METODICKÝ   POKYN  K   PROVÁDĚNÍ

  ROZPOČTOVÝCH   OPATŘENÍ  A   ÚPRAV   ROZPOČTU

 

Obec vypracovává svůj roční rozpočet v návaznosti na svůj rozpočtový výhled a na základě údajů z rozpisu platného státního rozpočtu nebo rozpočtového provizoria, jímž

a)      státní rozpočet určuje své vztahy k rozpočtům obcí

b)      rozpočet kraje určuje své vztahy k rozpočtům obcí v kraji

Návrh rozpočtu musí být vhodným způsobem zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáváním v zastupitelstvu obce. Podle § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, je schvalování rozpočtu vyhrazeno zastupitelstvu obce.

 

Rozpočet se zpracovává v třídění podle rozpočtové skladby tak, aby schválený rozpočet vyjadřoval závazné ukazatele, jimiž se mají povinně řídit:

a)      výkonné orgány obce ( rada, není-li rada pak starosta ) při hospodaření podle rozpočtu

b)      právnické osoby zřízené nebo založené obcí při svém hospodaření ( např. vlastní PO )

c)      další osoby, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu

 

Pro obec je nejvýhodnější schvalovat rozpočet příjmů v třídění na jednotlivé položky rozpočtové skladby a rozpočet výdajů v třídění na jednotlivé § rozpočtové skladby. Podrobné členění rozpočtu ( ve výdajích až na jednotlivé položky nebo jednotlivé akce odlišené např. organizací ) je následně provedeno v rámci  rozpisu rozpočtu, který se provádí neprodleně poté, co je rozpočet schválen v zastupitelstvu obce.

 

Rozpočet může být po jeho schválení změněn z důvodu:

a)      změn organizace hospodaření, tzv. organizační změny

b)      změn právních úprav, tzv. metodické změny

c)      objektivních skutečností, které působí na plnění příjmů a výdajů, tzv. věcné změny

 

Změny rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními, které se evidují v časové posloupnosti. Podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, provádí rozpočtová opatření rada obce v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce. Nevolí-li se v obci rada obce, vykonává její pravomoc starosta, nestanoví-li tento zákon jinak ( viz § 102 odst.4 ).

 

Rozpočtové opatření je:

a)      přesun rozpočtových prostředků, při němž se příjmy a výdaje vzájemně ovlivňují, aniž by se změnil celkový objem příjmů a výdajů ( jedná se např. o přesuny z položky na položku nebo z § na § u jednotlivých příjmů nebo výdajů )

b)      použití nových příjmů k úhradě nových rozpočtových výdajů ( přijetí účelové dotace – zvětšuje se objem příjmů i výdajů )

c)      vázání rozpočtových výdajů, jestliže jejich krytí je ohroženo neplněním rozpočtových příjmů ( snižuje se objem příjmů i výdajů )

 

Rozpočtová opatření se uskutečňují povinně, jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu ( přijetí dotace např. ze st. rozpočtu ), jde-li o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám ( např. poskytnutí dotace ze svého rozpočtu jinému subjektu ) nebo jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku.

 

Rozpočtová opatření provádí rada obce v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce, nebo zastupitelstvo obce. Rozpočtová opatření nemůže obci provádět např. krajský úřad, ten může v některých případech ( např. přidělení účelové dotace ) pouze upozornit na nutnost provedení rozpočtového opatření.

 

Každá změna, kterou se bude měnit struktura nebo objem schváleného rozpočtu, musí být provedena rozpočtovým opatřením. Např. obec má rozpočet schválen na straně příjmů v třídění dle jednotlivých položek a na straně výdajů v členění na jednotlivé § a v průběhu roku obdrží účelovou dotaci na opravu chodníků. Musí provést rozpočtové opatření, kterým zvýší příjmy o přijatou dotaci a současně zvýší výdaje o částku, která bude z dotace uhrazena ( v tomto případě na § 2212. ) Oproti schválenému rozpočtu se mění objem příjmů a výdajů, proto je třeba provést rozpočtové opatření.

 

V rámci rozpočtu lze ale také provádět úpravy, které na schváleném rozpočtu nic nemění. Např. obec má ve výdajích rozpočet schválen v třídění na jednotlivé § a v rámci rozpisu rozpočtu provedla podrobné třídění ve výdajích na položky. V průběhu roku zjistí, že např. u § 6171 potřebuje provést přesun částky 10 tisíc korun z položky 5139 – nákup materiálu na položku 5169 – nákup služeb. Tuto změnu ( přesun ) může provést bez rozpočtového opatření, neboť oproti schválenému rozpočtu nedošlo k žádné změně – objem finančních prostředků na § 6171 zůstal takový, jaký byl schválen zastupitelstvem v rámci schváleného rozpočtu.

 

Rozpočtová opatření musí být číslována a sledována v chronologické časové posloupnosti podle data schválení rozpočtového opatření, tzn. samostatnou číselnou řadou. Další úpravy rozpočtu, které nejsou prováděny na základě rozpočtového opatření, pak mohou být pro přehlednost číslovány samostatně druhou číselnou řadou.

 

 

Postup při provádění rozpočtových opatření:

 

1)      obec nebo obecní úřad obdrží oznámení o poskytnutí finančních prostředků do svého rozpočtu s určením způsobu zatřídění do rozpočtu nebo vývojem hospodaření vznikne nutnost provést změnu ve schváleném rozpočtu obce

 

2)      odpovědní pracovníci obecního úřadu připraví pro jednání rady nebo zastupitelstva obce návrh na provedení rozpočtového opatření  ( příloha č. 1 )

 

3)      rada nebo zastupitelstvo obce provede rozpočtové opatření

 

4)      rozpočtové opatření bude na obecním úřadě zavedeno do evidence rozpočtových opatření s uvedením pořadového čísla a čísla usnesení, pod kterým bylo v radě nebo zastupitelstvu obce provedeno

 

5)      rozpočtové opatření bude zapracováno do účetních a finančních výkazů obce

 

6)      úprava rozpočtu bude předložena elektronicky ve formě výstupu dávky 5,6,9 upraveného rozpočtu ( druh dokladu 03 ) oddělení rozpočtu obcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje spolu s výkazem Fin 2-12 M za příslušný měsíc a případně tabulkou konsolidačních položek, bude-li se změna rozpočtu týkat těchto položek

 

7)      v případě zaslání upraveného rozpočtu je třeba tuto skutečnost oznámit telefonicky nebo e-mailem příslušnému pracovníkovi, který bude data zpracovávat