10. Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob

1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Proti postupu při vyřizování žádosti o poskytnutí informace může žadatel

 • který nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na zveřejněnou informaci,
 • kterému po uplynutí lhůty 15-ti denní lhůty pro vyřízení žádosti nebo prodloužené lhůty nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
 • kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí,
 • který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací,

podat ve lhůtě do 30 dnů od data doručení sdělení s odkazem na zveřejněnou informaci (§ 6), oznámení o výši úhrady (§ 17 odst. 3) nebo uplynutí lhůty pro poskytnutí informace (§ 14 odst. 5 písm. d), odst. 7), příp. sdělení o odložení žádosti podle § 14 odst. 5 písm. c), u povinného subjektu stížnost.

Způsob pro podání stížnosti - každý pracovní den – v provozní době KrÚ

písemně:

 • prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou),
 • prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou) s možností využití formuláře na adresu sídla Jihomoravského kraje, Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
 • přímo na vrátnici (podacím místě) nebo podatelně Krajského úřadu Jihomoravského kraje, mezipatro, dveře číslo 007, na adrese Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno nebo na podatelně Administrativní a školící centrum Cejl, Cejl 73, 601 82 Brno,
 • přímo na věcně příslušném odboru Krajského úřadu Jihomoravského kraje nebo jeho detašovaném pracovišti,
 • prostřednictvím datové schránky,
 • elektronicky prostřednictvím elektronické podatelny: posta@kr-jihomoravsky.cz.

O stížnosti, která se týká žádosti o informace ve věcech samostatné působnosti kraje, rozhoduje Ministerstvo vnitra, nevyhoví-li zcela stížnosti příslušný odbor krajského úřadu sám.

O stížnosti, která se týká žádosti o informace ve věcech přenesené působnosti rozhoduje věcně příslušné ministerstvo, nevyhoví-li zcela stížnosti příslušný odbor Krajského úřadu Jihomoravského kraje, příp. jiný orgán sám.

Stížnost spolu se spisovým materiálem povinný subjekt předkládá nadřízenému orgánu ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení stížnosti. Příjem stížnosti se nepotvrzuje, o postoupení stížnosti se vyrozumí stěžovatel. Nadřízený orgán rozhoduje o stížnosti do 15 dnů od jejího předložení povinným subjektem.

2) Jiné stížnosti

Stížnost může podat každý (fyzická či právnická osoba), kdo se domáhá ochrany svých práv, cítí se poškozen na svých právech či oprávněných zájmech, nebo chce upozornit na porušování právních předpisů.


• Dle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, mají dotčené osoby právo obracet se na správní orgány se stížnostmi proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu, neposkytuje-li zákon jiný prostředek ochrany.

• Zvláštní právní úpravu stížností obsahuje zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). Podrobnější informace o stížnostech ve smyslu tohoto zákona naleznete zde (doc, 61 kB). 

 • Ostatní stížnosti, podněty, oznámení či jiné písemnosti sloužící k ochraně zájmů pisatele nebo upozorňující na nedostatky či závady, jejichž řešení náleží do působnosti orgánů kraje, které nejsou z obsahového hlediska podáními podle jiných předpisů jsou vyřizovány v režimu vnitřního předpisu Jihomoravského kraje 43/INA-VOK Pravidla pro vyřizování stížností, petic a podání a podnětů veřejného ochránce práv (docx, 51 kB), který byl vydán Radou JMK na základě ustanovení § 59 odst. 1, písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
 

Způsob podání stížnosti

Stížnost lze podat každý pracovní den v provozní době KrÚ Jihomoravského kraje.

ústně:

 • na věcně příslušných odborech nebo na odboru kontrolním a právním.

Stížnost nelze podat telefonicky.

písemně:

 • prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou) na adresu sídla Jihomoravského kraje, Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno,
 • na vrátnici (podacím místě) nebo podatelně Krajského úřadu Jihomoravského kraje, mezipatro, dveře číslo 007, na adrese Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno nebo na podatelně Administrativní a školící centrum Cejl, Cejl 73, 601 82 Brno,
 • na věcně příslušných odborech nebo jejich detašovaných pracovištích, nebo na odboru kontrolním a právním,
 • prostřednictvím datové schránky,
 • elektronicky prostřednictvím elektronické podatelny: posta@kr-jihomoravsky.cz.

Stížnosti se vyřizují ve 30 denní lhůtě od doručení na Krajský úřad Jihomoravského kraje. Tuto lhůtu lze překročit jen v odůvodněných případech, a to s písemným souhlasem ředitele KrÚ Jihomoravského kraje. Stížnosti podané ve smyslu zákona o zdravotních službách se vyřizují ve lhůtách stanovených tímto zákonem, viz zde (doc, 61 kB).

3) Petice

Dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů a Ústavního zákona č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod (čl. 18), mají dotčené osoby právo obracet se na orgány Jihomoravského kraje ve věci veřejného nebo jiného společného zájmu, jehož řešení spadá do působnosti orgánů Jihomoravského kraje.

Petici mohou podat fyzické osoby, právnické osoby, petiční výbor. Právnické osoby mohou podat petici jen tehdy, je-li to v souladu s cíli jejich činnosti.

