Závěrečný účet JMK za rok 2006

I. Úvod

Tabulka č. 1 Bilance příjmů a výdajů Jihomoravského kraje k 31.12.2006

Plnění rozpočtu příjmů (tabulky č. 2 -5, grafy č. 1-3)

Tabulka č. 2 - Přehled plnění rozpočtu příjmů Jihomoravského kraje k 31.12.2006

Tabulka č. 3 - Srovnání plnění daňových výnosů Jihomoravského kraje v letech 2002 – 2006

Graf č. 1 - Srovnání daňových výnosů JMK v letech 2002 – 2006

Tabulka č. 4 - Přehled dotací přijatých Jihomoravským krajem k 31.12.2006 v členění dle poskytovatele

Tabulka č. 5 - Přehled dotací poskytnutých k 31.12.2006 ze státního rozpočtu v rámci programového financování (ISPROFIN) Jihomoravskému kraji a jím zřízeným příspěvkovým organizacím

Graf č. 2 - Přehled příjmů Jihomoravského kraje v roce 2006

Graf č. 3 - Srovnání příjmů Jihomoravského kraje v letech 2001 - 2006

III. Přehled dotací poskytnutých formou kompenzačních operací

Tabulka č. 6 - Přehled dotací poskytnutých k 31.12.2006 formou kompenzačních operací

IV. Plnění rozpočtu výdajů (tabulky č. 7-11, grafy č. 4-7)

Tabulka č. 7 - Přehled čerpání výdajů Jihomoravského kraje k 31.12.2006 v členění dle oddílů

Tabulka č. 8 - Přehled čerpání výdajů Jihomoravského kraje k 31.12.2006 v členění dle oddílů a paragrafů

Tabulka č. 9 - Přehled čerpání výdajů Jihomoravského kraje v roce 2006 v členění podle správců rozpočtových prostředků a akcí

Tabulka č. 10a - Přehled čerpání výdajů na Zastupitelstvo Jihomoravského kraje k 31.12.2006 v členění dle podseskupení položek

Tabulka č. 10b - Přehled čerpání výdajů politických klubů k 31.12.2006

Tabulka č. 11 - Přehled čerpání výdajů na Krajský úřad Jihomoravského kraje k 31.12.2006 v členění dle podseskupení položek

Graf č. 4 - Přehled čerpání výdajů Jihomoravského kraje v roce 2006

Graf č. 5 - Srovnání výdajů Jihomoravského kraje v letech 2001 - 2006

Graf č. 6 - Přehled čerpání výdajů na Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v roce 2006

Graf č. 7 - Přehled čerpání výdajů na Krajský úřad Jihomoravského kraje v roce 2006

V. Plnění rozpočtu financování

VI. Rozpočtová opatření (rekapitulace)

VII. Tvorba a použití peněžních fondů

Tabulka č. 12 - Tvorba a čerpání peněžních fondů Jihomoravského kraje k 31.12.2006

VIII. Úvěrový investiční program JMK financovaný EIB (tabulky č. 13-14)

Tabulka č. 13 - Přehled projektů v rámci investičního úvěrového programu

Tabulka č. 14 - Čerpáníúvěrového rámce poskytnutého EIB

IX. Bankovní účty a ostatní finanční operace

X. Hospodaření právnických osob zřizovaných a zakládaných JMK (tabulky č. 15-23, grafy č. 8-9)

Tabulka č. 15 - Přehled závazných ukazatelů školských příspěvkových organizací zřízených JMK pro rok 2006 a jejich změn k 31.12.2006

Tabulka č. 16 - Prostředky poskytnuté z rozpočtu JMK školským příspěvkovým organizacím k 31.12.2006 dle dotačních titulů

Tabulka č. 17 - Prostředky poskytnuté školským příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu k 31.12.2006

Tabulka č. 18 - Přehled závazných ukazatelů neškolských příspěvkových organizací zřízených JMK pro rok 2006 a jejich změn k 31.12.2006

Tabulka č. 19 - Účelově určené příspěvky na provoz pro neškolské příspěvkové organizace zřízené JMK k 31.12.2006 v členění podle akcí

Tabulka č. 20 - Dotace na investice pro neškolské příspěvkové organizace zřízené JMK k 31.12.2006 v členění podle akcí

Tabulka č. 21 - Prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu, státních fondů a jiných zdrojů neškolským příspěvkovým organizacím k 31.12.2006

Tabulka č. 22 - Přehled výsledků hospodaření a stavu fondů školských příspěvkových organizací zřízených Jihomoravským krajem

Tabulka č. 23 - Přehled výsledků hospodaření a stavu fondů neškolských příspěvkových organizací zřízených Jihomoravským krajem

Graf č. 8 - Podíl ztrátových příspěvkových organizací na celkovém počtu příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem v letech 2001 – 2006

Graf č. 9 - Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem v letech 2001 - 2006

XI. Finanční vypořádání se státním rozpočtem (tabulky č. 24-25)

Tabulka č. 24 - Rozpis vratek z finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2006 na jednotlivé subjekty

Tabulka č. 25 - Finanční vypořádání kompenzačních finančních operací poskytnutých obcím v roce 2006 ze státního rozpočtu prostřednictvím Jihomoravského kraje

XII. Finanční vypořádání s příjemci prostředků z vlastních zdrojů JMK (tabulky č. 26a,b,c,d-27)

Tabulka č. 26a - Finanční vypořádání dotací poskytnutých v roce 2003 z vlastních zdrojů Jihomoravského kraje s možností čerpání v dalších letech

Tabulka č. 26b - Finanční vypořádání dotací poskytnutých v roce 2004 z vlastních zdrojů Jihomoravského kraje s možností čerpání v dalších letech

Tabulka č. 26c - Finanční vypořádání dotací poskytnutých v roce 2005 z vlastních zdrojů Jihomoravského kraje s možností čerpání v dalších letech

Tabulka č. 26d - Finanční vypořádání dotací a darů poskytnutých v roce 2006 z vlastních zdrojů Jihomoravského kraje

Tabulka č. 27 - Vyúčtování účelově poskytnutých finančních prostředků z vlastních zdrojů JMK zřízeným příspěvkovým organizacím

XIII. Finanční vypořádání s příjemci prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu (tabulka č. 28a,b)

Tabulka č. 28a - Finanční vypořádání dotací poskytnutých v roce 2006 z Programu podpory sociálních služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi na regionální úrovni seniorům a osobám se zdravotním postižením

Tabulka č. 28b - Finanční vypořádání dotací poskytnutých v roce 2006 na vybrané projekty I. Programu MŠMT „Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními“

XIV. Grantová schémata SROP a OPRLZ – přehled závazků Jihomoravského kraje vůči konečným uživatelům

Tabulka č. 29 - Přehled závazků vůči konečným uživatelům k 31.12.2006 vyplývajících z projektů doporučených k financování v rámci Grantových schémat Společného regionálního operačního programu a Operačního programu rozvoj lidských zdrojů realizovaných Jihomoravským krajem

XV. Účetní závěrka, výsledek hospodaření

XVI. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (úplné znění)

Přílohy závěrečného účtu

Příloha č. 1 - Účetní výkaz „Rozvaha - bilance územního samosprávného celku“ sestavená k 31.12.2006

Příloha č. 2 - Komentář k účetnímu výkazu „Rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací“

Příloha č. 3 - Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2006

Příloha č. 4 - Účetní výkaz Fin 2-12M „Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí“  k 31.12.2006