VÝPIS USNESENÍ

ze 143. schůze Rady Jihomoravského kraje

konané dne 29. 4. 2004

v budově sídla Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, Brno

 

Bod č. 1 programu – Zahájení

 

Ověřovatelé zápisu ze 143. schůze Rady Jihomoravského kraje

 

Usnesení 4986/04/R 143:

Rada Jihomoravského kraje

s c h v a l u j e   za ověřovatele zápisu ze 143. schůze Rady Jihomoravského kraje pana Rudolfa Holze a Ing. Jaroslava Pospíšila.

H: 9 – 0 – 0

 

Program 143. schůze Rady Jihomoravského kraje:

1.      Zahájení

2.      Kontrola plnění úkolů

3.      Vyjádření Jihomoravského kraje podle ust. § 6 odst. 4 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a podle ust. § 9 odst. 3 z.č. 76/2002, o integrované prevenci

4.      Kontakty s obcemi s rozšířenou působností

5.      Návrhy, připomínky a podněty Radě Jihomoravského kraje

6.      Zpráva o činnosti komisí Rady Jihomoravského kraje

7.      Smlouva na zajištění mezinárodního leteckého dne CIAF 2004

8.      Odvolání a jmenování členů komisí         

9.      Výběrové řízení na poskytování vybraných telekomunikačních služeb prostřednictvím veřejné mobilní telekomunikační sítě

10.  Dodatek ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor

11.  Mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem na úseku kultury

12.  Mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem  na úseku sociálních věcí a zdravotnictví

13.  Mimořádná odměna pro Ing. Jana Zouhara, ředitele Správy a údržby silnic, příspěvková organizace

14.  Svěření rozhodování o úplatném nabytí movitých věcí, práv a jiných majetkových hodnot, služeb a stavebních prací pro JMK

15.  Zadávání veřejných zakázek většího rozsahu     

16.  Změna části V. Zásad vztahů orgánů JMK k řízení příspěvkových organizací

17.  Meziregionální spolupráce se subjekty veřejné správy v Srbsku

18.  Rozpočtové opatření č. 50,č.51,č.2,č.53,č.54 a č. 55

Návrh na změnu č. 77, č.80, č.81,č.82,č.83 a č. 84 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2004

19.  Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2004 na podporu a rozvoj nestátních neziskových organizací zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb

20.  Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavírané mezi Jihomoravským krajem a Ing. arch. Jiřím Slezákem

21.  Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene uzavírané mezi Jihomoravským krajem a společností ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s.

22.  Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene uzavírané mezi Jihomoravským krajem   a společností TEPLÁRNA KYJOV, a.s.

23.  Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene uzavírané mezi Jihomoravským krajem   a společností  Teplárna Kyjov, a.s.  

24.  Záměr prodeje budovy bez čp/če na p.č. 582/2 a pozemku p.č. 582/2 o výměře 630 m2 v k.ú. Ždánice

25.  Bezúplatné nabytí - pozemek p.č. 254/1 k.ú. Ponava      

26.  Informace k žádosti obce Strachotín o dotaci na výstavbu památníku Velké Moravy ve Strachotíně

27.  Prezentace JMK na Open Days v Bruselu

28.  Výběr oblastí grantových schémat JMK pro SF  EU

29.  Projednání programu „Podpora rozvoje informační společnosti v oblasti zavádění Geografického informačního systému v Jihomoravském kraji“

30.  Jmenování zástupců Jihomoravského kraje do Řídícího a Monitorovacího výboru programu Iniciativy Společenství INTERREG III A

31.  Schválení smlouvy s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku „Přestavba Železničního uzlu Brno Studie nové železniční tratě Brno-Přerov na území Jihomoravského kraje a jejího zapojení do železničního uzlu Brno“

32.  Schválení dodatku smlouvy s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku Studie proveditelnosti Veřejného logistického centra Břeclav

33.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby v drážní dopravě na rok 2004

34.  Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK

35.  Návrh na vypsání konkurzního řízení na funkci ředitele Střední vinařské školy, SOU zahradnického  a učiliště, Valtice, Sobotní 116

36.  Schválení převodu prostředků z rezervního fondu do  investičního fondu u  příspěvkových organizací ve školství, zřizovaných Jihomoravským krajem

37.  Ztráty z hospodaření školských příspěvkových organizací, zřizovaných Jihomoravským krajem  v r. 2003

38.  Dohoda o poskytnutí dotace na společensky účelné pracovní místo uzavíraná mezi Jihomoravským krajem a Českou republikou – Úřadem práce v Hodoníně HOA-S-102/2004

39.  Souhlas s přestěhováním a zvýšením závazného ukazatele – příspěvku na provoz -  pro příspěvkovou organizaci Speciální školy Hodonín

40.  Schválení dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje na významné akce a reprezentaci Jihomoravského kraje v oblasti TV a sportu a využití volného času dětí a mládeže

41.  Dotace do sportu

42.  Delegace zástupců JMK do komisí pro posouzení a hodnocení nabídek na  zakázky spolufinancované z rozpočtu JMK

43.  Návrh programu 25. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje   

44.  Různé

 

Doplnění a změny programu:

Body č. 4, 7 a 8 byly staženy z programu.

Místo bodu č. 4 zařadit bod:

Schválení zahraniční cesty představitele Jihomoravského kraje do Slovenské republiky dne 4. května 2004

 

Mimořádné materiály:

44/1.    Zpráva o plnění opatření  přijatých k nápravě v příspěvkové organizaci Nemocnice Břeclav

44/2.    Stanovení platu řediteli Ústavu sociální péče Klentnice, příspěvková organizace

44/3.    Výběrové řízení na dodávku kancelářského nábytku

44/4.    Výsledky konkurzů na funkce ředitelů škol zřizovaných Jihomoravským krajem

44/5.    Prodej pozemků a budov v k.ú. Onšov na Moravě (rekreační středisko Vranov)

44/6.    Dodatek č. 1 investičního záměru Integrované střední školy automobilní, Brno,Křižíkova 15 na akci „Rekonstrukce přístavku haly“ financované z investičního fondu

44/7.    Rozpočtové opatření č. 56. Návrh na změnu č. 86 rozpisu  rozpočtu na rok 2004

44/8.    Návrh na zastavení financování provozu osobní dopravy na trati 332 Hodonín-Holíč n./Mor. od jízdního řádu 2004/2005

44/9.    Zapojení Jihomoravského kraje do projektu“REDETRAL“ v rámci 3. výzvy Iniciativy Společenství INTERREG IIIC

 

Usnesení 4987/04/R 143:

Rada Jihomoravského kraje

s c h v a l u j e  upravený program 143. schůze Rady Jihomoravského kraje.

 

H: 10 – 0 – 0

 

 

Bod č. 2 programu – Kontrola plnění úkolů

 

Usnesení 4988/04/R 143:

Rada Jihomoravského kraje

bere na vědomí zprávu o plnění úkolů vyplývajících ze schůzí Rady Jihomoravského kraje

 

ruší úkol R 140/7b

H: 10 – 0 – 0

 

Bod č. 4 programu – Schválení zahraniční cesty představitele Jihomoravského kraje do Slovenské republiky dne 4. května 2004

 

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez připomínek.

 

Usnesení 4989/04/R 143:

Rada Jihomoravského kraje

schvaluje v souladu s ustanovením § 38 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, v platném znění a s ustanovením § 55 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, zahraniční cestu Ing. Františka Polácha do Bratislavy dne 4. května 2004.

H: 10 – 0 –  0

 

Bod č. 5 programu – Návrhy,  připomínky a podněty Radě Jihomoravského kraje

 

Usnesení 4990/04/R 143:

Rada  Jihomoravského kraje

b e r e  n a  v ě d o m í  podněty adresované Radě Jihomoravského kraje, doručené v období od  16.4.2004 do 27.4.2004

a

ukládá odboru kultury zaslat odpověď společnosti Člověk v tísni.

 

                                                                                                                          T: 13.5.2004

 

H: 9 – 0 –  0

 

Bod č. 6 programu – Zpráva o činnosti komisí RJMK

 

Usnesení 4991/04/R 143:

Rada Jihomoravského kraje

bere na vědomí zprávu o činnosti komisí Rady Jihomoravského kraje za I. čtvrtletí roku 2004.

