Z Á P I S

 

 

o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva Brněnského kraje,

konaného dne 20. 12. 2000

 

 

 

 

 

Primátor města Brna RNDr. Petr Duchoň všechny při příležitosti prvního a historického zasedání Zastupitelstva Brněnského kraje jménem města Brna pozdravil a přivítal na Nové radnici. Poté promluvil ministr zdravotnictví České republiky pan Prof.MUDr. Bohumil Fišer, CSc., který zasedání oficiálně zahájil, poblahopřál všem zastupitelům ke zvolení do Zastupitelstva Brněnského kraje (dále ZBK) a předal řízení jednání nejstaršímu členovi ZBK panu     doc.Ing. Janu Satoriovi, DrSc. Ten všechny ještě jednou přivítal, konstatoval, že zasedání ZBK je usnášeníschopné – přítomno 65 členů ZBK,  upozornil zastupitele  na neslučitelnost jejich funkcí.

Zapisovatelkami jednání byly jmenovány  Petra Horáčková a Magda Jeřábková, jako sčitatelé byli jmenováni paní Olga Fuksová, Ing. Karel Širůček, Ing. Jiří Smetana, paní Ivona Nečasová, paní Eva Jurníčková.

 

 

 

Složení slibu členů ZBK

Text slibu člena ZBK přednesl doc.Ing. Jan Satoria, DrSc.. Zákonem předepsaný slib do jeho rukou složilo všech 65 členů ZBK (doc.Ing. Jan Satoria, DrSc. složil slib do rukou         MUDr. Aleny Štětkové, CSc.), čímž se dle ustanovení § 33 odst. 2 zákona o krajích ujali svých práv a povinností členů ZBK.

 

 

Schválení ověřovatelů zápisu

Dle ustanovení § 43 zákona o krajích zápis z jednání zastupitelstva podepisuje hejtman a zvolení ověřovatelé zápisu. Jako ověřovatele zápisu byli 65 hlasy schváleni paní Baštařová Jaroslava, Ing. Jan Vitula a Ing. Milan Venclík.

 

 

Schválení volební komise

S volební komisí ve složení Ing. Ladislav Korbel, Ing. Jiří Kadrnka, Ing. Miloš Havránek, PaedDr. Zdeněk Peša, pan Petr Zelinka, souhlasilo 63 členů ZBK, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Tato volební komise mezi sebou zvolila za svého předsedu PaedDr. Zdeňka Pešu, který se ujal řízení voleb.

 

Schválení volebního řádu pro volbu hejtmana

Doc.Ing. Jan Satoria, DrSc. seznámil zastupitele s volebním řádem pro volbu hejtmana.      Ing. Jiří Kadrnka vystoupil s návrhem změnit způsob označení kandidáta na volebním lístku.

Pro tento návrh  hlasovalo 63 členů ZBK, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

S volební řádem včetně schválené úpravy  souhlasilo 52 členů ZBK, nikdo nebyl               proti a 7 členů ZBK se zdrželo hlasování.

 

Předseda volební komise PaedDr. Zdeněk Peša přednesl návrh volební komise na doplnění volebního řádu, s doplňujícími poznámkami a dotazy vystoupili doc.Ing.arch. Jiří Lőw,      Ing. Ladislav Býček a JUDr. Marie Cacková. PaedDr. Zdeněk Peša dotazy zodpověděl a vyzval zastupitele ke schválení způsobu  volby i s tímto doplněním. Souhlasilo 59 členů ZBK, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

 

 

Volba hejtmana

Pro volbu hejtmana bylo schváleno tajné hlasování 55 hlasy, proti byli 4 a 3 zastupitelé se zdrželi hlasování.

Navržení kandidátové Ing. Stanislav Juránek a Ing. Ladislav Býček vyslovili souhlas s kandidaturou.

 

Výsledek volby hejtmana:

-         -         65 hlasovacích lístků vydáno

-         -         65 hlasovacích lístků odevzdáno

-         -         64 hlasovacích lístků platných

-         -         1 hlasovací lístek neplatný            

 

 

pro Ing. Ladislava Býčka         -  19

            pro Ing. Stanislava Juránka      -  43

 

 

 

Volební komise konstatovala, že z navržených kandidátů na hejtmana Brněnského kraje byl zvolen Ing. Stanislav Juránek.

 

Řízení zasedání převzal Ing. Stanislav Juránek, v úvodním slově se představil a poděkoval zastupitelům za důvěru.

 

 

1. Schválení doplňujícího programu ustavujícího zasedání ZBK

Hejtman Ing. Stanislav Juránek předložil a přečetl doplňující  program zasedání ZBK. Předložený program byl schválen 65 hlasy zastupitelů, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

 

Schválený doplňující program ustavujícího zasedání ZBK

 

1.      1.      Schválení doplňujícího programu ustavujícího zasedání ZBK

2.      2.      Jednací řád

3.      3.      Volební řád

4.      4.      Volba návrhové komise

5.      5.      Stanovení počtu uvolněných členů zastupitelstva

6.      6.      Volba zástupců hejtmana a dalších členů rady Brněnského kraje

7.      7.      Určení zástupce hejtmana, který zastupuje hejtmana v době jeho nepřítomnosti  a svěření zabezpečování konkrétních úkolů zástupcům hejtmana

8.      8.      Zřízení výborů, stanovení počtu místopředsedů a členů jednotlivých výborů

9.      9.      Volba předsedů, místopředsedů a členů výborů

10.  10.  Schválení zásad pro poskytování náhrady a ušlého výdělku neuvolněných členů zastupitelstva Brněnského kraje, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolnění, pro rok 2000 a leden 2001

11.  11.  Stanovení výše měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva  Brněnského kraje

12.  12.  Schválení smlouvy o výpůjčce

13.  13.  Souhlas s čerpáním prostředků určených pro financování Brněnského kraje v roce 2000

14.  14.  Rozpočtové provizorium roku 2001

15.  15.  Schválení rámce pro uzavření smlouvy o přijetí kontokorentního úvěru

 

 

2. Jednací řád

V rozpravě vystoupil Ing. Ladislav Býček, dotaz zodpověděla JUDr. Marie Cacková.

 

Návrh usnesení byl schválen 65 členy ZBK, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

 

 

3.      3.      Volební řád

V rozpravě vystoupila předkladateka JUDr. Marie Cacková a navrhla vypustit v bodu III. odstavec „Volba hejtmana“.

 

Dále vystoupil Mgr. Michal Hašek a jménem klubu ČSSD přednesl pozměňovací návrh. JUDr. Marie Cacková návrh vzala na vědomí s tím, že ho považuje za akceptovatelný.

 

Dále vystoupil Ing. Ladislav Býček s pozměňovacím návrhem. JUDr. Marie Cacková jako předkladatelka vzala návrh na vědomí s tím, že ho nedoporučuje.

 

Pozměňovací návrh přednesený Mgr. Michalem Haškem byl schválen 57 členy ZBK, 4 členové byli proti a 2 se zdrželi hlasování.

 

Návrh přednesený Ing. Ladislavem Býčkem nebyl přijat, souhlasilo 18 členů ZBK, proti bylo 37 členů a hlasování se zdrželo 9 členů ZBK.

 

Volební řád pozměněný o návrh Mgr. Michala Haška byl schválen 50 hlasy členů ZBK, nikdo nebyl proti a 15 členů ZBK se zdrželo hlasování.

 

 

4.      4.      Volba návrhové komise

Navržení kandidáti Ing. Jan Letocha, PhDr. Richard Svoboda a prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc. vyslovili souhlas s kandidaturou.

 

Návrhová komise ve složení Ing. Jan Letocha, PhDr. Richard Svoboda a prof.RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc. byla schválena 54 členy ZBK, nikdo nebyl proti a 10 členů ZBK se zdrželo hlasování.

 

5.      5.      Stanovení počtu uvolněných členů zastupitelstva

Hejtman Ing. Stanislav Juránek navrhl uvolněné členy ZBK v počtu 4, z toho 1 hejtman a 3 zástupci hejtmana.

 

Mgr. Michal Hašek podal návrh ČSSD  na 5 uvolněných členů ZBK, z toho 1 hejtman, 3 zástupci hejtmana a 1 předseda kontrolního výboru.

 

Návrh Mgr. Michala Haška nebyl schválen, souhlasilo 10 členů ZBK, proti bylo 17 členů ZBK, 37 členů ZBK se zdrželo hlasování.

 

Návrh hejtmana Ing. Stanislava Juránka byl schválen 41 členy ZBK, 7 členů ZBK bylo proti a 17 členů ZBK se zdrželo hlasování.

 

 

6.      6.      Volba zástupců hejtmana a dalších členů rady Brněnského kraje

Předseda volební komise  PaedDr. Zdeněk Peša podal v rámci urychlení průběhu voleb návrh na organizační změnu způsobu volby ve volební místnosti.

 

Návrh předsedy volební komise byl přijat 61 členy ZBK, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

 

Volba 1. zástupce hejtmana Brněnského kraje

Kandidáti na 1. zástupce hejtmana  Ing. František Polách a Ing. Ladislav Býček vyslovili souhlas s kandidaturou.

 

 

Výsledek volby 1. zástupce hejtmana:

-         -         64 hlasovacích lístků vydáno

-         -         64 hlasovacích lístků odevzdáno

-         -         64 hlasovacích lístků platných

-         -         žádný  hlasovací lístek neplatný                

 

 

pro Ing. Ladislava Býčka         -  24

            pro Ing. Františka Polácha       -  39

 

 

Volební komise konstatovala, že z navržených kandidátů na funkci  zástupce hejtmana Brněnského kraje byl zvolen Ing. František Polách.

 

Nově zvolený  zástupce hejtmana Ing. František Polách se v úvodním slově  představil a poděkoval zastupitelům za důvěru.

 

 

 

Volba 2. zástupce hejtmana Brněnského kraje

Kandidáti na 2. zástupce hejtmana  pan Antonín Kment a Ing. Jiří Václavek vyslovili souhlas s kandidaturou.

Výsledek volby 2. zástupce hejtmana:

-         -         64 hlasovacích lístků vydáno

-         -         64 hlasovacích lístků odevzdáno

-         -         62 hlasovacích lístků platných

-         -          2  hlasovací lístky neplatné          

 

 

pro pana Antonína Kmenta      -  39

            pro Ing. Jiřího Václavka           -  22

 

 

Volební komise konstatovala, že z navržených kandidátů na funkci  zástupce hejtmana Brněnského kraje byl zvolen pan Antonín Kment.

