3. Organizační struktura

Popis vnitřní organizační struktury povinného subjektu

Kraj je spravován samostatně zastupitelstvem kraje. Dalšími orgány kraje jsou rada kraje, hejtman kraje a krajský úřad. Orgánem kraje je též zvláštní orgán kraje zřízený podle zákona. Tento však nebyl dosud zřízen.

 

Orgány Jihomoravského kraje:

Volené orgány kraje

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje se skládá z 65 volených členů zastupitelstva. Rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti. Ve věcech patřících do přenesené působnosti rozhoduje jen, stanoví-li tak zákon. Zastupitelstvo zřizuje a zrušuje své výbory jako své iniciativní a kontrolní orgány.

Rada Jihomoravského kraje

Jedenáctičlenná Rada Jihomoravského kraje je výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti, v jejímž čele stojí hejtman kraje, jeho náměstci a náměstkyně a další členové rady. Při výkonu své působnosti je odpovědná zastupitelstvu. Rada může rozhodovat i ve věcech přenesené působnosti, ale jen pokud tak stanoví zákon. Rada kraje zřizuje a zrušuje své komise.

Hejtman Jihomoravského kraje

Hejtman Jihomoravského kraje zastupuje kraj navenek.

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Krajský úřad Jihomoravského kraje tvoří ředitel a zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu. Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti uložené mu zastupitelstvem a radou a napomáhá činnosti výborů a komisí.

Krajský úřad vykonává přenesenou působnost s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny zastupitelstvu a radě nebo zvláštnímu orgánu.

V čele krajského úřadu stojí ředitel, který je nadřízeným všech zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních předpisů a další funkce svěřené mu zákonem.

Krajský úřad Jihomoravského kraje se člení na odbory a oddělení. Dále je vytvořen útvar interní audit a sekretariát ředitele, které se již dále vnitřně nečlení a je zřízena funkce bezpečnostního ředitele a funkce koordinátora pro romské záležitosti. Odbory se vnitřně člení na nižší organizační stupně, kterými jsou oddělení. Oddělení se již dále vnitřně nečlení. V čele odboru a oddělení stojí vždy jejich vedoucí - viz. organizační schéma úřadu a organizační řád.

Organizační řád je k dispozici na www.kr-jihomoravsky.cz v sekci Krajský úřad, Odbory KrÚ a dokumenty odborů nebo k nahlédnutí na informacích Krajského úřadu Jihomoravského kraje.