl. 21 navrhl zaměnit pořadí článků 6 a 7. Dále upozornil na několik jazykových  nesprávností.

 

Zpracovatel pan Antonín Kment s navrženými úpravami souhlasil a zapracoval je do materiálu.

 

Ing. Pavel Březa poté podal  písemný  návrh  na  změnu v čl. 11 odst. 14, který je součástí  tohoto  zápisu  jako  příloha č. 3. Poté se předsedajícího zeptal, zda článek 24 materiálu pochopil správně tak, že podjatost člena zastupitelstva bude předsedající oznamovat ZBK.

 

Ing. Stanislav Juránek uvedl, že ano, a aby to bylo z jednacího řádu zřejmé, bude změněn v čl. 24 odst. 1 následovně: „Člen zastupitelstva, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů),  je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením příslušného zasedání zastupitelstvu prostřednictvím předsedajícího.“

 

JUDr. Jan Kryčer navrhl v čl. 10 odst. 6 zaměnit výraz „výkon“ výrazem „účinnost“.

 

JUDr. Marie Marková k tomuto podotkla, že v zákoně je uveden přímo výraz „výkon usnesení rady“, proto jej nelze změnit.

 

JUDr. Jan Kryčer uvedl, že Zákon o krajích je třeba respektovat, nicméně že z faktického hlediska je to nesmysl.

 

 

Předsedající   Ing. Stanislav  Juránek   přerušil   jednání  z důvodu  vyhlášení  přestávky  od 10,35 do 10,50 hodin.

 

 

Ing. Stanislav Juránek požádal zpracovatele pana Kmenta o přednesení pozměňovacích návrhů, které byly písemně podány a současně s tím, aby vyjádřil svoje stanovisko.

 

Pan Antonín Kment uvedl, že písemné pozměňovací návrhy obdržel od Mgr. Michala Haška (příloha č. 1), Ing. Ladislava Býčka (příloha č. 2) a Ing. Pavla Březy (příloha č. 3) .

 

Zpracovatel pan Antonín Kment vyjádřil svoje stanovisko, doporučil bod A) pozměňovacího návrhu Mgr. Michala Haška neakceptovat vzhledem k finanční situaci v letošním roce.

 

 

Hlasování č. 1

Bod A) pozměňovacího návrhu Mgr. Michala Haška nebyl schválen, 26 členů ZBK bylo pro tento návrh, 25 členů ZBK bylo proti a 3 členové ZBK se zdrželi hlasování.

 

Zpracovatel pan Antonín Kment vyjádřil svoje stanovisko, doporučil bod B) pozměňovacího návrhu Mgr. Michala Haška neakceptovat.

 

Hlasování č. 2

Bod B) pozměňovacího návrhu Mgr. Michala Haška nebyl schválen, 22 členů ZBK bylo pro tento návrh, 36 členů ZBK bylo proti a nikdo se nezdržel hlasování.

 

Zpracovatel pan Antonín Kment vyjádřil svoje stanovisko, doporučil bod C) pozměňovacího návrhu Mgr. Michala Haška akceptovat.

 

Hlasování č. 3

Bod C) pozměňovacího návrhu Mgr. Michala Haška nebyl schválen, 23 členů ZBK bylo pro tento návrh, 32 členů ZBK bylo proti a 4 členové ZBK se zdrželi hlasování.

 

Zpracovatel pan Antonín Kment vyjádřil svoje stanovisko, doporučil body D) a E) pozměňovacího návrhu Mgr. Michala Haška akceptovat.

Hlasování č. 4

Body D) a E) pozměňovacího návrhu Mgr. Michala Haška byly schváleny, 53 členů ZBK bylo pro tento návrh, 2 členové ZBK byli proti a 4 členové ZBK se zdrželi hlasování.

 

Zpracovatel pan Antonín Kment vyjádřil svoje stanovisko, doporučil bod 1) pozměňovacího návrhu Ing. Ladislava Býčka neakceptovat.

 

Hlasování č. 5

Bod 1) pozměňovacího návrhu Ing. Ladislava Býčka nebyl schválen, 23 členů ZBK bylo pro tento návrh, 35 členů ZBK bylo proti, 1 člen ZBK se zdržel hlasování.

 

Zpracovatel pan Antonín Kment vyjádřil svoje stanovisko, doporučil bod 2) pozměňovacího návrhu Ing. Ladislava Býčka neakceptovat vzhledem k plynulosti jednání ZBK.

 

Hlasování č. 6

Bod 2) pozměňovacího návrhu Ing. Ladislava Býčka nebyl schválen, 23 členů ZBK bylo pro tento návrh, 35 členů ZBK bylo proti a 1 člen ZBK se zdržel hlasování.

 

Zpracovatel pan Antonín Kment vyjádřil svoje stanovisko, doporučil bod 3) pozměňovacího návrhu Ing. Ladislava Býčka neakceptovat.

 

Hlasování č. 7

Bod 3) pozměňovacího návrhu Ing. Ladislava Býčka nebyl schválen, 23 členů ZBK bylo pro tento návrh, 32 členů ZBK bylo proti, 4 členové ZBK se zdrželi hlasování.

 

 

Pan Stanislav Navrkal vystoupil s technickou poznámkou, že v právě schvalovaném jednacím řádu nenašel pojem „stanovisko předkladatele“. Vznesl dotaz, zda to má považovat za část rozpravy. Uvedl, že tomu vůbec nerozumí a pokud se jedná o nějaké „kultovní znamení“, aby pro ně byla zvolena jiná forma.

 

Ing. Juránek k tomuto  podotkl, že Jednací řád ZBK prozatím nebyl jako celek schválen, proto je prozatím možné postupovat tímto způsobem.

 

Zpracovatel pan Antonín Kment vyjádřil svoje stanovisko, doporučil bod 4) pozměňovacího návrhu Ing. Ladislava Býčka akceptovat. Ing. Stanislav Juránek vyslovil rovněž doporučení akceptovat tento návrh.

 

Hlasování č. 8

Bod 4) pozměňovacího návrhu Ing. Ladislava Býčka byl schválen, 55 členů ZBK bylo pro tento návrh, nikdo nebyl proti a 4 členové ZBK se zdrželi hlasování.

 

Ing. Milan Venclík vystoupil k technické připomínce pana Stanislava Navrkala, uvedl, že jí zcela neporozuměl. Uvedl, že návrh Jednacího řádu ZBK obdržely všechny politické kluby a jejich členové měli možnost se k němu vyjádřit. Nyní se demokraticky rozhoduje, co bude přijato a co ne. Proto předešlé technické připomínce nerozumí.

 

Zpracovatel pan Antonín Kment vyjádřil svoje stanovisko, doporučil bod 5) pozměňovacího návrhu Ing. Ladislava Býčka neakceptovat.

 

Hlasování č. 9

Bod 5) pozměňovacího návrhu Ing. Ladislava Býčka nebyl schválen, 23 členů ZBK bylo pro tento návrh, 30 členů ZBK bylo proti a 6 členů ZBK se zdrželo hlasování.

 

Zpracovatel pan Antonín Kment vyjádřil svoje stanovisko, doporučil pozměňovací návrh Ing. Pavla Březy neakceptovat.

 

Hlasování č. 10

Pozměňovací návrh Ing. Pavla Březy nebyl schválen, 18 členů ZBK bylo pro tento návrh, 31 členů ZBK bylo proti a 10 členů ZBK se zdrželo hlasování.

 

Ing. Ladislav Býček vystoupil s technickou poznámkou a upozornil zastupitele, že nyní před závěrečným hlasováním o Jednacím řádu ZBK jsou rozpory v jednotlivých článcích, v jednom článku je uvedeno, že zastupitel může vystoupit nejméně dvakrát, v jiném článku je uvedeno, že po ukončení hlasování nemá právo tohoto využít. Dále uvedl, že v jednacím řádu není způsob ukončení bodu, politický klub KSČM nepodpoří takový dokument, kde jsou rozpory v jednotlivých článcích.

 

Zpracovatel pan Antonín Kment uvedl, že nevidí rozpor v tom, aby po návrhu na ukončení diskuse už nebyly přijímány další přihlášky do diskuse, což je smyslem uvedeného článku.  Znamená to tedy, že když někdo podá návrh na ukončení diskuse, je hlasováno o ukončení diskuse, poté se už nelze do diskuse přihlásit. Jeho stanovisko jako zpracovatele zůstává neměnné.

 

Ing. Ladislav Býček odvětil, že v tomto případě stačí  v článku 9 upravit odst. 3 písm. a), kde je sice uvedeno, že stálými body každého zasedání Zastupitelstva bude „kontrola plnění usnesení a odpovědí na ústní či písemné dotazy členů zastupitelstva“, ale není zde uvedeno, aby v rámci tohoto bodu byly předloženy i obsahy těchto odpovědí, aby byly též součástí zápisů z jednání ZBK.

 

Mudr. František Adamec vystoupil s technickou připomínkou, aby v čl. 25 odst. 2 zněla druhá věta následovně: „Požádá-li o to tazatel písemně, dotazovaný odpoví  písemně.“ Pokud se zastupitel dotáže písemně, dostane písemnou odpověď, která bude součástí zápisu, takto by byl ochoten návrh akceptovat.

 

Ing. Lubomír Šmíd vznesl technickou připomínku, že nyní probíhá hlasování o návrzích, a proto již v této chvíli nelze o návrzích diskutovat. Dále uvedl k technické připomínce Ing. Ladislava Býčka, že je nesprávná, protože zápis ze zasedání ZBK musí být vyhotoven do 7 dnů a následně rozeslán, nelze k němu přiložit odpověď, která má lhůtu 30 dnů. Domnívá se, že návrh byl regulérně zamítnut, a chce-li Ing. Ladislav Býček svůj návrh zapracovat do Jednacího řádu ZBK, potom může iniciovat projednání jednacího řádu znovu, např. na příštím zasedání ZBK, a to s návrhem, který nebude s ničím v rozporu.

 

Ing. Pavel Březa vystoupil s technickou připomínkou, že považuje za základní problém to, že RBK dosud neustavila komise (v tomto případě legislativní), a proces projednávání bodů jasně ukazuje, že problémy lze lépe řešit v užším kruhu komise a nikoliv na zasedání ZBK.

 

Ing. Ladislav Býček poznamenal, že Ing. Lubomír Šmíd ho nepochopil. Ing. Býček nikdy neuvedl, že písemná odpověď by měla být součástí tohoto zápisu, ale v rámci kontroly plnění úkolů součástí zápisu z následujícího zasedání ZBK, šlo mu pouze o to, že písemné odpovědi nejsou nikde v jednacím řádu zachyceny.

 

Ing. Stanislav Juránek potvrdil technickou připomínku Ing. Šmída v tom, že právě probíhá hlasování, tudíž se dotázal zpracovatele na jeho stanovisko k hlasování o původním návrhu usnesení.

 

Zpracovatel pan Antonín Kment vyjádřil svoje stanovisko, doporučil původní návrh usnesení schválit.

 

Hlasování č. 11

Původní návrh usnesení byl schválen, 43 členů ZBK bylo pro tento návrh, 12 členů ZBK bylo proti a 4 členové ZBK se zdrželi hlasování.

 

 

 

Bod č. 4

Informace o vývoji rozpočtu Brněnského kraje

 

Předkladatel Ing. Lubomír Šmíd představil předložený materiál, informoval o účelové dotaci do oblasti školství a 2 rozpočtových opatřeních, která byla RBK přijata až po 31. 1. 2001, proto nejsou v materiálu uvedena.

 

Ing. Stanislav Juránek vyzval členy ZBK k diskusi.

 

Paní Jaroslava Baštařová se dotázala, proč v tabulce rozpočtů předložené a schválené na 2. zasedání ZBK byla v kolonce „ostatní věcné výdaje“ uvedena částka 23.685 tis. Kč a proč je v tabulce předložené nyní v téže kolonce částka 20.617 tis. Kč.

 

Předkladatel Ing. Lubomír Šmíd odvětil, že  o tuto částku byl snížen rozpis rozpočtových prostředků Ministerstvem financí ČR. Dále uvedl, že na 2. zasedání ZBK byl rozpočet schválen již s částkou 20.617 tis. Kč.

 

Paní Jaroslava Baštařová  uvedla, že si nepamatuje, že by v průběhu 2. zasedání ZBK byla uvedena nějaká změna, tudíž byl rozpočet schválen s částkou 23.685 tis. Kč, jak vyplývá ze zápisu o průběhu 2. zasedání ZBK.

 

 

Ing. Stanislav Juránek požádal o vyjádření Ing. Ludmilu Skotákovou, pověřenou vedením ekonomického odboru Krajského úřadu Brněnského kraje.

 

Ing. Ludmila Skotáková uvedla, že došlo k technické chybě, celková částka byla správně, rozpočet byl snížen na základě usnesení vlády.

 

Ing. Stanislav Juránek uvedl, že bude schvalována zpráva předložená na 3. zasedání ZBK, kde je částka  uvedena  správně, Ing. Skotáková  upozornila, že v  celkové  výši  byl rozpočet na 2. zasedání ZBK schválen správně.

 

Ing. Stanislav Juránek navrhl následující usnesení:

„Zastupitelstvo Brněnského kraje bere na vědomí informaci o vývoji rozpočtu Brněnského kraje za 1. čtvrtletí roku 2001 a informaci o provedených rozpočtových opatřeních“.

 

Hlasování č. 12

Návrh usnesení přednesený Ing. Stanislavem Juránkem byl přijat 44 členy ZBK, 2 členové ZBK byli proti a 8 členů ZBK se zdrželo hlasování.

 

 

 

Bod č. 5

Projednání a schválení přídělu finančního prostředků do sociálního fondu

 

Předkladatel Ing. Lubomír Šmíd představil předložený materiál a objasnil důvodovou zprávu, doporučil schválit předložený návrh usnesení.

 

Ing. Stanislav Juránek vyzval členy ZBK k diskusi.

 

Mgr. Dušan Sušil vystoupil s námitkou, že obeslal všechny okresní úřady a některé úřady městských částí města Brna, aby zjistil, v jaké výši tvoří sociální fond. Požádal Krajský úřad Brněnského kraje, aby působil na svoje podřízené orgány, aby poskytovaly členům ZBK informace v kratších termínech, než je zákonná lhůta 30 dní, protože jestliže se člen ZBK dozví o programu zasedání ZBK 10 dní předem, nemůže na informace, které potřebuje, čekat v termínu, který udává zákon č. 106/1997 Sb., o poskytování informací. Z odpovědí, které obdržel, uvedl:

OkÚ Blansko, OkÚ Brno-venkov, OkÚ Břeclav, OkÚ Vyškov a OkÚ Znojmo tvoří FKSP dle platné vyhlášky ve výši 2 % ročního objemu mezd.

Úřad městské části Brno-Bystrc a Brno-Vinohrady tvoří sociální fond  také ve výši 2 %.

Výjimkou je Úřad městské části Brno-Bosonohy tvořící fond ve výši 4%.

MěÚ Boskovice tvoří sociální fond také ve výši 2 %.

Dle jeho informací tvoří MěÚ Kuřim sociální fond ve výši 3 %.

