Z Á P I S

 

o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva Brněnského kraje,

konaného dne 15. 2. 2001 v zasedací síni Nové radnice Magistrátu města Brna, Dominikánské náměstí 1, Brno

 

 

Předsedající hejtman Brněnského kraje ing. Stanislav Juránek zahájil 2. zasedání Zastupitelstva Brněnského kraje (dále jen ZBK) v 9.00 hodin, všechny přivítal a konstatoval, že je přítomno 62 členů ZBK, omluven je pan Petr Zelinka, ing. Pavel Březa se dostavil několik minut po zahájení zasedání ZBK, ing. Rostislav Slavotínek se dostavil v průběhu zasedání ZBK.

 

 

1. Technický bod

 

Zapisovatelkami byly jmenovány Petra Horáčková a Magda Jeřábková, jako pomocná skrutátorka byla určena PaedDr. Koupilová, právní asistencí byla pověřena Mgr. Petra Bónová Mičánková.

 

S mandátovou komisí ve složení paní Ludmila Živná, MUDr. Oldřich Ryšavý a ing. František Sivera souhlasilo 62 členů ZBK, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

 

V rámci tohoto bodu byly předsedajícím ing. Juránkem přečteny písemné připomínky prof. RNDr. Ivana Ohlídala, DrSc. k zápisu z ustavujícího zasedání ZBK, které jsou součástí tohoto zápisu jako příloha č. 1.

Zastupitel pan Mgr. Dušan Sušil vznesl připomínku k usnesení z ustavujícího zasedání ZBK, že v něm chybí jedna strana přílohy č. 5. Předsedající uvedl, že tato připomínka byla akceptována a uvedená strana  je součástí materiálů předložených členům ZBK pro toto 2. zasedání ZBK.

 

Předsedající hejtman Brněnského kraje navrhl program 2. zasedání ZBK.

 

 Mgr. Václav Božek, CSc. vznesl technickou připomínku k tomuto návrhu s tím, aby bod „Schválení volebního řádu“ byl vypuštěn a bod „Volba členů výborů“ byl přesunut až za bod „Projednání a schválení Jednacího řádu a Volebního řádu ZBK“, kdy již bude schválený Volební řád ZBK, bude tedy volba členů výborů bez problémů. Předsedající hejtman Brněnského kraje tuto připomínku akceptoval. Program 2. zasedání ZBK po zapracování připomínky byl schválen 63 členy ZBK, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

 

Byl schválen následující program:

 

1.     1.      Technický bod

2.     2.      Projednání a schválení Jednacího řádu a Volebního řádu Zastupitelstva Brněnského kraje

3.     3.      Volba členů výborů

4.     4.      Projednání a schválení Jednacího řádu výborů Zastupitelstva Brněnského kraje

5.     5.      Sídlo Brněnského kraje

6.     6.      Projednání a schválení rozpočtu Brněnského kraje na rok 2001

7.     7.      Zřízení sociálního fondu

8.     8.      Zpráva o činnosti Rady Brněnského kraje

9.     9.      Zpráva o činnosti finančního výboru, včetně informace o čerpání kontokorentního úvěru

10. 10.  Zpráva o činnosti kontrolního výboru

11. 11.  Zpráva o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

12. 12.  Zpráva o činnosti výboru pro národnostní menšiny

13. 13.  Zpráva o činnosti výboru pro hospodářský rozvoj a dopravu

14. 14.  Projednání názvu kraje

15. 15.  Informace o přípravě společného orgánu krajů

16. 16.  Zásady pro poskytování náhrady mzdy a ušlého výdělku členům Zastupitelstva Brněnského kraje, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni pro rok 2001

17. 17.  Odpověď na petici občanů města Jevíčka

18. 18.  Bezúplatný převod majetku ve správě Fondu dětí a mládeže v likvidaci

19. 19.  Dotazy, podněty, připomínky

 

 

Jako ověřovatelé zápisu z  2. zasedání ZBK byli 63 hlasy schváleni Mgr. Zuzana Domesová, pan Petr Brázda a pan Antonín Filouš. Nikdo z členů ZBK nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

 

 

Bod č. 2

Projednání a schválení Jednacího řádu a Volebního řádu Zastupitelstva Brněnského kraje

 

Předkladatel pan Antonín Kment představil materiál k tomuto bodu.

 

K Volebnímu řádu ZBK vznesli připomínky Mgr. Václav Božek, CSc., pan Jiří Životský, ing. Pavel Březa, Ing. Jiří Kadrnka.

Ing. Jiří Kadrnka svoji připomínku ohledně úpravy hlasovacích lístků po konzultaci s ing. Ladislavem Býčkem  vzal zpět, ostatní připomínky byly vzaty jako technické a byly zapracovány do návrhu.

Volební řád po zapracování technických připomínek (ty, které byly dodány písemně, jsou součástí tohoto zápisu jako příloha č. 2) byl schválen 63 členy ZBK, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.   

 

Mgr. Michal Hašek předložil písemný pozměňovací návrh, který stručně představil, tento pozměňovací návrh je součástí tohoto zápisu jako příloha č. 3.

 

Ing. Ladislav Korbel za klub 4KOALICE přednesl po dohodě s předsedy jednotlivých politických klubů návrh, aby byl Jednací řád ZBK projednán a schválen tak, jak byl předložen s tím, že pozměňovací návrhy, které byly předneseny Mgr. Michalem Haškem za klub ČSSD, budou projednány na příštím zasedání ZBK.

 

Mgr. Michal Hašek upřesnil dohodu interpretovanou ing. Ladislavem Korbelem, že tato dohoda zněla, že bude Jednací řád v navrhovaném znění projednán a schválen pouze pro dnešní zasedání ZBK, k definitivnímu Jednacímu řádu se ZBK vrátí na příštím zasedání ZBK a projedná jak pozměňovací návrhy jím předložené, tak případné další.

 

Ing.  Pavel  Březa  vystoupil s  technickou   připomínkou, že    s  pozměňovacími    návrhy     a připomínkami by měli být seznámeni všichni zastupitelé Brněnského kraje.

 

Předsedající hejtman ing. Stanislav Juránek uvedl, že všechny připomínky budou shrnuty  v materiálu, který bude předložen na příštím zasedání ZBK.

 

ZBK schválilo původní usnesení s dodatkem, že Jednací řád ZBK se schvaluje pouze pro dnešní zasedání ZBK. Toto usnesení bylo schváleno 63 členy ZBK, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

 

Přerušení jednání – předsedající hejtman ing. Stanislav Juránek vyhlásil přestávku od 10.10 hodin do 10.35 hodin.

 

Bod č. 3

Volba členů výborů

 

Předsedající hejtman ing. Stanislav Juránek přečetl 2 dopisy od občanského sdružení  Moravský slovanský výbor ve smyslu navržení dvou členů tohoto sdružení za členy výboru pro národnostní menšiny. Poté informoval, že toto sdružení nesplňuje podmínku, která je v zákoně, tzn.že návrh na členství může podat svaz a Moravský slovanský výbor nemůže podle zákona vystupovat jako svaz. Dále podle schváleného volebního řádu může být za člena výboru zvolen pouze člen ZBK.

Tyto dopisy byly adresovány ZBK, proto bylo třeba s nimi členy ZBK seznámit.

 

Volební komise

Členové  mandátové  komise, tzn.  Paní  Ludmila  Živná, MUDr.  Oldřich  Ryšavý a   ing. František Sivera, byli schváleni zároveň jako členové volební komise 61 členy ZBK, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

 

Protože ve volební komisi musí být dle Volebního řádu ZBK zastoupeny všechny politické kluby, byli jako další členové volební komise zvoleni pan Jiří Životský a JUDr. Jan Kryčer, a to 60 hlasy. Nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování..

Volební komise zvolila ze svých řad za předsedu MUDr. Oldřicha Ryšavého a jako místopředsedu JUDr. Jana Kryčera.

 

Ing. Ladislav Býček předložil návrh, aby členové ZBK schválili dovolbu 2 členů výborů aklamací, na základě jejich návrhů a vyslovení jejich souhlasu.

Předsedající nechal o tomto procedurálním návrhu provést dovolbu 2 členů výborů aklamací hlasovat, členové ZBK jej schválili 58 hlasy, 1 člen ZBK byl proti a 3 členové ZBK se zdrželi hlasování.

 

Slova se ujal předseda volební komise MUDr. Oldřich Ryšavý a požádal o podání oficiálních návrhů na člena výboru pro národnostní menšiny.

Klub 4KOALICE navrhl jako člena výboru pro národnostní menšiny MUDr. Milana Špačka, ten vyslovil souhlas s kandidaturou. MUDr. Milan Špaček byl schválen členem výboru pro národnostní menšiny 58 členy ZBK, nikdo nebyl proti a 4 členové ZBK se zdrželi hlasování.

Předseda volební komise požádal o podání návrhů na člena výboru pro hospodářský rozvoj a dopravu. Klub NPM navrhl jako člena výboru pro hospodářský rozvoj a dopravu ing. Josefa Buriana, ten vyslovil s kandidaturou souhlas. Ing. Josef Burian byl schválen členem výboru pro hospodářský rozvoj a dopravu 58 členy ZBK, nikdo nebyl proti a 3 členové ZBK se zdrželi hlasování.

 

Bod č. 4

Projednání a schválení Jednacího řádu výborů Zastupitelstva Brněnského kraje

 

Mgr. Michal Hašek podal písemně pozměňovací návrhy, které jsou součástí tohoto zápisu jako příloha č. 4. Stručně tyto pozměňovací návrhy odůvodnil a navrhl, aby o každém  bylo hlasováno samostatně.

 

Ing. Milan Venclík vznesl dotaz na předkladatele pozměňovacích návrhů Mgr. Michala Haška, zda jednání výborů Parlamentu ČR jsou též veřejná.

 

Mgr. Michal Hašek ing. Milanu Venclíkovi  odpověděl, že převážná většina jednání parlamentních výborů je veřejná, neveřejná jsou pouze jednání zvláštních orgánů.

 

Ing. Ladislav Býček se připojil k pozměňovacím návrhům Mgr. Michala Haška. Navíc připojil další písemný pozměňovací návrh, který je součástí tohoto zápisu jako příloha č. 5.

 

Pan Jiří Životský poznamenal, že pokud budou jednání výborů ZBK veřejná, je třeba tomu přizpůsobit i prostory, kde budou jednání probíhat. Dále poznamenal, že pokud budou výbory ZBK projednávat záležitosti, které budou souviset např. se strategickým rozvojem kraje, kdokoliv, koho budou tyto informace zajímat, je může vyslechnout a případně spekulativně využít. Dále uvedl, že body A1 a A2 pozměňovacího návrhu Mgr. Michala Haška jsou hlasovatelné zároveň a není logické hlasovat o každém zvlášť.

 

JUDr. Marie Cacková upozornila na § 42 zákona č. 129/2000, který říká, že zasedání zastupitelstva je veřejné, a § 78 tohoto zákona, který řeší otázku výborů. Zde se již o veřejnosti nehovoří. Z analogie tedy neplyne, že jednání výborů musí být veřejná. Dále upozornila, že z jednání výborů ZBK se pořizuje zápis, který se předkládá ZBK, tím pádem vždy veřejný bude.

 

Mgr. Michal Hašek zdůvodnil požadavek na veřejná jednání výborů ZBK. Pokud by bylo usnesení schváleno v navrhovaném znění, je to diskriminace opozice, která má ve výborech ZBK převážně 1 člena. Pokud se tento nebude moci jednání zúčastnit,  budou politické kluby opozice odříznuty od informací. Jako reakci na poznámku pana Jiřího Životského o možných spekulacích uvedl, že veřejnost by neměla přístup k materiálům určeným pro jednání výborů ZBK. Dále zdůraznil, že nelze zamezit veřejnosti přístup na jednání výborů, mohla by se odvolat na Listinu základních práv a svobod, která říká, že občan má nezadatelné právo podílet se na správě veřejných věcí.

 

Pan Stanislav Navrkal vystoupil s technickou připomínkou k článku 2 předkládaného materiálu. Domnívá se, že §§ 77 a 78 snižují pravomoci výboru ZBK, v zákonu se hovoří o §§ 76 až 79, proto by neměl Jednací řád výborů ZBK omezen pouze na §§ 77 a 78.

 

Předkladatel pan Antonín Kment tedy akceptoval v článku 2 rozšíření na §§ 76 až 79.

 

Ing. František Polách vyzval předkladatele pozměňovacích návrhů, aby zvážili možnou komplikovanost jednání výborů ZBK za přítomnosti veřejnosti. Doporučil, aby právo účasti měli všichni zastupitelé.

 

Ing. Milan Venclík vyslovil souhlas s připomínkou ing. Františka Polácha, kterou rozšířil. Předkládané znění materiálu bylo v Radě Brněnského kraje schváleno nikoliv proto, aby byla vyloučena veřejnost, ale aby výbory ZBK byly akceschopné. Zástupce veřejnosti je samozřejmě možné k určitému problému přizvat. Aby nezůstala opozice bez informací z jednání výborů ZBK, je třeba nalézt formulaci, která tento problém vyřeší.

 

JUDr. Marie Cacková poznamenala, že by se mohli s Mgr. Michalem Haškem dohodnout, zda by problém nevyřešila změna v článku 6 odst. 2, a to vypuštění slov „a hosté z řad členů rady“ a nahrazení slovy „a hosté z řad členů zastupitelstva“. Veřejnost je zastoupena svými volenými zástupci, což  jsou členové zastupitelstva.

 

Ing. Ladislav Býček uvedl jako nepřijatelné, aby orgán zastupitelstva měl v jednacím řádu jednání určeno jako neveřejné. Navrhuje vypuštění konce věty s tím, že v ostatních částech jednacího řádu výborů ZBK by mělo být uvedeno, kdo může vystupovat, jakým způsobem atd. Uvedl, že účast veřejnosti je problém pouze technického zabezpečení.

 

MUDr. Milan Špaček podal písemný pozměňovací návrh, který je součástí tohoto zápisu jako příloha č. 6.

 

Ing. Pavel Březa vznesl několik technických připomínek, které byly předsedajícím akceptovány a zapracovány do materiálu. K článku 6 odst. 12 podal písemný pozměňovací návrh, který je součástí tohoto zápisu jako příloha č. 7. Dále navrhl, že pokud ZBK váhá o účasti veřejnosti, bylo by lepší tuto pasáž v Jednacím řádu výborů ZBK neuvádět a respektovat vývoj tak, aby byl v souladu se zákonem.

 

Paní Jaroslava Baštářová vznesla technickou připomínku k článku 12 bodu 1 ohledně mluvnické správnosti znění. Tato připomínka byla akceptována a zapracována do materiálu.

 

Ing. Ladislav Korbel požádal jménem klubu 4KOALICE o přerušení jednání, klub ODS se k této žádosti připojil.

 

Přerušení jednání – předsedající hejtman ing. Stanislav Juránek vyhlásil přestávku od 11.09 hodin do 11.19 hodin.

 

Pozměňovací návrh ing. Pavla Březy (příloha č. 7)  nebyl schválen. 23 členů ZBK bylo pro, 23 členů ZBK bylo proti a 15 členů ZBK se zdrželo hlasování.

 

Pozměňovací návrh  ing. Ladislava Býčka (příloha č. 5) nebyl schválen. 24 členů ZBK bylo pro tento návrh, 10 členů ZBK bylo proti a 27 členů ZBK se zdrželo hlasování.

 

Část 1 pozměňovacího návrhu MUDr. Milana Špačka byla schválena 63 členy ZBK, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

 

Část 2 pozměňovacího návrhu MUDr. Milana Špačka nebyla schválena. 29 členů ZBK bylo pro, nikdo nebyl proti a 33 členů ZBK se zdrželo hlasování.

 

Mgr. Michal Hašek požádal jménem klubu ČSSD o přerušení jednání, klub KSČM se k této žádosti připojil.

 

Přerušení jednání – předsedající hejtman ing. Stanislav Juránek vyhlásil přestávku od 11.40 hodin do 11.45 hodin.

 

Mgr. Michal Hašek po poradě klubů písemně modifikoval jím předložené písemné pozměňovací návrhy, modifikace pozměňovacích návrhů je součástí tohoto zápisu jako příloha č. 8. Bod A2 stáhnul z jednání.

 

Bod A1 pozměňovacího návrhu Mgr. Michala Haška (příloha č. 4), včetně změn (příloha č. 8) byl schválen 63 členy ZBK, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

 

Bod B pozměňovacího návrhu Mgr. Michala Haška (příloha č. 4), včetně změn (příloha č. 8) byl schválen 43 členy ZBK, 2 členové ZBK byli proti a 18 členů ZBK se zdrželo hlasování.

 

Původní návrh usnesení byl schválen 52 členy ZBK, nikdo nebyl proti a 11 členů ZBK se zdrželo hlasování.

