TK 5. 10. 2007

Tisková konference 5. října 2007

 

Tiskové konference se zúčastnil 1. náměstek hejtmana Milan Venclík. Ten hovořil o některých bodech z jednání Rady JMK. Ředitel Krajského úřadu JMK Jiří Crha informoval o aktualitách z činnosti krajského úřadu. Předseda Komise Rady JMK pro meziregionální vztahy David Macek seznámil s meziregionálními aktivitami představitelů kraje.

 

 

 

INBIT – výstavba biotechnologického inkubátoru

 

           Rada   Jihomoravského kraje na své schůzi dne 4. října 2007 schválila Dodatek č. 2 k Rozhodnutí a Podmínkám poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a prostředků strukturálních fondů ES na projekt „INBIT – výstavba biotechnologického inkubátoru“ v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání.

 

Tímto Dodatkem dojde v projektu zejména k navýšení celkové dotace ze státního rozpočtu a prostředků strukturálních fondů ES o 31 587 000 Kč na celkovou výši 120 612 000 Kč. S navýšením celkové dotace dojde také k navýšení vlastního spolufinancování projektu o 10 500 000 Kč a navýšení celkového rozpočtu projektu o 42 000 000 Kč na výši 161 021 000 Kč.

 

Nový rozpočet projektu rozvržený do nových finančních etap:

 

Číslo etapy

Stručná charakteristika etapy

Datum zahájení

Datum ukončení

Rozpočet etapy celkem

(v tis. Kč)

z toho uznatelné náklady

(v tis. Kč)

Poskytnutá dotace

(v tis. Kč)

1

Projektová příprava a dokumentace

1.10.2005

31.12.2006

2 101

2 101

1 575

2

Výstavba objektu

1.1.2007

31.5.2008

158 246

158 128

118 595

3

Uvedení do provozu

1.6.2008

30.6.2008

674

590

442

Celkem  

 

 

 

161 021

160 819

120 612

 

Publikace „Přírodní parky Jihomoravského kraje“

 

           Rada   Jihomoravského kraje na své schůzi dne 4. října 2007 schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na grafické zpracování a tisk publikace „Přírodní parky Jihomoravského kraje“  uzavřenou s brněnskou  společností F.R.Z. Agency.

Rada Jihomoravského kraje schválila dne 28. 6. 2007 smlouvu o dílo na grafické zpracování a tisk publikace „přírodní parky Jihomoravského kraje, uzavíranou se společností  F.R.Z. Agency s.r.o., Špitálka 33, 602 00 Brno. V průběhu zpracování díla vyvstala potřeba vydat publikaci ve zvýšeném nákladu 4 000 ks (tj. navýšení o 1000 ks). Zároveň je potřeba dvěma parkům pro jejich rozlehlost vyhradit v publikaci o 2 strany více než bylo v původním zadání. Důsledkem těchto změn je i zvýšení ceny o částku  62.370,-Kč na celkových  414.120,-Kč  DPH.

Knížka o celkovém obsahu 104 stran, prezentující 20 přírodních parků na území Jihomoravského kraje,  bude mít charakter naučné a obrazové  publikace a bude sloužit nejenom jako prezentační materiál kraje, ale současně jako studijní a osvětový materiál pro školy, obce i širší veřejnost. Každému přírodnímu parku budou věnovány 4 strany publikace, přírodním parkům Ždánický les a Svratecká hornatina bude věnováno 6 stran.

 

 

Stanovisko Jihomoravského kraje k návrhu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

 

           Rada   Jihomoravského kraje na své schůzi dne 4. října 2007 schválila text stanoviska Jihomoravského kraje k návrhu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR na zařazení lokality „CZ0620411 Slanisko v trojúhelníku“ do národního seznamu evropsky významných lokalit soustavy NATURA 2000:

 

„Jihomoravský kraj zásadně nesouhlasí s návrhem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR na dodatečné zařazení lokality s označením CZ0620411 „Slanisko v trojúhelníku“ do národního seznamu evropsky významných lokalit soustavy NATURA 2000.“

 

Lokalita s označením CZ0620411Slanisko v trojúhelníku je situovaná v koridoru rychlostní komunikace R52. Umístění rychlostní komunikace R52, jako veřejně prospěšné stavby, je součástí závazné části „Územního plánu velkého územního celku Břeclavska“ (dále jen ÚP VÚC Břeclavsko), který byl schválen dne 9.11. 2006 na 14. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje usnesením č. 921/06/Z14.

            V rámci projednávání návrhu ÚP VÚC Břeclavska byla jako dotčený orgán státní správy obeslána i Agentura ochrany přírody a krajiny ČR v Praze a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Pálava v Mikulově. K vymezení koridoru pro rychlostní silnici R52 neměly v rámci projednávání tyto dotčené orgány státní správy žádné připomínky.

            Zařazení lokality „Slanisko v trojúhelníku“ do národního seznamu evropsky významných lokalit je nyní navrženo dodatečně, v rámci doplnění kontinentální biogeografické oblasti o lokality pro habitat 3130 – Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoeto-Nanojuncetea. V současnosti je však tento záměr v přímém rozporu se schváleným a platným ÚP VÚC Břeclavsko a to především proto, že předmětná lokalita je v celém svém rozsahu v kolizi s koridorem rychlostní silnice R52. Zařazení dané lokality, kdy se navíc nejedná o prioritní habitat,  do národního seznamu by výstavbu komunikace, jejíž dokumentace pro územní řízení se již v současnosti zpracovává, zablokovalo.

 

Rada JMK zároveň schválila  text dopisu, adresovaného předsedovi Vlády ČR, ve kterém žádá premiéra, ministra dopravy a ministra životního prostředí o jednání ve věci doplnění lokality nazvané Slanisko v trojúhelníkudo seznamu národního NATURA 2000, který navrhla Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a ve věci přípravy rychlostní silnice R 52.

 

 

 

11. října 2007 – Slavností otevření Českého domu v Bruselu

Český dům v Bruselu otevírá své brány pod záštitou předsedy vlády České republiky Mirka Topolánka dne 11. října 2007 za účasti místopředsedy vlády pro Evropské záležitosti Alexandra Vondry a ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga. Slavnost bude rámována koncerty skupin Ivy Frühlingové a Čechomoru, módní přehlídkou Beaty Rajské a atraktivními prezentacemi českých krajů a organizací. Dům na výborné adrese nedaleko Evropského parlamentu a Královského paláce poskytne silnou adresu většině českých organizací v Belgii. Sídlit v něm budou i kanceláře Stálého zastoupení pro české Předsednictví Rady Evropské unie a Zastupitelský úřad České republiky v Belgii (přehled institucí viz níže).

 

Česká republika bude v roce 2009 předsedat Evropské unii. V Praze i Bruselu proto probíhají intenzívní přípravy českého Předsednictví. Od ledna 2009 se Česká republika ocitne na šest měsíců v centru pozornosti celého evropského společenství. Ve snaze zefektivnit přípravy našeho Předsednictví a zdůraznit českou přítomnost v Bruselu rozhodla Česká republika soustředit téměř všechny české organizace a agentury v Bruselu do jednoho místa. Tak se zrodila idea Českého domu.

 

Český dům se nachází v bezprostředním sousedství Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii - na velmi dobré adrese (v blízkosti budov Evropského parlamentu, Rady a Komise, královského paláce a dalších belgických významných institucí) na křižovatce ulic Caroly a Trône/Troon.

 

 

V domě je kromě kanceláří k dispozici i řada jednacích prostor, konferenční sál s video a audio vybavením, recepční sál a v přízemí i galerie, která umožní další využití, jídelna. V budově jsou i patra garáží a další možnosti parkování. Český dům je kompletně zasíťovaný včetně datových rozvodů a je vybaven novým nábytkem. Patra Stálého zastoupení jsou propojena s původní budovou SZ, takže vchod Českého domu slouží pouze všem novým institucím na této adrese.

 

 

Jan Vytopil • mluvčí • velvyslanecký rada • Stálé zastoupení ČR při EU
Jan Vytopil • spokesman • counsellor • Permanent Representation of the Czech Republic to the EU

15 Rue Caroly • 1050 Brussels • Belgium
tel: +32-2-2139 174 • fax: +32-2-2139 185
e-mail:
vytopil@mzv.cz • web: www.czechrep.be

Zastoupení organizací v Českém domě:

 

Český dům bude zastupovat celou Českou republiku: od obchodu a  kultury až po kraje a politiku.

 

Přízemí:

·          Galerie Českého centra

·          Czech Tourism

·              ČSA – České aerolinie

 

 

1. patro: Dům regionů

·          Patro regionů bude reprezentovat široké pole politického a ekonomického života ČR: Zastoupení krajů při EU: Královohradecký, Karlovarský, Moravskoslezský kraj, Pardubický, Plzeňský, Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina a Ústecký kraj.

 

2. – 5. patro - Předsednictví

·        Stálé zastoupení ČR při EU  (rozšíření pro české Předsednictví v Radě EU)

 

6. patro – Business Patro

·          Agentury a firmy – CEBRE, CzechInvest, CzechTrade, ČEZ , ČSA, Bohemia EU Planners a kanceláře Českého centra

 

7. patro - Velvyslanectví

·          Velvyslanectví České republiky v Belgii

 

 

 

 

Kraj zřídil pracoviště oprávněné vydávat elektronické certifikáty

Jihomoravský kraj zřídil od 1. října 2007 jako první kraj v ČR pracoviště pro provozování služeb Veřejné registrační autority I.CA, (VRA) tzn. pracoviště oprávněné vydávat elektronické certifikáty ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Jihomoravský kraj je oprávněný vydávat všechny typy elektronického podpisu pro všechny typy uživatelů (fyzické i právnické osoby včetně obcí). Podrobnější popis jednotlivých typů certifikátů lze nalézt na www.ica.cz .

