Výpis usnesení

z 51. schůze Rady Jihomoravského kraje

konané dne 4.4.2002

v budově sídla Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno

 

Bod č. 1 programu – Zahájení

 

 

Ověřovatelé zápisu z 51. schůze Rady Jihomoravského kraje:

Za ověřovatele  zápisu  z  51. schůze  Rady   Jihomoravského  kraje byli  navrženi Ing. Jan Letocha a pan Rudolf Holz.

 

Usnesení 1168/02/R 51:

Rada Jihomoravského kraje

s c h v a l u j e   za ověřovatele zápisu z 51. schůze Rady Jihomoravského kraje Ing. Jana Letochu  a pana Rudolfa Holze.

 

H:  6– 0 - 0

 

 

Schválení programu 51. schůze Rady Jihomoravského kraje:

 

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů
 3. Informativní zpráva o postupu projednávání návrhů znaku a praporu kraje
 4. Návrh darovací smlouvy na převod budovy Žerotínovo nám. 3/5, Brno, z vlastnictví státu do vlastnictví Jihomoravského kraje
 5. Účast zástupců Jihomoravského kraje na konferenci "Mikroregiony ve střední Evropě - nové cesty spolupráce" v St. Pölten v Rakousku 4. 4. 2002
 6. Schválení daru Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně
 7. Záměr nájmu podzemní části nemovitosti - úkrytu v k.ú. Březina u Křtin, okr. Blansko
 8. Schválení záměru prezentace Jihomoravského kraje ve Francii v roce 2002
 9. Návrh na změnu č. 8 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2002
 10. Změna části usnesení Rady Jihomoravského kraje č. 1014/02/R 44, týkající se pojištění majetku Jihomoravského kraje
 11. Revokace usnesení Rady Jihomoravského kraje č. 887/01/R 38 a schválení záměru na vypsání veřejné obchodní soutěže na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorových vozidel Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje a havarijní pojištění vybraných vozidel
 12. Schválení společenské smlouvy „Koordinátora integrovaného systému veřejné hromadné dopravy“ v Jihomoravském kraji

13.  Schválení záměru převodu některých silnic II. a III. třídy z majetku Jihomoravského kraje do majetku Statutárního města Brna

 1. Záměr bezúplatného převodu nemovitostí Jihomoravského kraje ve správě Střední integrované školy Hodonín, Lipová alej 21
 2. Schválení investičního záměru k investiční činnosti Gymnázia T.G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7, Obnova žákovských lavic a nábytku, financované z ISPROFIN ev.číslo 398241 1249
 3. Schválení investičního záměru a investiční činnosti SOU obchodní Brno, Cejl 61 - „Úspory energií“, evid. č. ISPROFIN 3982477 297 financované ze státního rozpočtu
 4. Schválení investičního záměru k investiční činnosti – Sportovní areál, Gymnázia,Velké Pavlovice, Pod Školou 10, financované z ISPROFIN ev.číslo 398243 1012
 5. Schválení investičního záměru k investiční činnosti – Dětského domova Mikulov, Nádražní 26, Oprava fasády budovy DD Mikulov, financované z ISPROFIN ev.číslo 398222 0095
 6. Schválení investičního záměru k investiční činnosti – Středního odborného učiliště, Břeclav, Sovadinova 6,- Rekonstrukce školní jídelny Národních hrdinů 21-dodatek č.1, financované z ISPROFIN ev.číslo 398242 0284
 7. Schválení investičního záměru k investiční činnosti –Speciální školy pro sluchově postižené, Ivančice, vybudování hřiště ZŠ, financované z ISPROFIN ev.číslo 398223 0020
 8. Schválení dodatku k investičnímu záměru SPŠ oděvní, SOU pro sluchově postiženou mládež a Odborné učiliště  Brno, Gellnerova 1, přístavba - ISPROFIN 398 241 0180
 9. Schválení investičního záměru a investiční činnosti Středního odborného učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 na akci „Obnova technologického vybavení dílen pro učební obor elektrikář“ financované ze státního rozpočtu a zařazené v ISPROFIN pod evid. č. 398 252 0086
 10. Schválení investičního záměru a investiční činnosti Středního odborného učiliště stavebního Hodonín na akci „Oprava a nátěr oken školy“ financované ze státního rozpočtu a zařazené v ISPROFIN pod ev.číslem 398 241 2427
 11. Schválení investičního záměru a investiční činnosti Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy potravinářské technologie Bzenec na akci „Oprava střechy na budově školních laboratoří“ financované ze státního rozpočtu a zařazené v ISPROFIN pod ev.číslem 398241 2428
 12. Schválení investičního záměru a investiční činnosti  Speciálních škol Veselí nad Moravou, okres Hodonín, na akci „Rekonstrukce školy“ financované ze státního rozpočtu a zařazené v ISPROFIN pod ev.číslem 398 221 0401
 13. Schválení investičního záměru a investiční činnosti Klvaňova Gymnázia, Komenského 549, Kyjov, na akci „Izolace budovy proti vniknutí vody“ financované ze státního rozpočtu a zařazené v ISPROFIN pod evid. č. 398 241 1302
 14. Souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o dlouhodobé výpůjčce nemovitého majetku mezi Základní školou Mikulov, Pavlovská 52 (půjčitel) a Zvláštní školou a Pomocnou školou Mikulov, Koněvova 15 (vypůjčitel) pro zajištění hlavního účelu a předmětu činnosti
 15. Investiční dotace příspěvkové organizaci, Dům dětí a mládeže Blansko, Sadová 45, z  finančních prostředků k tomuto účelu schválených v rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2002, odstranění havarijního stavu jímky septiku Karolín
 16. Investiční záměr k investiční činnosti Střední průmyslové školy textilní a Vyšší odborné školy textilní, Brno, Francouzská 101 - akce v ISPROFIN vedená Ministerstvem financí v programu 398 241 s názvem „SPŠ, VOŠ textilní, Francouzská; Rekonstrukce sociálních zařízení“
 17. Návrh změn v síti škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem a jejich promítnutí do zřizovací listiny – Základní umělecká škola, Adamov, okres Blansko
 18. Návrh řešení situace základních uměleckých škol zřizovaných Jihomoravským krajem, které ve školním roce 2001/2002 překračují kapacity žáků zařazené v síti škol, předškolních a školských zařízení
 19. Informace o změnách ve výkonech středních a speciálních škol pro školní rok 2002/2003
 20. Úprava platů ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem.
 21. Vypsání konkurzního řízení na funkci ředitele Domu dětí a mládeže, Strážnice, Radějovská 848
 22. Návrh na vypsání konkursních řízení na funkce ředitelů školských p.o. zřizovaných krajem
 23. Licenční smlouva Logo Jihomoravského kraje

37/1 Člen Výboru pro spolupráci s orgány samosprávy Rady vlády pro národnostní      menšiny

37/2 Člen Rady vlády pro nestátní neziskové

37/3 Pojištění majetku Jihomoravského kraje

37/4 Různé

 

 

Usnesení 1169/02/R 51

Rada Jihomoravského kraje

s c h v a l u j e  upravený program 51. schůze Rady Jihomoravského kraje.

 

H: 7– 0 – 0

 

Bod č. 2 programu – Kontrola plnění úkolů

 

Usnesení 1170/02/R 51:

Rada Jihomoravského kraje

schvaluje stanovení termínu splnění úkolu č.  R 50/28 na 30.6.2002 a

b e r e   n a   v ě d o m í   plnění úkolů vyplývajících ze schůzí Rady Jihomoravského kraje.