H: 9 – 0 –  0

 

Bod č. 9 programu – Výběrové řízení na poskytování vybraných telekomunikačních služeb prostřednictvím veřejné mobilní telekomunikační sítě

 

Usnesení 4992/04/R 143:

Rada Jihomoravského kraje

s c h v a l u j e vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku „Poskytování vybraných telekomunikačních služeb prostřednictvím veřejné mobilní telekomunikační sítě“ dle  § 49a č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění;  vyzváni budou tito zájemci:

Eurotel Praha spol. s r.o., Vyskočilova 1442/1b, 140 21 Praha 4, IČ 152 68 306

T-Mobile Czech Republic a.s., Londýnská 730, 120 00 Praha 2, IČ 649 49 681

Český Mobil a.s., Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ 257 88 001

Text výzvy tvoří přílohu č. 1 zápisu

 

Rada Jihomoravského kraje  j m e n u j e  komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku „Poskytování vybraných telekomunikačních služeb prostřednictvím veřejné mobilní telekomunikační sítě“ ve složení:

členové:                                                          náhradníci:

Mgr. Václav Božek                                         Ing. Jan Vitula

Ing. Alena Skoupá                                          JUDr. Věra Vojáčková

Ing. Martin Kos                                              Roman Straka

 

Rada Jihomoravského kraje  j m e n u j e  komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku „Poskytování vybraných telekomunikačních služeb prostřednictvím veřejné mobilní telekomunikační sítě“ ve složení:

členové:                                                          náhradníci:

Mgr. Václav Božek                                         Ing. Milan Venclík

Ing. Jan Vitula                                     Ing. Jaroslav Pospíšil

Rudolf Holz                                                     Ing. František Polách

Ing. Alena Skoupá                                          Ing. Karel Širůček

Ing. Martin Kos                                              Roman Straka

 

 

H: 9 – 0 –  1

 

Bod č. 10 programu – Dodatek ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor

 

Usnesení 4993/04/R 143:

Rada Jihomoravského kraje

s c h v a l u j e v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. l)   zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor ze dne 23. 1. 2003 ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 7. 2003, uzavřené mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Jihomoravským krajem, jejímž předmětem je výpůjčka nebytových prostor - kanceláří č. 605,606,607,609 a 620  a garážového stání č. 2 v budově č.p. 1213, nám. Armády 18, Znojmo. Dodatek č. 2 tvoří přílohu č. 2 zápisu.

 

 

H: 8 – 0 –  1

Bod č. 11 programu – Mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem na úseku kultury a památkové péče

 

Usnesení 4994/04/R 143:

Rada Jihomoravského kraje

stanovuje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem na úseku kultury a památkové péče za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu. Výše odměny je uložena na oddělení personálních věcí a vzdělávání odboru kancelář ředitele.

 

H: 7 – 0 –  0

 

Bod č. 12 programu – Mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem na úseku sociálních věcí a zdravotnictví

 

Usnesení 4995/04/R 143:

Rada Jihomoravského kraje

stanovuje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem na úseku sociálních věcí a zdravotnictví za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu. Výše odměny je uložena na oddělení personálních věcí a vzdělávání odboru kancelář ředitele.

 

H: 7 – 0 –  0

Bod č. 13 programu – Mimořádná odměna pro Ing. Jana Zouhara, ředitele Správy a údržby silnic, příspěvková organizace

 

Usnesení 4996/04/R 143:

Rada Jihomoravského kraje

stanovuje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, mimořádnou odměnu v navržené částce Ing. Janu Zouharovi, řediteli Správy a údržby silnic, příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu. Výše odměny je uložena na oddělení personálních věcí a vzdělávání odboru kancelář ředitele.

 

H: 7 – 0 –  0

Bod č. 14 programu – Svěření rozhodování o úplatném nabytí movitých věcí, práv a jiných majetkových hodnot, služeb a stavebních prací  pro JMK

 

Usnesení 4997/04/R 143:

Rada Jihomoravského kraje s účinností k 1.5.2004

§        z m o c ň u j e  v souladu s § 59 odst. 2 písm e) v návaznosti na § 59 odst. 4 a § 59 odst. 1 písm. a) v návaznosti na ust. § 66 a § 69 odst. 2 písm. i) a j) z.č. 129/2000 Sb.,o krajích v platném znění, ředitele KrÚ a vedoucí odboru kancelář ředitele k provádění veškerých právních úkonů souvisejících s nákupem  dodávek movitých věcí, nákupem majetkových práv a jiných majetkových hodnot (zejm. licenčních práv k software, datům a  databázím apod.,)  služeb a stavebních prací (s výjimkou provedení nové stavby) v rámci disponování s finančními prostředky kraje  do výše 1 mil. Kč bez DPH v jednotlivém případě v souladu s rozpočtem JMK a jeho provedeným rozpisem v rámci § 6172 a § 6113  platné rozpočtové skladby.

 

§        z m o c ň u j e  v souladu s § 59 odst. 2 písm e) v návaznosti na § 59 odst. 4 a § 59 odst. 1 písm. a) v návaznosti na ust. § 66  z.č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění, vedoucího příslušného odboru KrÚ k provádění veškerých právních úkonů souvisejících s nákupem  dodávek movitých věcí, nákupem majetkových práv a jiných majetkových hodnot (zejm. licenčních práv k software, datům a  databázím apod.,)  služeb a stavebních prací (s výjimkou provedení nové stavby) v rámci disponování s finančními prostředky kraje  do výše 100.000,- Kč bez DPH v jednotlivém případě v souladu s rozpočtem JMK a jeho provedeným rozpisem  v rámci paragrafů platné rozpočtové skladby, za jejichž čerpání je vedoucí příslušného odboru odpovědný.

 

§        z m o c ň u j e  v souladu s § 59 odst. 2 písm e) v návaznosti na § 59 odst.3 a 4 a § 59 odst. 1 písm. a) v návaznosti na ust. § 61 odst. 3 písm. h) z.č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění, hejtmana Jihomoravského kraje k provádění veškerých právních úkonů souvisejících s nákupem dodávek movitých věcí, nákupem majetkových práv a jiných majetkových hodnot (zejm. licenčních práv k software, datům a  databázím apod.,)  služeb a stavebních prací (s výjimkou provedení nové stavby) v rámci disponování s finančními prostředky kraje do výše 2.000.000,- Kč bez DPH v jednotlivém případě v souladu s rozpočtem JMK a jeho provedeným rozpisem při krizovém řízení, a to v rámci příslušných paragrafů platné rozpočtové skladby, pododdíl 527 – krizové řízení

schvaluje používání zmocňovacího usnesení č. 2418/03/R 86 ze dne 16.1.2003 pro zadávání veřejných zakázek, jejichž  zadávání bylo zahájeno před 1.5.2004.

 

H: 9 – 0 –  0

 

Bod č. 15 programu – Zadávání veřejných zakázek většího rozsahu

 

Usnesení 4998/04/R 143:

Rada Jihomoravského kraje

 

schvaluje   s účinností k 1.5.2004 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek většího rozsahu“ uvedená v příloze č. 3 zápisu

 

z m o c ň u j e    s účinností k 1.5.2004

hejtmana JMK

-         k rozhodování o námitkách uchazečů proti úkonům JMK jako zadavatele veřejných zakázek,

 

ředitele KrÚ JMK

-         k vyžádání zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny od uchazeče, jehož nabídka mimořádně nízkou nabídkovou cenu obsahuje,

-         k vyžádaní vysvětlení nabídky,

-         k vyhotovení a podpisu předběžného oznámení,

-         k vyhotovení a podpisu informačního listu o veřejné zakázce,

 

ukládá  hejtmanovi JMK v průběhu zadávání veřejných zakázek plnit tyto úkoly:

-         podepisovat oznámení rozhodnutí JMK jako zadavatele o odmítnutí zájemce,

-         podepisovat oznámení rozhodnutí JMK jako zadavatele o vyloučení uchazeče,

-         podepisovat oznámení zadávacího řízení,

-         podepisovat výzvy k podání nabídky,

-         podepisovat uveřejnění výsledků zadávacího řízení,

-         podepisovat rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky nebo zakázky dle „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek většího rozsahu“,

 

schvaluje používání „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek většího rozsahu“ schválených usnesením č. 2637/03/R 94 dne 13.3.2003 a schválených zmocňovacích usnesení  č. 2637/03/R 94 ze dne 13.3.2003 pro zadávání veřejných zakázek, jejichž  zadávání bylo zahájeno před 1.5.2004.

 

H: 7 – 0 –  2

 

Bod č. 16 programu – Změna části V. Zásad vztahů orgánů JMK k řízení příspěvkových organizací

 

Usnesení 4999/04/R 143:

Rada Jihomoravského kraje

schvaluje   s účinností k 1.5.2004   změnu  části 5. Zásad vztahů orgánů JMK k řízení příspěvkových organizací schválených usnesením č. 4514/04/R 136 dne 26.2.2004 dle přílohy č.4 zápisu

 

ukládá řediteli KrÚ seznámit ředitele všech příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem se změnou části 5. Zásad vztahů orgánů JMK k řízení příspěvkových organizací.                                                                                                 T: do 30.4.2004

 

H: 9 – 0 –  0

 

Bod č. 17 programu – Meziregionální spolupráce se subjekty veřejné správy v Srbsku

 

Usnesení 5000/04/R 143:

Rada Jihomoravského kraje

 

b e r e   n a   v ě d o m í   v souladu s ustanovením § 36 písm.  d) zák. č. 129/2000 Sb.,                 o krajích, v platném znění, realizaci projektu „Kulturní prezentace Šumadijského okruhu v Jihomoravském kraji“, příloha č.5a  zápisu,

b e r e   n a   v ě d o m í   v souladu s ustanovením § 36 písm.  d) zák. č. 129/2000 Sb.,                  o krajích, v platném znění, realizaci projektu „Vzájemné rekognoskační návštěvy pedagogů ŠO a JMK“, příloha č.5b  zápisu,

u k l á d á   vedoucímu odboru vnějších vztahů zabezpečit po organizační  stránce realizaci projektu „Kulturní prezentace Šumadijského okruhu v Jihomoravském kraji“,

 

u k l á d á   ředitelce příspěvkové organizace Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci zabezpečit po právní a finanční stránce realizaci projektu „Kulturní prezentace Šumadijského okruhu v Jihomoravském kraji“,

 

u k l á d á   vedoucímu odboru školství zabezpečit po organizační  stránce realizaci projektu „Vzájemné rekognoskační návštěvy pedagogů ŠO a JMK“,

 

u k l á d á   ředitelce příspěvkové organizace Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci zabezpečit po právní a finanční stránce realizaci projektu „Vzájemné rekognoskační návštěvy pedagogů ŠO a JMK“

 

s c h v a l u j e   v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění,  uzavření smlouvy s ČR –MZV o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci projektu v rámci Programu zahraniční rozvojové pomoci ČR na rok 2004, příloha č.  5c zápisu.

H: 10 – 0 –  0

 

Bod č. 18 programu – Rozpočtové opatření č.50, č.51, č.52, č.53, č.54 a č. 55

Návrh na změnu č.77, č.80, č.81, č.82, č.83 a č. 84 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2004

 

Usnesení 5001/04/R 143:

Rada Jihomoravského kraje

p r o v á d í v souladu s ust. § 16 z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,  a  ust. § 59 odst. 1 písm. a) z. č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění,

1)      rozpočtové opatření č. 50 následovně:

·        zvýšení rozpočtu příjmů v položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu o částku                                                                         113 tis. Kč

o       zvýšení rozpočtu výdajů v § 3315 – Činnost muzeí a galerií o částku             113 tis. Kč                                                                                      

2) změnu č. 77 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2004 dle přílohy                                  č.  6a  zápisu z důvodu přijetí účelové dotace z Ministerstva kultury ČR na projekt „Erozní jevy v povodí Dyje“

 

3)  rozpočtové opatření č. 51 následovně:

·        snížení rozpočtu výdajů v § 3792 – Ekologická výchova a osvěta

      o částku                                                                                                      540 tis. Kč

·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

      o částku                                                                                                      510 tis. Kč

·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3122 – Střední odborné školy o částku               30 tis. Kč

4) změnu č. 80 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2004 dle přílohy                                  č. 6b   zápisu z důvodu změny závazných ukazatelů školských příspěvkových organizací -  p.o. Lipka – dům ekologické výchovy Brno na projekty EVVO, p.o. Lužánky - CVČ Brno k zajištění akce „Bambiriáda 2004“ a p.o. Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská k zajištění celostátního kola soutěže první pomoci

 

5)   rozpočtové opatření č. 52 následovně:

·           zvýšení rozpočtu financování v položce 8115 –Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o částku                                                                                                    9 248  tis. Kč

·      zvýšení rozpočtu výdajů v § 3114 – Speciální ZŠ o částku                            513 tis. Kč

·      zvýšení rozpočtu výdajů v § 3116 – Internátní speciální ZŠ

      o částku                                                                                                   1 149 tis. Kč

·      zvýšení rozpočtu výdajů v § 3121 – Gymnázia o částku                             1 164 tis. Kč

·       zvýšení rozpočtu výdajů v § 3122 – Střední odborné školy

      o částku                                                                                                   3 605 tis. Kč

·       zvýšení rozpočtu výdajů v § 3123 – Střední odborná učiliště a učiliště

      o částku                                                                                                   1 115 tis. Kč

·       zvýšení rozpočtu výdajů v § 3142 – Školní stravování při středním vzdělávání

      o částku                                                                                                      434 tis. Kč

·      zvýšení rozpočtu výdajů v § 3146 – Zařízení výchovného poradenství

      a preventivně výchovné péče o částku                                                          355 tis. Kč

·    zvýšení rozpočtu výdajů v § 3231 – Základní umělecké školy

      o částku                                                                                                      719 tis. Kč

·    zvýšení rozpočtu výdajů v § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

      o částku                                                                                                      194 tis. Kč 

6)      změnu č. 81 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2004 dle přílohy                              č.  6c    zápisu z důvodu změny závazných ukazatelů  - příspěvků na provoz škol a školských zařízení financovaných zapojením prostředků Fondu investiční činnosti školských příspěvkových organizací JMK do rozpočtu Jihomoravského kraje

 

7)      rozpočtové opatření č. 53 následovně:

·       snížení rozpočtu výdajů v § 3112 – Speciální předškolní zařízení

      o částku                                                                                                      276 tis. Kč

·      zvýšení rozpočtu výdajů v § 3114 – Speciální ZŠ o částku                            560 tis. Kč

·      zvýšení rozpočtu výdajů v § 3115 – Internátní speciální MŠ

      o částku                                                                                                        11 tis. Kč

·      snížení rozpočtu výdajů v § 3116 – Internátní speciální ZŠ

      o částku                                                                                                        98 tis. Kč

·      zvýšení rozpočtu výdajů v § 3121 – Gymnázia o částku                             1 522 tis. Kč

·       snížení rozpočtu výdajů v § 3122 – Střední odborné školy o částku               772 tis. Kč

·       zvýšení rozpočtu výdajů v § 3123 – Střední odborná učiliště a učiliště

      o částku                                                                                                          1 tis. Kč

·      zvýšení rozpočtu výdajů v § 3124 – Speciální střední školy o částku               22 tis. Kč

·       zvýšení rozpočtu výdajů v § 3125 – Speciální střední odborná učiliště a učiliště

      o částku                                                                                                   1 215 tis. Kč

·       zvýšení rozpočtu výdajů v § 3126 – Internátní speciální střední školy

      o částku                                                                                                          2 tis. Kč

·       zvýšení rozpočtu výdajů v § 3128 – Sportovní školy - gymnázia

      o částku                                                                                                        11 tis. Kč

·       snížení rozpočtu výdajů v § 3142 – Školní stravování při středním vzdělávání

      o částku                                                                                                   1 104 tis. Kč

·           snížení rozpočtu výdajů v § 3144 – Školy v přírodě o částku                           7 tis. Kč

·       snížení rozpočtu výdajů v § 3145 – Ubytovací zařízení středních škol a učilišť

      o částku                                                                                                      202 tis. Kč

·      zvýšení rozpočtu výdajů v § 3146 – Zařízení výchovného poradenství

      a preventivně výchovné péče o částku                                                            29 tis. Kč

·   zvýšení rozpočtu výdajů v § 3147 – Školní hospodářství, školní statky, školní  polesí středních škol o částku                                                                                                                              65 tis. Kč

·      zvýšení rozpočtu výdajů v § 3149 – Ostatní zařízení související s výchovou a               vzděláváním mládeže o částku                                                                                                         201 tis. Kč

·       snížení rozpočtu výdajů v § 3150 – Vyšší odborné školy o částku                 108 tis. Kč

·      zvýšení rozpočtu výdajů v § 3231 – Základní umělecké školy

      o částku                                                                                                        26 tis. Kč

·       zvýšení rozpočtu výdajů v § 3239 – Záležitosti zájmového studia j.n.

