Základní informace dle GDPR

Základní informace a poučení o zpracování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - GDPR

1) Správce:

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, IČO: 70888337 (dále jen „JMK“)

 

2) Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Ing. Martin Havel
kontaktní údaje – Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, telefon: 541 658 896, e-mail: poverenec@kr-jihomoravsky.cz

 

3) Zpracování osobních údajů pro splnění právní povinnosti JMK (nebo úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu pravomoci JMK) je JMK přímo stanoveno zvláštními předpisy, nebo taková povinnost plyne JMK ze zvláštních předpisů. Osobní údaje zpracovávané z uvedených důvodů jsou předávány příslušným orgánům, úřadům či institucím v případech, kdy tak ukládá zvláštní zákon.

 

4) Při zpracování osobních údajů u JMK nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

 

5) Osobní údaje jsou u JMK zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

 

6) Pokud jsou u JMK zpracovávány Vaše osobní údaje, máte právo:
a. požadovat informaci o zpracování Vašich osobních údajů,
b. požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,
c. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané u JMK jsou nepřesné),
d. požadovat vymazání Vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
e. vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
f. požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste JMK poskytl/a,
g. podat stížnost u dozorového orgánu.

 

7) Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

8) Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vaším předchozím souhlasem, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.


9) Svá práva vůči JMK uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.