U S N E S E N Í

z 25. zasedání Komise pro výchovu a vzdělávání Rady Jihomoravského kraje

konaného dne 10. října 2002 v budově Žerotínovo nám. 3/5, 601 82  Brno

 

Navržený program zasedání Komise pro výchovu a vzdělávání Rady Jihomoravského kraje (dále "KVV"):

1.      Zahájení

2.      Investiční záměr k investiční činnosti Středního odborného učiliště a Učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1, na nákup osobního vozidla pro přepravu učňů

3.      Návrh na sloučení Služby škole, Velké Pavlovice, okres Břeclav a Služby škole, Bzenec, okres Hodonín

4.      Návrh změn v síti škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem – Odborné učiliště, Učiliště a Praktická škola, Mikulov, Svobody 6 

5.      Návrh změn v síti škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem a jejich promítnutí do zřizovací listiny – Speciální školy Břeclav

6.      Návrh změn v síti škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem – změny kapacit Základní umělecké školy Vítězslavy Kaprálové Brno, Palackého třída 70

7.      Návrh změn v síti škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem a jejich promítnutí do zřizovací listiny – Zvláštní škola, Letovice, okres Blansko

 

8.      Výběrové řízení na veřejnou zakázku Zvláštní škola a Pomocná škola, Mikulov okres Břeclav, Koněvova 15,  „ZvŠ a PŠ Mikulov, Rekonstrukce + přístavba – vnitřní vybavení“ vedenou pod evid.č. ISPROFIN 398221 0392, financovanou ze státního rozpočtu

9.      Záměr ke zřízení Rady školy Speciálních škol a školských zařízení  pro sluchově postižené, Brno, Novoměstská 21

10.  Nabytí nemovitého majetku Integrovanou školou automobilní, Brno, Křižíkova 15

11.  Návrh změn v síti škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem – změny kapacit Základní umělecké školy, Velká nad Veličkou, okres Hodonín a  Základní umělecké školy, Rosice, okres Brno - venkov

  1. Investiční záměr Gymnázia Boskovice, Palackého náměstí 1, dodatek č.1 na akci „Rekonstrukce podlahy tělocvičny“

 

Schválení programu zasedání KVV:

1.      Zahájení

2.      Investiční záměr k investiční činnosti Středního odborného učiliště a Učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1, na nákup osobního vozidla pro přepravu učňů

3.      Návrh na sloučení Služby škole, Velké Pavlovice, okres Břeclav a Služby škole, Bzenec, okres Hodonín

4.      Návrh změn v síti škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem – Odborné učiliště, Učiliště a Praktická škola, Mikulov, Svobody 6 

5.      Návrh změn v síti škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem a jejich promítnutí do zřizovací listiny – Speciální školy Břeclav

6.      Návrh změn v síti škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem – změny kapacit Základní umělecké školy Vítězslavy Kaprálové Brno, Palackého třída 70

7.      Návrh změn v síti škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem a jejich promítnutí do zřizovací listiny – Zvláštní škola, Letovice, okres Blansko

8.      Výběrové řízení na veřejnou zakázku Zvláštní škola a Pomocná škola, Mikulov okres Břeclav, Koněvova 15,  „ZvŠ a PŠ Mikulov, Rekonstrukce + přístavba – vnitřní vybavení“ vedenou pod evid.č. ISPROFIN 398221 0392, financovanou ze státního rozpočtu

9.      Záměr ke zřízení Rady školy Speciálních škol a školských zařízení  pro sluchově postižené, Brno, Novoměstská 21

10.  Nabytí nemovitého majetku Integrovanou školou automobilní, Brno, Křižíkova 15

11.  Návrh změn v síti škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem – změny kapacit Základní umělecké školy, Velká nad Veličkou, okres Hodonín a  Základní umělecké školy, Rosice, okres Brno - venkov

12.  Investiční záměr Gymnázia Boskovice, Palackého náměstí 1, dodatek č.1 na akci „Rekonstrukce podlahy tělocvičny“

 

 

Bod č. 1 programu - Zahájení

 

Ověřovatelem zápisu byl určen a členy KVV odhlasován Prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc.

 

H: 8 - 0 - 0

 

Bod č. 2 programu - Investiční záměr k investiční činnosti Středního odborného učiliště a Učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1, na nákup osobního vozidla pro přepravu učňů

 

Usnesení č. 390/02/KVV 25:

Komise pro výchovu a vzdělávání Rady Jihomoravského kraje   d o p o r u č u j e   Radě Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění a v souladu s čl.V. písm.i) zřizovací listiny příspěvkové organizace:

 

s c h v á l i t    

 

investiční záměr k investiční činnosti Středního odborného učiliště a Učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 na nákup osobního vozidla pro přepravu učňů, financované z  investičního fondu stavebníka,

 

u l o ž i t   

 

Střednímu odbornému učilišti a Učilišti, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 zastoupené ředitelem Ing. Zdeňkem Hrabalem nákup realizovat  v souladu  se zákonem č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a Zásad vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací.

 

H: 8 - 0 - 0

 

Bod č. 3 programu - Návrh na sloučení Služby škole, Velké Pavlovice, okres Břeclav a Služby škole, Bzenec, okres Hodonín

 

Usnesení č. 391/02/KVV 25:

Komise pro výchovu a vzdělávání Rady Jihomoravského kraje   d o p o r u č u j e   Radě Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění a v souladu s § 6 odst. 1 z. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění,

 

 

d o p o r u č i t    Zastupitelstvu Jihomoravského kraje

 

 

s c h v á l i t

podle § 35 odst. 2 písm. j) z.č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,

 

1.       sloučení příspěvkové organizace – Služba škole, Velké Pavlovice, okres Břeclav a příspěvkové organizace – Služba škole, Bzenec, okres Hodonín v  příspěvkovou organizaci Služba škole, Velké Pavlovice, okres Břeclav k 1. 1. 2003,

2.       že přejímající organizací příspěvkových organizací Jihomoravského kraje Služby škole, Velké Pavlovice, okres Břeclav a Služby škole, Bzenec, okres Hodonín je Služba škole, Velké Pavlovice, okres Břeclav, která přejímá s účinností od 1.1.2003  veškerá práva a závazky Služby škole, Bzenec, okres Hodonín,

3.       vyřazení Služby škole, Bzenec, okres Hodonín ze sítě škol, předškolních a školských zařízení,

4.       zařazení nového odloučeného pracoviště Službě škole, Velké Pavlovice, okres Břeclav  na adrese Průmyslová 1474, Bzenec, okres Hodonín  do sítě škol, předškolních a školských zařízení,

5.       dodatek č.2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Služby škole, Velké Pavlovice, okres Břeclav, který tvoří přílohu č.   zápisu, kterým se zřizuje příspěvkové organizaci nové elokované pracoviště a svěřuje nemovitý majetek  PO Služby škole, Bzenec, okres Hodonín.

 

a    u l o ž i t

 

1.   zástupci hejtmana Jihomoravského kraje panu Antonínu Kmentovi postoupit schválené  změny MŠMT ČR k provedení  příslušných změn v síti škol, předškolních a školských zařízení.

                                                                                                                Termín: 30.11.2002

 

2.       ředitelům PO Služby škole, Velké Pavlovice, okres Břeclav a Služby škole, Bzenec, okres Hodonín uzavřít delimitační dohodu o přechodu práv,  povinností a závazků slučovaných PO na nástupnickou organizaci.  

                                                                                                                  Termín:  31.12.2002                             

 

H: 8 - 0 - 0

 

Bod č. 4 programu - Návrh změn v síti škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem – Odborné učiliště, Učiliště a Praktická škola, Mikulov, Svobody 6 

 

Usnesení č. 392/02/KVV 25:

Komise pro výchovu a vzdělávání Rady Jihomoravského kraje   d o p o r u č u j e   Radě Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění a v souladu s § 6 odst. 1 z. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění,

 

s c h v á l i t 

 

Odbornému učilišti, Učilišti a Praktické škole, Mikulov, Svobody 6 

 

 

·        označení  oboru   65-51-H/ 001  Provoz   společného  stravování  s  cílovou   kapacitou 30 žáků  v  součásti   školy  Učiliště   v  síti  škol,  předškolních  a  školských  zařízení   jako obor dobíhající

·        zařazení   nového učebního  oboru  65-51-E/001  Provoz společného stravování  v součásti školy Učiliště –  jako  náhradu  za   výše  uvedený  dobíhající  obor  se  zachováním  cílové kapacity 30 žáků

·        snížení cílové kapacity součásti školy Praktická škola z 60 žáků na 50 žáků

 

a   u l o ž i t

 

  zástupci hejtmana panu A. Kmentovi  postoupit schválené změny MŠMT ČR k provedení příslušných změn  v síti škol, předškolních a školských zařízení.

 

Termín:  30. 11. 2002

H: 8 - 0 - 0

 

 

Bod č. 5 programu - Návrh změn v síti škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem a jejich promítnutí do zřizovací listiny – Speciální školy Břeclav

 

 

 

Usnesení č. 393/02/KVV 25:

Komise pro výchovu a vzdělávání Rady Jihomoravského kraje   d o p o r u č u j e   Radě Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění a v souladu s § 6 odst. 1 z. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění,

 

d o p o r u č i t    Zastupitelstvu Jihomoravského kraje

 

s c h v á l i t

 

ve smyslu § 35 odst.2 písm. j) z. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,

Speciálním školám Břeclav

-         zřízení nové součásti školy Praktická škola

-         dodatek č. 2 zřizovací listiny č.j. 44/74 ve smyslu zřízení nové součásti školy s účinností  od   data    uvedeného v  rozhodnutí   MŠMT ČR   o změně  zařazení  v   síti  škol, předškolních  a  školských zařízení, který tvoří přílohu č.      zápisu

 

a   d o p o r u č i t   Zastupitelstvu Jihomoravského kraje

 

u l o ž i t

zástupci  hejtmana  panu A. Kmentovi postoupení schválených změn MŠMT ČR k  provedení příslušných změn v síti škol, předškolních  a školských zařízení.

 

 

Komise pro výchovu a vzdělávání Rady Jihomoravského kraje   d o p o r u č u j e   Radě Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění a v souladu s § 6 odst. 1 z. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění,

 

s c h v á l i t

 

Speciálním školám Břeclav

-         kapacitu 10 žáků u nové součásti Praktická škola v případě schválení této součásti Zastupitelstvem Jihomoravského kraje

-         zařazení oboru 78-62-C/001 Praktická škola jednoletá s kapacitou 10 žáků v případě schválení nové součásti Praktická škola Zastupitelstvem Jihomoravského kraje

-         všechny změny s účinností od data uvedeného v rozhodnutí  MŠMT ČR  o změně zařazení v síti škol, předškolních a školských zařízení

 

 u l o ž i t  

 

zástupci hejtmana panu A. Kmentovi postoupit schválené změny MŠMT ČR k provedení příslušných změn v síti škol, předškolních a školských zařízení.

 

                                                                                                   Termín: 30.11.2002

H: 9 - 0 - 0

 

Bod č. 6 programu - Návrh změn v síti škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem – změny kapacit Základní umělecké školy Vítězslavy Kaprálové Brno, Palackého třída 70

 

Usnesení č. 394/02/KVV 25:

Komise pro výchovu a vzdělávání Rady Jihomoravského kraje   d o p o r u č u j e   Radě Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění a v souladu s § 6 odst. 1 z. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění,

 

s c h v á l i t

 

1.      Základní umělecké škole Vítězslavy Kaprálové Brno, Palackého třída 70

a)   zvýšení  cílové kapacity výtvarného oboru ze 125 žáků na 170 žáků

b)   snížení cílové kapacity literárně-dramatického oboru z 55 žáků na 20 žáků

c)    snížení cílové kapacity tanečního oboru ze 180 žáků na 170 žáků

 

 

a   u l o ž i t

 

zástupci hejtmana Jihomoravského kraje panu Antonínu Kmentovi postoupit schválenou změnu MŠMT ČR k provedení  příslušné změny v síti škol, předškolních a školských zařízení.

Termín: 30. 11. 2002

H: 9 - 0 - 0

 

Bod č. 7 programu - Návrh změn v síti škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem a jejich promítnutí do zřizovací listiny – Zvláštní škola, Letovice, okres Blansko

 

Usnesení č. 395/02/KVV 25:

Komise pro výchovu a vzdělávání Rady Jihomoravského kraje   d o p o r u č u j e   Radě Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění a v souladu s § 6 odst. 1 z. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění,

 

d o p o r u č i t   Zastupitelstvu Jihomoravského kraje

 

s c h v á l i t

 

ve smyslu § 35 odst.2 písm. j) z. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,

Zvláštní škole, Letovice, okres Blansko

-         vyřazení součásti školy Přípravný stupeň pomocné školy

-         dodatek č. 3 zřizovací listiny č.j. 25/47 ve smyslu vyřazení součásti školy s účinností  od   data    uvedeného v  rozhodnutí   MŠMT ČR   o změně  zařazení  v   síti  škol, předškolních  a  školských zařízení, který tvoří přílohu č.      zápisu

 

a   d o p o r u č i t    Zastupitelstvu Jihomoravského kraje

 

u l o ž i t

 

zástupci  hejtmana  panu A. Kmentovi postoupení schválených změn MŠMT ČR k  provedení příslušných změn v síti škol, předškolních  a školských zařízení.

 

Komise pro výchovu a vzdělávání Rady Jihomoravského kraje   d o p o r u č u j e   Radě Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění a v souladu s § 6 odst. 1 z. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění,

 

s c h v á l i t

 

 

Zvláštní škole, Letovice, okres Blansko

-         zvýšení kapacity součásti školy Zvláštní škola z 30 žáků na 34 žáků v případě schválení vyřazení součásti školy Přípravný stupeň pomocné školy Zastupitelstvem Jihomoravského kraje

-         zvýšení kapacity součásti školy Třída pomocné školy z 6 žáků na 8 žáků v případě schválení vyřazení součásti školy Přípravný stupeň pomocné školy Zastupitelstvem Jihomoravského kraje

-         všechny změny s účinností od data uvedeného v rozhodnutí  MŠMT ČR  o změně zařazení v síti škol, předškolních a školských zařízení

 

 u l o ž i t

 

zástupci hejtmana panu A. Kmentovi postoupit schválené změny MŠMT ČR k provedení příslušných změn v síti škol, předškolních a školských zařízení.

 

                                                                                                   Termín: 30.11.2002

H: 9 - 0 - 0

 

Bod č. 8 programu - Výběrové řízení na veřejnou zakázku Zvláštní škola a Pomocná škola, Mikulov okres Břeclav, Koněvova 15,  „ZvŠ a PŠ Mikulov, Rekonstrukce + přístavba – vnitřní vybavení“ vedenou pod evid.č. ISPROFIN 398221 0392, financovanou ze státního rozpočtu

 

Usnesení č. 396/02/KVV 25:

Komise pro výchovu a vzdělávání Rady Jihomoravského kraje   d o p o r u č u j e   Radě Jihomoravského kraje

 

s o u h l a s i t  

 

ve smyslu ustanovení § 59, odst. 1, písm i) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, a v souladu s čl. V. písm. h) Zřizovací listiny příspěvkové organizace, ve znění pozdějších dodatků, se  zadáváním veřejné zakázky Zvláštní školou a Pomocnou školou, Mikulov, okres Břeclav, Koněvova 15, příspěvkovou organizací, na akci „ZvŠ a PŠ Mikulov, Rekonstrukce + přístavba – vnitřní vybavení“ dle § 49b  zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,

 

vzít na vědomí 

 

ve smyslu ustanovení § 59 odst. 1 písm. i) zák.č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, že k podání nabídky budou vyzváni zájemci o veřejnou zakázku, kteří jsou uvedeni v příloze č.     zápisu,