      o částku                                                                                                        49 tis. Kč

·       snížení rozpočtu výdajů v § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání

      o částku                                                                                                   1 642 tis. Kč

·    zvýšení rozpočtu výdajů v § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

      o částku                                                                                                        41 tis. Kč

·      zvýšení rozpočtu výdajů v § 4322 – Ústavy péče pro mládež

      o částku                                                                                                      454 tis. Kč     

8)      změnu č. 82 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2004 dle přílohy                              č. 6e     zápisu z důvodu změny závazných ukazatelů školských příspěvkových organizací

 

9)      rozpočtové opatření č. 54 následovně:

·        zvýšení rozpočtu příjmů v položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu o částku                                                                      3 424 tis. Kč

·           zvýšení rozpočtu výdajů v § 3128 – Sportovní školy - gymnázia

      o částku                                                                                                   3 424 tis. Kč                                                                                      

10) změnu č. 83 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2004 dle přílohy                                  č.  6f  zápisu z důvodu přijetí účelové dotace z Ministerstva školství ČR na přímé náklady na vzdělávání pro sportovní gymnázia

 

 

11)  rozpočtové opatření č. 55 následovně:

1.   zvýšení  rozpočtu příjmů v položce 4111 – Neinvestiční přijaté dotace  z Všeobecné pokladní správy  státního rozpočtu  o částku                                                                                  68 836 tis. Kč                                                                                                                                                                                      

·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 3522 -  Ostatní nemocnice o částku        68 836 tis. Kč                                                                                   

 

12) změnu č. 84 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2004 dle přílohy                              č.  6g    zápisu z důvodu poskytnutí neinvestiční dotace  z MF ČR na úhradu  závazků zdravotnických zařízení zřízených bývalými okresními úřady

 

u k l á d á

 

1)            vedoucí odboru ekonomického

·        zapracovat rozpočtová opatření a změny rozpisu rozpočtu  do evidence a finančních výkazů Jihomoravského kraje na rok 2004

T: do 30.4. 2004

·        informovat  příspěvkové organizace, zřízené JMK v oblasti zdravotnictví, o poskytnutí finanční dotace

T: 15. 5. 2004

·        informovat  příspěvkovou organizaci Jihomoravské muzeum ve Znojmě o provedeném rozpočtovém opatření a poskytnutí finanční dotace

T: 15. 5. 2004

 

2)            vedoucímu odboru kultury a památkové péče zabezpečit uvolnění finančních prostředků Jihomoravskému muzeu ve Znojmě na projekt „Erozní jevy v povodí Dyje“.

T: bezodkladně

 

3)   vedoucímu odboru školství oznámit změnu závazných ukazatelů školským příspěvkovým organizacím

T: bezodkladně

4) vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví zabezpečit uvolnění finančních prostředků z MF ČR příspěvkovým organizacím, zřízeným JMK v oblasti zdravotnictví

 

T: bezodkladně

 

H: 10 – 0 –  0

 

Bod č. 20 programu – Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavírané mezi Jihomoravským krajem a Ing. arch. Jiřím Slezákem

 

Usnesení 5002/04/R 143:

Rada   Jihomoravského   kraje

s c h v a l u j e v souladu s ust. § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské  zřízení), v platném  znění,  smlouvu  o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k částem pozemků p.č. 1504/1 a 1505 v  k.ú. Moravany u Brna, uzavíranou  mezi  Jihomoravským   krajem   jako  budoucím povinným  z  věcného  břemene a Ing. arch. Jiřím Slezákem, jako budoucím oprávněným z věcného břemene. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene tvoří přílohu č. 7 zápisu ,

 

u k l á d á  řediteli Krajského úřadu předložit smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k podpisu hejtmanovi Jihomoravského kraje.

                                                                                                                          T: do 25.6.2004

 

H: 10 – 0 –  0

 

Bod č. 21 programu – Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene uzavírané mezi Jihomoravským krajem a společností ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s.

 

Usnesení 5003/04/R 143:

Rada   Jihomoravského   kraje

s c h v a l u j e v souladu s ust. § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské  zřízení), v platném  znění,  smlouvu  o zřízení věcného břemene k části pozemku parc. č. 3578/14 v  k.ú. Vyškov , uzavíranou  mezi  Jihomoravským   krajem   jako   povinným                 z  věcného  břemene a společností ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. , jako oprávněným z věcného břemene. Smlouva o zřízení věcného břemene tvoří přílohu č. 8 zápisu,

 

u k l á d á  řediteli Krajského úřadu předložit smlouvu o zřízení věcného břemene k podpisu hejtmanovi Jihomoravského kraje.

 

                                                                                                                      T: do 25.6.2004

 

H: 10 – 0 –  0

 

Bod č. 22 programu – Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene uzavírané mezi Jihomoravským krajem a společností TEPLÁRNA KYJOV, a.s.

 

 

Usnesení 5004/04/R 143:

Rada   Jihomoravského   kraje

s c h v a l u j e v souladu s ust. § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské  zřízení), v platném  znění,  smlouvu  o zřízení věcného břemene k částem pozemků  p.č. 2157/1, 2157/2, 2157/4 a st. 1002 v k.ú. Kyjov, uzavíranou  mezi  Jihomoravským   krajem   jako   povinným z  věcného  břemene a společností  Teplárna Kyjov, a.s., jako oprávněným z věcného břemene. Smlouva o zřízení věcného břemene tvoří přílohu č. 9 zápisu,

 

u k l á d á  řediteli Krajského úřadu předložit smlouvu o zřízení věcného břemene k podpisu hejtmanovi Jihomoravského kraje.

 

                                                                                                                      T: do 25.6.2004

 

H: 10 – 0 –  0

Bod č. 23 programu – Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene uzavírané mezi Jihomoravským krajem a společností  Teplárna Kyjov, a.s.  

 

Usnesení 5005/04/R 143:

Rada   Jihomoravského   kraje

s c h v a l u j e v souladu s ust. § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské  zřízení), v platném  znění,  smlouvu  o zřízení věcného břemene k částem pozemků parc. č. PK 3084, p.č. 4060/1, p.č. 4060/2 a p.č. 2500/1 v  k.ú. Kyjov, obec Kyjov, uzavíranou  mezi  Jihomoravským  krajem   jako  povinným  z  věcného  břemene a společností Teplárna Kyjov, a.s., jako oprávněným z věcného břemene.  Smlouva o zřízení věcného břemene tvoří přílohu č. 10 zápisu,

 

 

u k l á d á  řediteli Krajského úřadu předložit smlouvu o zřízení věcného břemene k podpisu hejtmanovi Jihomoravského kraje.

                                                                                                                          T: do 25.6.2004  

 

H: 10 – 0 –  0

 

Bod č. 24 programu – Záměr prodeje budovy bez čp/če na p.č. 582/2 a pozemku p.č. 582/2 o výměře 630 m2 v k.ú. Ždánice

 

Usnesení 5006/04/R 143:

Rada Jihomoravského kraje

 

s c h v a l u j e  v  souladu s § 59 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích  ( krajské  zřízení),  v platném znění, záměr prodeje nemovitostí:

budovy bez čp/če (občanská vybavenost) na p.č. 582/2 a pozemku p.č. 582/2 o výměře 630 m2 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Ždánice,  obec Ždánice, okres Hodonín

 

u k l á d á    odboru  majetkovému zveřejnit záměr prodeje nemovitostí zákonem stanoveným způsobem

                                                                                                                            T : 30.5.2004

 

H: 10 – 0 –  0

 

Bod č. 25 programu – Bezúplatné nabytí –  pozemek p.č.254/1 k.ú. Ponava 

 

Usnesení 5007/04/R 143:

Rada Jihomoravského kraje

 

d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu Jihomoravského kraje schválit v souladu  s ustanovením
§ 36  zákona  č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení),  v  platném  znění,  bezúplatné    nabytí   pozemku   p.č.   254/1, vše zapsáno na LV 10002 pro k.ú. Ponava, obec Brno,okres Brno-město, z vlastnictví ČR správy  Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví   Jihomoravského  kraje,  za  podmínek  uvedených  ve     Smlouvě  o  bezúplatném  převodu   nemovitosti,  která  tvoří přílohu č. 11 zápisu,

 

u k l á d á   řediteli Krajského úřadu předložit výše uvedenou smlouvu ve znění schváleném ZJMK  k podpisu hejtmanovi Jihomoravského kraje

 

                                                                                                                           T: do 30.6.2004

 

H: 10 – 0 –  0

Bod č. 26 programu – Informace k žádosti obce Strachotín o dotaci na výstavbu památníku Velké Moravy ve Strachotíně

 

Usnesení 5008/04/R 143:

Rada Jihomoravského kraje

b e r e  n a  v ě d o m í   informaci k žádosti obce Strachotín o dotaci na výstavbu památníku Velké Moravy ve Strachotíně.