Vzhledem k těmto informacím se Mgr. Dušan Sušil domnívá, že většina orgánů státní správy tvoří fond 2% ze mzdových prostředků  a musí z nich uspokojit sociální potřeby svých zaměstnanců, a proto by krajský úřad (kde předpokládá vyšší příjmy, než na uvedených úřadech) mohl vystačit také se sociálním fondem ve výši 2 %. Proto navrhl, aby usnesení k tomuto bodu nebylo přijímáno a zůstala 2 % tak, jak bylo schváleno na 2. zasedání ZBK.

 

Ing. Jiří Crha k tomuto poznamenal, že nelze porovnávat krajský úřad s okresními úřady, neboť (jak zde již zaznělo) orgány státní správy a příspěvkové organizace, které tvoří FKSP, mají možnost přispívat ještě z nákladů zaměstnavatele na stravování a všichni tak činí. Lze  zvolit sociální  fond 2 % a ze stejných fin. prostředků (protože  není vedeno podvojné účetnictví) přispívat další částkou na stravné, nicméně krajský úřad zvolil předloženou variantu z důvodu průhlednosti.

 

Mgr. Zuzana Domesová  uvedla, že se nyní po vysvětlení Ing. Jiřího Crhy situaci zcela pochopila, ačkoliv po interpretaci Ing. Lubomíra Šmída jí nebyla zcela jasná. Přihlásila se do diskuse s tím, že sociální fond by měl být tvořen 2 % a že zbytek by měl být doplácen právě z finančních prostředků zaměstnavatele. Nyní jsou pro ni přijatelné obě varianty, záleží opravdu jen na tom, jak se členové ZBK dohodnou. Dále objasnila dotaz Mgr. Dušana Sušila v tom smyslu, že okresní úřady a příspěvkové organizace mají dány 2 % ze zákona, zatímco obce a krajské úřady si mohou stanovit výši sociálního fondu dle svého uvážení.

Dále vznesla dotaz, zda byla na Krajském úřadu Brněnského kraje zřízena odborová organizace.

 

Ing. Stanislav Juránek odpověděl, že nikoliv. Dále poznamenal, že by bylo zajisté průhlednější mít náklady na zaměstnance v jedné položce – sociální fond.

 

Ing. Jan Letocha poznamenal k žádosti Mgr. Dušana Sušila o působení na svoje podřízené orgány, že okresní úřady nejsou podřízenými orgány krajských úřadů.

 

Ing. Ladislav Býček vznesl dotaz, proč se finanční výbor nevyjádřil k návrhu, který je na zasedání ZBK předložen. Ing. Býček z toho usuzuje, že předkladatel Ing. Šmíd nepovažuje finanční výbor za způsobilý se k finančním otázkám ZBK před jednáním zastupitelstva vyjadřovat, když mu nepředložil tento materiál. Domnívá se, že je špatné, že tento materiál nemá stanovisko finančního výboru. Není to chyba předsedy a členů finančního výboru, ale předkladatele.

Dále uvedl, že by členové ZBK měli zvážit schválení 4,5 %, měli by podrobit analýze stávající účetní osnovy, které jsou vedeny na krajském úřadě i z hlediska věcných položek, poněvadž některé záležitosti tak, jak jsou dosud předkládány  zastupitelstvu, nejsou věcně správné. Byla zvolena účetní osnova, kterou ZBK neschválilo a tudíž je zapotřebí, aby se k tomu finanční výbor v určitém období vyjádřil, posoudil a projednal, zda je zvolený způsob účtování funkční.

 

Ing. Lubomír Šmíd uvedl k výtce, že materiál nebyl předložen finančnímu výboru,  že RBK tento materiál projednávala tentýž den, kdy bylo jednání finančního výboru, proto jej nemohl mít k dispozici. K otázce účetní osnovy uvedl, že je nutno dodržovat zákon, podle kterého má kraj způsob účetnictví předepsán.

 

Ing. Pavel Březa vystoupil s technickou připomínkou, že interpretace Ing. Šmída je chybná, protože výbor a rada mohou projednávat věci souběžně. Pokud byl materiál předložen RBK, měl být k dispozici i finančnímu výboru.

 

Ing. Stanislav Juránek slíbil, že napříště se bude postupovat tak, aby materiály předkládané ZBK byly projednány i v jednotlivých výborech a komisích.

 

Mgr. Dušan Sušil poznamenal, že pokud je v návrhu na usnesení uvedeno, že se fond tvoří z vyplacených hrubých platů zaměstnanců Brněnského kraje zařazených do krajského úřadu a hrubých odměn za výkon funkce uvolněných členů ZBK, považuje za diskriminující vůči uvolněným členům ZBK, že ve Statutu  sociálního fondu Brněnského kraje je uvedeno, že se týká pouze zaměstnanců.

 

Ing. Jiří Crha souhlasil a uvedl, že ZBK je předložen statut, který schválila RBK, ten odpovídá současnému stavu. Uvedl, že jakmile bude schváleno navrhované usnesení, bude statut přepracován a následně schválen RBK.

 

Ing. Lubomír Šmíd poznamenal, že pokud se jedná o poznámku Mgr. Sušila ohledně diskriminace uvolněných členů ZBK, jde také o výklad vyhlášky a zákona, protože vyhláška o odměňování říká, že na uvolněné zastupitele se pohlíží jako na zaměstnance, a to ve smyslu poskytování náhrad. Proto se domnívá, že i z této vyhlášky by se dalo uplatnit čerpání sociálního fondu pro uvolněné zastupitele, ale v případě tvorby fondu je zapotřebí uvést, že se bude tvořit z objemu jak hrubých platů zaměstnanců, tak z nákladů na uvolněné zastupitele.

 

PaedDr. Zdeněk Peša uvedl, že důvod na zvýšení přídělu do sociálního fondu mu nebyl zcela jasný, nicméně děkuje Ing. Crhovi za zdůvodnění, které považuje za naprosto dostatečné.

 

Paní Jaroslava Baštařová poznamenala, že v čl. 4 statutu je uvedeno, že na čerpání prostředků ze sociálního fondu Brněnského kraje není právní nárok. Předpokládá, že pokud bude schválen příděl 4,5 %, zvýší se tím náklady na mzdy ze strany zaměstnavatele, tudíž to půjde na úkor daňových poplatníků. Poté se dotázala, proč má ZBK zvýhodňovat pracovníky krajského úřadu oproti např. pracovníkům ve školství, kdy na okrese Brno-venkov dostávají tito limit na pracovníka 1600,- Kč na rok a je jedno, zda si ho vyberou na stravování na rekreaci, na kulturní a další potřeby.

 

Ing. Stanislav Juránek reagoval na poslední poznámku paní Baštařové tím, že přesto pracovníci školství i na okrese Brno-venkov dostávají příspěvek na stravné, který do toho nezapočítala.

 

Paní Jaroslava Baštařová uvedla, že to není pravda, a že trvá na tom, že dostávají pouze 1600,- Kč na jednoho zaměstnance a je možno se rozhodnout, na co budou tuto částku čerpat.

 

Ing. Stanislav Juránek trval na tom, že částka 1600,- Kč na rok je bez příspěvku na stravování. Příspěvek na obědy byl paušálně vyplácen všemi školskými úřady. Požádal paní Baštařovou, aby si tuto informaci ověřila.

 

Paní Baštařová potvrdila, že tuto informaci má ověřenu z předešlého dne, tj. 18. 4. 2001.

 

Předsedající požádal o vyjádření Ing. Jiřího Crhu, ředitele krajského úřadu.

 

Ing. Jiří Crha zareagoval nejdříve na poznámku paní Baštařové ohledně navýšení mezd z důvodu zvýšení přídělu do sociálního fondu a upozornil, že se tím nesnižuje ani nezvyšuje objem mezd, ale jde pouze o částku pomocnou pro výpočet, se mzdami to nemá nic společného.

 

PaedDr. Zdeněk Peša poznamenal k vystoupení paní Baštařové to, že oba mají zkušenosti s působením ve školství, proto oba vědí, že cena oběda pro pracovníky ve školství je odlišná, nižší než cena oběda ve školní jídelně pro cizí strávníky, a to plošně v celé ČR.

 

Ing. Pavel Březa upozornil na rozpor interpretace zdůvodnění zvýšení přídělu do sociálního fondu ústně a v předloženém materiálu. Zaměstnanci je snižována částka, která  patří do využívání sociálního fondu.

 

Ing. Stanislav Juránek dedukci Ing. Březy neporozuměl, v rámci stávajícího stavu se jedná o částku 3980,- Kč na jednoho zaměstnance za rok, a to vše je spotřebováno na stravné, tzn. 18,- Kč na jednu stravenku (příloha č. 2 předloženého materiálu). Pokud ZBK schválí 4,5 %, je čerpání z fondu strukturováno v příloze č. 3 předloženého materiálu. Schválením návrhu usnesení se také otevírá možnost čerpání stravného uvolněnými zastupiteli Brněnského kraje.

 

Ing. Pavel Březa poznamenal, že nikde nebylo řečeno, že stravné je přednostním zdrojem čerpání sociálního fondu, stravné je záležitostí zaměstnavatele. V materiálu se ovšem argumentuje tím, že zůstanou-li 2 %, vše se spotřebuje do stravného, což je naprostá dezinterpretace.

 

Ing. Stanislav Juránek uvedl, že tímto nebyl porušen žádný zákon, není žádný předpis, že se musí něčím přispívat a skutečně vše záleží na tom, co bude schváleno členy ZBK. Přílohy 2  i 3 předloženého materiálu skutečně věrně zobrazují, co znamená pro zaměstnance krajského úřadu, když příděl zůstane ve výši 2 %, a co znamená schválení zvýšení přídělu na 4 %.

 

Ing. Augustin Forman vystoupil ke způsobu čerpání sociálního fondu. Položku stravné řeší Zákoník práce. Uvedl, že nezná organizaci, která by na jednu stravenku poskytovala příspěvek ve výši 30,- Kč, jak je navrhováno. Domnívá se, že je zapotřebí diskutovat o tom, co která položka obsahuje a v jaké výši. Zastupitelé se dosud věnují pouze výši přídělu, ale nezkoumají výši příspěvku  na jednotlivé položky. Pokud bude toto zveřejněno, tak neví, jak se ZBK vyrovná s lidmi, kteří to budou hodnotit.

 

Mgr.  Zuzana  Domesová uvedla  příklad z OkÚ  Hodonín, kde je  příspěvek na  stravenku 29,- Kč a strávník si hradí 16,- Kč.

 

Mgr. Dušan Sušil vyslovil technickou připomínku, že Mgr. Domesová vystoupila již potřetí k jednomu bodu, což je v rozporu se schváleným Jednacím řádem ZBK. Nemá nic proti tomu, že Mgr. Domesová vystoupila potřetí, ale chce, aby si členové ZBK uvědomili, jaký si schválili jednací řád.

 

Ing. Stanislav Juránek poděkoval Mgr. Sušilovi za upozornění.

 

Ing. Ladislav Býček vystoupil s technickou připomínkou, že Mgr. Dušan Sušil podal návrh na změnu usnesení, a to aby se o návrhu usnesení nehlasovalo a ponechalo se platné usnesení původní. O tomto návrhu se musí nechat hlasovat.

 

Ing. Stanislav Juránek uvedl, že nejdříve bude hlasováno o původním návrhu usnesení, a pokud  toto  usnesení  nebude  schváleno, bude  ZBK  hlasovat  o  usnesení  „ZBK neschvaluje …………(pokračování dle původního návrhu usnesení)“.

 

Ing. Ladislav Býček znovu upozornil, že Mgr. Sušil přednesl návrh, aby se o usnesení nehlasovalo a ponechalo se v platnosti původní usnesení, tudíž nelze hlasovat o předloženém návrhu usnesení přednostně.

 

Ing. Stanislav Juránek se dotázal Mgr. Sušila, zda chce předložit pozměňovací návrh. V případě, že ano, musí ho dle jednacího řádu předložit písemně.

 

Mgr. Dušan Sušil na základě objasnění předkladatelů svůj protinávrh stáhl z jednání.

 

Ing. Pavel Březa se dotázal, zda bude schválení návrhu usnesení chápáno jako automatické zrušení usnesení předchozího, nebo bude k návrhu usnesení připojeno ještě usnesení ve smyslu zrušení předchozího usnesení.

 

Ing. Stanislav Juránek odpověděl, že jestliže je v usnesení uvedeno datum „od 1. 5. 2001“, platí do této doby usnesení předchozí, to se tudíž nemusí revokovat.

 

Hlasování č. 13

Původní návrh usnesení byl schválen 44 členy ZBK, 1 člen ZBK byl proti a 13 členů ZBK se zdrželo hlasování.

 

 

Bod č. 6

Systém proplácení cestovních náhrad pro neuvolněné členy Zastupitelstva Brněnského kraje

 

Předkladatel Ing. Lubomír Šmíd představil předložený materiál a objasnil důvodovou zprávu.

 

Ing. Stanislav Juránek vyzval členy ZBK k diskusi.

 

Prof.RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc. upozornil na nedůslednost v předloženém materiálu v uvedení trvalého bydliště jako pravidelného pracoviště. Uvedl následující příklad. Pokud pracuje v Brně, pojede na služební cestu do Prahy a trvalé bydliště má ve Veselí nad Moravou, jak mu bude tato služební cesta účtována?

 

Ing. Stanislav Juránek požádal o objasnění Ing. Ludmilu Skotákovou, pověřenou vedením ekonomického odboru.

 

Ing. Ludmila Skotáková odpověděla, že služební cesta mu bude účtována z místa trvalého bydliště, tj. z Veselí nad Moravou. Odůvodnila tento postup tím, že členové ZBK mohou mít pravidelné pracoviště kdekoliv ve světě, proto je to tímto způsobem ošetřeno.

 

Prof.RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc. uvedl, že tomu rozumí, nicméně nerozumí praktické stránce věci, protože cestu z místa bydliště nebude tím pádem ani moci doložit jízdenkami, jak se bude vyúčtovávat např. stravné, to nechápe. Technická stránka věci je mu naprosto nejasná. Když přijde s vyplněným cestovním příkazem, co s tím bude ekonomický odbor dělat? To, co uvedla Ing. Skotáková, je v rozporu s logikou.

 

Ředitel krajského úřadu Ing. Jiří Crha upřesnil, že tuto záležitost neupravuje žádný předpis, krajský úřad se dotazoval jak na  MPSV ČR, tak na MV ČR. Samozřejmě členové ZBK mají možnost si určit, odkud se bude pracovní cesta počítat. V přípisu z obou ministerstev bylo kraji doporučeno trvalé bydliště, neboť zastupitel je tam zvolen a počítá se s tím, že působí v místě bydliště a odsud dojíždí na zasedání atd. Ale je možnost, aby ZBK stanovilo pravidelné pracoviště jakkoliv.

 

Prof.RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc. vystoupil s technickou připomínkou, že v tom případě se Ing. Crha dostává do rozporu s usnesením a předloženým materiálem.

