Závěrečný účet JMK za rok 2007

Titulní list

Obsah

I. Úvod, Tabulka č. 1

II. Plnění rozpočtu příjmů; tabulky č. 2-5, grafy č. 1-3

III. Přehled dotací poskytnutých formou kompenzačních operací; tabulka č. 6

IV. Plnění rozpočtu výdajů; tabulky č. 7-12, grafy č. 4-7

V. Plnění rozpočtu financování

VI. Rozpočtová opatření (rekapitulace)

VII. Tvorba a použití peněžních fondů; tabulka č. 13

VIII. Zadluženost Jihomoravského kraje; tabulky č. 14-17

IX. Bankovní účty a ostatní finanční operace

X. Hospodaření právnických osob zřízených a založených Jihomoravským krajem; tabulky č. 18-26, grafy č. 8-9

XI. Finanční vypořádání se státním rozpočtem; tabulky č. 27-28

XII. Finanční vypořádání s příjemci prostředků z vlastních zdrojů JMK; tabulky č. 29-30

XIII. Finanční vypořádání s příjemci prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu; tabulka č. 31

XIV. Projekty podporované z fondů EU a dalších nadnárodních zdrojů financování; tabulky č. 32-33

XV. Účetní závěrka, výsledek hospodaření

XVI. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření; úplné znění zprávy

 

Přílohy závěrečného účtu

Příloha č. 1 - Účetní výkaz „Rozvaha - bilance územního samosprávného celku“ sestavená k 31.12.2007

Příloha č. 2 - Komentář k účetnímu výkazu „Rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací“

Příloha č. 3 - Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2007

Příloha č. 4 - Účetní výkaz Fin 2-12M „Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí k 31.12.2007 za vykazující jednotku“