 

H: 10 – 0 –  0

 

Bod č. 27 programu – „Prezentace JMK na Open Days v Bruselu“

 

Usnesení 5009/04/R 143:

Rada Jihomoravského kraje

v souladu s § 59 odst.3 zák. č. 129/2000 Sb. o krajích, v platném znění,

 

b e r e   n a   v ě d o m í   informaci o připravovaném programu prezentace Jihomoravského kraje v rámci společné prezentace regionů ČR organizované agenturou CzechInvest na akci Open days v Bruselu v termínu 27. – 30. září 2004

a  

u k l á d á  odboru regionálního rozvoje zajistit konání prezentace.

 

T: 27. 9. 2004

 

H: 9 – 0 –  0

 

 

 

Bod č. 28 programu –  „Výběr oblastí grantových schémat JMK pro SF EU“

 

Usnesení 5010/04/R 143:

Rada Jihomoravského kraje v souladu s § 59 odst. 3 a § 59 odst. 1 z.č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

 

b e r e  n a  v ě d o m í  oblasti podpory ze strukturálních fondů EU, kde Jihomoravský kraj může předkládat grantová schémata (jako konečný příjemce) dle přílohy č. 12 zápisu.

 

s c h v a l u j e záměr připravovat a podat 2 žádosti Jihomoravského kraje o grantová schémata ve Společném regionálním operačním programu (dále SROP) opatření 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech

·        Grantové schéma podporující drobné podnikatele (cca 35% rozpočtu opatření)

 

a   d o p o r u č u j e  Zastupitelstvu Jihomoravského kraje v souladu s § 35 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů s c h v á l i t vyčlenění  5,760 mil. Kč z Fondu rozvoje Jihomoravského kraje na regionální spolufinancování těchto 2 grantových schémat

 

s c h v a l u j e záměr připravovat a podat žádost Jihomoravského kraje o grantové schéma ve SROP opatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionech

 

a   d o p o r u č u j e  Zastupitelstvu Jihomoravského kraje v souladu s § 35 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů s c h v á l i t vyčlenění  2,784 mil. Kč z Fondu rozvoje Jihomoravského kraje na regionální spolufinancování tohoto grantového schématu

 

s c h v a l u j e záměr připravovat a podat 2 žádosti Jihomoravského kraje o grantové schémata ve SROP podopatření 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu

 

a   d o p o r u č u j e  Zastupitelstvu Jihomoravského kraje v souladu s § 35 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů s c h v á l i t vyčlenění  1,728 mil. Kč z Fondu rozvoje Jihomoravského kraje na regionální spolufinancování tohoto grantového schématu

 

s c h v a l u j e záměr připravovat a podat žádost Jihomoravského kraje o grantové schéma ve SROP podopatření 4.2.2 Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu

 

a   d o p o r u č u j e  Zastupitelstvu Jihomoravského kraje v souladu s § 35 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů s c h v á l i t vyčlenění  2,016 mil. Kč z Fondu rozvoje Jihomoravského kraje na regionální spolufinancování tohoto grantového schématu

 

s c h v a l u j e  záměr připravovat a podat žádost Jihomoravského kraje o grantové schéma v Operačním programu rozvoj lidských zdrojů opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání

 

 

a  u k l á d á 

1) odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje připravovat žádosti Jihomoravského kraje o grantová schémata ve SROP u

opatření 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech projektů Jihomoravského kraje, podopatření 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu

a podopatření 4.2.2 Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu

 

2) odboru školství ve spolupráci s odborem sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Jihomoravského kraje připravovat žádost Jihomoravského kraje o grantové schéma ve SROP u opatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionech

 

3) odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje připravovat žádost Jihomoravského kraje o grantové schéma v Operačním programu rozvoj lidských zdrojů (dále OP RLZ) opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání.

 

                                               T: dle termínu výzvy pro podávání žádostí SROP a OP RLZ

 

 

H: 10 – 0 –  0

 

Bod č. 19 programu – Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2004 na podporu a rozvoj nestátních neziskových organizací zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb

 

 

Usnesení 5011/04/R 143:

Rada Jihomoravského kraje

v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 písm. a) zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,

           

s c h v a l u j e  dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2004 na podporu a rozvoj nestátních neziskových organizací zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti  sociálních služeb ve výši podle přílohy č.13a zápisu za podmínek smlouvy dle přílohy č.   13b zápisu.

 

H: 8 – 0 –  0

 

 

Bod č. 29 programu – Projednání programu „Podpora rozvoje informační společnosti v oblasti zavádění Geografického informačního systému v Jihomoravském kraji“

 

Usnesení 5012/04/R 143:

Rada Jihomoravského kraje v souladu s § 59 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění

s o u h l a s í  s  Programem „Podpora rozvoje informační společnosti v oblasti zavádění Geografického informačního systému v  Jihomoravském kraji“

a

d o p o r u č u j e  Zastupitelstvu Jihomoravského kraje  s c h v á l i t  v souladu s § 35 odst. 2 písm. d)  § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění Program „Podpora rozvoje informační společnosti v oblasti zavádění Geografického informačního systému v Jihomoravském kraji“, který tvoří přílohu č. 14 zápisu.

 

H: 8 – 0 –  0

 

Bod č. 30 programu – Jmenování zástupců Jihomoravského kraje do Řídícího a Monitorovacího výboru

programu Iniciativy Společenství INTERREG III A

 

Usnesení 5013/04/R 143:

Rada Jihomoravského kraje v souladu s § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění,

 

j m e n u j e  za Jihomoravský kraj do Řídícího výboru programu Iniciativy Společenství INTERREG III A ČR-Rakousko pana Ing. Milana Venclíka a pana Ing. Ivo Minaříka jako jeho náhradníka,

 

j m e n u j e za Jihomoravský kraj do Monitorovacího výboru programu Iniciativy Společenství INTERREG III A ČR-Rakousko pana Ing. Petra Gabriela a pana Ing. Ivo Minaříka jako jeho náhradníka,

 

j m e n u j e za Jihomoravský kraj do Řídícího výboru programu Iniciativy Společenství INTERREG III A ČR-Slovensko pana Jiřího Tomka a pana Ing. Pavla Fišera jako jeho náhradníka,

 

j m e n u j e za Jihomoravský kraj do Monitorovacího výboru programu Iniciativy Společenství INTERREG III A ČR-Slovensko pana Ing. Jaroslava Pospíšila a pana Ing. Pavla Fišera jako jeho náhradníka

a

u k l á d á odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje připravit dopis s výše uvedenými jmény pro Ministerstvo pro místní rozvoj a předložit jej hejtmanovi Jihomoravského kraje k podpisu.

T: 4. 5. 2004

 

H: 8 – 0 –  0

 

Bod č. 31 programu – Schválení smlouvy s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku „Přestavba Železničního uzlu Brno Studie nové železniční tratě Brno - Přerov na území Jihomoravského kraje a jejího zapojení do železničního uzlu Brno“  

 

Usnesení 5014/04/R 143:

Rada Jihomoravského kraje

v souladu s § 59 odst. 3 z.č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění,

 

1) s c h v a l u j e smlouvu o dílo na vypracování studie Přestavba Železničního uzlu Brno - Studie nové železniční tratě Brno - Přerov na území Jihomoravského kraje a jejího zapojení do železničního uzlu Brno mezi Jihomoravským krajem a SUDOP Praha a.s., která tvoří přílohu č. 15 zápisu.

 

2) u k l á d á  Doc. Ing. Janu Pavlíčkovi, CSc., vedoucímu odboru dopravy KrÚ JMK předložit smlouvu na vypracování studie Přestavba Železničního uzlu Brno - Studie nové železniční tratě Brno - Přerov na území Jihomoravského kraje a jejího zapojení do železničního uzlu Brno k podpisu hejtmanovi.