 

Ing. Stanislav Juránek poznamenal, že pokud bude předložený materiál schválen tak, jak je, nevznikne žádný rozpor. Nelze to jinak definovat, přesná definice tam nicméně být uvedena musí. Pokud zastupitel vyúčtuje na cestovním příkazu méně, nic se neděje, horší by byla varianta opačná, protože jeden ze zastupitelů má pracoviště v Londýně, společnost, u které pracuje má v ČR pouze pobočku, a to by bylo zajisté složitější.

 

Prof.RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc. uvedl, že by bylo možné to, co Ing. Juránek uvedl, nějak zabudovat do předloženého materiálu, aby tam nemuselo trvalé bydliště být.

 

Předkladatel Ing. Lubomír Šmíd upozornil na ustanovení, které je v článku „I. Úvod“ předloženého materiálu, kde je uvedena definice pracovní cesty. Z této definice vyplývá, že všechny pracovní cesty budou proplaceny s výjimkou té, která by směřovala do místa trvalého bydliště, protože to je podle usnesení místem pravidelného pracoviště.

 

Hlasování č. 14

Původní návrh usnesení byl schválen 53 členy ZBK, nikdo nebyl proti a 2 členové ZBK se zdrželi hlasování.

 

 

 

Bod č. 7

Zpráva o činnosti Rady Brněnského kraje

 

Předkladatel Ing. Stanislav Juránek představil předložený materiál a objasnil důvodovou zprávu. Dále doplnil, že zástupci RBK se zúčastnili  řady jednání na mezinárodní úrovni, např. setkání na Slavkovském bojišti s ruským velvyslancem, se zástupcem velvyslanectví Rakouska, a při té příležitosti i setkání s vysokými představiteli naší armády. Uvedl, že pro tyto akce bude využívat materiály, které obdržel od předsedů politických klubů, týkající se jazykové vybavenosti jednotlivých členů ZBK, v každém případě budou RBK odsouhlasovány delegace pro tato jednání. Dále upozornil na jednání, které bylo uskutečněno v rámci budoucí Regionální rady regionu soudržnosti ve Velkém Meziříčí, poděkoval při této příležitosti všem, kteří se tohoto jednání zúčastnili, považuje to za významný vklad do budoucna. Poté vyzval členy ZBK k diskusi.

 

Mgr. Michal Hašek se dotázal, jak vypadá situace s obsazením zřízených komisí a se zahájením jejich činnosti.

 

Ing. Stanislav Juránek objasnil, že v tuto chvíli je situace vázána rozpočtem, byly navrženy komise patnáctičlenné, při propočtu nákladů na komise bylo však zjištěno vysoké refundační zatížení. V rámci rozpočtu na jednoho zastupitele nelze proto ponechat komise patnáctičlenné. Je zapotřebí uvažovat maximálně o jedenáctičlenných komisích, ale i tak bude vyčerpána celá částka, nebude proto možné do konce roku zřídit další komisi. Podněty předložené předsedy politických klubů na konkrétní zastoupení v jednotlivých komisích jsou připraveny k akceptování. Konkrétní složení komisí se objeví v nejbližších usneseních RBK.

 

Paní Jaroslava Baštařová upozornila na jazykovou chybu na straně 3 předloženého materiálu, která byla předkladatelem ihned akceptována. Dále požádala o poskytnutí „Pravidel pro přijímání a vyřizování petic“ a „Pravidel pro přijímání a vyřizování stížností“ všem členům ZBK.

 

Ing. Stanislav Juránek slíbil, že oboje pravidla budou rozeslána všem členům ZBK.

 

Paní Jaroslava Baštařová se dále dotázala, zda je možné vidět smlouvy, které byly RBK schváleny.

 

Ing. Stanislav Juránek odpověděl, že všechny smlouvy schválené RBK jsou k nahlédnutí na krajském úřadu pro všechny členy ZBK.

 

Dále paní Jaroslava Baštařová požádala o vysvětlení, co je to Národní koordinační skupina, do které byl RBK jmenován Ing. František Polách.

 

Ing. Stanislav Juránek objasnil, že se jedná o koordinační skupinu Ministra pro místní rozvoj ČR.

 

Doc.Ing. Jan Satoria, DrSc. se vrátil ke komisím a uvedl, že v zápisu z 2. zasedání ZBK je na str. 19 uvedeno, že seznam komisí současně s programovým prohlášením bude k dispozici do konce února  a komise budou ustanoveny do konce března. RBK sice komise zřídila, nicméně neřídila se tím, co bylo v zápisu o průběhu 2. zasedání ZBK. Požádal, aby byla tato záležitost dána do pořádku. Dále vznesl připomínku k bodu 18 na str. 1 předloženého materiálu týkajícího se výběrového řízení na aktivní prvky počítačové sítě krajského úřadu. Je tam uvedeno, že RBK schválila komisi pro otevírání obálek a komisi pro vyhodnocení nabídek. Dotázal se, zda se jedná o jednu komisi, nebo 2 komise, z nichž jedna je složená z odborníků a druhá umí pouze otevírat obálky. Chce znát i složení těchto komisí.

Dále vznesl dotaz k bodu 22 na straně 1 předloženého materiálu,  požádal o bližší specifikaci záměru spolupráce krajského úřadu a Ekonomicko-správní fakulty MU.

Ke konstatování, že RBK vzala na vědomí dopis od starosty města Modřice, by chtěl vědět, co bylo obsahem tohoto dopisu.

K bodu 13 str. 1 předloženého materiálu týkajícímu se vyvěšení vlajky Tibetu zaujal následující stanovisko. Upozorňuje RBK na skutečnost, že došlo ke vměšování se do vnitřních záležitostí Číny. Každá země má právo zvolit si pro řešení svých problémů vlastní cestu. Pokud se týká Číny, ta si svoje vlastní nedostatky, o kterých ví a nijak je nezakrývá, snad umí vyřešit sama. Doporučoval, aby kraj řešil pouze to, co se ho týká, a nevměšoval se do oblasti vládní zahraniční politiky ČR.

 

Ing. Juránek poznamenal, že RBK v žádném případě nevystoupila na úrovni celostátní politiky, jedná se pouze o rozhodnutí, které má ve své pravomoci. Toto rozhodnutí RBK vydala pouze proto, aby vyjádřila svůj postoj ke zmiňované záležitosti.

K dotazu ohledně komise pro otevírání obálek a komise pro vyhodnocení nabídek jsou tyto odlišné, a to z toho důvodu, že v komisi pro otevírání obálek musí být osoby snadno dostupné.

O ostatní odpovědi na poznámky a dotazy doc.Ing. Jana Satorii, DrSc. požádal ředitele krajského úřadu Ing. Jiřího Crhu.

 

Ing. Jiří Crha nejdříve reagoval na dotaz týkající se spolupráce krajského úřadu s  Ekonomicko-správní  fakultou MU. Tato  fakulta  získala  finanční  prostředky  ve výši asi  1,5 mil. Kč, zpracuje studii ve výši cca 1 mil. Kč pro Brněnský kraj. Zadání není zatím určeno, ale  chtěli, aby RBK s tímto záměrem souhlasila, předloží návrh, kterých oblastí by se toto mohlo týkat. Fakulta spolupracuje s odborem regionálního rozvoje krajského úřadu.

 

Ing. Augustin Forman poznamenal, že materiál k reformě veřejné správy, který RBK projednávala a který byl odeslán MV ČR, by měli obdržet všichni členové  ZBK, protože se jedná o celý Brněnský kraj. Navrhuje otevřít k této záležitosti diskusi, aby se k tomu mohli vyjádřit všichni členové ZBK.

 

Ing. Stanislav Juránek uznal, že se jedná o velice závažnou záležitost. Brněnský kraj měl pouze jeden den k vyjádření, kdyby materiál kraj okamžitě nepřipomínkoval, nebyl by na jeho připomínky brán zřetel. Proto bylo třeba zaujmout stanovisko ihned, což požadují všechna ministerstva,  mnohdy i 2 dny po datu, kdy byl materiál projednáván ve vládě. Předpokládá, že se tento bod  v budoucnu objeví jako řádný bod na zasedání ZBK.

 

Ing. Augustin Forman uvedl, že svoji připomínku nemyslel jako výčitku, pouze chtěl, aby se členové ZBK seznámili s tím, jaké informace byly vlastně ministru Grossovi  poskytnuty. Domnívá se, že je opravdu důležité tuto záležitost se členy ZBK prodiskutovat.

 

Ing. Stanislav Juránek souhlasil s tím, že je diskuse nutná. Je to pro kraje klíčová záležitost, která se dotýká financování krajů od 1. 1. 2002. Spolu s ostatními hejtmany se domáhá, aby na prvním místě byly ve vládě vyjasněny záležitosti financování krajů.

 

Prof.RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc. se zeptal, čeho se v hrubých rysech týkají „Zásady pro komunikaci Brněnského kraje se sdělovacími prostředky“ vydané RBK. Další dotaz se týkal toho, zda se RBK zabývala doporučením výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost  zasílat alespoň členům výborů zápisy ze schůzí RBK.

 

Ing. Stanislav Juránek odpověděl, že „Zásady pro komunikaci Brněnského kraje se sdělovacími prostředky“ specifikují  tiskové konference, dále kdo a jakým způsobem na krajském úřadě odpovídá novinářům, aby byl z něj jednotný informační výstup, současně je tam i splnění povinnosti informovat o záležitostech, tzn. že například tiskové konference jsou pořádány po schůzích RBK apod.

K druhému dotazu odpověděl, že RBK se rozhodla, že nebude zveřejňovat zápisy ze svých schůzí.

 

Ing. Ladislav Býček se dotázal, zda je Ing. Stanislav Juránek skutečným zpracovatelem předloženého materiálu. V případě, že ano, padají všechny nepřesnosti v něm na jeho hlavu. Dále upozornil, že i textové chyby jsou velmi problémové, všichni by si měli uvědomit, že předkládané materiály jsou veřejnými materiály připravovanými pro veřejné zasedání ZBK.

Poté přistoupil k několika připomínkám. Vidí rozpor mezi bodem 2 a bodem 4 na straně 1 materiálu. Jedná se o jeden dokument, nebo 2 dokumenty?

 

Ing. Stanislav Juránek upřesnil, že výběrová řízení na dodávku osobních automobilů byla vypsána celkem tři, to podle kategorie vozů, dvě výběrová řízení byla RBK zrušena.

 

Ing. Ladislav Býček požádal o poskytnutí „Pravidel pro přijímání a vyřizování petic“.

 

Ing. Stanislav Juránek uvedl, že budou pravidla rozeslána všem členům ZBK,jak již přislíbil.

 

Ing. Ladislav Býček upozornil, že členové by měli schválit zasedací pořádek předložený RBK.

 

Ing. Stanislav Juránek objasnil, že zasedací pořádek bude schválen v rámci bodu 16. „Dotazy, podněty a připomínky.

 

Ing. Ladislav Býček dále upozornil, že nelze akceptovat, aby všechny majetkové převody byly v kompetenci RBK. Získání majetku je dle Zákona o krajích záležitostí ZBK.

 

Ing. Stanislav Juránek upřesnil, že se jedná o majetek movitý, ten je v kompetenci RBK, do kompetencí ZBK patří  majetek nemovitý.

 

Ing. Ladislav Býček  vznesl dotaz, kdy lze očekávat termín vydání programového prohlášení RBK.

 

Ing. Stanislav Juránek odpověděl, že v co nejbližší době.

 

Ing. Milan Venclík vystoupil s vyjádřením k záležitosti vyvěšení vlajky Tibetu. Uvedl, že se nikdy nehodlá plést do záležitostí výsostných států za předpokladu, že se určitý stát a jeho systém bude chovat tak, jak má, což znamená, že nebude své zájmy prosazovat násilím a zbraněmi.

 

Ing. Stanislav Juránek navrhl prodloužit jednání do ukončení projednávaného bodu a následně bodu č. 14 tak, jak bylo schváleno v programu.

 

Hlasování č. 15

Zastupitelstvo Brněnského kraje schválilo prodloužení jednání do ukončení projednávaného bodu č. 7 a následně do ukončení projednání bodu č. 14, jak bylo schváleno v programu 3. zasedání ZBK. 53 členů ZBK bylo pro tento návrh, 2 členové ZBK byli proti a 3 členové ZBK se zdrželi hlasování.

 

Ing. Ladislav Býček upozornil, že RBK ve svém jednacím řádu hovoří o nezveřejňování  zápisů, nikoliv usnesení. Původně chtěl přejít mlčením bod týkající se vyvěšení vlajky Tibetu, nicméně nyní navrhuje oddělené hlasování o bodu 13, potom jako o materiálu jako celku. Dále nesouhlasí s výrazem „okupovaného“, což také považuje za vměšování se do záležitostí jiného státu, proto se s tímto neztotožňuje. Z toho důvodu navrhl o tomto bodě 13 na straně 1 předloženého materiálu hlasovat odděleně.

 

Předsedající   Ing. Stanislav  Juránek   přerušil   jednání  z důvodu  vyhlášení  přestávky  od 13,10 do 13,25 hodin.

 

JUDr. Marie Cacková poznamenala k návrhu Ing. Býčka, že za stávající situace je nutné hlasovat o návrhu usnesení jako o celku, nikoliv odděleně o bodu 13.

 

Ing. Ladislav Býček nicméně předložil návrh na usnesení, který je součástí tohoto zápisu jako příloha č. 4.

 

RNDr. Igor Poledňák upozornil, že návrh Ing. Býčka je nehlasovatelný. Doporučil, aby ten, kdo sdílí jeho názor, vůbec nehlasoval.

 

Hlasování č. 16a

Návrh usnesení Ing. Ladislava Býčka nebyl schválen, 1 člen ZBK byl pro tento návrh, 11 členů ZBK bylo proti a 40 členů ZBK se zdrželo hlasování.

 

Hlasování č. 16b

Původní návrh usnesení byl schválen 45 členy ZBK, 9 členů ZBK bylo proti a 4 členové ZBK se zdrželi hlasování.

 

 

 

Bod č. 14

Volba členů Regionální rady regionu soudržnosti

 

Ing. Stanislav Juránek představil předložený materiál, objasnil důvodovou zprávu i návrhy na usnesení. Poté vyzval členy ZBK k diskusi.

 

Mgr. Václav Božek, CSc. se dotázal, z jakého důvodu je rozšiřován odst. 10 v čl. 2, domnívá se, že toto rozšíření nijak nesouvisí s volbou členů Regionální rady regionu soudržnosti.

 

Ing. Stanislav Juránek uvedl, že rozšíření je navrženo z důvodu správnější formulace navrhovaného znění.

 

Mgr. Václav Božek, CSc. podal písemný pozměňovací návrh, který je součástí tohoto zápisu jako příloha č. 5.

 

Hlasování č. 17

Pozměňovací návrh Mgr. Václava Božka, CSc. byl schválen, 43 členů ZBK bylo pro tento návrh, 1 člen ZBK byl proti a 13 členů ZBK se zdrželo hlasování.

 

Hlasování č. 18

Bod č. 1 původního návrhu usnesení (Volební řád ZBK) byl schválen 55 členy ZBK, nikdo nebyl proti a 2 členové ZBK se zdrželi hlasování.

 

Volební komise

Na členy volební komise byli navrženi Ing. Jaroslav Pospíšil, pan Stanislav Navrkal, JUDr. Marie Cacková, MUDr. Alena Štětková, CSc. a prof.RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc., s čímž všichni vyslovili souhlas.

