Informace o provozu podatelny

1. Umístění a úřední hodiny podatelny

Budova Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno, místnost č. 7 PODATELNA nebo podací místo na vrátnici.

Administrativní a školicí centrum Cejl, Cejl 73, 601 82 Brno, místnost č. C_043 PODATELNA.

 

Pondělí 8:00 – 17:00 hod. úřední den
Úterý 8:00 – 15:00 hod. provozní doba pro veřejnost
Středa 8:00 – 17:00 hod. úřední den
Čtvrtek 8:00 – 15:00 hod. provozní doba pro veřejnost
Pátek 8:00 – 14:00 hod. provozní doba pro veřejnost

2. Adresa pro doručování dokumentů

Jihomoravský kraj

Krajský úřad

Žerotínovo nám. 3

601 82 Brno 

3. Příjem dokumentů v digitální podobě (datových zpráv)

Podání dokumentů v digitální podobě je možné učinit podání těmito způsoby:

Max. velikost doručené e-mailové zprávy je 14 MB, max. velikost datové zprávy doručené do datové schránky je 20 MB.

Podání nebo jeho přílohy mohou tvořit pouze soubory v těchto formátech (soubory musejí mít příponu odpovídající danému typu):

 • txt (prostý text)
 • rtf (rich text format)
 • doc/docx (MS Word document)
 • xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)
 • htm/html (Hypertext Markup Language Document)
 • pdf, pdf/a (Portable Document Format)
 • jpg (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
 • tif (Tagged Image File Format)
 • png (Portable Network Graphics)
 • gif (Graphics Interchange Format)
 • isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší

Archivní formáty např. zip, rar, arj apod. není možné použít.

Podání je možné učinit rovněž na těchto technických nosičích dat:

 • paměťové médium USB se souborovým systémem FAT16 nebo FAT32
 • CD nebo DVD se souborovým systémem ISO 9660

Technické nosiče se doručují na adresu podatelny.

Technický nosič Vám bude vrácen pouze na výslovnou žádost.

Potvrzení doručení zprávy

Datové zprávy, doručené na elektronickou adresu podatelny, jsou potvrzovány po načtení do elektronického systému spisové služby automaticky generovanou e-mailovou zprávou ve tvaru uvedeném níže. Tato zpráva má v předmětu uvedeno „Potvrzení přijetí podání“ a odesílá se na e-mailovou adresu, ze které byla doručená zpráva odeslána (pokud ji lze zjistit). V příloze zprávy je soubor „potvrzen.pdf“ s textem potvrzení, který je opatřen kvalifikovanou elektronickou pečetí Jihomoravského kraje.

 

Vzor potvrzení přijetí podání:

Jihomoravský kraj / Krajský úřad Jihomoravského kraje
Vaše e-mailová zpráva ze dne: [DD.MM.RRRR HH:MM:SS] v obsahu zprávy: [předmět doručeného e-mailu], zaslaná na adresu el. podatelny - posta@kr-jihomoravsky.cz byla přijata a evidována s těmito údaji:
Identifikátor dokumentu: [ve tvaru KUJMOXXXXXXX]
Datum evidence: [DD.MM.RRRR HH:MM:SS]
Tato zpráva nepotvrzuje splnění náležitostí podání podle příslušných právních předpisů.
V příloze této zprávy je soubor POTVRZEN.PDF, obsahující text uvedený výše. Soubor je opatřen kvalifikovanou el. pečetí JMK.
Doručení datové zprávy do datové schránky potvrzuje automaticky Informační systém datových schránek.
 

Doručení datové zprávy do datové schránky potvrzuje automaticky Informační systém datových schránek.

 

Postup při odmítnutí zprávy

V případě, že zpráva nebude z splňovat zde předepsané náležitosti (nepovolený formát, porušený soubor, infikace virem apod.), nebude podatelnou přijata. Nepřijetí zprávy bude sděleno odesílateli zasláním zprávy s vysvětlením příčiny nepřijetí. Tato zpráva má v předmětu uvedeno „Odmítnutí podání“ a má obdobný tvar i náležitosti jako zpráva „Potvrzení přijeté podání.“

Postup u chybného formátu zprávy, infikaci zprávy virem apod.

V případě, že zpráva nebude z technických důvodů čitelná (např. porušený soubor, nepovolený formát, zpráva infikována virem apod.), bude nepřijetí neprodleně sděleno odesílateli zasláním datové zprávy s vysvětlením příčiny nepřijetí.

Seznam některých právních předpisů, podle kterých je možné vůči krajskému úřadu činit právní úkony v elektronické podobě

Musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem:

 • Zákon č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Nemusí být podepsáno uznávaným el. podpisem:

Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Pokud je podpis neplatný, s podáním je nadále zacházeno, jako by podepsáno nebylo.

Seznam zaměstnanců Jihomoravského kraje určených pro zajištění příjmu el. podání

Jarmila Šimáčková tel. 541 651 107
Renata Minaříková tel. 541 651 122
Mgr. Lukáš Hort tel. 541 658 853
Ing. Soňa Straková tel. 541 658 894
PhDr. Marie Čeňková tel. 541 658 940

 

Vaše dotazy, týkající se příjmu el. podání, zasílejte na elektronickou adresu podatelny, případně volejte na výše uvedené telefony.