 

Bod č. 5

Sídlo Brněnského kraje

 

Předkladatel ing. Lubomír Šmíd představil předložený materiál.

 

V rozpravě vystoupil ing. Ladislav Býček s připomínkou k důvodové zprávě, ale vzhledem k tomu, že nebyla schvalována důvodová zpráva, ale sídlo kraje, nežádal o změnu textu v závěru důvodové zprávy. Předsedající hejtman vzal tuto připomínku na vědomí.

 

Pan Jan Šinogl vznesl dotaz na předkladatele ing. Lubomíra Šmída ohledně důvodové zprávy a připojil se k připomínce ing. Ladislava Býčka. Předkladatel ing. Lubomír Šmíd záležitost objasnil. Předsedající upozornil, že ZBK nebere na vědomí důvodovou zprávu, ale schvaluje samotné sídlo kraje.

 

Poté byl návrh usnesení schválen 62 členy ZBK, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

 

Bod č. 6

Projednání a schválení rozpočtu Brněnského kraje na rok 2001

 

Ing. Lubomír Šmíd představil předložený materiál.

 

Ing. Jiří Václavek podal písemně změnu návrhu usnesení o 3 bodech, která je součástí tohoto zápisu jako příloha č. 9. Dále poukázal na celkovou nedostatečnost rozpočtu, nedodržení rozpočtové skladby.

 

Předsedající hejtman ing. Stanislav Juránek znovu podrobně objasnil předkládaný materiál s tím, že rozpočtová skladba byla dodržena.

 

Mgr. Zuzana Domesová uvedla, že se přesto domnívá, že rozpočet je nedostatečný, je třeba jednotlivé položky rozpočtu rozepsat.

 

Ing. Milan Venclík uvedl, že souhlasí s tím, že k některým materiálům lze  mít výhrady, nicméně je zapotřebí dívat se na nynější období jako na přechodné.

 

Ing. Lubomír Šmíd uvedl, že rozpočet není v rozporu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. V § 12 je uvedeno, že orgány územního samosprávného celku projednávají rozpočet při jeho schvalování v třídění podle rozpočtové skladby tak, aby schválený rozpočet vyjadřoval závazné ukazatele, jimiž se mají povinně řídit. Tudíž jestliže má ZBK vládou stanovené závazné ukazatele ve 2 položkách a předkladatelé je ještě rozdělili na další části, je naprosto naplněn § 12 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech krajů, takto uvedený rozpočet je tedy možné schválit.

 

Ing. Jiří Václavek poznamenal, že vláda sice stanovila rozpočet ve 2 položkách, nelze od ní ovšem vyžadovat, aby za  Brněnský kraj  tvořila  rozpočet v celé struktuře. Dále poukázal na § 10 zmiňovaného zákona, kde jsou uvedeny další položky, které by měly v rozpočtu kraje být.

 

Předsedající hejtman ing. Stanislav Juránek ing. Jiřímu Václavkovi odpověděl, že podle zmíněného § 10 nelze do rozpočtu doplnit žádnou položku, není na ni finanční krytí.

 

Ing. Augustin Forman vznesl dotaz, proč se neuvažuje o rozpočtovém provizoriu a z jakých důvodů není do rozpočtu zakomponován kontokorentní úvěr schválený ZBK na ustavujícím zasedání. Dále uvedl, že nesouhlasí, aby ZBK svěřilo pravomoci k provádění rozpočtových opatření Radě Brněnského kraje.

 

Předsedající ing. Stanislav Juránek ing. Augustinu Formanovi odpověděl, že rozpočtové provizorium nelze stanovit, protože rozpočtové provizorium musí vycházet z financování loňského roku. Odpověděl i na dotaz týkající se kontokorentního úvěru – uvedl, že finance z kontokorentního účtu lze využít pouze v souladu se schváleným rozpočtem, a to na překlenutí doby, než  Brněnský kraj obdrží finance od státu, které jsou na cestě.

 

Ing. Ladislav Býček uvedl, že považuje za nepřijatelný bod 3 návrhu usnesení. Nelze dovolit, aby pravomoci měnit rozpočet měla Rada Brněnského kraje, tuto pravomoc má pouze zastupitelstvo, nelze porušovat zákon.

 

Ing. Jiří Václavek se dotázal, jak byla ve výdajích stanovena částka 23 milionů na ostatní věcné výdaje.

 

Předsedající ing. Stanislav Juránek odpověděl, že takto byl rozpis položek proveden Ministerstvem vnitra, proto toto rozdělení předkladatelé respektují. Dále navrhl předkladateli, aby se hlasovalo pouze o bodu 2 návrhu usnesení.

 

Ing. Lubomír Šmíd vyslovil nesouhlas s ing. Ladislavem Býčkem, vychází z § 16 Zákona o rozpočtových pravidlech, kde je uvedeno, že rozpočtová opatření se uskutečňují povinně, jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám, nebo pokud hrozí například nebezpečí vzniku rozpočtového schodku atd. V § 59 Zákona o krajích je uvedeno, že radě je vyhrazeno provádět rozpočtová opatření, pokud ji k tomu zmocní zastupitelstvo. V materiálu je návrh na rozsah rozpočtových opatření schvalovaných radou podle § 16 zákona č. 250/2000 Sb., ale k tomuto rozsahu  lze vést diskusi.

 

Ing. Ladislav Býček požádal ing. Lubomíra Šmída o definice § 35 odst. 2 písm. i) z hlediska praktického. Schvaluje se rozpočet ve výši 91 milionů korun a všechny změny, které mění celkový rozsah rozpočtu, musí být  schváleny pouze rozhodnutím ZBK.

 

Ing. Lubomír Šmíd uvedl, že je to pouze záležitostí názoru na tuto technickou záležitost. Dále uvedl, že se nebrání diskusi o rozsahu svěřených pravomocí Radě Brněnského kraje ve smyslu provádět rozpočtová opatření. Poznamenal, že pokud si ing. Ladislav Býček přeje omezit pravomoc  radě provádět rozpočtová opatření tak, že se jimi nesmí změnit výše rozpočtu, ať to podá jako návrh, o kterém se bude hlasovat.

 

Ing. Ladislav Býček uvedl, že na tento jeho podnět by měl naopak reagovat návrhem ing.Lubomír Šmíd jako předkladatel, tzn. podpořit předsedajícího ing. Stanislava Juránka v tom, že se bude hlasovat pouze o bodu 2 návrhu usnesení a ostatní záležitosti budou předloženy na příštím zasedání ZBK.

 

Ing. Lubomír Šmíd uvedl, že se domnívá, že z důvodu převodu pracovníků je právě v letošním roce zapotřebí, aby Rada Brněnského kraje pravomoc provádět rozpočtová opatření měla, neboť je operativnější než ZBK.

 

PaedDr. Zdeněk Peša  podal písemný návrh na změnu usnesení, který je součástí tohoto zápisu jako příloha č. 10.

 

RNDr. Igor Poledňák vystoupil s technickou poznámkou ohledně rozepisování jednotlivých položek výdajů, které nelze racionálně uskutečnit, běžně se vychází z analogie minulých let.

 

Ing. Lubomír Šmíd vystoupil s připomínkou k bodu 2 písemného návrhu PaedDr. Zdeňka Pešy (příloha č. 10). Výše 10 % rozpočtovaných výdajů problém neřeší díky převodu např. správy a údržby silnic, což bude mnohem vyšší částka. V průběhu roku bude třeba měnit výdaje velmi rychle, což byl důvod dát tuto pravomoc Radě Brněnského kraje, neboť je operativnější.

 

Mgr. Zuzana Domesová vznesla dotaz, zda se bude během roku schvalovat změna rozpočtu.

 

Předsedající ing. Stanislav Juránek odpověděl, že změna rozpočtu se bude v letošním roce schvalovat pravděpodobně na každém zasedání ZBK. Zdůraznil, že bude docházet k velkému počtu přesunů.

 

Ing. Ladislav Býček podal písemný pozměňovací návrh, který je  součástí tohoto zápisu jako příloha č.  11.

 

Pozměňovací návrh ing. Ladislava Býčka (příloha č. 11) byl schválen 50 členy ZBK, 4 členové ZBK byli proti, 7 členů ZBK se zdrželo hlasování.

 

Bod 2 původního návrhu usnesení  byl schválen 61 členy ZBK, nikdo nebyl proti a 1 člen ZBK se zdržel hlasování.

 

Bod 1 pozměňovacího návrhu PaedDr. Zdeňka Pešy (příloha č. 10) nebyl schválen. 29 členů ZBK bylo pro, 16 členů ZBK bylo proti a 18 členů se zdrželo hlasování.

