Zápis z 20. zasedání ZJMK 13. 9. 2007

Tento zápis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

ZÁPIS

 

o průběhu 20. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje,

konaného dne 13. 9. 2007 ve velké zasedací síni sídla Jihomoravského kraje,

Žerotínovo nám. 3/5, Brno

 

Předsedající hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek zahájil 20. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje (dále jen ZJMK) v 8:33, všechny přivítal a konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně a včas. Konstatoval, že je přítomno 43 členů ZJMK, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Sdělil jména omluvených členů zastupitelstva.

 

Přítomni, omluveni, nepřítomni: viz prezenční listinu

 

Bod č. 1

Technický bod

 

Zapisovatelkou byla jmenována slečna Dana Palbuchtová, právní asistencí byla pověřena paní Mgr. Petra Kovářová. Stanislav Juránek konstatoval, že zápis z 19. zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány. Současně jsou vyloženy k nahlédnutí zápisy z jednání komisí rady a výborů zastupitelstva, zprávy ze zahraničních pracovních cest.

 

Stanislav Juránek vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu 20. zasedání ZJMK. Navrženi byli Jaroslava Baštařová, Oldřich Ryšavý, Jaroslav Pospíšil a Zdeněk Vích, kteří vyslovili s návrhem souhlas.

 

Usnesení č. 1305/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 20. zasedání ZJMK Mgr. Jaroslavu Baštařovou, MUDr. Oldřicha Ryšavého, Ing. Jaroslava Pospíšila a Ing. Zdeňka Vícha, CSc.

Hlasování č. 2 (hlasování č. 1 technická chyba):   50 – 0 – 0

 

Stanislav Juránek navrhl následující změny a doplnění programu zasedání:

 

K bodu č. 3 Zpráva o činnosti Rady JMK byl dodán doplněný materiál za období do 6. 9. 2007.

K bodu č. 14 Dotace z rozpočtu JMK byly rozdány 2 doplňující materiály.

Bod č. 15 má doplněný název Krajské kolo soutěže Vesnice roku 2007.

Bod č. 29 má upravený název Změna Pravidel pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji.

Bod č. 36 Dohoda o spolupráci mezi Chanty-Mansijským autonomním okruhem – Jugrou Ruské federace a Jihomoravským krajem České republiky nebude zařazen do programu.

K bodu č. 40 Změny závazných ukazatelů některým příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních služeb byl rozdán doplňující materiál.

K bodu č. 130 Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na zajištění účasti  basketbalového klubu A PLUS OHL ŽS – Brno v Evropském poháru v roce 2007 byla rozdána opravená příloha č. 1.

K bodu č. 131 Schválení změn závazných ukazatelů organizací zřizovaných Jihomoravským krajem z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2007 v oblasti školství byla rozdána opravená příloha č. 1 a 2.

K bodu Informativní zprávy byla rozdána Informativní zpráva k Územnímu plánu velkého územního celku Břeclavska.

Přílohy, které neobdrželi všichni členové zastupitelstva, obdržely politické kluby.

 

Zařadit body:

132.          Smlouva o budoucí smlouvě darovací uzavíraná mezi Jihomoravským krajem a

            společností CTP Invest, spol. s r.o.

133.          Projekty s finanční podporou fondů EU v rámci programu ROP NUTS II

            Jihovýchod, oblast podpory 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu

134.          Zpráva o činnosti společnosti Thermal Pasohlávky a.s.

135.          Zrušení usnesení o ukončení realizace projektu „INBIT – výstavba

            biotechnologického inkubátoru“

136.          Souhlas Zastupitelstva Jihomoravského kraje s projednáním věci kompetenčního

            sporu o zabezpečení lékařské služby první pomoci Ústavním soudem s upuštěním

            od ústního jednání

137.          Jmenování člena představenstva Thermal Pasohlávky, a.s.

138.          Záměr na založení zájmového sdružení právnických osob 

 

Ing. Juránek navrhl projednat body č. 16, 137, 49 a 50 v 11:00.

Ing. Šmíd navrhl zařadit bod č. 132 za bod č. 121.

Ing. Venclík navrhl zařadit body č. 134 a č. 138 za bod č. 27 a bod č. 135 projednat v 15:00.

 

Usnesení č. 1306/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

schvaluje následující program 20. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje:

1.            Technický bod (zapisovatelka, právní asistence, schválení ověřovatelů zápisu, schválení programu 20. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje)

2.            Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje

3.            Zpráva o činnosti Rady Jihomoravského kraje

4.            Zpráva o činnosti finančního výboru

5.            Zpráva o činnosti kontrolního výboru

6.            Zpráva o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

7.            Zpráva o činnosti Rady pro národnostní menšiny

8.            Schválení rozpočtových opatření provedených Radou Jihomoravského kraje v období od 11.5.2007 do 9.8.2007

9.            Informace o vývoji rozpočtu JMK za I. pololetí 2007

10.        Kompenzace zdrojů Fondu rozvoje JMK v souvislosti s přijatými dotacemi a odvody příspěvkových organizací

11.        Změny a Dodatky č.1 ke smlouvám o poskytnutí dotace

12.        Dotace obcím a subjektům na odstranění havarijních stavů a škod z přívalových dešťů

13.        Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů

14.        Dotace z rozpočtu JMK

15.        Krajské kolo soutěže Vesnice roku 2007

16.        Cena Jihomoravského kraje

17.        Zastupování hejtmana v Radě hospodářské a sociální dohody Jihomoravského kraje

18.        Souhlas s upuštěním od vymáhání a odpisem pohledávky za Centrální výrobnou Hostěradice a.s.

19.        Poskytnutí dotace Místní akční skupině: Občanské sdružení Kyjovské Slovácko v pohybu

20.        Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod

21.        Informativní zpráva o naplňování Programu rozvoje Jihomoravského kraje a  Strategie rozvoje Jihomoravského kraje

22.        Schválení „Programu rozvoje sítě cyklistických komunikací s minimálním kontaktem s motorovou dopravou v Jihomoravském kraji“

23.        Dotace dobrovolnému svazku obcí „Časnýř“

24.        Schválení Dodatků ke Smlouvám o partnerství a vzájemné spolupráci uzavřeným v rámci projektu „Zvyšování projektové absorpční kapacity Jihomoravského kraje“

25.        Poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro JIC, zájmové sdružení právnických osob

26.        Poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na činnost sítě Regionálních informačních míst pro podnikatele a jejich expozitur v Jihomoravském kraji

27.        Dotace Jihomoravského kraje na akci „Mikulov-Nicolsburg 2007“

134.    Zpráva o činnosti společnosti Thermal Pasohlávky a.s.

138.    Záměr na založení zájmového sdružení právnických osob

28.        Dotace na hospodaření v lesích

29.        Změna Pravidel pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji

30.        Předepsání odvodu obci Chudčice

31.        Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace

32.        Úpravy rozpočtu OVV

33.        Poskytnutí dotace v rámci spolufinancování projektu Econet platform

34.        Poskytnutí dotace na projekt „Mozek“

35.        Uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně

37.        Meziregionální spolupráce se subjekty veřejné správy v Srbsku

38.        Návrh zákona, kterým se mění zákoník práce

39.        Zásady poskytování dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2008 na podporu a rozvoj nestátních neziskových subjektů zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb

40.        Změny závazných ukazatelů některým příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních služeb

41.        Domov Horizont, příspěvková organizace - finanční vypořádání dotace na investice poskytnuté z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci „Výměna technologie kuchyně – konvektomat“

42.        Převod prostředků určených na dotace obcím na komunitní plánování do Fondu pro sociální věci

43.        Dodatky ke zřizovacím listinám některých příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb

44.        Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje nestátním neziskovým organizacím zajišťujícím veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb pro rok 2007 - finanční prostředky FSV

45.        Změna výše dotace občanskému sdružení Nadatio Samaritanus - Sdružení Samaritán na rok 2007 a uložení odvodu peněžitých prostředků za porušení rozpočtové kázně v územních rozpočtech občanskému sdružení ANABELL - PRO NEMOCNÉ ANOREXIÍ A BULIMIÍ

46.        Změna využití dotace Fakultní nemocnici  u sv. Anny v Brně na infrastrukturu související s projektem "Mezinárodní centrum klinického výzkumu Brno" a navýšení dotace na rok 2007 

47.        Změna závazných ukazatelů některých příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem v oblasti zdravotnictví

48.        Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Jihomoravského kraje v oblasti zdravotnictví 

49.        Změna č. 1 Územního plánu velkého územního celku Břeclavska

50.        Zadání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

51.        Poskytnutí dotace na zpracování územních plánů – II. etapa

52.        Změna účelu dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje - Město Letovice

53.        Schválení dotačních programů v oblasti kultury a památkové péče

54.        Změna závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Masarykovo muzeum v Hodoníně

55.        Změny závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Regionální muzeum v Mikulově

56.        Změna závazného ukazatele pro příspěvkovou organizaci Jihomoravské muzeum ve Znojmě

57.        Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK

58.        Projekt realizace 4.B etapy IDS JMK – Oblast Vyškovsko – východ

59.        Dotace pro Povodí Moravy, s.p. na vyčištění a údržbu  Baťova kanálu

60.        Dotace na opravu dětského dopravního hřiště ve Vyškově

61.        Dotace pro Město Veselí nad Moravou na cyklostezku „Kozojídky“

62.        Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Velešovice do vlastnictví Obce Velešovice

63.        Bezúplatný převod pozemku p.č. 2001/8 v k.ú.Bzenec

64.        Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Vyškov

65.        Bezúplatný převod pozemku p.č. 216/8 v k.ú. Tulešice obci Tulešice

66.        Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Habrovany obci Habrovany

67.        Bezúplatný převod částí pozemku p.č. 340 v k.ú. Šebrov do vlastnictví Obce Šebrov- Kateřina

68.        Bezúplatný převod budov a pozemků v k.ú. Kyjov

69.        Bezúplatný převod budovy bez čp/če obč. vyb. na p.č. 1074/2 v k.ú. Hustopeče u Brna Městu Hustopeče

70.        Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Bošovice, k.ú. Bučovice, k.ú. Ivanovice na Hané, k.ú. Lovčičky, k.ú. Luleč, k.ú. Nesovice, k.ú. Otnice, k.ú. Rousínov u Vyškova a k.ú. Zbýšov

71.        Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Hodonín

72.        Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Lednice na Moravě, k.ú. Úvaly u Valtic a k.ú. Vlasatice

73.        Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1190 v k.ú. Senetářov

74.        Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Tišnov

75.        Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Bystrc

76.        Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Bzenec

77.        Bezúplatné nabytí budov a pozemků v k.ú. Kyjov a k.ú. Boršov u Kyjova

78.        Záměr bezúplatného nabytí pozemků v k.ú. Valtice

79.        Úplatný převod pozemků p.č. 851/9 a p.č. st. 879 v k.ú. Bítov

80.        Úplatný převod pozemků p.č. 58/24 a p.č. 1088/3 v k.ú. Pístovice

81.        Úplatný převod části pozemku p.č.869/1 a části pozemku p.č.870 v k.ú.Valtice

82.        Úplatný převod části pozemku p.č. 264/2 o výměře 1126 m2 v k.ú. Brněnské Ivanovice

83.        Úplatný převod části pozemku p.č. 209/1 o výměře 38 m2 v k.ú. Zastávka

84.        Úplatný převod budov a pozemků v k.ú. Vyškov (část areálu Školního statku Vyškov-Nouzka)

85.        Úplatný převod budov a pozemků v k.ú. Znojmo-město a k.ú. Přímětice (areál Školního statku Znojmo-Přímětice)

86.        Úplatný převod nemovitostí v k.ú. Hustopeče u Brna

87.        Úplatný převod nemovitostí v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou

88.        Úplatný převod nemovitostí v k.ú. Veveří

89.        Úplatný převod částí pozemků v k.ú. Ivančice

90.        Úplatný převod nemovitostí v k.ú. Trnitá

91.        Úplatné nabytí pozemků v k.ú. Bosonohy, k.ú. Havraníky, k.ú. Ivanovice, k.ú. Komín, k.ú. Krásensko, k.ú. Maloměřice, k.ú. Moravský Krumlov, k.ú.Nový Lískovec, k.ú.  Starovičky, k.ú. Starý Lískovec, k.ú. Žabovřesky a k.ú. Židenice pod silnicemi ve vlastnictví JMK

92.        Úplatné nabytí pozemku p.č. 2653/18 v k.ú. Břeclav

93.        Úplatné nabytí pozemku p.č. 6278 v k.ú. Šlapanice u Brna

94.        Úplatné nabytí pozemků v k.ú. Čermákovice, k.ú. Klobouky u Brna, k.ú. Kuřim, k.ú.  Olešná u Blanska, k.ú. Ostrov u Macochy, k.ú. Silůvky, k.ú. Starovičky, k.ú. Starý Lískovec, k.ú. Rostěnice, k.ú. Zblovice a k.ú. Žebětín pod silnicemi ve vlastnictví JMK

95.        Úplatné nabytí pozemku p.č. 1027 v k.ú. Kojátky

96.        Úplatné nabytí pozemku p.č. 468/3 v k.ú. Tišnov

97.        Úplatné nabytí pozemků p.č. 179/17, p.č. 179/60, p.č. 179/73 a p.č. 179/74 v k.ú. Brťov u Černé Hory

98.        Úplatné nabytí pozemků p.č. 179/4, p.č. 179/87, p.č. 179/88 a p.č. 179/96 v k.ú. Brťov u Černé Hory

99.        Úplatné nabytí pozemků p.č. 179/8, p.č. 179/49, p.č. 179/62 a p.č. 179/94 v k.ú. Brťov u Černé Hory

100.    Úplatné nabytí pozemků p.č. 179/15, p.č. 179/21, p.č. 179/33 a p.č. 179/58 v k.ú. Brťov u Černé Hory

101.    Úplatné nabytí pozemků p.č. 179/51 a p.č. 179/56 v k.ú. Brťov u Černé Hory

102.    Úplatné nabytí pozemku p.č.179/31 v k.ú. Brťov u Černé Hory

103.    Úplatné nabytí pozemku p.č. 179/80 v k.ú. Brťov u Černé Hory

104.    Úplatné nabytí pozemku p.č. 179/5 v k.ú. Brťov u Černé Hory

105.    Úplatné nabytí pozemku p.č. 179/12 v k.ú. Brťov u Černé Hory

106.    Úplatné nabytí pozemků p.č. 179/77 a p.č. 179/97 v k.ú. Brťov u Černé Hory

107.    Úplatné nabytí pozemku p.č. 179/28 v k.ú. Brťov u Černé Hory

108.    Úplatné nabytí pozemku p.č. 179/61 v k.ú. Brťov u Černé Hory

109.    Úplatné nabytí pozemků pod silnicemi ve vlastnictví JMK v k.ú. Brťov u Černé Hory

110.    Úplatné nabytí pozemku p.č. 2116/25 v k.ú. Mikulčice

111.    Úplatné nabytí pozemků p.č. 2085/28, p.č. 2103/145, p.č. 2144/262, p.č. 2144/263 v k.ú. Mikulčice

112.    Úplatné nabytí pozemků v k.ú. Šanov nad Jevišovkou

113.    Úplatné nabytí pozemku p.č. 2769/46 (id. ¼) v k.ú. Černovice

114.    Úplatné nabytí pozemků pod silnicemi ve vlastnictví JMK v k.ú. Boskovice, Mladkov u Boskovic, Drnovice

115.    Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 268/46 a p.č. 268/47 (GP p.č. 268/17 a p.č. 268/16 v k.ú. Spešov)

116.    Úplatné nabytí části pozemku p.č. PK 1450/1 (GP p.č. 1428/12 v k.ú. Ráječko)

117.    Úplatné nabytí části pozemku p.č. 268/64 (GP p.č. 268/20) v k.ú. Spešov

118.    Úplatné nabytí pozemku p.č. 268/35 v k.ú. Spešov

119.    Smlouva o budoucí smlouvě darovací uzavíraná mezi firmou ALPINE stavební společnost CZ, s.r.o. a Jihomoravským krajem

120.    Smlouva o budoucí smlouvě darovací uzavíraná mezi firmou Deceuninck, spol. s r.o. a Jihomoravským krajem

121.    Smlouva o budoucí smlouvě darovací uzavíraná mezi firmou Outulný, a.s. a Jihomoravským krajem

132.    Smlouva o budoucí smlouvě darovací uzavíraná mezi Jihomoravským krajem a

         společností CTP Invest, spol. s r.o.

122.    Souhlasné prohlášení na vyřešení duplicitního vlastnictví pozemků p.č. GP 1584 a p.č. 2350/2 v k.ú. Modřice

123.    Peněžitý dar B. M. z rozpočtu Jihomoravského kraje na jeho zahraniční postgraduální studium v Japonsku

124.    Změna názvu a hlavního účelu příspěvkové organizace Střední škola pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 2

125.    Schválení poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na podporu Projektu volejbal  v roce 2007

126.    Dotace Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu, z.s.p.o. z rozpočtu Jihomoravského kraje na zabezpečení Systému podpory nadaných studentů

127.    Informace o poskytování prostředků ze státního rozpočtu právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení ve II.čtvrtletí 2007

128.    Stanovisko Jihomoravského kraje ve věci nabytí nemovitého majetku do vlastnictví Jihomoravského kraje pro potřeby školství – SOŠ vinařská a SOU zahradnické, Valtice, Sobotní 116

129.    Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení

130.    Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na zajištění účasti  basketbalového klubu A PLUS OHL ŽS – Brno v Evropském poháru v roce 2007

131.    Schválení změn závazných ukazatelů organizací zřizovaných Jihomoravským krajem z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2007 v oblasti školství

133.    Projekty s finanční podporou fondů EU v rámci programu ROP NUTS II Jihovýchod, oblast podpory 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu

135.    Zrušení usnesení o ukončení realizace projektu „INBIT – výstavba biotechnologického inkubátoru“

136.    Souhlas Zastupitelstva Jihomoravského kraje s projednáním věci kompetenčního sporu o zabezpečení lékařské služby první pomoci Ústavním soudem s upuštěním od ústního jednání

137.    Jmenování člena představenstva Thermal Pasohlávky, a.s.

139.    Informativní zprávy

-      Informativní zpráva k Územnímu plánu velkého územního celku Břeclavska

140.    Dotazy, podněty a připomínky

141.    Politická diskuse

Hlasování č. 3:          52 – 0 – 0

 

Bod č. 2

Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje

 

Materiál uvedl Stanislav Juránek. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1307/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

bere na vědomí zprávu o kontrole plnění úkolů uložených na minulých zasedáních Zastupitelstva Jihomoravského kraje a informaci o způsobu vyřízení dotazů, podnětů a připomínek vznesených na 19. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje.

Hlasování č. 4:          53 – 0 – 1

 

Bod č. 3

Zpráva o činnosti Rady Jihomoravského kraje

 

Stanislav Juránek informoval o činnosti Rady Jihomoravského kraje od 21. června do 6. září 2007. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1308/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

bere na vědomí v souladu s ustanovením § 58 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, zprávu o činnosti Rady Jihomoravského kraje za období od 21. června do 6. září 2007.

Hlasování č. 5:          55 – 0 – 0

 

Bod č. 4

Zpráva o činnosti finančního výboru

 

Předseda finančního výboru Jiří Kadrnka informoval o činnosti výboru a přednesl stanovisko výboru k předkládaným materiálům. Dále podal informace o kontrolní činnosti výboru a informoval o připomínce výboru k materiálům na poskytnutí dotací z havarijního fondu. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1309/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru.

Hlasování č. 6:          52 – 0 – 0

 

 

Bod č. 5

Zpráva o činnosti výboru kontrolního

 

Předseda kontrolního výboru Václav Božek informoval o činnosti výboru. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1310/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

bere na vědomí zprávu o činnosti výboru kontrolního.

Hlasování č. 7:          53 – 0 – 0

 

 

Bod č. 6

Zpráva o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

 

Předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Miloš Petrů přednesl zprávu o činnosti výboru. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1311/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

bere na vědomí zprávu o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost.

Hlasování č. 8:          52 – 0 – 0

 

 

Bod č. 7

Zpráva o činnosti Rady pro národnostní menšiny

 

Předsedkyně Rady pro národnostní menšiny Marie Marková informovala o činnosti rady. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1312/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

bere na vědomí zprávu o činnosti Rady pro národnostní menšiny Jihomoravského kraje.

Hlasování č. 9:          50 – 0 – 0

 

 

Bod č. 8

Schválení rozpočtových opatření provedených Radou Jihomoravského kraje v období od 11.5.2007 do 9.8.2007

 

Diskuse:

Pavel Březa.

 

Usnesení č. 1313/07/Z 20:

·                    Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

s c h v a l u j e na základě § 35 odst. 2) písm. i) zákona č.129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, rozpočtová opatření provedená Radou Jihomoravského kraje v období od 11.5.2007 do 9.8.2007 dle přílohy č. 1 zápisu.

Hlasování č. 10:        46 – 0 – 4

 

 

Bod č. 9

Informace o vývoji rozpočtu Jihomoravského kraje za 1. pololetí 2007

 

Úvodní slovo podal Stanislav Juránek. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1314/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

b e r e   n a   v ě d o m í informaci o vývoji rozpočtu Jihomoravského kraje za 1. pololetí 2007.

Hlasování č. 11:        50 – 0 – 0

 

 

Bod č. 10

Kompenzace zdrojů Fondu rozvoje JMK v souvislosti s přijatými dotacemi a odvody příspěvkových organizací

 

Komentář k předloženému materiálu přednesl Stanislav Juránek. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1315/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje ve smyslu § 35 odst. 1 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění,

s c h v a l u j e  snížení přídělu do Fondu rozvoje JMK z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2007 o částku 19 822 837,61 Kč z důvodu převedení příjmů zahrnutých ve schváleném rozpočtu JMK na rok 2007 - přijatých dotací na uskutečněné výdaje projektů spolufinancovaných z fondů EU a odvodů příspěvkových organizací v souvislosti s poskytnutým předfinancováním projektů podporovaných z fondů EU,  v souladu s platným statutem do Fondu rozvoje JMK

Hlasování č. 12:        48 – 0 – 0

 

 

Bod č. 11

Změny a dodatky č.1 ke smlouvám  o  poskytnutí dotace

 

Materiál objasnil Stanislav Juránek. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1316/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje  

a)  v souladu s ustanovením § 36 písm. c) zákona  č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, schvaluje 

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace  z  rozpočtu  Jihomoravského kraje schválené usnesením č. 1149/07/Z 17,  uzavřené  mezi Jihomoravským krajem a občanským sdružením Šošůvská kaple  za účelem změny účelu čerpání dotace, text Dodatku č. 1 tvoří přílohu č.    2a zápisu,

 b) v souladu s ustanovením § 36 písm.  d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, schvaluje   

- změnu účelu  a druh dotace obci Žeravice schválené usnesením č. 1148/07/Z 17 z účelu nákup vysokotlakého zařízení na účel výstroj   a  druh dotace z investiční  na neinvestiční.

- změnu účelu dotace obci Javorník schválené usnesením č. 1303/07/Z 19 z účelu odstranění havarijního stavu obecní studny  na účel úhrada nového vrtu pro zdroj pitné vody  a pořízení ponorných čerpadel.

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje schválené usnesením č. 1148/07/Z 17 uzavřené mezi Jihomoravským krajem a obcí Kožušice za účelem změny účelu čerpání dotace, text Dodatku č. 1 tvoří přílohu č. 2b zápisu,

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje schválené usnesením č. 1148/07/Z 17 uzavřené mezi Jihomoravským krajem a obcí Kadov za účelem změny účelu dotace, text Dodatku č. 1 tvoří přílohu č. 2c zápisu,

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje schválené usnesením č. 1150/07/Z 17 uzavřené mezi Jihomoravským krajem a obcí Radslavice za účelem změny účelu čerpání dotace, text Dodatku č. 1 tvoří přílohu č. 2d zápisu,

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje schválené usnesením č. 1150/07/Z 17 uzavřené mezi Jihomoravským krajem a obcí Želetice za účelem změny účelu čerpání  dotace, text Dodatku č. 1 tvoří přílohu č. 2e zápisu,

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje schválené usnesením č. 1148/07/Z 17 uzavřené mezi Jihomoravským krajem a městem Podivín za účelem změny účelu čerpání  dotace, text Dodatku č. 1 tvoří přílohu č. 2f zápisu,

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje schválené usnesením č. 1148/07/Z 17 uzavřené mezi Jihomoravským krajem a obcí Drnovice za účelem změny účelu a termínu čerpání  dotace, text Dodatku č. 1 tvoří přílohu č. 2g zápisu,

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje schválené usnesením č. 1148/07/Z 17 uzavřené mezi Jihomoravským krajem a obcí Kozojídky  za účelem změny účelu dotace, text Dodatku č. 1 tvoří přílohu č. 2h zápisu,

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje schválené usnesením č. 1289/07/Z 18 uzavřené mezi Jihomoravským krajem a obcí Podolí  za účelem změny druhu dotace, text Dodatku č. 1 tvoří přílohu č. 2i zápisu.