                             

T: 7.5.2004

H: 7 – 0 –  0

 

 

Bod č. 34 programu – Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK

 

Usnesení 5015/04/R 143:

Rada Jihomoravského kraje

doporučuje Zastupitelstvu Jihomoravského kraje

 

s c h v á l i t   smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK uzavírané s obcemi, které jsou uvedeny v seznamu, který tvoří  přílohu č. 16b zápisu ve znění, které je uvedeno v příloze č.16a zápisu se změnami některých ustanovení smlouvy, které jsou u jednotlivých obcí  specifikovány v seznamu, který tvoří  přílohu č.16b zápisu včetně  částek, které se jednotlivé obce zavazují hradit podle čl. V. smlouvy.

 

s c h v á l i t   změnu termínu splatnosti a výše příspěvku u smluv o zajištění financování systému IDS JMK s obcemi Ostopovice a Vohančice, které schválilo Zastupitelstvo JMK usnesením č. 881/03/Z 22 a č. 934/04/ Z23. Změny jsou uvedeny v příloze č. 16bzápisu.

 

 

H: 9 – 0 –  0

 

 

Bod č. 33 programu – Dodatek č.1 ke smlouvě  o závazku veřejné služby v drážní dopravě

 

 

Usnesení 5016/04/R 143:

Rada Jihomoravského kraje v souladu s ust. § 59 odst. 3  zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění,

 

s c h v a l u j e  dodatek č.1 ke smlouvě  o závazku veřejné služby v drážní dopravě se společností České dráhy, a.s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČ:  70 99 42 26, která tvoří přílohu č. 17 zápisu,

 

ukládá odboru dopravy předložit hejtmanovi v pěti vyhotoveních  k podpisu dodatek č.1 ke smlouvě  o závazku veřejné služby v drážní dopravě.

 

H: 9 – 0 –  0

 

 

Bod č. 35 programu – Návrh na vypsání konkurzního řízení na funkci ředitele Střední vinařské školy, SOU zahradnického a učiliště, Valtice, Sobotní 116

 

Usnesení 5017/04/R 143:

  1. Na základě usnesení Rady Jihomoravského kraje č. 4762/04 R 139 ze dne 25. 3. 2004 v souladu s vyhl. MŠMT ČR č. 72/2003 Sb., o sestavování konkurzních komisí na vybrané funkce v oblasti školství, jmenuje Rada Jihomoravského kraje konkurzní komisi k provedení konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele Střední vinařské školy, SOU zahradnického a Učiliště, Valtice, Sobotní 116:

 

Ing. Stanislav Juránek                          předseda 

Antonín Kment                        člen

RNDr. Miloš Šifalda                            vedoucí odboru školství KrÚ

Ing.  Jan Holzer                                   odborník v oblasti státní správy, ředitel SOŠ, Vyškov, Komenského 7

Tomáš Hřiba                                       pedagogický pracovník školy

Mgr. Eliška Těšinská                           Česká školní inspekce

 

S hlasem poradním:

RNDr. Igor Poledňák                          člen RJMK

Mgr. Václav Božek                             člen ZJMK

Ing. Jiří Sedlo                                      předseda Českomoravské vinohradnické unie

 

  1. Rada Jihomoravského kraje jako vyhlašovatel konkurzu pověřuje jako tajemníka výše uvedených komisí paní Jitku Hliněnskou, pracovnici odboru školství KrÚ, která organizačně a administrativně zabezpečí jednání komise. Tajemník komise není ve smyslu § 1 odst. 2 vyhl. č. 72/2003 Sb. jejím členem.

 

  1. Rada Jihomoravského kraje stanoví komisi požadavky veřejného oznámení  konkurzního řízení takto:

a)      kvalifikační požadavky a délku praxe určí konkurzní komise v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 139/1997 Sb., o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců, v platném znění, podle typu školské příspěvkové organizace, na kterou je vypsáno konkurzní řízení

b)      náležitostí přihlášky budou

§         ověřené doklady osvědčující kvalifikační předpoklady

§         ověřené kopie dokladů o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe

§         životopis

§         koncepce rozvoje (maximální rozsah 5 stran strojopisu)

§         originál, popřípadě ověřená kopie výpisu z rejstříku trestů (ne starší 6 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání

§         čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

§         originál, popřípadě ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce

 

6. Text inzerátu komise zveřejní v deníku Rovnost, Učitelských novinách a na www stránkách JMK.

 

H: 9 – 0 –  0

 

Bod č. 36 programu – Schválení převodu prostředků z rezervního fondu do  investičního fondu u  příspěvkových organizací ve školství, zřizovaných Jihomoravským krajem

 

Usnesení 5018/04/R 143:

Rada Jihomoravského kraje

s c h v a l u j e  v souladu  s  § 59, odst.1, písm. i)  zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, v platném znění a § 30  odst. 4  zákona  č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění převod prostředků z rezervního fondu do investičního fondu  příspěvkových organizací Střední průmyslová a umělecká škola a Vyšší odborná škola Hodonín, Brandlova 32  ve výši 450 000,00 Kč, Základní umělecká škola Znojmo, Rooseveltova 21 ve výši 200 000,00 Kč, Základní umělecká škola Brno, Vranovská 41 ve výši 70 000,00 Kč, Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Vyškov, Brněnská 17 ve výši 100 000,00 Kč a Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka Brno, Botanická 70 ve výši 500 000,00 Kč

 

a   u k l á d á    vedoucímu odboru školství KrÚ  JMK informovat  ředitele této organizace o schválení převodu prostředků  z rezervního fondu do investičního fondu.

 

                                                                                                                           T:  do 7. 5. 2004

 

 

H: 9 – 0 –  0

 

Bod č. 37 programu – Ztráty z hospodaření školských příspěvkových organizací, zřizovaných Jihomoravským krajem  v r. 2003

 

Usnesení 5019/04/R 143:

Rada Jihomoravského kraje

b e r e   n a   v ě d o m í    zdůvodnění vzniku ztrát z hospodaření škol - příspěvkových organizací, zřizovaných Jihomoravským krajem za r. 2003 a návrhy na řešení těchto ztrát

 

H: 10 – 0 –  0

 

Bod č. 38 programu – Dohoda o poskytnutí dotace na společensky účelné pracovní místo uzavíraná mezi Jihomoravským krajem a Českou republikou – Úřadem práce v Hodoníně HOA-S-102/2004

 

 

Usnesení 5020/04/R 143:

Rada Jihomoravského kraje ve smyslu § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), v platném znění,

s c h v a l u j e dohodu mezi Jihomoravským krajem jako zřizovatelem Domu dětí a mládeže, Strážnice, okres Hodonín a Úřadem práce v Hodoníně jako poskytovatelem dotace o poskytnutí dotace na společensky účelné pracovní místo zřizovateli zaměstnavatele č. HOA – S – 102/2004. Dohoda o poskytnutí dotace na společensky účelné pracovní místo zřizovateli zaměstnavatele č. HOA – S – 102/2004 tvoří přílohu č. 18 zápisu

 

a   u k l á d á  odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje předložit výše uvedenou dohodu ve třech vyhotoveních k podpisu hejtmanovi Jihomoravského kraje

                                                                                                                            T: 10.5.2004

 

H: 10 – 0 –  0

 

Bod č. 39 programu – Souhlas s přestěhováním a zvýšením závazného ukazatele – příspěvku na provoz -  pro příspěvkovou organizaci Speciální školy Hodonín

 

Usnesení 5021/04/R 143:

Rada Jihomoravského kraje v souladu s § 59 odst.1 z. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, a v souladu s § 6 odst. 1 z. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění,

 

s o u h l a s í  s přestěhováním příspěvkové organizace Speciální školy Hodonín ze stávající adresy Hodonín, Žižkova 7 do budovy na adrese Hodonín, náměstí B. Martinů 5 od školního roku 2004/2005,

 

d o p o r u č u j e  Zastupitelstvu Jihomoravského kraje v souladu s § 35 odst. 2 písm.j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění a § 12 odst. 2 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,

 

s c h v á l i t  zvýšení závazného ukazatele – příspěvku na provoz - pro příspěvkovou organizaci Speciální školy Hodonín o částku 200 000,- Kč z prostředků rezervy odboru školství na řešení mimořádných situací, č. akce 1031, § 3299.