 

vzít na vědomí

 

ve smyslu ustanovení § 59 odst. 1 písm. i) zák.č. 129/2000 Sb., o krajích, text výzvy k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku, který tvoří přílohu č.      zápisu,

 

 

d o p o r u č i t   

 

ředitelce  Zvláštní školy a Pomocné školy, Mikulov okres Břeclav, Koněvova 15, Mgr.Evě Divoké,  jmenovat komisi pro otevírání obálek s nabídkami a komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na akci „ZvŠ Mikulov, Rekonstrukce + přístavba – vnitřní vybavení“ ve složení, které je uvedeno v příloze č.    zápisu a vyzvat uchazeče uvedené v příloze č    zápisu   

 

H: 9 - 0 - 0

 

Bod č. 9 programu - Záměr ke zřízení Rady školy Speciálních škol a školských zařízení  pro sluchově postižené, Brno, Novoměstská 21

 

Usnesení č. 397/02/KVV 25:

Komise pro výchovu a vzdělávání Rady Jihomoravského kraje   d o p o r u č u j e   Radě Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,

 

 

varianta  b)  1.  s c h v á l i t

 

záměr zřídit Radu školy Speciálních škol a školských zařízení pro sluchově postižené, Brno, Novoměstská 21

 

                      2.  u r č i t 

 

počet členů rady (6-15) ve shodě s ustanovením § 17c odst. z. č 64/1990 Sb.:

 

z toho určuje počet členů  z řad zákonných zástupců  žáků školy

 

z toho  určuje   počet  členů  za  zřizovatele  s  možností  určení   počtu   zástupců z   řad pedagogických   pracovníků školy

 

                      3.  u l o ž i t   zástupci  hejtmana panu A. Kmentovi uložit odboru školství

 

vyzvat přípravný výbor zákonných zástupců žáků Speciálních škol a školských zařízení pro sluchově postižené, Brno, Novoměstská  k provedení volby zákonných zástupců do Rady školy

 

vyzvat ředitelku školy k provedení volby pedagogických pracovníků do Rady školy.

 

                                                                                                                              T: 30.11.2002

H: 9 - 0 - 0

 

Bod č. 10 programu - Nabytí nemovitého majetku Integrovanou školou automobilní, Brno, Křižíkova 15

 

Usnesení č. 398/02/KVV 25:

Komise pro výchovu a vzdělávání Rady Jihomoravského kraje   d o p o r u č u j e   Radě Jihomoravského kraje  v souladu s § 59, odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění a podle ustanovení čl. V odst. A písm. a) Zřizovací listiny Integrované střední školy automobilní, Brno, Křižíkova 15, ve znění pozdějších dodatků,

 

 s o u h l a s i t  

 

 s úplatným nabytím nemovitého majetku Integrovanou střední školou automobilní, Brno, Křižíkova 15, z vlastnictví Královopolská, a.s., se sídlem Křižíkova 68, 660 90 Brno , kterým jsou:

budova bez čp/če, jiná stavba, postavená na pozemku p.č. 4173/14, budova bez čp/če, jiná stavba, postavená na pozemku p.č. 4173/7, pozemek p.č. 4173/14, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 310 m² a pozemek p.č. 4173/7, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 77 m²,vše v k.ú. Královo Pole, zapsáno na LV č. 3681, pro k.ú. Královo Pole, obec Brno, okr. Brno – město

a

objektů, které nejsou předmětem evidence katastru nemovitostí, kterými jsou:

objekt vrátnice, nacházející se na pozemku p.č. 4173/10, v k.ú. Královo Pole, objekt kanalizace, nacházející se na, resp. v pozemku 4173/1, v k.ú. Královo Pole a objekt venkovních úprav, tvořený plotem s ocelovými vraty, plochami z betonu asfaltového, chodníky a travnatým porostem, nacházejících se na pozemku p.č. 4173/1, v k.ú. Královo Pole, za podmínky, že na nabývaném majetku neváznou žádné dluhy, závazky, nájemní práva, věcná břemena, ani jiná věcná práva či jiné právní vady a kupní cena vč.všech výdajů kupujícího spojených s převodem vlastnictví k předmětným nemovitostem budou hrazeny z investičního fondu Integrované střední školy automobilní, Brno, Křižíkova 15.