 

Hlasování č. 19

S volební komisí ve složení Ing. Jaroslav Pospíšil, pan Stanislav Navrkal, JUDr. Marie Cacková, MUDr. Alena Štětková a prof.RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc. souhlasilo 53 členů ZBK, nikdo nebyl proti a 1 člen ZBK se zdržel hlasování.

Tato volební komise mezi sebou zvolila  za svého předsedu Ing. Jaroslava Pospíšila, který se ujal řízení voleb. Za místopředsedu mezi sebou zvolila prof.RNDr. Ivana Ohlídala, DrSc..

 

Předseda volební komise Ing. Jaroslav Pospíšil  přečetl kandidáty uvedené v bodu č. 2 návrhu usnesení a požádal členy ZBK o další návrhy.

 

Další návrhy podány nebyly, navržení kandidáti vyslovili s kandidaturou souhlas, nepřítomní kandidáti Ing. František Polách a MVDr. Martin Hovorka dodali písemný souhlas současně s omluvou na zasedání ZBK.

 

 

Předsedající   Ing. Stanislav  Juránek   přerušil   jednání  z důvodu  vyhlášení  přestávky  od 13,50 do 15,30 hodin.

 

 

Předseda volební komise Ing. Jaroslav Pospíšil informoval o průběhu voleb a konstatoval, že všichni kandidáti byli zvoleni v 1. kole voleb. Uvedl, že bylo vydáno 58 hlasovacích lístků, odevzdáno 58 hlasovacích lístků, z toho 57 platných a 1 neplatný hlasovací lístek.

 

Jednotliví kandidáti obdrželi následující počet platných hlasů:

 

Ing. Ladislav Býček                      41 hlasů

Mgr. Michal Hašek                      53 hlasů

MVDr. Martin Hovorka                                                          56 hlasů

Ing. Stanislav Juránek                   57 hlasů

pan Antonín Kment                      56 hlasů

JUDr. Jan Kryčer                         55 hlasů

Ing. František Polách                    53 hlasů

Ing. František Sivera                     55 hlasů

Ing. Lubomír Šmíd                        56 hlasů

Ing. Milan Venclík                        55 hlasů

 

 

 

Doc.Ing.arch. Jiří Löw podal písemný návrh usnesení, který je součástí tohoto zápisu jako příloha č. 6.

 

Hlasování č. 20

Písemný návrh usnesení doc.Ing.arch. Jiřího Löwa nebyl schválen. Pro tento návrh bylo 18 členů ZBK, 12 členů ZBK bylo proti a 26 členů ZBK se zdrželo hlasování.

 

 

 

 

 

 

 

Bod č. 8

Zpráva o činnosti finančního výboru

 

Předseda finančního výboru Ing. Jan Vitula představil předložený materiál a přednesl zprávu o činnosti finančního výboru.

 

Ing. Stanislav Juránek vyzval členy ZBK k diskusi.

 

Ing. Jiří Václavek vystoupil s připomínkou. Uvedl, že v roce 2002 bude končit činnost okresních úřadů a nikdo prozatím neví, co všechno bude na kraj převedeno, proto by bylo zapotřebí vytvořit představu o potřebných prostředcích zdůvodněných krajem pro rok 2002, na tomto by měl krajský úřad začít pracovat.

 

Ing. Stanislav Juránek poděkoval za připomínku a potvrdil, že pokud budou uvedené záležitosti projednávány, bude to v součinnosti s finančním výborem.

 

Hlasování č. 21

Původní návrh usnesení byl schválen 56 členy ZBK, nikdo nebyl proti a 1 člen ZBK se zdržel hlasování.

 

 

 

Bod č. 9

Zpráva o činnosti kontrolního výboru

 

Předseda kontrolního výboru Mgr. Václav Božek, CSc. představil předložený materiál a přednesl zprávu o činnosti kontrolního výboru. Objasnil usnesení ze zasedání kontrolního výboru.

 

Ing. Stanislav Juránek poděkoval za podněty pro RBK, která se jimi bude zabývat.

 

Paní Jaroslava Baštařová vystoupila s několika připomínkami k pravopisu v předloženém materiálu a dotázala se, kdo tento materiál napsal.

 

Mgr. Václav Božek, CSc. odpověděl, že materiál zpracovával on sám a přislíbil, že chyby budou opraveny a zápis bude uložen v opravené formě.

 

Ing. Ladislav Býček se dotázal ředitele krajského úřadu Ing. Jiřího Crhy, jaká je součinnost mezi kontrolním výborem a kontrolním odborem krajského úřadu.

Poté se otázal předsedajícího Ing. Stanislava Juránka, zda nebude třeba změnit Jednací řád RBK, protože některé připomínky, které zaznívají, jsou proti tomuto jednacímu řádu. Případně navrhuje, aby byl jednací řád upřesněn.

 

Ing. Jiří Crha, ředitel krajského úřadu, odpověděl, že kontrolní odbor není ve struktuře krajského úřadu začleněn, je zde kontrolní oddělení v rámci sekretariátu ředitele, zatím není obsazen, ale v nejbližší době sem nastoupí 2 pracovníci s právnickým vzděláním. Toto oddělení bude zabezpečovat koordinaci kontroly výkonu státní správy vůči okresním úřadům tak, jak zákon ukládá, dále vnitřní kontrolu, kontrolu financování. V budoucnu po naplnění krajského úřadu pracovníky budou všechny odbory  úzce spolupracovat s jednotlivými výbory.

 

Ing. Stanislav Juránek na dotaz Ing. Býčka odpověděl, že RBK se bude rozpory v jednacím řádu zabývat a opraví je.

 

Hlasování č. 22

Původní návrh usnesení byl schválen 56 členy ZBK, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

 

 

 

Bod č. 10

Zpráva o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

 

Předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Ing. Petr Nezveda představil předložený materiál  a přednesl zprávu o činnosti výboru. Dále přislíbil, že spolu se zápisem z tohoto jednání obdrží všichni členové ZBK v elektronické podobě „Analýzu trhu práce v Brněnském kraji v roce 2000“.

 

Prof.RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc. navázal na zprávu předsedy výboru a upozornil na problém, kterým se výbor zabýval a který se týká prohlášení ředitelů středních škol města Brna. V tomto prohlášení si ředitelé stěžují na špatnou finanční situaci svých škol a předkládají některé návrhy, pomocí kterých by bylo možno na tuto situaci alespoň upozornit.  Dotázal se, zda je možné v nějaké dohledné době zjistit, zda se toto prohlášení zakládá na pravdě či ne.

 

Ing. Stanislav Juránek požádal o vyjádření  vedoucího odboru školství krajského úřadu RNDr. Miloše Šifaldu.

 

RNDr. Miloš Šifalda  situaci objasnil s tím, že opravdu není dobrá a finančních prostředků ubývá. Situace však není zcela krizová a domnívá se, že se s ní úřad dokáže vyrovnat. Na požádání poskytne tazateli na požádání širší odpověd, případně hlubší číselný rozklad.

 

Ing. Ladislav Býček vznesl dotaz k poslednímu bodu d) zápisu ze 3. jednání výboru týkající se formulace textu k vyhlašování konkurzních řízení. Požádal o vysvětlení.

 

RNDr. Miloš Šifalda  objasnil, že se jedná o konkurzy pro školy zřizované obcemi, což jsou konkurzy vyhlašované v přenesené působnosti. Jedná se o několik konkurzů, které je zapotřebí vyhlásit do června. Nebylo možné je vyhlásit před 1. 4. 2001, protože je vyhlašuje kraj a do delimitace toto nebylo možné vykonat. Nyní je odbor školství úřadu naplněn pracovníky, je proto možné tyto konkurzy vyhlásit. Aby bylo zvládnuto cca 90 konkurzů,  byly okresní úřady požádány o pomoc při technickém zpracování.

 

Mgr. Dušan Sušil se vrátil k neinvestičním provozním výdajům, obdržel informace z referátu školství Okresního úřadu Vyškov. Zjistil, že i tam narůstá deficit provozních neinvestičních výdajů, které jsou vyčísleny na cca 10 mil. Kč.  Nejde tedy o problém pouze brněnských škol.

 

RNDr. Miloš Šifalda  potvrdil, že problém se opravdu týká celého kraje, deficit je ovšem částečně tvořen nutností pokrýt odpisové plány škol.

 

 

 

Hlasování č. 23

Původní návrh usnesení byl schválen 52 členy ZBK, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

 

 

 

Bod č. 11

Zpráva o činnosti výboru pro národnostní menšiny

 

Předsedkyně výboru JUDr. Marie Marková představila předloženou zprávu i statut výboru, v podrobnostech odkázala na zápisy z jednání výboru, které jsou uloženy na organizačním odboru krajského úřadu. Upozornila na chybějící stranu předloženého seznamu organizací a spolků národnostních menšin na území Brněnského kraje, kompletní seznam byl v průběhu jednání všem členům ZBK předán.

 

 

JUDr. Jan Kryčer poznamenal, že v seznamu organizací je uvedena DAR – Demokratická aliance Romů se sídlem Valašské Meziříčí, což není na území Brněnského kraje. Pokud bude v budoucnu tento spolek uplatňovat žádosti o dotace, bude  problém s jejich sídlem v jiném kraji.

 

JUDr. Marie Marková uvedla, že předseda spolku má v našem kraji bydliště, nicméně výbor si bude představitele všech spolků postupně zvát k jednání a tam si s nimi vyjasní, jak je to s působením jejich spolků, zda jsou členěny na pobočky  apod.

 

Ing. Stanislav Juránek potvrdil, že bude zapotřebí vyjasnit působnost všech uvedených spolků.

 

MUDr. Oldřich Ryšavý podal za politický klub ČSSD písemný návrh na změnu usnesení, který je součástí tohoto zápisu jako příloha č. 7.

 

JUDr. Marie Marková se pozastavila nad tím, že návrh na změnu usnesení předložil právě MUDr. Oldřich Ryšavý, který je členem výboru pro národnostní menšiny.

 

Mgr. Michal Hašek uvedl, že nikde v zákoně nenašel ustanovení říkající, že ZBK má schvalovat statuty jednotlivých výborů. Upozornil, že polovina předloženého statutu obsahuje pouze opsaný zákon. Ozřejmil, že návrh na změnu usnesení, který podává klub ČSSD, není proti předloženému statutu, pouze se domnívá, že ZBK by jej mělo vzít na vědomí, nikoliv schvalovat.

 

JUDr. Marie Marková  vycházela z toho, že jestliže výbor zřizuje ZBK, má současně ZBK právo schválit jeho statut, jinak by si daný výbor mohl dělat, co chce, s výjimkou dvou vět, které jsou uvedeny v Zákoně o krajích. Pokud ZBK uzná za vhodné, že není třeba statut schvalovat, schválen nebude.

 

Mgr. Michal Hašek zdůraznil, že není proti tomu, aby ZBK vymezilo předmět činnosti výboru, pouze trvá na tom, že v předloženém statutu je v 50 %  opsán zákon.

 

JUDr. Marie Marková upozornila, že statut musí mít nějakou logiku, což znamená, že zde musí být uvedeny i věci obecně známé a dané zákonem. Je pravda, že zákon nepředpokládá přijetí statutu výboru, ale také to nevylučuje. Uvítá jakékoliv rozšíření předmětu činnosti z řad členů ZBK. Dotázala se, jakou formou, když ne statutem, má být vymezena činnost výboru.

 

Mgr. Michal Hašek uvedl, že ZBK je orgánem veřejné moci, právní teorie jasně říká, že jakýkoliv orgán veřejné moci může činit pouze to, co mu zákon výslovně dovoluje. Jeho stanovisko je, že ZBK statut výboru schvalovat nemůže, pouze předmět činnosti.

 

Ing. Ladislav Býček se dotázal, jak sladit zprávy o činnosti jednotlivých výborů, pokud nebudou výbory přikládat zápisy z jednání k předloženým zprávám o činnosti, měly být v průběhu zasedání ZBK zastupitelům k dispozici.

 

JUDr. Marie Marková uvedla, že vycházela z jednacího řádu, podle kterého má výbor předložit zprávu o činnosti výboru, nikoliv zápisy z jednání výboru. Tyto zápisy mají být k dispozici na organizačním odboru krajského úřadu.

 

Ing. Ladislav Býček  poznamenal, že má právo si zkontrolovat, zda zpráva o činnosti odpovídá zápisům z jednání výboru. Zopakoval, že při zasedání ZBK by měly být k dispozici všechny materiály týkající se výborů včetně zápisů.

 

Ing. Stanislav Juránek uvedl, že je to záležitostí organizačního odboru krajského úřadu, která bude vyřešena.

 

JUDr. Jan Kryčer navázal na kolegu Haška v tom smyslu, že s ním nemůže souhlasit. Domnívá se, že vůbec nevadí, když jsou citována ustanovení zákona, která se potom následně dotýkají práce výborů a chce upozornit, že u nás funguje obrovské množství veřejných listin, které zcela běžně vytahují ze zákona ustanovení a pracují s nimi. Co je nadbytečné a co není, vidí na hodiny diskuse, ale rozhodně to není proti smyslu zákona. Dále se domnívá, že formálně název „statut“ nebrání tomu, abychom nemohli takto materiál pracovně nazývat v rámci Zastupitelstva Brněnského kraje a bránili výboru, aby se tímto statutem řídil. A nevidí v tom rozpor s dikcí zákona, v čemž je ve shodě  s dalšími kolegy právníky.

 

Mgr. Václav Božek, CSc. podal písemný návrh na změnu usnesení, který je součástí tohoto zápisu jako příloha č. 8.

 

Ing. Milan Venclík k tomto problému říká, že se ztotožňuje s názorem JUDr. Kryčera, že naše právo je koncipováno tím způsobem, že co není zakázáno, je dovoleno a to i v této oblasti. Dále by rád poděkoval výboru, že se vůbec těmito věcmi zabývá, je aktivní a pracuje. Podle jeho desetiletých zkušeností ze zastupitelstva mu vůbec nevadí, pokud je v takových dokumentech opisován zákon, protože by bylo velmi zajímavé, kdyby všech 65 členů zastupitelstva bylo vyzkoušeno ze zákona o krajích,  kolik by jich ho znalo. Proto by byl rád, kdyby si i tento kompilát přečetli alespoň členové jednotlivých výborů, aby věděli, co zákon říká a co mají dělat. Vyjádřil tedy potěšení nad tím, že něco takového vzniklo a velice rád materiál podpoří.

 

Ing. Jan Letocha vyřkl poznámku na kolegu Haška v tom smyslu, že Zastupitelstvo Brněnského kraje již zřízením tohoto výboru šlo nad rámec úmyslu zákonodárce, neboť výbor byl vytvořen, přestože je zřejmé, že menšiny, které zde uvádíme, nemají nad deset procent každá jednotlivě. Přesto jim výbor vychází vstříc, snaží se vymezit svou činnost, což on sám vidí jako přínosné.

 

Prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc. podpořil názor Ing. Býčka, že součástí zprávy o činnosti tohoto výboru by měly být také všechny zápisy ze všech schůzí tohoto výboru. Dále se JUDr. Markové (jako předsedkyně výboru) otázal, jestli se výbor hodlá (v návaznosti na bod 5 zprávy) zabývat legislativní iniciativou, tak jak to dovoluje zákon.

