Více než 400 obyvatel jižní Moravy se zapojilo do přípravy krajského rozpočtu

Celkem 405 obyvatel jižní Moravy se svými podněty zapojilo do přípravy krajského rozpočtu na rok 2015 v rámci projektu „Váš kraj, Váš rozpočet“. Po jednání krajské rady 11. listopadu 2014 to uvedl hejtman Michal Hašek.

Na webových stránkách kraje www.kr-jihomoravsky.cz bylo možné v internetovém dotazníku vyjádřit své priority, které by měl kraj v roce 2015 realizovat. „Výsledky dotazníkového šetření ukázaly, že občané Jihomoravského kraje nejvíce preferují výdaje do oblastí Kultura a památková péče (14,2 %), Školství, tělovýchova a zájmová činnost (13,2 %), Zdravotnictví (12,1 %), Ochrana životního prostředí (10,3 %) a Rozvoj venkova a zemědělství (10,2 %). Pokud jde o aktivity v rámci jednotlivých oblastí, mezi nejčastěji uváděné patří podpora regionálních funkcí knihoven, financování činností krajem zřizovaných škol a školských zařízení, dětské léčebny, dětská centra a specializovaná dětská zařízení, podpora obcím a svazkům obcí v oblasti zásobování pitnou vodou a podpora včelařů. Možnosti vznést konkrétní podnět k návrhu rozpočtu využilo 200 občanů, kteří mají bydliště nebo nemovitost na území Jihomoravského kraje. Některé z podnětů se přitom týkaly více oblastí,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

Nejvíce konkrétních podnětů (celkem 145) bylo vzneseno v oblasti Školství, tělovýchova a zájmová činnost, z toho 100 podnětů se týká podpory činnosti a rekonstrukce přírodovědné stanice Kamenáčky a 26 podnětů podpory investiční akce MŠ speciální, ZŠ speciální a PrŠ Ibsenova 1, Brno nazvané Revitalizace a účelové řešení pozemku pro výukové aktivity. Větší množství konkrétních podnětů se týkalo oblasti Doprava a dopravní obslužnost. Mezi 41 podněty jsou především obchvaty jednotlivých obcí a měst na jižní Moravě či náměty pro Integrovaný dopravní systém ve Slavkově u Brna. Pět podnětů se týkalo podpory včelařů. Rozšíření identifikačních údajů umožnilo získat podrobnější informace o účastnících dotazníkového šetření. Podíl mužů a žen na celkovém počtu občanů, kteří se zapojili do projektu, byl téměř shodný - podíl mužů činil 50,1 % a podíl žen 49,9 %,. Co se týká věkové struktury – 48,7 % účastníků bylo ve věku 41 – 64 let, mezi 19 a 40 lety pak 48,4 %.

„Celkové vyhodnocení preferovaných oblastí, aktivit a konkrétních podnětů občanů bude zveřejněno na webových stránkách Jihomoravského kraje. Příští týden se uskuteční schůzky se všemi radními nad návrhem rozpočtu. Budu trvat na tom, aby tyto podněty byly využity při sestavování rozpočtu. Vyhodnocení preferencí všech občanů, kteří se zúčastní dotazníkového šetření samozřejmě zveřejníme na webových stránkách kraje,“ řekl hejtman Michal Hašek.

Poprvé měli občané příležitost zapojit se do přípravy rozpočtu na rok 2013, kdy se internetového hlasování zúčastnilo 59 osob. V loňském roce se do přípravy rozpočtu zapojilo již 451 občanů Jihomoravského kraje. V běžné praxi mají občané možnost vyjádřit se k návrhu rozpočtu až ve fázi, kdy je v souladu se zákonem zveřejněn 15 dní před projednáváním v zastupitelstvu kraje. Návrh rozpočtu na rok 2015 by měl být uveřejněn na úřední desce a na webových stránkách kraje od 3. prosince 2014.

 

Vyhodnocení dotazníkového šetření k přípravě krajského rozpočtu na rok 2015 v rámci projektu „Váš kraj, Váš rozpočet“ (soubor prezentace PPSX, 1,7 MB)

 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK