Kotlíkové dotace - Operační program Životní prostředí

  

OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN
V souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 byly z preventivních důvodů zrušeny úřední hodiny pro veřejnost s výjimkou vrátnice a podatelny. Provoz podatelny a vrátnice bude zachován v omezené míře, a to pouze v úřední dny, tzn. v pondělí od 9.00 do 11.00 hodin a ve středu od 13.00 do 16.00 hodin. Tato doba je určena pro veřejnost, a to pouze v nezbytně nutných, resp. neodkladných případech. Provoz úřadu bude po období tzv. karantény omezen


V návaznosti na výše uvedené se po dobu karantény ruší veškeré dohodnuté osobní schůzky. Telefonická i e-mailová komunikace bude omezena. Vzhledem k závažnosti situace Vás žádáme o pochopení, o dalším postupu ve věci Vašich žádostí o dotaci Vás budeme informovat, jakmile to bude možné.

 

Aktuálně nejsou žádosti přijímány - první projekt ukončen

 

Kotlíková dotace v Jihomoravském kraji

 

Cílem projektu je snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji prostřednictvím výměny stávajících kotlů na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje. Do roku 2018 kraj předpokládá výměnu min. 1006 stávajících kotlů. Instalace nového zdroje vytápění může být spojena také s instalací solárně termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplé vody. Dne 18. prosince 2015 byla vyhlášena 1. krajská výzva, sběr žádostí byl zahájen dne 18. ledna 2016 v 10.00 hod. 2. krajská výzva prvního projektu byla vyhlášena dne 19. září 2016, sběr žádostí byl zahájen dne 1. listopadu 2016 v 10.00 hod.

 
 

Informace k 2. výzvě prvního projektu

 

Rada Jihomoravského kraje - zasedání

 Schválené žádosti o kotlíkové dotace 2017
 17.02.2017

  Seznam schválených žádostí (990 kB, pdf)

 09.03.2017   Seznam schválených žádostí (532 kB, pdf)
  06.04.2017    Seznam schválených žádostí (429 kB, pdf)
 20.04.2017    Seznam schválených žádostí (287 kB, pdf)
04.05.2017   Seznam schválených žádostí (282 kB, pdf)
01.06.2017   Seznam schválených žádostí (223 kB, pdf)
15.06.2017   Seznam schválených žádostí (224 kB, pdf)
29.06.2017   Seznam schválených žádostí (227 kB, pdf)
27.07.2017   Seznam schválených žádostí (228 kB, pdf)
31.08.2017   Seznam schválených žádostí (329 kB, pdf)

 

 

Jihomoravský kraj obdržel ze strany Ministerstva životního prostředí informaci o možnosti 10% navýšení alokace v rámci tzv. kotlíkových dotací. Byla odeslána žádost o navýšení alokace na první výzvu pro Jihomoravský kraj, tato žádost byla schválena. Navýšení původních způsobilých výdajů lze použít výhradně na podporu dílčích projektů, jejichž předmětem je náhrada původního zdroje na pevná paliva za nový zdroj spalující výhradně biomasu nebo pořízení tepelného čerpadla. V rámci tohoto navýšení byly Radou Jihomoravského kraje dne 20.04.2017 schváleny tyto žádosti:

Seznam schválených žádostí v rámci navýšení na podporu obnovitelných zdrojů energie (482 kB, pdf).

  

Změny v žádosti o finanční podporu v rámci tzv. kotlíkových dotací 2. výzvy prvního projektu Jihomoravského kraje:

Žadatel/konečný uživatel je povinen bezodkladně oznámit Jihomoravskému kraji, resp. příslušnému projektovému manažerovi jakékoliv změny skutečností a podmínek, na jejichž základě může být ovlivněn účel poskytované podpory, a to od podání žádosti po celou dobu jejího hodnocení a následně po uzavření smlouvy, tedy i v době realizace dílčího projektu FO a době udržitelnosti. Dotační program upravuje změny dílčích projektů (str. 19). Změny projektu lze rozdělit na podstatné a nepodstatné.
Příklady nepodstatných změn: změna kontaktních údajů, změna čísla bankovního účtu, změna zdroje vytápění za dodržení podmínek uvedených v dotačním programu.
Příklady podstatných změn: změna mikroenergetického opatření, změna příjemce dotace z důvodu převodu nemovitosti.
 

Ke stažení:
Formulář Žádost o podstatnou změnu (71 kB, doc)
Formulář Oznámení nepodstatné změny (68 kB, doc)
Doporučení k realizaci (392 kB, pdf)

Finanční vyúčtování dílčího projektu (22 kB, doc) 

 

Prospekt pro příjemce z 2. výzvy prvního projektu (892 kB, pdf)

Dokumentace 2. výzvy prvního projektu ke stažení zde:(3,53 MB, zip)_Výzva ukončena (archiv)

 

 ​

Informace k 1. výzvě prvního projektu

 

V rámci první výzvy tzv. kotlíkových dotací v Jihomoravském kraji bylo podpořeno 642 žádostí v celkovém obnosu 72 194 951,00 Kč. Největší zájem byl o kotle výhradně na biomasu (39 %), dále kondenzační kotle (28 %), kombinované kotle spalující uhlí/biomasu (14 %) a tepelná čerpadla (13 %). Nejmenší zájem byl o kotle spalující pouze uhlí (6 %). Největší zájem o kotlíkové dotace měli obyvatelé žijící na území obcí s rozšířenou působností Boskovice, Blansko a Tišnov. Žádosti z prioritních obcí, tedy obcí s navýšením částky dotace o 5 %, se na celkovém počtu žádostí podílely cca 15 %.

Pouhá 2 % žadatelů spojilo žádost o kotlíkovou dotaci s programem Nová zelená úsporám. Nemovitosti 7 % příjemců splnily energetickou náročnost budovy C a lepší (dle podmínek dotačního programu). Celých 91 % žádostí realizovalo tzv. mikroenergetické opatření. Nejčastěji realizované opatření bylo Zateplení střechy nebo půdních prostor, Výměna vstupních a balkonových dveří, Dílčí výměna oken a Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy. Nejméně oblíbené bylo Oddělení vytápěného prostoru objektu od venkovního a Oprava fasády – eliminace tepelných mostů. 

 

Dokumentace 1.výzvy ke stažení zde: (2,95 MB, zip)_Výzva ukončena (archiv) 

Seznam schválených žádostí - 1. výzva (3,32 MB, zip)
 Ke stažení:

 

 

Doklad o likvidaci kotle (29 kB, docx)

Závazné pokyny pro SC 2.1 – výzva pro kraje (1,43 MB, pdf)
Příloha č. 1 ZP – seznam prioritních měst a obcí  (480 kB, pdf)
Základní pravidla pro fyzické osoby (211 kB,pdf)
Společné stanovisko MŽP a MPO (74 kB, pdf)

 

 

Důležité odkazy:

 

Osoby oprávněné k likvidaci stávajícího kotle na pevná paliva - můžete využít portálu Jihomoravského kraje http://www.kr-jihomoravsky.cz/websouhlasy  

Seznam výrobků a technologií vedený SFŽP - https://svt.sfzp.cz/  

Seznam oprávněných osob pro instalaci OZE - http://www.mpo.cz/dokument167893.html  

Seznam energetických specialistů - http://www.mpo-enex.cz/experti/  

Ministerstvo životního prostředí - http://mzp.cz/

Operační program životního prostředí - http://www.opzp.cz/

Státní fond životního prostředí, informace o kotlíkových dotacích - https://www.sfzp.cz/sekce/815/kotlikove-dotace/

Státní fond životního prostředí, pracoviště pro Jihomoravský kraj - https://www.sfzp.cz/sekce/564/165/detail-organizacni-jednotky/

Ministerstvo životního prostředí, informace o povinné revizi, která měla proběhnout do konce roku 2016 u spalovacích zdrojů na tuhá paliva o příkonu 10–300 kW napojených na otopnou soustavu - http://mzp.cz/cz/news_161011_revize_kotlu  
 

  

 

Kontakty na realizační tým kotlíkových dotací

 

Jméno Email Telefon Kancelář
Ing. Tereza Rosypalová             rosypalova.tereza@kr-jihomoravsky.cz           

541 651 371        

321
Bc. Jana Skácelová skacelova.jana@kr-jihomoravsky.cz 541 651 407 321
Ing. Anna Gelová gelova.anna@kr-jihomoravsky.cz 541 651 231 321
Bc. Kateřina Fafílková fafilkova.katerina@kr-jihomoravsky.cz 541 651 425 321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ŽÁDOSTI JSOU STÁLE PŘIJÍMÁNY - AKTUÁLNĚ ZBÝVÁ ALOKOVAT CCA 10 MIL. KČ

 

Program: Operační program Životní prostředí
Prioritní osa programu: 2 - Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
Specifický cíl: 2.1 - Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek
Název projektu: Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji
Evidenční číslo projektu: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000014