 

Předsedající ing. Stanislav Juránek uvedl, že body 1 a 2 pozměňovacího návrhu ing. Jiřího Václavka (příloha č. 9) jsou nehlasovatelné, bod 3 byl se souhlasem ing. Václavka zrušen.

 

Bod 2 pozměňovacího návrhu PaedDr. Zdeňka Pešy (příloha č. 10) byl schválen 44 členy ZBK, 6 členů ZBK bylo proti a 11 členů se zdrželo hlasování

 

Bod 3a a 3b původně předloženého znění návrhu  usnesení byl schválen 58 členy ZBK, nikdo nebyl proti a 3 členové ZBK se zdrželi hlasování.

 

RNDr. Igor Poledňák  navrhl hlasování o původním znění předloženého návrhu usnesení.

 

Mgr. Michal Hašek uvedl, že původní znění návrhu usnesení je nehlasovatelné z důvodu schválení  pozměňovacího návrhu PaedDr. Pešy (příloha č. 10).

 

RNDr. Igor Poledňák naopak poznamenal, že se  tyto dva návrhy pouze částečně překrývají, ale oba mohou  být funkční současně.

 

Předsedající hejtman ing. Stanislav Juránek si k tomuto sporu vyžádal právní poradu, po dohodě s Mgr. Petrou Bónovou Mičánkovou uvedl, že původní návrh usnesení je po schválení pozměňovacího návrhu PaedDr. Zdeňka Pešy  nehlasovatelný.

 

Ing. Milan Venclík požádal z důvodu přehlednosti o přečtení celého znění schváleného usnesení k bodu 6. Projednání a schválení rozpočtu Brněnského kraje na rok 2001.

 

Předsedající hejtman ing. Stanislav Juránek této žádosti vyhověl a celé znění schváleného usnesení přečetl.

 

Přerušení jednání – předsedající hejtman ing. Stanislav Juránek vyhlásil přestávku od 13.00 hodin do 14.30 hodin.

 

Bod č. 7

Zřízení sociálního fondu

 

Předkladatel Ing. Lubomír Šmíd představil předkládaný materiál.

 

Mgr. Zuzana Domesová vznesla dotaz na předkladatele, zda je vypracován „Statut sociálního fondu“, případně prováděcí předpisy. Dále uvedla, že pokud tomu tak není, navrhuje rozšířit usnesení.

 

Předsedající hejtman ing. Stanislav Juránek odpověděl, že namísto statut sociálního fondu lze použít termínu „Zásady čerpání sociálního fondu“. Dále uvedl, že tyto zásady vypracovány nejsou z důvodu, že ještě nebylo schváleno zřízení tohoto sociálního fondu. Její návrh rozšířit usnesení akceptoval.

 

Předsedající mimo program představil  ZBK ředitele Krajského úřadu ing. Jiřího Crhu.

Mgr. Zuzana Domesová přednesla uvedené rozšíření návrhu usnesení,  tzn. původní text návrhu usnesení  + následující doplnění: „a ukládá řediteli Krajského úřadu vypracovat Zásady použití sociálního fondu“.

 

Ing. Rostislav Slavotínek vznesl dotaz, zda je možné, aby ZBK uložilo vypracování zásad použití sociálního fondu řediteli, zda není správnější uložit tento úkol Radě Brněnského kraje.

 

Předsedající odpověděl, že to možné je a požádal ing. Lubomíra Šmída o upřesnění a citaci ze zákona.

 

Ing. Lubomír Šmíd uvedl, že v § 69  odst. 2 písm.  i)  Zákona o krajích je uvedeno: „ředitel plní úkoly  stanovené v samostatné působnosti zastupitelstvem a radou a další úkoly stanovené zákonem“.

 

Ing. Ladislav Býček vznesl připomínku, že by vypracování zásad použití sociálního fondu mělo být přesto uloženo Radě Brněnského kraje.

 

Mgr. Zuzana Domesová uvedla, že ona se domnívá, že by návrh usnesení měl zůstat tak, jak ho  navrhla, tedy „ukládá řediteli“, protože se to týká zaměstnanců.

 

Ing. Ladislav Býček požádal právní asistenci o stanovisko k výše uvedenému sporu.

 

Právní asistence Mgr. Petra Bónová Mičánková uvedla, že dle § 69 Zákona o krajích lze využít obou možností, tedy je možno uložit vypracování zásad použití sociálního fondu jak řediteli, tak Radě Brněnského kraje.

 

Předsedající hejtman ing. Stanislav Juránek rozhodl, že se bude hlasovat o obou variantách.

 

Mgr. Dušan Sušil předložil písemný pozměňovací návrh usnesení, který je součást tohoto zápisu jako příloha č. 12.

 

Tento pozměňovací návrh Mgr. Sušila (příloha č. 12) byl schválen  57 členy ZBK, nikdo nebyl proti a 4 členové ZBK se zdrželi hlasování.

 

Pozměňovací návrh na doplnění návrhu usnesení ve znění: schválený text usnesení + dodatek „a ukládá  Radě  Brněnského kraje zajistit vypracování zásad použití sociálního fondu“, nebyl přijat. 15 členů ZBK bylo pro tento návrh, nikdo nebyl proti a 27 členů ZBK se zdrželo hlasování.

 

Pozměňovací návrh na doplnění návrhu usnesení ve znění: schválený text usnesení + dodatek „a ukládá řediteli Krajského úřadu Brněnského kraje vypracovat zásady použití sociálního fondu“, byl přijat 49 členy ZBK, nikdo nebyl proti a 12 členů ZBK se zdrželo hlasování.

 

Bod č. 8

Zpráva o činnosti Rady Brněnského kraje

 

Předsedající hejtman Brněnského kraje ing. Stanislav Juránek seznámil ZBK s předloženým materiálem   a   informoval o   mimořádné  6. schůzi  Rady  Brněnského  kraje  konané  dne 13. 2. 2001, ke které se ZBK může vyjádřit  i na příštím zasedání ZBK.

 

Návrh usnesení byl přijat 55 členy ZBK, nikdo nebyl proti a 4 členové ZBK se zdrželi hlasování.

 

Bod č. 9

Zpráva o činnosti finančního výboru, včetně informace o čerpání kontokorentního úvěru

 

Zprávu o činnosti finančního výboru ZBK představil předseda výboru ing. Jan Vitula.

Zprávu o čerpání kontokorentního úvěru přednesl za Radu Brněnského kraje ing. Lubomír Šmíd.

 

Předložený návrh usnesení byl schválen 60 členy ZBK, nikdo nebyl proti a 1 člen se zdržel hlasování.

 

Bod č. 10

Zpráva o činnosti kontrolního výboru

 

Předseda kontrolního výboru ZBK Mgr. Václav Božek, CSc. ústně přednesl stručnou zprávu o činnosti výboru.

 

Ing. Pavel Březa vznesl dotaz na předsedu kontrolního výboru ZBK Mgr. Božka, zda to znamená, že se výbor sešel, ale neudělal zápis z jednání.

 

Mgr. Václav Božek, CSc. odpověděl, že dle Jednacího řádu výborů ZBK není nutné předkládat zápis z jednání výborů, pouze zápisy o provedené kontrole, případně zápisy  z jednání, která plní úkoly ZBK. Přesto se omluvil a uvedl, že zápis z jednání kontrolního výboru bude předložen na příštím zasedání ZBK.

 

Pan Jiří Kadrnka  vznesl připomínku, že dle § 78 kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady. V tomto smyslu se domnívá, že z jednání kontrolního výboru by měla na zasedání ZBK pravidelně zaznívat zpráva.

 

Mgr. Václav Božek, CSc. odpověděl, že tato připomínka bude v návrhu činnosti kontrolního výboru ZBK, který bude předkládat.

 

RNDr. Igor Poledňák podal písemný návrh na usnesení, který je součástí tohoto zápisu jako příloha č. 13.

 

Návrh usnesení RNDr. Igora Poledňáka byl přijat 51 členy ZBK, 1 člen ZBK byl proti a 8 členů ZBK se zdrželo hlasování.

 

Bod č. 11

Zpráva o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

 

Zprávu o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost představil předseda výboru ing. Petr Nezveda. Požádal o úpravu nepřesné formulace v bodě 6 (v první větě po slovním spojení „především na oblast školství“ nahradit slovním spojením „oblasti vymezené jeho úkoly“).

