Výpis usnesení přijatých na 1. – 3. schůzi Rady

Brněnského kraje

 

 

1. schůze RBK konaná dne 21. 12. 2000

 

Usnesení č. 1:

Rada Brněnského kraje schvaluje přítomnost paní Jitky Crhové na schůzích RBK.

 

                                                                                                            H: 8 – 0 – 0

 

Usnesení č. 2:

Rada Brněnského kraje  schvaluje za ověřovatele pana Rudolfa Holze a pana Milana Venclíka.

                                                                                                            H: 10 – 0 – 0

 

Usnesení č.3:

Rada Brněnského kraje  schvaluje použití kontokorentního úvěru v pásmu do 10 mil. Kč.

 

                                                                                                            H: 10 – 0 – 0

 

Usnesení č. 4:

Rada Brněnského kraje schvaluje podpisová práva k nakládání s běžným účtem a kontokorentním účtem pro ing. Stanislava Juránka, ing. Františka Polácha a ing. Lubomíra Šmída a zároveň stanovuje, že pro platnost podpisu musí být podepsáni vždy nejméně dva z výše uvedených.

                                                                                                            H: 10 – 0 – 0

 

Usnesení č. 5:

Rada Brněnského kraje  pověřuje ing. Lubomíra Šmída k vyzvedávání bankovních výpisů k účtům a další dokumentace z Komerční banky.

                                                                                                            H: 10 – 0 – 0

 

Usnesení č. 6:

Rada Brněnského kraje ukládá Antonínu Kmentovi a Jiřímu Tomkovi jednat na Školských úřadech Břeclav, Brno-město, Brno-venkov a Vyškov ve věci delimitace pracovníků ze Školských úřadů do úřadů kraje.

                                                                                                            H: 10 – 0 – 0

 

 

 

2. schůze RBK konaná dne 28. 12. 2000

 

Usnesení č. 7:

Rada Brněnského kraje schvaluje za ověřovatele pana Františka Polácha a pana Milana Venclíka.

 

                                                                                                            H: 11 – 0 - 0

Usnesení č. 8:

Rada Brněnského kraje schvaluje smlouvu o výpůjčce, která je přílohou č. 1 usnesení.

 

                                                                                                            H: 11 – 0 – 0

 

Usnesení č. 9:

Rada Brněnského kraje doporučuje Zastupitelstvu Brněnského kraje, aby na svém příštím zasedání potvrdilo zřízení sídla kraje na Žerotínově náměstí 3/5, 602 00  Brno s účinností od 20. 12. 2000.

 

                                                                                                            H: 11 – 0 – 0

 

Usnesení č. 10:

Rada Brněnského kraje  schvaluje smlouvu o zřízení a vedení běžného účtu v Kč s Komerční bankou a.s., která je přílohou č. 2 usnesení.

 

                                                                                                            H: 11 – 0 – 0

 

Usnesení č. 11:

Rada Brněnského kraje ukládá Františku Poláchovi a Igoru Poledňákovi jednat na ŘSD a okresních úřadech – odborech dopravy ve věci delimitace pracovníků těchto institucí.

 

                                                                                                            H: 10 – 0 – 0

 

Usnesení č. 12:

Rada Brněnského kraje  pověřuje hejtmana podpisem protokolu o přechodu práv a povinností a pracovněprávních vztahů vyplývajících ze zákona 132/2000 Sb., se školskými úřady Brno-město, Břeclav a Vyškov v počtu 11 zaměstnanců.

 

                                                                                                            H: 10 – 0 – 0

 

Usnesení č. 13:

Rada Brněnského kraje dle § 59 odst. 1 písmeno b) stanovuje počet zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu na 20 nad počet, který vyplývá z platných předpisů.

 

                                                                                                            H: 11 – 0 - 0

 

Usnesení č. 14a:

Rada Brněnského kraje  ukládá Františku Poláchovi jednat na MMR ve věci delimitace pracovníků.

                                                                                                            H: 11 – 0 – 0

 

Usnesení č. 15a:

Rada Brněnského kraje ukládá Antonínu Kmentovi jednat na MŽP ve věci delimitace pracovníků.

                                                                                                            H: 11 – 0 – 0

 

 

 

 

3. schůze RBK konaná dne 4.1.2001

 

Usnesení č. 14b:

Rada Brněnského kraje schvaluje účast p. ing. Jiřího Crhy a paní Jitky Crhové na schůzích rady.

                                                                                                            H: 11 – 0 - 0

Usnesení č. 15b:

Rada Brněnského kraje schvaluje za ověřovatele pana ing. Venclíka a p. ing. Šmída.

 

                                                                                                            H: 11 – 0 - 0

Usnesení č. 16:

Rada Brněnského kraje schvaluje přijetí daru ve výši 1.000 Kč od členů rady za účelem zřízení bankovního účtu.

 

                                                                                                            H: 11 – 0 - 0

 

Usnesení č. 17:

Rada Brněnského kraje schvaluje zápůjčku služebního vozidla Územního odboru Ministerstva zemědělství v Brně ŠKODA FELICIA GLX SPZ 44-55 dle protokolu.

 

                                                                                                            H: 11 – 0 - 0

Usnesení č. 18:

Rada Brněnského kraje bere na vědomí dopis číslo jednací 91/2001.

 

                                                                                                            H: 11 – 0 – 0

 

 

Usnesení č. 19:

Rada Brněnského kraje schvaluje 10.000Kč a kytici jako dar pro prvního občánka Brněnského kraje v roce 2001.

 

                                                                                                            H: 11 – 0 – 0