 

JUDr. Marie Marková uvádí, že členové výboru se budou snažit seznámit s právní úpravou týkající se imigrantů. Myslí si, že by bylo vhodné se do budoucna zabývat i problematikou azylantů, imigrantů a azylovými středisky na území našeho kraje. Bod 5 je tedy myšlen tak, že se budou snažit seznámit s právní úpravou dané problematiky, eventuelně se budou snažit připomínkovat návrhy zákona obdobně tak, jak výbor připomínkoval návrh zákona o národnostních menšinách. Případně pokud již nějaká právní úprava existuje a je nevyhovující, bude výbor iniciovat nějakou změnu, samozřejmě prostřednictvím zastupitelstva.

 

Ing. Ladislav Býček se domnívá, že výbor předložil statut, ZBK by k němu mělo vést rozpravu, poněvadž dosud nebylo odhlasováno, že statut tohoto výboru nebude. ZBK má  možnost rozhodnout, že výbor bude mít statut, a pokud ano, jednat o statutu z hlediska věcného obsahu. Jinak musí přijmout iniciativu výboru. Pokud by nedošlo k souladu při schválení statutu, výbor může na kterémkoli zasedání předložit další iniciativu z hlediska zaměření. Domnívá se, že ZBK udělalo chybu v tom, že do jednacího řádu výborů plnohodnotně nezařadilo vymezení činnosti týkající se tohoto výboru. Dále požádal předsedkyni výboru, aby mu sdělila, kdy výbor schválil tuto zprávu.

 

JUDr. Marie Marková odpověděla, že zprávu zpracovala ona a nevšimla si, že by ostatní výbory uváděly ve zprávě o činnosti, kdy tato zpráva byla schválena příslušným výborem.

 

Ing. Ladislav Býček nechce brát tuto věc osobně, ale pokud se bude postupovat formou zpráv, potom trvá na tom, aby na zprávě o činnosti výborů bylo uvedeno, kdy tato zpráva byla schválena. Zároveň uvádí, že se této záležitosti chtěl vyhnout, aby se zabránilo prodlužování a zdržování průběhu jednání, ale předsedkyně nemůže za výbor předkládat zprávu o činnosti.

 

JUDr. Marie Marková odvětila, že tím byla za výbor pověřena jako předsedkyně.

 

MUDr. Oldřich Ryšavý se vrátil ke svému návrhu (příloha č. 7) a uvádí, že z něj nevyplývá, že by klub ČSSD byl proti předloženému materiálu po věcné stránce. Jedná se o to, aby věc byla pouze brána na vědomí s tím, že zastupitelstvo vnímá, že výbor bude pracovat na základě  zadání v tomto uvedeném materiálu.

 

Ing. Stanislav Juránek konstatoval, že obdržel 2 návrhy na změnu usnesení: od MUDr. Oldřicha Ryšavého (příloha č. 7) a Mgr. Václava Božka, CSc. (příloha č. 8) a poděkoval předsedkyni i celému výboru za projevené úsilí ve věci vymezení činnosti výboru. Domnívá se, že předložený návrh lze schválit.

 

Mgr. Václav Božek, CSc. doporučil hlasovat o obou návrzích současně.

 

Ing. Stanislav Juránek doporučení akceptoval a po vyslovení souhlasu obou navrhovatelů zahájil hlasování.

 

Hlasování č. 24 :

Návrhy usnesení MUDr. Oldřicha Ryšavého a Mgr. Václava Božka, CSc. nebyl schválen, 22 členů bylo pro tento návrh, 24 členů ZBK bylo proti a 11 členů ZBK se zdrželo hlasování.

 

Hlasování č. 25 :

Původní návrh usnesení byl schválen 42 členy ZBK, 4 členové ZBK byli proti a 12 členů ZBK se zdrželo hlasování.

 

 

 

Bod č. 12       

Zpráva o činnosti výboru pro hospodářský rozvoj a dopravu

 

Předseda výboru pro hospodářský rozvoj a dopravu Ing.arch. Dušan Jakoubek představil předložený materiál a přednesl zprávu o činnosti výboru.

 

Ing. Ladislav Býček vznesl dotaz na předsedu výboru pro hospodářský rozvoj a dopravu, zda byly zahájeny kroky k naplnění podnětů z prvního zasedání ZBK, kdy se členové ZBK seznámili se stavem rozvoje strategie Brněnského kraje, přičemž nebyl naznačen postup a bohužel ani v Radě Brněnského kraje nebyl navržen, jak bylo víceméně neoficiálně slíbeno. Dále se ptá, jaká je součinnost s odborem, který se vyjadřuje k územnímu plánu. Myslí si , že je třeba sladit stanoviska tohoto odboru krajského úřadu se stanovisky výboru pro hospodářský rozvoj a dopravu. Třetí dotaz se týkal toho, zda se výbor pro hospodářský rozvoj a dopravu zabýval žádostí Brněnských komunikací (předloženou finančnímu výboru města Brna) o poskytnutí dodatečného přídělu asi 40 mil. Kč na rekonstrukci komunikací na území města Brna, z čehož 20 mil. se týká komunikací ve vlastnictví Brněnského kraje.

 

Ing. Stanislav Juránek se k posledně uvedenému vyjádřil v tom smyslu, že Brněnský kraj dosud není vlastníkem těchto komunikací. Tyto na kraj přejdou 1. 10. 2001, do té doby je ovšem povinností města Brna či okresního úřadu, aby se ve spolupráci s ředitelstvím silnic a dálnic o tyto komunikace staral. K otázce druhé, která se týká regionálních návazností města Brna,  uvádí, že jde obecně o záležitost všech akcí, které se dotýkají územního plánu. Zde je třeba se vyjadřovat z hlediska státní správy,  z hlediska samosprávy k tomu dojde, až budou propojeny regionální návaznosti, konkrétně na Severojižní diametr. Z hlediska státní správy se ke konkrétně uvedenému příkladu již vedoucí odboru dopravy vyjadřuje.

 

Pan Stanislav Navrkal vystoupil s technickou poznámkou, kdy požádal předsedu výboru pro hospodářský rozvoj a dopravu, zda by mohl nahlédnout do připravovaného projektu Silniční doprava 2001.

 

Ing. arch. Dušan Jakoubek odpověděl nejprve panu Stanislavu Navrkalovi, že projekt Silniční doprava 2001 bude ve výboru projednán příští týden a poté bude k dispozici zastupitelům i širší veřejnosti. Na první dotaz Ing. Býčka uvádí, že materiály jsou velmi obsáhlé, budou ještě  dopracovány. Na posledním zasedání výboru byla zvolena metodika, jak se dopátrat všech materiálů, které jsou k dispozici k dnešnímu dni. My bychom měli znát minimálně prioritní zásady rozvoje a umět je kompilovat do národní představy. Přesto se domnívá, že si výbor nemůže dovolit nedát tomu větší čas pro diskusi s veřejností. Předseda výboru pro hospodářský rozvoj a dopravu by byl rád, kdyby program rozvoje kraje vznikl v delším časovém období než je konec roku. Cestou zapojení širší veřejnosti a různých jak odborných, tak nezávislých institucí, nestátních organizací by si výbor vytvořil novou představu o existenci jiné varianty rozvoje kraje, protože dosavadní představa je vytvořena na základě představ v regionech a mikroregionech. Celokrajský pohled však zde zatím chyběl. Na příštím zasedání výboru budou jmenováni garanti jednotlivých oborů, neboť rozsah činnosti výboru je obrovský a výbor chce mít vždy odpovědnou osobu, u níž se budou soustřeďovat nápady, myšlenky, a budou shrnovat stávající materiály. Následně po skončení prvního pololetí tohoto roku budou vznikat i první analýzy, výstupy. S materiálem, který byl ZBK předložen, bude výbor zacházet jako s jedním ze základních, který měl shrnout některé problematiky, ale nebude brán jako hlavní. K druhému dotazu Ing. Býčka uvádí, že bohužel zatím nedošlo ke konkrétnímu provázání této věci, zatím není představa, jakou formu bude mít územní plán kraje. Záleží na tom, zda bude výstupem konkrétní projektová dokumentace, nebo to bude sestava jakýchsi prioritních představ a z toho vyplývajících průniků do jednotlivých plánů regionů, měst, obcí, atd. Dle názoru předsedy výboru pro hospodářský rozvoj a dopravu v současné době neexistuje použitelná forma pro krajský územní plán.

 

Ing. Stanislav Juránek poznamenal, že v okamžiku, kdy se územní plán dotýká katastru nejméně dvou obcí, nastupuje institut kraje. Je otázkou, aby byl definován vstup do určitých záležitostí, což je právě Severojižní diametr. Ten leží na území katastru jedné obce (města Brna), ale navazující záležitosti (regionální doprava) mají důsledky pro celý region a řadu obcí. Je otázkou mechanismu, jak do této záležitosti vstoupit.  V rámci  územního řízení  jsme již zváni, aby naši zástupci mohli uplatňovat svoje připomínky. Není to ovšem součástí samosprávy kraje. Samospráva bude do problému zapojena, když na Severojižní diametr napojí něco, co tam nutně musí být a co se stane součástí této stavby.

 

Ing. Ladislav Býček reagoval na odpověď připomenutím problému komunikace R43 a souvislých území (např. obce Jinačovice), dále jednání vedených kolem odsunu brněnského nádraží. Vysvětlil, že mu šlo o to, aby se promyšleně v součinnosti mezi orgánem státní správy a samosprávy zaujímala stanoviska ke strategii rozvoje infrastruktury dopravy.

 

Ing. Stanislav Juránek se k tomu vyjádřil tak, že problematika R43 je již jednoznačně z hlediska územního plánu záležitostí kraje, neboť zasahuje katastry nejméně dvou obcí.

 

Ing. arch. Dušan Jakoubek reagoval na poznámku Ing. Býčka ohledně rozvoje infrastruktury dopravy tak, že se na ní právě pracuje. Ale je třeba si uvědomit, že jde o plochu kraje a vstupů je zde hodně, nejedná se pouze o komunikace. K projektu dopravní problematiky roku 2000 a převodu majetku uvedl, že se výbor bude snažit Zastupitelstvu Brněnského kraje připravit materiál obsahující časovou řadu kroků k převzetí majetku i jeho budoucí správě. Dále upozorňuje na celkovou zanedbanost. Ta musí být krajem řešena, neboť nebude-li vyřešena a kraj nebude zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník, nemůže majetek procházet normální cestou stavebním řízením

 

Ing. Milan Venclík chápe, že nastupuje velmi mnoho problémů, ale vyjádřil názor, že v určité fázi zastupitelé Brněnského kraje směřují otázky na předsedy výborů, kteří by měli zodpovídat úplně jiní lidé, a to vedoucí odborů. Problémem je, že některé odbory ještě nejsou etablovány. Obtížnou situaci si Zastupitelstvo Brněnského kraje musí uvědomit, protože v této fázi dochází, a stalo se to právě předsedovi výboru pro hospodářský rozvoj a dopravu, který je velmi iniciativní a s některými svými návrhy předběhl stav, neboť nemohl  spolupracovat  s odborem dopravy, protože ten nebyl v dané době etablován. Členové zastupitelstva by měli mít více trpělivosti, aby jejich návrhy nebyly rychlejší, než stačí zpracovávat úřední aparát. To se dle jeho názoru stalo v případě plánu regionálního rozvoje, kdy musíme zatím ještě vyčkávat, abychom byli schopni vyhodnotit veškeré informace, které máme k dispozici. Je přesvědčen, že materiál, který byl předložen na úvodním zasedání ZBK, není oním plánem regionálního rozvoje. Je na zastupitelích, aby shromáždili veškeré podklady, analyzovali je a poté se vyjádřili k tomu, jak chtějí, aby regionální rozvoj vypadal. Upozornil, že k vyhodnocení je čas, byť je ho málo, neboť cítí, že kraj tato situace brzdí např. při spolupráci s Dolnorakouskem, když chce konkretizovat některé akce. Je třeba mít trpělivost, protože kraj má sice výhodu, že „staví na zelené louce“, ale pokud nastaví nějaký problém špatně, může to mít zase nevratné důsledky.

 

Ing. Stanislav Juránek doplnil diskusi vyjádřením, že zde skutečně musí být určitý soulad a spolupráce. Konkrétně územní plánování je samosprávnou činností, při níž budou odbory krajského úřadu spolupracovat podle koncepce, kterou jim Zastupitelstvo Brněnského kraje připraví a která by měla vzniknou ve výborech Zastupitelstva Brněnského kraje.

 

JUDr. Jan Kryčer se připojil k řečenému v tom smyslu, že by bylo vhodné navázat na iniciativu ostatních krajů, které na svou půdu pozvaly pracovníky ministerstva pro místní rozvoj a to v souvislosti s vypracováním regionálních a sektorových plánů. Vyjádřil myšlenku, že by kraj měl v této oblasti velmi rychle začít působit, neboť se zde leccos děje o nás bez nás. Nabídl předsedovi výboru pro hospodářský rozvoj a dopravu kontakt na zorganizování takového setkání s pracovníky ministerstva pro regionální rozvoj.

 

Hlasování č. 26 :

Původní návrh usnesení byl schválen 55 členy ZBK, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

 

 

 

Bod č. 13       

Asociace krajů České republiky

 

Ing. Stanislav Juránek představil předložený materiál a informoval o stávající situaci v přípravě Asociace krajů ČR a budoucích záměrech této instituce. Zároveň navrhl změnu usnesení následovně : Zastupitelstvo Brněnského kraje schvaluje záměr vstupu brněnského kraje do připravované Asociace krajů České republiky.

 

Mgr. Michal Hašek vyjádřil názor politického klubu ČSSD, jež obecně nemá žádných námitek proti spolupráci krajů. Již při konstrukci toho, jak má vypadat krajské zřízení, bylo samozřejmě počítáno s tím, že se kraje budou dobrovolně sdružovat a zákon jednoznačně předpokládá, že se mohou sdružit dva nebo více krajů v rámci své samostatné působnosti k plnění úkolů ad hoc nebo k nějaké dohodové činnosti. Uvedl, že pan hejtman v první části důvodové zprávy o této možnosti hovoří. Předkládaný návrh Asociace krajů, tak jak měl Mgr. Hašek možnost prostudovat stanovy,  však podle něj nevychází z § 24 zákona o krajích, kde se hovoří čistě o spolupráci krajů, ale  domnívá se, že hejtmanem je předkládána forma jakéhosi sdružení krajů a dalších blíže neidentifikovatelných právnických osob, které mají prosazovat určité společné cíle a záměry. Tato asociace má mít určitý majetek, určité orgány, kancelář, zaměstnance apod. Klubu ČSSD se nelíbí myšlenka, že by do spolupráce krajů přímo v této institucionální rovině měly zasahovat nějaké další subjekty (jiné právnické osoby). Znovu zdůraznil, že klub ČSSD podporuje spolupráci krajů na bázi § 24 zákon o krajích, nejsou však pro Asociaci krajů v té podobě, jak byly předloženy její stanovy. Proto přednesl pozměňovací návrh usnesení (příloha č. 9).