 

Nově zvolený zástupce hejtmana pan Antonín Kment se v úvodním slově představil a poděkoval zastupitelům za důvěru.

 

 

Hejtman Ing. Stanislav Juránek podal návrh na volbu zbývajících členů rady před polední přestávkou.

Návrh  hejtmana Ing. Stanislava Juránka byl přijat 54 členy ZBK, 1 člen ZBK byl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

 

Volba 3. zástupce hejtmana Brněnského kraje

Kandidáti na 3. zástupce hejtmana  Mgr. Ivo Pojezný a Ing. Lubomír Šmíd vyslovili souhlas s kandidaturou.

 

Výsledek volby 3. zástupce hejtmana:

-         -         64 hlasovacích lístků vydáno

-         -         64 hlasovacích lístků odevzdáno

-         -         63 hlasovacích lístků platných

-         -          1  hlasovací lístek neplatný          

 

 

pro Mgr. Ivo Pojezného          -  22

            pro Ing. Lubomíra Šmída         -  37

 

 

Volební komise konstatovala, že z navržených kandidátů na funkci  zástupce hejtmana Brněnského kraje byl zvolen  Ing. Lubomír Šmíd.

 

Nově zvolený zástupce hejtmana pan Ing. Lubomír Šmíd se v úvodním slově  představil a poděkoval zastupitelům za důvěru.

 

 

 

 

Volba dalších členů rady Brněnského kraje

Kandidáti na další členy rady Brněnského kraje Ing. Ilja Kašík, CSc., Ing. Jan Letocha, pan Jiří Tomek,  pan Rudolf Holz, RNDr. Igor Poledňák, Ing. Milan Venclík,  Ing. Jaroslav Pospíšil, Mgr. Domesová Zuzana, Mgr. Michal Hašek a pan Jan Šinogl, paní Baštařová Jaroslava,  Ing. Augustin Forman, Ing. Vincencie Kaděrová a Ing. Ladislav Býček vyslovili souhlas s kandidaturou.

 

Výsledek volby dalších členů rady Brněnského kraje:

-         -         64 hlasovacích lístků vydáno

-         -         64 hlasovacích lístků odevzdáno

-         -         64 hlasovacích lístků platných

-         -         žádný  hlasovací lístek neplatný                

 

pro Ing. Ilju Kašíka, CSc.                   -  39

            pro Ing. Jana Letochu              -  39

pro pana Jiřího Tomka             -  36

                       pro pana Rudolfa Holze                       -  37

                       pro RNDr. Igora Poledňáka                -  38

                       pro Ing. Milana Venclíka                     -  37

                       pro Ing. Jaroslava Pospíšila                  -  38

                       pro Mgr. Domesovou Zuzanu  -  25

                       pro Mgr. Michala Haška                     -  24

                       pro pana Jana Šinogla                          -  24

                       pro paní Baštařovou Jaroslavu -  23

                        pro Ing. Augustina Formana                 -  24

                       pro Ing. Vincencii Kaděrovou  -  24

                       pro Ing. Ladislava Býčka                     -  24

 

Volební komise konstatovala, že z navržených kandidátů na další členy rady  Brněnského kraje byli zvoleni pan Rudolf Holz, Ing. Ilja Kašík, Ing. Jan Letocha, RNDr. Igor Poledňák, Ing. Jaroslav Pospíšil, Jiří Tomek a Ing. Milan Venclík.

 

 

 

7.      7.      Určení zástupce hejtmana, který zastupuje hejtmana v době jeho nepřítomnosti  a svěření zabezpečování konkrétních úkolů zástupcům hejtmana.

V rozpravě vystoupil Ing. Ladislav Býček s připomínkou, hejtman Ing. Stanislav Juránek vzal připomínku na vědomí.

 

Návrh hejtmana Ing. Stanislava Juránka byl schválen 47 členy ZBK, nikdo nebyl proti, zdrželo se 15 členů ZBK.

 

 

8.      8.      Zřízení výborů ZBK, stanovení počtu místopředsedů a členů jednotlivých výborů.

V rozpravě vystoupil Ing. Ladislav Býček s dotazem, dotaz zodpověděl hejtman Ing. Stanislav Juránek.

 

Návrh usnesení byl přijat 63 členy ZBK, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Změna volebního řádu

ZBK schválilo nový bod – „Změna volebního řádu“, 61 členů ZBK bylo pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

 

Mgr. Michal Hašek vznesl pozměňovací návrh na průběh voleb.

 

Návrh Mgr. Michala Haška byl schválen 61 členy ZBK, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

 

 

9.      9.      Volba předsedů, místopředsedů a členů výborů

Předseda volební komise PaedDr. Zdeněk Peša seznámil zastupitele se způsobem voleb předsedů, místopředsedů a členů výborů.

 

 

Volba předsedy finančního výboru

 

Kandidáti na předsedu finančního výboru Ing. Jan Vitula a Ing. Ladislav Býček vyslovili souhlas s kandidaturou.

 

Výsledek volby předsedy finančního výboru:

-         -         63 hlasovacích lístků vydáno

-         -         63 hlasovacích lístků odevzdáno

-         -         62 hlasovacích lístků platných

-         -          1  hlasovací lístek neplatný          

 

 

pro Ing. Jana  Vitulu                -  35

            pro Ing. Ladislava Býčka         -  23

 

 

Volební komise konstatovala, že z navržených kandidátů na předsedu finančního výboru byl zvolen Ing. Jan Vitula.

