Koncepce rozvoje dopravy


Generel dopravy Jihomoravského kraje

 
Zadavatelem generelu dopravy je Odbor územního plánování a stavebního řádu krajského úřadu, který je i zodpovědným odborem částí A a B Generelu. Odbor dopravy je zodpovědný za část C. Zpracovatelem je IKP consulting engineeres s.r.o.
 
Generel je zpracován pro tyto druhy dopravy:
  • letecká doprava
  • vodní doprava
  • železniční doprava
  • silniční doprava
  • cyklistická doprava
  • veřejná osobní hromadná doprava
Části generelu dopravy:
 
A – Rozborová část (11.2003)
Komplexní zhodnocení stávajícího stavu dopravní infrastruktury JMK.
 
B – Prognostická část (9.2004)
Zhodnocení vstupních požadavků prognózy plynoucí z rozborové části, z
rozpracované Územní prognózy JMK a z jejího hodnocení SEA. Stanovení návrhových
ukazatelů. Ideový návrh variant řešení dopravy.

C – Návrhová část (2.2006)
Oborový dokument obsahující komplexní návrh řešení rozvoje dopravy a dopravní
infrastruktury v kraji s návrhem priorit.
Textová část
Letecká doprava
Vodní doprava
Železniční doprava
- regionální doprava 2013
- regionální doprava 2020
- dálková doprava 2013
- dálková doprava 2030
- přepravní vztahy 2013
Silniční doprava
Hromadná doprava
Tabulková příloha


Generel krajských silnic Jihomoravského kraje

Navazuje na Generel dopravy a podrobně řeší problematiku silnic II. a III. třídy jako nedílné součásti silniční sítě kraje. Generel krajských silnic slouží Jihomoravskému kraji, jako vlastníkovi silnic II. a III. třídy. Hlavní účelem Generelu krajských silnic je nastínit hlavní zásady rozvoje sítě krajských silnic a stanovit odborné priority pro postup realizace zkvalitňování sítě krajských silnic formou optimalizace sítě. 
Zadavatelem zakázky a zpracovatelem konečného souhrnu návrhů Generelu krajských silnic je Odbor dopravy, zpracovatelem odborného podkladu bylo UDIMO s.r.o.
Generel byl schválen Radou Jihomoravského kraje 18.12.2006 a jeho úprava 9.10.2008.
 
 
Souhrn návrhů Generelu krajských silnic
Textová část
Mapová část
 
Odborný podklad
Zpráva
Analýza - intenzity
 
Analýza - uvažované úseky
Analýza - vztahy
Návrh - mapa
 
 
Regionálně významné silniční tahy Jihomoravského kraje

Jako podpora pro lokalizaci projektů zejména z ROP a Operačních programů přeshraniční spolupráce byly vymezeny regionálně významné tahy naplňující zejména požadavky ROP.

Materiál byl schválen Radou Jihomorvského kraje 9.10.2008.

 
 
Kategorizace krajských silnic Jihomoravského kraje

Navazuje na Generel krajských silnic a navrhuje šířkové kategorie silnic II. a III. třídy. Hlavní účelem Kategorizace je stanovit efektivní šířková uspořádání tahů a úseků krajských silnic. 
Zadavatelem zakázky a zpracovatelem konečného návrh Kategorizace krajských silnic je Odbor dopravy, zpracovatelem odborného podkladu byly DHV s.r.o. a Pavex s.r.o. 
Návrhová kategorizace byla schválena Radou Jihomoravského kraje 19.6.2008.
 
Návrh Kategorizace krajských silnic
Textová část
Mapová část
 
Odborný podklad
Stávající šířky
Intenzity dopravy
Intenzity nákladní dopravy
Kategorizační úseky
Návrh kategorizace
Připravované stavby
 
.

Model silniční dopravy pro výhledovou síť Jihomoravského kraje
První model byl zpracován pro potřeby Zásad územního rozvoje kraje 2012. Zadavatelem byl Odbor územního plánování a stavebního řádu krajského úřadu, zpracovatelem HBH projekt s.r.o. v roce 2009.

 
Kompletní dokument

 

Druhý model byl zpracován pro potřeby Zásad územního rozvoje kraje 2016. Zadavatelem byl Odbor územního plánování a stavebního řádu krajského úřadu, zpracovatelem HBH projekt s.r.o. Model byl řešen v rámci širší zakázky "Zhodnocení potencionálu území a modelových stavů silniční sítě Jihomoravského kraje a Model silniční dopravy pro síť JMK".

 

Kompletní dokument

 

Akční plány

Přejít

Socioekonomická studie prodloužení Baťova kanálu o úsek Hodonín - soutok Morava/Dyje

Zpracováno za podpory programu Interreg III A – Česká republika/Slovenská republika.

Řešitel manažerské a marketingové části Societas Rudolphina, o.s. (2006-2007).

Řešitel technické studie Vodní cesty a.s. (2006).

(Všechny soubory PDF, velikost v MB)

Manažerská a marketingová část:

Zpráva I. etapy (1)      Zpráva II. etapy (1)       Zpráva III. etapy (1)        Informační brožura (3)

Technická studie:

Průvodní zpráva (3)     Rozpočet (1)                   Environmentální posouzení (1)

Podélný profil (1)         Situace PPO (11)           Situace var.1 (16)             Situace var.2 (16) 

 

Stduie Aglomeračního projektu brněnské příměstské železniční dopravy 2020

Komplexní projekt rozvoje jádra regionální železniční dopravy v Jihomoravském kraji s horizontem realizace k roku 2020.
Doposud jednotlivě sledované investiční akce integrovány do jednoho Aglomeračního projektu, který může díky své komplexnosti přinést i úspory investičních nákladů oproti situaci, kdyby tyto akce byly realizovány jako samostatné stavby.
Zpracovalé SUDOP BRNO s r.o. a CITYPLAN s r. o. (2011).
 

(Všechny soubory PDF, velikost v MB)

Infrastruktura a technologie

Text (10)

Výkres stav (3)

Výkres horizonty A B (3)

Výkres horizonty C D (3)

Dopravní model

Text (2)

Výkres výhled (2)

Výkres rozdíl výhled stav (2)

Výkres dostupnost obcí VHD (2) 

Program rozvoje sítě cyklistických komunikací s minimálním kontaktem s motorovou dopravou v Jihomoravském kraji

Program byl schválen 13. 9. 2007 na 20. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje. Realizátorem byl odbor regionálního rozvoje.
Materiál je ke stažení zde (pdf, 10,4 MB)