Hlasování č. 13:        50 – 0 – 0

 

 

Bod č. 12

Dotace obcím a subjektům na odstranění havarijních stavů a škod z přívalových dešťů

 

Materiál uvedl Stanislav Juránek. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1317/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

a) s c h v a l u j e    v souladu s ustanovením § 35 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, převedení finančních prostředků ve výši  500 tis. Kč z Fondu životního prostředí Jihomoravského kraje, výdajů na podporu staveb protipovodňové ochrany zahrnutých na § 3744  Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana, do rozpočtu Jihomoravského kraje na § 2341 Vodní díla v zemědělské krajině za účelem financování dotace pro obec Tavíkovice účelově určené na opravu  vodní nádrže v obci Tavíkovice.

 

b) s c h v a l u j e   v souladu s ustanovením § 36 písm. c, d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje obcím a subjektům na účel, ve výši a v termínu čerpání a vyúčtování uvedeném v příloze č. 3 zápisu  za podmínek stanovených ve smlouvě o poskytnutí dotace schválené usnesením Zastupitelstva  Jihomoravského kraje č. 1071/07/Z 16 ze dne 22.2.2007.

Hlasování č. 14:        51 – 0 – 0

 

 

 

Bod č. 13

Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů

 

Stanislav Juránek navrhl obci Brankovice snížit navrhovanou dotaci na 950 tis. Kč a poskytnout dotaci sboru dobrovolných hasičů obce Dobročkovice ve výši 50 tis. Kč.

 

Diskuse:

Jiří Kadrnka (s omluvou a prosbou o znovuzařazení bodu č. 12).

 

Hlasování o znovuzařazení bodu č. 12 po projednání bodu č. 13.

Hlasování č. 15:        49 – 0 – 1

 

 

Usnesení č. 1318/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje  

s c h v a l u j e   v souladu s ustanovením  § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje obcím na účel, ve výši a v termínu čerpání a vyúčtování uvedeném v příloze č. 4 zápisu za podmínek stanovených ve smlouvě o poskytnutí dotace schválené usnesením Zastupitelstva  Jihomoravského kraje č. 1071/07/Z 16 ze dne 22.2.2007.

Hlasování č. 16:        52 – 0 – 0

 

 

Bod č. 12

Dotace obcím a subjektům na odstranění havarijních stavů a škod z přívalových dešťů

 

Jiří Kadrnka informoval o havárii v obci Němčičky, okr. Břeclav a navrhl obci poskytnout dotaci ve výši 800 tis. Kč na opravu místní komunikace včetně sítí poničených přívalovými dešti.

 

Diskuse:

Jan Koráb (s doplňujícími informacemi k havárii).

 

Usnesení č. 1319/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

schvaluje v souladu s ustanovením § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje obci Němčičky na odstranění havarijního stavu – oprava místní komunikace včetně sítí poničených přívalovými dešti ve výši 800 tis. Kč v termínu čerpání a vyúčtování uvedeném v příloze č. 3 zápisu za podmínek stanovených ve smlouvě o poskytnutí dotace schválené usnesením Zastupitelstva  Jihomoravského kraje č. 1071/07/Z 16 ze dne 22.2.2007.

Hlasování č. 17:        53 – 0 – 0

 

 

Bod č. 14

Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje

 

Materiál se dvěmi doplněními představil Stanislav Juránek a přednesl obsah těchto doplnění. Dále navrhl poskytnout dotaci obci Vedrovice ve výši 500 tis. Kč z protipovodňových opatření ze životního prostředí. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1320/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

a) s c h v a l u j e    v souladu s ustanovením § 35 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, převedení finančních prostředků ve výši  500 tis. Kč z Fondu životního prostředí Jihomoravského kraje, výdajů na podporu staveb protipovodňové ochrany zahrnutých na § 3744  Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana, do rozpočtu Jihomoravského kraje na § 2310 Pitná voda za účelem financování dotace pro obec Vedrovice účelově určené na náklady spojené s novou studnou pro obec Vedrovice,

 

b)  schvaluje v souladu s ust. § 36 písm. c) a  § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,  snížení přídělu z rozpočtu Jihomoravského kraje do Fondu pro sociální věci Jihomoravského kraje k financování dotací nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby o 200.000,-- Kč,

 

c) schvaluje v souladu s ustanovením § 36 písm. c), d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje obcím a subjektům na účel, ve výši, v termínu čerpání a vyúčtování uvedeném v příloze č. 5a zápisu za podmínek stanovených ve smlouvě o poskytnutí dotace schválenou usnesením Zastupitelstva Jihomoravského kraje č. 1071/07/Z 16 ze dne 22.2.2007,

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje  v souladu s ust. § 36 odst.1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,

d) s c h v a l u j e  poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje Obci Křenovice, Školní 535, 683 52 Křenovice, IČ: 00291943 ve výši 150 000,- Kč na vybudování autobusové zastávky v obci Křenovice v souladu s podmínkami smlouvy, která je přílohou č. 5b zápisu.

Hlasování č. 18:        51 – 0 – 1

 

 

Bod č. 15

Krajské kolo soutěže Vesnice roku 2007

 

Materiál uvedl Stanislav Juránek.

 

Diskuse:

Pavel Březa (s dotazem k čl. 4 odst. 2 smlouvy), Stanislav Juránek.  

 

 

Usnesení č. 1321/07/Z 20:

·                    Zastupitelstvo Jihomoravského kraje  

·                    s c h v a l u j e   v souladu s ustanovením § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje

·                     

·                    vítězné obci krajského kola soutěže „Vesnice roku 2007“ Terezín (okres Hodonín) ve výši 500.000,- Kč,

·                    obci Tvarožná Lhota (okres Hodonín) oceněné zelenou stuhou v krajském kole soutěže „Vesnice roku 2007“ ve výši 100.000,- Kč,

·                    obci Cetkovice (okres Blansko) oceněné modrou stuhou v krajském kole soutěže „Vesnice roku 2007“ ve výši 100.000,- Kč,

·                    obci Jevišovka (okres Břeclav) oceněné diplomem za vzorné vedení obecní knihovny v krajském kole soutěže „Vesnice roku 2007“ ve výši 50.000,- Kč, 

·                    obci Dambořice (okres Hodonín) oceněné diplomem za vzorné vedení kroniky v krajském kole soutěže „Vesnice roku 2007“ ve výši 50.000,- Kč, 

·                    obci Blatnička (okres Hodonín) oceněné diplomem za rozvíjení lidových tradic v krajském kole soutěže „Vesnice roku 2007“ ve výši 50.000,- Kč, 

·                    obci Hnanice (okres Znojmo) oceněné Fulínovou cenou za kvalitní květinovou výzdobu v krajském kole soutěže „Vesnice roku 2007“ ve výši 50.000,- Kč,

·                    obci Ostrovánky (okres Hodonín) za obnovu místního lidového kroje ve výši 20.000 Kč

·                    obci  Rakvice (okres Břeclav) za komplexní podporu spolkové činnosti zejména v oblasti sportu ve výši 20.000 Kč

·                    obci Kozárov (okres Blansko) za systematickou podporu podmínek pro rekreaci a sportovní činnost ve výši 20.000 Kč

·                    obci Rašov (okres Brno-venkov) za ojedinělý počin spočívající v elektronickém zpřístupnění obecní kroniky ve výši 20.000 Kč

·                    obci Násedlovice (okres Hodonín) za dlouhodobou podporu včelařství a volnočasových aktivit ve výši 20.000 Kč

·                     na rozvoj obce za podmínek uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace, která tvoří přílohu
č. 6 zápisu.

Hlasování č. 19:        44 – 0 – 0

 

 

Bod č. 17

Zastupování hejtmana v Radě hospodářské a sociální dohody Jihomoravského kraje

 

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1322/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

s c h v a l u j e   v návaznosti na usnesení Zastupitelstva Jihomoravského kraje č. 324/02/Z9 a v souladu s čl. 3 odst. 9 jednacího řádu Rady hospodářské a sociální dohody  Jihomoravského  kraje pověření  Ing. Milana Venclíka, 1. náměstka hejtmana, zastupováním hejtmana Ing. Stanislava Juránka v delegaci Zastupitelstva Jihomoravského kraje v Radě hospodářské a sociální dohody Jihomoravského kraje, zejm. při výkonu funkce předsedy předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody Jihomoravského kraje, v době jeho nepřítomnosti.

Hlasování č. 20:        46 – 0 – 0

 

 

 

 

Bod č. 18

Souhlas s upuštěním od vymáhání a odpisem pohledávky za Centrální výrobnou Hostěradice, a.s.

 

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1323/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

a) schvaluje zpětvzetí žaloby Jihomoravského kraje, IČ: 70888337, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno proti žalovanému: Centrální výrobna Hostěradice a.s., IČ: 25582160, 671 71 Hostěradice 158 o zaplacení částky 232.023,- Kč s příslušenstvím,

 

b) ukládá hejtmanovi Jihomoravského kraje podat ke Krajskému soudu v Brně zpětvzetí žaloby Jihomoravského kraje proti žalovanému: Centrální výrobna Hostěradice a.s., IČ: 25582160, 671 71 Hostěradice 158 o zaplacení částky 232.023,- Kč s příslušenstvím                                                                                                                       T: 30. 9. 2007

 

c) rozhoduje v souladu s  ust. § 36 odst. 1 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,  o upuštění od vymáhání částky 232.023,- Kč s příslušenstvím za Centrální výrobnou Hostěradice a.s., IČ: 25582160, 671 71 Hostěradice 158 na základě seznámení se s  usnesením Krajského soudu v Brně  č.j. 44 K 45/2004-354 o zrušení konkursu pro nedostatek majetku  úpadce - Centrální výrobna Hostěradice a.s., IČ: 25582160, 671 71 Hostěradice 158

 

d) ukládá Krajskému úřadu Jihomoravského kraje provést účetní odpis pohledávky Jihomoravského kraje ve výši 232.023,- Kč s příslušenstvím za Centrální výrobnou Hostěradice a.s., IČ: 25582160, 671 71 Hostěradice 158                                                                                                                                                                             T: 15. 10. 2007

Hlasování č. 21:        45 – 0 – 0

 

 

Bod č. 19

Poskytnutí dotace Místní akční skupině: Občanské sdružení Kyjovské Slovácko v pohybu

 

Informace k předloženému materiálu podal Milan Venclík. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1324/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s § 35 odst. 1 a § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje Místní akční skupině: Kyjovské Slovácko v pohybu, se sídlem Milotice 120, 696 05 Milotice, IČ: 26659778, ve výši 220.000 Kč na podporu činnosti Místní akční skupiny, zejména na pokrytí mzdových nákladů, provozních nákladů, pokrytí pronájmu stávajících prostor a prezentaci na výstavě Země živitelka, za podmínek uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace uvedené v příloze
č. 7 zápisu.

Hlasování č. 22:        45 – 0 – 0

 

 

 

 

Bod č. 20

Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod

 

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1325/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s  § 35 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje uzavřené dne 8.1.2007 mezi Jihomoravským krajem a Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod, IČ: 75082241, Kounicova 13, 602 00 Brno, který tvoří přílohu č. 8 zápisu.

Hlasování č. 23:        44 – 0 – 0

 

 

Bod č. 21

Informativní zpráva o naplňování Programu rozvoje Jihomoravského kraje a Strategie rozvoje Jihomoravského kraje

 

Diskuse:

Pavel Březa (s dotazem, zda by naplňování Programu a Strategie rozvoje JMK nemělo být podrobeno informační kampani a názoru veřejnosti), Milan Venclík (s poděkováním za námět a s příslibem).

 

Usnesení č. 1326/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s § 35 odst. 1 a odst. 2 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

bere na vědomí „Informativní zprávu o naplňování Programu rozvoje Jihomoravského kraje a  Strategie rozvoje Jihomoravského kraje“, která tvoří přílohu č. 9 zápisu.

Hlasování č. 24:        45 – 0 – 0

 

 

Bod č. 22

Schválení „Programu rozvoje sítě cyklistických komunikací s minimálním kontaktem s motorovou dopravou v Jihomoravském kraji“

 

Materiál okomentoval Milan Venclík. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1327/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s § 35 odst. 2 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů,

 

a)      schvaluje dokument „Program rozvoje sítě cyklistických komunikací s minimálním kontaktem s motorovou dopravou v Jihomoravském kraji“, který je uveden v příloze č. 10 zápisu (CD nosič),

 

b)      ukládá Krajskému úřadu Jihomoravského kraje přijmout opatření k realizaci „Programu rozvoje sítě cyklistických komunikací s minimálním kontaktem s motorovou dopravou v Jihomoravském kraji.

Hlasování č. 25:        46 – 0 – 0

Příloha č. 10 zápisu je uložena na odboru správním a organizačním.

 

 

Bod č. 23

Dotace dobrovolnému svazku obcí “Časnýř“

 

Materiál uvedl Milan Venclík. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1328/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,

schvaluje dotaci dobrovolnému svazku obcí „Časnýř“, Bílovice nad Svitavou, PSČ 664 01, IČ: 70937818, ve výši 200 tis. Kč, na projekt „Cyklostezky v mikroregionu Časnýř“, za podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, která tvoří přílohu č. 11 zápisu.

Hlasování č. 26:        46 – 0 – 0

 

 

Bod č. 24

Schválení Dodatků ke Smlouvám o partnerství a vzájemné spolupráci uzavřeným v rámci projektu „Zvyšování projektové absorpční kapacity Jihomoravského kraje“

 

Materiál představil Milan Venclík. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1329/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s § 35 odst. 1 a § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,

schvaluje Dodatky ke Smlouvám o partnerství a vzájemné spolupráci uzavřené mezi Jihomoravským krajem a Regionální rozvojovou agenturou jižní Moravy, IČ: 65338090, Královopolská 3052/139, 612 00 Brno; EURION o.s., IČ: 70894001, Drobného 30, 602 00 Brno; Europa Clubem Brno o.s., IČ: 27040887, Zvonařka 408/16, 617 00 Brno; Centrálou cestovního ruchu - Jižní Morava, IČ: 75063638, Radnická 2, 602 00 Brno; Svazkem obcí „Drahanská vrchovina“, IČ: 70954399, Luleč 33, 683 03 Luleč; Statutárním městem Brnem, IČ: 44992785, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno, které tvoří přílohu č. 12 zápisu.

Hlasování č. 27:        46 – 0 – 0

 

 

Bod č. 25

Poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro JIC, zájmové sdružení právnických osob

 

Úvodní slovo podal Milan Venclík. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

 

 

Usnesení č. 1330/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s § 35 odst. 1 a § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje mezi Jihomoravským krajem jako poskytovatelem a JIC, zájmovým sdružením právnických osob, se sídlem U Vodárny 2, 616 00 Brno, IČ: 71180478, jako příjemcem, která tvoří přílohu č. 13 zápisu.

Hlasování č. 28:        47 – 0 – 0

 

 

Bod č. 26

Poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na činnost sítě Regionálních informačních míst pro podnikatele a jejich expozitur v Jihomoravském kraji

 

Úvodní slovo podal Milan Venclík. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1331/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

a)        schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje Regionální hospodářské komoře Brno, se sídlem Brno, Výstaviště 1, PSČ: 648 04, IČ: 48907723, ve výši 1.250.000,- Kč, na činnost sítě Regionálních informačních míst pro podnikatele a jejich expozitur v Jihomoravském kraji, za podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, která tvoří přílohu č. 14a zápisu,

 

b)        schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje Jihomoravské hospodářské komoře, se sídlem Brno, Dvořákova 14, PSČ: 602 00, IČ: 75108453, ve výši 1.250.000,- Kč, na činnost sítě Regionálních informačních míst pro podnikatele a jejich expozitur v Jihomoravském kraji, za podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, která tvoří přílohu č. 14b zápisu.

Hlasování č. 29:        45 – 0 – 0

 

 

Bod č. 27

Dotace Jihomoravského kraje na akci „Mikulov-Nicolsburg 2007“

 

Podrobnější informace k plánované akci „Mikulov-Nicolsburg“ podal Milan Venclík.

 

Diskuse:

Jaroslava Baštařová (s dotazem, zda byla akce ze strany účastníků bezplatná), Milan Venclík (s odpovědí).

 

Usnesení č. 1332/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje Městu Mikulov, Náměstí 1, 692 20 Mikulov, IČ: 00283347, ve výši 265 tis. Kč na realizaci akce „Mikulov-Nicolsburg 2007 – vzpomínková akce 198. výročí konce tažení r. 1809“, za podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, která tvoří přílohu č. 15 zápisu.

Hlasování č. 30:        47 – 1 – 0

 

 

Bod č. 134

Zpráva o činnosti společnosti Thermal Pasohlávky a.s.

 

Materiál přednesl Milan Venclík. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1333/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s § 35 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

bere na vědomí zprávu o činnosti a situaci ve společnosti Thermal Pasohlávky a.s., se sídlem Pasohlávky 1, PSČ: 691 22, IČ: 27714608.

Hlasování č. 31:        44 – 0 – 4

 

 

Bod č. 138

Záměr na založení zájmového sdružení právnických osob

 

Podrobné informace k materiálu podal Milan Venclík. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1334/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu v souladu s § 35 odst. 1 a odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,

schvaluje záměr na založení zájmového sdružení právnických osob za účelem podání projektu na vybudování multifunkčního centra v objektu jízdáren na zámku v Lednici do Integrovaného operačního programu.

Hlasování č. 32:        46 – 0 – 1

 

 

Bod č. 28

Dotace na hospodaření v lesích

 

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1335/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje  v souladu s ust. § 36 písm. c) a d) z. č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, 

 

a) s c h v a l u j e  poskytnutí dotací na  hospodaření v lesích  příjemcům dle obsahu jejich žádos  a ve výši uvedené v příloze č. 16a zápisu,

 

b) s c h v a l u j e poskytnutí dotací na  hospodaření v lesích subjektům   uvedeným v příloze č. 16b zápisu,  v níž jsou uvedeny předměty dotací a  výše dotace, za podmínek uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace, která tvoří  přílohu č. 16c zápisu.

Hlasování č. 33:        42 – 0 – 0

 

 

Bod č. 29

Změna Pravidel pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji

 

Diskuse:

Pavel Březa (s připomínkami k názvu materiálu), Jaroslava Baštařová (s technickými připomínkami k předloženému materiálu), Anna Hubáčková, vedoucí odboru životního prostředí.  

 

Stanislav Juránek přerušil projednávání bodu.

 

 

Bod č. 30

Předepsání odvodu Obci Chudčice

 

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1336/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje  v souladu s ust. § 36 písm. d) z. č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění,  a ust. § 22 odst. 2 z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

u k l á d á   Obci Chudčice, 664 71 Chudčice, IČ: 00362956, odvod peněžních prostředků ve výši 248.030,- Kč do rozpočtu Jihomoravského kraje za porušení rozpočtové kázně v územních rozpočtech – nedodržení podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje dle přílohy č. 17a zápisu a  u k l á d á   penále odpovídající tomuto porušení rozpočtové kázně dle přílohy č. 17b zápisu.

Hlasování č. 34:        43 – 0 – 0

 

 

Bod č. 31

Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace

 

Materiál uvedl Igor Poledňák. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1337/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

a) s c h v a l u j e   v souladu s § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 1 ke smlouvě č. 097/07/OVV o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje uzavřené dne 22. 5. 2007 mezi Jihomoravským krajem a Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou, který tvoří přílohu č. 18a zápisu,

 

b) s c h v a l u j e   v souladu s § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 1 ke smlouvě č. 096/07/OVV o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje uzavřené dne 3. 7. 2007 mezi Jihomoravským krajem a Masarykovou univerzitou, který tvoří přílohu č. 18b zápisu,

 

c) s c h v a l u j e   v souladu s § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 1 ke smlouvě č. 088/07/OVV o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje uzavřené dne 3. 4. 2007 mezi Jihomoravským krajem a Masarykovou univerzitou, který tvoří přílohu č. 18c zápisu.

Hlasování č. 35:        42 – 0 – 0

 

 

Bod č. 32

Úpravy rozpočtu OVV

 

Podrobné informace k úpravě rozpočtu odboru vnějších vztahů podal Igor Poledňák. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1338/07/Z 20:

·                    Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

a) s c h v a l u j e   v souladu s § 35 odst. 2 písm. i) zákona 129/2000 Sb. o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 12 odst. 2 písm. b), § 28 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, změnu závazného ukazatele spočívající ve zvýšení příspěvku na provoz Kanceláře Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, příspěvkové organizace, o 700 tis. Kč,

 

b) s c h v a l u j e   v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, schválit převedení prostředků ve výši 4 000 tis. Kč z rozpočtu spravovaného odborem vnějších vztahů na rok 2007 – z § 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená), z akce Spolupráce s regiony Ruské federace 900 tis. Kč, z akce Návštěva berlínského diplomatického sboru 1 000 tis. Kč, z akce Spolupráce s italskými regiony 200 tis. Kč, z akce Zřízení nových kanceláří JMK v zahraničí 720 tis. Kč, z akce Spolupráce se slovenskými regiony 180 tis. Kč a z akce Setkání evropských prezidentů v JMK 1 000 tis. Kč do Fondu zahraniční pomoci Jihomoravského kraje.

Hlasování č. 36:        43 – 0 – 0

 

 

Bod č. 33

Poskytnutí dotace v rámci spolufinancování projektu ECONET platform

 

Komentář k předloženému materiálu podal Igor Poledňák.

 

Diskuse:

Pavel Březa (s návrhem vyškrtnout část a) návrhu usnesení), Čeněk Absolon, vedoucí odboru vnějších vztahů (s vysvětlením), Igor Poledňák (s akceptací návrhu Pavla Březy).

 

Usnesení č. 1339/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

s c h v a l u j e   v souladu s § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje ve formě dotace Regionální hospodářské komoře Brno se sídlem v Brně, Výstaviště 1, IČ: 48907723 na spolufinancování projektu „ECONET platform – Hospodářská spolupráce pro české a rakouské malé a střední podniky v ose jižní Moravy-Dolního Rakouska a Vídně“ ve výši do 20 % z konečných způsobilých výdajů projektu, nejvýše však do 841 tis. Kč v letech 2007 a 2008 za podmínek uvedených ve „Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Jihomoravského kraje na spolufinancování projektu v rámci iniciativy Interreg IIIA“, která je přílohou č. 19 zápisu.

Hlasování č. 37:        43 – 0 – 0

 

 

Bod č. 34

Poskytnutí dotace na projekt „Mozek“

 

Podrobnosti k projektu „Mozek“ podal Igor Poledňák. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1340/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

a) s c h v a l u j e   v souladu s § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí části finanční podpory ve formě dotace ve výši 400 tis. Kč z celkové podpory ve výši 3 300 tis. Kč Masarykově univerzitě, se sídlem Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ: 00216224, na realizaci projektu „Mozek“ za podmínek uvedených ve „Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje k realizaci projektu „Mozek“, která je přílohou č. 20 zápisu,

 

b) s c h v a l u j e   v souladu s § 35 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, závazek poskytnout Masarykově univerzitě se sídlem Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ: 00216224 finanční prostředky ve formě dotace ve výši 2 900 tis. Kč nejpozději do 30. 6. 2008 za účelem financování projektu „Mozek“.

Hlasování č. 38:        42 – 0 – 0

 

 

Bod č. 35

Uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně

 

Materiál představil Igor Poledňák. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1341/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

a) u k l á d á   v souladu s ust. § 36 písm c) a ust. § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, Diecézní charitě Brno se sídlem v Brně, tř. Kpt. Jaroše 9, 661 35 Brno, IČ: 44990260, odvod peněžních prostředků ve výši Kč 17 141,- do rozpočtu Jihomoravského kraje za porušení rozpočtové kázně v územních rozpočtech – nedodržení podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje dle přílohy č. 21a zápisu,

 

b) u k l á d á   penále odpovídající tomuto porušení rozpočtové kázně dle přílohy č. 21b     zápisu,

 

c) n e p o ž a d u j e  po Diecézní charitě Brno se sídlem v Brně, tř. Kpt. Jaroše 9, 661 35 Brno, IČ: 44990260 smluvní pokutu ve výši Kč 4 000,- za porušení povinnosti vyplývající ze Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Hlasování č. 39:        44 – 0 – 0

 

 

Bod č. 37

Meziregionální spolupráce se subjekty veřejné správy v Srbsku

 

Úvodní slovo podal Igor Poledňák. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1342/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

a) s c h v a l u j e   v souladu s ustanovením § 36 písm. b) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění a v souladu s ustanovením § 10 odst. 1, písm. j) zák. č. 250/2000 Sb.,                     o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, poskytnutí humanitárního peněžitého daru „Regionalne agenture za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlje“ za podmínek uvedených ve smlouvě, která tvoří přílohu č. 22a zápisu ve výši 173 891,- EUR z Fondu zahraniční pomoci JMK na realizaci projektů:

-         Kontrola plodnosti půdy a využití výsledků v praxi v opštině Arandjelovac, který tvoří přílohu č. 22b zápisu,

-         „Rozmístění osvětlení a plotu na školních sportovních hřištích v opštině Batočina“, který tvoří přílohu č. 22c zápisu,

-         Vypracování projektu fekální kanalizace Guberevaci v opštině Knić, který tvoří přílohu č. 22d zápisu,

-         „Vybavení kabinetu odborných předmětů v hotelové škole „Toza Dragović““, který tvoří přílohu č. 22e zápisu,

-         Rekonstrukce a dostavba objektu instituce pro děti předškoleního věku „Naša mladost“ z Lapova, který tvoří přílohu č. 22f zápisu,

-         Podpora rozvoje v opštině Rača“, který tvoří přílohu č. 22g zápisu,

-         „Rekonstrukce stávající vodovodní sítě a výstavba nové kanalizační sítě v opštině Topola“, který tvoří přílohu č. 22h zápisu a

 

b) s c h v a l u j e   v souladu s ustanovením § 36 písm. b) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění a v souladu s ustanovením § 10 odst. 1, písm. j) zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, poskytnutí humanitárního peněžitého daru „Červenému kříži v Srbsku“ za podmínek uvedených ve smlouvě, která tvoří přílohu č. 22i zápisu, ve výši 50 000,- EUR z Fondu zahraniční pomoci JMK na realizaci projektu „Centrum přátelství dětí a mládeže“, který tvoří přílohu č. 22j zápisu.

Hlasování č. 40:        40 – 0 – 1

 

 

Bod č. 38

Návrh zákona, kterým se mění zákoník práce

 

Materiál představila Marie Cacková.

 

Diskuse:

Jiří Kadrnka (s dotazy k navrhované změně zákoníku práce), Pavel Březa (s dotazem, zda je zajišťována nějaká podpora v PSP ČR a zda byla zvažována jiná forma), Marie Cacková (s odpověďmi na vznesené dotazy).

 

Usnesení č. 1343/07/Z 20:

·                    Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s § 35 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

·                    a) schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,          ve znění zákona č. 585/2006 Sb., dle přílohy č. 23 zápisu,

·                     

b)předkládá návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,        ve znění zákona č. 585/2006 Sb., Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky,

 

c)pověřuje člena Zastupitelstva Jihomoravského kraje Ing. Stanislava Juránka jednat za Zastupitelstvo Jihomoravského kraje o návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a v jejích orgánech.

Hlasování č. 41:        42 – 0 – 4

 

 

Bod č. 39

Zásady poskytování dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2008 na podporu a rozvoj nestátních neziskových subjektů zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb

 

Materiál uvedla Marie Cacková.

 

Diskuse:

Pavel Březa (s dotazem, zda budou zásady vyhrazeny pouze společnostem, které mají registraci dle zákona o sociálních službách), Marie Cacková (s odpovědí).

 

Usnesení č. 1344/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,  

s c h v a l u j e    Zásady poskytování dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2008
na podporu a rozvoj nestátních neziskových subjektů zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb ve znění uvedeném v příloze č. 24 zápisu.

Hlasování č. 42:        43 – 0 – 0

 

 

Bod č. 40

Změny závazných ukazatelů některým příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních služeb

 

Marie Cacková uvedla opravený materiál a navrhla rozšířit účel u Domova pro seniory Sokolnice o „a opravu interiérů zámecké kaple“.

 

Usnesení č. 1345/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s § 35 odst. 2 písm. j) zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 12 odst. 2 písm. b) a § 28 odst. 2 a odst. 4  zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

 

a)  s c h v a l u j e  změny závazných ukazatelů stanovených rozpočtem Jihomoravského kraje na rok 2007 některým příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních služeb následovně:

- zvýšení příspěvků na provoz s účelovým určení ve výši dle rozpisu uvedeného v příloze
č. 25a zápisu,

- snížení příspěvků na provoz bez účelového určení ve výši dle rozpisu uvedeného v příloze
č. 25b zápisu,

- odvod investičních zdrojů příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb dle rozpisu v příloze č. 25c zápisu,

- poskytnutí dotace na investice Domovu pro seniory Skalice, příspěvkové organizaci na stavební akci „Rekonstrukce a přístavba“ ve výši 3 500 tis. Kč,  

 

b) s c h v a l u j e  pokrytí dotace na investice Domovu pro seniory Skalice, příspěvkové organizaci na stavební akci „Rekonstrukce a přístavba“ ve výši 3 500 tis.Kč a pokrytí příspěvku na provoz s účelovým určení Domovu pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, ve výši 500 tis. Kč z finančních prostředků Fondu pro sociální věci Jihomoravského kraje.  

Hlasování č. 43:        46 – 0 – 0

 

 

 

Bod č. 41

Domov Horizont, příspěvková organizace – finanční vypořádání dotace na investice poskytnuté z rozpočtu Jihomoravského kraje na  akci „Výměna technologie kuchyně - konvektomat“

 

Materiál uvedla Marie Cacková. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1346/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s § 35 odst. 1 zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 20 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

 

a) bere na vědomí  finanční vypořádání dotace  na investice poskytnuté z  rozpočtu Jihomoravského kraje Domovu Horizont, příspěvkové organizaci na akci „Výměna technologie kuchyně - konvektomat“,

b) schvaluje použití nevyčerpaných finančních prostředků z dotace na investice ve výši
61 625,- Kč Domovem Horizont, příspěvkovou organizací, Strážovská 1096, Kyjov na akci „Modernizace technologie kuchyně – nákup škrabky“.

Hlasování č. 44:        41 – 0 – 0

 

 

Bod č. 42

Převod prostředků určených na dotace obcím na komunitní plánování do Fondu pro sociální věci

 

Informace k materiálu podala Marie Cacková. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1347/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,

 

s c h v a l u j e  převedení prostředků z rozpočtu Jihomoravského kraje z paragrafu 4399 určených na dotace obcím na komunitní plánování do Fondu pro sociální věci

Hlasování č. 45:        45 – 0 – 0

 

 

Bod č. 43

Dodatky ke zřizovacím listinám některých příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb

 

Komentář k materiálu podala Marie Cacková. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1348/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

v souladu s ustanovením  § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, ve znění pozdějších předpisů a § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

 

I.  

a)  s c h v a l u j e 

-         změnu hlavního účelu příspěvkové organizace a předmětu činnosti vyplývající z tohoto účelu S-centra Hodonín, příspěvková organizace, na základě které nebude od nabytí její účinnosti poskytovat sociální službu typu denní stacionář

 

-         Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině ze dne 9.11.2006 S-centra Hodonín, příspěvková organizace uvedený v příloze č. 26a zápisu, kterým se s účinnosode dne schválení Zastupitelstvem Jihomoravského kraje mění Čl. II. Úvodní ustanovení a Čl. III. Hlavní účel příspěvkové organizace a předmět činnosti vyplývající z tohoto účelu Zřizovací listiny ve smyslu dodatku

 

II.  

b)  s c h v a l u j e  

-         změnu v rozsahu zřizovatelem povolené doplňkové činnosti Domova Horizont, příspěvková organizace, na základě které nebude od nabytí její účinnosti provozovat doplňkovou činnost „praní prádla pro Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace“

 

-         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině ze dne 9.11.2006 Domova Horizont příspěvková organizace uvedený v příloze č. 26b zápisu, kterým se s účinnosode dne schválení Zastupitelstvem Jihomoravského kraje mění Čl. IX. Doplňková činnost Zřizovací listiny ve smyslu dodatku

Hlasování č. 46:        42 – 0 – 0

 

 

Bod č. 44

Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje nestátním neziskovým organizacím zajišťujícím veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb pro rok 2007 - finanční prostředky FSV

 

Materiál uvedla Marie Cacková a akceptovala technickou připomínku Pavla Březy. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1349/07/Z 20:

·                    Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. c)  zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,

·                    s c h v a l u j e  poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2007 nestátním neziskovým organizacím zajišťujícím veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb, ve výši, na účel a druh dotace, v termínu čerpání a vyúčtování uvedené v příloze č. 27a zápisu za podmínek smlouvy, která tvoří přílohu č. 27b zápisu z prostředků Fondu pro sociální věci Jihomoravského kraje.

Hlasování č. 47:        41 – 0 – 1

 

 

Bod č. 45

Změna výše dotace občanskému sdružení Nadatio Samaritanus – Sdružení Samaritán na rok 2007 a uložení odvodu peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně v územních rozpočtech občanskému sdružení ANABELL – PRO NEMOCNÉ ANOREXIÍ A BULIMIÍ

 

Materiál uvedl František Adamec. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1350/07/Z 20:

·                    Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

·                     

·                    a) s c h v a l u j e    změnu výše poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2007 na podporu a rozvoj nestátních neziskových organizací zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti zdravotnictví schválené Zastupitelstvem Jihomoravského kraje občanskému sdružení Nadatio Samaritanus – Sdružení Samaritán usnesením č. 1176/07/Z17 ze dne 19.4.2007 z 251.100,- Kč na 104.625,- Kč za podmínek smlouvy uvedené v příloze č. 28a zápisu,

·                     

·                    Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. c)  zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění a v souladu s ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

·                     

·                    b) u k l á d á  občanskému sdružení ANABELL – PRO NEMOCNÉ ANOREXIÍ A BULIMIÍ, se sídlem Bratislavská 2, 602 00  Brno, odvod peněžních prostředků ve výši 21 995,- Kč do rozpočtu Jihomoravského kraje za porušení rozpočtové kázně v územních rozpočtech – nedodržení podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje dle přílohy č. 28b zápisu,

·                     

·                    c) u k l á d á   penále odpovídající tomuto porušení rozpočtové kázně dle přílohy č. 28c zápisu.

Hlasování č. 48:        42 – 0 – 0

 

 

Bod č. 46

Změna využití dotace Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně na infrastrukturu související s projektem „Mezinárodní centrum klinického výzkumu Brno“ a navýšení dotace na rok 2007   

                                     

Materiál okomentoval František Adamec. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1351/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,

a) s c h v a l u j e   změnu účelu využití dotace poskytnuté Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně účelově určené na investiční výdaje na infrastrukturu související s projektem „Mezinárodní centrum klinického výzkumu Brno“ ve výši 15.000.000,- Kč a navýšení poskytnuté  dotace pro rok 2007 o 5 000 000,- Kč původně určených na projekt ,,Mezinárodní centrum klinického výzkumu Brno“ pro rok 2007, za podmínek uvedených v Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, dle přílohy č. 29 zápisu,

 

b) s c h v a l u j e  snížení převodu nevyčerpané částky 15.000.000,- Kč na částku 10.000.000,- Kč, a to z § 3521 – Fakultní nemocnice z prostředků rozpočtu na rok 2007 určených na akci Mezinárodní centrum klinického výzkumu Brno do Fondu pro zdravotnictví Jihomoravského kraje na § 3521 – Fakultní nemocnice na akci Mezinárodní centrum klinického výzkumu Brno s použitím v letech 2008-2009.

Hlasování č. 49:        44 – 0 – 1

 

 

Bod č. 47

Změna závazných ukazatelů některých příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem v oblasti zdravotnictví

 

František Adamec podal informace k předloženému materiálu.

 

Diskuse:

Zuzana Domesová (s dotazem, zda jsou ve fondu zdravotnictví k dispozici prostředky pro nemocnici Vyškov), František Adamec (s odpovědí).

 

Usnesení č. 1352/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 12 odst. 2 písm. b), § 28 odst. 2 a § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

 

a) s c h v a l u j e   změny závazných ukazatelů – příspěvků na provoz bez účelového určení poskytnutých příspěvkovým organizacím Jihomoravského kraje v oblasti zdravotnictví na rok 2007 – tak, že část příspěvku na provoz ve výši účetních odpisů svěřeného dlouhodobého majetku vypočítaných dle odpisového plánu, zaúčtovaných účetní jednotkou v souladu s účetními předpisy a uvedených v účetních výkazech k rozvahovému dni, je účelově určeným příspěvkem na provoz a je určena výlučně na krytí těchto účetních odpisů,

 

b) s c h v a l u j e   změnu závazného ukazatele – účelově určenou investiční dotaci, Nemocnici Kyjov, příspěvkové organizaci, ve výši 13.000.000,-- Kč, na rok 2007, na akci „Nemocnice Kyjov – Modernizace CT pracoviště“, s použitím v letech 2007 – 2008,

 

c) s c h v a l u j e   použití Fondu pro zdravotnictví Jihomoravského kraje v roce 2007 ve výši 10.732.233,23 Kč a použití zůstatku Fondu pro zdravotnictví Jihomoravského kraje ve výši 2.267.766,77 Kč ke krytí účelově určené investiční dotace na akci „Nemocnice Kyjov – Modernizace CT pracoviště“, na rok 2007, pro Nemocnici Kyjov, příspěvkovou organizaci,

 

d) s c h v a l u j e   změnu závazného ukazatele – účelově určenou investiční dotaci, Nemocnici Kyjov, příspěvkové organizaci, ve výši 2.000.000,-- Kč, na rok 2007, na akci „Monitory základních životních funkcí včetně centrálních monitorů“, s použitím v letech 2007 – 2008,

 

e) s c h v a l u j e   použití zůstatku Fondu pro zdravotnictví Jihomoravského kraje v roce 2007 ve výši 2.000.000,-- Kč ke krytí účelově určené investiční dotace na akci „Monitory základních životních funkcí včetně centrálních monitorů“, na rok 2007, pro Nemocnici Kyjov, příspěvkovou organizaci,

 

f) s c h v a l u j e   závazný ukazatel – účelově určenou investiční dotaci, Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci, ve výši 31.000.000,-- Kč, na rok 2007, na akci „Nemocnice Vyškov – rekonstrukce západního křídla“, s použitím v letech 2007 – 2008,

 

g) s c h v a l u j e   použití Fondu pro zdravotnictví Jihomoravského kraje v roce 2007 ve výši 31.000.000,-- Kč ke krytí účelově určené investiční dotace na akci „Nemocnice Vyškov – rekonstrukce západního křídla“, na rok 2007, pro Nemocnici Vyškov, příspěvkovou organizaci,

 

h) s c h v a l u j e   závazný ukazatel – odvod investičních prostředků do Fondu pro zdravotnictví Jihomoravského kraje, Nemocnici Ivančice, příspěvkové organizaci, ve výši 3.922.463,24 Kč, na rok 2007, odpovídající výši pohledávky za zřizovatelem, která vznikla při sloučení bývalé Bakešovy nemocnice Brno, příspěvkové organizace, s Nemocnicí Ivančice, příspěvkovou organizací,                                                                                                                                                                                                 T: 19. 10. 2007,

 

i) s c h v a l u j e   závazný ukazatel – účelově určený příspěvek na provoz z rozpočtu Jihomoravského kraje, Nemocnici Ivančice, příspěvkové organizaci, ve výši 3.922.463,24 Kč, na rok 2007, na úhradu závazku Jihomoravského kraje vůči Nemocnici Ivančice, příspěvkové organizaci, který vznikl při sloučení bývalé Bakešovy nemocnice Brno, příspěvkové organizace, s Nemocnicí Ivančice, příspěvkovou organizací,

 

j) s c h v a l u j e   použití Fondu pro zdravotnictví Jihomoravského kraje v roce 2007 ve výši 3.992.463,24 Kč ke krytí účelově určeného příspěvku na provoz na úhradu závazku Jihomoravského kraje vůči Nemocnici Ivančice, příspěvkové organizaci, který vznikl při sloučení bývalé Bakešovy nemocnice Brno, příspěvkové organizace, s Nemocnicí Ivančice, příspěvkovou organizací, pro Nemocnici Ivančice, příspěvkovou organizaci,

 

k) s c h v a l u j e   závazný ukazatel – účelově určený příspěvek na provoz z rozpočtu Jihomoravského kraje na financování osobních nákladů (praxe) lékaře připravujícího se na povolání praktického lékaře pro dospělé,

-         Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci, ve výši 175.000,-- Kč (z toho částka 150.000,-- Kč je určena na rok 2007 a částka 25.000,-- Kč je určena na rok 2008),

-         Nemocnici TGM Hodonín, příspěvkové organizaci ve výši, 125.000,-- Kč (z toho částka 100.000,-- Kč je určena na rok 2007 a částka 25.000,-- Kč je určena na rok 2008),

 

l) s c h v a l u j e   použití zůstatku Fondu pro zdravotnictví Jihomoravského kraje ke krytí účelově určeného příspěvku na provoz na financování osobních nákladů (praxe) lékaře připravujícího se na povolání praktického lékaře pro dospělé, Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci, Nemocnici TGM Hodonín, příspěvkové organizaci, v celkové výši 300.000,-- Kč.

 

m) s c h v a l u j e   závazný ukazatel – účelově určený příspěvek na provoz z rozpočtu Jihomoravského kraje, na akci „Opravy v areálu nemocnice ve Valticích“, na rok 2007, ve výši 385.000,-- Kč, Nemocnici Břeclav, příspěvkové organizaci,

 

n) s c h v a l u j e   použití Fondu pro zdravotnictví Jihomoravského kraje v roce 2007 ve výši 385.000,-- Kč ke krytí účelově určeného příspěvku na provoz na akci „Opravy v areálu nemocnice ve Valticích“, na rok 2007, pro Nemocnici Břeclav, příspěvkovou organizaci.

Hlasování č. 51 (hlasování č. 50 technická chyba):           49 – 0 – 0

 

 

Bod č. 48

Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Jihomoravského kraje v oblasti zdravotnictví

 

Informace k materiálu podal František Adamec.

 

Diskuse:

Jaroslava Baštařová (s dotazy, zda a jaká je stanovena výše částky při jednání o ceně pozemků), Lubomír Šmíd (s odpovědí).

 

Usnesení č. 1353/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ust. § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

 

a) s c h v a l u j e

-    svěření dále uvedeného nemovitého majetku do správy Nemocnice Břeclav, příspěvkové organizace

 

pozemek p.č. 4431/7 ostatní plocha

pozemek p.č. 4431/9 ostatní plocha

     

      vše v k.ú. a obci Břeclav, okres Břeclav

 

-    Dodatek č. 13 ke Zřizovací listině ze dne 17. 12. 2002 Nemocnice Břeclav, příspěvkové organizace, dle přílohy č. 30a zápisu,

 

b) s c h v a l u j e

-    svěření dále uvedeného nemovitého majetku do správy Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace

 

pozemek p.č. 293/1 ostatní plocha

pozemek p.č. 293/5 zastavěná plocha a nádvoří

pozemek p.č. 293/6 zastavěná plocha a nádvoří

pozemek p.č. 293/7 zastavěná plocha a nádvoří

pozemek p.č. 293/8 zastavěná plocha a nádvoří

pozemek p.č. 293/9 zastavěná plocha a nádvoří

pozemek p.č. 293/10 zastavěná plocha a nádvoří

pozemek p.č. 293/11 zastavěná plocha a nádvoří

pozemek p.č. 293/12 zastavěná plocha a nádvoří

pozemek p.č. 293/13 zastavěná plocha a nádvoří

pozemek p.č. 293/14 zastavěná plocha a nádvoří

pozemek p.č. 293/15 zastavěná plocha a nádvoří

pozemek p.č. 293/16 zastavěná plocha a nádvoří

pozemek p.č. 343 zastavěná plocha a nádvoří

pozemek p.č. 344/1 ostatní plocha

pozemek p.č. 344/2 ostatní plocha

pozemek p.č. 345 zastavěná plocha a nádvoří

pozemek p.č. 346 ostatní plocha

pozemek p.č. 380/3 ostatní plocha

pozemek p.č. 380/4 ostatní plocha

pozemek p.č. 380/5 zastavěná plocha a nádvoří

budova bez čp/če garáž na pozemku p.č. 293/5

budova bez čp/če garáž na pozemku p.č. 293/6

budova bez čp/če garáž na pozemku p.č. 293/12

budova č.p. 571 obč. vyb. na pozemku p.č. 343

budova bez čp/če obč.vyb. na pozemku p.č. 345

 

     vše v k.ú. Staré Brno, obec Brno, okres Brno-město

 

-    Dodatek č. 13 ke Zřizovací listině ze dne 17. 12. 2002 Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace, dle přílohy č. 30b zápisu,

 

c) s c h v a l u j e 

-    svěření dále uvedeného nemovitého majetku do správy Nemocnice Kyjov, příspěvkové organizace

 

budova bez čp/če obč.vyb. na pozemku p.č. st. 990/2 a p.č. st. 3048, v k.ú. a obci  Kyjov, okres Hodonín

 

-    Dodatek č. 10 ke Zřizovací listině ze dne 17. 12. 2002 Nemocnice Kyjov, příspěvkové organizace, dle přílohy č. 30c zápisu,

   

d) s c h v a l u j e

-    vyjmutí dále uvedeného nemovitého majetku ze správy Nemocnice Znojmo, příspěvkové organizace

 

pozemek p.č. 805 ostatní plocha

pozemek p.č. 1645 zastavěná plocha a nádvoří

budova č.p. 979 bydlení na p.č. 1645

 

            vše k.ú. Znojmo-město, obec Znojmo, okres Znojmo

 

-    Dodatek č. 10 ke Zřizovací listině ze dne 17. 12. 2002 Nemocnice Znojmo, příspěvkové organizace, dle přílohy č. 30d zápisu,

 

c) u k l á d á

-    odboru zdravotnictví Krajského úřadu Jihomoravského kraje zpracovat ve lhůtě do 20 dnů ode dne schválení usnesení Zastupitelstvem Jihomoravského kraje Úplné znění Zřizovací listiny Nemocnice Břeclav, příspěvkové organizace, Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace, Nemocnice Kyjov, příspěvkové organizace, Nemocnice Znojmo, příspěvkové organizace.

Hlasování č. 52:        51 – 0 – 2

 

 

Bod č. 51

Poskytnutí dotace na zpracování územních plánů – II. etapa

 

Materiál uvedla Anna Procházková a akceptovala připomínky Pavla Březy. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1354/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s § 36 odst. 1 písm. d) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,

schvaluje poskytnutí finanční podpory v rámci dotačního programu „Dotace na zpracování územních plánů“ obcím ve výši dle Seznamu žadatelů o veřejnou finanční podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje uvedeného v příloze č. 31 zápisu.

Hlasování č. 53:        52 – 0 – 0

 

 

Bod č. 52

Změna účelu dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje – Město Letovice

 

Materiál představil František Adamec. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1355/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

s c h v a l u j e   v souladu s § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, změnu účelu dotace z rozpočtu JMK ve výši 80 tis. Kč schválené usnesením č. 1182/07/Z 17 pro Město Letovice z „oprava historické fasády ZŠ Tyršova, Letovice“ na „obnova historické fasády ZŠ Tyršova, Letovice“

Hlasování č. 54:        52 – 0 – 0

 

 

 

Bod č. 53

Schválení dotačních programů v oblasti kultury a památkové péče

 

Materiál objasnil František Adamec. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1356/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

s c h v a l u j e    v souladu s § 36 odst. 1 písm. c),d) zákona č. 1292000 Sb., o krajích, v platném znění, Dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje v oblasti kultury, Dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje v oblasti památkové péče a Dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje v oblasti kulturních zařízení, které tvoří přílohu č. 32 zápisu.

Hlasování č. 55:        47 – 0 – 0

 

 

Bod č. 54

Změna závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Masarykovo muzeum v Hodoníně

 

Materiál uvedl František Adamec. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1357/07/Z 20:

·                    Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. i) zákona 129/2000 Sb. o krajích, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 písm. b) a § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o  rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,

·                     

·                    a)  s c h v a l u j e  změnu závazného ukazatele pro příspěvkovou organizaci Masarykovo muzeum v Hodoníně v rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2007 dotace na investice, účelově určeného na financování akce: „Přístavba hlavního pavilonu Slovanského hradiště v Mikulčicích“ takto: z akce „Přístavba hlavního pavilonu Slovanského hradiště v Mikulčicích“ na akci „Přestavba hlavního pavilonu Slovanského hradiště v Mikulčicích a příprava projektů“ a snížit výši částky z 2 000 tis. Kč na 700 tis. Kč s použitím v roce 2007 – 2008,

·                     

·                    b) s c h v a l u j e   změnu závazného ukazatele pro příspěvkovou organizaci Masarykovo muzeum v Hodoníně v rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2007 účelově určeného na dotace na investice na akci: „Expozice v Mikulčicích“ navýšit z 1 000 tis. Kč na 2 300 tis. Kč s použitím v roce 2007 – 2008.

Hlasování č. 56:        49 – 0 – 0

 

 

 

Bod č. 55

Změny závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Regionální muzeum v Mikulově

 

Materiál okomentoval František Adamec. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1358/07/Z 20:

·                    Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s § 12 odst. 2 písm. b) a § 28 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o  rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a s § 35 odst. 2 písm. i) zákona 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění,

·                     

·                    a) s c h v a l u j e  stanovení závazného ukazatele – odvod provozních prostředků příspěvkové organizaci Regionální muzeum v Mikulově ve výši 26 369,15 Kč odpovídající výši finančních prostředků přijatých příspěvkovou organizací na uskutečněné výdaje projektu „Záchrana drobné architektury - Finanční mechanismus EHP/Norska“, který byl předfinancován v roce 2007 z rozpočtu Jihomoravského kraje.

·                     

·                    b) s c h v a l u j e  změnu závazného ukazatele pro příspěvkovou organizaci Regionální muzeum v Mikulově v rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2007 spočívající v navýšení účelově určeného příspěvku na provoz na akci Oprava hradebního bastionu s vnitřním schodištěm z částky 1 300 tis. Kč na částku 1 500 tis. Kč.

Hlasování č. 57:        50 – 0 – 0

 

 

Bod č. 56

Změna závazného ukazatele pro příspěvkovou organizaci Jihomoravské muzeum ve Znojmě

 

Materiál představil František Adamec. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1359/07/Z 20:

·                    Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s § 35 odst. 2 písm. i) zákona 129/2000 Sb. o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 12 odst. 2 písm. b) a § 28 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o  rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

·                     

·                    s c h v a l u j e změnu závazného ukazatele pro příspěvkovou organizaci Jihomoravské muzeum ve Znojmě v rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2007  ve výši 600 tis. Kč účelově určeného příspěvku na provoz takto: z akce „Odlití plastiky šermíře od H. Lederera do bronzu“ na akci:  „Odlití 4 ks plastik H. Lederera – Šermíř, Hrdina, Anna Pavlová, Charita – Mateřství“.

Hlasování č. 58:        50 – 0 – 0

 

 

Bod č. 57

Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK

 

Jaroslav Pospíšil představil materiál.

 

Diskuse:

Jaroslava Baštařová (s dotazem, zda budou mít obce Křenovice a Holubice prodlouženy smlouvy, které mají uzavřeny na dobu určitou a to do konce roku 2007), Jaroslav Pospíšil (s odpovědí).

 

Usnesení č. 1360/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje  v souladu s ust. § 24 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění,

 

a) s c h v a l u j e  dodatek č. 2 smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK, uzavřené mezi Jihomoravským krajem a obcí Újezd u Rosic dne 23. 9. 2005 ve znění, které je uvedeno v příloze č. 33a zápisu,

 

b) s c h v a l u j e  dodatek č. 4 smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK, uzavřené mezi Jihomoravským krajem a obcí Ostopovice dne 26. 5. 2004 ve znění, které je uvedeno v příloze č. 33b zápisu,

 

c) s c h v a l u j e  smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK –  4. etapa, uzavírané s obcemi, které jsou uvedeny v seznamu, včetně částek, které se jednotlivé obce zavazují hradit podle čl. V. smlouvy, uvedených v seznamu, který tvoří  přílohu č. 33d zápisu ve znění, které je uvedeno v příloze č. 33c zápisu,

 

d) s c h v a l u j e smlouvu o zajištění financování systému IDS JMK, uzavíranou s obcí Křenovice ve znění, které je uvedeno v příloze č. 33e zápisu,

 

e) s c h v a l u j e smlouvu o zajištění financování systému IDS JMK, uzavíranou s obcí Holubice ve znění, které je uvedeno v příloze č. 33f zápisu.

Hlasování č. 59:        50 – 0 – 0

 

 

Bod č. 58

Projekt realizace 4.B etapy IDS JMK –  Oblast Vyškovsko - východ

 

Informace k materiálu podal Jaroslav Pospíšil. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1361/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje  v souladu s ust. §  35 odst. 2 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění,

 

s c h v a l u j e  projekt realizace 4.B etapy IDS JMK – Vyškovsko - východ, který tvoří přílohu č. 34 zápisu.

Hlasování č. 60:        49 – 0 – 0

Příloha č. 34 zápisu je uložena na odboru správním a organizačním.

 

Stanislav Juránek vyhlásil přestávku od 10:30 do 11:00.

 

RNDr. Poledňák pozval členy ZJMK na vernisáž fotografií z leningradské oblasti.

 

Bod č. 16

Cena Jihomoravského kraje

 

Materiál uvedl Stanislav Juránek.

 

Diskuse:

Oldřich Ryšavý (s odmítnutím nominace na ocenění), Stanislav Juránek (uvedl, že příště bude nutná podmínka souhlasu s nominací od navržených osob). 

 

Usnesení č. 1362/07/Z 20:

·                    Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

·                    u d ě l u j e  v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. t) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění a Zásadami pro udílení Ceny Jihomoravského kraje schválenými usnesením č. 1062/04/Z26 Cenu Jihomoravského kraje následujícím osobnostem za přínos v těchto oblastech:

·                     

1.      Technický pokrokJ. B.

2.      Hudba – Z. V.

3.      Výtvarné umění – J. N.

4.      Osobnosti, jejichž život a jednání výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu – V. V.

5.      Osobnosti, jejichž život a jednání výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu – S. K.

Hlasování č. 61:        43 – 0 – 2

 

 

Bod č. 137

Jmenování člena představenstva Thermal Pasohlávky, a.s.

 

Materiál uvedl Stanislav Juránek a přečetl souhlas I. K. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1363/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 194 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

navrhuje valné hromadě společnosti Thermal Pasohlávky, a.s. zvolit pana I. K. členem představenstva společnosti.

Hlasování č. 62:        47 – 0 – 2

 

 

Bod č. 49

Změna č.1 Územního plánu velkého územního celku Břeclavska

 

Materiál podrobně představila Anna Procházková.

 

Diskuse:

Pavel Březa (s žádostí o další informace k procesu projednání této změny a s vyjádřením k pojmenování změny), Eva Hamrlová, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu (s doplňujícími informacemi), Anna Procházková (k procesu změny územního plánu), Pavel Březa. 

 

Usnesení č. 1364/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

s ch v a l u j e  pořízení změny č.1 Územního plánu velkého územního celku Břeclavska ve smyslu žádosti města Valtice, která tvoří přílohu č. 35 zápisu.

Hlasování č. 63:        54 – 0 – 0

 

 

Bod č. 50

Zadání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

 

Materiál podrobně představila Anna Procházková.

 

Diskuse:

Jiří Löw (s pozměňujícím návrhem na usnesení), Jana Drápalová (s pozměňujícími návrhy na usnesení), Anna Procházková (s reakcí a nesouhlasem s pozměňujícími návrhy), Eva Hamrlová, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu (s dalšími doplňujícími informacemi), Helena Sýkorová (s vyjádřením podpory návrhu Jany Drápalové), Jana Drápalová (s vyjádřením, že navrhované změny byly jako připomínky podány, ale nebyly zpracovatelem zadání akceptocány), Milan Venclík, Alois Vybíral (s vyjádřením podpory Anně Procházkové), Eva Hamrlová, Jana Drápalová, Pavel Březa, Anna Procházková, Milan Venclík.

 

Návrh na usnesení Jiřího Löwa (návrh nebyl přijat):

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

schvaluje doplnění v 1. odstavci str. 13: za slova V případě střetu ploch..... se doplňují slova „se zájmy ochrany přírody a krajiny a“ .... s významnou stávající nebo uvažovanou….

Hlasování č. 64:        18 – 22 – 11

 

 

Návrh na usnesení Jany Drápalové (návrh nebyl přijat):

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

schvaluje vypuštění textu na str. 10 pod R 52 a nahrazení textem „Prověřit variantně rychlostní propojení Brna s Vídní, a to R 52 v trase Pohořelice – Mikulov a v trase stávající D2 a R 55 v trase Břeclav- Poysdorf“ a vypuštění textu na str. 11 „Prověřit možnost napojení R 55 s Vídní v úseku Břeclav – Poysdorf.“.

Hlasování č. 65:        7 – 34 – 12

 

 

Návrh na usnesení Jany Drápalové (návrh nebyl přijat):

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

schvaluje vložení slov „na základě variantního posouzení“ na str. 10 u R 43 mezi slova „vymezit“ a „koridor R 43“.

Hlasování č. 66:        8 – 35 – 10

 

 

Usnesení č. 1365/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s § 187 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

s ch v a l u j e  zadání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, které tvoří přílohu č. 36 zápisu.

Hlasování č. 67:        49 – 1 – 4

 

 

Bod č. 29

Změna Pravidel pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji

 

Anna Hubáčková, vedoucí odboru životního prostředí zodpověděla dotazy a zareagovala na vznesené připomínky zastupitelů.

 

Usnesení č. 1366/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje  v souladu s § 35   odst. 1 z.č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění,

s c h v a l u j e  podání zjednodušeného oznámení o změně podpory  „Pravidla   pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji“  Evropské komisi, které tvoří  přílohu č. 37 zápisu.

Hlasování č. 68:        50 – 0 – 0

 

 

Bod č. 59

Dotace pro Povodí Moravy, s.p. na vyčištění a údržbu Baťova kanálu

 

Materiál uvedl Jaroslav Pospíšil. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1367/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1, písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění,

s c h v a l u j e   poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno, IČ: 70890013, ve výši 4 milionů Kč na vyčištění a údržbu Baťova kanálu, tj. na 4. úsek 1. stavby od železničního mostu km 1,972-2,336, na část 2. stavby v hraničním úseku - zaústění Sudoměřického potoka - tabulový jez km 0,900-1,972 a dále na vyčištění lapače štěrku na Radějovce v Petrově nad soutokem s plavebním kanálem, v souladu s podmínkami smlouvy, která tvoří přílohu č. 38 zápisu.

Hlasování č. 69:        47 – 0 – 0

 

 

Bod č. 60

Dotace na opravu dětského dopravního hřiště ve Vyškově

 

Úvodní slovo podal Jaroslav Pospíšil. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1368/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1, písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění,

s c h v a l u j e  poskytnutí účelové neinvestiční dotace občanskému sdružení Ústřední automotoklub České republiky, Na strži 1837/9, 140 02 Praha, IČ: 00565555 ve výši 760 000,-Kč na zajištění opravy dětského dopravního hřiště ve Vyškově, v souladu s podmínkami smlouvy, která tvoří přílohu č. 39 zápisu.

Hlasování č. 70:        48 – 0 – 0

 

 

Bod č. 61

Dotace pro Město Veselí nad Moravou na cyklostezku „Kozojídky“

 

Materiál představil Jaroslav Pospíšil. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1369/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1, písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění,

s c h v a l u j e  poskytnutí účelové investiční dotace Městu Veselí nad Moravou, IČ: 00285455, ve výši 1 000 000,- Kč na stavbu „Cyklistická stezka Veselí nad Moravou – Kozojídky, část C“, v souladu s podmínkami smlouvy, která tvoří přílohu č. 40 zápisu.

Hlasování č. 71:        49 – 0 – 0

 

 

Lubomír Šmíd navrhl projednat body č. 62 až 67 současně.

 

Bod č. 62

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Velešovice do vlastnictví Obce Velešovice

 

Bod č. 63

Bezúplatný převod pozemku p.č. 2001/8 v k.ú. Bzenec

 

Bod č. 64

Bezúplatný převod pozemků v k.ú.Vyškov

 

Bod č. 65

Bezúplatný převod pozemku p.č. 216/8 v k.ú. Tulešice Obci Tulešice

Bod č. 66

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Habrovany Obci Habrovany

 

Bod č. 67

Bezúplatný převod částí pozemku p.č. 340 v k.ú. Šebrov do vlastnictví Obce Šebrov - Kateřina

 

K hlasování o návrzích na usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1370/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

a) s c h v a l u j e v souladu s ust. § 36  odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, darování

- pozemku p.č. 2/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7 m2

- pozemku p.č. 2/16 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 36 m2

- pozemku p.č. 3/6 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 78 m2

- pozemku p.č. 9/4 ostatní plocha – zeleň o výměře 140 m2

- části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) p.č. 2179 o výměře 88 m2, oddělené geometrickým plánem č. 308-8/2007 a označené jako pozemek p.č. 9/7 ostatní plocha – zeleň o výměře 88 m2

v k.ú. Velešovice, obec Velešovice z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví Obce Velešovice, IČ: 00 29 24 19 za podmínek, které tvoří přílohu č. 41 zápisu.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

b) s c h v a l u j e  v souladu  s ust. § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, darování:

 - pozemku p.č. 2001/8 ostatní plocha o výměře 1388 m2, zapsaném na LV č. 773 pro k.ú. a obec Bzenec, okres Hodonín, z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví Města Bzenec,  IČ: 00284807, za podmínek darovací smlouvy, které tvoří přílohu č. 42 zápisu.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

c) s c h v a l u j e  v souladu  s ust. § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, darování:

-  pozemku   p.č.  KN 4190/2 orná půda o výměře 58 m2

-  pozemku   p.č.  st.PK  281  o výměře 21 m2

-  pozemku   p.č.  PK 79/1 o výměře 262 m2 

-  pozemku   p.č.  PK 274/2 o výměře 718 m2

-  pozemku   p.č.  PK 316/1 o výměře 293 m2

-  pozemku   p.č.  PK 920/1, díl 4 o výměře 562 m2

-  pozemku   p.č.  PK 920/1, díl 5 o výměře 141 m2

vše zapsáno na LV č. 6785 pro k.ú. a obec Vyškov, z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví Města Vyškov, IČ: 00292427, za podmínek darovací smlouvy, které tvoří přílohu č. 43 zápisu.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

d) s c h v a l u j e    v  souladu  s ust. § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské  zřízení), v platném  znění,  bezúplatný převod pozemku p. č. 216/8 ostatní plocha v k.ú. a obci Tulešice včetně všech součástí a příslušenství z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví Obce Tulešice, IČ: 00 637 050, za podmínek, které tvoří přílohu č. 44           zápisu.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

e) s c h v a l u j e    v  souladu  s ust. § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské  zřízení), v platném  znění,  bezúplatný převod pozemků:

  • p.č. 2406/1 ostatní plocha v k.ú. a obci Habrovany, okres Vyškov,
  • p.č. 2406/2 ostatní plocha v k.ú. a obci Habrovany, okres Vyškov

včetně všech součástí a příslušenství z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví Obce Habrovany, IČ: 00 29 17 57, se sídlem Habrovany 13, Rousínov, PSČ 683 01 za podmínek, které tvoří  přílohu č. 45 zápisu.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

f) s c h v a l u j e  v souladu s ust. § 36  odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, darování částí pozemku p.č. 340 v k.ú. Šebrov o celkové výměře 67 m2, oddělených geometrickým plánem č. 358-169/2006 a označených písmeny „a“ a „b“ v k.ú. Šebrov, obec Šebrov - Kateřina z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví Obce Šebrov - Kateřina, IČ: 00 28 10 77 za podmínek, které tvoří přílohu č. 46 zápisu.

Hlasování č. 72:        44 – 0 – 0

 

 

Bod č. 68

Bezúplatný převod budov a pozemků v k.ú. Kyjov

 

Materiál uvedl Lubomír Šmíd. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1371/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

s c h v a l u j e  v souladu  s ust. § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, darování nemovitostí, a to:

- budovy č.p. 625 občanská vybavenost postavené na p.č.st. 556

- budovy bez čp/če bydlení postavené na p.č.st. 2727

- pozemku p.č.st. 556 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1441 m2

- pozemku p.č. 286/7 ostatní plocha o výměře 2192 m2

- pozemku p.č.st. 2727 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 517 m2

- pozemku p.č. 3108 ostatní plocha o výměře 606 m2

vše zapsáno  na LV č. 847 pro k.ú. a obec Kyjov, okres Hodonín, z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví Města Kyjov, Masarykovo náměstí 30, PSČ 697 22, IČ: 00285030,za podmínek darovací smlouvy, které tvoří přílohu č. 47 zápisu.

Hlasování č. 73:        46 – 0 – 0

 

 

Bod č. 69

Bezúplatný převod budovy bez čp/če obč. vyb. na p.č. 1074/2 v k.ú. Hustopeče u Brna Městu Hustopeče

 

Materiál uvedl Lubomír Šmíd. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1372/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

s c h v a l u j e    v  souladu  s ust. § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské  zřízení), v platném  znění,  bezúplatný převod budovy bez čp/če obč. vyb. na p.č. 1074/2 v k.ú. Hustopeče u Brna, obec Hustopeče včetně všech součástí a příslušenství z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví Města Hustopeče, IČ: 00 28 31 93, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče, za podmínek, které tvoří  přílohu č. 48 zápisu.

Hlasování č. 74:        46 – 0 – 0

 

 

Lubomír Šmíd navrhl projednat body č. 70 až 76 současně.

 

Bod č. 70

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Bošovice, k.ú. Bučovice, k.ú.Ivanovice na Hané, k.ú. Lovčičky, k.ú. Luleč, k.ú. Nesovice, k.ú. Otnice, k.ú. Rousínov u Vyškova a k.ú. Zbýšov

 

Bod č. 71

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Hodonín

 

Bod č. 72

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Lednice na Moravě, k.ú. Úvaly u Valtic a k.ú. Vlasatice

 

Bod č. 73

Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1190 v k.ú. Senetářov

 

Bod č. 74

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Tišnov

 

Bod č. 75

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Bystrc

 

Bod č. 76

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú.Bzenec

 

K hlasování o návrzích na usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1373/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

a) s c h v a l u j e v souladu s ust. § 36  odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, bezúplatné nabytí

- pozemku p.č. 5444 ostatní plocha – silnice o výměře 77 m2 v k.ú. Bošovice

- pozemku p.č. 5460 ostatní plocha – silnice o výměře 81 m2 v k.ú. Bošovice

- pozemku p.č. 5469 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 61 m2 v k.ú. Bošovice

- pozemku p.č. 5487 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 67 m2 v k.ú. Bošovice

- pozemku p.č. 2700/2 ostatní plocha – silnice o výměře 174 m2 v k.ú. Bučovice

- pozemku p.č. 1991/60 ostatní plocha – silnice o výměře 29 m2 v k.ú. Ivanovice na Hané

- pozemku p.č. 1624 ostatní plocha – silnice o výměře 76 m2 v k.ú. Lovčičky

- pozemku p.č. 1654 ostatní plocha – silnice o výměře 85 m2 v k.ú. Lovčičky

- pozemku p.č. 1709/2 ostatní plocha – silnice o výměře 129 m2 v k.ú. Lovčičky

- pozemku p.č. 1710 ostatní plocha – silnice o výměře 46 m2 v k.ú. Lovčičky

- pozemku p.č. 1741 ostatní plocha – silnice o výměře 137 m2 v k.ú. Lovčičky

- pozemku p.č. 1749 ostatní plocha – silnice o výměře 45 m2 v k.ú. Lovčičky

- pozemku p.č. 2244/3 ostatní plocha – silnice o výměře 970 m2 v k.ú. Luleč

- pozemku p.č. 2265/6 ostatní plocha – silnice o výměře 66 m2 v k.ú. Luleč

- pozemku p.č. 2265/7 ostatní plocha – silnice o výměře 14 m2 v k.ú. Luleč

- pozemku p.č. 1624/14 ostatní plocha – silnice o výměře 203 m2 v k.ú. Nesovice

- pozemku p.č. 1624/15 ostatní plocha – silnice o výměře 54 m2 v k.ú. Nesovice

- pozemku p.č. 1624/16 ostatní plocha – silnice o výměře 38 m2 v k.ú. Nesovice

- pozemku p.č. 1624/17 ostatní plocha – silnice o výměře 33 m2 v k.ú. Nesovice

- pozemku p.č. 1985 ostatní plocha – silnice o výměře 34 m2 v k.ú. Otnice

- pozemku p.č. 1988 ostatní plocha – silnice o výměře 33 m2 v k.ú. Otnice

- pozemku p.č. 1989 ostatní plocha – silnice o výměře 27 m2 v k.ú. Otnice

- pozemku p.č. 1996 ostatní plocha – silnice o výměře 30 m2 v k.ú. Otnice

- pozemku p.č. 1997 ostatní plocha – silnice o výměře 29 m2 v k.ú. Otnice

- pozemku p.č. 2000 ostatní plocha – silnice o výměře 33 m2 v k.ú. Otnice

- pozemku p.č. 2001 ostatní plocha – silnice o výměře 31 m2 v k.ú. Otnice

- pozemku p.č. 2037 ostatní plocha – silnice o výměře 38 m2 v k.ú. Otnice

- pozemku p.č. 2040 ostatní plocha – silnice o výměře 41 m2 v k.ú. Otnice

- pozemku p.č. 2048 ostatní plocha – silnice o výměře 106 m2 v k.ú. Otnice

- pozemku p.č. 3161 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 10.406 m2 v k.ú. Otnice

- pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) p.č. 1004/1 o výměře 1.896 m2 v k.ú. Rousínov u Vyškova, původní k.ú. Rousínovec

- pozemku p.č. 915 ostatní plocha – silnice o výměře 30 m2 v k.ú. Zbýšov

z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69 79 71 11 do vlastnictví Jihomoravského kraje za podmínek, které tvoří přílohu č. 49 zápisu.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

b) s c h v a l u j e v souladu s ust. § 36  odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, bezúplatné nabytí pozemků

- p.č. 2881/13 ostatní plocha – silnice o výměře 2.083 m2 v k.ú. Hodonín, obec Hodonín

- p.č. 2881/14 ostatní plocha – silnice o výměře 112 m2 v k.ú. Hodonín, obec Hodonín

z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69 79 71 11 do vlastnictví Jihomoravského kraje za podmínek, které tvoří přílohu č. 50 zápisu.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

c) s c h v a l u j e v souladu s ust. § 36  odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, bezúplatné nabytí pozemků

- p.č. 2051 ostatní plocha – silnice o výměře 22.299 m2 v k.ú. Lednice na Moravě

- p.č. 209/7 ostatní plocha – silnice o výměře 7 m2 v k.ú. Úvaly u Valtic

- p.č. 5137/1 ostatní plocha – silnice o výměře 50.537 m2 v k.ú. Vlasatice

- p.č. 5137/3 ostatní plocha – silnice o výměře 1.457 m2 v k.ú. Vlasatice

- p.č. 5141 ostatní plocha – silnice o výměře 11.444 m2 v k.ú. Vlasatice

- p.č. 5159/14 ostatní plocha – silnice o výměře 680 m2 v k.ú. Vlasatice

- p.č. 5159/15 ostatní plocha – silnice o výměře 1.688 m2 v k.ú. Vlasatice

- p.č. 5501 ostatní plocha – silnice o výměře 33.394 m2 v k.ú. Vlasatice

- p.č. 5697 ostatní plocha – silnice o výměře 43.276 m2 v k.ú. Vlasatice

z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69 79 71 11 do vlastnictví Jihomoravského kraje za podmínek, které tvoří přílohu č. 51 zápisu.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

d) s c h v a l u j e v souladu s ust. § 36  odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1190 ostatní plocha – silnice o výměře 34 m2 v k.ú. Senetářov, obec Senetářov z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69 79 71 11 do vlastnictví Jihomoravského kraje za podmínek, které tvoří přílohu č. 52 zápisu.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

e) s c h v a l u j e v souladu s ust. § 36  odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, bezúplatné nabytí pozemků

- p.č. 283/12 ostatní plocha – silnice o výměře 2 m2

- p.č. 283/13 ostatní plocha – silnice o výměře 2 m2

- p.č. 283/15 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 108 m2

- p.č. 286/6 ostatní plocha – silnice o výměře 4 m2

- p.č. 288/10 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 58 m2

- p.č. 2648/5 ostatní plocha – silnice o výměře 15 m2

v k.ú. Tišnov, obec Tišnov z vlastnictví Města Tišnov, IČ: 00 28 27 07 do vlastnictví Jihomoravského kraje za podmínek, které tvoří přílohu č. 53 zápisu.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

f) s c h v a l u j e  v souladu  s ustanovením § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), v platném znění,  bezúplatné nabytí nemovitostí:

-         pozemku p. č. 8228/1 zastavěná plocha a nádvoří,

-         pozemku p. č. 8228/2 zastavěná plocha a nádvoří,

-         pozemku p. č. 8228/4 zastavěná plocha a nádvoří,

-         pozemku p. č. 1938/46 ostatní plocha,

-         pozemku p. č. 1938/48 ostatní plocha,

-         pozemku p. č. 1938/51 ostatní plocha,

-         pozemku p. č. 1938/54 ostatní plocha,

-         pozemku p. č. 1938/55 ostatní plocha,

-         pozemku p. č. 1938/61 ostatní plocha,

-         pozemku p. č. 1938/64 ostatní plocha,

-         pozemku p. č. 1938/65 ostatní plocha,

-         pozemku p. č. 1938/79 ostatní plocha,

-         pozemku p. č. 1938/84 ostatní plocha,

-         části pozemku p. č. 8210/12 oddělené GP č. 1877-34/2005 a tímto GP označené jako

      p. č. 8210/29 ostatní plocha jiná plocha o výměře 666 m2,

      -    části pozemku p. č. 8210/23 oddělené GP č. 1877-34/2005 a tímto GP označené jako

            p. č. 8210/37 ostatní plocha jiná plocha o výměře 388 m2,

    zapsaných   na  LV 10001   pro  k.ú. Bystrc,  obec   Brno, okres Brno-město, z   vlastnictví  

    Statutárního   města    Brna,  IČ :  44  99 27 85   do  vlastnictví   Jihomoravského  kraje, za  

    podmínek darovací smlouvy, které tvoří přílohu č. 54 zápisu.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

g) s c h v a l u j e  v souladu  s ust. § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, bezúplatné nabytí

- pozemku p.č. 342/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2

- pozemku p.č. 342/4 ostatní plocha o výměře 10 m2

- pozemku p.č. 342/5 ostatní plocha o výměře 33 m2

zapsaných na LV č. 10001 pro k.ú. a obec Bzenec, okres Hodonín, z vlastnictví Města Bzenec, IČ: 00284807, do vlastnictví Jihomoravského kraje za podmínek darovací smlouvy, které tvoří přílohu č. 55 zápisu.

Hlasování č. 75:        46 – 0 – 0

 

 

Bod č. 77

Bezúplatné nabytí budov a pozemků v k.ú. Kyjov a k.ú. Boršov u Kyjova

 

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1374/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

s c h v a l u j e  v souladu  s ust. § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, bezúplatné nabytí

- budovy č.p. 546 bydlení postavené na p.č.st. 1044,                     

- budovy č.p. 551 občanská vybavenost postavené na p.č.st. 504,

- budovy č.p. 550 občanská vybavenost postavené na p.č.st. 130/2,

- budovy č.p. 549 občanská vybavenost postavené na p.č.st. 130/1,

- pozemku p.č. st. 1044 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 130 m2,

- pozemku p.č. st. 504 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1842 m2,

- pozemku p.č.st. 130/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2986 m2,

- pozemku p.č. st. 130/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 354 m2,

- pozemku p.č. 257/1 zahrada o výměře 1402 m2,

- pozemku p.č. 257/3 zahrada o výměře 142 m2,

vše zapsáno na LV č. 10001 pro k.ú.a obec Kyjov, okres Hodonín

-  pozemku p.č. 494/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 553 m2 zapsaném na LV č. 10001 pro k.ú. Boršov u Kyjova, obec Kyjov, okres Hodonín z vlastnictví Města Kyjov, IČ: 00285030 do vlastnictví Jihomoravského kraje za podmínek darovací smlouvy, které tvoří přílohu č. 56 zápisu.

Hlasování č. 76:        46 – 0 – 0

 

 

Bod č. 78

Záměr bezúplatného nabytí pozemků v k.ú. Valtice

 

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1375/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

s c h v a l u j e  v souladu  s ust. § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, záměr bezúplatného nabytí nemovitostí:

-         pozemku p.č. 862 zahrada o výměře 1641 m2

-         pozemku p.č. 863/1 zahrada o výměře 2831 m2

zapsaných na LV 10002 pro k.ú. a obec Valtice, okres Břeclav, ve vlastnictví České republiky ve správě Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví Jihomoravského kraje. Uvedené pozemky jsou potřebné k plnění úkolů Střední odborné školy vinařské a Středního odborného učiliště zahradnického, Valtice, Sobotní 116 a tvoří se zařízením příspěvkové organizace jeden funkční celek

Hlasování č. 77:        45 – 0 – 0

 

 

Lubomír Šmíd navrhl projednat body č. 79 až 84 současně.

 

Bod č. 79

Úplatný převod pozemků p.č. 851/9 a p.č. st. 879 v k.ú. Bítov

 

Bod č. 80

Úplatný převod pozemků p.č. 58/24 a p.č. 1088/3 v k.ú. Pístovice

 

Bod č. 81

Úplatný převod části pozemku p.č. 869/1 a části pozemku p.č. 870 v k.ú. Valtice

 

Bod č. 82

Úplatný převod části pozemku p.č. 264/2 o výměře 1126 m2 v k.ú. Brněnské Ivanovice

 

Bod č. 83

Úplatný převod části pozemku p.č. 209/1 o výměře 38 m2 v k.ú. Zastávka

 

Bod č. 84

Úplatný převod  budov a pozemků v k.ú. Vyškov (část areálu Školního statku Vyškov-Nouzka)

 

K hlasování o návrzích na usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1376/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

a) s c h v a l u j e  v souladu s ust. § 36  odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, prodej částí pozemku p.č. 851/1 v k.ú. Bítov, oddělených geometrickým plánem č. 292-92/2005 a označených jako pozemky

- p.č 851/9 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 445 m2

- p.č. st. 879 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13 m2

v k.ú. Bítov, obec Bítov z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví J.Ch. a  J.Ch. za dohodnutou kupní cenu 97.348,- Kč a za podmínek, které tvoří přílohu č. 57 zápisu.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

b) s c h v a l u j e  v souladu s ust. § 36  odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, prodej pozemků

- p.č. 58/24 orná půda o výměře 163 m2

- p.č. 1088/3 orná půda o výměře 131 m2

v k.ú. Pístovice, obec Račice - Pístovice z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví P.M. za dohodnutou kupní cenu 5.320,- Kč a za podmínek, které tvoří přílohu č. 58 zápisu.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

c) s c h v a l u j e  v souladu  s ust. § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění prodej:

- části pozemku p.č. 869/1 zastavěná plocha a nádvoří označené na základě Geometrického plánu č. 1590-66/2004 ze dne 3.5.2004 jako pozemek p.č. 869/5  ostatní plocha o výměře 110 m2,

a

- části pozemku p.č. 870 zastavěná plocha a nádvoří označené na základě Geometrického plánu č. 1590-66/2004 ze dne 3.5.2004 jako pozemek p.č. 870/2 ostatní plocha o výměře 16 m2, zapsané na LV č. 1691 pro k.ú. a obec Valtice, okres Břeclav, ve vlastnictví Jihomoravského kraje, do vlastnictví J. K. za 57.620,- Kč a za podmínek, které tvoří přílohu č. 59 zápisu.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

d) s c h v a l u j e    v  souladu  s ust. § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské  zřízení), v platném  znění,  úplatný převod části pozemku p.č. 264/2 ostatní plocha v k.ú. Brněnské Ivanovice označené dle GP č. 862-177/2006 ze dne 12. 5. 2006 p.č. 264/2 ostatní plocha o výměře 1126 m2 v k.ú. Brněnské Ivanovice, obec Brno včetně všech součástí a příslušenství z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví M. Š.  a  P. Š. za Kč 300.000,-- a za podmínek, které tvoří  přílohu č. 60 zápisu.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

e) s c h v a l u j e    v  souladu  s ust. § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské  zřízení), v platném  znění,  úplatný převod části pozemku p.č. 209/1 ostatní plocha v k.ú. Zastávka označené dle GP č. 668-3619/2005 ze dne 21. 9. 2005 p.č. 209/33 ostatní plocha o výměře 38 m2 v k.ú. a obci Zastávka včetně všech součástí a příslušenství z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví M.V. za Kč 13.160,-- a za podmínek, které tvoří přílohu č. 61 zápisu.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

f) s c h v a l u j e  v souladu  s ust. § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění prodej nemovitostí:

-  pozemku p.č. 2119/10 o výměře 206 m2 

-  pozemku p.č. 2119/11 o výměře 208 m2

-  pozemku p.č. 2119/12 o výměře 159 m2

-  pozemku p.č. 2119/13 o výměře 185 m2

-  pozemku p.č. 2119/14 o výměře 217  m2

-  pozemku p.č. 2119/15 o výměře 1034  m2

-  pozemku p.č. 2119/18 o výměře  43 m2

-  pozemku p.č. 2119/19 o výměře 991 m2

-  pozemku p.č. 2119/20 o výměře 44 m2

-  pozemku p.č. 2119/36 o výměře 4088 m2

-  pozemku p.č. 2119/37 o výměře 1528 m2

-  pozemku p.č. 2119/39 o výměře  3084 m2

- zemědělské hospodářské budovy na pozemku p.č. 2119/12

- zemědělské hospodářské budovy na pozemku p.č. 2119/14

- zemědělské hospodářské budovy na pozemku p.č. 2119/15

- zemědělské hospodářské budovy na pozemku p.č. 2119/19

vše zapsáno na LV č. 6785 pro k.ú. a obec Vyškov, z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví Města Vyškov, IČ: 00292427, za Kč 5.000.000,- a za podmínek, které tvoří přílohu č. 62 zápisu.

Hlasování č. 78:        45 – 0 – 0

 

 

Bod č. 85

Úplatný převod  budov a pozemků v k.ú. Znojmo-město a k.ú. Přímětice

(areál Školního statku Znojmo-Přímětice)

 

Diskuse:

Ludvík Hekrle (s připomínkami k předloženému materiálu a s nesouhlasem s navrhovanou cenou prodeje), Lubomír Šmíd (s reakcí).  

 

Návrh na usnesení (návrh nebyl přijat):

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

s c h v a l u j e  v souladu  s ust. § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění prodej nemovitostí:

- pozemku  p.č.St. 272/1 o výměře 788 m2

- pozemku p.č.St. 848 o výměře 735 m2,

zapsaných na LV č. 1675 pro k.ú. Přímětice, obec Znojmo

- pozemku p.č. 4467/7 o výměře 178 m2

- pozemku p.č. 4467/8 o výměře 163 m2,

zapsaných na LV č. 10131 pro k.ú. Znojmo-město, obec Znojmo

- budovy č.p. 225 občanská vybavenost na p.č.St. 268

- budovy bez čp/če občanská vybavenost na p.č.St. 195

- budovy bez čp/če zemědělská stavba na p.č. St. 265

- budovy bez čp/če zemědělská stavba na p.č.St. 266

- budovy bez čp/če zemědělská stavba na p.č.St. 269

- budovy bez čp/če zemědělská stavba  na p.č. St. 270

- budovy bez čp/če zemědělská stavba na p.č.St. 271

- budovy bez čp/če zemědělská stavba na p.č.St. 272/1 a p.č.St. 272/2

- budovy bez čp/če zemědělská stavba na p.č.St. 296

- budovy bez čp/če zemědělská stavba na p.č.St. 365

- budovy bez čp/če zemědělská stavba na p.č.St. 385

- budovy bez čp/če zemědělská stavba na p.č.St. 424

- budovy bez čp/če zemědělská stavba na p.č.St. 425

- budovy bez čp/če občanská vybavenost na p.č.St. 426

- budovy bez čp/če zemědělská stavba na p.č.St. 428

- budovy bez čp/če zemědělská stavba na p.č.St. 429

- budovy bez čp/če zemědělská stavba na p.č.St. 430

- budovy bez čp/če jiná stavba na p.č.St. 431

- budovy bez čp/če zemědělská stavba na p.č.St. 846

- budovy bez čp/če zemědělská stavba na p.č.St. 847

- budovy bez čp/če zemědělská stavba na p.č.St. 848

vše zapsáno na LV č. 1675 pro k.ú. Přímětice, obec Znojmo,

- budovy bez čp/če zemědělská stavba na p.č. 4467/7

- budovy bez čp/če jiná stavba na p.č. 4467/8

- budovy bez čp/če zemědělská stavba na p.č.St. 427 a na p.č. 4467/9,

zapsaných na LV č. 10131 pro k.ú. Znojmo-město, obec Znojmo, z  vlastnictví Jihomoravského kraje do spoluvlastnictví společnosti Sileka group, s.r.o., se sídlem Znojmo, Náměstí Republiky 899/18, PSČ 669 02, IČ: 262 49 006 (ideálních 85/100), a V. Š. a P. Š. (ideálních 15/100), za Kč 5.500.000,- a za podmínek, které tvoří přílohu zápisu.

Hlasování č. 79:        29 – 2 – 15

 

Lubomír Šmíd navrhl projednat body č. 86 až 90 současně.

 

Bod č. 86

Úplatný převod nemovitostí v k.ú. Hustopeče u Brna

 

Bod č. 87

Úplatný převod nemovitostí v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou

 

Bod č. 88

Úplatný převod nemovitostí v k.ú. Veveří

 

Bod č. 89

Úplatný převod částí pozemků v k.ú. Ivančice

 

Bod č. 90

Úplatný převod nemovitostí v k.ú. Trnitá

 

K hlasování o návrzích na usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1377/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

a) s c h v a l u j e  v souladu s ust. § 36  odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, 

a) prodej nemovitostí:

    - pozemku p.č. 685 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 68 m2 a na něm postavené  budovy bydlení č.p. 366

   - pozemku p.č. 686/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 363 m2 a na něm postavené budovy bydlení č.p. 367

   s příslušenstvím v k.ú. Hustopeče u Brna, obec Hustopeče z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví J. K. za dohodnutou kupní cenu 1.550.000,- Kč

b) zřízení věcného břemene umístění, zřízení, provozu, údržby, oprav a odstranění zařízení na přečišťování odpadních vod k části pozemku p.č. 686/1 v k.ú. Hustopeče u Brna vyznačené v geometrickém plánu č. 2538-20127/2007 ve prospěch vlastníka pozemku p.č. 686/2 v k.ú. Hustopeče u Brna

za podmínek uvedených v kupní smlouvě a smlouvě o zřízení věcného břemene, která tvoří přílohu č. 63 zápisu.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

b) s c h v a l u j e  v souladu s ust. § 36  odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, prodej nemovitostí:

 

-         části pozemku p.č. 433/1 o výměře 9.347 m2, oddělené geometrickým plánem č. 1359-124/2005 a označené písmenem „a“,

-         pozemku p.č. 427 ostatní plocha o výměře 447 m2

-         pozemku p.č. 431 ostatní plocha o výměře 450 m2

-         pozemku p.č. 432 ostatní plocha o výměře 450 m2

vše v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, které se na základě výše uvedeného geometrického plánu slučují a vytváří pozemek nově označený jako p.č. 433/1 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 10.694 m2 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou

 

-         části pozemku p.č. 433/1 o výměře 696 m2, oddělené geometrickým plánem č. 1359-124/2005 a označené písmenem „d“

-         části pozemku p.č. 430 o výměře 1 m2, oddělené geometrickým plánem č. 1359-124/2005 a označené písmenem „c“,

kteréžto části se na základě výše uvedeného geometrického plánu slučují a vytváří pozemek nově označený jako p.č. 433/32 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 697 m2 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou

 

      - pozemku p.č. 428 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 452 m2 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou

 

-         budovy bez čp/čp na pozemku p.č. 428

-         budovy UNIMO I na pozemku p.č. 433/1

-         budovy UNIMO II na pozemku p.č. 433/1

vše v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou

 

z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví firmy REGAN, spol. s r.o., IČ: 25 53 02 08 za dohodnutou kupní cenu 1.300.000,- Kč a za podmínek, které tvoří přílohu č. 64 zápisu.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

c) s c h v a l u j e    v  souladu  s ust. § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské  zřízení), v platném  znění,  úplatný převod

 

-         budovy bez čp/če obč. vyb. na p.č. 50,

-         pozemku p.č. 50 zastavěná plocha a nádvoří

 

včetně všech součástí a příslušenství v k.ú. Veveří, obec Brno z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví spol. EGV group, spol. s r.o., IČ: 606 98 730, Brno, Poděbradova 109 za Kč 535.000,-- a za podmínek, které tvoří  přílohu č. 65 zápisu.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

d) s c h v a l u j e    v  souladu  s ust. § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské  zřízení), v platném  znění,  úplatný převod částí pozemků:

- p.č. 306/5 ostatní plocha v k.ú. a obci Ivančice označená dle GP č. 1101-457/2006 ze dne  29.9.2006 díl „a“ o výměře 188 m2 v k.ú. a obci Ivančice,

- p.č. 306/6 ostatní plocha v k.ú. a obci Ivančice označená dle GP č. 1101-457/2006 ze dne  29.9.2006 díl „b“ o výměře 198 m2 včetně všech součástí a příslušenství v k.ú. a obci Ivančice za Kč 316.274,-- z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví spol. SIKO – keramika, obklady, voda, topení, s.r.o., IČ: 253 31 591, Ivančice, Oslavanská 25 a za podmínek, které tvoří  přílohu č. 66 zápisu.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

e) s c h v a l u j e    v  souladu  s ust. § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské  zřízení), v platném  znění,  úplatný převod

 

-         budovy č.p. 91, obč.vyb., na p.č. 128/20, na p.č. 128/21 a na p.č. 128/22

-         budovy č.p. 435, jiná st., na p.č. 128/16, na p.č. 128/17, na p.č. 128/18 a

           na p.č. 128/19

-         budovy bez čp/če, jiná st., na p.č. 128/27

-         pozemku p.č. 128/16 zastavěná plocha a nádvoří,

-         pozemku p.č. 128/17 zastavěná plocha a nádvoří,

-         pozemku p.č. 128/18 zastavěná plocha a nádvoří,

-         pozemku p.č. 128/19 zastavěná plocha a nádvoří,

-         pozemku p.č. 128/20 zastavěná plocha a nádvoří,

-         pozemku p.č. 128/21 zastavěná plocha a nádvoří,

-         pozemku p.č. 128/22 zastavěná plocha a nádvoří,

-         pozemku p.č. 128/27 zastavěná plocha a nádvoří,

-         pozemku p.č. 128/28 zastavěná plocha a nádvoří,

-         pozemku p.č. 128/31 ostatní plocha

včetně součástí a příslušenství, vše  v k.ú. Trnitá, obec Brno z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví spol. DOMESTAV s.r.o., IČ: 634 79 711, Herálec 140, PSČ 592 01  za Kč 13.615.000,-- a za podmínek, které tvoří  přílohu č. 67 zápisu.

Hlasování č. 80:        46 – 0 – 0

 

 

Lubomír Šmíd navrhl projednat body č. 91 až 118 současně.

 

Bod č. 91

Úplatné nabytí pozemků v k.ú. Bosonohy, k.ú. Havraníky, k.ú. Ivanovice, k.ú. Komín, k.ú. Krásensko, k.ú. Maloměřice, k.ú. Moravský Krumlov,k.ú.Nový Lískovec, k.ú. Starovičky, k.ú. Starý Lískovec, k.ú. Žabovřesky a k.ú. Židenice pod silnicemi ve vlastnictví JMK

 

Bod č. 92

Úplatné nabytí pozemku p.č. 2653/18 v k.ú. Břeclav

 

Bod č. 93

Úplatné nabytí pozemku p.č. 6278 v k.ú. Šlapanice u Brna

 

Bod č. 94

Úplatné nabytí pozemků v k.ú. Čermákovice, k.ú. Klobouky u Brna, k.ú. Kuřim, k.ú. Olešná u Blanska, k.ú. Ostrov u Macochy, k.ú. Silůvky, k.ú. Starovičky, k.ú. Starý Lískovec, k.ú. Rostěnice, k.ú. Zblovice a k.ú. Žebětín pod silnicemi ve vlastnictví JMK

 

Bod č. 95

Úplatné nabytí pozemku p.č. 1027 v k.ú. Kojátky

 

Bod č. 96

Úplatné nabytí pozemku p.č. 468/3 v k.ú. Tišnov

 

Bod č. 97

Úplatné nabytí pozemků p.č. 179/17, p.č. 179/60, p.č. 179/73 a p.č. 179/74 v k.ú. Brťov u Černé Hory

 

Bod č. 98

Úplatné nabytí pozemků p.č. 179/4, p.č. 179/87, p.č. 179/88 a p.č. 179/96 v k.ú. Brťov u Černé Hory

 

Bod č. 99

Úplatné nabytí pozemků p.č. 179/8, p.č. 179/49, p.č. 179/62 a p.č. 179/94 v k.ú. Brťov u Černé Hory

 

Bod č. 100

Úplatné nabytí pozemků p.č. 179/15, p.č. 179/21, p.č. 179/33 a p.č. 179/58 v k.ú. Brťov u Černé Hory

 

Bod č. 101

Úplatné nabytí pozemků p.č. 179/51 a p.č. 179/56 v k.ú. Brťov u Černé Hory

 

Bod č. 102

Úplatné nabytí pozemku p.č. 179/31 v k.ú. Brťov u Černé Hory

 

Bod č. 103

Úplatné nabytí pozemku p.č. 179/80 v k.ú. Brťov u Černé Hory

 

Bod č. 104

Úplatné nabytí pozemku p.č. 179/5 v k.ú. Brťov u Černé Hory

 

Bod č. 105

Úplatné nabytí pozemku p.č. 179/12 v k.ú. Brťov u Černé Hory

 

Bod č. 106

Úplatné nabytí pozemku p.č. 179/77 a p.č. 179/97 v k.ú. Brťov u Černé Hory

 

Bod č. 107

Úplatné nabytí pozemku p.č. 179/28 v k.ú. Brťov u Černé Hory

 

Bod č. 108

Úplatné nabytí pozemku p.č. 179/61 v k.ú. Brťov u Černé Hory

 

Bod č. 109

Úplatné nabytí pozemků pod silnicemi ve vlastnictví JMK v k.ú. Brťov u Černé Hory

 

Bod č. 110

Úplatné nabytí pozemku p.č. 2116/25 v k.ú. Mikulčice

 

Bod č. 111

Úplatné nabytí pozemků p.č. 2085/28, p.č. 2103/145, p.č. 2144/262, p.č. 2144/263 v k.ú. Mikulčice

 

Bod č. 112

Úplatné nabytí pozemků v k.ú. Šanov nad Jevišovkou

 

Bod č. 113

Úplatné nabytí pozemku p.č. 2769/46 (id. ¼) v k.ú. Černovice

 

Bod č. 114

Úplatné nabytí pozemků pod silnicemi ve vlastnictví JMK v k.ú. Boskovice, Mladkov u Boskovic, Drnovice

 

Bod č. 115

Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 268/46 a p.č. 268/47  (GP p.č. 268/17 a p.č. 268/16) v k.ú. Spešov

 

Bod č. 116

Úplatné nabytí části pozemku p.č.PK 1450/1 (GP p.č. 1428/12) v k.ú. Ráječko

 

Bod č. 117

Úplatné nabytí části pozemku p.č. 268/64 (GP p.č. 268/20) v k.ú. Spešov

 

Bod č. 118

Úplatné nabytí  pozemku p.č. 268/35 v k.ú. Spešov

 

K hlasování o návrzích na usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1378/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

a) s c h v a l u j e  v souladu s ust. § 36  odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, nabytí

- pozemků p.č. 2162/47 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 214 m2 a p.č. 3557/96 ostatní plocha – silnice o výměře 335 m2 v k.ú. Bosonohy a pozemku p.č. 2277/3 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 83 m2 v k.ú. Nový Lískovec, obec Brno z vlastnictví F. K. a J. K., Brno do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 490.392,- Kč

- pozemků p.č. 2162/104 ostatní plocha – silnice o výměře 9 m2, p.č. 2162/122 ostatní plocha – silnice o výměře 289 m2, p.č. 4263 ostatní plocha – silnice o výměře 962 m2 a p.č. 4265 ostatní plocha – silnice o výměře 79 m2 v k.ú. Bosonohy, obec Brno z vlastnictví V. M. do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 1.112.146,- Kč

- pozemku p.č. 649 ostatní plocha – silnice o výměře 400 m2 v k.ú. Havraníky, obec Havraníky z vlastnictví B. S. a J. S. do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 17.160,- Kč

- pozemku p.č. 965/218 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 103 m2 v k.ú. Ivanovice, obec Brno z vlastnictví K. P. do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 66.621,- Kč

- pozemků p.č. 1526/159 ostatní plocha – silnice o výměře 82 m2 v k.ú. Komín a p.č. 5149/18 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 282 m2 v k.ú. Žabovřesky, obec Brno z vlastnictví S. H. do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 338.466,- Kč

- pozemků p.č. 1526/396 ostatní plocha – silnice o výměře 77 m2 a p.č. 1526/399 ostatní plocha – silnice o výměře 28 m2 v k.ú. Komín, obec Brno z vlastnictví M. K. do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 94.466,- Kč

- pozemku p.č. 2046/8 ostatní plocha – silnice o výměře 669 m2 v k.ú. Krásensko, obec Krásensko z vlastnictví A. H., E. M. a Z. Š. do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 41.964,- Kč

- pozemku p.č. 2594/22 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 127 m2 v k.ú. Maloměřice, obec Brno z vlastnictví B. S. a  J. S. do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 69.571,- Kč

- pozemku p.č. 2594/25 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 127 m2 v k.ú. Maloměřice, obec Brno z vlastnictví M. T. a K. T. do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 69.571,- Kč

- pozemků p.č. 434/20 ostatní plocha – silnice o výměře 68 m2, p.č. 434/30 ostatní plocha – silnice o výměře 24 m2, p.č. 434/31 ostatní plocha – silnice o výměře 57 m2, p.č. 434/32 ostatní plocha – silnice o výměře 52 m2, p.č. 4341/11 ostatní plocha – silnice o výměře 427 m2, p.č. 4341/12 ostatní plocha – silnice o výměře 332 m2, p.č. 4341/13 ostatní plocha – silnice o výměře 327 m2, p.č. 4341/24 ostatní plocha – silnice o výměře 46 m2 a p.č. 4341/52 ostatní plocha – silnice o výměře 19 m2 v k.ú. Moravský Krumlov, obec Moravský Krumlov z vlastnictví J. B. do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 57.428,- Kč

- pozemku p.č. 1028/44 ostatní plocha – silnice o výměře 453 m2 v k.ú. Starovičky, obec Starovičky z vlastnictví M. H. do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 9.867,- Kč

- pozemku p.č. 551/7 ostatní plocha – silnice o výměře 30 m2 v k.ú. Starý Lískovec, obec Brno z vlastnictví J. F., J. Š. a  J. T. do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 28.206,- Kč

- pozemku p.č. 1678/155 ostatní plocha – silnice o výměře 24 m2 v k.ú. Starý Lískovec, obec Brno z vlastnictví M. K. do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 21.375,- Kč

- pozemku p.č. 8207/112 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 673 m2 v k.ú. Židenice, obec Brno z vlastnictví J. P. do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 377.553,- Kč

a za podmínek, které tvoří přílohu č. 68 zápisu.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

b) s c h v a l u j e v souladu s ust. § 36  odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, nabytí pozemku p.č. 2653/18 ostatní plocha – manipulační plocha o výměře 83 m2 v k.ú. Břeclav, obec Břeclav z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69 79 71 11 do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 22.600,- Kč a za podmínek, které tvoří přílohu č. 69 zápisu.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

c) s c h v a l u je  v souladu s ust. § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, úplatné nabytí pozemku

- p.č. 6278, o výměře 1.038m2, orná půda, k.ú. Šlapanice u Brna,

z vlastnictví L.C., do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 622.800,-Kč a za podmínek, které tvoří přílohu č. 70 zápisu.


Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

d) s c h v a l u j e  v souladu s ust. § 36  odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, nabytí

- pozemků p.č. 684/2 ostatní plocha – silnice o výměře 25 m2, p.č. 695/2 ostatní plocha – silnice o výměře 17 m2 a p.č. 740/6 ostatní plocha – silnice o výměře 28 m2 v k.ú. Čermákovice, obec Čermákovice z vlastnictví A. P. do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 1.880,- Kč

- pozemků p.č. 2462/9 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 272 m2 a p.č. 2544/244 ostatní plocha – silnice o výměře 106 m2 v k.ú. Klobouky u Brna, obec Klobouky u Brna z vlastnictví M. B. do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 10.120,- Kč

- pozemků p.č. 2462/10 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 229 m2 a p.č. 2544/245 ostatní plocha – silnice o výměře 114 m2 v k.ú. Klobouky u Brna, obec Klobouky u Brna z vlastnictví L. B. do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 9.190,- Kč

- pozemku p.č. 2463/5 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 191 m2 v k.ú. Klobouky u Brna, obec Klobouky u Brna z vlastnictví M. S. a K. Š. do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 5.110,- Kč

- id. 1/2 pozemků p.č. 2527/18 ostatní plocha – silnice o výměře 498 m2, p.č. 2544/70 ostatní plocha – silnice o výměře 17 m2 a p.č. 2544/71 ostatní plocha – silnice o výměře 401 m2 v k.ú. Klobouky u Brna, obec Klobouky u Brna z vlastnictví K. K. do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 12.105,- Kč

- id. 1/2 pozemku p.č. 2544/2 ostatní plocha – silnice o výměře 201 m2 v k.ú. Klobouky u Brna, obec Klobouky u Brna z vlastnictví M. Ch. a K. K. do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 2.656,- Kč

- pozemku p.č. 2544/72 ostatní plocha – silnice o výměře 332 m2 v k.ú. Klobouky u Brna, obec Klobouky u Brna z vlastnictví M. Ch. do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 8.770,- Kč

- pozemku p.č. 432/28 ostatní plocha – silnice o výměře 43 m2 v k.ú. Kuřim, obec Kuřim z vlastnictví A. L. a J. L. do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 4.150,- Kč

- pozemku p.č. 28/6 ostatní plocha – silnice o výměře 28 m2 v k.ú. Olešná u Blanska, obec Blansko z vlastnictví M. R., J. Š., P. Š., J. Š. a M. Š. do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 9.840,- Kč

- id. 2/3 pozemku p.č. 1795 ostatní plocha – silnice o výměře 18 m2 v k.ú. Ostrov u Macochy, obec Ostrov u Macochy z vlastnictví R. K. do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 350,- Kč

- části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) p.č. 424/1 v k.ú. Prštice, oddělené geometrickým plánem č. 433-11/2007 a označené jako pozemek p.č. 193/15 ostatní plocha – silnice o výměře 241 m2 v k.ú. Silůvky, obec Silůvky z vlastnictví J. A. do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 7.920,- Kč

- pozemku p.č. 299/32 ostatní plocha – silnice o výměře 32 m2 v k.ú. Rostěnice, obec Rostěnice - Zvonovice z vlastnictví M. J. do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 1.110,- Kč

- pozemku p.č. 1028/11 ostatní plocha – silnice o výměře 601 m2 v k.ú. Starovičky, obec Starovičky z vlastnictví F. Ú. do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 12.620,- Kč

- pozemku p.č. 1678/165 ostatní plocha – silnice o výměře 13 m2 v k.ú. Starý Lískovec, obec Brno z vlastnictví S. S. do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 12.870,- Kč

- pozemku p.č. 814/11 ostatní plocha – silnice o výměře 212 m2 v k.ú. Zblovice, obec Zblovice z vlastnictví P. K. a M. K. do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 5.690,- Kč

- id. 1/2 pozemku p.č. 2946/16 ostatní plocha – silnice o výměře 51 m2 v k.ú. Žebětín, obec Brno z vlastnictví F. V. do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 18.970,- Kč

a za podmínek, které tvoří přílohu č. 71 zápisu,

 

e) s c h v a l u j e  použití finančních prostředků z Fondu silničního majetku na úhradu kupních cen výše uvedených pozemků a dalších nákladů souvisejících s jejich převodem do vlastnictví Jihomoravského kraje.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

f) s c h v a l u j e  v souladu s ust. § 36  odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, nabytí  pozemku p.č. 1027 ostatní plocha – silnice o výměře 924 m2 v k.ú. Kojátky, obec Kojátky z vlastnictví A. L. do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 30.500,- Kč a za podmínek, které tvoří přílohu č. 72 zápisu,

 

g) s c h v a l u j e  použití finančních prostředků z Fondu silničního majetku na úhradu kupní ceny výše uvedeného pozemku a dalších nákladů souvisejících s jeho převodem do vlastnictví Jihomoravského kraje.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

h) s c h v a l u j e v souladu s ust. § 36  odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, nabytí  pozemku p.č. 468/3 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 209 m2 v k.ú. Tišnov, obec Tišnov z vlastnictví Českých drah, a.s., IČ: 70 99 42 26 do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 16.500,- Kč a za podmínek, které tvoří přílohu č. 73 zápisu,

 

i) s c h v a l u j e použití finančních prostředků z Fondu silničního majetku na úhradu kupní ceny výše uvedeného pozemku a dalších nákladů souvisejících s jeho převodem do vlastnictví Jihomoravského kraje.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

j)        s c h v a l u je  v souladu s ust. § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, úplatné nabytí pozemků

- p.č. 179/17, o výměře 22 m2, ostatní plocha-silnice,

- p.č. 179/60, o výměře 63 m2, ostatní plocha-silnice,

- p.č. 179/73, o výměře 49 m2, ostatní plocha-silnice,

- p.č. 179/74, o výměře 40 m2, ostatní plocha-silnice, vše k.ú. Brťov u Černé Hory,

z vlastnictví P. K. do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 4.650,-Kč a za podmínek, které tvoří přílohu č. 74 zápisu,

 

k) s c h v a l u je   použití finančních prostředků z Fondu silničního majetku na úhradu kupní ceny výše uvedených pozemků a dalších nákladů souvisejících s jejich převodem do vlastnictví Jihomoravského kraje.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

l) s c h v a l u je  v souladu s ust. § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, úplatné nabytí pozemků

- p.č. 179/4, o výměře 22 m2, ostatní plocha-silnice,

- p.č. 179/87, o výměře 57 m2, ostatní plocha-silnice,

- p.č. 179/88, o výměře 62 m2, ostatní plocha-silnice,

- p.č. 179/96, o výměře 23 m2, ostatní plocha-silnice, vše k.ú. Brťov u Černé Hory,

z vlastnictví J. J. a M. J. do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 4.380,-Kč a za podmínek, které tvoří přílohu č. 75 zápisu,

 

m) s c h v a l u je  použití finančních prostředků z Fondu silničního majetku na úhradu kupní ceny výše uvedených pozemků a dalších nákladů souvisejících s jejich převodem do vlastnictví Jihomoravského kraje.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

n)      s c h v a l u je  v souladu s ust. § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, úplatné nabytí pozemků

- p.č. 179/8, o výměře 65 m2, ostatní plocha, silnice,

- p.č. 179/49, o výměře 34 m2, ostatní plocha, silnice,

- p.č. 179/62, o výměře 33 m2, ostatní plocha, silnice,

- p.č. 179/94, o výměře 27 m2, ostatní plocha, silnice, vše v k.ú. Brťov u Černé Hory,

z vlastnictví A. K. a B. K. do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 4.250,-Kč a za podmínek, které tvoří přílohu č. 76 zápisu,

 

o)  s c h v a l u je   použití finančních prostředků z Fondu silničního majetku na úhradu kupní ceny výše uvedených pozemků a dalších nákladů souvisejících s jejich převodem do vlastnictví Jihomoravského kraje.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

p)      s c h v a l u je  v souladu s ust. § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, úplatné nabytí pozemků

- p.č. 179/15, o výměře 26 m2, ostatní plocha-silnice,

- p.č. 179/21, o výměře 54 m2, ostatní plocha-silnice,

- p.č. 179/33, o výměře 38 m2, ostatní plocha-silnice,

- p.č. 179/58, o výměře 56 m2, ostatní plocha-silnice, vše k.ú. Brťov u Černé Hory,

z vlastnictví J. P. do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 4.650,-Kč a za podmínek, které tvoří přílohu č. 77 zápisu,

 

q)  s c h v a l u je   použití finančních prostředků z Fondu silničního majetku na úhradu kupní ceny výše uvedených pozemků a dalších nákladů souvisejících s jejich převodem do vlastnictví Jihomoravského kraje.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

r)       s c h v a l u je  v souladu s ust. § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, úplatné nabytí pozemků

- p.č. 179/51, o výměře 27 m2, ostatní plocha-silnice,

- p.č. 179/56, o výměře 22 m2, ostatní plocha-silnice, obojí k.ú. Brťov u Černé Hory,

z vlastnictví A. Š. a  A. Š. do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 1.310,-Kč a za podmínek, které tvoří přílohu č. 78 zápisu,

 

s)  s c h v a l u je   použití finančních prostředků z Fondu silničního majetku na úhradu kupní ceny výše uvedených pozemků a dalších nákladů souvisejících s jejich převodem do vlastnictví Jihomoravského kraje.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

t)  s c h v a l u je  v souladu s ust. § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, úplatné nabytí pozemku p.č. 179/31, o výměře 59 m2, ostatní plocha, v k.ú. Brťov u Černé Hory, obec Brťov-Jeneč, okres Blansko, z vlastnictví I. O. do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 2.950,-Kč a za podmínek, které tvoří přílohu č. 79 zápisu,

 

u)  s c h v a l u je  použití finančních prostředků z Fondu silničního majetku na úhradu kupní ceny výše uvedeného pozemku a dalších nákladů souvisejících s jeho převodem do vlastnictví Jihomoravského kraje.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

v)  s c h v a l u je  v souladu s ust. § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, úplatné nabytí pozemku  p.č. 179/80, o výměře 37 m2, ostatní plocha, v k.ú. Brťov u Černé Hory, obec Brťov-Jeneč, okres Blansko, z vlastnictví M.  T. do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 1.850,-Kč a za podmínek, které tvoří přílohu č. 80 zápisu,

 

w) s c h v a l u j e  použití finančních prostředků z Fondu silničního majetku na úhradu kupní ceny výše uvedeného pozemku a dalších nákladů souvisejících s jeho převodem do vlastnictví Jihomoravského kraje.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

x)  s c h v a l u je  v souladu s ust. § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, úplatné nabytí pozemku  p.č. 179/5, o výměře 31 m2, ostatní plocha, v k.ú. Brťov u Černé Hory, obec Brťov-Jeneč, okres Blansko, z vlastnictví D. H. do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 1.550,-Kč a za podmínek, které tvoří přílohu č. 81 zápisu,

 

y)  s c h v a l u je  použití finančních prostředků z Fondu silničního majetku na úhradu kupní ceny výše uvedeného pozemku a dalších nákladů souvisejících s jeho převodem do vlastnictví Jihomoravského kraje.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

z)  s c h v a l u je  v souladu s ust. § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, úplatné nabytí pozemku  p.č. 179/12, o výměře 52 m2, ostatní plocha, v k.ú. Brťov u Černé Hory, obec Brťov-Jeneč, okres Blansko, z vlastnictví L. O. do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 2.600,-Kč a za podmínek, které tvoří přílohu č.  82 zápisu,

 

aa) s c h v a l u je  použití finančních prostředků z Fondu silničního majetku na úhradu kupní ceny výše uvedeného pozemku a dalších nákladů souvisejících s jeho převodem do vlastnictví Jihomoravského kraje.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

ab) s c h v a l u je  v souladu s ust. § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, úplatné nabytí pozemků  p.č. 179/77 o výměře 43 m2, ostatní plocha, a p.č. 179/97 o výměře 22 m2 ostatní plocha, v k.ú. Brťov u Černé Hory, obec Brťov-Jeneč, okres Blansko, z vlastnictví J. Ř. do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 3.250,-Kč a za podmínek, které tvoří přílohu č. 83 zápisu,

 

ac) s c h v a l u je  použití finančních prostředků z Fondu silničního majetku na úhradu kupní ceny výše uvedeného pozemku a dalších nákladů souvisejících s jeho převodem do vlastnictví Jihomoravského kraje.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

ad) s c h v a l u je  v souladu s ust. § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, úplatné nabytí pozemku  p.č. 179/28, o výměře 89 m2, ostatní plocha, v k.ú. Brťov u Černé Hory, obec Brťov-Jeneč, okres Blansko, z vlastnictví L. T. do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 4.450,-Kč a za podmínek, které tvoří přílohu č. 84 zápisu,

 

ae) s c h v a l u je  použití finančních prostředků z Fondu silničního majetku na úhradu kupní ceny výše uvedeného pozemku a dalších nákladů souvisejících s jeho převodem do vlastnictví Jihomoravského kraje.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

af)       s c h v a l u je  v souladu s ust. § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, úplatné nabytí pozemku  p.č. 179/61, o výměře 30 m2, ostatní plocha, v k.ú. Brťov u Černé Hory, obec Brťov-Jeneč, okres Blansko, z vlastnictví J. P. do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 1.500,-Kč a za podmínek, které tvoří přílohu č. 85 zápisu,

 

ag) s c h v a l u je  použití finančních prostředků z Fondu silničního majetku na úhradu kupní ceny výše uvedeného pozemku a dalších nákladů souvisejících s jeho převodem do vlastnictví Jihomoravského kraje.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

ah) s ch v a l u j e  v souladu s ust. § 36 odst.1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění úplatné nabytí:

 

1)      pozemků

-         p.č. 179/43 ostatní plocha – silnice o výměře 39 m2

-         p.č. 179/50 ostatní plocha – silnice o výměře 11 m2

-         p.č. 179/85 ostatní plocha – silnice o výměře 35 m2

v k.ú. Brťov u Černé Hory, obec Brťov-Jeneč z vlastnictví D. Z. do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 2 270,-Kč

 2)  pozemků

- p.č. 179/13 ostatní plocha – silnice o výměře 47 m2

- p.č. 179/34 ostatní plocha – silnice o výměře 30 m2

v k.ú. Brťov u Černé Hory, obec Brťov-Jeneč z vlastnictví F. H. a M. H. do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 2 060,-Kč

3)  pozemků

- p.č. 179/64 ostatní plocha – silnice o výměře 33 m2

- p.č. 179/79 ostatní plocha – silnice o výměře 40 m2

v k.ú. Brťov u Černé Hory, obec Brťov-Jeneč z vlastnictví P. M. do vlastnictví

Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 1 950,-Kč

      4)  pozemků

- p.č. 179/18 ostatní plocha – silnice o výměře 29 m2

- p.č. 179/39 ostatní plocha – silnice o výměře 73 m2

- p.č. 179/70 ostatní plocha – silnice o výměře 40 m2

v k.ú. Brťov u Černé Hory, obec Brťov-Jeneč z vlastnictví B. K. a M. K. do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 3790,-Kč

 

5)  pozemků

- p.č. 179/41 ostatní plocha – silnice o výměře 62 m2

- p.č. 179/90 ostatní plocha – silnice o výměře 59 m2

v k.ú. Brťov u Černé Hory, obec Brťov-Jeneč z vlastnictví J. O., do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 3 230,-Kč

6)   pozemků

- p.č. 179/48 ostatní plocha – silnice o výměře 27 m2

- p.č. 179/55 ostatní plocha – silnice o výměře 34 m2

- p.č. 179/91 ostatní plocha – silnice o výměře 34 m2

v k.ú. Brťov u Černé Hory, obec Brťov-Jeneč z vlastnictví L. P. do vlastnictví

Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 2 540,-Kč

7)  pozemků

- p.č. 179/83 ostatní plocha – silnice o výměře 32 m2

- p.č. 179/95 ostatní plocha – silnice o výměře 36 m2

v k.ú. Brťov u Černé Hory, obec Brťov-Jeneč z vlastnictví K. K. do vlastnictví Jihomoravského kraje za  dohodnutou kupní cenu 1 820,-Kč a za podmínek, které tvoří přílohu č. 86 zápisu,

 

ai) s ch v a l u j e  použití finančních prostředků z Fondu silničního majetku na úhradu kupních cen výše uvedených pozemků a dalších nákladů souvisejících s jejich převodem do vlastnictví Jihomoravského kraje.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

aj) s c h v a l u je  v souladu s ust. § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, úplatné nabytí pozemku

- p.č. 2116/25, o výměře 2.135 m2, trvalý travní porost, k.ú. Mikulčice,

z vlastnictví J. S. do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 36.120,-Kč a za podmínek, které tvoří přílohu č. 87 zápisu.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

ak) s c h v a l u je  v souladu s ust. § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, úplatné nabytí pozemků

- p.č. 2085/28, o výměře 99 m2, trvalý travní porost,

- p.č. 2103/145, o výměře 321 m2, ostatní plocha,

- p.č. 2144/262, o výměře 2632 m2, trvalý travní porost, a

- p.č. 2144/263, o výměře 569 m2, trvalý travní porost, vše k.ú. Mikulčice,

z vlastnictví L. P. do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 40.145,-Kč a za podmínek, které tvoří přílohu č. 88 zápisu.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

al) s c h v a l u j e    v  souladu  s ust. § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské  zřízení), v platném  znění,  úplatné nabytí pozemků:

-         p.č. 1366/1 ostatní plocha,

-         p.č. 1366/2 ostatní plocha,

-         p.č. 1367/2 ostatní plocha,

-         p.č. 1378/2 ostatní plocha,

-         p.č. 1378/3 zastavěná plocha a nádvoří,

-         p.č. 1378/4 ostatní plocha

vše v k.ú. Šanov nad Jevišovkou, obec Šanov včetně všech součástí a příslušenství  z vlastnictví Lesů České republiky, s.p., IČ: 42 19 64 51, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové do vlastnictví Jihomoravského kraje za Kč 1.498.920,-- a za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 89 zápisu.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

am) s c h v a l u j e    v  souladu  s ust. § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské  zřízení), v platném  znění,  úplatné nabytí id. ¼ pozemku p.č. 2769/46 ostatní plocha v k.ú. Černovice, obec Brno z vlastnictví L. G. do vlastnictví Jihomoravského kraje za Kč 911.600,-- a za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 90 zápisu.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

an) s ch v a l u j e  v souladu s ust. § 36 odst.1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, úplatné nabytí:

 

1) pozemku

-         p.č. 7192/5 ostatní plocha – silnice o výměře 642 m2

v k.ú. Boskovice, obec Boskovice z vlastnictví E. K. do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 69 890,-Kč

 2)  pozemků

- p.č. 7192/71 ostatní plocha – silnice o výměře 33 m2

- p.č. 7192/36 ostatní plocha – silnice o výměře 233 m2

v k.ú. Boskovice, obec Boskovice z vlastnictví MP Holding, spol.s r.o.,

IČ: 499 68 394 do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu

28 960,-Kč

3)  pozemků

- p.č. 861/33 ostatní plocha – silnice o výměře 214 m2

- p.č. 861/41 ostatní plocha – silnice o výměře 3 m2

- p.č. 861/27 ostatní plocha – silnice o výměře 230 m2

v k.ú. Mladkov u Boskovic, obec Boskovice z vlastnictví L. Z.a J. Z. do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 47 340,-Kč

4)  pozemku

- p.č. 2244/12 ostatní plocha – silnice o výměře 51 m2

v k.ú. Drnovice, obec Drnovice z vlastnictví A. K. do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 1 490,-Kč a za podmínek, které tvoří přílohu č. 91 zápisu,

 

ao) s ch v a l u j e  použití finančních prostředků z Fondu silničního majetku na úhradu kupních cen výše uvedených pozemků a dalších nákladů souvisejících s jejich převodem do vlastnictví Jihomoravského kraje.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

ap) s ch v a l u j e  v souladu s ust. § 36 odst.1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění úplatné nabytí:

      částí pozemků

-         p.č. 268/46 a p.č. 268/47 dle GP č. 313-257/2006 označených jako p.č. 268/17 orná půda  o výměře 142 m2 a p.č. 268/16 orná půda o výměře 487 m2

v k.ú. Spešov, obec Spešov z vlastnictví R. B., J. B. a R. B. do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 125 800,-Kč a za podmínek, které tvoří přílohu č. 92 zápisu,

 

aq) s ch v a l u j e  použití finančních prostředků z Fondu silničního majetku na úhradu kupních cen výše uvedených pozemků a dalších nákladů souvisejících s jejich převodem do vlastnictví Jihomoravského kraje.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

ar) s ch v a l u j e  v souladu s ust. § 36 odst.1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění úplatné nabytí:

 

 

      části pozemku

-         p.č. PK 1450/1 dle GP č. 387-256/2006 označené jako p.č. 1428/12 orná půda                  o výměře 787 m2

v k.ú. Ráječko, obec Ráječko z vlastnictví V. S. do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 47 220,-Kč a za podmínek, které tvoří přílohu č. 93 zápisu,

 

as) s ch v a l u j e  použití finančních prostředků z Fondu silničního majetku na úhradu kupní ceny výše uvedeného pozemku a dalších nákladů souvisejících s jejich převodem do vlastnictví Jihomoravského kraje.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

at) s ch v a l u j e  v souladu s ust. § 36 odst.1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, úplatné nabytí:

 

     části pozemku

-         p.č. 268/64 dle GP č. 313-257/2006 označené jako p.č. 268/20 orná půda                     o výměře 215 m2

v k.ú. Spešov, obec Spešov z vlastnictví J. M. do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 10 750,-Kč a za podmínek, které tvoří přílohu č. 94 zápisu,

 

au) s ch v a l u j e  použití finančních prostředků z Fondu silničního majetku na úhradu kupní ceny výše uvedeného pozemku a dalších nákladů souvisejících s jeho převodem do vlastnictví Jihomoravského kraje.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

av) s ch v a l u j e  v souladu s ust. § 36 odst.1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění úplatné nabytí:

 

pozemku

-         p.č. 268/35 orná půda  o výměře 2059 m2

v k.ú. Spešov, obec Spešov z vlastnictví V. J. do vlastnictví Jihomoravského kraje za dohodnutou kupní cenu 411 800,-Kč a za podmínek, které tvoří přílohu č. 95 zápisu,

 

aw) s ch v a l u j e  použití finančních prostředků z Fondu silničního majetku na úhradu kupní ceny výše uvedeného pozemku a dalších nákladů souvisejících s jeho převodem do vlastnictví Jihomoravského kraje.

Hlasování č. 81:        45 – 0 – 0

 

 

Lubomír Šmíd navrhl projednat body č. 119 až 121 a 132 současně.

 

Bod č. 119

Smlouva o budoucí smlouvě darovací uzavíraná mezi firmou ALPINE stavební společnost CZ, s.r.o. a Jihomoravským krajem

 

Bod č. 120

Smlouva o budoucí smlouvě darovací uzavíraná mezi firmou Deceuninck, spol. s r.o. a Jihomoravským krajem

 

Bod č. 121

Smlouva o budoucí smlouvě darovací uzavíraná mezi firmou Outulný, a.s. a Jihomoravským krajem

 

Bod č. 132

Smlouva o budoucí smlouvě darovací uzavíraná mezi Jihomoravským krajem a společností CTP Invest, spol. s r.o.

 

K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1379/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

a) s c h v a l u j e  v souladu s ust. § 36  odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, smlouvu o budoucí smlouvě darovací na převod

- části stavby „Zřízení odbočovacích pruhů na sil. II/416 a rozšíření účelové komunikace ke skládce SOO spol. A.S.A. Žabčice s.r.o.“ v rozsahu rozšíření silničního tělesa silnice II/416,

uzavíranou mezi firmou ALPINE stavební společnost CZ, s.r.o., IČ: 45 19 22 86 jako budoucím dárcem a Jihomoravským krajem jako budoucím obdarovaným. Smlouva o budoucí smlouvě darovací tvoří přílohu č. 96 zápisu.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

b) s c h v a l u j e  v souladu s ust. § 36  odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, smlouvu o budoucí smlouvě darovací na převod

- části stavby „Obchodního centra fy DECEUNINCK – Popůvky – umístění skladové haly II“ v rozsahu rozšíření silničního tělesa silnice II/602,

- částí pozemků p.č. 680/6, p.č. 680/39 a p.č. 680/40 v k.ú. Popůvky u Brna, obec Popůvky, na nichž bude toto rozšíření realizováno,

uzavíranou mezi firmou Deceuninck, spol. s r.o., IČ: 49 44 55 53 jako budoucím dárcem a Jihomoravským krajem jako budoucím obdarovaným. Smlouva o budoucí smlouvě darovací tvoří přílohu č. 97 zápisu.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

c) s c h v a l u j e  v souladu s ust. § 36  odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, smlouvu o budoucí smlouvě darovací na převod

- části stavby „Židlochovice – úprava křižovatky ulic Nádražní a Zámecká“ v rozsahu rozšíření silničního tělesa silnice II/416,

uzavíranou mezi firmou Outulný, a.s., IČ: 26 23 09 92 jako budoucím dárcem a Jihomoravským krajem jako budoucím obdarovaným. Smlouva o budoucí smlouvě darovací tvoří přílohu č. 98 zápisu.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

d) s c h v a l u je  v souladu s ust. § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, smlouvu o budoucí smlouvě darovací na převod

- části stavby „CTPark Šlapanice – Stavba SA4 část 2.1. SO 1100-Komunikace a zpevněné plochy“, a to v rozsahu rozšíření silničního tělesa silnice č. III/15289, včetně částí pozemků p.č. 1572/2 (PK) a p.č. 1572/3 (PK) pod touto stavbou se nacházejících,

uzavíranou mezi Jihomoravským krajem jako budoucím obdarovaným a společností CTP Invest, spol. s r.o., IČ: 26 10 55 86, jako budoucím dárcem. Smlouva o budoucí smlouvě darovací tvoří přílohu č. 99 zápisu.

Hlasování č. 82:        44 – 0 – 0

 

 

Bod č. 122

Souhlasné prohlášení na vyřešení duplicitního vlastnictví pozemků p.č. GP 1584 a p.č. 2350/2 v k.ú. Modřice

 

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1380/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

s c h v a l u j e  v souladu s ust. § 36  odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, souhlasné prohlášení mezi Jihomoravským krajem na straně jedné a R. D. a Z. D. na straně druhé na vyřešení duplicitního zápisu vlastnictví k 

- pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1584 o výměře 1.110 m2

- pozemku p.č. 2350/2 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 165 m2

v k.ú. Modřice, obec Modřice v katastru nemovitostí ČR. Souhlasné prohlášení tvoří přílohu č. 100 zápisu.

Hlasování č. 83:        43 – 0 – 0

 

 

Bod č. 123

Peněžitý dar B. M. z rozpočtu Jihomoravského kraje na jeho zahraniční postgraduální studium v Japonsku

 

Informace k materiálu podal Lubomír Šmíd.

 

Diskuse:

Pavel Březa (s připomínkou ke smlouvě), Lubomír Šmíd.

 

Usnesení č. 1381/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s § 36 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,

schvaluje poskytnutí peněžitého daru B. M. z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 200 000,- Kč na úhradu nákladů jeho zahraničního postgraduálního studia na lékařské fakultě University of Tokyo, Japonsko na základě a za podmínek stanovených smlouvou, která tvoří přílohu č. 101 zápisu.

Hlasování č. 84:        35 – 0 – 7

 

 

Bod č. 124

Změna názvu a hlavního účelu příspěvkové organizace Střední škola pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 2

 

Informace k materiálu podal Lubomír Šmíd. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1382/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,  příspěvkové organizaci Střední škola pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 2 s účinnosod 13.9.2007

 

a)      s c h v a l u j e  změnu názvu na Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11,

 

b)      s c h v a l u j e  změnu adresy sídla na Křižíkova 11, 612 00 Brno,

 

c)      s c h v a l u j e  změnu hlavního účelu a rozšíření tomu odpovídajícího předmětu činnosti o školní jídelnu - výdejnu,

 

d)      p o v o l u j e  okruh doplňkové činnosti – hostinská činnost,

 

e)      s c h v a l u j e  ve smyslu výše uvedeného dodatek č. 1 ke zřizovací listině č.j. 98/28 ze dne 16.6.2005, který tvoří přílohu č. 102 zápisu.

Hlasování č. 85:        45 – 0 – 0

 

 

Bod č. 125

Schválení poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na podporu Projektu volejbal  v roce 2007

 

Miloš Šifalda uvedl technickou opravu v návrhu usnesení. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1383/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

schvaluje v souladu s § 36 odst. 1 písm. c)zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 250 000,- Kč Volejbalu Brno, a.s. z rozpočtu Jihomoravského kraje na podporu Projektu volejbal za podmínek dle textu smlouvy schválené na 17. zasedání ZJMK dne 19.4.2007 usnesením č. 1210/07/Z 17

Hlasování č. 86:        46 – 0 – 1

 

 

Bod č. 126

Dotace Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu, zájmovému sdružení právnických osob z rozpočtu Jihomoravského kraje na zabezpečení Systému podpory nadaných studentů

 

Materiál uvedl Miloš Šifalda. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1384/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,

schvaluje poskytnutí dotace Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu, zájmovému sdružení právnických osob z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 4 500 000,- Kč na zabezpečení Systému podpory nadaných studentů na základě a za podmínek stanovených smlouvou, která tvoří přílohu č. 103 zápisu.

Hlasování č. 87:        47 – 0 – 0

 

 

Bod č. 127

Informace o poskytování prostředků ze státního rozpočtu právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení ve II.čtvrtletí 2007

 

Materiál okomentoval Miloš Šifalda. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1385/07/Z 20:

·                    Zastupitelstvu Jihomoravského kraje v souladu s § 35 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,

·                     

b e r e   n a   v ě d o m í  podle § 161 odst.6 a § 163 odst.1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb.,    o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), přehled výše zaslaných finančních prostředků ze státního rozpočtu školám a školským zařízením za 2. čtvrtletí 2007 dle přílohy č. 104 zápisu.

Hlasování č. 88:        46 – 0 – 0

 

 

Bod č. 128

Stanovisko Jihomoravského kraje ve věci nabytí nemovitého majetku do vlastnictví Jihomoravského kraje pro potřeby školství – SOŠ vinařská a SOU zahradnické, Valtice, Sobotní 116

 

Materiál představil Miloš Šifalda. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1386/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, a v návaznosti na požadavek presidia Pozemkového fondu ČR

schvaluje, že nemovitosti – pozemek p. č. 862, zahrada, o výměře 1641 m2 a pozemek p. č. 863/1, zahrada, o výměře 2831 m2, vše v k. ú. Valtice,  požadované pro činnost Střední odborné školy vinařské a Středního odborného učiliště zahradnického, Valtice, Sobotní 116, zřízené Jihomoravským krajem a zapsané do rejstříku škol a školských zařízení,  jsou pro tento subjekt nezbytné a převod nemovitostí pro tento subjekt do vlastnictví Jihomoravského kraje je i ve výhledu v souladu s koncepcí školství kraje.

Hlasování č. 89:        47 – 0 – 0

 

 

Bod č. 129

Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení

 

Materiál představil Miloš Šifalda a akceptoval připomínky Pavla Březy. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1387/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, s ch v a l u j e

 

1.   příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže, Rosice, okres Brno-venkov změnu:

 

- názvu na Středisko volného času, Rosice, okres Brno-venkov

- sídla na Žerotínovo náměstí 1, 665 01 Rosice

 

a ve smyslu výše uvedeného dodatek č. 1 ke zřizovací listině č.j. 98/98 ze dne 16. června 2005 výše uvedené příspěvkové organizace, který tvoří přílohu č. 105a zápisu.

 

2.   příspěvkové organizaci Střední odborná škola, Strážnice, Skácelova 890 povolení okruhu doplňkové činnosti: specializovaný maloobchod – prodej nealkoholických nápojů.

 

a ve smyslu výše uvedeného dodatek č. 2 ke zřizovací listině č.j. 98/143 ze dne 16. června 2005 výše uvedené příspěvkové organizace, který tvoří přílohu č. 105b zápisu.

 

3.   příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola stavební, Brno, Kudelova 8 povolení níže uvedených okruhů doplňkové činnosti:

      - knihařské práce

      - reprografické práce.

 

a ve smyslu výše uvedeného dodatek č. 1 ke zřizovací listině č.j. 98/34 ze dne 16. června 2005 výše uvedené příspěvkové organizace, který tvoří přílohu č. 105c zápisu.

 

4.   vynětí níže uvedeného majetku ze správy příspěvkové organizace Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53:

 

-         budova č.p. 154, část obce Boskovice, bydlení, na parcele p.č. 248

-         budova č.p. 1333, část obce Boskovice, bydlení, na parcele p.č. 2841

-         budova č.p. 1416, část obce Boskovice, bydlení, na parcele p.č.5156/165 a  5156/166

-         budova, část obce Boskovice, č.p. 1598, zem. stav., na parcele p.č. 5156/16, 5156/58,  5156/59, 5156/60, 5156/61, 5156/62, 5156/63, 5156/64, 5156/65

-         budova bez čp/če , zem.stav., na parcele p.č. 5156/6, 5156/110, 5156/111, 5156/112

-         budova bez čp/če, zem.stav., na parcele p.č. 5156/7, 5156/106, 5156/107, 5156/108, 5156/109

-         budova bez čp/če, zem.stav., na parcele p.č.  5156/8, 5156/69, 5156/70

-         budova bez čp/če, zem.stav., na parcele p.č. 5156/11, 5156/131, 5156/132

-         budova bez čp/če, zem.stav., na parcele p.č. 5156/13, 5156/94, 5156/95, 5156/96

-         budova bez čp/če, zem.stav., na parcele p.č. 5156/18, 5156/68

-         budova bez čp/če, zem.stav., na parcele p.č.  5156/24

-         budova bez čp/če, zem.stav., na parcele p.č. 5156/26, 5156/116, 5156/117, 5156/118

-         budova bez čp/če, zem.stav., na parcele p.č. 5156/119

-         budova bez čp/če, zem.stav., na parcele p.č. 5156/27,  5156/113, 5156/114, 5156/115

-         budova bez čp/če, zem.stav., na parcele p.č. 5156/32, 5156/84

-         budova bez čp/če, zem.stav., na parcele p.č. 5156/52, 5156/53, 5156/54

-         budova bez čp/če, zem.stav., na parcele p.č. 5156/17, 5156/66, 5156/67

-         budova bez čp/če, zem.stav., na parcele p.č. 5156/71, 5156/72, 5156/73

-         budova bez čp/če, zem.stav., na parcele p.č.  5156/74, 5156/75, 5156/76, 5156/77, 5156/78, 5156/79, 5156/80, 5156/82, 5156/83

-         budova bez čp/če, zem.stav., na parcele p.č. 5156/85

-         budova bez čp/če, zem.stav., na parcele p.č. 5156/15, 5156/86, 5156/87, 5156/88, 5156/89, 5156/90, 5156/91, 5156/92, 5156/93

-         budova bez čp/če, zem.stav., na parcele p.č. 5156/97

-         budova bez čp/če, zem.stav., na parcele p.č. 5156/14, 5156/98, 5156/99, 5156/100, 5156/102, 5156/103, 5156/104, 5156/105

-         budova bez čp/če, zem.stav., na parcele p.č. 5156/81, 5156/101, 5156/174

-         budova bez čp/če, zem.stav., na parcele p.č. 5156/120

-         budova bez čp/če, zem.stav., na parcele p.č. 5156/121, 5156/122, 5156/123, 5156/124, 5156/125, 5156/126, 5156/127, 5156/128, 5156/129, 5156/130

-         budova bez čp/če, zem.stav., na parcele p.č. 5156/28, 5156/142, 5156/143, 5156/144, 5156/145, 5156/146

-         budova bez čp/če, zem.stav., na parcele p.č. 5156/147, 5156/148, 5156/149, 5156/150, 5156/151, 5156/152

-         budova bez čp/če, zem.stav., na parcele p.č. 5156/153

-         budova bez čp/če, zem.stav., na parcele p.č. 5156/154, 5156/155, 5156/156

-         budova bez čp/če, zem.stav., na parcele p.č. 5156/157, 5156/158

-         budova bez čp/če, zem.stav., na parcele p.č. 5156/159

-         budova bez čp/če, zem.stav., na parcele p.č. 5156/168, 5156/169, 5156/170

-         budova bez čp/če, zem.stav., na parcele p.č. 5156/171, 5156/172, 5156/173

-         pozemek p.č. 248, zastavěná plocha a nádvoří

-         pozemek p.č 2841, zastavěná plocha a nádvoří

-         pozemek p.č. 2842, ostatní plocha

-         pozemek p.č. 5156/166, zastavěná plocha a nádvoří

-         pozemek p.č. 5156/6, zastavěná plocha a nádvoří

-         pozemek p.č. 5156/7, zastavěná plocha a nádvoří

-         pozemek p.č. 5156/8, zastavěná plocha a nádvoří

-         pozemek p.č. 5156/11, zastavěná plocha a nádvoří

-         pozemek p.č. 5156/13, zastavěná plocha a nádvoří

-         pozemek p.č. 5156/15, zastavěná plocha a nádvoří

-         pozemek p.č. 5156/18, zastavěná plocha a nádvoří

-         pozemek p.č. 5156/24, zastavěná plocha a nádvoří

-         pozemek p.č. 5156/26, zastavěná plocha a nádvoří

-         pozemek p.č. 5156/27, zastavěná plocha a nádvoří

-         pozemek p.č. 5156/28, zastavěná plocha a nádvoří

-         pozemek p.č. 5156/32, zastavěná plocha a nádvoří

-         pozemek p.č. 5156/53, zastavěná plocha a nádvoří

-         pozemek p.č. 5156/54, zastavěná plocha a nádvoří

-         pozemek p.č. 5156/58, zastavěná plocha a nádvoří

-         pozemek p.č. 5156/61, zastavěná plocha a nádvoří

-         pozemek p.č. 5156/65, zastavěná plocha a nádvoří

-         pozemek p.č. 5156/66, zastavěná plocha a nádvoří

-         pozemek p.č. 5156/67, zastavěná plocha a nádvoří

-         pozemek p.č. 5156/70, zastavěná plocha a nádvoří

-         pozemek p.č. 5156/71, zastavěná plocha a nádvoří

-         pozemek p.č. 5156/76, zastavěná plocha a nádvoří

-         pozemek p.č. 5156/78, zastavěná plocha a nádvoří

-         pozemek p.č. 5156/80, zastavěná plocha a nádvoří

-         pozemek p.č. 5156/85, zastavěná plocha a nádvoří

-         pozemek p.č. 5156/91, zastavěná plocha a nádvoří

-         pozemek p.č. 5156/98, zastavěná plocha a nádvoří

-         pozemek p.č. 5156/100, zastavěná plocha a nádvoří

-         pozemek p.č. 5156/101, zastavěná plocha a nádvoří

-         pozemek p.č. 5156/103, zastavěná plocha a nádvoří

-         pozemek p.č. 5156/105, zastavěná plocha a nádvoří

-         pozemek p.č. 5156/109, zastavěná plocha a nádvoří

-         pozemek p.č. 5156/112, zastavěná plocha a nádvoří

-         pozemek p.č. 5156/114, zastavěná plocha a nádvoří

-         pozemek p.č. 5156/117, zastavěná plocha a nádvoří

-         pozemek p.č. 5156/119, zastavěná plocha a nádvoří

-         pozemek p.č. 5156/120, zastavěná plocha a nádvoří

-         pozemek p.č. 5156/124, zastavěná plocha a nádvoří

-         pozemek p.č. 5156/126, zastavěná plocha a nádvoří

-         pozemek p.č. 5156/132, zastavěná plocha a nádvoří

-         pozemek p.č. 5156/145, zastavěná plocha a nádvoří

-         pozemek p.č. 5156/150, zastavěná plocha a nádvoří

-         pozemek p.č. 5156/158, zastavěná plocha a nádvoří

-         pozemek p.č. 5156/159, zastavěná plocha a nádvoří

-         pozemek p.č. 5156/168, zastavěná plocha a nádvoří

-         pozemek p.č. 5156/170, zastavěná plocha a nádvoří

-         pozemek p.č. 5156/171, zastavěná plocha a nádvoří

-         pozemek p.č. 5156/173, zastavěná plocha a nádvoří

-         pozemek p.č. 5156/174, zastavěná plocha a nádvoří

-         pozemek p.č. 5156/55, ostatní plocha

-         pozemek p.č. 5156/57, ostatní plocha

-         pozemek p.č. 5156/139, ostatní plocha

-         pozemek p.č. 5156/141, ostatní plocha

-         pozemek ve zjednodušené evidenci – parcela původ EN p.č 5156/10

-         pozemek ve zjednodušené evidenci – parcela původ EN p.č 5156/20

-         pozemek ve zjednodušené evidenci – parcela původ EN p.č 5156/5

-         pozemek ve zjednodušené evidenci – parcela původ EN p.č 5156/12

 

vše v k.ú. Boskovice, obci Boskovice, okrese Blansko,

a to se všemi součástmi a příslušenstvím

 

a ve smyslu výše uvedeného dodatek č. 7 ke zřizovací listině č.j. 98/132 ze dne 16. června 2005 výše uvedené příspěvkové organizace, který tvoří přílohu č. 105d zápisu.

 

5.   předání níže uvedeného majetku do správy k vlastnímu hospodářskému využití příspěvkové organizaci Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, náměstí Svobody 318:

-         pozemek p.č. 1252, zahrada, o výměře 699 m2

-         pozemek p.č. 1272/1, zahrada, o výměře 1241 m2

-         pozemek p.č. 3788/1, ovocný sad, o výměře 5511 m2

vše v k.ú. Bzenec, obci Bzenec, okrese Hodonín

 

a ve smyslu výše uvedeného dodatek č. 1 ke zřizovací listině č.j. 98/237 ze dne 16. června 2005 výše uvedené příspěvkové organizace, který tvoří přílohu č. 105e zápisu.

 

6.   a) změnu výčtu majetku předaného do správy k vlastnímu hospodářskému využití příspěvkové organizaci Gymnázium, Brno, Křenová 36 v tom smyslu, že pozemek p.č. 11/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Trnitá, obci Brno, okrese Brno-město, se na základě geometrického plánu č. 738-8/2006 pro rozdělení pozemku ze dne 1.2.2006 dělí na:

-     pozemek p.č. 11/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1522 m2

-     pozemek p.č. 11/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 149 m2

      vše v k.ú. Trnitá, obci Brno, okrese Brno-město

 

b)   vynětí pozemku p.č. 11/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 149 m2, v k.ú. Trnitá, obci Brno, okrese Brno-město, se všemi součástmi a příslušenstvím, ze správy příspěvkové organizace Gymnázium, Brno, Křenová 36

 

      a ve smyslu výše uvedeného dodatek č. 2 ke zřizovací listině č.j. 98/33 ze dne 16. června 2005 výše uvedené příspěvkové organizace, který tvoří přílohu č. 105f zápisu.

 

7.   vynětí níže uvedeného majetku ze správy příspěvkové organizace Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické, Valtice, Sobotní 116:

 

-         pozemek p.č. 704/2, zastavěná plocha a nádvoří

-         pozemek p.č.713, zahrada,

v k.ú. Lednice na Moravě, obci Lednice, okrese Břeclav,

a to se všemi součástmi a příslušenstvím

 

a ve smyslu výše uvedeného dodatek č. 5 ke zřizovací listině č.j. 98/212 ze dne 16. června 2005 výše uvedené příspěvkové organizace, který tvoří přílohu č. 105g zápisu.

 

8.   a) změnu výčtu majetku předaného do správy k vlastnímu hospodářskému využití příspěvkové organizaci Dětský domov, Boskovice, Štefánikova 2b v tom smyslu, že se z pozemku p.č. 2409/1, ovocný sad, v k.ú. Boskovice, obci Boskovice, okrese Blansko, na základě geometrického plánu č. 3405-11129/2007 pro vyznačení budovy na p.č. 2409/1 ze dne 9.3.2007 vyděluje pozemek  p.č. 2409/17, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 46 m2 v k.ú. Boskovice, obci Boskovice, okrese Blansko,

 

      b) předání do správy k vlastnímu hospodářskému využití příspěvkové organizaci Dětský domov, Boskovice, Štefánikova 2b budovy bez čp/če, garáž, na pozemku p.č. 2409/17 v k.ú. Boskovice, obci Boskovice, okrese Blansko.

 

a ve smyslu výše uvedeného dodatek č. 4 ke zřizovací listině č.j. 98/121 ze dne 16. června 2005 výše uvedené příspěvkové organizace, který tvoří přílohu č. 105h zápisu.

