5. dubna 2002  -  Tisková konference představitelů Jihomoravského kraje

 Fotodokumentace   Fotodokumentace   Fotodokumentace

             Rada Jihomoravského kraje na své schůzi 4. dubna 2002 doporučila Zastupitelstvu JMK, aby přijalo dar – budovu na Žerotínově náměstí 3/5 v Brně, kde se nachází sídlo Jihomoravského kraje (včetně pozemku). Současně doporučila zastupitelstvu, aby schválilo příslušnou darovací smlouvu, uzavíranou mezi Jihomoravským krajem a Českou republikou – Okresním úřadem Brno-venkov. Zastupitelstvo by se touto otázkou mělo zabývat na svém zasedání 11. dubna.

Součástí návrhu smlouvy je podmínka, že nemovitosti budou využívány i nadále pro sídlo kraje a jeho orgánů, případně zčásti i pro organizace nebo organizační složky krajem zřízené, a to s výjimkou části budovy užívané Moravským zemským archivem v rozsahu podle současného stavu.

Nemovitosti jsou kulturní památkou, jejich pořizovací cena podle účetní evidence přesahuje 400 miliónů korun.


Rada Jihomoravského kraje na své schůzi 4. dubna 2002 doporučila Zastupitelstvu Jihomoravského kraje, aby schválilo návrh společenské smlouvy o založení koordinátora integrovaného systému veřejné hromadné dopravy osob v Jihomoravském kraji. Půjde o společnost s ručením omezeným, navrhovaný název společnosti zní KORDIS JMK, spol. s r.o. Společenskou smlouvu by měly uzavřít Jihomoravský kraj a statutární město Brno.

Záměr zřídit koordinátora integrovaného systému veřejné hromadné dopravy schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém 7. zasedání 20. prosince 2001. Úkolem koordinátora bude shromažďování všech informací z oblasti veřejné hromadné dopravy od subjektů zajišťujících tuto veřejnou hromadnou dopravu v kraji a následné vybudování integrovaného systému dopravy a koordinace jednotlivých druhů doprav osob tak, aby bylo dosaženo výše uvedeného cílového stavu.

     Základními činnostmi koordinátora IDS by měly být:

·        odpovědnost za organizační zajištění dopravní obslužnosti území zapojeného do IDS (smlouvy, podklady pro licence), plánování a zajištění realizace rozvoje IDS,

·        odpovědnost, řízení a realizace finančních toků IDS,

·        trvalé sledování a vyhodnocování vývoje přepravních potřeb,

·        návrh jízdních řádů, optimalizace vedení linek,

·        jednotný tarifní systém, jízdní doklady, odbavovací systémy, přepravní kontrola,

·        vytvoření a zajištění jednotných přepravních podmínek,

·        vedení trvalé informační a propagační kampaně,

·        smluvní zajišťování dopravců, jejich kontrola, spolupráce na modernizaci a vývoji vozového parku, vybavení zastávek a přestupních terminálů, zajištění ochrany dat poskytnutých dopravci,

·        účast při projednávání územně plánovacích dokumentací v oblasti zajištění dopravní obslužnosti.

     Okresní úřady na zajištění základní dopravní obslužnosti ročně přerozdělují částku, která v rámci celého Jihomoravského kraje činí 370 700 tis. Kč, a to pouze ze státního rozpočtu. Celková částka, k jejímuž účelnému a hospodárnému využití by měl koordinátor IDS přispívat, by měla činit cca. 1 miliardu Kč.


Rada Jihomoravského kraje na své schůzi 4. dubna 2002 schválila licenční smlouvu na Logo Jihomoravského kraje. Autorkou návrhu, který se umístil na prvním pořadí, je Lenka Veselá. Návrh předložila Agentura Bravissimo ze Znojma. Výsledky soutěže byly vyhlášeny formou zveřejnění na internetových stránkách Jihomoravského kraje a na úřední desce Jihomoravského kraje.

Logo bude užíváno zejména při identifikaci Jihomoravského kraje, jeho prezentaci, inzerci nebo propagaci, např. uvedením na navštívenkách, dopisních papírech, propagačních materiálech anebo reklamních panelech. Licence se poskytuje celosvětově. Licenční smlouva umožňuje používat malé i velké počáteční písmeno v názvu kraje a překlad textu do jiných jazyků dle potřeb kraje. Poskytovatel licence Luboš Vitanovský, majitel Agentury Bravissimo, poskytuje Jihomoravskému kraji licenci na základě této smlouvy jako bezúplatnou. V souladu se soutěžními podmínkami veřejné soutěže na zpracování loga je vyplacení 1. ceny ve výši 40.000 korun vázáno na uzavření licenční smlouvy.

            Soutěž na zpracování loga Jihomoravského kraje byla vyhlášena 13. prosince 2001. Lhůta pro odevzdání návrhů soutěžícími byla stanovena do 31. ledna 2002.  Jihomoravský kraj jako vyhlašovatel přijal do konce soutěžní lhůty 26 obálek, z toho 8 poštou a 18 osobně. Návrhů (nabídek, které vyhověly kontrole úplnosti) bylo celkem 42. Obálky byly komisionelně otevřeny a návrhy vyhodnotila porota, kterou tvořila Rada Jihomoravského kraje.

            Posláním soutěže bylo najít nejvhodnější grafický návrh a řešení loga pro propagaci Jihomoravského kraje. Logo má charakterizovat komplexní profil kraje a posílit image Jihomoravského kraje se zdůrazněním tradiční kultury, historie, pohostinnosti, možností turistických atraktivit a rozvoje regionu.  Soutěž byla vyhlášena jako jednokolová, veřejná a  neanonymní.


Rada Jihomoravského kraje na své schůzi 4. dubna 2002 projednala záměr bezúplatného převodu některých silnic II. a III. třídy z majetku Jihomoravského kraje do majetku Statutárního města Brna. Současně doporučila Zastupitelstvu Jihomoravského kraje, aby tento záměr schválilo.

            Jde o tři úseky silnic v celkové délce asi 10,5 km, které se nacházejí v centrální městské zóně Brna. Konkrétně o silnice II/642 Vídeňská (Vídeňská – Křížová – Mendlovo nám. – Úvoz – Konečného nám. – Kotlářská – Pionýrská – Drobného – Provazníkova) v délce 6, 932 km, II/640 Hradecká (Pod Kaštany – Šumavská – Veveří po Konečného nám.) v délce 1,570 km a III/6421 Sportovní (v úseku Svitavská radiála – Drobného) v délce 1,952 km.

Záměr převodu vychází ze společného návrhu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, p.o. a pověřeného správce místních komunikací Brněnských komunikací, a.s., který předpokládá vytvoření plynulého průběhu ucelených silničních tahů převádějících především tranzitní dopravu mimo centrum města Brna s ukončením na velkém městském okruhu a dále vytvoření ucelené sítě městských komunikací zabezpečující plynulý obslužný systém.

Tento návrh je plně v souladu s moderními trendy v dopravě, kdy zpravidla veškeré komunikace uvnitř velkých městských okruhů jsou komunikacemi v kategorii místních komunikací. Také z hlediska údržby těchto silnic odpovídá předkládaný návrh faktickému stavu, když údržbu na silnicích uvedených v návrhu tohoto usnesení provádí smluvně Brněnské komunikace, a.s


Rada Jihomoravského kraje na své schůzi 4. dubna 2002 projednala záměr bezúplatného převodu nemovitostí Jihomoravského kraje ve správě Integrované střední školy, Hodonín, Lipová alej 21  z majetku kraje do majetku města Hodonín. Důvodem je připravovaná výstavba Sportovní haly pro Základní školu u Červených domků a jejího využívání zmíněnou Integrovanou střední školou. Současně rada doporučila tento záměr schválit Zastupitelstvu Jihomoravského kraje

Rada zároveň uložila hejtmanovi Jihomoravského kraje požádat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o změnu účelu využití uvedených nemovitostí, resp. s vynětím uvedeného majetku ze správy příspěvkové organizace vzhledem k jeho nepotřebnosti pro hospodářské využití této organizace.

            Město Hodonín požádalo 14. ledna 2002 o bezúplatný převod nemovitostí, které budou sloužit pro výstavbu „Sportovní haly pro ZŠ U Červených domků“ v ulici Lipová alej, včetně veškerých potřebných inženýrských sítí, zpevněných ploch a trafostanice. Město Hodonín předpokládá využití víceúčelové sportovní haly pro zajištění výuky tělesné výchovy také pro Integrovanou střední školu Hodonín, které podobné zařízení chybí.

            Rada Jihomoravského na schůzi konané 7. února 2002 dala souhlas s umístěním stavby sportovní haly na pozemcích ve vlastnictví Jihomoravského kraje a souhlas se žádostí o povolení k odstranění stavby ve vlastnictví Jihomoravského kraje pro výstavbu sportovní haly v Hodoníně.

Fotodokumentace   Fotodokumentace