 

Ing. Stanislav Juránek poděkoval za pozměňovací návrh a konstatoval, že tím, jak on formuloval návrh  usnesení, je zřejmé, že na tomto jednání se Zastupitelstvo Brněnského kraje nezabývá samotným statutem Asociace krajů, proto ani neodpovídal na první část vyjádření Mgr. Haška. Zastupitelstvo Brněnského kraje jedná o schválení záměru vstupu Brněnského kraje do připravované Asociace krajů ČR, což je opačný postup, který znamená, že až na základě toho, jaké stanovy v Asociaci budou přijaty, bude náš vstup následně podléhat ratifikaci Zastupitelstvem Brněnského kraje. Dále konstatoval, že materiál, který zastupitelé obdrželi, je materiálem, který byl schválen v 11 krajích. Debata o patnácté právnické osobě není na místě, protože statut nebude Zastupitelstvo Brněnského kraje schvalovat.

 

RNDr. Igor Poledňák vystoupil se svým názorem, neboť klub ODS k této otázce nezaujal jednotné stanovisko. Vyjádřil bezvýhradní podporu spolupráci krajů na základě § 24 zákona o krajích a nikoli obcházení předjímané spolupráce v zákoně o krajích pomocí vzniku nějaké právnické osoby. Dle jeho názoru právnická osoba, která kopíruje celou republiku tak, jak je tento záměr koncipován a která si bere pravomoc předkládat legislativní návrhy, znamená vznik nového mocenského centra, které si v žádném případě nemůžeme dovolit. Domnívá se, že jde v současné době o poněkud překotnou iniciativu, kterou by Zastupitelstvo Brněnského kraje mohlo jít proti svým zájmům, jež spočívají v získání samostatnosti ve financování kraje, aby nebyl závislý na státních dotacích. Představu, že společnou právnickou osobou bude kraj usilovat o změny v legislativě, považuje za pošetilou. Vyzval Zastupitelstvo Brněnského kraje, aby si uvědomilo strop svých kompetencí a nepošilhávalo po kompetencích dalších. Dále sdělil své přesvědčení, že budování společné právnické osoby není v této chvíli dobrou věcí.

 

Ing. Stanislav Juránek vzal tento názor do úvahy, ale jeho přesvědčení je odlišné. Vysvětlení právnické osoby je jiné, dle názoru právníků není v této době možné podle § 24 zákona o krajích definovat činnosti, které kraje jako takové potřebují v tuto chvíli dělat. Z toho důvodu byl zvolen § 27. Podotkl znovu, že o tom Zastupitelstvo Brněnského kraje hlasovat nebude. Konstatoval, že zde zaznívají hlasy o snaze jednat dle § 24, nicméně toto zaznělo už na prvním setkání hejtmanů. Výsledkem právnických rozborů je, že k dnešnímu dni 11 krajů ze 14 schválilo vstup včetně statutu. Dále uvedl, že statut si dovolil zastupitelům dát proto, aby se jím mohli zabývat a aby mohli diskutovat, ale k návrhu nepředkládá nic jiného než záměr vstupu Brněnského kraje do připravované asociace. A vidí, že je to záležitost, která bude chtít dlouhou diskusi.

 

Ing. Ladislav Býček upozornil, že žádný materiál k Asociaci nemají.

 

Ing. Stanislav Juránek uvedl, že je to zřejmě nedopatření, protože on dával zrána tohoto dne pokyn, aby předmětný materiál byl zastupitelům rozdán na stůl, aby byli informováni. Nechtěl zastupitelům nic tajit a čekal na usnesení v Libereckém kraji, které si chtěl ověřit. Následně dal pokyn pracovníkům krajského úřadu k doplnění chybějících stanov Asociace krajů. Konstatoval dále, proč do této doby diskusi v našem kraji neotevřel. Důvodem bylo to, že i on byl tím hejtmanem, který hovořil o § 24 a čekal, jestli Liberecký kraj schválí nějaké jiné stanovy (neboť jeho hejtman patřil k největším odpůrcům § 27). Nicméně právě hejtman Libereckého kraje přistoupil na právnický výklad, který si nechal osobně vyhotovit od několika právníků. Jejich výklad potvrdil, že dle § 24 není Asociace schopna definovat svoji činnost tak, aby mohla splnit ty dva cíle, které hejtman Ing. Stanislav Juránek definoval. Patnáctá osoba je v dokumentu jenom proto, abychom neporušili zákon, ale otevřeně řekl, že se nepředpokládá, že by nějaká právnická osoba do tohoto svazku vstoupila. Nicméně podstatné zůstává, že na základě § 27 je možno snadněji definovat cíle Asociace krajů, které jsou mnohem méně ostře definovány, než je tomu u existujícího Svazu měst a obcí. Zároveň je přesvědčen, že kraje nemají být členem Svazu měst a obcí, jak jim bylo z několika stran nabídnuto a že mají mít vlastní svaz. Zastupitelstvo Brněnského kraje již na tomto zasedání mluvilo o Regionu soudržnosti. Je to jeden ze spojení krajů, který děláme dobrovolně, sice jakoby pod tlakem, jak zaznělo z úst docenta Löwa, to proto, abychom mohli prosazovat finance, které k nám později mohou jít  z Evropské unie. Chceme, jak Zastupitelstvo Brněnského kraje uvidí v následujícím bodě, uzavřít určitou smlouvu s Dolním Rakouskem, kde bychom ve skutečnosti vytvořili asociaci s Dolním Rakouskem. Dále podotkl, že v Evropě existují v rámci jednotlivých zemí, tak v rámci regionů přesahujících jednu zemi asociace regionů sdružujících se za nejrůznějšími účely. Chtěli jsme získat silnější pozici jak v Evropě, tak samozřejmě krátkodobě i uvnitř v republice, abychom mohli diskutovat v rámci záležitostí mezi kraji a státními orgány.

 

Mgr. Michal Hašek vystoupil s technickou poznámkou, v níž připomenul znění § 27 zákona o krajích: Na spolupráci  mezi kraji a  právnickými a fyzickými  osobami v občanskoprávních  vztazích  lze   použít  ustanovení  občanského zákoníku  o  zájmových  sdruženích  právnických  osob  a o smlouvě o sdružení. Není přesvědčen, že pokud se kraje v rámci asociace chtějí zabývat legislativou a vztahy s evropskými institucemi, že se jedná o občanskoprávní vztah, tak jak o něm hovoří § 27 zákona o krajích. Zopakoval myšlenku návrhu usnesení klubu ČSSD. Klub ČSSD je pro spolupráci krajů, ale na základě § 24, protože Mgr. Hašek se domnívá, že svým předchozím výkladem navedl k tomu, že § 27 se nehodí na tento typ zamýšlené spolupráce a budoucí zamýšlené vazby.

 

Ing. Stanislav Juránek vzal technickou poznámku na vědomí, nicméně je přesvědčen, že z hlediska právního není tento výklad Mgr. Haška správný. Za podstatný označil fakt, že tuto záležitost nyní Zastupitelstvo Brněnského kraje neprojednává. Bere všechny tyto poznámky jako začátek diskuse, jako námět a je si plně vědom, že na všech zastupitelstvech vyvolala otázka patnácté právnické osoby diskusi, nikdy ne kratší než hodinu a půl. Připomenul, že na tomto jednání nejsou předpoklady k tomu, aby Zastupitelstvo Brněnského kraje schvalovalo stanovy, jednak proto, že je většina členů nemá a za druhé proto, že diskuse dosud neproběhla. Je třeba, aby se Zastupitelstvo Brněnského kraje soustřeďovalo na usnesení k tomuto bodu, které navrhl.

 

JUDr. Jan Kryčer poděkoval panu hejtmanovi za jeho slova, se kterými se plně ztotožňuje. Domnívá se, že je nutné, abychom do budoucí Evropy regionů vstupovali již na jisté formě organizovanosti, a to jednak vnitrostátní a jednak mezinárodní. Za velmi podstatné považuje také to, že je nutno urychleně postavit hráz centrální moci a jejímu uplatňování, neboť samosprávné regiony mohou plnohodnotně fungovat pouze tehdy, když se dokáží účinně postavit centrální moci a jejímu výkonu a když budou společně prosazovat svoje zájmy. Zmiňovaný právní problém je Zastupitelstvo Brněnského kraje schopno obejít schválením chystání vzniku Asociace krajů ČR s tím, že Brněnský kraj (následně Jihomoravský kraj) by se plnohodnotně účastnil práce Asociace.

 

Ing. Jan Letocha uvedl, že byl a je hodně skeptický k tomuto záměru a byl by potěšen , kdyby Brněnský kraj byl tou výjimkou, která se nepřipojí ke spontánní stádovosti ostatních krajů. Nicméně vnímá pozorně po dva měsíce argumenty pana hejtmana, jakým způsobem vidí důležitost těchto kroků, proto doporučuje zastupitelům, aby podpořili návrh tak, jak je vznesen. Zvláště s podmínkou ratifikace stanov po úpravách, i když si nedovede představit další postup, pokud každý kraj bude stanovy ratifikovat pokaždé s jinou změnou, ale to již považuje za problém této Asociace a těch, kdo v ní budou zastupovat kraj. Znovu však doporučil návrh usnesení schválit.

 

Prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc. vznesl dotaz, jak je to v zemích Evropské unie, v Rakousku, Německu. Sdružují se spolkové země v nějaké asociace ? Případně ve Francii,  sdružují se regiony  v nějaké asociaci ? Uvedl, že on sám o tom nikdy neslyšel.

 

Ing. Stanislav Juránek  informoval, že jsou sdružení v Polsku, jsou sdruženy spolkové země v Německu a Rakousku v asociaci v rámci regionů, neví však, jak je to ve Francii ani v dalších zemích. Upozornil ale na fakt, že srovnání se spolkovými zeměmi je o něčem jiném a jde o jiný typ země než ČR. Spolkové země vystupují v rámci evropského regionu a do značné míry ovlivňují záležitosti tzv. „Evropy regionů“, kde mají hlavní podporu ze strany Německa. O stavu ve Francii může uvést pouze to, že ví, že zde nějaké sdružení existuje, ale domnívá se, že nezahrnuje všechny regiony.

 

Ing. Ilja Kašík, CSc. podotkl, že francouzské regiony, ale i města a obce, reprezentuje jedna organizace – Cites Unies France. Dále poznamenal, že jsme svědky vzniku jakési fobie, jakési obavy, že dnes slabé regiony, které jsou terčem nekonečné řady zamýšlených i nezamýšlených obstrukcí, by se mohly postavit problémům tváří v tvář. Vyzval Zastupitelstvo Brněnského kraje, aby oddělilo stanovy od samotného záměru, neboť fakt, že stanovy byly k tomuto bodu přiloženy, zastupitele mate. Je možné diskutovat o řadě ustanovení stanov, které on sám považuje za sporná, ale pouze se tím odvede pozornost od vlastního záměru.

 

RNDr. Igor Poledňák protestoval proti způsobům, kdy jeden zastupitel na vystoupení druhého reaguje tím, že takový právnický výklad není správný. Uvedl, že sám není právník, ale tomu, co přednesl Mgr. Hašek, docela dobře rozuměl a jeho myšlenky chápal. Naopak neslyšel žádné argumenty, proč by to tak být nemělo. Dále vyjádřil obavu z překračování kompetencí, které je podle jeho názoru velmi blízko tomu, co již bylo v diskusi řečeno o stavění hráze centrální moci. Zastupitelstvo Brněnského kraje by se mělo starat o to, aby dostálo svým vlastním povinnostem, kterých nebude málo. Zde je na místě určitá míra trpělivosti, to že je to bolestivé a že to bude postupné, s tím se každý člověk musí smířit. Představu Mgr. Haška označil za rozumnou ústupovou cestu z dnešního povinného vstupu do Asociace, který je mu proti mysli a domnívá se, že by se měl ještě zvážit na příštím zastupitelstvu.

 

MUDr. František Adamec upozornil na skutečnost, že srovnání s tím, jak to vypadá v jiných zemích Evropské unie, poněkud pokulhává, protože my jsme vývojově někde jinde, než jsou západní demokracie. Ze své zkušenosti z resortu zdravotnictví může říci, že kdyby se na začátku porevoluční éry nesdružovali např. v Asociaci nemocnic, tak by byly ve zdravotnictví podstatně větší problémy, než jsou dnes. Myslí si, že myšlenka sdružování je dobrá, přičemž se samozřejmě můžeme bavit o tom, co je právně relevantní a co ne.  O tom, jestli to má být hráz centrální moci, se domnívá, že to vyřeší náš vstup do Evropské unie. Prozatím zde tuto centrální moc máme a musíme ji respektovat. Domnívá se, že je důležitější, že zde jsou společné problémy, které je třeba společně řešit. Při dnešních potížích při rozjezdu krajů a vytížení jeho funkcionářů, si nedovede představit, že by činnost Asociace nebyla institucionálně zabezpečena. Vždyť předsedové výborů Zastupitelstva Brněnského kraje naříkají, že nemají oporu v aparátu, který se teprve etabluje a na druhé straně zastupitelé kritizují, co nás bude stát tato záležitost, proč by se do ní měly vkládat prostředky a proč by to mělo existovat. Tato prohlášení se mu zdají být v rozporu. Sám podporuje vstup do Asociace, dle jeho názoru nejde o bourání státu, ale naopak o cennou spolupráci. Samozřejmě je třeba hledat rozumné hranice.

 

Ing. Ladislav Býček upozornil, že Zastupitelstvo Brněnského kraje nemůže přijmout stejné usnesení, které již jednou přijalo. Na minulém zasedání Zastupitelstvo Brněnského kraje přijalo usnesení, že bere na vědomí informaci pana hejtmana. Dále položil řečnickou otázku, jestli se  Zastupitelstvo Brněnského kraje nedostalo o kousek dál, na což posléze sám zareagoval konstatováním, že zřejmě ne, ale ptá se, čí je to vina. Domnívá se, že opakovat usnesení Zastupitelstvo Brněnského kraje nemusí, protože to již má. Kromě toho vyjádřil názor, že jedenáct krajů přijalo stanovy, které jsou fixovány usnesením a Zastupitelstvo Brněnského kraje již ve vyjednávacím kole mnoho možností nemá. Politický klub KSČM má ke stanovám výhrady, obsahují totiž některé zásadní záležitosti,které členové politického klubu nemohou akceptovat. Tuto problematiku však označil za věc dalšího jednání. Dále požádal předsedajícího o 5 minutovou pauzu pro jednání politického klubu KSČM.

 

Mgr. Michal Hašek se za politický klub ČSSD k žádosti připojil.

 

Ing. Stanislav Juránek vyhlásil na žádost politických klubů KSČM a ČSSD přestávku do 17:31 hod.

 

Mgr. Michal Hašek vystoupil s technickou připomínkou, že po poradě klubu stahuje bod 1 svého návrhu usnesení. Připomenul členům Zastupitelstva Brněnského kraje, že se jednalo o návrh vzít na vědomí informaci o připravované Asociaci krajů. Návrh stahuje z toho důvodu, že Zastupitelstvo Brněnského kraje již skutečně jednou takové usnesení přijalo.

