3. a) Seznam podřízených povinných subjektů

Seznam podřízených povinných subjektů (z hlediska podávání opravných prostředků)

Jihomoravský kraj zřizuje příspěvkové organizace a vědeckovýzkumné instituce v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb, kultury, dopravy, školství a meziregionálních vztahů (viz bod 3 písm. b) povinně zveřejňovaných údajů). Další informace o příspěvkových organizacích naleznete na www.kr-jihomoravsky.cz v části Jihomoravský kraj, Příspěvkové organizace JMK a informace o školách v Jihomoravském kraji naleznete také na www.jmskoly.cz.