 

 

H: 10 – 0 –  0

 

Bod č. 40 programu – Schválení dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje na významné akce a reprezentaci Jihomoravského kraje v oblasti využití volného času dětí a mládeže

 

Usnesení 5022/04/R 143:

Rada Jihomoravského kraje v souladu s  § 59, odst. 2. písmeno a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích  ( krajské zřízení), v platném znění:

 

s c h v a l u j e  poskytnutí dotací z rozpočtu JMK v celkové výši 314 000,-  Kč k zajištění významných akcí a reprezentace JMK v oblasti využití volného času dětí a mládeže subjektům, jejichž seznam tvoří přílohu č. 19 zápisu

        

u k l á d á   odboru školství předložit smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje k zajištění významných akcí a reprezentace Jihomoravského kraje k podpisu R. Holzovi, pověřenému členu RJMK.                                                                                                           

 

                                                                                                                        T: 14. 5. 2004

H: 10 – 0 –  0

 

Bod č. 41 programu – Dotace do sportu

 

Usnesení 5023/04/R 143:

Rada Jihomoravského kraje

schvaluje v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 písm. a) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, poskytnutí finanční dotace FC Veverská Bítýška ve výši 200.000,- Kč, za podmínek uvedených ve smlouvě, která tvoří přílohu č. 20  zápisu.

ukládá vedoucímu odboru školství připravit smlouvu o dotaci hejtmanovi k podpisu a zabezpečit ve spolupráci s ekonomickým odborem uvolnění finančních částek podle podmínek smlouvy.

H: 10 – 0 –  0

 

 

Bod č. 44/4 programu – Výsledky konkurzů na funkce ředitelů škol zřizovaných Jihomoravským krajem

 

Usnesení 5024/04/R 143:

Rada Jihomoravského kraje

b e r e  n a  v ě d o m í  výsledky konkurzních řízení na funkce ředitelů:

a)  Obchodní akademie a SOU, Veselí nad Moravou, Kollárova 1669

b) Vyšší odborné školy potravinářské technologie, Střední průmyslové a hotelové školy,

    Středního odborného učiliště  a Odborného učiliště, OU, Bzenec,  nám. Svobody 318

 

Rada  Jihomoravského  kraje

r o z h o d l a  požádat MŠMT ČR o udělení souhlasu se jmenováním

Ing. Jiřího Vavříčka do funkce ředitele Obchodní akademie a SOU, Veselí nad Moravou, Kollárova 1669

Ing. Emila Ševčíka do funkce ředitele Vyšší odborné školy potravinářské technologie, Střední průmyslové a hotelové školy, SOU a OU, Bzenec,  nám. Svobody 318

 

Rada Jihomoravského kraje

u k l á d á  p. radnímu Poledňákovi požádat MŠMT ČR o udělení souhlasu se jmenováním Ing. Jiřího Vavříčka do funkce ředitele Obchodní akademie a SOU, Veselí nad Moravou, Kollárova 1669

Ing. Emila Ševčíka do funkce ředitele Vyšší odborné školy potravinářské technologie, Střední průmyslové a hotelové školy, SOU a OU, Bzenec,  nám. Svobody 318

 

 

T: 4. 5. 2004

 

H: 10 – 0 –  0

 

 

Bod č. 42 programu – Delegace zástupců JMK do komisí pro posouzení a hodnocení nabídek na  zakázky spolufinancované z rozpočtu JMK

 

Usnesení 5025/04/R 143:

Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,

 

deleguje jako zástupce JMK do komise pro posouzení a hodnocení nabídek na zakázku Rekonstrukce střechy krasobruslařské haly na ulici Křídlovická 32 zadavatele TJ Stadion Brno, pana Rudolfa Holze

 

deleguje jako zástupce JMK do komise pro posouzení a hodnocení nabídek na zakázku Rekonstrukce LA stadionu PPV pro konání 2. Letní Olympiády dětí a mládeže zadavatele VUT Brno, pana Rudolfa Holze

 

ukládá  OŠ informovat  o delegaci zástupců JMK do komisí pro posouzení a hodnocení nabídek zadavatele těchto zakázek TJ Stadion Brno a VUT Brno

T : do 7. 5. 2004

 

H: 8 – 0 –  0

 

Bod č. 43 programu – Návrh programu 25. zasedání  Zastupitelstva Jihomoravského kraje

 

Usnesení 5026/04/R 143:

Rada Jihomoravského kraje

schvaluje v souladu s ustanovením § 42 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., návrh programu 25. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje.

 

H: 9 – 0 –  0

 

Bod č. 44/1  programu – Zpráva o plnění opatření  přijatých k nápravě v příspěvkové organizaci Nemocnice Břeclav

 

 

Usnesení 5027/04/R 143:

Rada Jihomoravského kraje projednala zprávu o plnění opatření přijatých k nápravě v příspěvkové organizaci Nemocnice Břeclav a

bere na vědomí nápravná opatření stanovená, v souladu s § 18 zákona o finanční kontrole, ředitelkou příspěvkové organizace.

 

Rada Jihomoravského kraje

ukládá řediteli KrÚ JMK zabezpečit prostřednictvím odboru kontroly kontrolu plnění opatření přijatých k nápravě a předložit výsledky této kontroly RJMK.

T: IV. čtvrtletí 2004

 

H: 8 – 0 –  0

 

Bod č. 44/2 programu – Stanovení platu řediteli Ústavu sociální péče Klentnice, příspěvková organizace

 

Usnesení 5028/04/R 143:

Rada Jihomoravského kraje

stanovuje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, Ing. Bedřichu Machovi, řediteli Ústavu sociální péče Klentnice, příspěvková organizace, plat uvedený v příloze. Příloha je uložena na oddělení personálních věcí a vzdělávání odboru kancelář ředitele.

 

H: 8 – 0 –  0

 

Bod č. 44/3 programu – Výběrové řízení na dodávku kancelářského nábytku

 

Usnesení 5029/04/R 143:

Rada Jihomoravského kraje

podle  § 49 odst. 9 zákona č.199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vylučuje v návaznosti na návrh komise pro otevírání obálek s nabídkami níže uvedené uchazeče z další účasti na zadávání veřejné zakázky „Dodávka kancelářského nábytku“ zadávané dle § 49 odst. 1 zákona č.199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění:

 

Obchodní jméno uchazeče : Framoz s.r.o.

Sídlo : Rudé Armády 47, 683 01 Rousínov

IČ : 494 47 319

 

Obchodní jméno uchazeče : Cotto s.r.o.

Sídlo : nám.Osvobození 51, 679 71 Lysice

IČ : 607 09 103

H: 8 – 0 –  0

 

Bod č. 44/5 programu – Prodej pozemků a budov v k.ú. Onšov na Moravě (rekreační středisko Vranov)

 

Usnesení 5030/04/R 143:

Rada Jihomoravského kraje

d o p o r u č u j e    Zastupitelstvu Jihomoravského kraje

 

s c h v á l i t  v souladu s ust. § 36 zák. č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení),  v platném znění  prodej nemovitého majetku – p.č. 216/1 ostatní plocha, 216/3 zastavěná plocha a nádvoří, 218/1 ostatní plocha, 218/2 zastavěná plocha a nádvoří, 218/3 zastavěná plocha a nádvoří o celkové  výměře 15 120 m2 a  budov č.e. 94 jiná stavba na p.č. 216/3, č.e. 108 ind. rekr. na p.č. 218/3, č.e. 109 ind. rekr. na p.č. 218/2 vše v k.ú. Onšov na Moravě, obec Onšov, okres Znojmo, zděného sociálního zařízení na p.č. 201/113 (vlastník Lesy ČR) o výměře 22 m2 a 15 dřevěných chatek umístěných na pozemku p.č. 218/1 z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví pana Dalibora Fiksy za nabídnutou kupní cenu Kč  1,200.000,--. Podmínky kupní smlouvy  tvoří přílohu č.  21 zápisu

 

a   u k l á d á   řediteli Krajského úřadu Jihomoravského kraje předložit výše uvedenou kupní  smlouvu ve znění schváleném  ZJMK  k podpisu hejtmanovi Jihomoravského kraje

 

T: 30.6.2004

 

H: 8 – 0 –  1

 

Bod č. 44/6 programu – Dodatek č. 1 investičního záměru Integrované střední školy automobilní, Brno,Křižíkova 15 na akci „Rekonstrukce přístavku haly“ financovanou z investičního fondu

 

Usnesení 5031/04/R 143:

Rada Jihomoravského kraje

v souladu s čl. V. písm. m) Zřizovací listiny příspěvkové organizace a v souladu s § 59 odst. 1 písmeno i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích  (krajské zřízení), v platném znění,

 

s c h v a l u j e  Dodatek č.1 investičního záměru Integrované střední školy automobilní, Brno, Křižíkova 15 na akci „Rekonstrukce přístavku haly“ financovanou z investičního fondu školy, který tvoří přílohu č. 22  zápisu,

 

u k l á d á  příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola automobilní, Brno, Křižíkova 15, Brno, Lipová 20, zastoupené ředitelem Ing. Vratislavem Kšicou, akci realizovat  v souladu se zák. č. 199/1994 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, v platném znění, Zřizovací listinou a Zásadami vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací.                                                                                                                                   T:  5/2004

H: 9 – 0 –  0

 

Bod č. 44/7 programu – Rozpočtové opatření č. 56

 Návrh na změnu č. 86 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2004

 

Usnesení 5032/04/R 143:

Rada Jihomoravského kraje

p r o v á d í v souladu s ust. § 16 z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,  a  ust. § 59 odst. 1 písm. a) z. č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění,

  1. rozpočtové opatření č. 56 následovně:

·      zvýšení rozpočtu výdajů v § 4312 – Domovy pro zdravotně postižené

     občany o částku                                                                                        3 176 tis. Kč

·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 4314 – Pečovatelská služba o částku          6 400,9 tis. Kč

·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 4316 – Domovy důchodců o částku            7 210,9 tis. Kč

·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 4318 – Ostatní sociální péče a pomoc

      starým občanům (kromě ústavní) o částku                                                 746,3 tis. Kč

·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 4319 – Ostatní sociální péče a pomoc

      zdravotně postiženým (kromě ústavní) o částku                                       11 120 tis. Kč

·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 4323 – Sociální pomoc dětem

      a mládeži (kromě ústavní) o částku                                                            377,3 tis. Kč

·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži o částku        2 115,8 tis. Kč

·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 4333 – Domovy – penzióny pro matky

      s dětmi o částku                                                                                        3 873 tis. Kč

·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc

      rodině a manželství o částku                                                                      412,6 tis. Kč

·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 4341 – Sociální pomoc osobám v hmotné

      nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým o částku                               2 235,3 tis. Kč

·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 4342 – Sociální péče a pomoc

      přistěhovalcům a vybraným etnikům o částku                                             658,8 tis. Kč

·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 4343 – Sociální pomoc osobám v souvislosti s živelní pohromou nebo požárem o částku                                                                                                           16 tis. Kč

·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 4345 – Centra sociální pomoci

      o částku                                                                                                1 493,5 tis. Kč

·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 4348 – Sociální poradenství pro zdravotně

      postižené občany o částku                                                                          79,3 tis. Kč

·        zvýšení rozpočtu výdajů v § 4349 – Sociální péče a pomoc ostatním

      skupinám obyvatelstva o částku                                                             9 485,1 tis. Kč

·        snížení rozpočtu výdajů v § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních

      věcí a politiky zaměstnanosti o částku                                                   49 400,8 tis. Kč

2) změnu č. 86 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2004 dle přílohy                                  č.  23  zápisu z důvodu rozdělení dotací nestátním subjektům poskytujícím sociální služby

 

s t a n o v u j e

odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu JMK odpovědným za čerpání výdajů z § 4312, § 4314, § 4318, § 4319, § 4323, § 4329, § 4333, § 4341, § 4342,  § 4343, § 4348 a § 4349, č. akce 1105 - Dotace nestátním subjektům poskytujícím sociální služby

 

u k l á d á

 

1)      vedoucí odboru ekonomického zapracovat rozpočtové opatření a změnu rozpisu rozpočtu  do evidence a finančních výkazů Jihomoravského kraje na rok 2004

T: do 30.4. 2004

 

 

2)      vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví zabezpečit uvolnění finančních prostředků nestátním neziskovým organizacím působícím v oblasti sociální péče

T: dle uzavřených smluv

 

 

H: 9 – 0 –  0

 

Bod č. 44/8 programu – Návrh na zastavení financování provozu osobní dopravy na trati 332 Hodonín-Holíč n./Mor. od jízdního řádu 2004/2005

 

Usnesení 5033/04/R 143:

Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1, písm. a) zák.č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění,

s c h v a l u j e  zastavení financování provozu osobní dopravy na trati 332 Hodonín-Holíč n./Mor. od platnosti jízdního řádu Českých drah 2004/2005.

 

H: 8 – 0 –  1

 

Bod č. 32 programu – Schválení dodatku smlouvy s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku Studie proveditelnosti Veřejného logistického centra Břeclav

 

Usnesení 5034/04/R 143:

Rada Jihomoravského kraje

schvaluje v  souladu s §59 odst.3 zákona č.129/2000 Sb., o krajích, v platném znění dodatek č.1 smlouvy o dílo na vypracování Studie proveditelnosti Veřejného logistického centra Břeclav mezi Jihomoravským krajem a firmou SUDOP BRNO, spol. s .r.o., zastoupenou Ing. Františkem Mrázem, jednatelem a ředitelem společnosti, se sídlem Kounicova 26, 611 36 Brno, IČ : 44960417, dle přílohy č. 24 zápisu.

 

 

H: 7 – 0 –  1

 

 

Bod č. 44/9 programu – Zapojení Jihomoravského kraje do projektu “REDETRAL“ v rámci 3. výzvy Iniciativy Společenství INTERREG IIIC

 

Usnesení 5035/04/R 143:

Rada Jihomoravského kraje v souladu s § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,

 

s c h v a l u j e  zapojení Jihomoravského kraje do projektu „REDETRAL“ v rámci programu INTERREG IIIC

 

s c h v a l u j e podíl Jihomoravského kraje jako projektového partnera na financování projektu „REDETRAL“ ve výši 11 500 EUR z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2004

 

u k l á d á  odboru regionálního rozvoje zajistit podpis hejtmana na formuláři „Prohlášení spolufinancujícího subjektu (Co-financing Statement)“, který tvoří přílohu č.25 zápisu

                                                                                                                                T: 29.4.2004

 

a  u k l á d á  odboru dopravy zajistit realizaci a financování části projektu za Jihomoravský kraj.

                                                                                                                            

H: 8 – 0 –  0

 

Bod č. 7 programu – Schválení veřejné zakázky – výzvy jednomu zájemci k podání nabídky

 

 

Usnesení 5036/04/R 143:

Rada Jihomoravského kraje

schvaluje v souladu s ustanovením § 50 odst. 1 písm. c) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, text výzvy jednomu zájemci – CZECH AIR FORCE BENEVOLENT FUND`s AGENCY, s.r.o., k podání nabídky na propagaci Jihomoravského kraje při pořádání mezinárodního leteckého dne CIAF 2004, který tvoří přílohu č.26 zápisu

ukládá vedoucímu odboru kancelář hejtmana podepsat a zaslat  výzvu k podání nabídky

T: 30. 4. 2004

 

H: 7 – 0 –  0

 

Bod č. 44/10 programu – Schvální odvolání plné moci a odvolání příkazu

 

 

Usnesení 5037/04/R 143:

Rada   Jihomoravského   kraje

s c h v a l u j e v souladu s ust. § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské  zřízení), v platném  znění,  odvolání plné moci a odvolání příkazu, vymezeného smlouvou o poskytování právních služeb a právního zastoupení ze dne 27. 2. 2004, uzavřenou mezi  Jihomoravským   krajem a advokátem JUDr. Lubomírem Čermákem. Odvolání tvoří přílohu č. 27 zápisu,

 

u k l á d á  majetkovému odboru doručit odvolání plné moci a odvolání příkazu, vymezeného smlouvou o poskytování právních služeb a právního zastoupení, advokátovi JUDr. Lubomírovi Čermákovi.

     

                                                                                                                    T: do 30. 4. 2004

 

H: 8 – 0 –  0

 

 

Bod č. 44 programu – Různé

 

 

Usnesení 5038/04/R 143:

Rada Jihomoravského kraje

ukládá odboru školství připravit informaci o hospodaření škol ve struktuře:

1. přímé náklady na vzdělávání podle jednotlivých škol za rok 2003

2. přímé náklady na vzdělávání podle jednotlivých škol za rok 2004

3. schválený normativ pro školu / žák / rok

4. počet žáků

T: 13. 5. 2004

 

 

H: 8 – 0 –  0

 

 

 

                                                                                  Ing. Stanislav Juránek,v.r.

hejtman Jihomoravského kraje

 

 

Zpracovala a zapsala:  Dana Palbuchtová

Ověřovatelé zápisu:

p. Rudolf Holz,v.r.

 

Ing. Jaroslav Pospíšil,v.r.

 

V Brně 29. 4. 2004