14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu (právní předpisy jsou uváděny bez odkazu na případnou novelu či novely, resp. bez obratu „ve znění pozdějších předpisů“).

Právní předpisy obecného charakteru

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
 • Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu
 • Zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky
 • Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
 • Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 181/1999 Sb., o přijetí Evropské charty místní samosprávy
 • Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů
 • Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 96/1998 Sb., o sjednání Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin
 • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • Zákon č.132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
 • Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
 • Zákon č. 387/2004 Sb., o změnách hranic krajů a o změně zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy
 • Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
 • Vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností
 • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
 • Vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
 • Vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků
 • Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • Zákon č. 111/2019, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Nařízení vlády č. 364/1999 Sb., kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy s obcemi při zajišťování povinností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím
 • Vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup
 • Nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data
 • Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
 • Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv
 • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
 • Vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy)
 • Zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 469/2006 Sb., o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému o datových prvcích a o postupech Ministerstva informatiky a jiných orgánů veřejné správy při vedení, zápisu a vyhlašování datových prvků v informačním systému o datových prvcích (vyhláška o informačním systému o datových prvcích)
 • Vyhláška č. 528/2006 Sb., o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému, který obsahuje základní informace o dostupnosti a obsahu zpřístupněných informačních systémů veřejné správy (vyhláška o informačním systému o informačních systémech veřejné správy)
 • Vyhláška č. 529/2006 Sb., o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné správy (vyhláška o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy)
 • Vyhláška č. 530/2006 Sb., o postupech atestačních středisek při posuzování dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy
 • Nařízení vlády č. 594/2006 Sb., o přepisu znaků do podoby, ve které se zobrazují v informačních systémech veřejné správy
 • Vyhláška č. 52/2007 Sb., o postupech atestačních středisek při posuzování způsobilosti k realizaci vazeb informačních systémů veřejné správy prostřednictvím referenčního rozhraní
 • Vyhláška č. 53/2007 Sb., o technických a funkčních náležitostech uskutečňování vazeb mezi informačními systémy veřejné správy prostřednictvím referenčního rozhraní (vyhláška o referenčním rozhraní)
 • Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
 • Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)
 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • Zákon č. 301/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
 • Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
 • Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 • Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
 • Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
 • Zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • Zákon č. 138/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách
 • Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže)
 • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
 • Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
 • Vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
 • Vyhláška č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb.
 • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
 • Vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
 • Vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 275/2012, o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)
 • Vyhláška č. 294/2012, o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky
 • Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
 • Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
 • Zákon č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)
 • Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
 • Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.
 • Zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů
 • Zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 174/2003 Sb., o převodu některého nepotřebného vojenského majetku a majetku, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra, z vlastnictví České republiky na územní samosprávné celky
 • Zákon č. 166/2004 Sb., o převodu některého majetku, se kterým je příslušný hospodařit Česká správa letišť, státní podnik, z vlastnictví České republiky do vlastnictví některých krajů
 • Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
 • Smlouva o Evropské unii
 • Smlouva o fungování Evropské unie
 • Nařízení Rady (EU) 2015/1589 ze dne 13. července 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie
 • Nařízení Komise (ES) 794/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES
 • Nařízení Komise (ES) 1627/2006 ze dne 24. října 2006, kterým se mění nařízení č. 794/2004, pokud jde o standardní oznamovací formuláře pro státní podporu
 • Nařízení Komise (ES) 271/2008 ze dne 30. ledna 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 794/2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES
 • Nařízení Komise (ES) 1147/2008 ze dne 31. října 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 794/2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES, pokud jde o část III.10 jeho přílohy 1
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpravováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
 • Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje
 • Vyhláška č. 465/2009 Sb., o údajích zaznamenávaných do centrálního registru podpor malého rozsahu
 • Zákon č. 319/2006 Sb., o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z předané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 280/2009, daňový řád
 • Zákon č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
 • Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon)
 • Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
 • Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
 • Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
 • Zákon č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí
   

Právní předpisy a metodika jednotlivých odborů

OD Odbor dopravy

OE Odbor ekonomický

OI Odbor informatiky

OINV Odbor investic

OKH Odbor kancelář hejtmana

OKŘ Odbor kancelář ředitele

OKP Odbor kontrolní a právní

OK Odbor kultury a památkové péče

OM Odbor majetkový

ORR Odbor regionálního rozvoje

OSV Odbor sociálních věcí

OSPŽ Odbor správní a Krajský živnostenský úřad

OŠ Odbor školství

OÚPSŘ Odbor územního plánování a stavebního řádu

OVV Odbor vnějších vztahů

OZ Odbor zdravotnictví

OŽP Odbor životního prostředí

IA Útvar interního auditu

ŘK Útvar řízení kvality
 


Do těchto i jiných právních předpisů či Sbírky zákonů, Sbírky mezinárodních smluv, Úředního věstníku Evropské unie, Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, je možné nahlédnout v pracovních dnech v úředních hodinách na informacích ve zvýšeném přízemí vlevo.