Podrobný postup pro přijímání a vyřizování petic je stanoven vnitřním předpisem Jihomoravského kraje 43/INA-VOK Pravidla pro vyřizování stížností, petic a podání a podnětů veřejného ochránce práv (docx, 51 kB), který byl vydán Radou Jihomoravského kraje na základě ustanovení § 59 odst. 1, písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Petice musí být písemná a musí v ní být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává. Podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů petičního výboru a jméno a příjmení toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.

V případě, že jsou k petici přiloženy podpisové archy, musí být na nich uvedena jména, příjmení, bydliště a podpisy osob, které petici podporují. Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena. Dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, příp. jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.

Petici je nutno orgánům Jihomoravského kraje předložit v originálním znění, příp. v ověřené kopii. Petice, která nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, resp. bude předložena pouze v neověřené kopii, bude vyřizována podle obsahu buď jako stížnost, nebo jako běžné podání.


Způsob podání petice

písemně:

 • prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou) na adresu sídla Jihomoravského kraje, Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno,
 • na vrátnici (podacím místě) nebo podatelně Krajského úřadu Jihomoravského kraje, mezipatro, dveře číslo 007, na adrese Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno nebo na podatelně Administrativní a školící centrum Cejl, Cejl 73, 601 82 Brno,
 • na věcně příslušných odborech nebo jejich detašovaných pracovištích, nebo na odboru kontrolním a právním.

Jihomoravský kraj nebo jeho orgány petici posoudí a do 30 dnů písemně odpoví tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru.

4) Návrh, podnět či jiné dožádání, kde obdržet rozhodnutí

a) Návrhy občanů kraje podle § 12 odst. 2 písm. d) z.č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění pozdějších předpisů, k projednání určité záležitosti v samostatné působnosti na schůzi Rady Jihomoravského kraje nebo zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje se předkládají písemně prostřednictvím krajského úřadu.

Takové návrhy jsou projednávány na schůzích rady v souladu se zákonem nejpozději do 60-ti dnů, jde-li o působnost zastupitelstva na jeho zasedání nejpozději do 90 dnů od doručení kvalifikovaného návrhu či žádosti (podepsaného nejméně 1000 občany kraje).

Návrhy, připomínky a podněty občanů kraje podle § 12 odst. 2 písm. e) z.č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění pozdějších předpisů, a návrhy, připomínky a podněty obcí a právnických osob z územního obvodu kraje se předkládají písemně prostřednictvím krajského úřadu.

Návrhy, připomínky a podněty občanů kraje vyřizuje věcně příslušný orgán kraje bezodkladně, nejdéle do 60 dnů a jde-li o působnost zastupitelstva do 90 dnů.

Návrhy, připomínky a podněty obcí a právnických osob z územního obvodu kraje vyřizuje v souladu s § 59 odst. 1 písm. g) z.č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada Jihomoravského kraje ve lhůtě obdobné jako pro návrhy, připomínky a podněty občanů kraje, tj. bezodkladně, nejdéle do 60 dnů.

 

Způsob podání

Lze podat každý pracovní den v provozní době KrÚ.

písemně:

 • prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou) na adresu sídla Jihomoravského kraje, Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno,
 • přímo na vrátnici (podacím místě) nebo podatelně Krajského úřadu Jihomoravského kraje, mezipatro, dveře číslo 007, na adrese Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno nebo na podatelně Administrativní a školící centrum Cejl, Cejl 73, 601 82 Brno,
 • přímo na věcně příslušném odboru Krajského úřadu Jihomoravského kraje nebo jeho detašovaném pracovišti,
 • prostřednictvím datové schránky,
 • elektronicky prostřednictvím elektronické podatelny: posta@kr-jihomoravsky.cz.

b) Podání v rámci postupu správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá - správním řízení upravuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

Způsob podání

 

Lze podat každý pracovní den v provozní době KrÚ u věcně a místně příslušného orgánu

ústně do protokolu:

 • na věcně příslušném odboru krajského úřadu

písemně:

 • prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou) na adresu sídla Jihomoravského kraje, Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno,
 • přímo na vrátnici (podacím místě) nebo podatelně Krajského úřadu Jihomoravského kraje, mezipatro, dveře číslo 007, na adrese Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno nebo na podatelně Administrativní a školící centrum Cejl, Cejl 73, 601 82 Brno,
 • přímo na věcně příslušném odboru Krajského úřadu Jihomoravského kraje,
 • jinými telegrafickými prostředky nebo prostřednictvím veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu,
 • elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem prostřednictvím elektronické podatelny: posta@kr-jihomoravsky.cz.

 

Rozhodnutí nebo vyjádření či osvědčení můžete obdržet - v úředních dnech a hodinách - na věcně příslušném odboru krajského úřadu.

Nahlížet do spisu nebo stejnopis rozhodnutí můžete obdržet každý pracovní den – v provozní době KrÚ - na věcně příslušném odboru krajského úřadu.

Ověřování listin či podpisů se provádí každý pracovní den – v provozní době KrÚ - na informacích ve zvýšeném přízemí vlevo.