Tisková konference 24. srpna 2001

-         výklad symboliky znaku a praporu Jihomoravského kraje

 

Rada Jihomoravského kraje schválila 23. srpna 2001 výklad symboliky znaku a praporu kraje a uložila hejtmanovi, aby o tom informoval předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Václava Klause a členy podvýboru Poslanecké sněmovny pro heraldiku.

Výklad znaku:

První pole, obsahující stříbrnočervenou orlici na modrém poli, symbolizuje, že je Jihomoravský kraj součástí Moravy a hlásí se ke svým tradicím. Druhé pole s černým orlem se znakem města Brna na hrudi ve zlatém poli a nápisem F. III nad hlavami obsahuje celý současný znak města Brna a připomíná nejvýznamnější události v jeho historii 15. srpen 1645, kdy se občané Brna ubránili dvacetinásobné přesile Švédů, kteří město 16 týdnů obléhali. Třetí pole s vinným hroznem v přirozených barvách na zlatém poli připomíná, že Jihomoravský kraj je jediným opravdu vinařským krajem ČR. Připomíná pracovitost lidí na jižní Moravě a upozorňuje na historickou skutečnost, že se zde díky římským legiím pěstuje vinná réva už od třetího století. Čtvrté pole se zlatočervenou orlicí v modrém poli je symbolem smíření a integrace. Dvě moravské orlice v prvním a čtvrtém poli jsou dva různé znaky, které se na Moravě používaly a jejich spojení v krajském znaku znamená konec sporů mezi různými jazykovými, náboženskými a národnostními skupinami obyvatel jižní Moravy, zvláště mezi česky a německy mluvícími. Kdokoliv se může rovnoprávně hlásit k jižní Moravě, nezáleží na národnosti, mateřském jazyku ani náboženském přesvědčení.

Výklad praporu:

Moravská orlice na modrém podkladu symbolizuje příslušnost k Moravě a vinný hrozen upřesňuje, že jde nezaměnitelně o Moravu jižní. List praporu tvoří modré pole, v jehož středu je umístěna bíločervená moravská orlice s vinným hroznem v přirozených barvách ve zlatém poli na prsním štítku. Rada odmítla námitky, že druhé pole obsahuje habsburského nebo říšského orla. Poukázala rovněž na to, že pole obsahuje celý současný znak Brna jako sídelního města kraje a splňuje tak doporučení heraldického podvýboru sněmovny. Nesouhlasí rovněž s názorem, že jde o znak města protektorátní, protože protektorátní znak nebyl nikdy Brnu podle heraldických pravidel udělen a z tohoto hlediska tedy neexistuje. Obdobný znak je umístěn na významných budovách města Brna. Znak se evidentně hlásí k 15. srpnu 1645, který si město už šest let připomíná jako Den města Brna a na památku vítězství zvoní zvony na Petrově poledne už v 11:00. Jde tedy o akceptování uznávané tradice.