 

9.   vynětí níže uvedeného majetku ze správy příspěvkové organizace Obchodní akademie, Bučovice, Komenského náměstí 211:

 

-         budova č.p. 483, část obce Bučovice, obč. vyb., na pozemku p.č. 1817/2

-         pozemek p.č. 1817/1, ostatní plocha, o výměře 2971 m2

-         pozemek p.č. 1817/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 262 m2

-         pozemek p.č. 1817/3, ostatní plocha, o výměře 295 m2

-         pozemek p.č. 1816/2, ostatní plocha, o výměře 983 m2

vše v k.ú. Bučovice, obci Bučovice, okrese Vyškov

 

a ve smyslu výše uvedeného dodatek č. 2 ke zřizovací listině č.j. 98/192 ze dne 16. června 2005 výše uvedené příspěvkové organizace, který tvoří přílohu č. 105i zápisu.

 

10. předání níže uvedeného majetku do správy k vlastnímu hospodářskému využití příspěvkové organizaci Gymnázium, Bučovice, Součkova 500:

 

-         budova č.p. 483, část obce Bučovice, obč. vyb., na pozemku p.č. 1817/2

-         pozemek p.č. 1817/1, ostatní plocha, o výměře 2971 m2

-         pozemek p.č. 1817/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 262 m2

-         pozemek p.č. 1817/3, ostatní plocha, o výměře 295 m2

-         pozemek p.č. 1816/2, ostatní plocha, o výměře 983 m2

vše v k.ú. Bučovice, obci Bučovice, okrese Vyškov

 

a ve smyslu výše uvedeného dodatek č. 1 ke zřizovací listině č.j. 98/191 ze dne 16. června 2005 výše uvedené příspěvkové organizace, který tvoří přílohu č. 105j zápisu.

 

11.              změnu v odst. 1 písm. b) čl. IV zřizovací listiny č.j. 98/142 ze dne 16. června 2005 týkající se majetku předaného do správy k vlastnímu hospodářskému využití příspěvkové organizaci Střední odborná škola ekonomická a Střední odborné učiliště, Veselí nad Moravou, Kollárova 1669 v tom smyslu, že se:

 

a) u budovy bez čp/če, občanská vybavenost, na pozemku p.č. St. 1467/191, p.č. St. 1467/192, p.č. St. 1467/193, p.č. St. 1467/194, p.č. St. 1467/195 a p.č. St. 1467/196, v k.ú. Veselí-Předměstí, obci Veselí na Moravě, okrese Hodonín, opravuje původoznačení budovy „bez čp/če“ číslem popisným 1048,

 

b) doplňuje výčet majetku předaného příspěvkové organizaci do správy k vlastnímu hospodářskému využití o budovu bez čp/če, zemědělská stavba, na pozemku p.č. St. 1467/104, p.č. St. 1467/113, p.č. St. 1467/114, p.č. St. 1467/115, p.č. St. 1467/116, p.č. St. 1467/117, p.č. St. 1467/118, p.č. St. 1467/222, p.č. St. 1467/223, v k.ú. Veselí-Předměstí, obci Veselí na Moravě, okrese Hodonín.

 

a ve smyslu výše uvedeného dodatek č. 3 ke zřizovací listině č.j. 98/142 ze dne 16. června 2005 výše uvedené příspěvkové organizace, který tvoří přílohu č. 105k zápisu.

 

12. vynětí budovy bez čp/če, občanská vybavenost, na pozemku p.č. st. 3973, v k.ú. Blansko, obci Blansko, okrese Blansko, se všemi součástmi a příslušenstvím, ze správy příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Blansko

 

a ve smyslu výše uvedeného dodatek č. 3 ke zřizovací listině č.j. 98/126 ze dne 16. června 2005 výše uvedené příspěvkové organizace, který tvoří přílohu č. 105l zápisu.

 

13. předání do správy k vlastnímu hospodářskému využití příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 další id. ¼ pozemku p.č. 2769/46, ostatní plocha, o výměře 2279 m2 v k.ú. Černovice, obci Brno, okrese Brno-město

 

a ve smyslu výše uvedeného dodatek č. 2 ke zřizovací listině č.j. 98/43 ze dne 16. června 2005 výše uvedené příspěvkové organizace, který tvoří přílohu č. 105m zápisu.

 

14. vynětí budovy č.e. 19, část obce Petrovice, rod. rekr., na pozemku p.č. st. 214/1, p.č. st. 214/2, p.č. st. 214/3 a p.č. st. 214/4, v k.ú. Petrovice u Blanska, obci Petrovice, okrese Blansko, se všemi součástmi a příslušenstvím, ze správy příspěvkové organizace Integrovaná střední škola automobilní, Brno, Křižíkova 15

 

a ve smyslu výše uvedeného dodatek č. 2 ke zřizovací listině č.j. 98/19 ze dne 16. června 2005 výše uvedené příspěvkové organizace, který tvoří přílohu č. 105n zápisu.

 

15. vynětí níže uvedeného majetku ze správy příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15:

 

-         budova bez čp/če, občanská vybavenost, na pozemku p.č. 3482/7

-         pozemek p.č. 3482/7, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1266 m2

se všemi součástmi a příslušenstvím, vše v k.ú. Vyškov, obci Vyškov, okrese Vyškov

 

a ve smyslu výše uvedeného dodatek č. 2 ke zřizovací listině č.j. 98/193 ze dne 16. června 2005 výše uvedené příspěvkové organizace, který tvoří přílohu č. 105o zápisu.

 

16. vynětí níže uvedeného majetku ze správy příspěvkové organizace Střední průmyslová škola a vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1:

 

-         budova bez čp/če, garáž, na parcele p.č. 712/2 a 713/2 

-         budova bez čp/če, jiná st., na parcele p.č. 714

-         budova bez čp/če, jiná st.,na parcele p.č. 716

-         budova bez čp/če, jiná st., na parcele p.č. 717/2

-         pozemek p.č. 713/1, zastavěná plocha a nádvoří

-         pozemek p.č. 713/2, zastavěná plocha a nádvoří

-         pozemek p.č. 714, zastavěná plocha a nádvoří

-         pozemek p.č.  715/2, zastavěná plocha a nádvoří

-         pozemek p.č. 716, zastavěná plocha a nádvoří

-         pozemek p.č. 717/2, zastavěná plocha a nádvoří

vše v k.ú. Trnitá, obci Brno, okrese Brno  - město,

a to včetně součástí a příslušenství

 

a ve smyslu výše uvedeného dodatek č. 3 ke zřizovací listině č.j. 98/54 ze dne 16. června 2005 výše uvedené příspěvkové organizace, který tvoří přílohu č. 105p zápisu.

 

17. vynětí níže uvedeného majetku ze správy příspěvkové organizace Střední odborné učiliště, Mikulov, Purkyňova 6:

 

-         budova, č.p. 138, jiná stavba, na parcele p.č. st. 124

-         pozemek p.č.st. 124, zastavěná plocha a nádvoří

-         pozemek p.č. 185/1, ostatní plocha

vše v k.ú. Březí u Mikulova, obci Březí, okrese Břeclav

 

a ve smyslu výše uvedeného dodatek č. 3 ke zřizovací listině č.j. 98/219 ze dne 16. června 2005 výše uvedené příspěvkové organizace, který tvoří přílohu č. 105q zápisu.

 

18. změnu výčtu nemovitého majetku předaného do správy k vlastnímu hospodářskému využití příspěvkové organizaci Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Znojmo, Jana Palacha 8 spočívající v opravě označení způsobu využití u budovy, část obce Znojmo, č.p. 956 na parcele p.č. 1608 v k.ú. Znojmo – město, obci Znojmo, okrese Znojmo, na „občanská vybavenost“.

 

a ve smyslu výše uvedeného dodatek č. 3 ke zřizovací listině č.j. 98/177 ze dne 16. června 2005 výše uvedené příspěvkové organizace, který tvoří přílohu č. 105r zápisu.

 

19. a) změnu výčtu majetku předaného do správy k vlastnímu hospodářskému využití příspěvkové organizaci Dětský domov, Hodonín u Kunštátu 48 v tom smyslu, že se na základě geometrického plánu č. 169-16/2004 pro rozdělení pozemku ze dne 4.11.2004 pozemek p.č. 411/2, ostatní plocha, o výměře 353 m2, v k.ú. Hodonín u Kunštátu, obci Hodonín, okrese Blansko, dělí na:

 

-         pozemek p.č. 411/2, ostatní plocha, o výměře 174 m2

-         pozemek p.č. 411/44, ostatní plocha, o výměře 63 m2

-         pozemek p.č. 411/45, ostatní plocha, o výměře 45 m2

-         pozemek p.č. st. 167/2, zastavěná plocha, o výměře 71 m2

 

b)   vynětí níže uvedeného majetku ze správy příspěvkové organizace Dětský domov, Hodonín u Kunštátu 48:

 

-         pozemek p.č. 411/44, ostatní plocha, o výměře 63 m2

-         pozemek p.č. 411/45, ostatní plocha, o výměře 45 m2

-         pozemek p.č. st. 167/2, zastavěná plocha, o výměře 71 m2

vše v k.ú. Hodonín u Kunštátu, obci Hodonín, okrese Blansko

 

a ve smyslu výše uvedeného dodatek č. 1 ke zřizovací listině č.j. 98/128 ze dne 16. června 2005 výše uvedené příspěvkové organizace, který tvoří přílohu č. 105s zápisu.

 

 

 

 

 

20. změnu výčtu majetku předaného do správy k vlastnímu hospodářskému využití příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola, Hodonín Lipová alej 21 v tom smyslu, že se na základě geometrického plánu č. 5670-77/2006 pro rozdělení pozemku ze dne 29.11.2006 z pozemku p.č. 2058/55, ostatní plocha, o výměře 2469 m2, v k.ú. Hodonín, obci Hodonín, okrese Hodonín vyděluje pozemek p.č. 2058/173, ostatní plocha, o výměře 93 m2

a ve smyslu výše uvedeného dodatek č. 5 ke zřizovací listině č.j. 98/165 ze dne 16. června 2005 výše uvedené příspěvkové organizace, který tvoří přílohu č. 105t zápisu.

Hlasování č. 90:        47 – 0 – 0

 

 

Bod č. 130

Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na zajištění účasti  basketbalového klubu A PLUS OHL ŽS – Brno v Evropském poháru v roce 2007

 

Komentář k materiálu podal Miloš Šifalda a upozornil na opravenou přílohu. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1388/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

schvaluje v souladu s § 36 odst. 1 písm. c)zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 800 000,- Kč BASKETBAL CLUBU BRNO, družstvu, z rozpočtu Jihomoravského kraje na zajištění účasti basketbalového klubu A PLUS OHL ŽS-BRNO v Evropském poháru v roce 2007  za podmínek smlouvy, která tvoří přílohu č. 106 zápisu.

Hlasování č. 91:        47 – 0 – 0

 

 

Bod č. 131

Schválení změn závazných ukazatelů organizací zřizovaných Jihomoravským krajem z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2007 v oblasti školství 

 

Materiál uvedl Miloš Šifalda a upozornil na opravené přílohy a navrhl u Střední průmyslové školy chemické, Brno, Vranovská 65 navýšit investici o 300 tis. Kč.

 

Diskuse:

Jaroslava Baštařová (s prosbou obdržet na klub podrobnější informace ke sloučení SOU Želešice se SOŠ zahradnickou a SOU Rajhrad).

 

Usnesení č. 1389/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

a)  s c h v a l u j e  v souladu s  § 12 odst. 2  písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, změny závazných ukazatelů rozpočtu školských příspěvkových organizací zřízených Jihomoravským krajem na rok 2007 dle přílohy č. 107a - c zápisu,

 

b)  s c h v a l u j e  v souladu s § 5 odst. 2 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s § 35 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, převedení finančních prostředků z  rozpočtu roku 2007  z akce č. 1311 – Projekt anglického gymnázia do Fondu investiční činnosti školských příspěvkových organizací Jihomoravského kraje do  rozpočtu roku 2007 ve výši 3 000 000 Kč za účelem krytí dotací na investice školských příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem,

 

c)  s c h v a l u j e  v souladu s § 12 odst. 2 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, závazný ukazatel – odvod investičních prostředků příspěvkové organizaci Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Blansko, Bezručova 33 pro rok 2007 ve výši 10 774 580 Kč, odpovídající výši finančních prostředků přijatých příspěvkovou organizací na uskutečněné výdaje projektu - dotace EU „Vybudování tří center odborného vzdělávání v oblast CNC obrábění v Jihomoravském kraji“, který byl předfinancován v roce 2006 z úvěrového rámce poskytnutého Evropskou investiční bankou..

Hlasování č. 92:        46 – 0 – 0

 

 

Bod č. 133

Projekty s finanční podporou fondů EU v rámci programu ROP NUTS II Jihovýchod, oblast podpory 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu

 

Materiál představil Jaroslav Pospíšil. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1390/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v  souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích  (krajské zřízení), v platném znění,

s c h v a l u j e  záměr předložit projekty „II/152 Ivančice most, III/3938 Letkovice most“, „II/422 Lednice přeložka“, „II/418 Újezd u Brna most 418-005“, „II/408 Suchohrdly - Hodonice– Dyjákovice – Hevlín - extravilán“ do programu ROP NUTS II Jihovýchod, oblast podpory 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu a zajistit zdroje financování minimálně na první dvě etapy projektu včetně vlastního podílu stanoveného podmínkami programu a závazek financování uvedeného vlastního podílu z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Hlasování č. 93:        52 – 0 – 0

 

 

Bod č. 136

Souhlas Zastupitelstva Jihomoravského kraje s projednáním věci kompetenčního sporu o zabezpečení lékařské služby první pomoci Ústavním soudem s upuštěním od ústního jednání

 

Materiál okomentoval František Adamec. K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuse.

 

Usnesení č. 1391/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje podle ustanovení § 35 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

a) bere na vědomí žádost Ústavního soudu ze dne 4. 9. 2007 sp.zn.  Pl. ÚS 5/04 o vyjádření navrhovatele ve věci kompetenčního sporu o zabezpečení lékařské služby první pomoci, zda souhlasí s projednáním s upuštěním od ústního jednání podle § 44 odst. 2 z.č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, při rozhodování o návrhu, a to do 17. 9. 2007; žádost Ústavního soudu je přílohou č. 108 zápisu,

 

b) souhlasí ve smyslu § 44 odst. 2 z.č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, s projednáním věci Jihomoravského kraje jako navrhovatele sp.zn.  Pl. ÚS 5/04 týkající se kompetenčního sporu o zabezpečení lékařské služby první pomoci proti České republice – Ministerstvu zdravotnictví, Ministerstvu financí a Ministerstvu vnitra, s upuštěním od ústního jednání

 

c) ukládá  hejtmanovi Jihomoravského kraje  informovat o stanovisku Zastupitelstva Jihomoravského kraje právního zástupce AK Ritter-Šťastný, Riegrova 12, Olomouc                                                                                                                          T: do 14.9.2007

Hlasování č. 94:        52 – 0 – 0

 

Lubomír Šmíd navrhl znovu zařadit bod č. 85.

 

Hlasování o zařazení bodu č. 85.

Hlasování č. 95:        38 – 7 – 6

 

 

Bod č. 85

Úplatný převod  budov a pozemků v k.ú. Znojmo-město a k.ú. Přímětice

(areál Školního statku Znojmo-Přímětice)

 

Lubomír Šmíd podal další podrobné informace k předloženému materiálu.

 

Diskuse:

Anna Matějková, Jaroslava Baštařová (s dotazem, zda Jihomoravský kraj byl někdy majitelem pozemků). Lubomír Šmíd (s odpovědí).

 

Usnesení č. 1392/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

s c h v a l u j e  v souladu  s ust. § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění prodej nemovitostí:

- pozemku  p.č.St. 272/1 o výměře 788 m2

- pozemku p.č.St. 848 o výměře 735 m2,

zapsaných na LV č. 1675 pro k.ú. Přímětice, obec Znojmo

- pozemku p.č. 4467/7 o výměře 178 m2

- pozemku p.č. 4467/8 o výměře 163 m2,

zapsaných na LV č. 10131 pro k.ú. Znojmo-město, obec Znojmo

- budovy č.p. 225 občanská vybavenost na p.č.St. 268

- budovy bez čp/če občanská vybavenost na p.č.St. 195

- budovy bez čp/če zemědělská stavba na p.č. St. 265

- budovy bez čp/če zemědělská stavba na p.č.St. 266

- budovy bez čp/če zemědělská stavba na p.č.St. 269

- budovy bez čp/če zemědělská stavba  na p.č. St. 270

- budovy bez čp/če zemědělská stavba na p.č.St. 271

- budovy bez čp/če zemědělská stavba na p.č.St. 272/1 a p.č.St. 272/2

- budovy bez čp/če zemědělská stavba na p.č.St. 296

- budovy bez čp/če zemědělská stavba na p.č.St. 365

- budovy bez čp/če zemědělská stavba na p.č.St. 385

- budovy bez čp/če zemědělská stavba na p.č.St. 424

- budovy bez čp/če zemědělská stavba na p.č.St. 425

- budovy bez čp/če občanská vybavenost na p.č.St. 426

- budovy bez čp/če zemědělská stavba na p.č.St. 428

- budovy bez čp/če zemědělská stavba na p.č.St. 429

- budovy bez čp/če zemědělská stavba na p.č.St. 430

- budovy bez čp/če jiná stavba na p.č.St. 431

- budovy bez čp/če zemědělská stavba na p.č.St. 846

- budovy bez čp/če zemědělská stavba na p.č.St. 847

- budovy bez čp/če zemědělská stavba na p.č.St. 848

vše zapsáno na LV č. 1675 pro k.ú. Přímětice, obec Znojmo,

- budovy bez čp/če zemědělská stavba na p.č. 4467/7

- budovy bez čp/če jiná stavba na p.č. 4467/8

- budovy bez čp/če zemědělská stavba na p.č.St. 427 a na p.č. 4467/9,

zapsaných na LV č. 10131 pro k.ú. Znojmo-město, obec Znojmo, z  vlastnictví Jihomoravského kraje do spoluvlastnictví společnosti Sileka group, s.r.o., se sídlem Znojmo, Náměstí Republiky 899/18, PSČ 669 02, IČ: 262 49 006 (ideálních 85/100), a V. Š. a P. Š. (ideálních 15/100), za Kč 5.500.000,- a za podmínek, které tvoří přílohu č. 109 zápisu.

Hlasování č. 96:        38 – 1 – 11

 

 

Stanislav Juránek vyhlásil přestávku od 13:00 do 15:00.

 

Stanislav Juránek představil členům Zastupitelstva Jihomoravského kraje úspěšné sportovce Jihomoravského kraje – reprezentanty v kolové a krasojízdě.

 

 

Bod č. 135

Zrušení usnesení o ukončení realizace projektu „INBIT – výstavba biotechnologického inkubátoru“

 

Materiál podrobně představil Milan Venclík. Další podrobné informace podal kvestor Masarykovy univerzity doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA.  

 

Diskuse:
Jaroslava Baštařová (s dotazem, zda byla 1. ledna 2007 stavba zahájena), Milan Venclík a Ladislav Janíček (s odpovědí), Pavel Březa.

 

Usnesení č. 1393/07/Z 20:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s § 35 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

 

a)       zrušuje usnesení č. 1291/07/Z 18 ze dne 14.6.2007, které se týká ukončení projektu „INBIT – výstavba biotechnologického inkubátoru“,

 

b)       schvaluje aktualizovaný závazek finančního krytí projektu „INBIT – výstavba biotechnologického inkubátoru“ (dále jen „projekt“) v letech 2005 – 2008 ve výši 40,409 mil. Kč na realizaci projektu a závazek průběžného financování projektu do doby přidělení dotace z OPPP, a to až do výše celkového rozpočtu projektu 161,021 mil. Kč,

 

c)       ukládá Radě Jihomoravského kraje zapracovat zvýšení rozpočtu projektu „INBIT – výstavba biotechnologického inkubátoru“ o částku 42,000 mil. Kč do návrhu rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2008,

 

d)       ukládá Radě Jihomoravského kraje činit veškeré kroky směřující k pokračování realizace projektu „INBIT – výstavba biotechnologického inkubátoru“ financovaného z Operačního programu Průmysl a podnikání (2004-2006).

Hlasování č. 97:        47 – 0 – 0

 

 

Bod č. 139

Informativní zprávy

 

Stanislav Juránek přednesl informativní zprávu k Územnímu plánu velkého územního celku Břeclavska.

 

 

Bod č. 140

Dotazy, podněty a připomínky

 

Milan Venclík vystoupil jako občan a požádal dle zákona o poskytnutí informací č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, o sdělení následujících informací a poskytnutí následujících materiálů:

1.      kolik žádostí o sdělení informací dle zákona obdržel JMK od občanského sdružení „ Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích“ zastoupeného P.F. (dále jen Občanské sdružení)

2.      kolik pracovníků se každou podanou žádostí zabývá, včetně členů samosprávy

3.      vyčíslení počtu pracovních hodin, které představuje vyřízení jedné stížnosti

4.      vyčíslení dalších materiálních a finančních nákladů na vyřízení žádos

5.      kolik z výše uvedených finančních nákladů bylo Občanskému sdružení přeúčtováno

 

Dále Milan Venclík požádal o předání následujících materiálů:

1.      kopie veškeré dokumentace (a to včetně příloh), včetně veškeré korespondence JMK a všech jeho orgánů (hejtmana, Rady, Zastupitelstva a Krajského úřadu)

2.      kopie veškerých žádostí (včetně případných příloh), které obdržely orgány JMK dle znění  zákona č.106/1999 Sb.

 

Milan Venclík vystoupil jako zastupitel JMK a požádal Jiřího Crhu a Krajský úřad o právní prověření následujících skutečností: 

V žádosti občanského sdružení „Občané za ochranu kvality bydlení v Brně- Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích“ zastoupeného jeho předsedou P. F. je  uvedeno:

„Žádám o předání veškeré dokumentace JMK a všech jeho orgánů (hejtman, Zastupitelstvo, Krajský úřad) i jednotlivých radních a zastupitelů…“

Milan Venclík požádal o sdělení:

1.      zda se jedná o přesnou dikci příslušného zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

2.      zdali jsou náměstci hejtmana, radní a zastupitelé územních samosprávných celků orgány těchto celků

3.      zda daný zákon uvádí, že nadřízený orgán smí provádět  výklad a změny tohoto zákona

Pokud tomu tak není, požádal Milan Venclík o zaslání dotazu na MMR na pana ministra Čunka, jak je možné, že takové výklady v rámci rozkladu povinnému subjektu pracovníci jeho ministerstva vydávají.

Dále Milan Venclík požádal o právní posouzení, zda se v tomto případě u daných pracovníků MMR nejedná o protiprávní činnost a zneužití pravomoci veřejného činitele.

 

Jiří Crha informoval o organizačních a personálních změnách na Krajském úřadě.

 

Igor Poledňák představil pracovníka Kanceláře Jihomoravského kraje při EU Mgr. et Mgr. Jiřího Kolmana.

 

Stanislav Navrkal požádal o písemné odborné posouzení stávajícího dopravního a bezpečnostního řešení okružní křižovatky v Blansku.

 

Oldřich Ryšavý poděkoval za odpověď k letnění rybníku Nesyt a požádal, aby záležitost byla nadále sledována. S reakcí vystoupila Anna Hubáčková, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství.

 

Pavel Březa vystoupil s reakcí na informace z tisku ohledně zdravotnických zařízení v Jihomoravském kraji. 

 

Bod č. 141

Politická diskuse

 

Jaroslav Pospíšil vystoupil v návaznosti na jím vznesený dotaz na 19. zasedání ZJMK a požádal prostřednictvím předsedkyně klubu ZPM o písemnou odpověď omluveného Mojmíra Vlašína.

 

Dále v rámci bodu vystoupili Pavel Březa a Milan Venclík.

 

Stanislav Juránek sdělil, že záležitosti k rušení záchranných praporů v ČR, tedy i v Bučovicích, se budou řešit na společné schůzi hejtmanů ČR s představiteli Ministerstva obrany ČR a se zástupci z Bezpečnostní rady státu dne 20. 9. 2007.


Předsedající Stanislav Juránek ukončil po projednání všech bodů programu 20. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje v 16:00.

 

 

V Brně dne 13. září 2007

 

 

Zapsala: Dana Palbuchtová

 

 

 

                                              

 

                                              

                                                                           

                                                        Ing. Stanislav Juránek, v.r.

                                                                      hejtman

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Jaroslava Baštařová, v.r.

Ing. Jaroslav Pospíšil, v.r.

Ing. Zdeněk Vích, CSc., v.r.

MUDr. Oldřich Ryšavý, v.r.