Územní studie nadřazené dálníční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno - 2. etapa - DODATEK

ÚZEMNÍ STUDIE
NADŘAZENÉ DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍTĚ V JÁDROVÉM ÚZEMÍ OB3 METROPOLITNÍ ROZVOJOVÉ OBLASTI BRNO

2. ETAPA – HODNOCENÍ VARIANT USPOŘÁDÁNÍ DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍTĚ

 DODATEK

 

Titulka - dodatek (pdf, 145 kB) 


OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI
Textová část doplňuje 2. etapu Územní studie vyjma kapitol E a F, které nahrazují původní kapitoly 2. etapy ÚS po zapracování varianty S.10.
 

A. Úvod - dodatek (pdf, 127 kB)

A.1. Cíl a účel územní studie

A.2. Řešené území

A.3. Podklady

A.4. Pojmy a zkratky

A.5. Principy zpracování územní studie

A.6. Metody hlavních porovnání

A.7. Způsob uspořádání územní studie
 

B. Nulové stavy a varianty dálniční sítě - dodatek (pdf, 782 kB)

B.1. Východiska – širší vztahy

B.2. Nulové stavy dálniční a silniční sítě

B.3. Navržené varianty dálniční a silniční sítě

B.4. Detaily řešení dálniční a silniční sítě

B.5. Vymezení koridorů pro zásady územního rozvoje
 

C. Porovnání variant z hlediska dopravně-urbanistického - dodatek (pdf, 249 kB)

C.1. Úvod

C.2. Metodika

C.3. Hodnocení variant za dílčí skupiny dopravně inženýrských parametrů

C.4. Hodnocení variant za dílčí skupiny urbanistických parametrů

C.5. Hodnocení variant za dílčí skupiny sociodemografických parametrů

C.6. Hodnocení variant za dílčí skupiny parametrů technické infrastruktury

C.7. Závěr
 

D. Porovnání variant z hlediska životního prostředí a lidského zdraví - dodatek (pdf, 355 kB)

D.1. Úvod

D.2. Metodika

D.3. Hodnocení varianty S.10

D.4. Porovnání variant

D.5. Závěr
 

E. Porovnání variant na základě výsledků hlukové a rozptylové studie - dodatek (pdf, 293 kB)

E.1. Úvod

E.2. Metodika

E.3. Porovnání variant

E.4. Závěr
 

F. Celkové porovnání variant - dodatek (pdf, 2,0 MB)

F.1. Obecná východiska postupu zpracování

F.2. Obecné závěry

F.3. Výsledky v rámci jednotlivých oblastí

F.4. Celkové výsledky územní studie

F.5. Závěrečné doporučení 

 

OBSAH GRAFICKÉ ČÁSTI 
 

II/02 Přehledný výkres variant uspořádání dálniční a silniční sítě                         1 : 100 000 (pdf, 7,1 MB)
(…výkres nahrazuje původní výkres II/2 z 2. etapy Územní studie…)

 

II/03.16 Výkres uspořádání dálniční a silniční sítě vč. koridorů – varianta S.10     1 : 50 000 (pdf, 11,2 MB)
(…výkres doplňuje výkresy II/03.1 až II/03.15 z 2. etapy Územní studie…)

 

 PŘÍLOHY
 

A. Dopravní modelování

A.1. Výkresy modelování zatížení dálniční a silniční sítě-varianty

A.1.18 Modelování zatížení dálniční a silniční sítě - varianta S.10     1 : 50 000 (pdf, 8,2 MB)
(…příloha doplňuje přílohy A.1.1 až A.1.17 z 2. etapy Územní studie…) 

 

B. Tabulkový přehled navržených koridorů dálniční a silniční sítě - dodatek (pdf, 123 kB)
(…příloha nahrazuje původní přílohu B z 2. etapy Územní studie…)

 

C. Přílohy k Porovnání variant z hlediska dopravně-urbanistického

C.1. Grafika dopravně inženýrského porovnání

C.1.12 Grafická část dopravně-inženýrského porovnání - varianta S.10 (pdf, 4,3 MB)
(…příloha doplňuje přílohy C.1.1 až C.1.11 z 2. etapy Územní studie…)
 

C.2. Střety s technickou infrastrukturou - dodatek  (pdf, 408 kB)
(…příloha doplňuje přílohu C.2 z 2. etapy Územní studie…)

 

D. Přílohy k Porovnání variant z hlediska životního prostředí a lidského zdraví

D.2. Hodnoty pro určení velikostí vlivu - dodatek (pdf, 87 kB)
(…příloha nahrazuje přílohu D.2 z 2. etapy Územní studie…)

D.3. Popis střetů - dodatek (pdf, 6,9 MB)
(…příloha doplňuje přílohu D.3 z 2. etapy Územní studie…)

D.4. Studie vlivů variant na lidské zdraví - dodatek (pdf, 772 kB)
(…příloha doplňuje přílohu D.4 z 2. etapy Územní studie…)

 

E. Přílohy k Porovnání variant z hlediska výsledků hlukové a rozptylové studie*

(*kompletní data Hlukové studie a Rozptylové studie jsou z důvodu velkého objemu dat - 5,6 GB - ke stažení po předchozí domluvě na Odboru územního plánování a stavebního řádu Jihomoravského kraje, Brno, Žerotínovo nám. 3, ing. arch. Milan Pachta, e-mail: pachta.milan@kr-jihomoravsky.cz, tel. 541651377)

 

E.1. Hluková studie - dodatek (celkem 2,2 GB)

Textová část - dodatek (pdf, 2,4 MB)
(…příloha doplňuje přílohu E.1 z 2. etapy Územní studie…)

E1.1 Protokol z kalibračních měření - dodatek (pdf, 10,8 MB)
(…příloha nahrazuje přílohu E.1.1 z 2. etapy Územní studie…)

E1.2 Celkové kartogramy hlukové zátěže zvlášť pro denní a noční dobu pro jednotlivé varianty výpočtů - dodatek:
(…příloha doplňuje přílohu E.1.2 z 2. etapy Územní studie…) 

A_XVIII_d        (pdf, 33,5 MB)

A_XVIII_n        (pdf, 33,8 MB)
 

E1.3 Rozdílové kartogramy hlukové zátěže zvlášť pro denní a noční dobu pro varianty výpočtů ve vztahu k nulovému stavu 00-2035 - dodatek:
(…příloha doplňuje přílohu E.1.3 z 2. etapy Územní studie…)

B_XVIII_d         (pdf, 32,5 MB)

B_XVIII_n         (pg, 32,5 MB)

 

E1.4 Grafické znázornění hlukové zátěže zvlášť pro denní a noční dobu pro jednotlivé obce a jednotlivé varianty nacházející se v rámci hodnoceného území - dodatek* (pdf, 2,0 GB - 278 souborů)
(…příloha doplňuje přílohu E.1.4 z 2. etapy Územní studie…)

ukázka dat* (hlukové zátěže pro obec Babice u Rosic pro variantu S.10):

E1_4_S10denBabiceuRosic     (pdf, 6,7 MB)

E1_4_S10nocBabiceuRosic     (pdf, 6,7 MB)

 

E.2. Rozptylová studie - dodatek (celkem 3,4 GB)

Textová část - dodatek (pdf, 2,9 MB)
(…příloha doplňuje přílohu E.2 z 2. etapy Územní studie…)

E2.3 Emisní bilance skupin zdrojů znečišťování ovzduší - dodatek:
(…příloha doplňuje přílohu E.2.3 z 2. etapy Územní studie…)

dopravaS10BaP      (png, 84 kB)

dopravaS10benzen (png, 85 kB)

dopravaS10CO       (png, 85 kB)

dopravaS10Nox      (png, 86 kB)

dopravaS10PM10    (png, 87 kB)

dopravaS10PM25    (png, 83 kB)

 

E2.5 Vyhodnocení výstupů modelování imisního zatížení v řešeném území - dodatek (pdf,png, 27,8 MB)
(…příloha doplňuje grafickou část a nahrazuje tabulkovou a textovou část přílohy E.2.5 z 2. etapy Územní studie…)

úvod - dodatek   (pdf, 175 kB)

grafická část:    

podilskupinS10BaP         (png, 77 kB)

podilskupinS10benzen    (png, 75 kB)

podilskupinS10NO2        (png, 83 kB)

podilskupinS10PM10       (png, 81 kB)

podilskupinS10PM25       (png, 84 kB)

tabulková část    (xlsx, 986 kB)

textová část       (zip,  35 MB)

 

E2.6 Grafické výstupy rozptylové studie - dodatek (pdf, 3,35 GB)
(…příloha doplňuje přílohu E.2.6 z 2. etapy Územní studie…)

úvod - dodatek     (pdf, 206 kB)

grafická část*       (celkem 3,3 GB)
 

Celkové imisní příspěvky v návrhové variantě S.10:

E2_6_A-XVIII-a           (pdf, 34,8 MB)

E2_6_A-XVIII-b           (pdf, 34,5 MB)

E2_6_A-XVIII-c           (pdf, 34,8 MB)

E2_6_A-XVIII-d           (pdf, 34,8 MB)

E2_6_A-XVIII-e           (pdf, 34,5 MB)

E2_6_A-XVIII-f            (pdf, 34,9 MB)

E2_6_A-XVIII-g           (pdf, 34,9 MB)

E2_6_A-XVIII-h           (pdf, 34,9 MB) 


Rozdíl imisních příspěvků návrhové varianty S.10 a nulového stavu 00-2035 pro řešené území:

E2_6_B-XVIII-a           (pdf, 35,0 MB)

E2_6_B-XVIII-d           (pdf, 34,9 MB)

E2_6_B-XVIII-e           (pdf, 35,0 MB)

E2_6_B-XVIII-f            (pdf, 34,8 MB)

E2_6_B-XVIII-g           (pdf, 34,6 MB)

E2_6_B-XVIII-h           (pdf, 34,8 MB)
 

ukázka dat* (Imisní příspěvky pro variantu S.10 včetně srovnání s nulovým stavem 00-2035 pro obec Babice u Rosic):

(celkem 2,9 GB, 7 adresářů, 829 souborů)

E2_6_DXVIIIaBabiceuRosic   (pdf, 3,0 MB)

E2_6_DXVIIIdBabiceuRosic   (pdf, 3,0 MB)

E2_6_DXVIIIeBabiceuRosic   (pdf, 3,1 MB)

E2_6_DXVIIIfBabiceuRosic    (pdf, 3,1 MB)

E2_6_DXVIIIgBabiceuRosic   (pdf, 3,0 MB)

E2_6_DXVIIIhBabiceuRosic   (pdf, 3,1 MB)
 

Síť referenčních bodů pro var. S.10:

E2_6_S_XVIII_S10                (pdf, 11,3 MB)