 

 

Volba 2 místopředsedů finančního výboru

 

Kandidáti na 2 místopředsedy finančního výboru Ing. Milan Venclík, Ing. Jiří Václavek, Ing. Luděk Mikulecký a Ing. Ladislav Býček vyslovili souhlas s kandidaturou.

 

Výsledek volby 2 místopředsedů finančního výboru:

-         -         62 hlasovacích lístků vydáno

-         -         62 hlasovacích lístků odevzdáno

-         -         62 hlasovacích lístků platných

-         -         žádný  hlasovací lístek neplatný                

 

 

 

pro Ing. Milana Venclíka         -  35

            pro Ing. Jiřího Václavka           -  21

pro Ing. Luďka Mikuleckého   -  34

pro Ing. Ladislava Býčka         -  23

Volební komise konstatovala, že z navržených kandidátů na 2 místopředsedy finančního výboru byli zvoleni  Ing. Luděk Mikulecký a Ing. Milan Venclík.

 

 

 

Volba členů  finančního výboru

 

Kandidáti na členy finančního výboru Ing. Ilja Kašík, Ing. Jan Letocha, Ing. Ladislav Korbel, pan Rudolf Holz, Ing. František Sivera, Ing. Jiří Kadrnka, Ing. Jiří Václavek a Ing. Ladislav Býček vyslovili souhlas s kandidaturou.

 

Členové ZBK schválili navrhované složení členů Finančního výboru 61 hlasy, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

 

 

Volba předsedy kontrolního výboru

 

Kandidát na předsedu kontrolního výboru Mgr. Václav Božek, CSc., vyslovil souhlas s kandidaturou.

 

Výsledek volby předsedy kontrolního výboru:

-         -         61 hlasovacích lístků vydáno

-         -         61 hlasovacích lístků odevzdáno

-         -         57 hlasovacích lístků platných

-         -          4  hlasovací lístky neplatné          

 

 

pro Mgr. Václava Božka         -  50

 

Volební komise konstatovala, že   předsedou kontrolního výboru byl zvolen Mgr. Václav Božek, CSc..

 

 

Volba  místopředsedy kontrolního výboru

 

Kandidáti na  místopředsedu kontrolního výboru pan Antonín Filouš a pan Stanislav Navrkal vyslovili souhlas s kandidaturou.

 

Výsledek volby  místopředsedy kontrolního výboru:

-         -         63 hlasovacích lístků vydáno

-         -         63 hlasovacích lístků odevzdáno

-         -         62 hlasovacích lístků platných

-         -           1  hlasovací lístek neplatný         

 

 

pro pana Antonína Filouše       -  36

            pro pana Stanislava Navrkala   -  23

 

Volební komise konstatovala, že z navržených kandidátů na  místopředsedu kontrolního výboru byl zvolen pan Antonín Filouš.

 

 

 

Volba členů  kontrolního výboru

 

Kandidáti na členy kontrolního výboru JUDr. Marie Cacková, Mgr. Jiří Bělehrádek  RNDr. Igor Poledňák, JUDr. Jan Kryčer, Mgr. Zuzana Domesová, pan Stanislav Navrkal, Ing. Augustin Forman vyslovili souhlas s kandidaturou.

 

Členové ZBK schválili navrhované složení členů Kontrolního výboru 62 hlasy, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

 

 

 

Volba předsedy výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

 

Kandidát na předsedu výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Ing. Petr Nezveda vyslovil souhlas s kandidaturou.

 

Výsledek volby předsedy výboru pro výchovu, vzdělávání  a zaměstnanost:

-         -         62 hlasovacích lístků vydáno

-         -         61 hlasovacích lístků odevzdáno

-         -         50 hlasovacích lístků platných

-         -         11 hlasovacích lístků neplatných              

 

 

pro Ing. Petra Nezvedu           -  39

 

 

Volební komise konstatovala, že předsedou výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost byl zvolen  Ing. Petr Nezveda..

 

 

 

Volba 2 místopředsedů výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

 

Kandidáti na 2 místopředsedy Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Ing. Jaroslav Pospíšil, PaedDr. Zdeněk Peša, paní Baštařová Jaroslava a prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc.  vyslovili souhlas s kandidaturou, předseda volební komise PaedDr. Zdeněk Peša se pro tuto volbu vzdal své funkce a nahradil ho místopředseda volební komise.

 

 

 

 

Výsledek volby 2 místopředsedů výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost:

-         -         62 hlasovacích lístků vydáno

-         -         62 hlasovacích lístků odevzdáno

-         -         62 hlasovacích lístků platných

-         -         žádný  hlasovací lístek neplatný                

 

 

pro Ing. Jaroslava Pospíšila                             -  36

            pro PaedDr. Zdeňka Pešu                               -  38

pro paní Baštařovou Jaroslavu             -  22

pro prof. RNDr. Ivana Ohlídala, DrSc.            -  21

 

Volební komise konstatovala, že z navržených kandidátů na 2 místopředsedy výboru  pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost byli zvoleni  PaedDr. Zdeněk Peša a Ing. Jaroslav Pospíšil.

