11. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na toho, kdo opravný prostředek podává

Označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat, pokud existuje

Jak se odvolat proti rozhodnutí

a) o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat ve lhůtě do 15 dnů od data doručení rozhodnutí odvolání, a to podáním u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal.

Způsob pro podání odvolání - každý pracovní den – v provozní době KrÚ

písemně:

 • prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou),
 • prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou) s možností využití formuláře na adresu sídla Jihomoravského kraje, Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno,
 • přímo na vrátnici (podacím místě) nebo podatelně Krajského úřadu Jihomoravského kraje, mezipatro, dveře číslo 007, na adrese Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno nebo na podatelně Administrativní a školící centrum Cejl, Cejl 73, 601 82 Brno,
 • přímo na věcně příslušném odboru,
 • faxem 541 651 209 (fax. klapka příslušného odboru),
 • prostřednictvím datové schránky,
 • elektronicky prostřednictvím elektronické podatelny: posta@kr-jihomoravsky.cz.

O odvolání proti rozhodnutí Jihomoravského kraje, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti kraje, rozhoduje Ministerstvo vnitra, pokud kraj nerozhodne sám v autoremeduře.

O odvolání proti rozhodnutí krajského úřadu, příp. dalších orgánů kraje ve věcech přenesené působnosti rozhoduje věcně příslušné ministerstvo, pokud příslušný orgán nerozhodne sám v autoremeduře.

Povinný subjekt předkládá odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání, pokud nerozhodne v této lhůtě sám v autoremeduře. Výše uvedený odvolací orgán rozhoduje o odvolání do 15 dnů od jeho předložení povinným subjektem (tuto lhůtu nelze prodloužit).

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o odvolání je konečné a nelze se proti němu odvolat, je však přezkoumatelné soudem. Odbor, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti, odpovídá za případné poskytnutí spisového materiálu soudu, bude-li se rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumávat soudem dle zvláštního zákona.

b) proti jiným rozhodnutím, při použití zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Způsob pro podání odvolání - každý pracovní den – v provozní době KrÚ

Po vydání rozhodnutí, v potřebném počtu stejnopisů (pro správní orgán a každého z účastníků) do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí nadřízenému správnímu orgánu u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

ústně do protokolu:

 • na věcně příslušném odboru krajského úřadu

písemně:

 • prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou) na adresu sídla Jihomoravského kraje, Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno,
 • přímo na vrátnici (podacím místě) nebo podatelně Krajského úřadu Jihomoravského kraje, mezipatro, dveře číslo 007, na adrese Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno nebo na podatelně Administrativní a školící centrum Cejl, Cejl 73, 601 82 Brno,
 • přímo na věcně příslušném odboru,
 • jinými telegrafickými prostředky, dálnopisem, faxem 541 651 209 nebo (fax.klapka příslušného odboru) nebo veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu (za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno, resp. učiněno písemně, nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem), 
 • v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím elektronické podatelny: posta@kr-jihomoravsky.cz.

Nadřízeným správním orgánem orgánu kraje se rozumí v řízení vedeném v samostatné působnosti Ministerstvo vnitra.

Nadřízeným správním orgánem orgánu kraje se rozumí v řízení vedeném v přenesené působnosti věcně příslušný ústřední správní úřad, obvykle věcně příslušné ministerstvo.