 

Člen výboru prof.RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc. vznesl připomínku, že při jednání výboru  z diskuse skutečně vyplynulo, že náplní práce výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost by měly  být především otázky školství. Domnívá se, že je třeba zdůraznit, aby stejně tak významnou náplní práce tohoto výboru byly otázky spojené s aktivní politikou zaměstnanosti, protože v Brněnském kraji se nacházejí okresy, kde je extrémně vysoká nezaměstnanost. Zdůraznil, že přeceňovat otázky školství nad otázky zaměstnanosti by nebylo správné.

 

Doc.ing. Jan Satoria, DrSc. uvedl, že součástí předkládané zprávy je i harmonogram postupného přechodu pravomocí, pro poslední převod agendy považuje za nutné zvážit jeho čas, domnívá se, že nejpozdějším termínem tohoto převodu by mělo být období letních prázdnin, protože není smysluplné, aby školy začaly nový školní rok pod Ministerstvem školství a v průběhu výuky pak přecházely na kraje. Způsobilo by to dost velké potíže.

 

Předsedající hejtman ing. Stanislav Juránek o těchto potížích ví, ale uvedený harmonogram je stanoven ministerstvem.

 

Ing. Pavel Březa vznesl připomínku, že nelze měnit zápis z jednání výboru, který je zapsán dle průběhu a ověřen.

 

Předseda výboru Ing. Petr Nezveda odpověděl, že během diskuse se výbor dotkl i ostatních oblastí, jako je kultura nebo zdravotnictví, proto chtěl změnit závěr z diskuse.

 

Pan Jiří Kadrnka poznamenal, že v § 78 odst. 6 zákona o krajích je specifikována základní činnost výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Proto se domnívá, že celá předešlá diskuse je naprosto zbytečná.

 

Ing. Pavel Březa se ohradil, že diskuse není zbytečná, podotkl, že jde o princip. Byl předán ověřený zápis a nikdo ho nemá již právo měnit, ať to objasňuje jakkoliv.

 

Ing. Jaroslav Pospíšil doporučil ing. Březovi kontaktovat členku výboru z řad KSČM, která mu potvrdí, že diskuse byla vedena v tom směru, v jakém byl nyní zápis upraven.

 

Ing. Ladislav Býček podotkl, že měli pouze snahu docílit určitého standardu v zápisech a zprávách z jednání výborů Brněnského kraje.

 

Prof.RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc. jako člen výboru připomněl, že závěr zápisu odpovídá realitě průběhu jednání, proto veřejně protestuje proti praktikám předsedy výboru, který nemůže dodatečně měnit obraz jednání výboru.

 

Předsedající hejtman ing. Stanislav Juránek upozornil na podstatu věci, a to že výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost má ze zákona úkoly, které jsou mu svěřeny. Proto nelze souhlasit s tím (ať už je v zápisu věta uvedena jakkoliv), aby se tento výbor zaměřil především na školství. Proto musí ZBK požadovat, aby se tento výbor řídil všemi úkoly, které jsou mu svěřeny.

 

Původní předložený návrh usnesení byl schválen 38 členy ZBK, 17 členů ZBK bylo proti a 4 členové ZBK se zdrželi hlasování.

 

 

Bod č. 12

Zpráva o činnosti výboru pro národnostní menšiny

 

Zprávu o činnosti výboru pro národnostní menšiny přednesla JUDr. Marie Marková a představila předložený materiál.

 

JUDr. Jan Kryčer vznesl dotaz na JUDr. Marii Markovou, jak hodlá výbor oslovit spolky zastupující občany české a moravské národnosti.

 

JUDr. Marie Marková uvedla, že výbor pro národnostní menšiny ze zřizuje v případě existence obyvatel, kteří se hlásí k jiné národnosti, než české. Českou menšinu tedy výbor oslovovat nebude, i když je to v Brněnském kraji opravdu menšina. Výbor bude oslovovat existující spolky, spolek české národnostní menšiny neexistuje.

 

JUDr. Jan Kryčer navrhl, aby v konstatování počtu obyvatelstva hlásícího se k národnostní menšině byla vypuštěna česká a moravská národnost, obsah materiálu by neměl logiku.

 

JUDr. Marie Marková návrh JUDr. Jana Kryčera akceptovala.

 

Ing. Ladislav Býček vznesl  technickou poznámku, že nelze akceptovat názor JUDr. Jana Kryčera v tom, aby si změnili v zápisu svoje usnesení. Na to nemá ZBK právo.

 

Původní předložený návrh usnesení byl schválen 59 členy ZBK, nikdo nebyl proti a 2 členové ZBK se zdrželi hlasování.

 

 

Bod č. 13

Zpráva o činnosti výboru pro hospodářský rozvoj a dopravu

 

Zprávu o činnosti  výboru pro hospodářský rozvoj a dopravu přednesl ing.arch. Dušan Jakoubek a představil předložený materiál.

 

Ing. Pavel Březa připomněl problém související s dopravou a s územním hospodářským rozvojem, a to iniciativu města Brna týkající se postupu při přípravě komunikace R 43. Město Brno si uvědomilo existenci kraje a chce mu vnutit svoji verzi. Domnívá se, že je zapotřebí, aby se výbor ZBK chopil této problematiky a začal se zabývat vizí kraje ohledně postupu v této zásadní investici v dopravě.

 

Ing.arch. Dušan Jakoubek vzal připomínku na vědomí, cílem bude zpracovat priority z pohledu celkového rozvoje Brněnského kraje.

 

Předsedající hejtman ing. Stanislav Juránek přednesl návrh usnesení: „ZBK bere na vědomí zprávu o činnosti výboru pro hospodářský rozvoj a dopravu“.

 

Tento návrh usnesení byl schválen 60 členy ZBK, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

 

 

 

 

Bod č. 14

Projednání názvu kraje

 

Předsedající hejtman ing. Stanislav Juránek přednesl informace k tomuto bodu a představil předložený materiál.

 

Mgr. Michal Hašek podal písemný pozměňovací návrh, který je součástí tohoto zápisu jako příloha č. 14. Poté prohlásil za klub ČSSD, že podporují změnu názvu kraje.

 

Předsedající hejtman ing. Stanislav Juránek uvedl, že tento pozměňovací návrh (příloha č. 14) podporuje.

 

JUDr. Jan Kryčer  vystoupil s názorem, že změna názvu kraje není nepodstatná, naopak je to záležitost klíčová. Schválením změny názvu kraje na „Jihomoravský kraj“ bude ZBK predestinovat i smysl snažení o změnu územně-správního členění ČR ve smyslu zániku Jihlavského kraje.

 

Pan Jiří Kadrnka vznesl dotaz na předkladatele, proč dle obou návrhů usnesení bude zákonodárná iniciativa  prováděna prostřednictvím poslanců za Brněnský kraj, když přímo zastupitelstvo je v souladu se zákonem oprávněno předkládat návrhy zákonů Parlamentu ČR.

 

Předsedající hejtman ing. Stanislav Juránek odpověděl, že je to v rámci urychlení celého procesu.

 

JUDr. Jan Kryčer vznesl dotaz na předsedajícího ing. Stanislava Juránka, zda dotyční poslanci Parlamentu ČR jsou o tomto záměru informováni, zda s nimi byla tato záležitost projednávána. Dále zda se jedná o všechny poslance za Brněnský kraj, nebo kterých se to týká?

 

Předsedající hejtman ing. Stanislav Juránek  odpověděl, že teprve na základě toho, zda bude dnes ZBK schváleno navrhované usnesení, oficiálně písemně osloví všechny poslance a senátory, kteří jsou v Brněnském kraji.

 

Ing. Ladislav Býček přednesl stanovisko klubu KSČM k tomuto bodu, toto stanovisko bylo předáno písemně a je součástí tohoto zápisu jako  příloha č. 15.

 

Ing. František Polách podal písemný návrh usnesení, který je součástí tohoto zápisu jako příloha č. 16.

 

Ing. Rostislav Slavotínek podal písemný návrh na formální změnu usnesení, který je součástí tohoto zápisu jako příloha č. 17.

 

RNDr. Igor Poledňák přednesl stanovisko klubu ODS k tomuto bodu:

„Po zvážení všech důvodu budeme hlasovat pro změnu názvu kraje tak, jak je navržena.“

 

PaedDr. Zdeněk Peša přednesl stanovisko klubu NPM k tomuto bodu:

„Nestraníci pro Moravu jsou pro Jihomoravský kraj.“

 

Bod 1 návrhu usnesení Mgr. Michala Haška s pozměňovacím návrhem ing. Rostislava Slavotínka byl schválen 62 členy ZBK, nikdo nebyl proti a 1 člen ZBK se zdržel hlasování.

 

Bod 2 návrhu usnesení Mgr. Michala Haška s pozměňovacím návrhem ing. Rostislava Slavotínka byl schválen 61 členy ZBK, nikdo nebyl proti a 1 člen ZBK se zdržel hlasování.

 

Bod 3 návrhu usnesení Mgr. Michala Haška byl schválen 61 členy ZBK, nikdo nebyl proti a 1 člen se zdržel hlasování.

 

Návrh usnesení ing. Františka Polácha byl označen jako bod 4 usnesení a schválen 62 členy ZBK, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

 

Bod č. 15

Informace o přípravě společného orgánu krajů

 

Předsedající hejtman ing. Stanislav Juránek představil předložený materiál a přednesl informace k tomuto bodu.

 

Prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc. reagoval na formulaci v důvodové zprávě předloženého materiálu, konkrétně odstavec 2. Domnívá se, že tato formulace je kontroverzní a kdokoliv ji může chápat různým způsobem. Potom se nelze divit, že někteří lidé mají takové představy, že se tímto způsobem chce vytvářet paralelní mocenské centrum v ČR. Protestuje proti takovým formulacím. Vznesl dotaz na předsedajícího hejtmana ing. Stanislava Juránka, jak to bylo myšleno, doufá, že ne tak, jak výše interpretoval.

 

Předsedající hejtman ing. Stanislav Juránek opověděl, že mnozí ministři by bez společného postupu krajů odmítli komunikovat. Společný postup je důležitý, aby bylo zřejmé že daný problém je stejný ve více krajích, případně zasahující do více krajů najednou. Společný postup vede k urychlení řešení problémů. V žádném případě nejde o vytvoření nějakého mocenského centra.

 

Ing. Ladislav Býček požádal předsedajícího, aby k tomuto bodu svolal poradu předsedů politických klubů, aby bylo možno k některým záležitostem zaujmout stanovisko.

 

Předsedající hejtman ing. Stanislav Juránek uvedl, že tuto navrhovanou možnost určitě využije.

 

Ing. Jan Letocha vystoupil s připomínkou, zda by jako společný orgán krajů nebylo vhodnější kolegium hejtmanů, nežli  asociace nebo sdružení.

 

Předsedající hejtman ing. Stanislav Juránek uvedl, že nechce, aby vzniklo kolegium z hejtmanů kraje, ale aby to byl orgán, který má za sebou oporu zastupitelstva.

 

Ing. Milan Venclík uvedl, že určitý druh spolupráce je nutný, ale je otázkou nalézt správnou formu instituce.

 

Návrh usnesení byl přijat 59 členy ZBK, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

 

Bod č. 16

Zásady pro poskytování náhrady mzdy a ušlého výdělku členům Zastupitelstva Brněnského kraje, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni pro rok 2001

 

Ing. Lubomír Šmíd představil předložený materiál a přednesl informace k tomuto bodu.

 

Návrh unesení byl přijat 59 členy ZBK, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

 

Bod č. 17

Odpověď na petici občanů města Jevíčka

 

Předsedající hejtman ing. Stanislav Juránek představil předložený materiál a přednesl informace k tomuto bodu.

 

Mgr. Jiří Bělehrádek upozornil na citlivost tohoto bodu, názory občanů jsou různé, navrhl, aby byla změněna formulace usnesení.

 

Ing. Jan Letocha  navrhl nepřijímat k tomuto bodu žádné usnesení. Má připomínku, že tento materiál nebyl projednán v radě Brněnského kraje. Obdobných záměrů bude více, ZBK by se mělo dohodnout na určitém postupu v případě podobných požadavků občanů. Změna hranic krajů je reálná až po příštích volbách.

 

Předsedající hejtman ing. Stanislav Juránek uvedl, že tento návrh byl podán jím jako zastupitelem Brněnského kraje a na začátku zasedání byl tento bod programu schválen ZBK. Postupem při přijímání petic se bude rada Brněnského kraje zabývat. Nějakou odpověď na tuto petici je nutné dát, neodpovědět by nebylo slušné.

 

Mgr. Dušan Sušil vyslovil nesouhlas s návrhem změnit formulaci usnesení, který přednesl Mgr. Jiří Bělehrádek, nejedná se o část obyvatelstva, ale o převážnou většinu obyvatelstva. Dále podal písemný pozměňovací návrh  usnesení, který je součástí tohoto zápisu jako příloha č. 18.

 

Mgr. Michal Hašek  požadoval systémové řešení podobných žádostí, je třeba to dát za úkol např. radě Brněnského kraje, nebo vytvořit pracovní skupinu, která bude jednat i s ostatními kraji.

 

Ing. Milan Venclík uvedl, že program zasedání byl schválen, proto se tímto bodem musí ZBK zabývat, navrhuje, aby ZBK vzalo tuto petici na vědomí. Souhlasil s ing. Janem Letochou v tom, že změna hranic krajů je reálná až po příštích volbách. Souhlasil s tím, že je to záležitost systémová, je třeba najít určitý mechanismus a dát všem občanům možnost se k tomu do určitého termínu vyjádřit tak, aby to bylo stanovisko objektivní.

 

Doc.ing.arch.  Jiří Löw podal  návrh  usnesení,  který je  součástí   tohoto   zápisu jako příloha č. 19.

 

MUDr. František Adamec uvedl, že pokud se bude přemýšlet o mechanismu, jakým se budou provádět změny hranic krajů, je třeba brát v potaz, že nynější ZBK bude vytvářet koncepci kraje. A pokud by se měla tato koncepce na 4 roky měnit, nebylo by to ku prospěchu těchto sporných okrajových částí krajů.

 

Ing. Ladislav Býček uvedl stanovisko klubu KSČM, že jsou vstřícní a otevření všem, kteří vznesou  požadavek být v Brněnském kraji. ZBK musí veřejně deklarovat, zda chce nebo nechce přijmout obce, které chtějí do Brněnského kraje. Nelze říci, že ZBK neví, nebo uvede ano chceme, ale snad později. Další záležitostí je, co konkrétně s tím ZBK udělá z hlediska systémových opatření.

 

JUDr. Jan Kryčer požádal doc.ing.arch. Löwa o dopracování jeho návrhu usnesení (příloha č. 19) ve smyslu, že nejenže žádost občanů respektujeme, ale že v této věci hodlá ZBK i něco činit.

 

Ing. Milan Venclík uvedl, že jsou obce, které chtějí do Brněnského kraje vstoupit, ale jsou i obce, které z něho chtějí vystoupit, takže pokud ZBK bude akceptovat žádosti obcí, které chtějí vstoupit, musí akceptovat i ty, které chtějí odejít. Hejtman ing. Stanislav Juránek by měl o těchto záležitostech začít jednat s hejtmany sousedních krajů.

 

Ing. Jaroslav Pospíšil vznesl připomínku, že se musí specifikovat, co to znamená, že „obec chce“ do našeho kraje. Zájem musí být projeven dostatečně zřetelně, 52 % občanů Jevíčka není převážná většina. Proto bude hlasovat pro usnesení „…. bere na vědomí …“

 

Ing. Jan Letocha vzal zpět svůj návrh na nepřijímání žádného usnesení a nahradil ho písemným návrhem usnesení, který je součástí tohoto zápisu jako příloha č. 20.

 

Ing. Augustin Forman navrhl, aby rada Brněnského kraje připravila materiál týkající se reformy státní správy v Brněnském kraji.

 

Ing. Ladislav Korbel navrhl ukončení rozpravy.

 

Návrh na ukončení rozpravy byl přijat 49 členy ZBK, 1 člen ZBK byl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

 

Písemný pozměňovací návrh ing.Jana Letochy (příloha č. 20) nebyl schválen. 31 členů ZBK bylo pro tento návrh, 1 člen ZBK byl proti a 26 členů ZBK se zdrželo hlasování.

 

Mgr. Michal Hašek společně s PaedDr. Zdeňkem Pešou podali písemný návrh usnesení, který je součástí tohoto zápisu jako příloha č. 21.

 

Bod 2 návrhu usnesení Mgr. Haška a PaedDr. Pešy (příloha č. 21) byl schválen 45 členy ZBK, 1 člen ZBK byl proti a 10 členů ZBK se zdrželo hlasování.

 

Bod 1 návrhu usnesení Mgr. Haška a PaedDr. Pešy (příloha č. 21) byl schválen 53, 2 členové ZBK byli proti, 3 členové ZBK se zdrželi hlasování.

 

Předsedající hejtman ing. Stanislav Juránek konstatoval, že návrh na usnesení doc.ing.arch. Löwa (příloha č. 19) je nehlasovatelný, návrh Mgr. Dušana Sušila je též nehlasovatelný, původní návrh usnesení je též nehlasovatelný.

 

Ing. Ladislav  Býček vyjádřil nesouhlas s konstatováním předsedajícího, že původní návrh usnesení je nehlasovatelný. Je zapotřebí odpovědět na petici občanů města Jevíčka.

 

Předsedající hejtman ing. Stanislav Juránek uvedl, že odpověď občanům byla schválena jako bod 1 návrhu usnesení Mgr. Haška a PaedDr. Pešy (příloha č. 21).

 

Ing. Ladislav Býček požádal o schválení textu „ZBK schvaluje následující odpověď na petici občanů města Jevíčka:“

 

Předsedající hejtman ing. Stanislav Juránek stáhl původní návrh na usnesení a ukončil bod programu.

 

 

Přerušení jednání – předsedající hejtman ing. Stanislav Juránek vyhlásil přestávku od 16.45 hodin do 17.15 hodin.

 

Bod č. 18

Bezúplatný převod majetku ve správě Fondu dětí a mládeže v likvidaci

 

Předkladatel hejtman ing. Stanislav Juránek představil předložený materiál a přednesl informace k bodu.

 

Paní Jaroslava Baštářová vznesla dotaz, kdo uvedené objekty s současné době užívá.

 

Předsedající hejtman ing. Stanislav Juránek odpověděl, že nikdo nemá na tyto objekty přednostní právo.

 

Původní návrh usnesení byl schválen 61 členy ZBK, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

 

Bod č. 19

Dotazy, podněty, připomínky

 

Ing. Ladislav Býček vznesl dotaz na předsedajícího ing. Stanislava Juránka, kdy bude k dispozici programové prohlášení rady. Dále požádal o Jednací řád Rady Brněnského kraje, aby ZBK mělo možnost se s ním seznámit.

Rada Brněnského kraje na své 4. schůzi v bodu „Různé“ uložila dvěma představitelům politických klubů prověřit jazykovou vybavenost členů těchto dvou klubů pro vysílání na zahraniční pracovní jednání. Lze z toho usuzovat, že buďto předsedy ostatních politických klubů ještě nikdo neoslovil, nebo se s jejich účastí na zahraničních pracovních cestách nepočítá. Požaduje písemnou odpověď, jak toto usnesení ze 4. schůze rady Brněnského kraje bylo myšleno. 

Dále se zeptal, jak je daleko rozhodnutí rady Brněnského kraje ve věci zřízení komisí Rady Brněnského kraje. Je třeba co nejrychleji řešit některé závažné situace, např. situaci ve zdravotnictví.

Vznesl dotaz, zda by bylo možné v uceleném materiálu vydat harmonogramy ZBK, Rady Brněnského kraje, výborů ZBK.

 

Předsedající hejtman ing. Stanislav Juránek odpověděl, že programové prohlášení Rady Brněnského kraje bude samozřejmě k dispozici všem zastupitelům. Jednací řád Rady Brněnského kraje bude co nejdříve dodán.

Dotaz k usnesení ze 4. schůze Rady Brněnského kraje odpoví dle požadavku písemně.

Seznam komisí současně s programovým prohlášením bude k dispozici do konce února, tyto komise budou ustaveny v průběhu měsíce března.

Dále uvedl, že lze těžko stanovit komisi pro zdravotnictví, když doposud neexistuje odbor zdravotnictví. Kompetencí v oblasti zdravotnictví nemá kraj příliš mnoho, na vedoucího odboru zdravotnictví je vypsáno  výběrové řízení.

Na další dotaz uvedl, že harmonogramy ZBK, rady Brněnského kraje, výborů ZBK v uceleném materiálu budou k dispozici.

 

Prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc. vznesl dotaz, zda existuje harmonogram zahraničních cest na nejbližší dobu (asi v horizontu půl roku) a jaké mechanismy budou zvoleny pro výběr účastníku těchto zahraničních cest.

V jednom ze zápisů rady Brněnského kraje je uvedeno, že hejtman ing. Stanislav Juránek doporučuje účast pana Holze  na nějaké konferenci ve Vídni, prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc. by rád věděl, o jakou konferenci se jedná.

Dále má podnět, který navazuje na dopis ze 7. 2. 2001 adresovaný hejtmanovi ing. Stanislavu Juránkovi, ve kterém kritizuje jménem klubu ČSSD zápis z ustavujícího zasedání ZBK. Zápis považuje za naprosto neadekvátní a neodpovídající, nechápe, proč by v zápisu nemohlo být opravdu stručnou formou uvedeno, jaký kdo podal pozměňovací návrh, jaký měl kdo dotaz nebo připomínku a jak mu bylo odpovězeno. Domnívá se, že to, co bylo předloženo z ustavujícího zasedání v podstatě zápis ani není. Zápis považuje za velmi důležitý dokument, se kterým může zastupitel pracovat. A aby s ním mohl pracovat, musí mít svoji hodnotu. Domnívá se, že zápis z kteréhokoliv oddílu „Junáka“ je vypovídajícnější, než zápis z ustavujícího ZBK.

 

Předsedající hejtman ing. Stanislav Juránek odpověděl na dotazy prof.RNDr. Ivana Ohlídala, DrSc. Ohledně dotazu týkajícího se zahraničních cest uvedl, že písemnou odpověď vypracovanou pro ing. Ladislava Býčka obdrží i prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc.

K dotazu ohledně účasti pana Holze na konferenci ve Vídni uvedl, že se jedná o prezentaci Brněnského kraje na velvyslanectví ve Vídni, kterého se zúčastní představitelé všech Spolkových zemí Rakouska.

Harmonogram zahraničních cest neexistuje, přišla celá řada pozvánek, které jsou ve velké většině osobní. Je třeba vytvořit určitou strategii ve využívání pozvání do zahraničí, každá zahraniční cesta by měla kraji něco přinést. V delegaci samozřejmě nebudou pouze členové rady Brněnského kraje, budou tam i členové ZBK a nejen to, bude se to týkat i lidí, kteří mohou v rámci této návštěvy pro náš kraj něco získat.

K dotazu týkajícího se zápisu z ustavujícího zasedání ZBK uvedl, že zápis má zajisté nějaké nedostatky, nicméně vyslovil nesouhlas s vyjádřením týkajícím se schůzí „Junáka“.

 

 

Mgr. Michal Hašek požádal o písemnou odpověď na dotaz, týkající se smlouvy s Komerční bankou o kontokorentním úvěru. Zeptal se, zda součástí nabídky Komerční banky k této smlouvě byla nabídka některých exkluzivních produktů Komerční banky, např. zvýhodněné platební karty, zda o této otázce Rada Brněnského kraje jednala a s jakým výsledkem.

 

Předsedající hejtman ing. Stanislav Juránek uvedl, že se dle požadavku k tomuto dotazu vyjádří písemně.

 

 

Prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc. vznesl dotaz, zda budou zápisy ze zasedání ZBK vedeny ve stejném duchu, jako zápis z ustavujícího zasedání.

Předsedající hejtman ing. Stanislav Juránek odpověděl, že zápisy budou vedeny dle Jednacího řádu ZBK.

 

Prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc. uvedl, že odpovědi zcela neporozuměl.

Dále  vznesl dotaz týkající se odboru školství Krajského úřadu. Uvedl, že v současné době mohlo být delimitací na tomto odboru školství 11 pracovníků. Je jich tam zatím delimitací převedeno 7,  4 místa jsou volná. Ředitelem Krajského úřadu mu bylo vysvětleno, proč tomu tak je. Prof.RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc. ovšem toto vysvětlení zcela nepřijal a ptá se na jednu věc, která souvisí s aktivitami, které údajně mají vést k obsazení 4 zbývajících míst na odboru školství. Údajně prostřednictvím asociace CEZHA byli požádáni někteří ředitelé středních škol v Brněnském kraji o podání návrhů na další pracovníky, které považují za vhodné pro působení na odboru školství. Byl překvapen, že tímto způsobem byla oslovena pouze nepatrná část ředitelů v Brněnském kraji. Tento selektivní způsob je na první pohled podivný, možná i trochu podezřelý. Nechápe, proč byl zvolen tento způsob, proč nebylo použito nějakého plošnějšího způsobu. Uvedl, že je pro něj zarážející, když rada Brněnského kraje vyhledává případné nové pracovníky pro odbor školství takovýmto selektivním způsobem, může to vyvolávat různá podezření.

 

Předsedající hejtman ing. Stanislav Juránek odpověděl, že Rada Brněnského kraje nevyhledává pracovníky, je to v působnosti Krajského úřadu. Poté požádal o zodpovězení dotazu pana Antonína Kmenta, který má na starost oblast školství.

 

Pan Antonín Kment uvedl, že byl tento dotaz již prof.RNDr. Ivanu Ohlídalovi, DrSc. písemně zodpovězen, proto nechápe jeho smysl. Dále uvedl, že sdružení CEZHA skutečně kraj kontaktovalo prostřednictvím pana Antonína Filouše. Aktivita tohoto sdružení byla využita, ale pouze v té rovině, že pan Kment vyzval sdružení, aby podalo návrh, jakým způsobem by si oni představovali, že by mohla být utvářena školská komise. K jednotlivým pracovníkům uvedl, že 8 pracovníků bylo delimitováno a ostatní 3 pracovnice budou připravovat přechod školských zařízení na kraj k 31. 3. 2001. Což neznamená, že tyto pracovnice nebudou využity po přechodu školských zařízení.

 

Prof.RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc. reagoval na odpověď pana Kmenta. Řekl, že výše zmíněné skutečnosti v písemné odpovědi, kterou obdržel, uvedeny nejsou. Dále se otázal, jestli když dojde k oslovení kraje jinou asociací, bude postup stejný jako v případě asociace CEZHA.

 

Pan Antonín Kment uvedl, že odpověděl jasně v tom smyslu, že iniciativy CEZHA využil k tomu, aby připravili návrh na to, jak si přestavují, že by měla být sestavena školská komise. Domnívá se, že sdružení, které zastupuje střední školy, by mohlo být partnerem pro diskusi o tom, jak by mohla být sestavení školská komise. Uvedl, že o žádném jiném jednání se sdružením CEZHA mu není nic známo.

 

Prof.RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc. se znovu zeptal, zda v případě oslovení jinými asociacemi, např. asociacemi učilišť, bude postupováno stejným způsobem, jako v případě asociace CEZHA, či ne.

 

Pan Antonín Kment odpověděl, že samozřejmě ano, pokud půjde o obsazení míst ve školské komisi, dostanou stejný prostor.

 

MUDr. Oldřich Ryšavý vznesl dotaz na hejtmana ing. Stanislava Juránka ohledně nepřítomnosti zástupců Rady Brněnského kraje a zástupců hejtmana   Brněnského kraje na novoročním setkání starostů obcí v rámci nově konstituovaného Brněnského kraje, jež se uskutečnilo 25. 1.  2001. Na tomto setkání byli přítomni všichni starostové v Brněnském kraji a někteří ze starostů v okresu Břeclav  požádali MUDr. Ryšavého o vysvětlení.

 

Předsedající hejtman ing. Stanislav Juránek důrazně uvedl, že bylo pořádáno setkání, o kterém on ani rada Brněnského kraje nebyli informováni. Sdružení, které toto setkání organizovalo radu Brněnského kraje ujistilo, že dojde písemná omluva všem starostům. Bylo přijato opatření, že záštita hejtmana nebo rady Brněnského kraje bude udělována velmi obezřetně a s velkým uvážením.

 

Ing. Milan Venclík se také vyjádřil k záležitosti setkání starostů. Uvedl, že jednoznačně odmítá takovéto praktiky nějaké soukromé společnosti, a že se rada odmítá do budoucna takto organizovaných akcí zúčastňovat. Pokud se hejtman, rada nebo zastupitelé budou chtíti setkat s volenými orgány, budou si setkání organizovat sami.

Dále navrhl, aby nebyly zpochybňovány iniciativy těch občanů, kteří jsou ochotni zapojit se do procesu tvoření a rozvíjení kraje, ale aby byli naopak informováni všichni ostatní, že by ZBK bylo velice rádo, kdyby se začali též podílet.

 

Ing. Ladislav Býček uvedl, že pokud chce ZBK využít služeb jiných subjektů, mělo by tuto žádost o využití služeb zveřejnit. Znovu se tedy vrátil k tomu, proč některé záležitosti nebyly řešeny výběrovým řízením, jako např. jmenování ředitele Krajského úřadu.

 

Pan Jan Šinogl uvedl, že omluva od společnosti organizující setkání starostů přišla písemně ještě před konáním tohoto setkání.

 

Předsedající hejtman ing. Stanislav Juránek vyjádřil uspokojení nad tím, že opravdu došlo k písemné omluvě starostům obcí Brněnského kraje.

 

PhDr. Richard Svoboda uvedl, že se tohoto setkání zúčastnil, byla to komerční akce, kterou zaplatily firmy, které se na této akci prezentovali. Starostové tam byli veřejně obelháni, protože jim bylo sděleno, že byli osloveni všichni členové rady Brněnského kraje, což nebyla pravda.

 

Předsedající hejtman ing. Stanislav Juránek uvedl, že nebyli obelháni jen starostové,  ale i prezentující se firmy.

 

Prof.RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc.vystoupil ještě s jedním podnětem týkajícím se školské problematiky. V Brněnském kraji se v poslední době stává, že ředitelé základních i středních škol opakovaně a bezdůvodně uzavírají s některými učiteli pracovní smlouvy na dobu určitou, a to tak, že je zaměstnají na 10 měsíců školního roku, na prázdniny je propustí, v září je opět přijmou. Pokud se to opakuje 3x nebo 4x, nelze to akceptovat, je to jednání protispolečenské a z hlediska školství škodlivé. Proto prof.RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc. žádá kontrolu a informace, co s tím bude kraj dělat?

 

Předsedající hejtman ing. Stanislav Juránek upozornil, že zatím pod kraj nepřešla ani jedna škola, jinak by podal zprávu.

 

Ing. Pavel Březa požádal, aby byli ZBK představeni jmenovaní vedoucí pracovníci, a to širším způsobem, než to bylo uvedeno u pana ředitele Krajského úřadu. Uvědomil si, že kraj zatím nedisponuje prostředky, aby dokumentoval některé svoje podklady týkající se např. Katastru nemovitostí apod. Domnívá se, že je zapotřebí, aby se v tomto dosáhlo do budoucna nějakého pokroku.

Písemnou odpověd požaduje na dotaz ohledně spolupráce s Jihlavským krajem.

 

Předsedající hejtman ing. Stanislav Juránek konstatoval, že je na úrovni hejtmanů projednávána a ustavována rada týkající  se Dukovan, což je složitá záležitost zasahující do obou krajů. Dotaz zodpoví písemně.

 

 

Bod č. 20

Harmonogram zasedání zastupitelstva Brněnského kraje

 

 

Pan Jiří Životský podal písemný návrh na zařazení nového bodu programu 2. zasedání ZBK, který je součástí tohoto zápisu jako příloha č. 22.

 

Tento návrh byl schválen 56 členy ZBK, 1 člen ZBK byl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

 

 

Předsedající hejtman ing. Stanislav Juránek uvedl, že jsou navrženy 2 varianty harmonogramu zasedání ZBK, navrhl hlasovat pro variantu B.

 

JUDr. Jan Kryčer poznamenal, že podporuje variantu B, nicméně zeptal se, zda bude ZBK schopno, vzhledem k narůstajícímu počtu bodů programu, zvládnout program plnohodnotně během jednoho dne. Doporučil schválit harmonogram pouze na první polovinu roku, druhou polovinu roku by ZBK schválilo až v červnu.

 

Předsedající hejtman ing. Stanislav Juránek odpověděl, že dle zákona může jako hejtman svolat ZBK kdykoliv. Pokud se objeví nutnost svolávat zasedání ZBK častěji, aby nemusela být dvoudenní, přistoupí k tomu. Harmonogram je potřebný, aby si zastupitelé mohli rezervovat termíny v něm uvedené.

 

Ing. Ladislav Býček upozornil na příliš dlouhou dobu mezi tímto 2. zasedáním ZBK a následujícím, které se má uskutečnit 19. 4. 2001. Doporučil najít termín v březnu, vzhledem k velkému množství rozpracovaných problémů.

 

Přesedající hejtman ing. Stanislav Juránek uvedl, že pokud vznikne nutnost svolat zasedání ZBK v březnu, učiní tak na 15. března 2001.

 

 

Varianta B předloženého harmonogramu zasedání ZBK byla schválena 55 členy ZBK, nikdo nebyl proti a 3 členové ZBK se zdrželi hlasování.

 

 

Předsedající hejtman ing. Stanislav Juránek ukončil po vyčerpání všech bodů programu 2. zasedání ZBK, a to v 18 hodin 13 minut.