 

 

 

Volba členů  výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

 

Kandidáti na členy Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Ing.arch. Lidie Filipová, Ing. Rostislav Slavotínek,  pan Jiří Galamboš, pan Jiří Tomek, Mgr. Jiří Šimeček, PhDr. Richard Svoboda, prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc., paní Jaroslava Baštařová vyslovili souhlas s kandidaturou.

 

Členové ZBK schválili navrhované složení členů výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 62 hlasy, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

 

Volba předsedy výboru pro národnostní menšiny

 

Kandidáti na předsedu výboru pro národnostní menšiny JUDr. Marie Marková a paní Ludmila Živná vyslovili souhlas s kandidaturou.

 

Výsledek volby předsedy výboru pro národnostní menšiny:

-         -         62 hlasovacích lístků vydáno

-         -         62 hlasovacích lístků odevzdáno

-         -         60 hlasovacích lístků platných

-         -           2 hlasovacích lístků neplatných              

 

 

pro JUDr. Marii Markovou     -  39

pro paní Ludmilu Živnou          -  20

 

Volební komise konstatovala, že z navržených kandidátů na předsedu výboru pro národnostní menšiny byla zvolena  JUDr. Marie Marková.

 

 

 

 

 

1.      1.      kolo volby 2 místopředsedů výboru pro národnostní menšiny

 

Kandidáti na 2 místopředsedy výboru pro národnostní menšiny Ing. Hana Ondrušková, MUDr. Oldřich Ryšavý, MUDr. Lubor Šimeček a  paní Ludmila Živná vyslovili souhlas s kandidaturou.

 

Výsledek 1. kola volby 2 místopředsedů výboru pro národnostní menšiny:

-         -         60 hlasovacích lístků vydáno

-         -         60 hlasovacích lístků odevzdáno

-         -         60 hlasovacích lístků platných

-         -         žádný  hlasovací lístek neplatný                

 

pro Ing. Hanu Ondruškovou                           -  35

            pro MUDr. Oldřicha Ryšavého                       -  27

pro MUDr. Lubora Šimečka                           -  21

pro paní Ludmilu Živnou                                  -  23

Volební komise konstatovala, že z navržených kandidátů na 2 místopředsedy výboru  pro národnostní menšiny byla v 1. kole voleb  zvolena  Ing. Hana Ondrušková.

 

 

2.      2.      kolo volby 2 místopředsedů výboru národnostní menšiny

 

Kandidáti  na 2. místopředsedu výboru pro národnostní menšiny paní Ludmila Živná, MUDr. Lubor Šimeček a MUDr. Oldřich Ryšavý vyslovili souhlas s kandidaturou.

 

 

Výsledek 2. kola volby 2 místopředsedů výboru pro národnostní menšiny:

 

            pro MUDr. Oldřicha Ryšavého                       -   7

pro MUDr. Lubora Šimečka                           -  35

pro paní Ludmilu Živnou                                  -  16

 

Volební komise konstatovala, že z navržených kandidátů na 2. místopředsedu výboru  pro národnostní menšiny byl v 2. kole voleb  zvolena  MUDr. Lubor Šimeček.

 

 

 

Volba členů  výboru pro národnostní menšiny

 

Kandidáti na členy výboru pro národnostní menšiny MUDr. František Adamec, MUDr. Oldřich Ryšavý a paní Ludmila Živná vyslovili souhlas s kandidaturou.

 

MUDr. Milan Špaček nebyl fyzicky přítomen, nemohl tedy vyslovit svůj souhlas s kandidaturou.

Z toho důvodu hejtman Ing. Stanislav Juránek podal návrh, aby jedno místo člena výboru pro národnostní menšiny zůstalo uvolněné do příštího jednání ZBK, kdy se MUDr. Milan Špaček vyjádří, zda souhlasí s kandidaturou.

 

Návrh hejtmana byl schválen 59 členy ZBK, nikdo nebyl proti, 1 člen ZBK se zdržel hlasování.

 

Členové ZBK schválili členy výboru pro národnostní menšiny ve složení MUDr. František Adamec, MUDr. Oldřich Ryšavý a paní Ludmila Živná 60 hlasy, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

 

 

 

Volba předsedy výboru pro hospodářský rozvoj a dopravu

 

Kandidáti na předsedu výboru pro hospodářský rozvoj a dopravu  Ing.arch. Dušan Jakoubek a pan Zdeněk Pavlík vyslovili souhlas s kandidaturou.

 

Výsledek volby předsedy výboru pro hospodářský rozvoj a dopravu:

-         -         61 hlasovacích lístků vydáno

-         -         60 hlasovacích lístků odevzdáno

-         -         57 hlasovacích lístků platných

-         -           3 hlasovací lístky neplatné          

 

pro Ing.arch. Dušana Jakoubka           -  38

pro pana Zdeňka Pavlíka                     -  19

 

Volební komise konstatovala, že z navržených kandidátů na předsedu výboru pro hospodářský rozvoj a dopravu byl zvolen  Ing.arch. Dušan Jakoubek.

 

 

 

Volba 2 místopředsedů výboru pro hospodářský rozvoj a dopravu

 

Kandidáti na 2 místopředsedy výboru pro hospodářský rozvoj a dopravu Ing. Antonín Tesařík, MVDr. Martin Hovorka, pan Zdeněk Pavlík a Ing.arch. Zdeněk Koudelka   vyslovili souhlas s kandidaturou.

 

Výsledek volby 2 místopředsedů výboru pro hospodářský rozvoj a dopravu:

pro Ing. Antonína Tesaříka                              -  37

            pro MVDr. Martina Hovorku                          -  36

pro Ing.arch. Zdeňka Koudelku                      -  21

pro pana Zdeňka Pavlíka                                -  21

 

Volební komise konstatovala, že z navržených kandidátů na 2 místopředsedy výboru  pro hospodářský rozvoj a dopravu  byli zvoleni  Ing. Antonín Tesařík a MVDr. Martin Hovorka.

 

Volba členů  výboru pro hospodářský rozvoj a dopravu

 

Kandidáti na členy Výboru pro hospodářský rozvoj a dopravu pan Jiří Životský, Doc.ing.arch. Jiří Löw, Ing. Milan Venclík, pan Libor Kosour, Ing. Václav Košacký, pan Zdeněk Pavlík a Ing.arch. Zdeněk Koudelka vyslovili souhlas s kandidaturou.

 

Ing. Josef Burian nebyl fyzicky přítomen, nemohl tedy vyslovit svůj souhlas s kandidaturou.

Z toho důvodu hejtman Ing. Stanislav Juránek podal návrh, aby jedno místo člena výboru pro hospodářský rozvoj a dopravu zůstalo uvolněné do příštího jednání ZBK, kdy se Ing. Josef Burian vyjádří, zda souhlasí s kandidaturou.

 

Návrh hejtmana Ing. Stanislava Juránka byl schválen 57 členy ZBK, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

 

Členové ZBK schválili členy výboru pro hospodářský rozvoj a dopravu ve složení pan Jiří Životský, Doc.ing.arch. Jiří Löw, Ing. Milan Venclík, pan Libor Kosour, Ing. Václav Košacký, pan Zdeněk Pavlík a Ing.arch. Zdeněk Koudelka 58 hlasy, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

 

 

10.  10.  Schválení zásad pro poskytování náhrady a ušlého výdělku neuvolněných členů ZBK

 

Ing. Lubomír Šmíd navrhl odložit tento bod  až za bod 14.

Návrh Ing. Lubomíra Šmída byl schválen 58 členy ZBK, proti nebyl nikdo, 3 členové se zdrželi hlasování.

 

11.  11.  Stanovení výše měsíční odměny neuvolněným členům ZBK

 

Návrh usnesení byl schválen bez rozpravy 53 členy ZBK, nikdo nebyl proti, 1 člen ZBK se zdržel hlasování.

 

 

12.  12.  Schválení smlouvy u výpůjčce

 

V rozpravě vystoupil Ing. Ladislav Býček, na dotaz mu odpověděl Ing.arch. Vladislav Růžička, přednosta Okresního úřadu Brno-venkov.

 

Dále v rozpravě vystoupila JUDr. Marie Marková, dotaz zodpověděl hejtman Ing. Stanislav Juránek.

 

Dále v rozpravě vystoupili RNDr. Igor Poledňák,  Ing. Jan Letocha, Ing. Milan Venclík, pan Jiří Tomek, Ing. Ladislav Býček, dotazy zodpověděla JUDr. Marie Cacková.

 

Ing. Jan Vitula přednesl návrh usnesení.

 

Ing. Pavel Březa vznesl  poznámku (předmět výpůjčky), dotaz zodpověděli Ing.arch. Vladislav Růžička, přednosta Okresního úřadu Brno-venkov, dále JUDr. Marie Cacková.

 

RNDr. Igor Poledňák podal pozměňovací návrh. Návrh usnesení i s pozměňovacím návrhem RNDr. Igora Poledňáka schválilo 47 členů ZBK, nikdo nebyl proti, hlasování se zdrželo 16 členů ZBK.

 

 

13.  13.  Čerpání prostředků určených pro financování Brněnského kraje v roce 2000

 

V rozpravě vystoupil Ing. Pavel Březa, dotazy zodpověděl hejtman Ing. Stanislav Juránek a Ing. Jan Vitula.

 

Dále v rozpravě vznesl návrh na upřesnění  návrhu usnesení RNDr. Igor Poledňák.

 

Návrh usnesení i s upřesněním RNDr. Igora Poledňáka byl schválen 37 členy ZBK, 10 členů ZBK bylo proti a 11 členů ZBK se zdrželo hlasování.

 

 

14.  14.  Rozpočtové provizorium roku 2001

 

V rozpravě vystoupil Ing. Jiří Václavek a podal návrh usnesení, Ing. Jan Vitula původní návrh usnesení jako předkladatel stáhnul.

 

Návrh usnesení Ing. Jiřího Václavka byl přijat 59 členy ZBK, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

 

 

10.  10.  Schválení zásad pro poskytování náhrady a ušlého výdělku neuvolněných členů ZBK

 

V rozpravě vystoupil Ing. Ladislav Býček, Ing. Pavel Březa, Ing. Jiří Kadrnka, pan Jiří Tomek a pan Stanislav Navrkal, dotazy zodpověděli Ing. Lubomír Šmíd a hejtman Ing. Stanislav Juránek a souhlasili s technickými změnami.

 

Návrh usnesení i s technickými změnami byl schválen 61 členy ZBK, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

 

 

Hejtman Ing. Stanislav Juránek podal návrh hlasování o ukončení jednání až po dokončení všech bodů programu. Návrh byl schválen 43 členy ZBK, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

 

15.  15.  Schválení rámce pro uzavření smlouvy o přijetí kontokorentního úvěru

 

V rozpravě vystoupili Ing. Milan Venclík a pan Jiří Galamboš, dotazy zodpověděl Ing. Lubomír Šmíd.

 

Dále vystoupil Ing. Ladislav Býček s návrhem na doplněk usnesení – zastupitelstvo ukládá radě informovat příští zasedání zastupitelstva o přijetí a čerpání kontokorentního úvěru.

 

Návrh usnesení s doplňkem Ing. Ladislava Býčka byl schválen 54 členy ZBK, 1 člen ZBK byl proti a 1 člen ZBK se zdržel hlasování.

 

Ustavující zasedání Zastupitelstva Brněnského kraje ukončil po vyčerpání všech bodů programu  hejtman Brněnského kraje Ing. Stanislav Juránek.


USNESENÍ Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA BRNĚNSKÉHO KRAJE

konaného dne 20. prosince 2000

 

 

ZASTUPITELSTVO BRNĚNSKÉHO KRAJE NA SVÉM USTAVUJÍCÍM ZASEDÁNÍ:

 

I.   URČILO:

a)      a)      prostřednictvím předsedajícího zapisovatelky ustavujícího zasedání paní Petru Horáčkovou a slečnu Magdu Jeřábkovou.

b)      b)      prostřednictvím předsedajícího tyto sčitatele ustavujícího zasedání: ing. Širůček, ing. Smetana, paní Nečasová, paní Jurničková a paní Fuksová,

 

II.  SCHVÁLILO:

a)      a)      ověřovatele zápisu: paní Jaroslava Baštařová, Ing. Jan Vitula, Ing. Milan Venclík,

b)      b)      volební komisi ve složení: Ing. Ladislav Korbel, Ing. Jiří Kadrnka, Ing. Miloš Havránek, PaedDr. Zdeněk Peša a Petr Zelinka. Volební komise zvolila předsedou PaedDr. Zdeňka Pešu,

c)      c)      volební řád pro volbu hejtmana (příloha č. 1),

d)      d)      program jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva Brněnského kraje,

e)      e)      jednací řád pro ustavující zasedání zastupitelstva Brněnského kraje (příloha č. 2),

f)        f)        volební řád zastupitelstva Brněnského kraje (příloha č. 3),

g)      g)      návrhovou komisi ve složení: Ing. Jan Letocha, PhDr. Richard Svoboda, prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc.,

h)      h)      zřízení 5 výborů: výbor finanční, výbor kontrolní, výbor pro vzdělávání, výchovu a zaměstnanost, výbor pro národnostní menšiny a výbor pro hospodářský rozvoj a dopravu,

i)        i)        počty členů výborů takto:

- -         výbor finanční: celkem 11 členů včetně předsedy a dvou místopředsedů,

- -         výbor kontrolní: celkem 9 členů včetně předsedy a místopředsedy,

- -         výbor pro vzdělávání, výchovu a zaměstnanost: celkem 11 členů včetně předsedy a dvou místopředsedů,

- -         výbor pro národnostní menšiny: celkem 7 členů včetně předsedy a dvou místopředsedů,

- -         výbor pro hospodářský rozvoj a dopravu: celkem 11 členů včetně předsedy a dvou místopředsedů.

j)        j)        změnu volebního řádu, kdy předseda a místopředseda výboru budou voleni tajeným hlasováním (pokud budou voleni 2 místopředsedové, budou voleni na jednom hlasovacím lístku), členové výborů budou voleni aklamací.

k)      k)      výši odměny neuvolněným členům zastupitelstva dle přílohy č.2 k nařízení vlády č. 359/2000 ve výši:

- člen rady                                    5.500,-- Kč/měsíc,

- předseda výboru, komise            5.000,-- Kč/měsíc,

- člen výboru, komise                    3.500,-- Kč/měsíc,

- člen zastupitelstva                       2.000,-- Kč/měsíc.

l)        l)        uzavření smlouvy o výpůjčce dle ust. § 659 a násl. občanského zákoníku mezi Českou republikou – Okresním úřadem Brno – venkov, Moravské nám. 6, 601 70 Brno, IČO: 089265 a Brněnským krajem, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, IČO: 70888337 s podstatnými náležitostmi této smlouvy dle přílohy č. 4, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

m)    m)    pravidla rozpočtového provizoria Brněnského kraje na měsíce leden – březen 2001:

1)       1)       pravidla vycházejí ze státního rozpočtu na rok 2001,

2)       2)       příjmy dle státního rozpočtu na rok 2001 budou čerpány maximálně ve výši 1/4 u:

-         -         neinvestičních výdajů na zastupitele, tj. max. 4,331 mil. Kč,

-         -         neinvestičních výdajů na Krajský úřad, tj. max. 16,721 mil. Kč.

3)       3)       Ostatní výdaje související s delimitací kompetencí ministerstev na kraje maximálně v poměrné výši na  měsíc dle termínu předání kompetencí.