 

 

H: 7– 0 – 0

 

 

Bod č. 4 programu – Návrh darovací smlouvy na převod budovy Žerotínovo nám. 3/5, Brno, z vlastnictví státu do vlastnictví Jihomoravského kraje

 

Usnesení 1171/02/R 51:

Rada Jihomoravského kraje

d o p o r u č u j e  Zastupitelstvu Jihomoravského kraje v souladu s ust. § 36 písm. odst. 1 písm. a) zák. č. 129/2000 Sb., v platném znění, přijmout dar - nemovitosti dle výpisu z pozemkové knihy pro k.ú. Špilberk, knihovní vložky č. 233, dům čp. 279 na pozemku st.č. 395 a pozemek st.č. 395, které jsou podle identifikace parcel vyhotovené Katastrálním úřadem Brno-město pod číslem 2721 – 2000/62170 ze dne 2.1.2001 označené v katastru nemovitostí jako dům číslo popisné 449 na pozemku parcela číslo 341 a pozemek parcela číslo 341 zastavěná plocha o výměře 5139 m2 v obci Brno, katastrální území Veveří, okres Brno-město, vše zapsáno u Katastrálního úřadu Brno-město na listu vlastnictví č. 237
a schválit návrh darovací smlouvy, který je přílohou č. 1 tohoto zápisu, na předmětné nemovitosti uzavírané mezi Českou republikou – Okresním úřadem Brno-venkov
a Jihomoravským krajem.

H: 10– 0 – 0

 

 

 

 

Bod č. 5 programu – Účast zástupců Jihomoravského kraje na konferenci „Mikroregiony ve střední Evropě – nové cesty spolupráce“ St. Pölten v Rakousku 4. 4. 2002

 

Usnesení 1172/02/R 51:

Rada Jihomoravského kraje

s c h v a l u j e   v souladu s ustanovením § 38 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb., v platném znění   a  ustanovením § 55 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., v platném znění účast Ing. Jana Vituly na konferenci „Mikroregiony ve střední Evropě – nové cesty spolupráce“, která se uskuteční  4. 4. 2002 v St. Pölten v Rakousku.

H: 8– 0 – 0

 

 

Bod č. 6 programu – Schválení daru Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně

 

Usnesení 1173/02/R 51:

Rada Jihomoravského kraje

s c h v a l u j e   v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb.,            o krajích, v platném znění, dar Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně, Kociánka 2 ve výši 20.000,- Kč na motoristicko-vědomostní soutěž „Rallye-Cesta do života“

 

a   u k l á d á   vedoucí odboru ekonomického předložit Radě Jihomoravského kraje návrh na provedení rozpočtového opatření. T: 11. 4. 2002.

 

H: 9– 0 – 0

 

Bod č. 7 programu – Záměr nájmu podzemní části nemovitosti – úkrytu v k. ú. Březina u Křtin, okr. Blansko

 

Usnesení 1174/02/R 51:

Rada Jihomoravského kraje  v souladu s ustanovením § 59, odst. 3, zákona čís. 129/2000 Sb.,  o krajích

 n e s c h v a l u j e  záměr  nájmu  podzemní části  nemovitosti na pozemku parc. č. 526 a parc. č. 527 – ostatní plocha, neplodná půda a na pozemku parc. č. 528/1 – lesní pozemek v katastrálním území  Březina u Křtin, okr. Blansko,  sloužící jako úkryt

a    u k l á d á    sekretariátu hejtmana informovat o výsledku  MO ČR v termínu do 15.4.2002.

 

H: 7– 1– 1

 

 

 

 

 

Bod č. 8 programu – Schválení záměru prezentace Jihomoravského kraje ve Francii v roce 2002

 

Usnesení 1175/02/R 51:

Rada Jihomoravského kraje

s c h v a l u j e  v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., v platném znění záměr prezentace Jihomoravského kraje ve Francii v roce 2002

 

H: 9– 0 – 1

 

Bod č. 9 programu – Návrh na změnu č. 8 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2002

 

Usnesení 1176/02/R 51:

Rada Jihomoravského kraje

provádí v souladu s § 59 z.č. 129/2000 Sb., změnu č. 8 rozpisu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2002 uvedenou v tabulce č. 1 přílohy č. 2 zápisu a

 

ukládá vedoucí odboru ekonomického zapracovat změnu rozpisu rozpočtu do evidence a finančních výkazů Jihomoravského kraje na rok 2002.      T: 30.4.2002

 

H: 10– 0 – 0

 

Bod č. 10 programu – Změna části usnesení Rady Jihomoravského kraje č. 1014/02/R 44, týkající se pojištění majetku Jihomoravského kraje

Bod č. 11 programu – Revokace usnesení Rady Jihomoravského kraje č. 887/01/R 38 a schválení záměru na vypsání veřejné obchodní soutěže na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorových vozidel Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje a havarijní pojištění vybraných vozidel

 

Usnesení 1177/02/R 51:

Rada Jihomoravského kraje

m ě n í  část usnesení č. 1014/02/R 44 z 44. schůze, konané dne 7.2.2002 , která zní:

„Rada Jihomoravského kraje

u k l á d á ředitelům příspěvkových organizací zřízených Jihomoravským krajem uzavřít příkazní smlouvu se společností STACH & S.T., a.s. a vystavit plnou moc příkazníkovi- společnosti STACH & S.T., a.s ( návrh smlouvy včetně jejích nedílných součástí je uveden v příloze č. 6 zápisu),

                                                                                               Termín: do dvou pracovních dnů

                                                                                                              po seznámení s těmito

                                                                                                              usneseními“

takto :

Rada Jihomoravského kraje

u k l á d á  ředitelům příspěvkových organizací zřízených Jihomoravským krajem s výjimkou organizace Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace  uzavřít příkazní smlouvu se společností STACH & S.T., a.s. a vystavit plnou moc příkazníkovi- společnosti STACH & S.T., a.s ( návrh smlouvy včetně jejích nedílných součástí je uveden v příloze č. 6 zápisu ),

                                                                                               Termín: do dvou pracovních dnů

                                                                                                              po seznámení s těmito

                                                                                                              usneseními

 

u k l á d á  řediteli  organizace Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace  uzavřít příkazní smlouvu se společností STACH & S.T., a.s. a vystavit plnou moc příkazníkovi- společnosti STACH & S.T., a.s ( použít k tomu analogicky na své podmínky návrh smlouvy, který  je uveden v příloze č. 6 zápisu ).

                                                                                                                    Termín :  15.4.2002           

 

H: 10– 0 – 0

Usnesení 1178/02/R 51:

Rada Jihomoravského kraje

m ě n í  část usnesení č. 887/01/R 38 z 38. schůze, konané dne 20.12.2001, která zní:

„Výjimku tvoří Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, jejímuž řediteli se u k l á d á  prodloužit platnost uzavřených pojistných smluv do 30.6.2002 formou dodatku, příp. uzavřít nové pojistné smlouvy na dobu od 1.1.2002 do 30.6.2002 za nejvýhodnějších podmínek, pokud možno u stejných pojišťovacích ústavů.“

 

takto:

Výjimku tvoří Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace, jejímuž řediteli se u k l á d á  prodloužit platnost uzavřených pojistných smluv do 30.6.2002 formou dodatku, příp. uzavřít nové pojistné smlouvy na dobu od 1.1.2002 do 30.6.2002 za nejvýhodnějších podmínek, pokud možno u stejných pojišťovacích ústavů, a to s výjimkou pojistných smluv na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorových vozidel Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje a havarijní pojištění. U pojistných smluv na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorových vozidel  Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje a havarijní pojištění u k l á d á prodloužit platnost uzavřených pojistných smluv do termínu uzavření nových smluv s vítězným uchazečem, vybraným ve veřejné obchodní soutěži, formou dodatku, příp. uzavřít nové pojistné smlouvy na dobu určitou, a to do  termínu uzavření nových smluv s vítězným uchazečem, vybraným ve

obchodní veřejné soutěži za nejvýhodnějších podmínek, pokud možno u stejných pojišťovacích ústavů.,

