Kotlíkové dotace - Operační program Životní prostředí

Kotlíkové dotace II

Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji II

 

________________________________________

 

OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN
V souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 byly z preventivních důvodů zrušeny úřední hodiny pro veřejnost s výjimkou vrátnice a podatelny. Provoz podatelny a vrátnice bude zachován v omezené míře, a to pouze v úřední dny, tzn. v pondělí od 9.00 do 11.00 hodin a ve středu od 13.00 do 16.00 hodin. Tato doba je určena pro veřejnost, a to pouze v nezbytně nutných, resp. neodkladných případech. Provoz úřadu bude po období tzv. karantény omezen.
 

V návaznosti na výše uvedené se po dobu karantény ruší veškeré dohodnuté osobní schůzky. Telefonická i e-mailová komunikace bude omezena. Vzhledem k závažnosti situace Vás žádáme o pochopení, o dalším postupu ve věci Vašich žádostí o dotaci Vás budeme informovat, jakmile to bude možné.

 

________________________________________ 

 

SEZNAM SCHVÁLENÝCH ŽÁDOSTÍ (žádosti se schvalují postupně, seznam není konečný): 

Rada Jihomoravského kraje - zasedání

Schválené žádosti o kotlíkové dotace

22.01.2018

Seznam schválených žádostí (921 kB, pdf)

12.02.2018

Seznam schválených žádostí (451 kB, pdf) 

12.03.2018

Seznam schválených žádostí (364 kB, pdf)

09.04.2018

Seznam schválených žádostí (306 kB, pdf)

14.05.2018

Seznam schválených žádostí (430 kB, pdf)

25.06.2018

Seznam schválených žádostí (341 kB, pdf)

30.07.2018

Seznam schválených žádostí (358 kB, pdf)

10.09.2018

Seznam schválených žádostí (492 kB, pdf)

08.10.2018

Seznam schválených žádostí (170 kB, pdf)

22.10.2018

Seznam schválených žádostí (142 kB, pdf)

19.11.2018

Seznam schválených žádostí (197 kB, pdf)

17.12.2018

Seznam schválených žádostí (222 kB, pdf)

28.01.2019

Seznam schválených žádostí (222 kB, pdf)

25.02.2019

Seznam schválených žádostí (159 kB, pdf)

11.03.2019

Seznam schválených žádostí (191 kB, pdf)

08.04.2019

Seznam schválených žádostí (209 kB, pdf)

25.04.2019

Seznam schválených žádostí (135 kB, pdf)

06.05.2019

Seznam schválených žádostí (154 kB, pdf)

03.06.2019

17.06.2019

29.07.2019

Seznam schválených žádostí (139 kB, pdf)

Seznam schválených žádostí (138 kB, pdf)

Seznam schválených žádostí (140 kB, pdf)

26.08.2019

Seznam schválenách žádostí (191 kB, pdf)

 

DOTAČNÍ PROGRAM a všechny další dokumenty naleznete ZDE


UPOZORNĚNÍ NA VYČERPANOU ALOKACI!

V současné době jsou finanční prostředky alokované na tento projekt již vyčerpány. Na podzim roku 2019 bude další možnost podat žádost fyzických osob – bude vyhlášen nový projekt, s obdobnými podmínkami jako nyní (nejzásadnější změnou je, že nebude možné požádat si o kotle na uhlí/biomasu) – více informací zde.


FINANČNÍ VYÚČTOVÁNÍ

Návod k finančnímu vyúčtování projektu naleznete ZDE.

ZMĚNY V JIŽ PODANÝCH ŽÁDOSTECH 

V případě změny v již podané žádosti o finanční podporu (např. změna SVT kódu kupovaného zdroje, změna bankovního účtu, místa trvalého pobytu apod.) využijte tyto formuláře:

 • U nepodstatné změny (SVT kód, kontaktní údaje apod.) - formulář ke stažení ZDE

 • U podstatné změny (prodloužení doby realizace, změna rozpočtu v žádosti apod.) - formulář ke stažení ZDE

NUTNOST VÝMĚNY KOTLE

Od roku 2022 za používání kotle na tuhá paliva s emisní třídou horší než 3 hrozí dle zákona o ochraně ovzduší pokuta až 50 000 Kč.

DOKLAD O KONTROLE TECHNICKÉHO STAVU KOTLE

Ministerstvo životního prostředí novelizovalo zákon o ochraně ovzduší č. 172/2018 Sb. Tato novela přináší několik novinek, které lidem ušetří výdaje, a přínos revizí pro kvalitu ovzduší přitom zachová. Od 1. září letošního roku stačí mít revizi pouze každé 3 roky. Nově se tak povinnost další revize posouvá až na rok 2019.