4)       4)       Výjimkou může být zimní údržba silnic II. a III. třídy, kde může být čerpána dvakrát větší částka, než je stanovena v bodu c).

n)      n)      zásady pro poskytování náhrady mzdy a ušlého výdělku členům zastupitelstva Brněnského kraje, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni pro rok 2000 a leden 2001, které jsou nedílnou přílohou č. 5 tohoto usnesení,

o)      o)      prodloužení jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva Brněnského kraje po 18.00 hodině do doby projednání všech bodů programu,

p)      p)      rámec pro uzavření smlouvy o přijetí kontokorentního úvěru od Komerční banky, a.s. v maximální výši 25.000.000,-- Kč s maximální úrokovou sazbou 5,79 % p. a. na dobu jednoho roku,

q)      q)      Ing. Františka Polácha zástupcem hejtmana, který zastupuje hejtmana v době jeho nepřítomnosti a jedná a rozhoduje ve věcech, které jsou svěřeny hejtmanovi,

r)       r)       svěření zabezpečování úkolů v oblasti hospodářského a územního rozvoje, územního plánování a v oblasti dopravy Ing. Františku Poláchovi,

s)       s)       svěření zabezpečování úkolů v oblasti školství Antonínu Kmentovi,

t)        t)        svěření zabezpečování úkolů  v oblasti financí a majetku Ing. Lubomíru Šmídovi.

 

III.  ZVOLILO:

a)      a)      hejtmanem Brněnského kraje Ing. Stanislava Juránka,

b)      b)      zástupcem hejtmana Brněnského kraje Ing. Františka Polácha, pana Antonína Kmenta a Ing. Lubomíra Šmída,

c)      c)      členy rady Brněnského kraje Ing. Ilju Kašíka, CSc., Ing. Jana Letochu, RNDr. Igora Poledňáka Ing. Jaroslava Pospíšila, pana Rudolfa Holze, Ing. Milana Venclíka  a pana Jiřího Tomka,

d)      d)      předsedou výboru finančního Ing. Jana Vitulu, místopředsedou Ing. Milana Venclíka a Ing. Luďka Mikuleckého a členy výboru finančního, a to: Ing. Ilja Kašík, CSc., Ing. Jan Letocha, Ing. Ladislav Korbel, Rudolf Holz, Ing. František Sivera, Ing. Jiří Kadrnka, Ing. Jiří Václavek, Ing. Ladislav Býček.

e)      e)      předsedou výboru kontrolního Mgr. Václava Božka, CSc., místopředsedou pana Antonína Filouše a tyto členy: JUDr. Marie Cacková, Mgr. Jiří Bělehrádek, RNDr. Igor Poledňák, JUDr. Jan Kryčer, Mgr. Zuzana Domesová, Stanislav Navrkal, Ing. Augustin Forman.

f)        f)        předsedou výboru pro vzdělávání, výchovu a zaměstnanost Ing. Petra Nezvedu, místopředsedou PaedDr. Zdeňka Pešu a Ing. Jaroslava Pospíšila a tyto členy: Ing. arch. Lydie Filipová, Ing. Rostislav Slavotínek, Jiří Galamboš, Jiří Tomek, Mgr. Jiří Šimeček, PhDr. Richard Svoboda, Prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc., Jaroslava Baštařová.

g)      g)      předsedou výboru pro národnostní menšiny JUDr. Marii Markovou, místopředsedkyní Ing. Hanu Ondruškovou a místopředsedu MUDr. Lubora Šimečka a tyto členy: MUDr. František Adamec, MUDr. Oldřich Ryšavý, Ludmila Živná.

h)      h)      předsedou výboru pro hospodářský rozvoj a dopravu Ing. arch. Dušana Jakoubka, místopředsedou Ing. Antonína Tesaříka a MVDr. Martina Hovorku a tyto členy: Jiří Životský, Doc. Ing. arch. Jiří Löw, Ing. Milan Venclík, Libor Kosour, Ing. Václav Košacký, Zdeněk Pavlík, Ing. arch. Zdeněk Koudelka.

 

IV.  STANOVILO:

a)      a)      4 uvolněné členy zastupitelstva Brněnského kraje, a to hejtmana a 3 zástupce hejtmana s účinností od 20. 12. 2000.

 

 

 

V.  ROZHODLO:

a)      a)      že ve výboru pro národnostní menšiny zůstane do příštího zasedání zastupitelstva Brněnského kraje jedno místo neobsazené, neboť MUDr. Milan Špaček nebyl přítomen tomuto bodu jednání a nevyslovil souhlas se svou kandidaturou,

b)      b)      že ve výboru pro hospodářský rozvoj a dopravu zůstane do příštího zasedání zastupitelstva Brněnského kraje jedno místo neobsazené, neboť Ing. Josef Burian nebyl přítomen tomuto bodu jednání a nevyslovil souhlas se svou kandidaturou.

 

VI.  SOUHLASILO:

a)      a)      s předloženou zprávou o čerpání prostředků určených pro financování Brněnského kraje v roce 2000.

 

VII.  UKLÁDÁ:

a)      a)      radě Brněnského kraje informovat na příštím jednání zastupitelstva o přijetí a čerpání kontokorentního úvěru (do jaké výše byl úvěr použit, podmínky smlouvy o přijetí kontokorentního úvěru).

 

 

 

V Brně dne 21. prosince 2000            Zapsaly:  Petra Horáčková, Krajský úřad Brno

    Magda Jeřábková, Krajský úřad Brno

 

 

 

 

 

                                               Ing. Stanislav Juránek, hejtman

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

 

       Jaroslava Baštařová                                                                         Ing. Jan Vitula

 

           

                                                         Ing. Milan Venclík