Pracoviště, které elektronické podpisy vydává, je umístěno v budově krajského úřadu v prostoru informací, tj. ve zvýšeném přízemí. Provozní doba se řídí provozní dobou krajského úřadu JMK (po celý pracovní týden, nejlépe po dohodě). Kraj také disponuje jedním pracovištěm mobilní registrační autority, které na přání zákazníka umožní vydávání elektronického certifikátu kdekoliv mimo budovu úřadu.

 

Výměna řidičských průkazů

 

Dne 31. prosince 2007 vyprší termín pro výměnu řidičských průkazů (ŘP) vydaných od 1. července 1964 do 31. prosince 1993. Řidičské průkazy vydané v tomto rozmezí pozbývají platnosti uplynutím data 31. 12. 2007.  Pokud by řidič s takovýmto neplatným ŘP řídil motorové vozidlo, dopustil by se přestupku, za který lze uložit na místě blokovou pokutu do 2. 000,--Kč.

Vyzýváme držitele takových řidičských průkazů, aby výměnu neodkládali až na konec roku. Krajský úřad JMK o této skutečnosti informoval starosty obcí na poradách, které se uskutečnily v jednotlivých okresech kraje v průběhu září a rovněž na poradě tajemníků obecních úřadů. Starostové přislíbili spolupráci zveřejněním této informace např. v obecních zpravodajích a v obecním rozhlase.

Podle informací zveřejněných ministerstvem dopravy (k 27. 9. 2007, viz http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Ridicske_prukazy_Autoskoly/Statistiky/Statistiky.htm) zbývá v JMK vyměnit 80 791 řidičských průkazů, což představuje 6 215 průkazů týdně.

 Výměna dosud platného ŘP probíhá takto:

1) žadatel na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo magistrátu města (podle místa trvalého bydliště žadatele) vyplní žádost a předloží jednu barevnou nebo černobílou průkazovou fotografii (35x45 mm),  
2) lhůta pro převzetí nového ŘP je zpravidla do 15-20 dní,
3) při vydání nového ŘP je původní ŘP úředně znehodnocen a vydání nového ŘP potvrdí žadatel svým podpisem na přední straně podané žádosti,
4) výměna je osvobozena od správního poplatku.

 

Rekonstrukce věžičky na budově sídla Jihomoravského kraje v roce stého výročí postavení budovy

 

Věžička umístěná nad hlavním vstupem do objektu Žerotínovo nám. 3/5 v Brně prošla celkovou rekonstrukcí. Důvodem bylo její poškození, které způsobovalo zatékání do objektu. Práce začaly v listopadu 2006, úplné dokončení rekonstrukce věžičky se předpokládá do 31. října 2007. Půdorys věžičky tvoří pravidelný osmiúhelník. Vlastní konstrukce věžičky je tvořena ocelovými nosnými prvky, na kterých je připevněno bednění a vnější oplechování. Oplechování zastřešení věžičky je provedeno z měděného plechu, spodní část z ocelového pozinkovaného plechu s nátěrem a okny.

V průběhu této první rekonstrukce ve stoleté historii věžičky do ní byly vloženy materiály a dokumenty připomínající současný život kraje: Výroční zpráva JMK za rok 2006, pamětní medaile JMK, informace o rekonstrukci podepsaná všemi členy RJMK a ředitelem KrÚ.

Rada Jihomoravského kraje (RJMK) svým usnesením ze dne 27. července 2006 schválila zahájení zadávacího  řízení  na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce formou  zjednodušeného řízení „Rekonstrukce věžičky na budově sídla JMK“. Jihomoravský kraj obdržel v rámci zjednodušeného řízení  na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce celkem 5 nabídek. V září 2006 RJMK rozhodla o přidělení veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce věžičky na budově sídla JMK“ uchazeči, jehož nabídková cena byla vyhodnocena jako nejnižší, a to obchodní společnosti Skanska CZ region Brno s.r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno. Celková cena díla je 18 486 230,- Kč včetně DPH. 

Dnešní sídlo Jihomoravského kraje bylo postaveno v letech 1905 až 1907 podle projektu profesora architektury na brněnské německé technice Ferdinanda Hracha. Od svého vzniku sloužil objekt potřebám veřejné správy. Postupně se v něm vystřídal například katastrální úřad, finanční úřad, krajský národní výbor nebo detašovaná pracoviště ministerstev. Od počátku zde sídlí Moravský zemský archiv. Budova je památkově chráněná. V roce 2005 prošly rekonstrukcí tři rohové věžičky na střeše objektu. Oprava zahrnující i historicky cenné kamenné prvky si vyžádala 5 149 888,- Kč.