 

 

H: 9 - 0 – 0

 

 

Bod č. 11 programu - Návrh změn v síti škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem – změny kapacit Základní umělecké školy, Velká nad Veličkou, okres Hodonín a  Základní umělecké školy, Rosice, okres Brno - venkov

 

 

Usnesení č. 399/02/KVV 25:

Komise pro výchovu a vzdělávání Rady Jihomoravského kraje   d o p o r u č u j e   Radě Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění a v souladu s § 6 odst. 1 z. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění,

 

s c h v á l i t

 

1.      Základní umělecké škole, Velká nad Veličkou, okres Hodonín

a)   zvýšení cílové kapacity školy ze 100 žáků na 120 žáků

b)   zvýšení cílové kapacity hudebního oboru ze 100 žáků na 120 žáků

 

2.      Základní umělecké škole, Rosice, okres Brno - venkov

a)      snížení  cílové kapacity školy z 530 žáků na 510 žáků

b)      snížení cílové kapacity hudebního oboru ze 379 žáků na 359 žáků

 

a  uložit

 

zástupci hejtmana Jihomoravského kraje panu Antonínu Kmentovi postoupit schválenou změnu MŠMT ČR k provedení  příslušné změny v síti škol, předškolních a školských zařízení.

Termín: 30. 11. 2002

 

H: 8 - 0 - 0

 

Bod č. 12 programu - Investiční záměr Gymnázia Boskovice, Palackého náměstí 1, dodatek č.1 na akci „Rekonstrukce podlahy tělocvičny“

 

Usnesení č. 400/02/KVV 25:

Komise pro výchovu a vzdělávání Rady Jihomoravského kraje   d o p o r u č u j e   Radě Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,

 

s c h v á l i t   dodatek č.1  investičního záměru Gymnázia  Boskovice, Palackého nám. 1   „Rekonstrukce podlahy tělocvičny„ , který tvoří přílohu č. …. zápisu.                                                                                                                 

 

 

 

H: 9 - 0 – 0

 

Bod č. 13 programu - Návrh změn v síti škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem a jejich promítnutí do zřizovací listiny – Dům dětí a mládeže, Velké Pavlovice, okres Břeclav

 

Usnesení č. 401/02/KVV 25:

Komise pro výchovu a vzdělávání Rady Jihomoravského kraje   d o p o r u č u j e   Radě Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění a v souladu s § 6 odst. 1 z. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění,

 

d o p o r u č i t

 

Zastupitelstvu Jihomoravského kraje podle § 35 odst. 2  písm. j) z.č.129/2000 Sb., o krajích ( krajské zřízení), v platném znění,

 

s c h v á l i t

 

Domu dětí a mládeže, Velké Pavlovice, okres Břeclav

1.   změnu adresy sídla příspěvkové organizace na: Bezručova 23, 691 06 Velké Pavlovice k 1.12. 2002

2.    promítnutí výše uvedené změny do Dodatku č. 2 zřizovací listiny Domu dětí a mládeže, Velké Pavlovice, okres Břeclav, který tvoří č. … přílohu tohoto zápisu

 

 a    u l o ž i t 

 

zástupci hejtmana Jihomoravského kraje panu A. Kmentovi postoupit schválenou změnu MŠMT ČR k provedení změny v síti škol, předškolních a školských zařízení.

                                                                                                                     

T: 30.11.2002

H: 9 - 0 - 0

 

Bod č. 14 programu - Různé – Dlouhodobá koncepce školství

 

            PaedDr. Zdeněk Peša,v.r.                                 prof. RNDr. Ivan Ohlídal,DrSc.,v.r.

.                      předseda                                                                  ověřovatel zápisu

       Komise pro výchovu a vzdělávání                              člen Komise pro výchovu a vzdělávání

           Rady Jihomoravského kraje                                       Rady Jihomoravského kraje

 

 

 

 

Zpracovala a zapsala: Martina Štipáková

 

 

V Brně, dne 15.10. 2002.