 

s c h v a l u j e  ve smyslu ust. § 59 odst. 1 písm. i) z.č. 129/2000 Sb., o krajích , v platném znění, a v souladu s čl. 3.1. písm. f) Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje ve znění Dodatku ke zřizovací listině č. 1, záměr na vyhlášení obchodní veřejné soutěže  na „Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorových vozidel  Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje a havarijní pojištění“,

 

s t a n o v u j e v souladu s čl. 3.1. písm. f) Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje ve znění Dodatku ke zřizovací listině č. 1    Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje zadavatelem obchodní veřejné soutěže na „Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorových vozidel  Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje a havarijní pojištění“ ,

 

d o p o r u č u j e  řediteli Ing. Zouharovi jmenovat  komisi pro otevírání obálek s nabídkami a komisi pro posouzení a hodnocení nabídek  na „Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorových vozidel  Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje a havarijní pojištění“ ve složení:

 

Komise pro otevírání obálek:

Ing. Jaroslav Pospíšil – člen RJMK

Ing. Ivan Točev – ekonomický náměstek SÚS JmK

Mgr. Martina Sterzelová – právník SÚS JmK,

 

Náhradníci:

RNDr. Igor Poledňák – člen RJMK

Ing. Zdeněk Jirků – technický náměstek  SÚS JmK

Ing. Alois Vybíral – provozní náměstek  SÚS JmK ,

 

Komisi pro posouzení a hodnocení:

Ing. Jaroslav Pospíšil – člen RJMK

Ing. Lubomír Šmíd – člen RJMK

Ing. Milan Venclík – člen RJMK

Ing. Ivan Točev – ekonomický náměstek SÚS JmK

Mgr. Martina Sterzelová – právník SÚS JmK

 

Náhradníci:

RNDr. Igor Poledňák – člen RJMK

Ing. Jan Vitula – člen ZJMK

Rudolf Holz –člen RJMK

Ing. Alois Vybíral – provozní náměstek SÚS JmK

Ing. Zdeněk Jirků – technický náměstek SÚS JmK.

 

H: 10– 0 – 0

Bod č. 12 programu – Schválení společenské smlouvy „Koordinátora integrovaného systému veřejné hromadné dopravy“ v Jihomoravském kraji

 

Usnesení 1179/02/R 51:

Rada Jihomoravského kraje

d o p o r u č u j e  ve smyslu ustanovení § 59 odst. 1 zák.č. 129/2000 Sb., o krajích, Zastupitelstvu Jihomoravského kraje ke schválení návrh společenské smlouvy společnosti KORDIS, spol. s r. o. uvedený v příloze č. 3 zápisu.

H: 10– 0 – 1

 

Bod č. 13 programu – Schválení záměru převodu některých silnic II. a III. třídy z majetku Jihomoravského kraje do majetku Statutárního města Brna

 

Usnesení 1180/02/R 51:

Rada Jihomoravského kraje

d o p o r u č u j e  ve smyslu ustanovení § 59 odst. 1 zák.č. 129/2000 Sb., o krajích, Zastupitelstvu Jihomoravského kraje ke schválení záměr bezúplatného převodu silnic II. a III. tříd č. II/642 v km 0,000 až 6,932 v délce 6,932 km, č. II/640 v km 0,000 až 1,570 v délce 1,570 km a č. III/6421 v km 0,000 až 1,952 v délce 1,952 km z majetku Jihomoravského kraje do majetku Statutárního města Brna.

H: 8– 0 – 0

 

Bod č. 14 programu – Záměr bezúplatného převodu nemovitostí Jihomoravského kraje ve správě Střední integrované školy, Hodonín, Lipová alej 21

 

Usnesení 1181/02/R 51:

Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,

 

1.  p r o j e d n a l a

záměr příspěvkové organizace bezúplatného převodu nemovitostí:

1.stavba na pozemku st.p.č. 3824 – občanská vybavenost bez č.p.

2.pozemek st.p.č. 3824 o výměře 146 m2 – zastavěná plocha

3.stavba na pozemku st.p.č. 3823 – technická vybavenost bez č.p.

4.pozemek st.p.č. 3823 o výměře 56 m2 – zastavěná plocha

5.pozemek p.č. 2058/69 o výměře 10044 m2 – ostatní plocha – jiná plocha, vzniklý na základě geometrického plánu č. 4389-051/2002

za účelem výstavby Sportovní haly pro Základní školu u Červených domků a jejího využívání Integrovanou střední školou, Hodonín, Lipová alej 21

 

2.  u k l á d á

1.      hejtmanovi Jihomoravského kraje požádat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o změnu účelu využití v části 1 usnesení uvedených nemovitostí, resp. s vynětím uvedeného majetku ze správy příspěvkové organizace vzhledem k jeho nepotřebnosti pro hospodářské využití této organizace pro hlavní účel, k němuž byla zřízena ,v termínu 15.4.2002

2.      odboru školství připravit v tomto smyslu změnu zřizovací listiny Integrované střední školy, Hodonín, Lipová alej 21, v termínu 30.4.2002.

 

 

Rada Jihomoravského kraje

d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu Jihomoravského kraje v souladu s § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,

 

1.   s c h v á l i t  záměr příspěvkové organizace bezúplatného převodu nemovitostí:

1.      stavba na pozemku st.p.č. 3824 – občanská vybavenost bez č.p.

2.      pozemek st.p.č. 3824 o výměře 146 m2 – zastavěná plocha

3.      stavba na pozemku st.p.č. 3823 – technická vybavenost bez č.p.

4.      pozemek st.p.č. 3823 o výměře 56 m2 – zastavěná plocha

5.      pozemek p.č. 2058/69 o výměře 10044 m2 – ostatní plocha – jiná plocha, vzniklý na základě geometrického plánu č. 4389-051/2002

za účelem výstavby Sportovní haly pro Základní školu u Červených domků a jejího využívání Integrovanou střední školou, Hodonín, Lipová alej 21, z majetku Jihomoravského kraje do majetku města Hodonín.                                         

 

2.  u l o ž i t   hejtmanovi Jihomoravského kraje vyvěsit záměr na úřední desku Krajského úřadu.          T: ihned

 

H: 9– 0 – 0

 

 

Bod č. 15 programu – Schválení investičního záměru k investiční činnosti Gymnázia T.G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7, Obnova žákovských lavic a nábytku, financované z ISPROFIN ev. číslo 398241 1249

 

Usnesení 1182/02/R 51:

Rada Jihomoravského kraje v souladu s čl. V. písm. i) zřizovací listiny příspěvkové organizace a v souladu s § 59, odst. 1. písmeno i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích  ( krajské zřízení),

s c h v a l u j e  investiční záměr k investiční činnosti Gymnázia T.G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7, „Obnova žákovských lavic a nábytku“ financované z prostředků státního rozpočtu, v programu ISPROFIN evidenční číslo 398241 1249, který tvoří přílohu tohoto zápisu,

 

u k l á d á  Gymnáziu T.G.Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7, zastoupenému ředitelem Mgr. Janem Sedláčkem akci realizovat  v souladu s vyhláškou č. 40/2001 Sb., a zřizovací listinou.

 

H: 11– 0 – 0

 

 

Bod č. 16 programu – Schválení investičního záměru a investiční činnosti SOU obchodní Brno, Cejl 61 – „Úspory energií“, evid. č. ISPROFIN 3982477 297 financované ze státního rozpočtu

 

Usnesení 1183/02/R 51:

Rada Jihomoravského kraje v souladu s §59 odst. 1 písm. i) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) v platném znění:

s c h v a l u j e investiční záměr příspěvkové organizace SOU obchodní, Brno, Cejl 61, „Úspory energií“,  který je součástí tohoto zápisu  a

 

u k l á d á  SOU obchodnímu, Brno, Cejl 61, zastoupenému ředitelkou Ing. Pavlou Stejskalovou akci realizovat  v souladu s vyhláškou č. 40/2001 Sb. a zřizovací listinou.

 

H: 11– 0 – 0

 

 

Bod č. 17 programu – Schválení investičního záměru k investiční činnosti – Sportovní areál, Gymnázia, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, financované z ISPROFIN evid. č. 398243 1012

 

Usnesení 1184/02/R 51:

Rada Jihomoravského kraje v souladu s čl. V. písm. i) zřizovací listiny příspěvkové organizace a v souladu s § 59, odst. 1. písmeno i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích  ( krajské zřízení),

s c h v a l u j e  investiční záměr k investiční činnosti Gymnázia, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, „ Sportovní areál, “ financované z prostředků státního rozpočtu, v programu ISPROFIN evidenční číslo 398243 1012, který tvoří přílohu tohoto zápisu,

 

u k l á d á  Gymnáziu, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, zastoupenému ředitelem PaedDr. Antonínem Kavanem akci realizovat  v souladu s vyhláškou č. 40/2001 Sb. a zřizovací listinou.

H: 11– 0 – 0

 

Bod č. 18 programu – Schválení investičního záměru k investiční činnosti – Dětského domova Mikulov, Nádražní 26, Oprava fasády budovy DD Mikulov, financované ISPROFIN ev. číslo 398222 0095

 

Usnesení 1185/02/R 51:

Rada Jihomoravského kraje v souladu s čl. V. písm. i) zřizovací listiny příspěvkové organizace a v souladu s § 59, odst. 1. písmeno i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích  ( krajské zřízení),

s c h v a l u j e  investiční záměr k investiční činnosti Dětského domova, Mikulov, Nádražní 26, „ Oprava fasády budovy DD Mikulov, “ financované z prostředků státního rozpočtu, v programu ISPROFIN evidenční číslo 398222 0095, který tvoří přílohu tohoto zápisu,

 

u k l á d á  Dětskému domovu Mikulov, Nádražní 26, zastoupenému ředitelkou Mgr. Květoslavou Solaříkovou akci realizovat  v souladu s vyhláškou č. 40/2001 Sb. a zřizovací listinou.

H: 11– 0 – 0

 

Bod č. 19 programu – Schválení investičního záměru k investiční činnosti – Středního odborného učiliště, Břeclav, Sovadinova 6 – Rekonstrukce školní jídelny Národních hrdinů 21 – dodatek č. 1, financované z ISPROFIN ev. číslo 398242 0284

 

Usnesení 1186/02/R 51:

Rada Jihomoravského kraje v souladu s čl. V. písm. i) zřizovací listiny příspěvkové organizace a v souladu s § 59, odst. 1. písmeno i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích  ( krajské zřízení),

s c h v a l u j e  investiční záměr k investiční činnosti Středního odborného učiliště, Břeclav, Sovadinova 6 „ Rekonstrukce školní jídelny Národních hrdinů 21-dodatek č.1, “ financované z prostředků státního rozpočtu, v programu ISPROFIN evidenční číslo 398242 0284, který tvoří přílohu tohoto zápisu,

 

u k l á d á  Střednímu odbornému učilišti, Břeclav, Sovadinova 6, zastoupenému ředitelem Ing. Janem Krystíkem akci realizovat  v souladu s vyhláškou č. 40/2001 Sb. a zřizovací listinou.

H: 11– 0 – 0

 

 

Bod č. 20 programu – Schválení investičního záměru k investiční činnosti – Speciální škola pro sluchově postižené, Ivančice, vybudování hřiště ZŠ, financované z ISPROFIN ev. číslo 398223 0020

 

Usnesení 1187/02/R 51:

Rada Jihomoravského kraje v souladu s čl. V. písm. i) zřizovací listiny příspěvkové organizace a v souladu s § 59, odst. 1. písmeno i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích  ( krajské zřízení),

s c h v a l u j e  investiční záměr k investiční činnosti Speciální školy pro sluchově postižené, Ivančice, Široká 42, „Vybudování hřiště ZŠ “, financované z prostředků státního rozpočtu, v programu ISPROFIN evidenční číslo 398223 0020, který tvoří přílohu tohoto zápisu,

 

u k l á d á  Speciální škole pro sluchově postižené, Ivančice, Široká 42 zastoupené ředitelem Josefem Svobodou akci realizovat  v souladu s vyhláškou č. 40/2001 Sb. a zřizovací listinou.

 

H: 11– 0 – 0

 

Bod č. 21 programu – Schválení dodatku k investičnímu záměru SPŠ oděvní, SOU pro sluchově postiženou mládež a Odborné učiliště Brno, Gellnerova 1, přístavba – ISPROFIN 398 241 0180

 

Usnesení 1188/02/R 51:

Rada Jihomoravského kraje v souladu s §59 odst. 1 písm. i) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) v platném znění:

s c h v a l u j e  dodatek č. 1 k investičnímu záměru příspěvkové organizace SPŠ oděvní, SOU pro sluchově postiženou mládež a Odborné učiliště Brno, Gellnerova 1, přístavba s evidenčním č. ISPROFIN 398 241 0180, který je součástí tohoto zápisu a

 

u k l á d á   SPŠ oděvní, SOU pro sluchově postiženou mládež a Odbornému učilišti, Brno, Gellnerova 1, zastoupeným Mgr. Milošem Pártlem akci realizovat  v souladu s vyhláškou č. 40/2001 Sb. a zřizovací listinou.

 

H: 11– 0 – 0

 

Bod č. 22 programu – Schválení investičního záměru a investiční činnosti Středního odborného učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 na akci

 

Usnesení 1189/02/R 51:

Rada Jihomoravského kraje v souladu s čl. V. písm. i) zřizovací listiny příspěvkové organizace a v souladu s § 59, odst. 1. písmeno i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích  ( krajské zřízení),

s ch v a l u j e  investiční záměr a investiční činnost Středního odborného učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 na akci „Obnova technologického vybavení dílen pro učební obor elektrikář“ financované z prostředků státního rozpočtu a zařazeném v programu ISPROFIN pod evid. č. 398 252 0086, který tvoří přílohu tohoto zápisu,

   

u k l á d á  Střednímu odbornému učilišti, Kyjov, Havlíčkova 1223/17, zastoupenému ředitelem Ing. Zdeňkem Lukešem, akci realizovat  v souladu s vyhláškou č. 40/2001 Sb., a zřizovací listinou.                                                                                                        T:  6/2002

 

H: 11– 0 – 0

Bod č. 23 programu – Schválení investičního záměru a investiční činnosti Středního odborného učiliště stavebního Hodonín na akci „Oprava a nátěr oken školy“ financované ze státního rozpočtu a zařazené v ISPROFIN pod ev.číslem 398 241 2427

 

Usnesení 1190/02/R 51:

Rada Jihomoravského kraje v souladu s čl. V. písm. i) zřizovací listiny příspěvkové organizace a v souladu s § 59, odst. 1. písmeno i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích  ( krajské zřízení),

 

s ch v a l u j e  investiční záměr a investiční činnost Středního odborného učiliště stavebního Hodonín na akci „Oprava a nátěr oken školy“ financované z prostředků státního rozpočtu a zařazeném v programu ISPROFIN pod evid. č. 398 241 2427, který tvoří přílohu tohoto zápisu,

 

u k l á d á  Střednímu odbornému učilišti stavebnímu Hodonín zastoupenému ředitelem PaedDr. Jiřím Pliskou akci realizovat  v souladu s vyhláškou č. 40/2001 Sb., a zřizovací listinou.                                                                                                                                                                                                                                                              T:  8/2002

 

H: 11– 0 – 0

 

Bod č. 24 programu – Schválení investičního záměru a investiční činnosti Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy potravinářské technologie Bzenec na akci „Oprava střechy na budově školních laboratoří“ financované ze státního rozpočtu a zařazené v ISPROFIN pod ev.číslem 398241 2428

 

Usnesení 1191/02/R 51:

Rada Jihomoravského kraje v souladu s čl. V. písm. i) zřizovací listiny příspěvkové organizace a v souladu s § 59, odst. 1. písmeno i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích  ( krajské zřízení),

s ch v a l u j e  investiční záměr a investiční činnost Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy potravinářské technologie Bzenec na akci „Oprava střechy na budově školních laboratoří“ financované z prostředků státního rozpočtu a zařazeném v programu ISPROFIN pod evid. č. 398 241 2428, který tvoří přílohu tohoto zápisu,

 

u k l á d á  Střední průmyslové škole a Vyšší odborné škole potravinářské technologie, Bzenec zastoupené ředitelem Ing. Ludvíkem Kostelanským akci realizovat  v souladu s vyhláškou č. 40/2001 Sb. a zřizovací listinou.                                                                                                                                                                                                    T:  8/2002

 

H: 11– 0 – 0

 

Bod č. 25 programu – Schválení investičního záměru a investiční činnosti Speciálních škol Veselí nad Moravou, okres Hodonín, na akci „Rekonstrukce školy“ financované ze státního rozpočtu a zařazené v ISPROFIN pod ev.číslem 398 221 0401

 

Usnesení 1192/02/R 51:

Rada Jihomoravského kraje v souladu s čl. V. písm. i) zřizovací listiny příspěvkové organizace a v souladu s § 59, odst. 1. písmeno i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích  ( krajské zřízení),

 

s ch v a l u j e  investiční záměr a investiční činnost Speciálních škol Veselí nad Moravou, okres Hodonín, na akci „Rekonstrukce školy“ financované z prostředků státního rozpočtu a zařazeném v programu ISPROFIN pod evid. č. 398 221 0401, který tvoří přílohu tohoto zápisu,

 

u k l á d á  Speciálním školám Veselí nad Moravou, okres Hodonín, zastoupeným ředitelem Mgr. Miroslavem Slavíkem, akci realizovat  v souladu s vyhláškou č. 40/2001 Sb., a zřizovací listinou.                                                                                                        T:  9/2002

 

H: 11– 0 – 0

 

Bod č. 26 programu – Schválení investičního záměru a investiční činnosti Klvaňova Gymnázia, Komenského 549, Kyjov, na akci „Izolace budovy proti vniknutí vody“ financované ze státního rozpočtu a zařazené v ISPROFIN pod evid. č. 398 241 1302

 

Usnesení 1193/02/R 51:

Rada Jihomoravského kraje v souladu s čl. V. písm. i) zřizovací listiny příspěvkové organizace a v souladu s § 59, odst. 1. písmeno i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích  ( krajské zřízení),

s ch v a l u j e  investiční záměr a investiční činnost Klvaňova gymnázia, Kyjov, Komenského 549, na akci „Izolace budovy proti vniknutí vody“ financované z prostředků státního rozpočtu a zařazeném v programu ISPROFIN pod evid. č. 398 241 1302, který tvoří přílohu tohoto zápisu,

 

u k l á d á  Klvaňovu gymnáziu, Kyjov, Komenského 549, zastoupenému ředitelem RNDr. Miloslavem Malcem, akci realizovat  v souladu s vyhláškou č. 40/2001 Sb., a zřizovací listinou.                                                                                                                                                                                                                                                       T:  8/2002

 

H: 11– 0 – 0

Bod č. 29 programu – Investiční záměr k investiční činnosti Střední průmyslové školy textilní a Vyšší odborné školy textilní, Brno, Francouzská 101 - akce v ISPROFIN vedená Ministerstvem financí v programu 398 241 s názvem „SPŠ, VOŠ textilní, Francouzská; Rekonstrukce sociálních zařízení“

 

Usnesení 1194/02/R 51:

Rada Jihomoravského kraje v souladu s čl. V. písm. i) zřizovací listiny příspěvkové organizace, ve znění dodatků, a podle § 59 odst. 1, písm.i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ,

s c h v a l u j e   investiční záměr, který tvoří přílohu tohoto zápisu, k investiční činnosti příspěvkové organizace Střední průmyslová škola textilní a Vyšší odborná škola textilní, Brno, Francouzská 101 – „Rekonstrukce sociálních zařízení“, financované z prostředků státního rozpočtu a v ISPROFIN vedené Ministerstvem financí v programu 398 241 pod názvem „SPŠ, VOŠ textilní, Francouzská; Rekonstrukce sociálních zařízení“,

 

u k l á d á   Střední průmyslové škole textilní a Vyšší odborné škole textilní, Brno, Francouzská 101, zastoupené ředitelem Mgr. Jiřím Šorfou, akci realizovat v souladu s vyhláškou č. 40/2001 Sb. a zřizovací listinou, ve znění dodatků.

H: 11– 0 – 0

 

Investiční záměry, které tvoří přílohu tohoto zápisu jsou uloženy na odboru školství.

 

Bod č. 27 programu – Souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o dlouhodobé výpůjčce nemovitého majetku mezi Základní školou Mikulov, Pavlovská 52 (půjčitel) a Zvláštní školou a Pomocnou školou Mikulov, Koněvova 15 (vypůjčitel) pro zajištění hlavního účelu a předmětu činnosti

 

Usnesení 1195/02/R 51:

Rada Jihomoravského kraje podle § 59 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)  a v souladu s článkem V. písm. f ) zřizovací listiny příspěvkové organizace:

 

s o u h l a s í  s uzavřením smlouvy o dlouhodobé výpůjčce nemovitého majetku, části budovy Základní školy Mikulov, Pavlovská 52, o výměře 203,95 m2 a části pozemku p.č. 1029 – zastavěná plocha a nádvoří a části pozemku p.č. 1030 – zahrada, v k.ú. Mikulov o výměře 560,87 m2 mezi Základní školou  Mikulov, Pavlovská 52, jako půjčitelem a Zvláštní  školou a Pomocnou školou Mikulov, Koněvova 15, jako vypůjčitelem, pro potřeby Zvláštní školy a Pomocné školy Mikulov za účelem zajištění hlavního účelu a předmětu činnosti v souvislosti s výstavbou Zvláštní školy a Pomocné školy Mikulov financované z ISPROFIN ev. číslo 398221 0392 pro rok 2002, za podmínek stanovených zřizovací listinou příspěvkové organizace.  

