9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

 • Žadatelem o informaci může být každá fyzická či právnická osoba.
 • V žádosti o informaci není potřeba prokazovat právní či jiný zájem.
 • Jihomoravský kraj a jeho orgány jsou povinny poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jak samostatné, tak přenesené.
 • Ze žádosti o poskytnutí informace musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona a adresa pro doručování (adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa). V případě elektronické žádosti musí být tato podána prostřednictvím elektronické podatelny. Pokud žádost nesplňuje tyto minimální náležitosti podání, není žádostí ve smyslu zákona a bude vyřizována v jiném režimu!

Způsob pro podání žádosti – každý pracovní den v provozní době Krajského úřadu Jihomoravského kraje:

ústně:

 • na věcně příslušném odboru Krajského úřadu Jihomoravského kraje,
 • telefonicky na věcně příslušném odboru Krajského úřadu Jihomoravského kraje (spojovatelka: 541 651 111).

písemně:

 • prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou),
 • prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou) s možností využití formuláře na adresu sídla Jihomoravského kraje, Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
 • přímo na vrátnici (podacím místě) Krajského úřadu Jihomoravského kraje, na informacích  Krajského úřadu Jihomoravského kraje nebo na podatelně Krajského úřadu Jihomoravského kraje, mezipatro, dveře číslo 007, na adrese Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno nebo na podatelně Administrativní a školící centrum Cejl, Cejl 73, 601 82 Brno,
 • přímo na věcně příslušném odboru Krajského úřadu Jihomoravského kraje nebo jeho detašovaném pracovišti,
 • faxem 541 651 209 (fax. klapka příslušného odboru),
 • prostřednictvím datové schránky,
 • elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny: posta@kr-jihomoravsky.cz.

Vyřizování žádostí o informace podle zákona upravuje směrnice KrÚ – 15. vydání 12/INA-KrÚ, Zásady pro realizaci práva na svobodný přístup k informacím na Krajském úřadě Jihomoravského kraje (pdf, 846 kB), (k nahlédnutí na informacích Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno).