Postup při změně PRVK JMK

Postup při návrhu na změnu PRVK JMK

(pdf k tisku/stažení)

 

V případě podání návrhu na změnu PRVK JMK bude postupováno následovně:


Celému procesu změny bude předcházet vstupní jednání všech obcí dotčených navrhovanou změnou PRVK JMK s pracovníky Krajského úřadu Jihomoravského kraje.


Termín jednání je možné domluvit telefonicky s Ing. Andreou Dáňovou, tel: 541 652 695. Po jednání, na kterém jsou vysvětleny všechny potřeby ve vazbě na PRVK JMK, a po zhodnocení, zda u navrhované změny je předpoklad na úspěšný proces projednání i schválení, lze požádat o změnu PRVK JMK. Na tomto jednání bude vysvětlen potřebný obsah změny a bude dohodnut postup pro předání podkladů pro zpracování změny.

Podklady pro změnu PRVK JMK:
 

Návody k vyplnění textové části, tabulkové části a mapové (grafické) části jsou k dispozici na webových stránkách Jihomoravského kraje zde.


K návrhu na změnu PRVK JMK žadatel předkládá následující podklady:

 1. zpracovanou změnu PRVK JMK dle metodického pokynu MZE – část textová (karty obcí včetně karet obcí změnovým záměrem dotčených), tabulková část a část mapová. V tištěné a digitální podobě. Podrobný návod na zpracování změny PRVK a vyplnění všech potřebných podkladů je vyčleněn na výše uvedeném odkaze
 2. žádost se stručným popisem a podrobným důvodem změny
 3. usnesení zastupitelstev dotčených obcí
 4. vyjádření správce povodí
 5. vyjádření vlastníka vodovodů nebo kanalizací v daném území
 6. vyjádření provozovatele vodovodů nebo kanalizací v daném území
 7. vyjádření věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu 
 8. vyjádření věcně a místně příslušného orgánu územního plánování
 9. vyjádření Ministerstva zemědělství z hlediska návrhu změny PRVK JMK
 10. vyjádření Ministerstva životního prostředí ČR – dotýká-li se plán rozvoje chráněných území a ochranných pásem v oblasti ochrany životního prostředí 
 11. vyjádření Ministerstva zdravotnictví v případech, kdy se plán rozvoje dotýká ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod ryzích a přírodních léčebných lázní a lázeňských míst
 12. vyjádření krajského úřadu podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí, zda změna koncepce PRVK JMK může mít vliv na životní prostředí a veřejné zdraví
 13. stanovisko donátora dotací v případě, že návrh změny se dotýká již vybudované infrastruktury z dotací a bude podléhat návrhu na změnu PRVK 

 

Zpět na hlavní stránku