H: 11– 0 – 0

 

Bod č. 28 programu – Investiční dotace příspěvkové organizaci, Dům dětí a mládeže Blansko, Sadová 45, z  finančních prostředků k tomuto účelu schválených v rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2002, odstranění havarijního stavu jímky septiku Karolín

 

Usnesení 1196/02/R 51:

Rada Jihomoravského kraje

b e r e  na  v ě d o m í, že v termínu potřebném k zabezpečení odstranění havarijního  stavu zařízení v užívání příspěvkové organizace, Dům dětí a mládeže Blansko, Sadová 45, správce programu - Ministerstvo financí ČR neakceptoval požadavek financování z prostředků státního rozpočtu a

d o p o r u č u j e Zastupitelstvu Jihomoravského kraje s c h v á l i t  školské příspěvkové organizaci, Dům  dětí a mládeže Blansko, Sadová 45  poskytnutí investiční dotace ve výši 123 tis. Kč, podle § 31 odst. 1, písm. b) zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, k financování investičních výdajů – Rekonstrukce septiku Karolín

H: 11– 0 – 0

 

Bod č. 30 programu – Návrh změn v síti škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem a jejich promítnutí do zřizovací listiny – Základní umělecká škola, Adamov, okres Blansko

 

Usnesení 1197/02/R 51:

Rada Jihomoravského kraje ve smyslu § 59 odst. 1 písm. i) z.č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

 d o p o r u č u j e Zastupitelstvu Jihomoravského kraje

-    schválit Základní umělecké škole, Adamov, okres Blansko

1.      zařazení odloučeného pracoviště do sítě škol, předškolních a školských zařízení na adrese  664 01 Kanice 135

2.      zařazení odloučeného pracoviště do sítě škol, předškolních a školských zařízení na adrese  664 01 Babice nad Svitavou 139

3.      schválení dodatku zřizovací listiny Základní umělecké školy, Adamov, okres Blansko, který tvoří přílohu č. 4 zápisu

 

-    uložit hejtmanovi Jihomoravského kraje postoupit schválenou změnu MŠMT ČR      k provedení změny v síti škol, předškolních a školských zařízení.

Termín:10. 7. 2002

H: 11– 0 – 0

 

Bod č. 31 programu – Návrh řešení situace základních uměleckých škol zřizovaných Jihomoravským krajem, které ve školním roce 2001/2002 překračují kapacity žáků zařazené v síti škol, předškolních a školských zařízení

 

Usnesení 1198/02/R 51:

Rada Jihomoravského kraje v souladu s § 59 odst. 1 písm. i) z.č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,

s c h v a l u j e  záměr přesunu cílových kapacit základních uměleckých škol zřizovaných Jihomoravským krajem a jejich jednotlivých oborů v rámci Jihomoravského kraje

 

a   u k l á d á

1.  odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje projednat přesuny cílových kapacit základních uměleckých škol a jejich jednotlivých oborů s řediteli základních uměleckých škol zřizovaných Jihomoravským krajem

                                                                                                                      Termín:30.4.2002

2.      odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje předložit projednané návrhy změn v síti škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných krajem Radě Jihomoravského kraje ke schválení.                                    

 

H: 11– 0 – 0

 

Bod č. 32 programu – Informace o změnách ve výkonech středních a speciálních škol pro školní rok 2002/2003

 

Usnesení 1199/02/R 51:

Rada Jihomoravského kraje ve smyslu § 59 odst.1 písm i) z.č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) v platném znění,

b e r e   n a  v ě d o m í informace o změnách výkonů středních a speciálních škol uvedených v příloze č. 5 zápisu pro školní rok 2002/2003.

 

 

H: 11– 0 – 0

 

 

Bod č. 33 programu – Úprava platů ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem.

 

Usnesení 1200/02/R 51:

Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

bere na vědomí

s účinností od 1. 3. 2002 tarifní plat Ing. Miloše Žočka, ředitele Integrované střední školy Slavkov u Brna

s účinností od 1.3.2002 tarifní plat Ing. Yvony Žákové, ředitelky Domu dětí a mládeže Moravský Krumlov.

 

H: 11– 0 – 0

 

Bod č. 34 programu – Vypsání konkurzního řízení na funkci ředitele Domu dětí a mládeže, Strážnice, Radějovská 848

 

Usnesení 1201/02/R 51:

Rada Jihomoravského kraje v souladu s § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích  a podle § 17 odst. 3 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství,             v platném znění,

 

- vypisuje konkurz na funkci ředitele Domu dětí a mládeže, Strážnice, Radějovská 848,

- schvaluje text inzerátu, jenž je přílohou č. 6 zápisu,

- jmenuje v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 187/1991 Sb., o sestavování konkurzních komisí a pravidlech jejich činností pro konkurzní řízení na vybrané funkce v oblasti školství, v platném znění, konkurzní komisi k provedení konkurzního řízení na funkci ředitele Domu dětí a mládeže, Strážnice, Radějovská 848

 

1.      předseda RNDr. Igor Poledňák           člen RJMK

      2.   Mgr. Renata Smutná                           členka Komise pro výchovu a vzdělávání RJMK

      3.   Mgr. Jiří  Šimeček                               člen ZJMK

      4.   Jiří Tomek                                           člen RJMK

      5.   Rudolf Holz                                         člen RJMK

      6.   RNDr. Miloš Šifalda                           vedoucí OŠ KrÚ Jihomoravského kraje

 

 

  Náhradníci:

  

  1.  Ing. Jaroslav Pospíšil                          člen RJMK

  2.  Ing. Jan Letocha                                 člen RJMK

  3.  JUDr. Hana Poláková                       vedoucí odd. právního a majetkového OŠ KrÚ

 

 

-  určuje jako vyhlašovatel konkurzu tajemníkem konkurzní komise, jenž organizačně            a administrativně zabezpečí jednání komise, paní Jitku Hliněnskou, pracovnici odboru školství. Tajemník není ve smyslu § 2 odst. 9 vyhl. č. 187/1991 Sb., o sestavování konkurzních komisí a pravidlech jejich činností pro konkurzní řízení na vybrané funkce v oblasti školství,  v platném znění, členem komise.

 

H: 11– 0 – 0

 

Bod č. 35 programu Návrh na vypsání konkursních řízení na funkce ředitelů školských p.o. zřizovaných krajem

 

Usnesení 1202/02/R 51:

1.Rada Jihomoravského kraje

 bere na vědomí rezignaci

a)   ředitele SOU strojírenského a elektrotechnického, Brno, Trnkova 113, Ing. Otto Čecha k 31.7.2002

b)  ředitelky OU, U a PŠ Mikulov,  Svobody 6, Ing. Miroslavy Procházkové k 31.7.2002

c)   ředitele SOŠ Moravský Krumlov, nám. Klášterní 127 a SOU zemědělského a OU, Moravský Krumlov, nám. Klášterní 127  Ing. Antonína Staňka k 31.7.2002

d)  ředitelky Speciální MŠ při zdravotnických zařízeních,  Boskovice, Jany Scheinerové k 31.7.2002

e)   ředitele Konzervatoře Brno, tř. Kpt. Jaroše 45 Mgr. Evžena Zámečníka k 31.7.2002

 

2.   Rada Jihomoravského kraje ve smyslu § 17 odst. 3 z.č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění,

 vypisuje konkurz na funkci

a)   ředitele SOU strojírenského a elektrotechnického, Brno, Trnkova 113, Brno

b)  ředitele OU, U a Praktické školy, Mikulov, Svobody 6

c)   ředitele SOŠ,  SOU a OU,  Moravský Krumlov, nám. Klášterní 127

d)  ředitele Speciální MŠ při zdravotnických zařízeních, Boskovice

 

3.   Rada Jihomoravského kraje v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 187/1991 Sb., o sestavování konkurzních komisí na vybrané funkce v oblasti školství, v platném znění, jmenuje konkurzní komisi k provedení konkurzního řízení na obsazení místa ředitele

 

a)   SOU strojírenského a elektrotechnického, Brno,  Trnkova 113, ve složení:

 1. předseda  Antonín Kment       
 2. RNDr. Igor Poledňák                         
 3. Rudolf Holz
 4. Ing. Roman Fajkus
 5. Ing. Otto Čech                                   
 6. RNDr. Miloš Šifalda                                      

Náhradník:

 

1. RNDr. Hana Slobodníková          

 

 

b)  OU, U a Praktické školy,  Mikulov, ve složení:

1.      předseda  Antonín Kment

2.      RNDr. Igor Poledňák

3.      Rudolf Holz

4.      PhDr. Martin Přibáň

5.      Ing. Miroslava Procházková

6.      člen RNDr. Miloš Šifalda

Náhradník:

1.        Ing. Simona Neubauerová

 

c)   SOŠ, SOU  a OU, Moravský Krumlov, nám. Klášterní 127, ve složení:

1.      předseda RNDr. Igor Poledňák

2.      Antonín Kment

3.      Josef  Svoboda                                                          

4.      Libor Kosour

5.      Ing. Antonín Staněk

6.      RNDr. Miloš Šifalda

Náhradník:

1.      RNDr. Hana Slobodníková

 

d) Speciální mateřskou školu při zdravotnických zařízeních, Boskovice, ve složení:

1.      předseda RNDr. Igor Poledňák

2.      Antonín Kment

3.      Ing. František Sivera

4.      Josef Svoboda

5.      Jana Scheinerová

6.      RNDr. Miloš Šifalda

Náhradník:

1.      Ing. Simona Neubauerová

 

4.   Rada Jihomoravského kraje jako vyhlašovatel konkurzu určuje jako tajemníka výše jmenovaných komisí paní Jitku Hliněnskou, pracovnici odboru školství KÚ, která organizačně a administrativně zabezpečí jednání komise. Tajemník komise není ve smyslu § 2 odst. 9 vyhl. č. 187/1991 v platném znění, jejím členem.

 

5.   Rada Jihomoravského kraje

a)   ve smyslu § 17 odst. 3 z.č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění vypisuje konkurz na funkci ředitele  SOU stavebního, Vyškov, Sochorova 15

b)  v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 187/1991 Sb., o sestavování konkurzních komisí na vybrané funkce v oblasti školství, v platném znění, jmenuje konkurzní komisi k provedení konkurzního řízení na obsazení místa ředitele na SOU stavebního, Vyškov, ve složení:

 1. předseda Antonín Kment
 2. RNDr. Igor Poledňák
 3. MUDr. František Adamec
 4. Ing. Roman Fajkus
 5. Ing. Josef Hypr
 6. RNDr. Miloš Šifalda

Náhradník:

1.      RNDr. Hana Slobodníková

 

c)   jako vyhlašovatel konkurzu určuje jako tajemníka komise paní Jitku Hliněnskou, pracovnici odboru školství KÚ, která organizačně a administrativně zabezpečí jednání komise. Tajemník komise není ve smyslu § 2 odst. 9 vyhl. č. 187/1991 v platném znění jejím členem.

 

d)  ukládá hejtmanovi Jihomoravského kraje požádat MŠMT ČR o souhlas s odvoláním Ing. Milana Drmoly z funkce ředitele  SOU stavebního, Vyškov, Sochorova 15 ke dni 31.7.2002

                                                                                                            Termín: 15.5.2002

 

6. Rada Jihomoravského kraje

a)   ve smyslu § 17 odst. 3 z.č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění vypisuje konkurz na funkci ředitele SOU dopravního, Valtice, Bezručova 502

 

b)  v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 187/1991 Sb., o sestavování konkurzních komisí na vybrané funkce v oblasti školství, v platném znění, jmenuje konkurzní komisi k provedení konkurzního řízení na obsazení místa ředitele na SOU dopravního, Valtice, Bezručova 502, ve složení:

 

 1. Předseda RNDr. Igor Poledňák
 2. Antonín Kment
 3. Mgr. Jiří Šimeček
 4. Libor Kosour
 5. Paeddr.  Vladimír Šimíček
 6. RNDr. Miloš Šifalda

Náhradník:

1.      RNDr. Hana Slobodníková

 

c)   jako vyhlašovatel konkurzu určuje jako tajemníka komise paní Jitku Hliněnskou, pracovnici odboru školství KÚ, která organizačně a administrativně zabezpečí jednání komise. Tajemník komise není ve smyslu § 2 odst. 9 vyhl. č. 187/1991 v platném znění jejím členem.

 

d)  ukládá hejtmanovi Jihomoravského kraje požádat MŠMT ČR o souhlas s odvoláním Ing. Václava Uhra z funkce ředitele SOU dopravního, Valtice, Bezručova 502,  ke dni 31.7.2002

                                                                                                                       Termín: 15.5.2002

 

 

7. Rada Jihomoravského kraje

a)   ve smyslu § 17 odst. 3 z.č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění vypisuje konkurz na funkci ředitele Základní umělecké školy,  Brno, Palackého 70

 

b)  v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 187/1991 Sb., o sestavování konkurzních komisí na vybrané funkce v oblasti školství, v platném znění, jmenuje konkurzní komisi k provedení konkurzního řízení na obsazení místa ředitele na Základní umělecké škole,  Brno, Palackého 70, ve složení:

 

 1. předseda RNDr. Igor Poledňák
 2. Antonín Kment
 3. PhDr. Richard Svoboda
 4. Ing. Milan Venclík
 5. Mgr.  Josef  Kulhán
 6. RNDr. Miloš Šifalda

Náhradník:

1.      JUDr. Hana Poláková

 

c)   jako vyhlašovatel konkurzu určuje jako tajemníka komise paní Jitku Hliněnskou, pracovnici odboru školství KÚ, která organizačně a administrativně zabezpečí jednání komise. Tajemník komise není ve smyslu § 2 odst. 9 vyhl. č. 187/1991 v platném znění jejím členem.

 

d)  ukládá hejtmanovi Jihomoravského kraje požádat MŠMT ČR o souhlas s odvoláním Mgr. Jarmily Mráčkové z funkce ředitelky Základní umělecké školy,  Brno, Palackého 70 ke dni 31.7.2002.

                                                                                                                       Termín: 15.5.2002

 

 

8. Rada Jihomoravského kraje

a)   ve smyslu § 17 odst. 3 z.č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění vypisuje konkurz na funkci ředitele Obchodní akademie, Břeclav, Smetanovo nábřeží 17

 

b)  v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 187/1991 Sb., o sestavování konkurzních komisí na vybrané funkce v oblasti školství, v platném znění, jmenuje konkurzní komisi k provedení konkurzního řízení na obsazení místa ředitele Obchodní akademie, Břeclav, Smetanovo nábřeží  17, ve složení:

 

 1. předseda RNDr. Igor Poledňák
 2. člen Jiří Tomek
 3. Mgr. Jiří Šimeček
 4. Ing. Milan Venclík
 5. člen RNDr. Aleš Maršálek
 6. člen RNDr. Miloš Šifalda

Náhradník:

1.      RNDr. Hana Poláková

 

c)   jako vyhlašovatel konkurzu určuje jako tajemníka komise paní Jitku Hliněnskou, pracovnici odboru školství KÚ, která organizačně a administrativně zabezpečí jednání komise. Tajemník komise není ve smyslu § 2 odst. 9 vyhl. č. 187/1991 v platném znění jejím členem.

d)  ukládá hejtmanovi Jihomoravského kraje požádat MŠMT ČR o souhlas s odvoláním Ing. Viktora Berana z funkce ředitele Obchodní akademie, Břeclav, Smetanovo nábř. 17 ke dni 31.7.2002.

                                                                                                            Termín: 15.5.2002

 

10. Rada Jihomoravského kraje

a)   ve smyslu § 17 odst. 3 z.č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění, vypisuje konkurz na funkci ředitele  OU a U, Cvrčovice

 

b)  v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 187/1991 Sb., o sestavování konkurzních komisí na vybrané funkce v oblasti školství, v platném znění, jmenuje konkurzní komisi k provedení konkurzního řízení na obsazení místa ředitele na OU a U, Cvrčovice, ve složení:

 

 1. předseda Antonín Kment
 2. RNDr. Igor Poledňák
 3. Jiří Tomek
 4. PhDr. Martin Přibáň
 5. Mgr. Jan Lukl
 6. RNDr. Miloš Šifalda

Náhradník:

1.      Ing. Simona Neubauerová

 

c)   jako vyhlašovatel konkurzu určuje jako tajemníka komise paní Jitku Hliněnskou, pracovnici odboru školství KÚ, která organizačně a administrativně zabezpečí jednání komise. Tajemník komise není ve smyslu § 2 odst. 9 vyhl. č. 187/1991 v platném znění jejím členem.

 

d)  ukládá hejtmanovi Jihomoravského kraje požádat MŠMT ČR o souhlas s odvoláním PaedDr. Jiřího Hladkého z funkce ředitele  OU a U, Cvrčovice ke dni 31.7.2002

                                                                                                                       Termín: 15.5.2002

 

 

 

 

11. Rada Jihomoravského kraje

a)   ve smyslu § 17 odst. 3 z.č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění vypisuje konkurz na funkci ředitele Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48

b)  v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 187/1991 Sb., o sestavování konkurzních komisí na vybrané funkce v oblasti školství, v platném znění, jmenuje konkurzní komisi k provedení konkurzního řízení na obsazení místa ředitele na Základní umělecké škole PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48, ve složení:

c)    

 1. předseda Antonín Kment
 2. RNDr. Igor Poledňák
 3. Ing. Stanislav Juránek
 4. Rudolf Holz
 5. Mgr. Josef Kulhán
 6. RNDr. Miloš Šifalda

Náhradník:

1.      Ing. Simona Neubauerová

 

 

d)  jako vyhlašovatel konkurzu určuje jako tajemníka komise paní Jitku Hliněnskou, pracovnici odboru školství KÚ, která organizačně a administrativně zabezpečí jednání komise. Tajemník komise není ve smyslu § 2 odst. 9 vyhl. č. 187/1991 v platném znění jejím členem.

 

d)  ukládá hejtmanovi Jihomoravského kraje požádat MŠMT ČR o souhlas s odvoláním Libuše Přehnalové z funkce ředitelky Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48

                                                                                                                       Termín: 15.5.2002

 

12. Rada Jihomoravského kraje

a)   ve smyslu § 17 odst. 3 z.č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění, vypisuje konkurz na funkci ředitele Základní umělecké školy, Brno, Charbulova 84

b)  v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 187/1991 Sb., o sestavování konkurzních komisí na vybrané funkce v oblasti školství, v platném znění, jmenuje konkurzní komisi k provedení konkurzního řízení na obsazení místa ředitele Základní umělecké školy, Brno, Charbulova 84, ve složení:

 

 

 1. předseda Antonín Kment
 2. RNDr. Igor Poledňák
 3. Ing. Stanislav Juránek
 4. Rudolf Holz
 5. Mgr. Josef Kulhán
 6. RNDr. Miloš Šifalda

Náhradník:

1.      Ing. Simona Neubauerová

 

c)   jako vyhlašovatel konkurzu určuje jako tajemníka komise paní Jitku Hliněnskou, pracovnici odboru školství KÚ, která organizačně a administrativně zabezpečí jednání komise. Tajemník komise není ve smyslu § 2 odst. 9 vyhl. č. 187/1991 v platném znění jejím členem.

 

d)  ukládá hejtmanovi Jihomoravského kraje požádat MŠMT ČR o souhlas s odvoláním Ludmily Kloučkové z funkce ředitelky  Základní umělecké školy, Brno, Charbulova 84 ke dni 31.7.2002

                                                                                                                       Termín: 15.5.2002

 

 

13. Rada Jihomoravského kraje

      schvaluje text inzerátu, který tvoří přílohu č. 7 zápisu.

 

H: 10– 0 – 0

 

 

Bod č. 36 programu – Licenční smlouva Logo Jihomoravského kraje

 

Usnesení 1203/02/R 51:

Rada Jihomoravského kraje

s c h v a l u j e   licenční smlouvu na Logo Jihomoravského kraje  uvedenou v příloze č. 8 zápisu a

ukládá odboru regionálního rozvoje KrÚ tuto smlouvu předložit hejtmanovi k podpisu v termínu do 15.4.2002.

H: 10– 0 – 0

 

Bod č. 37/1 programu – Člen Výboru pro spolupráci orgánu samosprávy Rady vlády pro národnostní menšiny

 

 

Usnesení 1204/02/R 51:

Rada Jihomoravského kraje

navrhuje   předsedovi Rady vlády pro národnostní menšiny jmenovat členem Výboru pro spolupráci s orgány samosprávy Rady vlády pro národnostní menšiny JUDr. Marii Markovou  jako zástupkyni Jihomoravského kraje 

 

u k l á d á       hejtmanovi Jihomoravského kraje informovat sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny o návrhu zástupce Jihomoravského kraje do Výboru pro spolupráci s orgány samosprávy Rady vlády pro národnostní menšiny.

T:   12. 4. 2002

 

 

H: 9– 0 – 1

 

Bod č. 37/2 programu – Člen Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

 

Usnesení 1205/02/R 51:

Rada Jihomoravského kraje

navrhuje   předsedovi Rady vlády pro nestátní neziskové organizace jmenovat členem Rady vlády pro nestátní neziskové organizace případně členem některého ze stálých výborů Rady vlády pro nestátní neziskové organizace pana MUDr. Josefa Drbala  jako zástupce  Jihomoravského kraje 

 

u k l á d á       hejtmanovi Jihomoravského kraje informovat předsedu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace o návrhu zástupce Jihomoravského kraje na člena Rady vlády pro nestátní neziskové organizace případně některého z jejích stálých výborů.

T:   8. 4. 2002

 

H: 9– 0 – 1

 

Bod č. 37/3 programu – Pojištění majetku Jihomoravského kraje

 

Usnesení 1206/02/R 51:

Rada Jihomoravského kraje

schvaluje v souladu s  § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích:

Dodatek č. 1 k Rámcové pojistné smlouvě č. 7100359690  uzavřené mezi Kooperativou, pojišťovnou,  a.s. a Jihomoravským  krajem (návrh  Dodatku  č.  l k Rámcové pojistné smlouvě  je  uveden  v příloze  č.  9 zápisu)

                     

ukládá řediteli Krajského úřadu Jihomoravského kraje předložit schválený Dodatek č. 1  hejtmanovi Jihomoravského kraje k podpisu.

                                                                                                                                                                            Termín: 4.4.2002

 

 H: 10– 0 – 0

 

Bod č. 37/4 programu –Různé

 

Usnesení 1207/02/R 51:

Rada Jihomoravského kraje

ukládá panu Tomkovi připravit návrh na změnu usnesení č. 260/01/Z 7.

T: 11.4.2002

H: 10 – 0 - 0

 

 

 

                                                     Ing. Stanislav Juránek,v.r.

                                                                                                        hejtman

                                                                                             Jihomoravského kraje

 

 

Zpracovala a zapsala:  Debora Ohlídalová

 

   

Ověřovatelé zápisu:  Ing. Jan Letocha,v.r.

                                    Rudolf Holz, v.r.