 

Ing. Stanislav Juránek vzal tuto informaci na vědomí s tím, že bod 1 tedy z návrhu Mgr. Haška vyškrtl.

 

PaedDr. Zdeněk Peša  se  z důvodu existence rozpaků nad původním návrhem usnesení pokusil tuto záležitost změkčit novou formulací usnesení ve znění „Zastupitelstvo Brněnského kraje schvaluje vstup Brněnského kraje do připravované Asociace krajů ČR s tím, že stanovami se bude zabývat na příštím zasedání zastupitelstva.“

 

Pan Rudolf Holz doporučil přijmout návrh usnesení (viz příloha č. 10).

 

PaedDr. Zdeněk Peša  svůj návrh usnesení stáhl, neboť formulace pana Holze se mu zdá lepší.

 

Mgr. Václav Božek, CSc. vystoupil s technickou poznámkou, že by chtěl vědět, co se rozumí ratifikací stanov.

 

Ing. Stanislav Juránek vysvětlil, že výraz znamená, že Brněnský kraj nebude členem asociace do té chvíle než budou Zastupitelstvem Brněnského kraje schváleny stanovy.

 

Mgr. Václav Božek, CSc. vyjádřil názor, že Zastupitelstvo Brněnského kraje může pouze schválit vstup do určité organizace, která již má své stanovy.

 

Ing. Stanislav Juránek odvětil, že existuje dvojí způsob vstupu. První je ten, který využilo oněch 11 krajů, které schválily stejné stanovy a na základě toho vzájemným podpisem tato záležitost vznikne a vznikne jejich členství. U nás je to tak, že pokud Zastupitelstvo Brněnského kraje schválí usnesení navržené panem Holzem, nebudeme členy Asociace, dokud neschválíme stanovy. Znamená to, že hejtman nemůže připojit svůj podpis k ostatním, kteří podepíšou vstup. I když je schválen, tak pod podmínkou schválení stanov.

 

MUDr. Milan Špaček vystoupil s technickou připomínkou, že návrh pana Holze je analogií s přijímáním mezinárodních smluv. Ty jsou rovněž podepsány a v platnost vstupují po ratifikaci. Jde o podobnou proceduru. Brněnský kraj se nestane členem, pokud neratifikuje.

 

Pan Stanislav Navrkal rovněž  vystoupil s technickou připomínkou, kterou se dotázal, zda Asociace tím, že již svou činnost v ní schválilo 11 zastupitelstev, je již k dnešnímu dni ustanovena.

 

Ing. Stanislav Juránek odpověděl, že není, protože nedošlo k podpisu. Podpis je plánován na 1. května, bez ohledu na to, že to je státní svátek.

 

Ing. Rostislav Slavotínek   vznesl dotaz k úpravě, kterou navrhl sám předkladatel, tzn. doplnit návrh usnesení o výraz „záměr vstupu“, zda je tím míněno, že skutečný vstup bude projednán a schválen tímto zastupitelstvem?

 

Ing. Stanislav Juránek odpověděl, že jako předkladatel akceptuje návrh pana Rudolfa Holze.

 

Hlasování č. 27

Návrh usnesení Mgr. Michala Haška nebyl schválen, 17 členů ZBK bylo pro tento návrh, 15 členů ZBK bylo proti a 22 členů ZBK se zdrželo hlasování.

 

Hlasování č. 28

Návrh usnesení pana Rudolfa Holze nebyl schválen, 29 členů ZBK bylo pro tento návrh, 10 členů ZBK bylo proti a 17 členů ZBK se zdrželo hlasování.

 

Hlasování č. 29

Návrh usnesení Ing. Stanislava Juránka byl schválen 33 členy ZBK, 10 členů ZBK bylo proti a 13 členů ZBK se zdrželo hlasování.

 

 

 

Bod č. 15

Návrh smlouvy o partnerství a spolupráci mezi Brněnským krajem a Dolním Rakouskem

 

Předkladatel pan Antonín Kment představil předložený návrh smlouvy a sdělil podrobnosti předcházející jeho vzniku.

 

Ing. Stanislav Juránek doplnil, že předložená smlouva, která bude během úprav průběžně členům ZBK předkládána, by měla být podepsána na podzim letošního roku. Od podepsání smlouvy se spolupráce s Dolním Rakouskem začne týkat všech okresů našeho kraje, vznikne vztah dvou regionů na bázi schválené spolupráce s Jihlavským krajem. V nadneseném smyslu to znamená vstup našeho kraje do EU prostřednictvím Dolního Rakouska. Uvítá jakékoliv komentáře a připomínky a podotkl, že ZBK schvaluje záměr.

 

JUDr. Jan Kryčer  označil záměr uzavřít smlouvu za pozitivní, pouze požádal o korekce v textu smlouvy z právního hlediska, obšírné formulace by měly být precizovány.

 

Paní Jaroslava Baštařová se dotázala předkladatele, proč není u materiálu důvodová zpráva avizovaná na titulním listu.

 

Pan Antonín Kment odpověděl, že důvodovou zprávou je samotná pracovní verze návrhu smlouvy.

 

Pan Jan Šinogl navrhl do čl. 2 bodu E) přidat výraz „národní parky“.

 

Prof.RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc. uvedl, že předložený návrh nemá charakter smlouvy, jedná se spíš o obecnou deklaraci.

 

Ing. Stanislav Juránek uvedl, že jde o smlouvu všeobecnou a konkrétní společné projekty budou řešeny vždy v dodatcích k této smlouvě.

 

JUDr. Marie Marková navrhla nahradit v čl. 4 výraz „odstoupit“ výrazem „vypovědět“, který je uváděn i v následujícím textu.

 

Ing. Stanislav Juránek poděkoval za připomínku.

 

Ing. Milan Venclík doplnil předkladatele pana Antonína Kmenta v několika záležitostech. Upozornil na časový tlak, pod kterým pracovní skupina tvořící návrh smlouvy pracovala. Konstatoval, že nemohou být přímo do návrhu zapracovány konkrétní projekty, když je ZBK neschválilo. Smlouva je politickou deklarací, která má naprosto obecný charakter, je vyjádřením našeho zájmu spolupracovat s Dolním Rakouskem. Dále uvedl, že uvítá zájem ze strany kteréhokoliv člena ZBK připojit se k pracovní skupině.

 

Prof.RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc. k tomu poznamenal, že v tomto případě by materiál měl být nazván přímo deklarací, nikoliv smlouvou.

 

Ing. Stanislav Juránek konstatoval, že v konečné fázi se materiál bude nazývat smlouva, proto je zapotřebí,aby ZBK schválilo záměr „smlouvy“. Tento bod byl na dnešní jednání zařazen z toho důvodu, aby členové ZBK byli o takto závažné záležitosti informováni v jejím průběhu.

 

JUDr. Jan Kryčer uvedl, že mezinárodní smlouvy mívají naprosto běžně deklarativní charakter.

 

Ing. Jan Letocha podal návrh na ukončení rozpravy k projednávanému bodu.

 

Ing. Stanislav Juránek konstatoval, že do diskuse jsou přihlášeni pan Antonín Kment a Ing. Ladislav Býček.

 

Hlasování č. 30

Návrh Ing. Jana Letochy na ukončení rozpravy byl schválen 48 členy ZBK, nikdo nebyl proti a 8 členů ZBK se zdrželo hlasování.

 

Ing. Ladislav Býček vystoupil s technickou poznámkou, aby bylo v souladu s jednacím řádem hlasováno o prodloužení jednání. Doporučil, aby bylo RBK uloženo text návrhu před dalším připomínkovým řízením (s Ministerstvem zahraničí ČR a Dolním Rakouskem) upravit.

 

Ing. Stanislav Juránek poděkoval za všechny připomínky, které byly k textu vzneseny, nicméně upozornil, že ZBK neschvaluje text, nýbrž pouze záměr uzavřít smlouvu.

 

Mgr. Michal Hašek vystoupil jako předseda politického klubu ČSSD a vyjádřil stanovisko klubu. Klub ČSSD podporuje návrh smlouvy, pokusí se zprůchodnit všechny cesty, ať už na Ministerstvu zahraničních věcí ČR, nebo v zahraničním výboru parlamentu tak, aby bylo možno materiál rychle předjednat a aby nebyl na centrálních úřadech zdržován. Vzhledem k tomu, že jsou v něm určité právní nejasnosti a bude zapotřebí text dopracovat, připomíná, že pracovní skupina by měla být doplněna o zástupce politických klubů.

 

Pan Antonín Kment poděkoval za všechny připomínky, uvítal iniciativu předsedů politických klubů a očekává z jejich řad další členy pracovní skupiny, která se bude podílet na přípravě kvalitnější verze smlouvy.

 

Ing. Ladislav Býček upozornil na rozpor návrhu na usnesení, kde je  použito výrazu „smlouva“, zatímco v předloženém materiálu je uvedeno „návrh dohody“.

 

Ing. Juránek potvrdil, že všechny připomínky, které zazněly, budou do textu zapracovány.

 

Ing. Milan Venclík vystoupil s technickou poznámkou, že v německém překladu je termín uveden zcela jasně, nicméně smlouva bude posuzována Ministerstvem zahraničí, text bude jimi zasazen do přesného vzoru toho, jak mají vypadat mezinárodní smlouvy.

 

Ing. Ladislav Býček uvedl, že nebyl pochopen. ZBK schvaluje záměr uzavřít smlouvu, opírá se o materiál, který má v úvodu název „Návrh dohody o partnerství …….“. Požaduje, aby termín „smlouva“ byl i v podkladovém materiálu.

 

Ing. Stanislav Juránek znovu zopakoval, že toto předkladatel jednoznačně akceptuje a mění. Jednalo se o technickou chybu, která v materiálu zůstala nedopatřením.

 

Hlasování č. 31

Původní návrh usnesení byl schválen 56 členy ZBK, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

 

Ing. Stanislav Juránek podal návrh na  ukončení zasedání ZBK až po projednání všech bodů programu.

 

Hlasování č. 32

Návrh Ing. Stanislava Juránka byl schválen 40 členy ZBK, 6 členů ZBK bylo proti a 9 členů ZBK se zdrželo hlasování.

 

 

 

Bod č. 16

Dotazy, podněty a připomínky

 

Ing. Stanislav Juránek navrhl následující usnesení, která vyplynula z jednání.

 

Zastupitelstvo Brněnského kraje ruší svoje usnesení č. 01/65 ze dne 15. 2. 2001.

V usnesení 01/65 byla stanovena povinnost předložit  návrh systémového řešení hranic. Tato záležitost tak, jak byla řešena, je dostačující.

 

Hlasování č. 33

Návrh usnesení byl schválen 47 členy ZBK, 2 členové ZBK byli proti a 4 členové ZBK se zdrželi hlasování.

 

Zastupitelstvo Brněnského kraje schvaluje změnu usnesení č. 01/67 ze dne 15. 2. 2001 takto:

Příloha č. 6 usnesení 01/67 se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto usnesení.

V příloze č. 1 jsou uvedeny všechny údaje z původní přílohy č. 6 s výjimkou údajů o TZ Štítary.

 

Hlasování č. 34

Návrh usnesení byl schválen 42 členy ZBK, 6 členů ZBK bylo proti a 4 se zdrželi hlasování.

 

Ing. Stanislav Juránek vyzval členy ZBK k diskusi ohledně zasedacího pořádku.

 

Do diskuse se nikdo nepřihlásil, proto byl zasedací pořádek schválen v podobě, která byla předložena členům ZBK na dnešním zasedání.

 

Hlasování č. 35

Zasedací pořádek byl schválen 53 členy ZBK, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

 

Ing. Stanislav Juránek pozval všechny členy ZBK na oslavu, která proběhne 28. dubna v Ořechově, pozvánku na ni obdrželi všichni členové ZBK. V příštím roce plánuje, aby se Brněnský kraj stal spoluorganizátorem této akce.

 

MUDr. Oldřich Ryšavý se obrátil na hejtmana Ing. Stanislava Juránka se žádostí o vyřešení parkování v době konání zasedání ZBK, výborů a komisí.

 

Ing. Stanislav Juránek uvedl, že tato záležitost není v pravomoci krajského úřadu, ale Magistrátu města Brna, doufá, že do příštího zasedání ZBK bude příslib parkování zajištěn, členové ZBK budou informováni prostřednictvím předsedů politických klubů.

 

Mgr. Dušan Sušil podal písemný návrh na usnesení, který je součástí tohoto zápisu jako příloha č. 11. Uvedl, že v současné době se vytváří podoba správních obvodů pověřených obcí III. stupně. Byl předložen 2. postupný krok, kolem něj se demokraticky diskutuje a z diskuse vzejde podoba těchto správních obvodů. Vytvořením tzv. „malých okresů“ se napravuje mnoho křivd, které byly způsobeny reformou v roce 1960. Oceňuje demokratickou diskusi a velice si jí váží, ovšem jsme opět před reformou, která ovlivní život lidí v naší republice na mnoho let, proto je třeba být na pozoru, aby nebyla chyba z roku 1960 zopakována. Kraje byly zřízeny zákonem a některé obce se vyslovují pro změnu hranic kraje. Nelíbí se mu řešení, kterým byla tato záležitost ZBK vyřešena, obce, které žádají změnu vkládají svoje naděje do parlamentu a svých krajských zastupitelů. Nemá před těmito lidmi dobré svědomí, když to členové ZBK „spláchli ze stolu“. Aby mohl dobré svědomí mít, podal písemný návrh na změnu usnesení (příloha č. 11).

 

MUDr. František Adamec souhlasí s návrhem Mgr. Sušila, ale domnívá se, že není vhodné vyzývat poslanec a senátory, aby obcím vyhověli, spíše aby urychleně o této záležitosti rozhodli.

 

Ing. Ladislav Býček vystoupil s několika dotazy a podněty

1)                                                     1)      Navrhl, aby bylo urychleně dokončeno jednání kolem programového prohlášení, není ku prospěchu kraje, že sliby určené veřejnosti nejsou po tak dlouhou dobu splněny.

2)                                                     2)      RBK by měla rozhodnout o zbývajících komisích, případně o rozsahu činností stávajících komisí, aby nebylo zapotřebí přemýšlet, že komise pro životní prostředí neabsorbuje prvky zemědělství.

3)                                                     3)      Někdo rozhodl, že Památkový ústav Brno bude spravovat některé kulturní památky na území jiného kraje. Táže se členů RBK, zda se tímto problémem zabývali, jaké možnosti lze očekávat v tom, že některé další instituce budou mít jiný charakter, než krajský.

4)                                                     4)      Děkuje  řediteli  krajského  úřadu  Ing.  Jiřímu  Crhovi za to, co se pro zdar průběhu  3. zasedání ZBK udělalo ze strany úřadu.

5)                                                     5)      Žádal o nastolení spolupráce hejtmana a předsedů politických klubů, která je důležitá pro úspěšná zasedání ZBK.

6)                                                     6)      Domnívá se, že není správné rozhodnutí RBK, že nebude zveřejňovat zápisy ze svých schůzí.

 

 

Ing. Stanislav Juránek uvedl, že bere všechny podněty Ing. Ladislava Býčka velmi vážně, zaznamenal si je a bude se jimi zabývat. Působnost mimo hranice kraje má velké množství organizací v našem kraji, domnívá se, že mnohem větší problémy mají nově vzniklé kraje, kde tyto instituce nejsou. Kdyby náš kraj měla tato situace jakkoliv poškodit, určitě bude hájit zájmy našeho kraje. Podotkl, že silné kraje, které zasahují do působnosti ostatních krajů, mají větší výhody, než ty, které nově vznikly. Je přesvědčen, že náš kraj bude k silným krajům patřit bez ohledu na to, zda budou tyto instituce přesahovat působnost našeho kraje, či ne.

 

Prof.RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc. vznesl dotaz týkající se doposud uskutečněných zahraničních cest. Dotázal se, zda je možné seznámit se se zprávami z těchto cest.

 

Ing. Stanislav Juránek odpověděl, že ano, ze všech zahraničních pracovních cest jsou písemné výstupy, které budou prof.RNDr. Ohlídalovi poskytnuty.

 

Mgr. Dušan Sušil uvedl, že se na něj obrátilo několik zástupců škol z okresu Blansko v záležitosti, že když jim byly přidělovány prostředky na mzdy pro rok 2001, byla jim navýšena částka na platy zaměstnanců škol podle zákona, současně jim však byly kráceny prostředky na nenárokové složky platů. Odporuje to tedy deklarovanému navýšení platů a mediální kampaň o navyšování mezd pracovníků ve školství dostává tímto úplně jiný rozměr. Zástupci škol ho požádali, aby interpeloval u vedoucího odboru školství krajského úřadu, aby podal vysvětlení. Dotázal se na situaci u ostatních okresů, od některých ještě neobdržel odpověď. Dotázal se vedoucího odboru školství krajského úřadu, jaká je situace ve všech ostatních okresech našeho kraje, proč dochází ke snižování nenárokových složek platů v některých okresech a v jiných ne, když pracovníci odvádí stejně kvalitní práci ve všech okresech.

 

Ing. Stanislav Juránek konstatoval, že byl překročen limit 3 minuty určený dle jednacího řádu k vystoupení člena ZBK.

 

Mgr. Dušan Sušil předal dotazy písemně vedoucímu odboru školství RNDr. Miloši Šifaldovi, který na ni v 30denní lhůtě písemně odpoví.

 

Ing. Milan Venclík zareagoval jedním dotazem. V současné době je Brněnský kraj jedním velkým školským úřadem, takže se zabývá problematikou škol. Ale postupem doby na kraj budou převedeny nemocnice a další subjekty. Dotázal se členů ZBK, zda budou řešit všechny platové podmínky ve všech těchto organizacích, a jak daleko systémově půjdou. Zastaví se u platů, nebo budou řešit opravdu všechny záležitosti, jako např. konflikty na pracovišti či nákup kancelářských potřeb. ZBK si musí systémově určit, do čeho se bude plést a do čeho ne, protože na každé úrovni řízení je naprosto zodpovědný člověk, který dodržuje zákony a předpisy, a jemu přísluší tato zodpovědnost.

 

Ing. Ladislav Býček požádal, aby bylo vždy na vůli každého člena ZBK, s čím v rámci tohoto bodu vystoupí.

 

Ing. Stanislav Juránek poděkoval za připomínky a zahájil hlasování o návrhu usnesení Mgr. Dušana Sušila (příloha č. 11).

 

Hlasování č. 36

Návrh usnesení Mgr. Dušana Sušila nebyl schválen, 16 členů ZBK bylo pro tento návrh, 11  členů ZBK bylo proti a 19 členů ZBK se zdrželo hlasování.

 

 

Předsedající hejtman Ing. Stanislav Juránek ukončil po vyčerpání všech bodů programu 3. zasedání Zastupitelstva Brněnského kraje, a to v 18, 51 hodin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ PŘIJATÁ NA

 

 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA BRNĚNSKÉHO KRAJE

 

 

konaného dne 19. 4. 2001 ve velké zasedací síni Krajského úřadu Brněnského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno

 

 

 

 

TECHNICKÝ BOD

 

       Hejtman Ing. Stanislav Juránek určil zapisovatelkou paní Petru Horáčkovou, sčitateli paní PaedDr. Věru Koupilovou, Ing. Vladimíra Juráska, paní Ivonu Nečasovou, paní Evu Jurníčkovou a paní Helenu Ondruškovou, právní asistencí pověřil Mgr. Michaelu Hanákovou a Mgr. Petru Bónovou Mičánkovou.

 

Usnesení č. 01/71:

Zastupitelstvo Brněnského kraje schvaluje mandátovou komisi ve složení: Ing. Miloš Havránek, Ing. František Sivera a pan Stanislav Navrkal.

 

Usnesení č. 01/72:

Zastupitelstvo Brněnského kraje schvaluje tyto ověřovatele zápisu: Mgr. Václav Božek, CSc. a Ing. Augustin Forman.

 

Usnesení č. 01/73:

Zastupitelstvo Brněnského kraje schvaluje tento program zasedání:

 1. Technický bod (zapisovatelka, pomocní sčitatelé, mandátová komise, volba ověřovatelů zápisu, kontrola plnění úkolů z minulého zasedání Zastupitelstva Brněnského kraje, schválení programu zasedání Zastupitelstva Brněnského kraje.
 2. Představení vedoucích odborů Krajského úřadu Brněnského kraje
 3. Schválení Jednacího řádu Zastupitelstva Brněnského kraje
 4. Informace o vývoji rozpočtu Brněnského kraje
 5. Projednání a schválení přídělu finančního prostředků do sociálního fondu
 6. Systém proplácení cestovních náhrad pro neuvolněné členy Zastupitelstva Brněnského kraje
 7. Zpráva o činnosti Rady Brněnského kraje
 8. Zpráva o činnosti finančního výboru
 9. Zpráva o činnosti kontrolního výboru
 10. Zpráva o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
 11. Zpráva o činnosti výboru pro národnostní menšiny
 12. Zpráva o činnosti výboru pro hospodářský rozvoj a dopravu
 13. Asociace krajů České republiky
 14. Volba členů Rady regionu soudržnosti (bude zařazen jako poslední bod před polední přestávkou)
 15. Návrh smlouvy o partnerství a spolupráci mezi Brněnským krajem a Dolním Rakouskem
 16. Dotazy, podněty a připomínky

 

Usnesení č. 01/74:

Zastupitelstvo Brněnského kraje bere na vědomí zprávu o kontrole plnění úkolů vyplývajících z 2. zasedání Zastupitelstva Brněnského kraje.

 

 

3. SCHVÁLENÍ JEDNACÍHO ŘÁDU ZASTUPITELSTVA BRNĚNSKÉHO KRAJE

 

Usnesení č. 01/75:

Zastupitelstvo Brněnského kraje schvaluje a v souladu s ustanovením § 44 z.č. 129/2000 Sb., o krajích vydává Jednací řád Zastupitelstva Brněnského kraje.

(Jednací řád ZBK je přílohou č. 12 tohoto zápisu)

 

4. INFORMACE O VÝVOJI ROZPOČTU BRNĚNSKÉHO KRAJE

 

Usnesení č. 01/76:

Zastupitelstvo Brněnského kraje bere na vědomí informaci o vývoji rozpočtu Brněnského kraje za 1. čtvrtletí roku 2001 a informaci o provedených rozpočtových opatřeních.

 

 

5. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ PŘÍDĚLU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ DO SOCIÁLNÍHO FONDU

 

Usnesení č. 01/77:

Zastupitelstvo Brněnského kraje schvaluje s účinností od 1. 5. 2001 zvýšení přídělu do sociálního fondu Brněnského kraje na 4,5 % z objemu skutečně vyplacených hrubých platů zaměstnanců Brněnského kraje zařazených do krajského úřadu a hrubých odměn za výkon funkce uvolněných členů Zastupitelstva Brněnského kraje.

 

 

6. SYSTÉM PROPLÁCENÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PRO NEUVOLNĚNÉ ČLENY ZASTUPITELSTVA BRNĚNSKÉHO KRAJE

 

Usnesení č. 01/78:

Zastupitelstvo Brněnského kraje schvaluje Systém proplácení cestovních náhrad pro neuvolněné členy Zastupitelstva Brněnského kraje s tím, že místem pravidelného pracoviště pro účely proplácení cestovních náhrad se stanovuje místo trvalého pobytu neuvolněného člena Zastupitelstva Brněnského kraje.

Zastupitelstvo Brněnského kraje zmocňuje Radu Brněnského kraje k provádění aktualizace Systému proplácení cestovních náhrad pro neuvolněné členy Zastupitelstva Brněnského kraje v případě novelizace zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, v platném znění a souvisejících předpisů.

Zastupitelstvo Brněnského kraje ukládá Radě Brněnského kraje informovat neprodleně jednotlivé neuvolněné členy Zastupitelstva Brněnského kraje o provedené aktualizaci Systému proplácení cestovních náhrad pro neuvolněné členy Zastupitelstva Brněnského kraje.

 

 

7. ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY BRNĚNSKÉHO KRAJE

 

Usnesení č. 01/79:

Zastupitelstvo Brněnského kraje v souladu s ustanovením § 58 odst. 4 zákon č. 129/2000 Sb., o krajích bere na vědomí zprávu o činnosti Rady Brněnského kraje za období od 22. února do 29. března 2001.

 

 

8. ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU

 

Usnesení č. 01/80:

Zastupitelstvo Brněnského kraje bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru.

 

 

9. ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLÍHO VÝBORU

 

Usnesení č. 01/81:

Zastupitelstvo Brněnského kraje bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru.

 

 

10. ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU PRO VÝCHOVU, VZDĚLÁVÁNÍ A ZAMĚSTNANOST

 

Usnesení č. 01/82:

Zastupitelstvo Brněnského kraje bere na vědomí zprávu o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost.

 

 

11. ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY

 

Usnesení č. 01/83:

Zastupitelstvo Brněnského kraje bere na vědomí zprávu o činnosti výboru pro národnostní menšiny.

Zastupitelstvo Brněnského kraje schvaluje statut výboru pro národnostní menšiny.

 

 

12. ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU PRO HOSPODÁŔSKÝ ROZVOJ A DOPRAVU

 

Usnesení č. 01/84:

Zastupitelstvo Brněnského kraje bere na vědomí zprávu o činnosti výboru pro hospodářský rozvoj a dopravu.

 

 

13. ASOCIACE KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY

 

Usnesení č. 01/85:

Zastupitelstvo Brněnského kraje schvaluje záměr vstupu Brněnského kraje do připravované Asociace krajů České republiky.

 

 

14. VOLBA ČLENŮ REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI

 

Usnesení č. 01/86:

Zastupitelstvo Brněnského kraje mění své usnesení č. 01/39 – Volební řád Zastupitelstva Brněnského kraje takto: Dosavadní články 11 a 12 se přečíslovávají na 12 a 13.

Čl. 2 odst. 10 nyní zní:

Předseda volební komise vymezí časovou lhůtu, po kterou je možno navrhovat kandidáty.

Čl. 11 nyní zní:

       Volba členů Regionální rady za Brněnský kraj

1.                                                      1.      Brněnský kraj (dále jen BK) je v Regionální radě zastoupen deseti členy Regionální rady (dále jen RR).

2.                                                      2.      Deset zástupců BK v RR je voleno z řad členů Zastupitelstva Brněnského kraje. Návrhy kandidátů jsou předkládány jednotlivými kluby volebních stran zastoupených v Zastupitelstvu Brněnského kraje. Každý člen Zastupitelstva Brněnského kraj má právo navrhnout dalšího kandidáta na člena RR. Právo volit a být volen má každý člen Zastupitelstva Brněnského kraje.

3.                                                      3.      Volba členů RR je tajná, probíhá současně a ke zvolení člena RR je třeba nadpoloviční většina hlasů všech členů Zastupitelstva Brněnského kraje.

4.                                                      4.      Kandidáti do RR jsou zapsáni na hlasovacím lístku v abecedním pořadí s uvedením volební strany a pořadového čísla.

5.                                                      5.      Hlasovací lístky se upravují zakroužkováním pořadového čísla kandidáta před jménem kandidáta.

6.                                                      6.      Platný hlasovací lístek je ten, na kterém je zakroužkováno maximálně tolik pořadových čísel kandidátů, kolik je dosud nezvolených členů RR.

7.                                                      7.      Není-li naplněn počet deseti členů RR za BK, pokračuje volba druhým kolem, ve kterém se hlasuje o kandidátech, jichž je maximálně o polovinu vyšší počet, než neobsazených míst v RR a to v pořadí dle počtu získaných hlasů. Přičemž pokud získají dva a více kandidátů stejný počet hlasů, postoupí všichni. V případě lichého počtu neobsazených míst, zaokrouhluje se počet postupujících kandidátů do dalšího kona n celá čísla nahoru.

8.                                                      8.      Pokud by bylo zvoleno více jak 10 členů RR, stává se členy RR prvních 10 kandidátů podle počtu získaných hlasů. Při rovnosti hlasů na 10. a dalších místech rozhodne o členu RR los.

(Volební řád ZBK je přílohou č. 13  tohoto zápisu)

 

Usnesení č. 01/87:

Zastupitelstvo Brněnského kraje zvolilo v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. f) z.č. 129/2000 Sb., o krajích tyto členy Zastupitelstva Brněnského kraje do Regionální rady regionu soudržnosti:

-                               -         Ing. Stanislav Juránek, pan Antonín Kment, Ing. Lubomír Šmíd,            MVDr. Martin Hovorka (4K)

-                               -         Ing. František Polách, Ing. Milan Venclík, Ing. František Sivera (ODS)

-                               -         Mgr. Michal Hašek (ČSSD)

-                               -         Ing. Ladislav Býček (KSČM)

-                               -         JUDr. Jan Kryčer (NPM)

 

 

 

15. NÁVRH SMLOUVY O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI MEZI BRNĚNSKÝM KRAJEM A DOLNÍM RAKOUSKEM

 

Usnesení č. 01/88:

Zastupitelstvo Brněnského kraje schvaluje záměr uzavřít smlouvu o partnerství a spolupráci Brněnského kraje a Spolkové země Dolní Rakousko.

 

 

16. DOTAZY, PODNĚTY A PŘIPOMÍNKY

 

Usnesení č. 01/89:

Zastupitelstvo Brněnského kraje ruší svoje usnesení č. 01/65 ze dne 15. 2. 2001.

 

Usnesení č. 01/90:

Zastupitelstvo Brněnského kraje schvaluje změnu usnesení č. 01/67 ze dne 15. 2. 2001 takto:

Příloha č. 6 usnesení 01/67 se nahrazuje přílohou č. 14 tohoto zápisu.

 

Usnesení č. 01/91:

Zastupitelstvo Brněnského kraje schvaluje zasedací pořádek v podobě, která byla předložena členům ZBK na dnešním zasedání.

(Zasedací pořádek ZBK je přílohou č. 15)

 

V Brně dne 25. dubna 2001                                                    Zapsala: Petra Horáčková                         

 

 

 

 

 

Ing. Stanislav Juránek, hejtman

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

       Mgr. Václav Božek, CSc.                                                Ing. Augustin Forman