Více informací najdete v tiskové zprávě MŽP - http://mzp.cz/cz/news__180817_revizekotlu

UPOZORNĚNÍ pro zájemce o tepelné čerpadlo s SVT kódem 2023

S ohledem na informace, které byly v druhé polovině měsíce srpna předány ze strany České obchodní inspekce Řídícímu orgánu OPŽP (MŽP), byl ze Seznamu výrobků a technologií (SVT) stažen výrobek SVT 20203 výrobce Schlieger typ KompaktAir Premium 15kW. Českou obchodní inspekcí bylo zjištěno neplnění povinností vyplývajících ze zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky výrobcem a z tohoto důvodu byl ke dni 26. 2. 2018 uložen zákaz uvedení tohoto produktu na trh a jeho distribuci, včetně nákupu, dodávky, prodeje nebo jeho použití.

Jak postupovat:

Pokud zatím nedošlo k výměně zdroje - Doporučujeme vybrat si jiný zdroj s SVT kódem. V opačném případě nebude možné dotaci proplatit.

Pokud již došlo k výměně zdroje - Protokol o uvedení do provozu výrobku vydaný do 25.2.2018 - dotaci je možno proplatit.
                                             - Protokol o uvedení do provozu z období od 26.02.2018 do současnosti – dotace nebude proplacena.
 

UPOZORNĚNÍ pro majitele kotlů ATMOS: 

Na základě informací Státního fondu životního prostředí ČR ze dne 26.02.2018 byly znovu prověřeny všechny i již schválené žádosti, ve kterých byl předmětem výměny kotel značky ATMOS.

Dle oficiálního stanoviska MŽP byly u kotlů Atmos C18S, C20S a C30S vyráběných od března roku 2000 na výrobním štítku chybné údaje ohledně emisní třídy kotle. Tímto oznamujeme, že žádosti o poskytnutí podpory, jejichž předmětem je náhrada kotlů Atmos C18S, C20s a C30S, nesplňují podmínky dotačního programu a budou vyřazeny.


Firma Atmos potvrdila, že kotle C18S, C20S a C30S vyrobené od března roku 2000 mohou mít na štítku uvedenou nižší třídu kotle než třídu 3, nicméně ve skutečnosti splňují právě třídu 3. Dle pravidel pro druhou vlnu kotlíkových dotací (67. výzva MŽP) nejsou kotle 3. emisní třídy a výše přijatelné pro náhradu za nový zdroj tepla – podporu je možné poskytnout pouze v případě, kdy je stávající rodinný dům vytápěn kotlem na pevná paliva nesplňujícím třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5.

DOTACI LZE ZÍSKAT NA TYTO TYPY ZAŘÍZENÍ S UVEDENOU VÝŠÍ PODPORY

 

TYP ZAŘÍZENÍ

PROCENTO PODPORY Z CELKOVÝCH UZNATELNÝCH VÝDAJŮ

MAXIMÁLNÍ VÝŠE PODPORY

Tepelné čerpadlo

80 %

120.000 Kč

Automatický kotel výhradně na biomasu/dřevo

80 %

120.000 Kč

Ruční kotel výhradně na biomasu/dřevo

80 %

100.000 Kč

Plynový kondenzační kotel

75 %

95.000 Kč

Automatický kotle na uhlí a biomasu

75 %

75.000 Kč

 

 

 • Dotace je určena na výměnu kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním horší než 3. emisní třídy za typy zařízení uvedené v tabulce (viz výše).

 • Výše uvedená podpora bude navýšena o 7.500 Kč v případě, že je výměna kotle realizována v obci, která je označena jako prioritní území. Seznam těchto obcí ZDE.

 • V případě současné realizace projektu v programu Nová zelená úsporám získá žadatel bonus dle podmínek programu Nová zelená úsporám. V rámci kotlíkových dotací tedy nebude proplacena žádná částka navíc – k proplacení bonusu dojde v rámci Nové zelené úsporám.

 • Výdaje akce jsou časově uznatelné od 15.07.2015. Dotaci lze poskytnout tedy i na výměnu kotle od tohoto data, pokud splňujete podmínky dotačního programu a máte k dispozici povinné přílohy. 

 

 

 CO UDĚLAT PŘED PODÁNÍM ŽÁDOSTI? POSTUP JE JEDNODUCHÝ:

 

 • Přečíst si podmínky pro podání žádosti. Podmínky jsou uvedeny v dotačním programu ZDE a krajské výzvě ZDE.

 • Připravit si údaje, které se do žádosti vyplňují. VZOR žádosti ke stažení ZDE, NÁVOD K VYPLNĚNÍ žádosti ZDE.

 • ŽÁDOST SE PODÁVÁ ELEKTRONICKY (k vyplnění ZDE). Po vyplnění elektronické žádosti je nutné stisknout tlačítko Předat k odeslání (na poslední straně žádosti). Elektronicky odeslanou žádost si uložte a vytiskněte. Zkontrolujte si shodu kódu žádosti v elektronické a tištěné podobě.

 • Pro otevření a vyplnění formuláře žádosti je nutné mít na počítači nainstalovaný Software602 Form Filler – je volně ke stažení na internetu – odkaz ZDE, případně ZDE. Pro formuláře žádostí využíváme pro klienty tento bezplatný software třetí strany, který umožňuje strukturované, interaktivní a inteligentní řešení elektronických formulářů. Tato funkcionalita je podporována operačním systémem Windows, není dosud podporována systémy iOS a Linux. Systémové požadavky a podrobnější informace naleznete na adrese: https://www.602.cz/o-nas/ke-stazeni/aktualni-produkty/form-filler/#systemove-požadavky.

 • Pořadí žádostí bude určeno podáním elektronické žádosti, a to časem doručení odeslaného formuláře na server Jihomoravského kraje. Správné odeslání žádosti bude potvrzeno automatickým potvrzovacím e-mailem. Pokud Vám do 1 hodiny od odeslání formuláře nepřijde potvrzovací e-mail, znamená to, že žádost nebyla přijata serverem kraje, tedy že byla odeslána chybně.

 • Vytištěnou a podepsanou žádost  vč. vyplněných povinných příloh je nezbytné doložit do 5 pracovních dní od podání elektronické verze žádosti na Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno. Vše musí být odevzdáno v obálce A4 nadepsané dle textu v krajské výzvě (ZDE, str. 5) a dotačním programu (ZDE). Žádosti odevzdávejte v obálce A4 jak v případě poslání poštou, tak při osobním předání v kanc. č. 321 (viz níže) nebo na podatelně. Pokud bude listinná verze žádosti odevzdána pozdě, bude automaticky vyřazena.
   

CO JE NUTNÉ K TIŠTĚNÉ ŽÁDOSTI PŘILOŽIT?

 •  Fotografie původního kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso. Nutné je doložení čelního pohledu, horního pohledu a bočních pohledů. Z fotodokumentace musí být jasně viditelné napojení komínového tělesa do kotle a do stěny. Pokud má kotel označení od výrobce na štítku, doporučuje se předložení fotografie i tohoto štítku. V případě nedostatečné fotodokumentace může být Vaše žádost vyřazena z dalšího hodnocení ‒ věnujte proto této příloze pozornost!

 • Kopie dokladu o kontrole technického stavu a provozu původního kotle. Doklad musí vystavit oprávněná osoba proškolena výrobcem kotle. U specifických případů naleznete podmínky pro individuální řešení v dotačním programu – ZDE.

 • Kopie dokladu o vlastnictví nebo spoluvlastnictví nemovitosti – prostá kopie výpisu z katastru nemovitostí, ne starší než 90 dnů před podáním žádosti.

 • Kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu, popř. potvrzení peněžního ústavu, případně jiný relevantní dokument dokládající vedení běžného účtu.

PODLE VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE DÁLE PŘÍLOHY:

 • V případě spoluvlastnictví domu a pozemku ‒ písemný souhlas spoluvlastníků (nutné doložit originál). Podrobný popis v dotačním programu ZDE. Formulář k vyplnění ZDE.

 • V případě, že bankovní účet vlastní rodinný příslušník v příbuznosti v řadě přímé, nikoliv žadatel – čestné prohlášení o příbuznosti v řadě přímé (doložit originál). Formulář k vyplnění ZDE (účet mohou vlastnit děti, vnuci a vnučky, rodiče, prarodiče a manželé).

 • Další případy a podmínky naleznete v dotačním programu a krajské výzvě.

NEBOJTE SE DOTÁZAT PROJEKTOVÝCH MANAŽEREK:

 

 V případě dotazů neváhejte zavolat nebo se zastavit za našimi projektovými manažerkami na osobní konzultaci (kanc. č. 320 a 321 naleznete ve 3. patře Krajského úřadu Jihomoravského kraje, vedle výtahu vpravo).

 
 Kontakty na projektové manažerky:

 

JMÉNO

EMAIL

TELEFON

KANCELÁŘ

Ing. Tereza Rosypalová

rosypalova.tereza@jmk.cz

541 651 371

321

Bc. Kateřina Fafílková

fafilkova.katerina@jmk.cz

541 651 425

321

Ing. Silvie Huberová

huberova.silvie@jmk.cz

541 651 412

320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONZULTAČNÍ HODINY
PO 8.00 – 17.00
ÚT 8.00 – 15.00
ST 8.00 – 17.00
ČT 8.00 – 15.00

 

Po dobu sběru žádostí bude na krajském úřadě k dispozici místnost s výpočetní technikou, kde bude možné formulář žádosti elektronicky vyplnit (po předchozí domluvě) – Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno, tel. kontakty viz výše.

 

 

 

Hlavní změny oproti předchozí vlně:

 

- Doklad o kontrole technického stavu a provozu původního kotle na pevná paliva k prokázání emisní třídy – povinná příloha žádosti

- realizace tzv. mikroenergetického opatření – již není vyžadována

- změna výše podpory 

- změna podporovaných nových kotlů – není podporován nákup nového kotle pouze na uhlí či kotle kombinovaného na uhlí/biomasu s ručním přikládáním

  

ODKAZY: