15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

SAZEBNÍK ÚHRAD A LICENČNÍCH ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ JIHOMORAVSKÝM KRAJEM A JEHO ORGÁNY podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") platný od 1. 1. 2021

 

Výše úhrady se stanoví jako součet dílčích částek odvozených z přímých nákladů na:

A) Pořízení kopií:

1. Kopírování na kopírovacích strojích

a) kopírování černobílé
formát A4 jednostranný 0,50 Kč/A4
formát A4 oboustranný 0,80 Kč/A4
formát A3 jednostranný 1,20 Kč/A3
formát A3 oboustranný 1,60 Kč/A3
atypické materiály (větší jak A3, jednostranné, oboustranné) individuální kalkulace nákladů
b) kopírování barevné
formát A4 jednostranný 0,90 Kč/A4
formát A4 oboustranný 1,50 Kč/A4
formát A3 jednostranný 1,90 Kč/A3
formát A3 oboustranný 3,20 Kč/A3
atypické materiály (větší jak A3, jednostranné, oboustranné) individuální kalkulace nákladů

2. Tisk na tiskárnách PC

a) tisk černobílý
formát A4 jednostranný 0,60 Kč/A4
formát A4 oboustranný 0,90 Kč/A4
b) tisk barevný
formát A4 jednostranný 2,90 Kč/A4
formát A4 oboustranný 5,50 Kč/A4

Pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané JMK, resp. KrÚ, hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku.

3. Skenování

Podle formátu požadované informace jako v případě kopírování na kopírovacích strojích [viz písm. A) bod 1. písm. a) a písm. b) tohoto sazebníku].

B) Opatření technických nosičů dat:

nenahrané CD s obalem 6,10 Kč/1ks
nenahrané DVD s obalem 7,50 Kč/1ks
jiný nosič individuální kalkulace nákladů (podle pořizovací ceny)

C) Odeslání informací žadateli:

Náklady za poštovní služby podle sazeb platného sazebníku provozovatele poštovních služeb.

D) Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací:

Náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací za každou celou hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání 324,00 Kč/hod.

Vniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.

E) Licenční odměna za oprávnění informaci užít

Je-li licenční odměna sjednána v licenční smlouvě podle § 14a odst. 1 zákona a není-li její výše stanovena zvláštním právním předpisem, určuje se její výše obdobně jako výše úhrady podle tohoto sazebníku.

Je-li licenční odměna sjednána v podlicenční smlouvě podle § 14a odst. 1 zákona a není-li její výše stanovena licenční smlouvou nebo zvláštním právním předpisem, určuje se její výše obdobně jako výše úhrady podle tohoto sazebníku.

Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací.
Úhrada nebude požadována, jestliže celková výše úhrady nepřesáhne 35 Kč.

 

Sazebníky 2006 - 2021 (pdf, 297 kB)